Mezopotámia Zsidók Görögök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezopotámia Zsidók Görögök"

Átírás

1 missarum kudurru sirqu rube hupsu awelum maskenum wardum kidinnutu mar bani la-mar-banutu dingir malemmu bith-riduti vezír kancellár siqlum naditum entum tamgaru samgalu tamkarum manum beth din get móhár ketuba din gemara halácha mispatim circumcisio sékel zökénim tóra misna talmud basszileus procurator Mezopotámia a terménytartozás állam által való eltörlése földbe ásott kő, birtokvédelem, katonai szolgálatot, adót, a tulaj szedte be Babilonban a földművelő és a bérmunkás egységes neve Asszíriában főtisztviselő, katonai vezető Asszíriában bérmunkás, félszabad paraszt szabad, jogilag önálló, király, pap, birtokos, bérlő, hivatalnok, kereskedő félszabad, kényszerből szolgáló templomban vagy mezőgazdaságban, telkes katona szolga, rabszolga, hadifogoly, perképes, önálló vagyona lehetett kiváltságos városok polgárai, peres eljárásban kiváltságos, közmunka alól mentes, méltósága védett nemes rendű nem nemes rendű isteni király isteni király hivatalnokok háza királyhelyettes királyhelyettes ezüstpénz papnő papnő kereskedelmi monopólium kiváltsága kereskedelmi monopólium kiváltsága, továbbadva alvállalkozónak a templom külkereskedelmi megbízottja, a katonát válthatta ki a fogságból pénzegység törvény háza válólevél a feleségnek hozomány szerződés törvény háza befejezés, a következtetések a misna tanaiból vallástörvény civil törvények felvétel Ábrahám törzsébe népszámlálás során pénzadomány vének tanácsa vallási tekercsek, lezárva ie. 5. sz. következtetések a tóából, lezárva iu. 2. sz. misna és a gemára együttesen, lezárva 4. sz. kb. ie 100-tól a király neve helytartó Zsidók oikonomosz proxenosz hybrisz blabé arrha misztozisz epiklerosz proix oikosz precedens nomothétész nomosz dikaion gazdasági tisztviselő idegen városban vendégbarát erőszekos magatartás károkozás foglaló bérlet egyedülálló örökösnő hozomány ház, család bírói gyakorlat a heliaia 600 fős törvényhozó tanácsa törvény igazságosság Görögök 1

2 diké szünokiszmosz diadochoszok osztrakiszmosz grafé paranomon rhétor heliaia areioszphagosz thezmotétesz polemarkhosz bulé ekklézia metoikoi klérosz pharatria eupatridák baszileosz genosz phülé dilectum crimen önértékelés másokhoz viszonyítva poliszegyesülés Nagy Sándor utódai cserépszavazás közvád, az archonok testülete jár el szónok 6000 fős népbíróság az archonok testülete, 9 archon volt a maradék 6 archon, a vallás és törvények betartásáért feletek a 3. archón, hadvezér (1. a kormányzat vezetője, a 2. a király, vallási vezető) 500-ak tanácsa népgyűlés alsóbbrendű betelepülők vagyoni egység 3 pharatria 1 phülé, 1 phatria 30 genos nemesek király nemzet törzs magánjogi bűntett közjogi bűntett tetrarchia colonus villa rustica servus casatus pro remedio animae concubinatus feaderati junior augustus senior augustus magister militium tertia hospitalitas sors, sortes, pars possessio beneficium comes conviva regnis familia regnis major domus comes palatii referendarius cancellarius cubucularius thesaurarius comes stabulae senechal palatinum comitatus vicarius centenerius dux villae domesticus super villae decanus idoneitas Frankok 2 imperátor és 2 császár termelésben érdekelt szabad földművelő vidéki birtok házzal bíró nem szabad szolga felszabaditás a lélek üdvéért ágyasság szövetséges germánok a keleti-gót király Theoderich saját címe a keleti-gót király szerint a Bizánci császár germán hadvezéri cím amit a rómaiak adtak a rómaiak vagyonába egyharmad részben a germán megszállók beültetése sorshúzás révén kiosztott rész, osztály földmagántulajdon visszavehető földhasználat a helyi igazgatás főnöke, gróf germán udvarban élő római előkelő királyi udvartartás a familia regnis élén áll, szabadok gyűlésein elnök, az államigazgatás- az udvar- a királyi testőrség irányítója palotagróf, az igazságszolgáltatás, követek utasítással való ellátása, katonai kinevezések a feladata régi római cím, jogi dolgok előkészítése, királyi pecsét őrzése, iratkibocsátás a feladata adminisztrációért felel kincstárnok kincstárnok lovászmester, a királyi ménes felelőse, katonai vezető a királyi udvar utazásszervezője királyi udvar grófság a gróf helyettese a közigazgatási századkerület feje, bíráskodás és hadkötelezettség betartásáért felel háborús helyzetben a comes felett álló rendkívüli katonai hatáskörrel bírt a grófságban vidéki birtok a király magángazdasági udvarainak főfelügyelője a villae vezetője alkalmasság az uralkodásra 2

3 leges romanae barbarorum leges barbarorum a római alattvalók joga a germánok népjoga feudum romani tributarii precaria precaria data precaria remuneratoria precaria oblata archicapellanus capella regia cancellarius archicancellarius notorius scriba comes palatinus fiscus placitum generale vasalli regis professio juris capitulare capitulare per se sribenda capitulare pro lege tenenda capitulare legibus adenda capitulare missorum vicecomes missi comitis descensus markgraf, comes marchae missi dominici missiaticum rhomaiosz dynatos prónia epibolé georgosz sztratióta aporosz mortitesz ergaszterion idiotész imperator despotes krizma basileus izaposztolosz theothoktosz cezaropapizmus nomokánon caesar prefectus pretorio magister officiorum principes agentes in rebu questor sacri palatii örökíthető földbirtok római szabad kisbirtokos leszármazottja szolgáltatással terhelt birtok a felajánlott birtokot a földesúr szolgálattal terhelten visszaadta a felajánlónak a felajánlott birtokot további területtel kiegészítve a földesúr szolgálattal terhelten visszaadta a felajánlónak csak a szolgálat felajánlását jelentette a földesúr felé föld nélkül a királyi udvar vezetője királyi kápolna (udvar) a referendarius helyett, egyházi személy, az archicapellanus alárendeltje, a birodalom adminisztrációjáért felelt az archicapellanus új címe 860 után a cancellariust segítették a munkájában a notoriust segítette egyházi és világi bíró, a birodalmi adminisztrációban is közreműködött az állam tulajdonában lévő birtokok bevételéből származó jövedelem főtisztviselők és a király fő hűbéreseinek tanácsa fő hűbéres a jog megvallása, mely szerint az egyén él a frank uralkodók rendelkezése közigazgatási vagy bírói döntés kinyilvánítása mindenkire kötelező a régi szokásjog helyett valami új törvény vidéki közigazgatás ellenőrzésére kiküldött missusoknak adott utasítás a gróf helyettese, a király nevezte ki a gróf kiküldöttjei, melyek az alsóbb tisztviselőket ellenőrizték a beszállásolás joga őrgróf az úr küldötte, kiküldött királyi ellenőr a felügyelt terület Bizánc a bizánci polgárok nevezték így magukat, vagyis rómainak nagyobb beneficiális földdel rendelkező birtokos nem igazi birtokadomány, tulajdonosa csak a terület jövedelmét, adóját kapja meg kollektív adóztatás saját földbirtokkal rendelkező kisbirtokos, csak adót fizet, nem katonáskodik saját földbirtokkal rendelkező kisbirtokos, adót nem fizet, de katonáskodik szabad mezőgazdasági bérmunkás idegen földet használó és járadékot fizető szabad paraszt városi iparosok testülete vidéki iparos császár trónörökös szentelt olaj császár az apostolokkal egyenlő Istentől megkoronázott világi hatalom döntési joggal bír egyházi ügyekben törvény, melyek révén a világi uralkodó dönt egyházi vitákban második ember a birodalomban a 8. sz-ig a központi kormány kontrolljáért felelt és az adókért az udvari adminisztráció feje, birodalmi titkárság vezetője, hadüzenetek intézője, hírközlés-, posta felelőse, szertartásmester a magister officiorum segítője a hírszolgálat, titkos ügyek intézője, belbiztonság feje a császári konzisztorimumban az igazságszolgáltatás elnöke, felel a jogalkalmazásért, a császár elé kerülő kérelmekért 3

4 scrina magistri scrinorum comes sacrarum largitionum comes rerum privatum scellarius papias protevestiarius praepositus parakoimomenos főpostamester logothete syncellus prefectus urbi epharchos kritai sekretikoi symponos quaesitor quaestor démosz thema strategoi sixteresion roga hivatali ruházat tagmata miszthiosz aerikon earvée patriarcha metropolita archiepiscopus episcopus pentarchia imperium Christianum renovatio imperii eigenkirche rex et sacredos triregnum pedum rectum adoratio ottonánium canonica electio dictatus pape potestas in spiritualibus potestas in temporalibus potestas directa consiliarismus primus inter pares landes-krichenregiment saecularisatio ravennai exarhátus curia romana dataria apostolica sacra rota romana iratokat előállító iroda a scrina vezetői adó, nemesfém, vám, fiscus ügyeiért felelős főhivatalnok a császári magánvagyon gazdálkodásáért felelt kamarásmester, a császári magánvagyonért felelt, később a comes sacrarum largitonum-ot váltotta a császár egy palotájának vezetője a palota kincstárának vezetője a szertartások felelőse ajtonálló eunuch levelezés felelőse, később külügyminiszter a főpostamester későbbi (balkáni) neve az udvar egyházi ügyeinek intézője a város kormányzója a pefectus urbi későbbi neve egyéb hivatalnok juriszdikciós joggal egyéb hivatalnok juriszdikció nélkül pénzügyi hivatalnok pénzügyi hivatalnok a quaesitor dolgozója ipari kereskedők testülete katonai területi rendszer a thema vezetője a fizetés egyik módja, ellátás vagy szolgáltatás a fizetés egyik módja, pénzbeli juttatás a fizetés egyik módja zsoldos hadsereg részes művelésre vállalkozó mezőgazdasági bérmunkás városnak fizetett adó közmunka Egyház a praefectura élén álló pap érsek, a diocensis élén álló pap érsek, a diocensis élén álló pap, későbbi neve püspök, a provincia élén álló pap ötösség elve, Róma, Konstantinápoly, Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem Nagy Károly birodalma (Krisztus birodalma) a birodalom megújítója magánegyház (germán felfogás) király és klérikus tiara pásztorbot lábcsók 962-ben I. Otto, a pápa csak a császár engedélyével megkoronázható, és el kell tűrni a Vatikánban a császári megbízottakat egyháziak választják az egyháziakat 1074, VII. Gergely, a császárt a pápa leteheti, ha az alkalmatlan, csak a pápa használhat császári jelvényeket két kard elmélet, a lelki hatalom a pápánál van két kard elmélet, a világi hatalmat a pápa adja tovább a földi uralkodónak a vétők egyház általi elítélése a zsinat elsőbbsége a pápai hatalom felett (a pápa) csak tagja, de nem feje (az egyháznak) a pápi joghatóság behelyettesítése világival az egyházi vagyon világi kezelése 22+5 város (Pentapolis), Róma és környéke, Toscanai őrgrófság a pápai központi szervek együttes neve főbb bírói testület főbb bírói testület 4

5 cancellaria apostolica ügyiratok, levéltár kezelése, élén a vicecancellariussal constitutiones egidiane 1357, a Patrimonium Santi Petri (pápai birodalom) kormányzati megoldásait ebben véglegesítették camerlegno kamarásmester, állam irányítója, pápa főtanácsadója, hadvezér, irodavezető, kincstárnok, interegnum idején a pápa helyettese vicecamerlegno alkamarásmester, Róma város irányítója secretario a camerelegno utóda a 18. sz-tól rektor valamely tartomány irányítója, egyházi perben jurisdictio nélkül gubernator tartományi vezető legatus tartományi vezető vicarius tartományi vezető procurator fisci a szentszék jogait védte a tartományban marsall a bírósági ítéletek végrehajtásáért felelt domini de camera a kincstár vezető testülete 9 fős, élén a dékánnal consiliarii pénzügyi tisztviselő assistens camere pénzügyi tisztviselő congregatio kollegális működésű testület, élén bíborossal CIC Corpus Iuris Canonici, kánonjogi gyűjtemény 1573 burgus cite lucus urbs civis bürger zunfte guilds advocatus schöppen maiores schulheeis comune senator magistratus senatus signoria prior gonfaloniere podeszta doge város város város város városlakó városlakó céh céh tiszttartó esküdt esküdt bíró önkormányzat tanácsos városi tanács városi tanács 9 fős testület Firenze élén a testület tagja Firenze köztársaság zásztartója firenzei főbiró Velence választott vezetője Városok vassus vazallus freiherr mittelfrei commendatio comitatus consilium auxilium feudum femininum terra condominata allodium terra mansionata mansin corporatiok unio Hűbériség, rendiség vazallus vazallus gróf, báró köznemesség felajánlkozás a hűbérúrnak a király szabad harcosokból álló kísérete tanácsadási kötelezettség a feudumért cserébe a hűbérúr katonai erővel történő megsegítésének kötelezettsége női hűbér, pénzben váltotta meg, vagy mást küldött maga helyett katonáskodni földesúri birtok melyet felszabadított szolgák ill. utódaik műveltek, beszolgáltatási kötelezettségük volt és a földet el nem hagyhatták földbirtok lásd terra condominata ua. mint a terra condominata, csak művelője szabad földterület részek, sejtek, amiből az egész felépül rendi szövetkezés Erdélyben 5

6 confoederatio hermandad litrados consulta audincia druzsia holop knyáz velikij knyáz intronizáció voloszty otcsina-elv vecse járlik opricsnyina zemszkij szobor bojárfiak dvorján pomescsik zemscsina oprisnyikok bojár-duma szunyebnyik prikáz prikázok mjesztnyicsesztvo knyázizgoj aszkeri kul kapi kuluk pendzsik devsirme adzsemi oglánok csikma ics oglán kapu-díván díván szerdári szeraszkeri csausz defter defterdár rája vojnukok vlachok martalócok irszálije alajbég szpáhik dizdárok kapudánok defrer emini kenéz rendi szövetkezés Lengyelországban rendi szövetkezés Spanyolországban ügyek előkészítője a spanyol abszolutizmusban tervezett királyi döntés a spanyol abszolutizmusban kormányzótól független gyarmati igazságszolgáltatás ügyeinek intézője Oroszok fejedelmi kíséret rab fejedelem nagyfejedelem trónraültetés egy területről befolyt javak atyai birtokot a fiú vaszi át, kivéve fejedelemség a törzs szabad tagjainak gyűlése a kántól kapott elismerő levél a cár harcos híveit, letelepítette és velük verte le a bojárokat rendi gyűlés szabad, udvari szolgák udvari nemesek földadomány elvett birtok helyébe adott más terület neve a cár harcos dvorján hívei tanács, a nagyfejedelem állandó tanácsa törvény rendelet Kormányszékek születés alapján betöltött pozíció, alsó felett csak magasabb rendű lehetett az, akinek nem sikerült volosztyot szereznie Ottomán katona rend szolga (a szultán népe) a Padisah katonai rabszolgái ötöd gyerekadó képzetlen fiúk janicsár felvételi ceremónia belső szolgálati apród a kapunál ülésező díván birodalmi tanács, az államigazgatás központi szerve parancsnoki főparancsnoki tisztség kijelölt diplomata jegyzék pénzügyi ügyintéző másvallású újonnan meghódított területek, régi katonai egységei lettek félreguláris alakulatok újonnan meghódított területek, régi katonai egységei lettek félreguláris alakulatok újonnan meghódított területek, régi katonai egységei lettek félreguláris alakulatok küldemény, a tartományból befolyt jövedelem a központba tartományi katonai vezető, a begler és szandzsákbég helyettese lovas katonák várőrség katonái a folyami flotta irányítói a javadalombirtok ügyeit intézte a keresztény ügyek intézője, szerb területeken 6

7 primikür kodzsabasik mazul adzsemi odzsak a keresztény ügyek intézője, szerb területeken a keresztény ügyek intézője, bolgár és görög területen várakozási állomány újonc csapat korai feudalizmus asylum lex salica lombarda (libri fedorum) ruszkaja pravda elkogé nomosz georgikosz prokhiron epanagoge bazilika synatga liber ludiceum fuero juzgo curia regis chrysobulla virágzó feudalizmus elbalagi jogkönyv parlament olim radomi sejm nieszawai és piotrkovi statutum konstitutiok common law wirt year book recepció intézményesített recepció coutume in complexu statutum magna carta libertatum heriot petition bill act constitutiones regni siciliae maiestas carolina szabornoje ulozsennyije feudális abszolutizmus ordonnance code noir code savary code de la marine clausula salvatoria Allgemeines Landrecht nakaz pravilák statue of uses korai feudalizmus Feudális jog bizonyos bűncselekmnyek elkövetői mentességet élveztek ha egyházi objektumba menekültek a legkorábbi frank joggyűjtemény X. sz.-ban kiadott feudális tulajdonjog rendszerét foglalja össze orosz igazság, XI. sz.-ban összefoglalja a szokásjogi és fejedelmi szabályokat VIII. sz. bizánci, görög nyelvű jogforrás, 4 törtvénykönyv kivonata, császári rendeletekkel kiegészítve az eklogé katonai, mezőgazdasági és tengerészeti kiegészítésekkel ellátott kiadása az eklogé utóda a prokhiron folytatása Bölcs Leo által kiadott, IX. sz-i gyűjtemény Photios pátriarka által kiadott nomokánonok joggyűjteménye spanyol joggyűjtemény spanyol joggyűjtemény királyi udvar bizánci kiváltságlevél É-Balkánon az egyháziak kapták ill. másolták a német lovagrend számára készült lengyel szokásjogi gyűjtemény bíróság Franciaországban párizsi bírósági anyagok gyűjteménye 1254-től lengyel rendi gyűlés III. Kázmér lengyel király jogforrásai, valamint büntetőjogi és büntetőeljárás gyűjtemények lengyel törvények angol bírósági precedens jog angol bírósági döntés angol évkönyvek, bírók, ügyvédek, jegyzők által leírt érdekesebb esetek gyűjteménye idegen jog (római) átemelése a nemzeti jogba, Barbarossa - majd II. Frigyes tette császári joggá egyetemeken, városi jogban való alkalmazás francia uralkodó szokásjog, a római jog csak kiegészítés hozzá minden területre kiható (recepció) területi közösségek 8város, megye) gyűlésein alkotott jog Anglia, 1215 Földnélküli János által kiadott oklevél, kereskedelmi, egyházi, ellenállási jog, ellenőrző szervek Angliában, átörökítési illeték kérések melyet az angol uralkodónak átadnak angol törvényjavaslat az angol király és parlamant közös munkája 1231, II. Frigyes Német-római uralkodó által kiadott, normann, longobárd, római jogi tartalmú tv IV. Károly cseh király által kiadott joggyűjtemény 1649 utolsó orosz rendi gyűlésen kiadott joggyűjtemény francia törvényerejű királyi rendelet XIV. Lajos által kiadott büntető, eljárás, belkereskedelmi, tengeri jogokat összefoglaló kódex 1673, francia belkereskedelmi kódex 1681, francia tengeri kereskedelmi kódex a régi jogszabályok hatályban maradása, a N-r. birodalomban CCC hatására általános tartományi jog II. Katalin orosz uralkodó kodifikációs próbálkozása havasalföldi és modvai joggyűjtemények, bizánci alapokon 1535 VIII. Henrik parlamenti tv-e a földbirtokjog alapja Bíró és per 7

8 aeldorman comes sztaroszta scabini per virágzó feudalizmus apellatio pair bíróság magisterek prevot bailli senechal cas royaux court of exchequer common pleas king's bench impeachmenet jury nagy jury kis jury, ítélő jury gentleman born iustitiarius reichsammergricht assizák feudális abszolutizmus contitutio criminalis carolona intendáns tutela cour de cassation oberste justizstella lettre de cachet act of settlement az uralkodó által kinevezett tisztviselő a helyi szervezet élén az uralkodó által kinevezett tisztviselő a helyi szervezet élén az uralkodó által kinevezett tisztviselő a helyi szervezet élén esküdt vita a sértett és a sérelmet elkövető között, megfelelő hely, idő, társak, jogmegtalálás fellebbezés francia 6 főúr és 6 egyházi, királyi főbíróság, később beolvadt a Parlamentumba ítélőmesterek helyi elöljáró, igazgatás feje, bíró a prevot felügyelője a prevot felügyelője, dél-franciaországban kiemelt, királyi ügyek, a legsúlyosabb ügyek melyek a királyi bíróságra tartoznak kincstári bíróság, kincstári perekben járt el polgári peres bíróság királyi tábla, büntető perekben járt el, a common pleas fellebbviteli fóruma fej és jószágvesztő ügy, fellebbezés ekkor a Lordok házához sz.-ban a királyi kiküldött által kihallgatott helyi szavahihető emberek a grófság 12, a falu 4 legkiválóbb embere mond véleményt arról, hogy kik a gonosztevők a grófságban a 13. sz.-tól a századkerület és a falvak lakóiból választott testület, mely részt vett az ítélkezésben nemesi születésű, békebíró, a XIV-XIX. sz-ig hatásköre bővült német birodalmi főbíró birodalmi kamarai törvényszék, ellenőrzési és semmitési jogköre volt eljárás, a század 12 a falu 4 legjobb emberének a véleménye, h ki bűnöző ez a testület a nagy jury 1532, N-r. Birodalomban, V. Károly idején adták ki, eljárásjog, büntető anyagi jogot tartalmazott Franciaországban, büntetőügyekben az uralkodó tájékosztatása, Párizsban rendészet az intendánsok gyámkodása az önkormányzati tisztviselők és a lakosság közötti vitákban francia semmitőszék osztrák legfelsőbb bíróság pecsételt levél, mely révén a francia uralkodó beavatkozott konkrét ügyekbe angol tv. a bírót a végrehajtói hatalom nem távolíthatja el, csak jogerős ítélet esetén, fizetés nem csökkenhet Feudális magánjog mundium morganatikus házasság méttier reglé métier juré roles d'oleron hanza code de la marin terra salica arimannia folcland heribannum meier villici vogt hitbér morgengabe parentilla freoman ealdor bauer mundeburdium regis védelem, formái: atyai, férji, gyámi balkézre kötött házasság, a feleség az őt megillető vagyonjogról lemond, főleg Itáliában szabályozott céh saját esküdtszékkel rendelkező céh tengeri kereskedelmi kódex, III. Edvard adta ki a 14.sz-ban konföderáció, liga, kell hozzá: lakhely, születési jog, saját üzlet 1681, Colbert által összegyűjtött kis tangeri útmutató a szabadok teljes tulajdonképessége, a frankoknál a szabadok teljes tulajdonképessége, a longobárdoknál a szabadok teljes tulajdonképessége, az angoloknál a szabadok ajándéka az uralkodónak, később rendszeres hadiadó majoros, szolga aki a nemesi háztartást gondozza a többi szolgát felügyelő szolga a mark vezetője, bírói széken elnök házasságkötéskor a férj adta a feleségnek házasságkötés után adott ajándék a férjtől a feleségnek germánoknál a rokonság megjelölése Közszabad Vezető a várak és városok keletkezése után a földön maradottakat jelenti a király mundiuma az árvák fölött, általában valamely főtiszt vagy bíróság gyakorolta 8

9 Büntetőjog kompozíció vogelfrei fredus zufall-casu pax dei acht subsidiarius sanctio criminalis josephina qualifikált privilegizált toscanai törvénykönyv kárpótlás szabad madár, ha a nemzetség se tudta kifizetni a vérdíjat, az egyén kitaszított lett, bárki elfoghatja, megölheti békepénz, amit a bíróság kap a jóvátétel összegéből véletlenül, gondatlanságból elkövetett bűntett Isten békéje, magánharcok tiltása levelesítés, eleinte élet és vagyonelkobzás, később megválthatóvá vált kiegészítő jellegű, a CCC-re értették a helyi szokások mellett 1787 II. József büntetőjogi reformkódexe; nemesekre is, nincs felségsértés, vagyonelkobzásnál maradjon vmi a feleségnek büntetési forma az SCJ-ben, súlyosabb büntetési forma az SCJ-ben, enyhébb II. Lipót tv könyve; nincs halálbüntetés, tortúra, felségsértés és vagyonelkobzás; van hatalommal visszaélés, kárpótlás, maximálás, elévülés, börtönhigénia jus ecclesiasticum jus canonicum vulgata traditio apostolica Syntagma Canonum dekretálisok Kánonjog állami egyházjog, az állam által alkotott az egyházra vonatkozó joganyag az egyház saját magára alkotott joga vagy olyan külső jog amit az egyház elismer a Biblia alexandriai változata, a katolikusok által elismert, a reformátusok a jeruzsálemit ismerik el egyházi szokásjogok összefoglalása az ortodox egyház által elismert joggyűjtemény pápai oklevelek I. Codex Iuris Canonici (I. CIC) 1917, másnéven Codex Pii Benedicti vatikáni egyházjogi gyűjtemény Codex Juris Canonici (CJC) II. Codex Juris Canonici (II. CIC) 1983 Codex Juris Canonici Orientalis (CICO) Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium mere spirituales mixtae causae placet jus strictum jus aequm miseracordia jus connubium matricula separatio a thoro et mensa in foro intero in foro externo poenae medicinales poenae medicinales excommunicatio poenae medicinales excommunicatio major poenae medicinales excommunicatio minor anathema poenae medicinales interdictum poenae medicinales suspensio poenae vindicativae infamia apostasia haeresis schisma blasphemia superstitio sacrilegium simonia 1582 XIII. Gergely egyházjogi gyűjteménye Minden keleti egyház amely elismeri a pápa egyházfőségét, a rájuk vonatkozó joganyag 1990, a keleti egyházak új jogkönyve tisztán egyházi ügycsoport vegyes ügyek csoportja, pl. házassági per tetszik jelzés, az uralkodó jele arra nézve, h a bulla nem ütközik a helyi jogba, így kihirdethető szigorú jog méltányos jog könyörületesség házassági jog egyházi házassági anyakönyv ágytól és asztaltól való elválás, különélés, de vagyoni közösség megmarad, tilos az új házasság egyházi bűn világi bűn csak a klérusra kiszabható büntetés javító szándékkal kiközösítés kiátkozás, ünnepélyesen kihirdetve egyházi hivatalokra való átmeneti képtelenség, ill. szentségek kiszolgálásának tilalma kiátkozás egyházi tilalom, de a leglényegesebb cselekményeket pl. keresztelés engedi, istentisztelet csak zárt helyen áldozás nélkül tartható az illető egyházi személyt eltiltják egyes hivatalok gyakorlásától bármely egyháztagra kiszabható büntetés javító szándékkal szentelt földbe temetés tilalma hitehagyás eretnekség pápától való elszakadás istenkáromlás babona isteni tv megsértése, szent dolgok elrablása egyházi tisztségek pénzért árusítása 9

10 Mohamedán jog dzsihád fetva Korán szunnah idzsma kijas kánun ulemák müderriszek kádi mufti imám müezzin dervisek kilidzs dirlik mülk vakuf timár ziámet hász szent háború, célja a hitetlenek világának leigázása a mufti véleménye arról, hogy jogos e a háború a mohamedán jog alapforrása a muszlimok Bibliája, a próféta kinyilatkoztatásait tartalmazza jogforrás, hagyományt jelent, a prófétát kísérők elbeszéléseit tartalmazza jogforrás, elismert jogtudósok állásfoglalását tartalmazza analógián alapuló precedensjog szultáni törvény vallási, vallásjogi tisztviselők; 3 csoportjuk: müderriszek, jogászok, templomi tisztviselők tanárok jog magyarázója jog magyarázója vallási vezető vallási vezető, ő hívott fel imátkozni szerzetesek szabja, egységnyi hozamú földterület és egy katonát értettek alatta létalap örökölhető magánbirtok, de minden új uralkodó megerősíti a tulajdonosát, nem lehet ez: vár, város, bánya, kikötő vallási célra adományozott birtok mentes az adó alól és használata örökre szólt tulajdonjog nélküli birtok, akcse alatt, 3000=lovas, 6000=birtokos, szolga 2 lovas, +3000=újabb lovas 2000 fölött, 9000 akcsénként 1 lovas katonát kellett kiállítania szultáni, beglerbégi , szandzsákbégi fölött, defterdári ig, janicsár aga től 10

Modern állam és jogtörténet vizsgakérdések

Modern állam és jogtörténet vizsgakérdések Modern állam és jogtörténet vizsgakérdések Ki volt Hammurapi, jellemezd törvénykönyvét! Hammurabi törvénykönyve Mezopotámiai Óbabiloni Birodalom Hammurabi uralkodója. Hammurabi az egyesült Babilónia első

Részletesebben

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK

ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK MAGYAR ALKOTMÁNYTÖRTÉNET ELTE-ÁJK Bolondok 2012-1 - Alkotmánytörténet/1. tétel A magyar nomád állam és a honfoglalás (17-35. oldal) I. Nemzetségi szervezet kora A társadalmi szerveződés kezdetei - i.e.

Részletesebben

Barbár társadalmak, a germán kor

Barbár társadalmak, a germán kor Barbár társadalmak, a germán kor Egyetem állam- és jogtörténet IV. a germánok A Római Birodalom felbomlásában szerepet játszó népvándorlási hullám során az Imperium számára elsősorban a különböző germán

Részletesebben

A modern állam és jogtörténet alapjai

A modern állam és jogtörténet alapjai ATALANTA Üzleti Szakközépiskola A modern állam és jogtörténet alapjai (Bevezetés a jogtörténetbe) Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Rész: A jogtörténet néhány fontosabb

Részletesebben

Zámbó Géza A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek)

Zámbó Géza A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek) Zámbó Géza A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek) Szeged 2004. Előszó 1. Ez a könyv a gyámságról szól. A gyámság egységes jogintézmény, ugyanakkor kettős

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI VÉDELME

AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI VÉDELME Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Ph.D. program AZ EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI VÉDELME Ph.D. értekezés Kardosné Kaponyi Erzsébet Budapest, 2000. TARTALOM

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 4. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/4. szám A folyóirat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek 1. Bevezetés 2011 minden bizonnyal a Magyar Köztársaság új

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

I. Tradíció vagy modernizálás?

I. Tradíció vagy modernizálás? I. Tradíció vagy modernizálás? 1. Az egyházak és az állam közötti viszony modernizálásának modelljei Az alföldi respublikák, nagy Britannia, Nord-America, 2-ik Fridrik, második József már rég megtevék

Részletesebben

ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig)

ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig) ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig) Ajánlás: Ezt a tételsort az Államigazgatási Fıiskolán a 2000. évben többen eredményesen használták. Nem hibátlan munka, de reményeim szerint másoknak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire III. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára [Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.] Jelmagyarázat: és dőlt betű: a fogalomgyűjteményben kikereshető fogalom. ~ tilde-jel,

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

A VELENCEI KÖZTÁRSASÁG. Kaszab Róbert

A VELENCEI KÖZTÁRSASÁG. Kaszab Róbert A VELENCEI KÖZTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK VELENCE KIALAKULÁSA, EREDETE... 2 Velence létrejötte, összetartó ereje, hagyományai... 2 A VELENCEI ÁLLAMSZERVEZET ÉS VÁLTOZÁSAI IX-XIV. SZÁZAD SORÁN... 3 A dózse...

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY VÁROSIGAZGATÁS 1848-IG DEBRECENBEN UttíRECEN 196 9 PEW MÚZEUM DEBRECEN HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY

A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY KÉT ESZTENDEJE annak, hogy ugyanezen a helyen szembesítettük a magyar törvényt a magyar lélekkel s megvizsgáltuk: mi az oka annak, hogy mai jogunk, különösen magánjogunk és a magyar

Részletesebben

A vilmosi Németország és az Osztrák

A vilmosi Németország és az Osztrák A vilmosi Németország és az Osztrák Császárság egyházpolitikája * Herger Csabáné ** Zsarnok Heródes, miért remegsz / Krisztus jövetelére? / Földi hatalmat nem keres, / Ki mennyet hoz a földre. Martin Luther,

Részletesebben

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949

Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 Horváth Attila Alkotmányjogi javaslatok és reformok, 1790 1949 A 18. század utolsó harmadáig az országgyűlésben jobbára a sérelmi politikára jellemző eseti jogalkotás volt a meghatározó. Amikor II. József

Részletesebben

Állami egyházjog 2011.

Állami egyházjog 2011. Állami egyházjog 2011. 1. előadás Az állam és az egyházak közötti viszony történeti áttekintése Alaptípusok a, az állam és az egyház egységére épülő rendszerek államegyházság, egyházállamiság, b, az állam

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben