VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Fenntartható élelmiszerlánc projekt vonatkozásában kampány és rendezvénysorozat megtervezésére és megvalósítására a nyertes pályázatban foglaltaknak megfelelően tárgyú vállalkozási szerződés létrejött egyrészről az Európai Élelmiszerlánc Parlament FOODLAWMENT Egyesület Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 81. Adószám: Számlaszám: Képviselő: mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről az Insomnia Reklámügynökség Kft. Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 18. Adószám: Számlaszám: (Budapest Bank Nyrt.) Képviselő: Erdős Gergely, ügyvezető igazgató, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: Preambulum Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET pályázatot nyújtott be a KEOP 6.1.0/B konstrukcióra. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) tárgyú konstrukcióban az Egyesület Fenntartható élelmiszerlánc című, KEOP-6.1.0/B/ azonosító számú pályázata nyertes lett. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 95 %-a. A Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) rendelkezései szerint lefolytatott, KÉ-20953/2011 azonosító számú közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre. A szerződés tárgya Vállalkozási szerződés a Fenntartható élelmiszerlánc projekt vonatkozásában kampány és rendezvénysorozat megtervezése és megvalósítása a pályázatban foglaltaknak megfelelően - "Fenntartható élelmiszerlánc" elnevezésű térségi komplex - a célcsoportok élelmiszerfogyasztási szemléletformálására, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták ösztönzésére irányuló kampányhoz kapcsolódó stratégia kidolgozása;

2 - A kampányhoz kapcsolódó kreatív tervek készítése, kommunikációs anyagok gyártáselőkészítése, gyártása; - BTL eszközöket felhasználó PR-kampány; - Kampány lebonyolítása, reklámfelületek vásárlása; - A "Fenntartható élelmiszerlánc" programhoz kapcsolódó élelmiszer fogyasztási szemléletformáló rendezvénysorozat szakmai tartalmának kidolgozása; - Rendezvények szervezése és lebonyolítása; - A teljes projekt szintjén tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése A szerződés hatálya A jelen Szerződés a felek általi aláírással lép hatályba és a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A teljesítés helye: Észak- magyarországi (Eger, Gyöngyös, Miskolc), észak alföldi (Debrecen, Nyíregyháza), dél-alföldi régiók (Kecskemét, Hódmezővásárhely, Szolnok, Szeged, Békéscsaba) egyetemi és főiskolai karainak helyszínei. A teljesítés ideje: a szerződés aláírásától, november 30-ig tartó időszak Vállalkozói díj, fizetési feltételek 1. A vállalkozói díj ÁFA, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forint + általános forgalmi adó. A vállalkozási díj részletes kifejtése a jelen szerződés 1. számú mellékletében ( a Vállalkozó ajánlatának 50. oldala ) található. A vállalkozói díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő felhasználási és egyéb jogdíjat is). Vállalkozó tudomásul veszi, hogy többletmunka nem számolható el és kijelenti, hogy ajánlatában megadott szerződéses ellenértéket erre tekintettel határozta meg. 2. A Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kiállított számla befogadását követően banki átutalással egyenlíti ki Vállalkozó jelen szerződésben megadott bankszámlájára 15 banki napon belül, a Kbt ában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására lesz lehetősége. A részszámlázásra 5 rendezvény megtartása és a nyertes pályázatban meghatározott elérések 50%-ának teljesítése esetén lesz lehetősége a vállalkozónak a teljes ellenérték 40%-át tartalmazó számla benyújtásával, a végszámla benyújtására pedig a 100%-os teljesítés esetén. 3. Megrendelő teljesítés alatt minden esetben a nyertes pályázatban meghatározott előírások igazolt teljesítését érti. Az egyes részfeladatok teljesítése igazolásának módja következő: 2

3 Kampány kivitelezésének igazolása Újságok, folyóiratok példányainak benyújtása A megjelenési adatok közlése Plakátok, szórólapok egy-egy példányának benyújtása A példányszámok közlése Honlap látogatottság igazolása Rendezvényeken való aktív részvétel igazolása: Jelenléti ívek A kiosztott ajándéktárgyak átvevői önkéntes regisztrációja (név, aláírás ) regisztrációs ívének benyújtása Csapatmunka pályázatok benyújtása Mobiltelefonos rövidfilmek tárolása és benyújtása Fotódokumentáció készítése és benyújtása a rendezvényekről különös tekintettel az előadásokra,a mozgólaboratóriumra, a főzőversenyre, a koncert programokra 4. A számlák benyújtásának feltétele Megrendelő teljesítés igazolása, amely oly módon történik, hogy a felek a teljesítés igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Vállalkozó teljesítését, a hozzá tartozó pénzügyi elszámolást, a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó megállapításokat (teljesítés megfelelősége ). A teljesítés igazolására Megrendelő részéről dr. Búza László vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás feltétele és alapja. A teljesítés igazolás kiállítását követően a Vállalkozó jogosult és köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő számlákat benyújtani, a teljesítésigazoló jegyzőkönyv egy példánya a számla mellékletét képezi. 5. A Megrendelő a Kbt. 99. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Kbt (6) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatója a beszedési megbízást teljesítse. 6. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. 7. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a szerződés teljesítésétől számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény, vagy a támogatási szerződés a nyilvántartás részét képező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) meg kell a Vállalkozónak őrizni. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi és meghiúsulási kötbér Az e szerződésben meghatározott véghatáridő ( november 30. ) késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke minden késedelmes nap után ,-Ft+ÁFA. A kötbér összegét a Megrendelő a kifizetésre kerülő számlaösszegből közvetlenül levonhatja. 3

4 A Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelmét a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti és jogosult a szerződéstől egészben, vagy részben elállni valamint jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni, mely a szerződött ellenérték 20%. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozót a késedelem minden napja után a Vállalkozási szerződésben meghatározott mértékű kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli. Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. Valamely, a Szerződés alapján bármely félnek járó fizetés késedelme esetén a másik fél részére a késedelem kezdőnapján érvényes mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű éves késedelmi kamat fizetendő. A késedelmi kamatot a fizetési határidő lejárata (nem beleszámítva a fizetési határidő utolsó napját) és azon nap közötti időszakra kell számítani, mely napon a fél számláját megterhelték (ezt a napot nem beleértve). A felek jogai és kötelezettségei 1. A Megrendelő a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által a témakörben kezdeményezett egyeztetéseken, ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a szolgáltatások teljesítését. 2. A Megrendelőnek megfelelő időben át kell adnia a Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt, A Vállalkozó köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megrendelőnek, ha az arra igényt tart. 3. Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a Szerződés teljesítése során egymással együttműködni. 4. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a szerződésbe foglalt szolgáltatásokat. 5. A Vállalkozó köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni feladatának határidőre történő, szakmailag kifogástalan megvalósítása érdekében. 6. A Vállalkozónak be kell tartania a Megrendelő által adott utasításokat. Ha a Vállalkozó megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megrendelő szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított 5 napon belül értesítenie kell a Megrendelőt, feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megrendelő az utasítást a Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére 4

5 írásban megerősíti, a Vállalkozó a Ptk (4) bekezdésben foglaltaktól eltekintve - köteles az adott utasítást végrehajtani. 7. A Vállalkozó és valamennyi közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 8. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles haladéktalanul információkat adni a szolgáltatásokról és a Projektről. A Vállalkozó a Projekttel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről tájékoztatja a Megrendelőt. 9. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely Közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 10. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósítása során köteles betartani az Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv előírásait: Értesítések A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: A Vállalkozó részére: Szervezet: Címzett: Insomnia Reklámügynökség Kft. Erdős Gergely, Ügyvezető Igazgató Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 18. Telefonszám: Fax: A Megrendelő részére: Szervezet: Európai Élelmiszerlánc Parlament FOODLAWMENT Egyesület 5

6 Címzett: Cím: Telefonszám: Fax: Dr. Búza László elnök Budapest, Mester utca / 120 mellék Egyéb feltételek 1. A Szerződő feleknek a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántatások megőrzési időtartama lejártáig lehetővé kell tenni az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék, és az Európai Bizottság illetékes szervei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az évi XXXVIII.törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló1992.évi XXXVIII. Törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes, vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését, vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését, vagy rendelkezésre bocsátását. 2. A Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható tulajdon jogot szerez. 3. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha: - a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amely a Projekt (határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti); - a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; - a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat; - a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; - jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; - más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget. 4. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a Szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó megtéríteni köteles. 5. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a Szolgáltatások 6

7 teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 6. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel megszüntetheti a Szerződést, ha a Megrendelő: - írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 30 nap eltelte után sem; vagy - ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 7. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely - a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik vagy - abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 8. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 9. Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 10. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 11. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek igazolnia kell, de a Vállalkozási díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve ha az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 12. Támogatási Szerződésben rögzített, projektre vonatkozó esélyegyenlőségi vállalások: Vállalkozó a kötelező esélyegyenlőségi szempontokat érvényesíti: akadálymentes projekt-webtartalom és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések. 7

8 Mivel a projekt szempontjából kiemelt fontosságúak a családok, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi tagszervezeteivel a projekt végrehajtása során folyamatosan egyeztet a Vállalkozó olyan céllal, hogy a projekt keretében megvalósítandó kampány és rendezvénysorozat maximálisan figyelembe vegye a nagycsaládosok szempontjait, érdekeit. Vállalkozó a kötelező fenntarthatósági szempontokat érvényesíti zöld beszerzés (minden beszerzésre, értékhatártól függetlenül), kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények. Vállalkozó a programok összeállításakor nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítésére. A rendezvényeket úgy szervezi meg, hogy a rendezvények előadói, szervezői a rendezvényhelyszíneket a roadshow elemének számító (a környezeti követelményeket kielégítő, zöld ) busszal közelítik meg. A rendezvények helyszínéül az érintett felsőoktatási intézményeket választja, vagy ha ez nem megoldható, akkor olyan jól megközelíthető, a települések központjaiban lévő helyszíneket választ ki, amelyek tömegközlekedési eszközökkel, vagy akár gyalogosan, kerékpárral jól elérhetőek, mégpedig úgy, hogy a rendezvény helyszínek legfeljebb 500 m-es körzetén belül tömegközlekedési eszköz megállóhely elérhető lesz. A szerződés módosítása Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti a Kbt ában foglaltaknak megfelelően. Mellékletek A közbeszerzési eljárás dokumentumai, különösen az ajánlattevő ajánlata, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Szerződési példányok A jelen Szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti. Budapest, október 5. Budapest, október 5. Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: Erdős Gergely, Ügyvezető Igazgató 8

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság V~~~4 (alcrá. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: igazgató mint Megbízó a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS q VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szerződés létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., tel.: 76/482611, fax: 76/481074, képviseli Dr. Boros Emil, Igazgató),

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG t ~% 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. I levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu %~.t TERVEZÉSI SZERZŐDÉS P32-2013.

Részletesebben

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Vállalkozási és felhasználási szerződés Vállalkozási és felhasználási szerződés amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., törzsszám: 311607, adószám: 15311605-2-41) képviseletében eljár: dr. Berta

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben