Mezopotámia Zsidók Görögök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezopotámia Zsidók Görögök"

Átírás

1 missarum kudurru sirqu rube hupsu awelum maskenum wardum kidinnutu mar bani la-mar-banutu dingir malemmu bith-riduti vezír kancellár siqlum naditum entum tamgaru samgalu tamkarum manum beth din get móhár ketuba din gemara halácha mispatim circumcisio sékel zökénim tóra misna talmud basszileus procurator Mezopotámia a terménytartozás állam által való eltörlése földbe ásott kő, birtokvédelem, katonai szolgálatot, adót, a tulaj szedte be Babilonban a földművelő és a bérmunkás egységes neve Asszíriában főtisztviselő, katonai vezető Asszíriában bérmunkás, félszabad paraszt szabad, jogilag önálló, király, pap, birtokos, bérlő, hivatalnok, kereskedő félszabad, kényszerből szolgáló templomban vagy mezőgazdaságban, telkes katona szolga, rabszolga, hadifogoly, perképes, önálló vagyona lehetett kiváltságos városok polgárai, peres eljárásban kiváltságos, közmunka alól mentes, méltósága védett nemes rendű nem nemes rendű isteni király isteni király hivatalnokok háza királyhelyettes királyhelyettes ezüstpénz papnő papnő kereskedelmi monopólium kiváltsága kereskedelmi monopólium kiváltsága, továbbadva alvállalkozónak a templom külkereskedelmi megbízottja, a katonát válthatta ki a fogságból pénzegység törvény háza válólevél a feleségnek hozomány szerződés törvény háza befejezés, a következtetések a misna tanaiból vallástörvény civil törvények felvétel Ábrahám törzsébe népszámlálás során pénzadomány vének tanácsa vallási tekercsek, lezárva ie. 5. sz. következtetések a tóából, lezárva iu. 2. sz. misna és a gemára együttesen, lezárva 4. sz. kb. ie 100-tól a király neve helytartó Zsidók oikonomosz proxenosz hybrisz blabé arrha misztozisz epiklerosz proix oikosz precedens nomothétész nomosz dikaion gazdasági tisztviselő idegen városban vendégbarát erőszekos magatartás károkozás foglaló bérlet egyedülálló örökösnő hozomány ház, család bírói gyakorlat a heliaia 600 fős törvényhozó tanácsa törvény igazságosság Görögök 1

2 diké szünokiszmosz diadochoszok osztrakiszmosz grafé paranomon rhétor heliaia areioszphagosz thezmotétesz polemarkhosz bulé ekklézia metoikoi klérosz pharatria eupatridák baszileosz genosz phülé dilectum crimen önértékelés másokhoz viszonyítva poliszegyesülés Nagy Sándor utódai cserépszavazás közvád, az archonok testülete jár el szónok 6000 fős népbíróság az archonok testülete, 9 archon volt a maradék 6 archon, a vallás és törvények betartásáért feletek a 3. archón, hadvezér (1. a kormányzat vezetője, a 2. a király, vallási vezető) 500-ak tanácsa népgyűlés alsóbbrendű betelepülők vagyoni egység 3 pharatria 1 phülé, 1 phatria 30 genos nemesek király nemzet törzs magánjogi bűntett közjogi bűntett tetrarchia colonus villa rustica servus casatus pro remedio animae concubinatus feaderati junior augustus senior augustus magister militium tertia hospitalitas sors, sortes, pars possessio beneficium comes conviva regnis familia regnis major domus comes palatii referendarius cancellarius cubucularius thesaurarius comes stabulae senechal palatinum comitatus vicarius centenerius dux villae domesticus super villae decanus idoneitas Frankok 2 imperátor és 2 császár termelésben érdekelt szabad földművelő vidéki birtok házzal bíró nem szabad szolga felszabaditás a lélek üdvéért ágyasság szövetséges germánok a keleti-gót király Theoderich saját címe a keleti-gót király szerint a Bizánci császár germán hadvezéri cím amit a rómaiak adtak a rómaiak vagyonába egyharmad részben a germán megszállók beültetése sorshúzás révén kiosztott rész, osztály földmagántulajdon visszavehető földhasználat a helyi igazgatás főnöke, gróf germán udvarban élő római előkelő királyi udvartartás a familia regnis élén áll, szabadok gyűlésein elnök, az államigazgatás- az udvar- a királyi testőrség irányítója palotagróf, az igazságszolgáltatás, követek utasítással való ellátása, katonai kinevezések a feladata régi római cím, jogi dolgok előkészítése, királyi pecsét őrzése, iratkibocsátás a feladata adminisztrációért felel kincstárnok kincstárnok lovászmester, a királyi ménes felelőse, katonai vezető a királyi udvar utazásszervezője királyi udvar grófság a gróf helyettese a közigazgatási századkerület feje, bíráskodás és hadkötelezettség betartásáért felel háborús helyzetben a comes felett álló rendkívüli katonai hatáskörrel bírt a grófságban vidéki birtok a király magángazdasági udvarainak főfelügyelője a villae vezetője alkalmasság az uralkodásra 2

3 leges romanae barbarorum leges barbarorum a római alattvalók joga a germánok népjoga feudum romani tributarii precaria precaria data precaria remuneratoria precaria oblata archicapellanus capella regia cancellarius archicancellarius notorius scriba comes palatinus fiscus placitum generale vasalli regis professio juris capitulare capitulare per se sribenda capitulare pro lege tenenda capitulare legibus adenda capitulare missorum vicecomes missi comitis descensus markgraf, comes marchae missi dominici missiaticum rhomaiosz dynatos prónia epibolé georgosz sztratióta aporosz mortitesz ergaszterion idiotész imperator despotes krizma basileus izaposztolosz theothoktosz cezaropapizmus nomokánon caesar prefectus pretorio magister officiorum principes agentes in rebu questor sacri palatii örökíthető földbirtok római szabad kisbirtokos leszármazottja szolgáltatással terhelt birtok a felajánlott birtokot a földesúr szolgálattal terhelten visszaadta a felajánlónak a felajánlott birtokot további területtel kiegészítve a földesúr szolgálattal terhelten visszaadta a felajánlónak csak a szolgálat felajánlását jelentette a földesúr felé föld nélkül a királyi udvar vezetője királyi kápolna (udvar) a referendarius helyett, egyházi személy, az archicapellanus alárendeltje, a birodalom adminisztrációjáért felelt az archicapellanus új címe 860 után a cancellariust segítették a munkájában a notoriust segítette egyházi és világi bíró, a birodalmi adminisztrációban is közreműködött az állam tulajdonában lévő birtokok bevételéből származó jövedelem főtisztviselők és a király fő hűbéreseinek tanácsa fő hűbéres a jog megvallása, mely szerint az egyén él a frank uralkodók rendelkezése közigazgatási vagy bírói döntés kinyilvánítása mindenkire kötelező a régi szokásjog helyett valami új törvény vidéki közigazgatás ellenőrzésére kiküldött missusoknak adott utasítás a gróf helyettese, a király nevezte ki a gróf kiküldöttjei, melyek az alsóbb tisztviselőket ellenőrizték a beszállásolás joga őrgróf az úr küldötte, kiküldött királyi ellenőr a felügyelt terület Bizánc a bizánci polgárok nevezték így magukat, vagyis rómainak nagyobb beneficiális földdel rendelkező birtokos nem igazi birtokadomány, tulajdonosa csak a terület jövedelmét, adóját kapja meg kollektív adóztatás saját földbirtokkal rendelkező kisbirtokos, csak adót fizet, nem katonáskodik saját földbirtokkal rendelkező kisbirtokos, adót nem fizet, de katonáskodik szabad mezőgazdasági bérmunkás idegen földet használó és járadékot fizető szabad paraszt városi iparosok testülete vidéki iparos császár trónörökös szentelt olaj császár az apostolokkal egyenlő Istentől megkoronázott világi hatalom döntési joggal bír egyházi ügyekben törvény, melyek révén a világi uralkodó dönt egyházi vitákban második ember a birodalomban a 8. sz-ig a központi kormány kontrolljáért felelt és az adókért az udvari adminisztráció feje, birodalmi titkárság vezetője, hadüzenetek intézője, hírközlés-, posta felelőse, szertartásmester a magister officiorum segítője a hírszolgálat, titkos ügyek intézője, belbiztonság feje a császári konzisztorimumban az igazságszolgáltatás elnöke, felel a jogalkalmazásért, a császár elé kerülő kérelmekért 3

4 scrina magistri scrinorum comes sacrarum largitionum comes rerum privatum scellarius papias protevestiarius praepositus parakoimomenos főpostamester logothete syncellus prefectus urbi epharchos kritai sekretikoi symponos quaesitor quaestor démosz thema strategoi sixteresion roga hivatali ruházat tagmata miszthiosz aerikon earvée patriarcha metropolita archiepiscopus episcopus pentarchia imperium Christianum renovatio imperii eigenkirche rex et sacredos triregnum pedum rectum adoratio ottonánium canonica electio dictatus pape potestas in spiritualibus potestas in temporalibus potestas directa consiliarismus primus inter pares landes-krichenregiment saecularisatio ravennai exarhátus curia romana dataria apostolica sacra rota romana iratokat előállító iroda a scrina vezetői adó, nemesfém, vám, fiscus ügyeiért felelős főhivatalnok a császári magánvagyon gazdálkodásáért felelt kamarásmester, a császári magánvagyonért felelt, később a comes sacrarum largitonum-ot váltotta a császár egy palotájának vezetője a palota kincstárának vezetője a szertartások felelőse ajtonálló eunuch levelezés felelőse, később külügyminiszter a főpostamester későbbi (balkáni) neve az udvar egyházi ügyeinek intézője a város kormányzója a pefectus urbi későbbi neve egyéb hivatalnok juriszdikciós joggal egyéb hivatalnok juriszdikció nélkül pénzügyi hivatalnok pénzügyi hivatalnok a quaesitor dolgozója ipari kereskedők testülete katonai területi rendszer a thema vezetője a fizetés egyik módja, ellátás vagy szolgáltatás a fizetés egyik módja, pénzbeli juttatás a fizetés egyik módja zsoldos hadsereg részes művelésre vállalkozó mezőgazdasági bérmunkás városnak fizetett adó közmunka Egyház a praefectura élén álló pap érsek, a diocensis élén álló pap érsek, a diocensis élén álló pap, későbbi neve püspök, a provincia élén álló pap ötösség elve, Róma, Konstantinápoly, Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem Nagy Károly birodalma (Krisztus birodalma) a birodalom megújítója magánegyház (germán felfogás) király és klérikus tiara pásztorbot lábcsók 962-ben I. Otto, a pápa csak a császár engedélyével megkoronázható, és el kell tűrni a Vatikánban a császári megbízottakat egyháziak választják az egyháziakat 1074, VII. Gergely, a császárt a pápa leteheti, ha az alkalmatlan, csak a pápa használhat császári jelvényeket két kard elmélet, a lelki hatalom a pápánál van két kard elmélet, a világi hatalmat a pápa adja tovább a földi uralkodónak a vétők egyház általi elítélése a zsinat elsőbbsége a pápai hatalom felett (a pápa) csak tagja, de nem feje (az egyháznak) a pápi joghatóság behelyettesítése világival az egyházi vagyon világi kezelése 22+5 város (Pentapolis), Róma és környéke, Toscanai őrgrófság a pápai központi szervek együttes neve főbb bírói testület főbb bírói testület 4

5 cancellaria apostolica ügyiratok, levéltár kezelése, élén a vicecancellariussal constitutiones egidiane 1357, a Patrimonium Santi Petri (pápai birodalom) kormányzati megoldásait ebben véglegesítették camerlegno kamarásmester, állam irányítója, pápa főtanácsadója, hadvezér, irodavezető, kincstárnok, interegnum idején a pápa helyettese vicecamerlegno alkamarásmester, Róma város irányítója secretario a camerelegno utóda a 18. sz-tól rektor valamely tartomány irányítója, egyházi perben jurisdictio nélkül gubernator tartományi vezető legatus tartományi vezető vicarius tartományi vezető procurator fisci a szentszék jogait védte a tartományban marsall a bírósági ítéletek végrehajtásáért felelt domini de camera a kincstár vezető testülete 9 fős, élén a dékánnal consiliarii pénzügyi tisztviselő assistens camere pénzügyi tisztviselő congregatio kollegális működésű testület, élén bíborossal CIC Corpus Iuris Canonici, kánonjogi gyűjtemény 1573 burgus cite lucus urbs civis bürger zunfte guilds advocatus schöppen maiores schulheeis comune senator magistratus senatus signoria prior gonfaloniere podeszta doge város város város város városlakó városlakó céh céh tiszttartó esküdt esküdt bíró önkormányzat tanácsos városi tanács városi tanács 9 fős testület Firenze élén a testület tagja Firenze köztársaság zásztartója firenzei főbiró Velence választott vezetője Városok vassus vazallus freiherr mittelfrei commendatio comitatus consilium auxilium feudum femininum terra condominata allodium terra mansionata mansin corporatiok unio Hűbériség, rendiség vazallus vazallus gróf, báró köznemesség felajánlkozás a hűbérúrnak a király szabad harcosokból álló kísérete tanácsadási kötelezettség a feudumért cserébe a hűbérúr katonai erővel történő megsegítésének kötelezettsége női hűbér, pénzben váltotta meg, vagy mást küldött maga helyett katonáskodni földesúri birtok melyet felszabadított szolgák ill. utódaik műveltek, beszolgáltatási kötelezettségük volt és a földet el nem hagyhatták földbirtok lásd terra condominata ua. mint a terra condominata, csak művelője szabad földterület részek, sejtek, amiből az egész felépül rendi szövetkezés Erdélyben 5

6 confoederatio hermandad litrados consulta audincia druzsia holop knyáz velikij knyáz intronizáció voloszty otcsina-elv vecse járlik opricsnyina zemszkij szobor bojárfiak dvorján pomescsik zemscsina oprisnyikok bojár-duma szunyebnyik prikáz prikázok mjesztnyicsesztvo knyázizgoj aszkeri kul kapi kuluk pendzsik devsirme adzsemi oglánok csikma ics oglán kapu-díván díván szerdári szeraszkeri csausz defter defterdár rája vojnukok vlachok martalócok irszálije alajbég szpáhik dizdárok kapudánok defrer emini kenéz rendi szövetkezés Lengyelországban rendi szövetkezés Spanyolországban ügyek előkészítője a spanyol abszolutizmusban tervezett királyi döntés a spanyol abszolutizmusban kormányzótól független gyarmati igazságszolgáltatás ügyeinek intézője Oroszok fejedelmi kíséret rab fejedelem nagyfejedelem trónraültetés egy területről befolyt javak atyai birtokot a fiú vaszi át, kivéve fejedelemség a törzs szabad tagjainak gyűlése a kántól kapott elismerő levél a cár harcos híveit, letelepítette és velük verte le a bojárokat rendi gyűlés szabad, udvari szolgák udvari nemesek földadomány elvett birtok helyébe adott más terület neve a cár harcos dvorján hívei tanács, a nagyfejedelem állandó tanácsa törvény rendelet Kormányszékek születés alapján betöltött pozíció, alsó felett csak magasabb rendű lehetett az, akinek nem sikerült volosztyot szereznie Ottomán katona rend szolga (a szultán népe) a Padisah katonai rabszolgái ötöd gyerekadó képzetlen fiúk janicsár felvételi ceremónia belső szolgálati apród a kapunál ülésező díván birodalmi tanács, az államigazgatás központi szerve parancsnoki főparancsnoki tisztség kijelölt diplomata jegyzék pénzügyi ügyintéző másvallású újonnan meghódított területek, régi katonai egységei lettek félreguláris alakulatok újonnan meghódított területek, régi katonai egységei lettek félreguláris alakulatok újonnan meghódított területek, régi katonai egységei lettek félreguláris alakulatok küldemény, a tartományból befolyt jövedelem a központba tartományi katonai vezető, a begler és szandzsákbég helyettese lovas katonák várőrség katonái a folyami flotta irányítói a javadalombirtok ügyeit intézte a keresztény ügyek intézője, szerb területeken 6

7 primikür kodzsabasik mazul adzsemi odzsak a keresztény ügyek intézője, szerb területeken a keresztény ügyek intézője, bolgár és görög területen várakozási állomány újonc csapat korai feudalizmus asylum lex salica lombarda (libri fedorum) ruszkaja pravda elkogé nomosz georgikosz prokhiron epanagoge bazilika synatga liber ludiceum fuero juzgo curia regis chrysobulla virágzó feudalizmus elbalagi jogkönyv parlament olim radomi sejm nieszawai és piotrkovi statutum konstitutiok common law wirt year book recepció intézményesített recepció coutume in complexu statutum magna carta libertatum heriot petition bill act constitutiones regni siciliae maiestas carolina szabornoje ulozsennyije feudális abszolutizmus ordonnance code noir code savary code de la marine clausula salvatoria Allgemeines Landrecht nakaz pravilák statue of uses korai feudalizmus Feudális jog bizonyos bűncselekmnyek elkövetői mentességet élveztek ha egyházi objektumba menekültek a legkorábbi frank joggyűjtemény X. sz.-ban kiadott feudális tulajdonjog rendszerét foglalja össze orosz igazság, XI. sz.-ban összefoglalja a szokásjogi és fejedelmi szabályokat VIII. sz. bizánci, görög nyelvű jogforrás, 4 törtvénykönyv kivonata, császári rendeletekkel kiegészítve az eklogé katonai, mezőgazdasági és tengerészeti kiegészítésekkel ellátott kiadása az eklogé utóda a prokhiron folytatása Bölcs Leo által kiadott, IX. sz-i gyűjtemény Photios pátriarka által kiadott nomokánonok joggyűjteménye spanyol joggyűjtemény spanyol joggyűjtemény királyi udvar bizánci kiváltságlevél É-Balkánon az egyháziak kapták ill. másolták a német lovagrend számára készült lengyel szokásjogi gyűjtemény bíróság Franciaországban párizsi bírósági anyagok gyűjteménye 1254-től lengyel rendi gyűlés III. Kázmér lengyel király jogforrásai, valamint büntetőjogi és büntetőeljárás gyűjtemények lengyel törvények angol bírósági precedens jog angol bírósági döntés angol évkönyvek, bírók, ügyvédek, jegyzők által leírt érdekesebb esetek gyűjteménye idegen jog (római) átemelése a nemzeti jogba, Barbarossa - majd II. Frigyes tette császári joggá egyetemeken, városi jogban való alkalmazás francia uralkodó szokásjog, a római jog csak kiegészítés hozzá minden területre kiható (recepció) területi közösségek 8város, megye) gyűlésein alkotott jog Anglia, 1215 Földnélküli János által kiadott oklevél, kereskedelmi, egyházi, ellenállási jog, ellenőrző szervek Angliában, átörökítési illeték kérések melyet az angol uralkodónak átadnak angol törvényjavaslat az angol király és parlamant közös munkája 1231, II. Frigyes Német-római uralkodó által kiadott, normann, longobárd, római jogi tartalmú tv IV. Károly cseh király által kiadott joggyűjtemény 1649 utolsó orosz rendi gyűlésen kiadott joggyűjtemény francia törvényerejű királyi rendelet XIV. Lajos által kiadott büntető, eljárás, belkereskedelmi, tengeri jogokat összefoglaló kódex 1673, francia belkereskedelmi kódex 1681, francia tengeri kereskedelmi kódex a régi jogszabályok hatályban maradása, a N-r. birodalomban CCC hatására általános tartományi jog II. Katalin orosz uralkodó kodifikációs próbálkozása havasalföldi és modvai joggyűjtemények, bizánci alapokon 1535 VIII. Henrik parlamenti tv-e a földbirtokjog alapja Bíró és per 7

8 aeldorman comes sztaroszta scabini per virágzó feudalizmus apellatio pair bíróság magisterek prevot bailli senechal cas royaux court of exchequer common pleas king's bench impeachmenet jury nagy jury kis jury, ítélő jury gentleman born iustitiarius reichsammergricht assizák feudális abszolutizmus contitutio criminalis carolona intendáns tutela cour de cassation oberste justizstella lettre de cachet act of settlement az uralkodó által kinevezett tisztviselő a helyi szervezet élén az uralkodó által kinevezett tisztviselő a helyi szervezet élén az uralkodó által kinevezett tisztviselő a helyi szervezet élén esküdt vita a sértett és a sérelmet elkövető között, megfelelő hely, idő, társak, jogmegtalálás fellebbezés francia 6 főúr és 6 egyházi, királyi főbíróság, később beolvadt a Parlamentumba ítélőmesterek helyi elöljáró, igazgatás feje, bíró a prevot felügyelője a prevot felügyelője, dél-franciaországban kiemelt, királyi ügyek, a legsúlyosabb ügyek melyek a királyi bíróságra tartoznak kincstári bíróság, kincstári perekben járt el polgári peres bíróság királyi tábla, büntető perekben járt el, a common pleas fellebbviteli fóruma fej és jószágvesztő ügy, fellebbezés ekkor a Lordok házához sz.-ban a királyi kiküldött által kihallgatott helyi szavahihető emberek a grófság 12, a falu 4 legkiválóbb embere mond véleményt arról, hogy kik a gonosztevők a grófságban a 13. sz.-tól a századkerület és a falvak lakóiból választott testület, mely részt vett az ítélkezésben nemesi születésű, békebíró, a XIV-XIX. sz-ig hatásköre bővült német birodalmi főbíró birodalmi kamarai törvényszék, ellenőrzési és semmitési jogköre volt eljárás, a század 12 a falu 4 legjobb emberének a véleménye, h ki bűnöző ez a testület a nagy jury 1532, N-r. Birodalomban, V. Károly idején adták ki, eljárásjog, büntető anyagi jogot tartalmazott Franciaországban, büntetőügyekben az uralkodó tájékosztatása, Párizsban rendészet az intendánsok gyámkodása az önkormányzati tisztviselők és a lakosság közötti vitákban francia semmitőszék osztrák legfelsőbb bíróság pecsételt levél, mely révén a francia uralkodó beavatkozott konkrét ügyekbe angol tv. a bírót a végrehajtói hatalom nem távolíthatja el, csak jogerős ítélet esetén, fizetés nem csökkenhet Feudális magánjog mundium morganatikus házasság méttier reglé métier juré roles d'oleron hanza code de la marin terra salica arimannia folcland heribannum meier villici vogt hitbér morgengabe parentilla freoman ealdor bauer mundeburdium regis védelem, formái: atyai, férji, gyámi balkézre kötött házasság, a feleség az őt megillető vagyonjogról lemond, főleg Itáliában szabályozott céh saját esküdtszékkel rendelkező céh tengeri kereskedelmi kódex, III. Edvard adta ki a 14.sz-ban konföderáció, liga, kell hozzá: lakhely, születési jog, saját üzlet 1681, Colbert által összegyűjtött kis tangeri útmutató a szabadok teljes tulajdonképessége, a frankoknál a szabadok teljes tulajdonképessége, a longobárdoknál a szabadok teljes tulajdonképessége, az angoloknál a szabadok ajándéka az uralkodónak, később rendszeres hadiadó majoros, szolga aki a nemesi háztartást gondozza a többi szolgát felügyelő szolga a mark vezetője, bírói széken elnök házasságkötéskor a férj adta a feleségnek házasságkötés után adott ajándék a férjtől a feleségnek germánoknál a rokonság megjelölése Közszabad Vezető a várak és városok keletkezése után a földön maradottakat jelenti a király mundiuma az árvák fölött, általában valamely főtiszt vagy bíróság gyakorolta 8

9 Büntetőjog kompozíció vogelfrei fredus zufall-casu pax dei acht subsidiarius sanctio criminalis josephina qualifikált privilegizált toscanai törvénykönyv kárpótlás szabad madár, ha a nemzetség se tudta kifizetni a vérdíjat, az egyén kitaszított lett, bárki elfoghatja, megölheti békepénz, amit a bíróság kap a jóvátétel összegéből véletlenül, gondatlanságból elkövetett bűntett Isten békéje, magánharcok tiltása levelesítés, eleinte élet és vagyonelkobzás, később megválthatóvá vált kiegészítő jellegű, a CCC-re értették a helyi szokások mellett 1787 II. József büntetőjogi reformkódexe; nemesekre is, nincs felségsértés, vagyonelkobzásnál maradjon vmi a feleségnek büntetési forma az SCJ-ben, súlyosabb büntetési forma az SCJ-ben, enyhébb II. Lipót tv könyve; nincs halálbüntetés, tortúra, felségsértés és vagyonelkobzás; van hatalommal visszaélés, kárpótlás, maximálás, elévülés, börtönhigénia jus ecclesiasticum jus canonicum vulgata traditio apostolica Syntagma Canonum dekretálisok Kánonjog állami egyházjog, az állam által alkotott az egyházra vonatkozó joganyag az egyház saját magára alkotott joga vagy olyan külső jog amit az egyház elismer a Biblia alexandriai változata, a katolikusok által elismert, a reformátusok a jeruzsálemit ismerik el egyházi szokásjogok összefoglalása az ortodox egyház által elismert joggyűjtemény pápai oklevelek I. Codex Iuris Canonici (I. CIC) 1917, másnéven Codex Pii Benedicti vatikáni egyházjogi gyűjtemény Codex Juris Canonici (CJC) II. Codex Juris Canonici (II. CIC) 1983 Codex Juris Canonici Orientalis (CICO) Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium mere spirituales mixtae causae placet jus strictum jus aequm miseracordia jus connubium matricula separatio a thoro et mensa in foro intero in foro externo poenae medicinales poenae medicinales excommunicatio poenae medicinales excommunicatio major poenae medicinales excommunicatio minor anathema poenae medicinales interdictum poenae medicinales suspensio poenae vindicativae infamia apostasia haeresis schisma blasphemia superstitio sacrilegium simonia 1582 XIII. Gergely egyházjogi gyűjteménye Minden keleti egyház amely elismeri a pápa egyházfőségét, a rájuk vonatkozó joganyag 1990, a keleti egyházak új jogkönyve tisztán egyházi ügycsoport vegyes ügyek csoportja, pl. házassági per tetszik jelzés, az uralkodó jele arra nézve, h a bulla nem ütközik a helyi jogba, így kihirdethető szigorú jog méltányos jog könyörületesség házassági jog egyházi házassági anyakönyv ágytól és asztaltól való elválás, különélés, de vagyoni közösség megmarad, tilos az új házasság egyházi bűn világi bűn csak a klérusra kiszabható büntetés javító szándékkal kiközösítés kiátkozás, ünnepélyesen kihirdetve egyházi hivatalokra való átmeneti képtelenség, ill. szentségek kiszolgálásának tilalma kiátkozás egyházi tilalom, de a leglényegesebb cselekményeket pl. keresztelés engedi, istentisztelet csak zárt helyen áldozás nélkül tartható az illető egyházi személyt eltiltják egyes hivatalok gyakorlásától bármely egyháztagra kiszabható büntetés javító szándékkal szentelt földbe temetés tilalma hitehagyás eretnekség pápától való elszakadás istenkáromlás babona isteni tv megsértése, szent dolgok elrablása egyházi tisztségek pénzért árusítása 9

10 Mohamedán jog dzsihád fetva Korán szunnah idzsma kijas kánun ulemák müderriszek kádi mufti imám müezzin dervisek kilidzs dirlik mülk vakuf timár ziámet hász szent háború, célja a hitetlenek világának leigázása a mufti véleménye arról, hogy jogos e a háború a mohamedán jog alapforrása a muszlimok Bibliája, a próféta kinyilatkoztatásait tartalmazza jogforrás, hagyományt jelent, a prófétát kísérők elbeszéléseit tartalmazza jogforrás, elismert jogtudósok állásfoglalását tartalmazza analógián alapuló precedensjog szultáni törvény vallási, vallásjogi tisztviselők; 3 csoportjuk: müderriszek, jogászok, templomi tisztviselők tanárok jog magyarázója jog magyarázója vallási vezető vallási vezető, ő hívott fel imátkozni szerzetesek szabja, egységnyi hozamú földterület és egy katonát értettek alatta létalap örökölhető magánbirtok, de minden új uralkodó megerősíti a tulajdonosát, nem lehet ez: vár, város, bánya, kikötő vallási célra adományozott birtok mentes az adó alól és használata örökre szólt tulajdonjog nélküli birtok, akcse alatt, 3000=lovas, 6000=birtokos, szolga 2 lovas, +3000=újabb lovas 2000 fölött, 9000 akcsénként 1 lovas katonát kellett kiállítania szultáni, beglerbégi , szandzsákbégi fölött, defterdári ig, janicsár aga től 10

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

JOGRENDSZER, JOGÁGAK

JOGRENDSZER, JOGÁGAK JOGRENDSZER, JOGÁGAK I. A jogrendszer fogalma és típusai II. A jogrendszer tagozódása III. A jogágak I. A jogrendszer fogalma és típusai 1. Jogrendszer: az adott állam jogszabályainak rendezett összessége

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZKA_210_10. A középkori városok költségvetési vitája

SZKA_210_10. A középkori városok költségvetési vitája SZKA_210_10 A középkori városok költségvetési vitája TANULÓI A KÖZÉPKORI VÁROSOK KÖLTSÉGVETÉSI VITÁJA 10. ÉVFOLYAM 131 10/1A HÁROM KÖLTSÉGVETÉS A) Országos költségvetés A központi költségvetés bevételei

Részletesebben

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből A kisebbségvédelem története Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből Az ember, mint védendő alapérték Emberi jogok Kisebbségvédelem Kettősség, eltérő fejlődés, közösségek jogai, emberi jogok Történet

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 1. forduló Megoldások A nyílt végű kérdésekre a válaszokat

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI

A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI A MAGYAR JOGTÖRTÉNET FORRÁSAI Szemelvénygyűjtemény Szerkesztette: Mezey Barna Osiris Kiadó Budapest, 2001 TARTALOM Előszó Rövidítések Bevezetés I. A KERESZTÉNY ÁLLAM MEGALAPÍTÁSÁTÓL 1790-IG 1. A jog forrásai

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I.

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I (általános jog) Dr Siket Judit TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A jog fogalma, a jogalkotás magatartási minta kötelező norma az állami kényszer szerepe A jogforrások jogforrások az Alaptörvényben

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Jogi alapok. Az angolszász és a kontinentális jogrendszer

Jogi alapok. Az angolszász és a kontinentális jogrendszer 1. Nagy jogrendszerek Jogi alapok I. Az angolszász és a kontinentális jogrendszer a) Angolszász jogrendszer ( common law országai/ case-law / esetjog/ szokásjog) pl. Anglia, Wales, USA, Kanada, India,

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

2. A jogcsaládok (1. A romanista (civil law) jogcsalád 2. Az angolszász (common law) jogcsalád 3. Egyéb jogrendszerek)

2. A jogcsaládok (1. A romanista (civil law) jogcsalád 2. Az angolszász (common law) jogcsalád 3. Egyéb jogrendszerek) ÖJT KÉRDÉSEK ŐSZI SZEMESZTER 1. A jogtörténet korszakai (1. A korszakbeosztás kérdései általában 2. Az állam és a jog modern fogalmának a történeti régmúltba való visszavetíthetősége 3. Az állam és a jog

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék (Az Egyházi Képviselő Tanács által 2012. június 8-én elfogadott tervezet) A. rész: Általános rendelkezések B. rész: Az egyházközség

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Szamosi Lóránt A kora középkor Európában, a keleti és a nyugati feudalizmus

Szamosi Lóránt A kora középkor Európában, a keleti és a nyugati feudalizmus Szamosi Lóránt A kora középkor Európában, a keleti és a nyugati feudalizmus A. A korszakolás kérdése A középkor elnevezés a XV. századi olasz humanistáktól származik. Először 1469-ben, egy pápai könyvtáros

Részletesebben

K R I Z M A G R O F L E O R A V E N N A R E G U L A E F E Z U S M O N A S Z T I K U S M I S S I D O M I N I C I V A Z A L L U S C O L O N U S

K R I Z M A G R O F L E O R A V E N N A R E G U L A E F E Z U S M O N A S Z T I K U S M I S S I D O M I N I C I V A Z A L L U S C O L O N U S Cultura Nostra 2. forduló 2016. február 9. 1) Keresztrejtvény A függőleges sorban a helyes megfejtést követően egy Krisztussal kapcsolatos tévtanítás fogalma olvasható! Mit jelent ez a fogalom? K R I Z

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék KORRUPCIÓ ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS TI AKADÉMIA Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék corruption is the prize" A KORRUPCIÓ TAPASZTALÁSA VARGA GERGELY ÜGYÉSZ ESETE 2011. nov.

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZUVERÉN ISPOTÁLYOS SZENT JÁNOS LOVAGREND MAGYAR SZÖVETSÉGÉNEK (2004. november 12.) ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Jeruzsálemi, Rodoszi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat :

A felén már túl is vagy, most következzenek az. Esszéfeladatok. Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : Név: E-mail cím: A felén már túl is vagy, most következzenek az Esszéfeladatok Mielıtt neki kezdesz, figyelmesen tanulmányozd át a játékszabályokat : A feladatok megoldási sorrendje tetszıleges. A feladatok

Részletesebben

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. melléklet a 21/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez: Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. A kérelmező feleség (

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 1. Radnóti Miklós hagyatékából 2014. október és november folyamán budapesti árveréseken felbukkant tárgyak (7

Részletesebben

TARTALOM. SZIMBÓLUMOK ÉS RITUÁLÉK... 11 (Jogi) szimbólumok... 11 (Jogi) rituálék... 15

TARTALOM. SZIMBÓLUMOK ÉS RITUÁLÉK... 11 (Jogi) szimbólumok... 11 (Jogi) rituálék... 15 TARTALOM SZIMBÓLUMOK ÉS RITUÁLÉK... 11 (Jogi) szimbólumok... 11 (Jogi) rituálék... 15 A SZÍNEK ÉS JELENTÉSÜK A JOGTÖRTÉNETBEN.. 21 Fehér... 21 Fekete... 23 Bíbor... 24 Vörös... 25 Sárga... 27 Z öld...

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

pallium (lat.) 1. köpeny, palást; 2. a rk. érsekek fehér vállszalagja

pallium (lat.) 1. köpeny, palást; 2. a rk. érsekek fehér vállszalagja P pallium (lat.) 1. köpeny, palást; 2. a rk. érsekek fehér vállszalagja panteizmus (gör. lat.) 1. Istent a természettel azonosító filozófiai irányzat; 2. mindenistenítés (az a tan, amelyben az Isten a

Részletesebben

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16 17. századi Magyarországon (A felső-magyarországi városszövetség) I II. kötet, Osiris

Részletesebben

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor

Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában. Glied Viktor Választójog mint kampánytéma a dualizmus időszakában Glied Viktor További kutatási lehetőségek (helyi viszonyok feltárása) Választójogi törvények a dualizmus időszakában A magyar politikai elit és a választójog

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben