Isaszeg Város Önkormányzatának 4/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Isaszeg Város Önkormányzatának 4/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 1 Isaszeg Város Önkormányzatának 4/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja 1. A rendelet hatálya Isaszeg Város közigazgatási területére terjed ki. E rendelet alkalmazásában: 2. a) hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles b) veszélyes hulladék : a hulladékról szóló évi CLXXXV. tv. (továbbiakban: Htv.) 1. sz. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék; c) települési hulladék : a háztartási, azaz a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, továbbá lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, azaz az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék d) közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el e) gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet a hulladéktermelőt ide nem értve, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és azt az elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja; f) gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is ;

2 2 g) hulladéktermelő: akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez; h) hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van i) hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása j) újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált k) ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a hulladékról szóló évi CLXXXV. tv. 2. melléklete tartalmazza ; l) kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is ; m) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása ; 3. A hulladékgazdálkodás alapelvei A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni: a) az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve: a hulladékképződés megelőzése érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a hulladék újrahasználatra előkészítése; b) a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve: elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen; c) a szennyező fizet elve: a hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért;

3 d) a közelség elve: biztosítani kell a hulladék egyik legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási létesítményben és a leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő hasznosítását vagy ártalmatlanítását A hulladékgazdálkodás tartalmi elemei (1) Isaszeg Város Önkormányzata Isaszeg közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja (2) A közszolgáltatás Isaszeg város közigazgatási területén összegyűjtött települési szilárd hulladéknak az összegyűjtésére, a hulladék lerakóra történő elszállítására és kezelésére vonatkozik. A közszolgáltató kiválasztása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (3) Az Isaszeg közigazgatási területén lévő valamennyi lakó-, üdülő, zártkerti és egyéb ingatlanra (továbbiakban: ingatlanokra) kiterjedően a települési szilárd hulladék begyűjtését, és az üzemeltetésében lévő hulladékártalmatlanító helyre történő szállítását és ottani kezelését a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltató végzi. Ennek keretében a közszolgáltató feladata és kizárólagos joga: a) a gyűjtőszigetes, vagy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, valamint b) a begyűjtött hulladékok kijelölt hulladékkezelőben történő elő-kezelése, kezelése, ártalmatlanítása. (4) Közszolgáltatás körében alkalmazásra kerülő gyűjtőedények: a) 80 literes szabványos hulladéktároló b) 120 literes szabványos hulladéktároló c) 240 literes szabványos hulladéktároló d) 1100 literes szabványos hulladéktároló (5) Közszolgáltatás körében alkalmazott köztisztasági zsákok: a) egyedi jelülésű, többlethulladék elhelyezésére szolgáló zsák b) egyedi jelölésű, szelektív hulladékgyűjtő zsák c) egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló biohulladék (zöldhulladék) gyűjtő zsák

4 (6) Közszolgáltató, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, évi egy alkalommal, felügyelt gyűjtőpontos lomtalanítást végez, melynek keretében kizárólag a nagydarabos lomhulladékok kerülnek átvételre. Az így végzett lomtalanítás költsége a közszolgáltatási díjba beépítésre kerül. A lomhulladékok körébe tartozó hulladékok az Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 5. számú hirdetményében foglaltak szerint jelen rendelet 1. sz. mellékletében találhatók A közszolgáltatás rendje és módja (1) A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató legalább heti egy alkalommal, jelen rendelet 1. sz. mellékletének I. pontjában foglaltak szerint köteles elszállítani. A közszolgáltató az ingatlantulajdonosok által kihelyezett edényekből az általa biztosított, szükséges mértékű gépi kapacitással és szakképzett személyzettel gyűjti össze a hulladékot és azt az üzemeltetésében lévő hulladékártalmatlanító helyre elszállítja. (2) A közszolgáltató a település belterületén biztosítja a térítésmentes házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az üveghulladékok gyűjtése a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtő szigeten történik. A közszolgáltató térítésmentesen biztosítja a szelektív hulladék kezeléséhez a közszolgáltató emblémájával ellátott 110 literes zsákot. A zsák csak és kizárólag a szeletív hulladék gyűjtésre használható. A szelektív hulladék gyűjtésének és elszállításának időpontját jelen rendelet 2. sz. melléklet 1. pontja tartalmazza. (3) A közszolgáltató, az önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti biohulladék gyűjtést végez. A biohulladék gyűjtésének és elszállításának időpontjáról jelen rendelet 3. sz. melléklet I. pontja rendelkezik. A biohulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolása a Szerződés 3. számú hirdetményében foglaltak szerint jelen rendelet 3. sz. melléklet II. pontjában található. A biohulladék gyűjtése a közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú biohulladék gyűjtő zsák alkalmazásával történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db biohulladékgyűjtő zsák helyezhető a közterületre. A biohulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató önköltségi áron hozza forgalomba. A biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák díját a Szerződés 4. számú hirdetményében foglaltak szerint jelen rendelet 4. sz. melléklet I. táblázat 6. sora tartalmazza.

5 5 (4) A közszolgáltató térítésmentesen biztosítja az évi egyszeri, az önkormányzattal egyeztetett időpontban történő karácsonyi fenyő elszállításához szükséges rendkívüli személyi és tárgyi feltételeket. Az időpont lakossági tájékoztatásáról az önkormányzat helyben szokásos módon gondoskodik. (5) Közszolgáltató, legalább évi egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező elektronikai hulladékok díjmentes átvételének megszervezéséről. Az időpont lakossági tájékoztatásáról az önkormányzat helyben szokásos módon gondoskodik. (6) Közszolgáltató biztosítja a többlethulladék kezeléséhez az emblémájával ellátott 60 literes zsákot. A zsák ára tartalmazza a többlethulladék begyűjtésének és az ártalmatlanító-helyre történő elszállításának, valamint a benne lévő hulladék kezelésének, a zsák előállításának, forgalmazásának költségeit. A zsák csak és kizárólag a háztartásokban alkalmanként keletkező többlet háztartási hulladék elszállítására használható. (7) A közszolgáltató külterületen folyamatosan, az üdülőövezetben tárgyév április 15- től október 15-ig biztosítja a kommunális hulladékgyűjtés személyi és tárgyi feltételeit. (8) Isaszeg város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles a települési szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatást a jelen rendelet előírásai szerint igénybe venni, annak ellenértékét a közszolgáltatónak megfizetni. (9) l-es űrtartalmú gyűjtőedény kizárólag az 1-2 személyes háztartásokban igényelhető. Az adott címen bejelentett személyek számát az országos lakcímnyilvántartó adatai alapján a szerződéskötést megelőzően igazolni kell a közszolgáltató felé. (10) A közszolgáltatás igénybe vevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a közszolgáltató részére írásban bejelenteni. Amennyiben a közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díja egyösszegű megfizetésére.

6 6 6. Önkormányzat jogai és kötelezettségei (1) Az Önkormányzat együttműködik a Közszolgáltatóval a településre optimalizált járat és közszolgáltatási terv összeállításánál. (2) Az Önkormányzat jogszabályi előírások, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmának megfelelő módon alkotja meg, vagy módosítja önkormányzati rendeletét az alábbiakra is kiterjedően: a) nevesíti a Közszolgáltatót és a közszolgáltatással ellátott terület határait, b) megállapítja a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, c) megállapítja az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit. Az Önkormányzat díjkedvezmény, mentesség, vagy ingyenesség megállapítása esetén a felmerülő költségeket a Közszolgáltató számára a beszedési időszakot követően 15 banki napon belül fizeti meg, d) megállapítja az üdülőingatlanokra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szabályokat, e) megalkotja a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb helyi szabályokat: tároló edények kihelyezésének időpontja, ügyfélfogadás időpontja, f) térítésmentesen biztosítja a helyben megjelenő önkormányzati kiadványokban és a helyi médiákban a közfeladat zavartalan ellátása érdekében szükséges lakossági tájékoztatások megjelenését, g) biztosítja, hogy a Közszolgáltató a hulladékok gyűjtését, szállítását a helyi közutakon elvégezhesse, gondoskodik a szállítási útvonalakba benyúló, szabványos hulladékszállító járművek mozgását akadályozó, azokban károkat okozó ágak levágásról. Biztosítja a téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést, h) rendelkezésére álló adatok birtokában tájékoztatást ad a Közszolgáltatónak új ingatlanok használatba vételi engedélyeiről, valamint a

7 7 közszolgáltatást jogszerűtlenül igénybe vevő ingatlan tulajdonosokról i) kezeli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) (3) A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás, mint helyi kötelező közszolgáltatás igénybevételének díjtételeit a Szerződés 4. számú hirdetményében foglaltaknak megfelelően jelen rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. 7. Az ingatlantulajdonos jogosultsága (1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy az ellátási területen, a hulladékudvarokhoz, szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez, elektronikai hulladékgyűjtő pontokhoz, háztartási veszélyes hulladékgyűjtő pontokhoz a háztartásában keletkező hulladékot jogszerűen szállítsa. A Közszolgáltató által kiállított számla egyben jogosultságot igazoló dokumentum. (2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését előre kérheti minden év december 1-től március 1-ig, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamig nem kívánja használni. A szüneteltetés iránti kérelmet írásban köteles jelezni a tulajdonos a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-nek (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.). A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. (3) Az ingatlan tulajdonosának joga, hogy a köztulajdonban lévő hulladékgazdálkodási Közszolgáltatójától, családi, egészségügyi okok miatt kialakult esetleges díjhátralékának rendezése ügyében egy esetben, általa történő kezdeményezésre, kamatmentes részletfizetési lehetőséget kérjen és kapjon. (4) Az ingatlantulajdonosnak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást kapjon. 8. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

8 8 (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles: a) az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot, valamint a települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, b) a szállítás időpontjára a tárolóedényt a szállítási útvonal mellé szállításra is alkalmas állapotban, a közlekedést nem akadályozva jól látható és megközelíthető módon elhelyezni, c) a gyűjtőedény évi kétszeri mosását és fertőtlenítését elvégezni, d) tulajdonosváltást 15 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak, e) a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését követően az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes összetevőit ( pl.: a veszélyes hulladékokat, papírt, üvegeket) az előírtaknak megfelelően elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a meghatározott begyűjtőhelyre vinni vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni, f) az elvégzett közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizetni. (2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj fizetését az az ingatlantulajdonos, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (3) Isaszeg Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló helyi rendeletének előírásait figyelembe véve, az ingatlan előtt lévő, gyalogos közlekedésre szolgáló út, járda, belterületi földutaknak az úttengelyig történő tisztítása, a bokrok és fák visszametszése, télen a járdáról történő hó eltakarítása, valamint megfelelő anyag felszórásával síkosságmentesítés az ingatlan használójának (tulajdonos, kezelő, haszonélvező, bérlő, stb.) kötelessége.

9 (4) Isaszeg közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezetek a hulladékkezelési közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint, valamint kizárólag külön szerződés alapján kötelesek igénybe venni. 9. A közszolgáltató jogosultsága A közszolgáltató jogosult az önkormányzat rendeletében meghatározott közszolgáltatási díjra szolgáltatása ellenértékeként. A be nem fizetett közszolgáltatási díjak adók módjára történő behajtásáról a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül intézkedik. (1) A közszolgáltató köteles: 10. A közszolgáltató kötelezettségei a) a közszolgáltatást e rendelet reá vonatkozó előírásai alapján végezni, b) a hulladékot úgy szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék, c) a keletkező többlethulladékot elszállítani és kezelni, d) Isaszeg közigazgatási területén belül a fogyasztók számára telefonos és elektronikus ( ) ügyfélszolgálatot biztosítani, f) az ügyfélszolgálathoz érkező panaszokat 15 munkanapon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményéről a panaszost telefonon vagy elektronikus levélben 15 napon belül tájékoztatni, e) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást teljesíteni, és meghatározott nyilvántartási, díjbeszedési rendszert működtetni, f) az önkormányzat Képviselő-testületét évente egyszer, október hónapban tájékoztatni a hulladék begyűjtés és szállítás tapasztalatairól. 9 (2) A közszolgáltató számára a szolgáltatás ellátásához teljesítési segéd igénybevétele megengedett, valamint az ügyfélszolgálati teendőket megbízottja

10 útján is elláthatja a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézésének rendjéről gondoskodni. (3) A közszolgáltató biztosítja térítés vagy bérleti díj ellenében a hozzá kérelemmel forduló tulajdonosok részére a háztartási hulladék gyűjtéséhez a tulajdonos által kérelmezett méretű és számú gyűjtőedényt, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül Elhagyott hulladék (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát terheli. (2) A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezheti az ingatlan tulajdonosát abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg. (3) Közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és kezeléséről amennyiben annak korábbi birtokosa vagy tulajdonosa az arra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget - a települési önkormányzat a közszolgáltatóval kötött szerződés útján gondoskodik. (4) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti. 12. A közszolgáltató kiválasztása (1) Isaszeg Város Önkormányzata pályázat útján választja ki a hulladékkezelést végző közszolgáltatót, vagy a közszolgáltatás szervezésére irányuló kötelezettségének más önkormányzat által szervezett, illetve működtetett közszolgáltatóhoz való csatlakozással tesz eleget.

11 (2) Amennyiben az önkormányzat pályázat útján választja ki a közszolgáltatót, a pályázatok elbírálásának megszervezéséről és lebonyolításáról az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik. (3) A pályázatok bontását erre a célra létesített bizottság végzi, a pályázatok értékelésére, pedig minősítési eljárás keretében kerül sor. 11 (4) Az önkormányzat képviselő-testületét megilleti az a jog, hogy a minősítő értékelése ellenére a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek. Döntését ez esetben a képviselő-testület részletesen és érdemben köteles megindokolni. (5) A közszolgáltató nevét, adatait, elérhetőségeit, a vele való kapcsolatfelvétel lehetőségeit a képviselő-testület a település hivatalos honlapján, a helyi lapban, a hivatal hirdetőtábláján, továbbá a helybe szokásos egyéb módokon közzé teszi. 13. A hulladékgazdálkodás nyilvánossága (1) Isaszeg Város Önkormányzata évente egy alkalommal beszámol a település hulladékgazdálkodási helyzetéről, különös tekintettel a város területén képződő hulladék mennyiségéről, a hulladékkezelő létesítmények állapotáról, valamint azok környezeti hatásairól (2) A közszolgáltatási szerződés nyilvános. 14. Záró rendelkezés (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2003. (IX. 16.) sz., a 36/2003. (XII. 16.) sz., 11/2004.(IV.20.),a 2/2005. (I. 19.) sz., a 12/2005.

12 (V. 18.) sz. és a 28/2005. (XI. 4.), 16/2006. (X. 25.), 4/2007. (I.30.), 8/2007. (IV.1.) 39/2007.(XII.21.), 18/2008.(XII.19.), 32/2009.(XI.20.),39/2009. (XII.18.), 32/2010.(XII.15.), 34/2011.(XII.21.), 1/2012.(I.25.), 5/2012.(II.3.), 25/2012.(VI.20.) rendeletekkel módosított A hulladékgazdálkodásról szóló 2/2003. (II. 24.) Önk. rendelet. 12 Tóthné Pervai Katalin Hatvani Miklós jegyző polgármester A hulladékgazdálkodásról szóló./2014. (..) Önk. rendelet 1. számú melléklete a települési szilárd hulladék elszállításának időpontjáról és a lomhulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolásáról I. A települési szilárd hulladék elszállítása Isaszeg Város területéről a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerint heti egy alkalommal: pénteki napon történik. II. A lomhulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolása 1. Lomhulladékok: a) bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok) b) fából készült használati tárgyak, amelyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a szabványos gyűjtőedényben c) szőnyegek, textilek, ruhaneműk d) műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék e) nagydarabos műanyag játékok 2. Kifejezetten nem a lomtalanítás körébe tartozó hulladékok: a) vegyes települési szilárd hulladék

13 b) tehergépjármű, és munkagép gumiabroncsok c) zöldhulladék d) háztartási elektronikai hulladék e) háztartási veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, akkumulátorok, elemek) f) építési törmelékek, bontásból származó anyagok g) szelektíven gyűjthető papír, műanyag és üveg hulladékok 13 A hulladékgazdálkodásról szóló./2014. (..) Önk. Rendelet 2. számú melléklete a szelektív hulladék elszállításának időpontjáról és a szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjthető hulladékok fajtájáról 1. A háztartásonként gyűjtött szelektív hulladék elszállítása Isaszeg Város területéről a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerint minden páratlan héten: pénteki napon történik. 2. A háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjthető hulladékok fajtája Műanyaghulladék: - ásványvizes, üdítőitalos PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva - kozmetikai és tisztítószeres flakon, kiöblítve - tiszta fólia (szatyor, zacskó, zsugorfólia) Fémhulladék: - alumínium italdoboz, összelapítva - fém konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag, kiöblítve, összelapítva Papírhulladék: - újságpapír, kisebb papírdoboz összehajtva (a nagyobb kartondobozokat a gyűjtőnapokon a zsák mellé helyezve)

14 - tiszta csomagolópapír, reklámkiadvány, könyv, füzet, nyomtatvány Italoskarton-doboz: - tejes, gyümölcsleves, többrétegű italoskarton-doboz üresen, tisztán és összelapítva (tisztítás egyszerű kicsorgatást, vagy gyors öblítést jelent) Az üveghulladékok gyűjtése továbbra is a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtő szigeten történik! NEM GYŰJTHETŐ HÁZTARTÁSONKÉNTI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS KERETÉBEN: - pelenkák - hungarocell és PUR hab származékok, ezekkel egyező alapanyagú műanyagok - tűz és robbanásveszélyes, nyomás alatti flakonok, hulladékok - veszélyes anyagot tartalmazó hulladékok - élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladékok 14 A hulladékgazdálkodásról szóló./2014. (..) Önk. Rendelet 3. számú melléklete a biohulladékok elszállításának időpontja és a biohulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolása I. A biohulladékok elszállítása Isaszeg Város területéről a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerint adott év április 1-től november 30-ig terjedő időszakban, minden páros héten pénteki napon történik. II. A biohulladékok körébe tartozó hulladékok felsorolása 1. Biohulladékok: Biológiailag lebomló hulladékok körébe tartozó hulladékok: a) fűfélék b) fás és lágyszárú kerti növények és azok részei c) cserjék, bokrok és fák levelei, gallyak, ágak maximum 60 mm átmérő nagyságig 2. Kifejezetten nem a begyűjthető biohulladékok körébe tartozó hulladékok:

15 15 a) másodlagos kötőanyaggal (műgyanták) kevert faforgácslapok (OSB, bútorlap) b) a nem fa, vagy egyéb, nem fa adalékok hozzáadásával gyártott bútorlapok c) már megmunkált fa termékek d) a műanyag származékot tartalmazó fapótló anyagok e) gyorsan romló élelmiszer maradékok A hulladékgazdálkodásról szóló./2014. (..) Önk. Rendelet 4. számú melléklete a közszolgáltatási díjakról és a hulladéktároló edények bérleti díjairól Közszolgáltatási és tárolóedény bérleti díjak (2013. január 1-től 4,2% díjemelés mellett illetve július 1-től a rezsicsökkentést figyelembe véve) I. Egységnyi díjtételek (nettó Ft/ürítés/db) literes szabványos tároló literes szabványos tároló literes szabványos tároló literes szabványos tároló literes zsák többlet hulladék 366

16 16 gyűjtésre literes biozsák zöldhulladék gyűjtésre literes zsák szelektív gyűjtésre díjmentes II. Bérelhető hulladéktároló edények bérleti díjai Gyűjtőedény méret Havi bérleti díj nettó Ft/db literes szabványos tároló literes szabványos tároló literes szabványos tároló literes szabványos 1780 konténer

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő -

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 35/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-11-17 -tól Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos 2014.06.01-től.

A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos 2014.06.01-től. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben