Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a június 30-i képviselő-testületi ülés napirendi előterjesztéseihez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a 2014. június 30-i képviselő-testületi ülés napirendi előterjesztéseihez"

Átírás

1 - 1 Pálmások Szövetsége és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szirbik Imre Úr polgármester részére Szentes Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a június 30-i képviselő-testületi ülés napirendi előterjesztéseihez Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Imre! Tisztelt Képviselők! Köszönettel véve a jelen testületi ülés megküldött anyagát, azt a Pálmások Szövetségének tagjaival és a CSMKIK Szentesi Kistérségi Elnökség tagjaival áttekintve az alábbi észrevételeket tesszük: Mint önkormányzati képviselő kérem, hogy ezen írásos vélemény legyen az ülés jegyzőkönyvéhez csatolva, pálmás és kamarai vélemény címmel. Véleményünk, észrevételeink a mai ülés előterjesztéseihez: Ad 2: Beszámoló a Szentesi Központi Óvoda munkájáról Egy nagyon magas színvonalú beszámolót készített az intézményvezető. A beszámoló és mellékletei tartalmukban és kiállításukban is kivételesen professszionálisak, gratulálunk hozzá. Az óvodapedagógusi hozzáértésen túl a menedzser szemlélet és a tevékenység minőségközpontú irányítására törekvés nagyon markánsan kiérződik a beszámolóból. Érdekesek az elégedettségmérés adatait mutató táblázatok, melyekben néhány esettől eltekintve a Központi Óvodánál folyó magas színvonalú munka igazolódik vissza.

2 - 2 Kérdezzük viszont, hogy vizsgálták-e a néhány alacsonyabb elégedettségi adat okát, hátterét? Mit állapítottak meg és milyen javító intézkedést tettek? A beszámoló dícsérettel történő elfogadását javasoljuk, továbbá ajánljuk vezetési módszertani példaként minden önkormányzati intézménynek, gazdasági társaságnak és magának a Polgármesteri Hivatalnak is. Ad 3: Temetői közszolgáltatás Szentes városában A sokrétű előterjesztés különböző tárgyköreihez véleményeink: 3. old: a szociális parcellát a Katolikus Egyházzal történő megállapodás keretében tartjuk célszerűnek. 3. old: az urnafal bővítését már 2014-ben végre kell hajtani. Információink szerint már el is fogytak az urnahelyek. Soron kívüli, azonnali kivitelezést kérünk, hogy ne kerüljön sor kellemetlen kegyeleti problémára helyhiány miatt, 3. old: a kegyeleti közszolgáltatási szerződés Szentes Városellátó Nkft.-vel történő megkötését támogatjuk, a rendelet tervezethez: vagy minden paragrafusnak legyen címe vagy egyiknek se, de legyen egyöntetű a szerkesztés, - az 5. (2) bekezdésből javasoljuk törölni a...legalább havi rendszerességgel,de... szövegrészt, mert a rend érdekében a hulladékot szükség szerint mindig el kell szállítani. A határozati javaslatot az 1./ A ponttal támogatjuk, a 2. pontot pedig 2014-el. Ad 4: Szentes Város helyi építési szabályzatának javítása Elfogadjuk. Ad 5: Szentes Város településképi védelmi eljárásokról szóló helyi rendelet megalkotása Elfogadjuk. Ad 6: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Elfogadjuk. Ad 7: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 33/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

3 - 3 Javasoljuk a szöveg módosítását: - 3. : az apró betűs részt javasoljuk törölni és beszúrni a nagybetűs szót A rendelet 8. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A bérlő a lakásba a törvény által megengedetteken kívül (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő) a tulajdonosnak történő írásbeli bejelentés után élettársát, gyermeke házastársát vagy élettársát, szülője házastársát vagy élettársát, testvérét a tulajdonos előzetes írásos hozzájárulásával fogadhatja be : az apró betűs részt javasoljuk törölni és módosítani a nagybetűs szót A rendelet 11. c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A család nem rendelkezik olyan ingó- vagy ingatlanvagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a hatályos jogszabályok által megállapított legalacsonyabb öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát meghaladja, és az elidegenítése veszélyeztetné a vagyonnal rendelkezőt lakhatási és megélhetési feltételeit. - /2/ A rendelet 16. /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: az apró betűs részt javasoljuk törölni és beszúrni a nagybetűs szót A sürgősségi névjegyzék alapján a Szociális Bizottság jelöli ki az igénylők közül azt, aki bérleti szerződést köthet. A kijelölés előtt ismét felül kell vizsgálni, hogy az igénylő megfelel-e a ban meghatározott feltételeknek. Ki kell kérni a Hivatal Szociális- és Adóirodájának, és ha lehetséges, szükséges, a Járási Hivatal Gyámhivatalának véleményét is. A kijelölésről tájékoztatni kell a polgármestert A rendelet 20. /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: az apró betűs részt javasoljuk törölni és beszúrni a nagybetűs szót A Képviselő-testület minősített többséggel a város oktatási, kulturális, egészségügyi, gazdasági, igazgatási, sport feladatainak színvonalasabb ellátása érdekében egyedi, minősített többséggel hozott döntéssel alapján, természetes vagy jogi személyt az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlőjéül meghatározott időre legfeljebb öt évre vagy feltétel bekövetkeztéig kijelölhet /1/ A rendelet jelenleg 32. /2/ bekezdése, e rendelet 16. értelmében 38. /2/ bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: az apró betűs részt javasoljuk törölni és beszúrni a nagybetűs szót A pénzbeli térítés a bérlővel történő megállapodás sze-

4 - 4 rint a bérlő számára határozatlan időre kiutalt lakás beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb 20%-a, a bérlővel történő megállapodás szerint az apró betűs részt javasoljuk törölni /2/ A lakások bérbeadásáról, bérleti jogának megszüntetéséről tájékoztatni kell a lakás helye szerinti intézmény vezetőjét. Csak a Képviselő-testület vagy a polgármester dönthet a szolgálati lakás üresen tartásáról, nem lakásként való hasznosításáról, megszüntetéséről. A szolgálati lakások jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza : az apró betűs részt javasoljuk törölni és beszúrni a nagybetűs szót /1/ Ha a szolgálati lakás bérlőjének a közalkalmazotti vagy önkormányzati tisztviselői jogviszonya nem neki felróható okból szűnik meg, illetőleg a szolgálati lakás bérlőjénekvel halálakor a lakástörvény alapján az együttlakó sorrend szerint - házastársa, gyermeke,befogadott gyermekétől született unokája, szülője részére cserelakást kell felajánlani a lakástörvény alapján /4/ A rendelet 37. /8/ bekezdése, e rendelet 16. -a értelmében a 44. /8/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: az apró betűs részt javasoljuk törölni Amennyiben a bérleti ajánlattevő, a lakbértámogatást kérő és családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódiságát illetően, meg lehet kérni az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalt az érintettek személyi jövedelemadó alapjának igazolására. - a 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet tervezethez: a 4. (6) bekezdésével nem értünk egyet. A lakás csak lakás céljára legyen használható. Amennyiben mégis így maradna, az esetben viszont ne a /8/ bekezdés szerinti kétszeres díjat, hanem a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját fizesse a bérlő. Albérlet 5. 1/ A bérlő a bérbeadó előzetes hozzájárulásával több szobás lakása egy részét albérletbe adhatja. Tiltakozunk ellene. Ha nagy a lakás, kisebbre kell cserélni. 17. /4/ bek.: nem értünk egyet a rögzített 400 Ft + ÁFA/m2 bérleti díjjal az üzleti célú bérbeadás esetén. A bérleti díj minimum 400 Ft + ÁFA/m2 legyen, vagy a konkrétan bérbe adandó lakás Szentes Városi

5 - 5 Szolgáltató Kft. nyílvántartása szerinti üzemeltetési kiadása + 10% + ÁFA/m2 legyen, ha ez a magasabb. Van olyan lakás, amelynek a kiadásai m2-enként magasabbak 400 Ft-nál. Szolgálati lakás A rendelet tervezet nem rendelkezik a szolgálati lakás után fizetendő lakbérről. Itt nem a szociális bérlakás jellegből, hanem az üzleti célúból kiindulót kellene alkalmazni. Ezt javasoljuk külön szabályozni. A rendeletet módosításainkkal támogatjuk. Ad 8: A települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása Véleményünk: Amint azt már többször leírtuk, nem értünk egyet az életkorhoz kötött automatikus díjkedvezmény adással. A szociális alapon történő támogatás elvét és gyakorlatát támogatjuk. Azt kell támogatni, aki rászorul, aki bizonyítja, hogy anyagi, egészségügyi, más helyzete olyan, ami indokolja, hogy díjkedvezményben részesüljön. A rendelet tervezetet ezért nem támogatjuk. Ad 8/1:Hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit Kft.-vel Ad 9: Szentes Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013 éves beszámolója Szentes Város Önkormányzat Képviselő testülete részére Köszönjük a részletes beszámolót és kérdezzük: 3. old.: mi az oka a 16 betöltetlen hivatásos státusznak és ez hogyan befolyásolta a feladatok megfelelő szintű elátását? 9. old.: 2010-ről 2012-re a grafikon szerint a tűzesetek száma megháromszorozódott. Mi volt ennek az oka? Mit állapítottak meg? 12. old.: a köteles polgári védelmi szervezetek Szentes kivételével teljes létszámra fel vannak töltve, Szentesen viszont csak 73 %-ra. Ez tudatos vagy nem, ha nem mi az oka? Mi az, ami a helyi katasztrófavédelmi munka biztonságosabb végzéséhez szükséges lenne, ami azt javíthatná és mi lenne ehhez a Szentes Város Önkormányzatától várt segítség? A beszámoló elfogadását támogatjuk. Ad 10: Szentes Város Önkormányzatának képviselete a Szentes SPA & Medical Kft. Felügyelő Bizottságában

6 - 6 A felügyelőbizottságot sürgősen meg kell alakítani. Ad 11: Elsősegélynyújtó tanfolyam 8. osztályosok részére Ad 12: Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel Kérdezzük: az Intézmény és a Város között a Tóth József utcai ingatlan használatával kapcsolatos vita nyugvópontra jutott-e véglegesen, az Önkormányzat számára méltányosan lezárult-e? Az új időszakban térítés ellenében vagy díjmentesen használná az Intézmény a Tóth Jószef utcai épület kijelölt részeit? A Gólyás házért fizet-e térítést a használó? A támogatásról a válaszok ismeretében döntünk. Ad 13: Indítvány a Kiss Zsigmond utca felújításával kapcsolatos 85/2014.(05.16.) számú KT. határozat felülvizsgálatára Az előterjesztést és a határozati javaslatot támogatjuk. Ad 14: A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatnak módosítása Ad 15: Intézmények alapító okiratainak módosítása Ad 16: Csapatépítést szolgáló programok fedezetének biztosítása Ad 17: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Az előterjesztés arra utal, azt bizonyítja, hogy készítője a téma jó ismerője, szakértője. A problémánk viszont az az előterjesztéssel, hogy az elemző részben kevés helyen találhatók Szentesre vonatkozó adatok, megállapítások. Ebből ered valószínűleg, hogy a stratégiát, a teendőket tartalmazó részek se igazán Szentes specifikusak és nem kellően konkrétak. Első olvastként javasoljuk tárgyalni azzal, hogy készüljön ezt követően konkrét akcióprogram, ami kerüljön a képviselő-testület elé.

7 - 7 Ad 18: A Szentes, belterület 4195/19 hrsz-ú közút elnevezése Az út elnevezését támogatjuk, de egyik javasolt nevet se tartjuk szerencsésnek. A Vállalkozók útja és a Befektetők útja elnevezés arra utalhat, hogy Szentesen itt vannak csak befektetők, ami természetesen nem helytálló. Javasoljuk, hogy a levéltár végezzen szélesebb körű vizsgálódást a Szentes iparosítása terén - a Zsoldos család mellett - jelentős szerepet játszó iparosok köréből név javaslatra. Ad 19: A Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Álláspontunk: A kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására irányuló előterjesztés alapján hozott, 13/2014 (I. 31.) számú határozat visszavonására vonatkozó javaslatot nem támogatjuk. Az ügy végére kell járni, megnyugtató módon meg kell oldani az orvosi ügyeleteket. Az azokra adott önkormányzati források felhasználásával pedig tételesen el kell számoltatni a szolgáltatást végzőt. Az átalánydíjas konstrukciót nem támogatjuk. A többit elfogadjuk. Ad 20: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi célfeladat értékelésére, a kifizetendő prémiumok meghatározása A javaslatot támogatjuk, de - G.Szabó Lenkének a Szentesi Életre kitűzött teljes összeg kifizetését tartjuk korrektnek. A tervezett darabszámot túlteljesítették és a keletkezett veszteség minimális. - Kocsis László részére pedig a kényszerű átalakulás, az Alföldvízbe való belépés miatti többletköltségek nélküli teljesítmény értékek szerinti, magasabb összeg kifizetését indítványozzuk. Nem Ő tehet a kényszerhelyzetről, amely jelentősen rontotta a cég évi kimutatott eredményeit. Ad 28: Hitel igénybevétel engedélyezése Ad 29: A műfüves pálya szolgáltatási díjának megállapítása Indítványozzuk az előterjesztés visszaadását kiegészítésre. Be kell szerezni a környező településeken járatos díjakat, mert nagyon

8 magasnak tűnnek az összegek. - 8 Mi indokolja a Ft/óra díjat, ha az önköltségszámításból alig több mint Ft/óra adódik. Szentes, június 27. Horváth István önkormányzati képviselő, elnök

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos 2012. március

Részletesebben

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba.

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba. 5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10.) KT. számú rendelet módosítása

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10.) KT. számú rendelet módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. tel:63/510339 I-4184-5/2013. szám Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10.) KT. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Andocs Község

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben