Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem"

Átírás

1 Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, szeptember

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló Az akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterület lehatárolása Jogosultság igazolása Helyzetelemzés A szabályozási terv akcióterületre vonatkozó előírásai Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása az akcióterületen Az akcióterület társadalmi és gazdasági jellemzői Demográfiai viszonyok Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet A Belváros AT környezeti adottságai, jellemzői A természeti környezet állapota A természeti és az épített környezet értékei Közigazgatási és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények A közbiztonság helyzete az akcióterületen Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzői A közlekedési hálózat helyzete A közműhálózat jellemzői az akcióterületen Lakáshelyzet Funkcióelemzés Közszféra funkciók Közösségi funkciók Gazdasági funkciók Városi funkciók Tulajdonviszonyok értékelése Piaci igények, lehetőségek felmérése Kérdőíves piaci igényfelmérés Interjú a tervezett fejlesztések piaci igényekhez való illeszkedéséről A Régi városháza külső felújításával kapcsolatos piaci igényfelmérés Lakossági igényfelmérés A Régi városháza külső felújításának alátámasztása Interjú a Régi városháza épületének állapotáról Kihasználtsági terv Régi városháza Helyzetfeltárás összegzése Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai A Belváros AT fejlesztésének céljai Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége

3 4.3. Az akcióterületen tervezett beavatkozások A Regionális Operatív Program városrehabilitációs célú pályázat tartalma Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztések bemutatása Kapcsolódó soft tevékenységek bemutatása Szinergia vizsgálat Bevonandó partnerek a pályázat tárgyát képező projektben Az Önkormányzat által ellátott feladatok a pályázat tárgyát képező projektben A projekt indikátorainak bemutatása Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései ny Magánszféra által, az akcióterületi fejlesztéssel párhuzamosan megvalósuló fejlesztés bemutatása Az akcióterületi fejlesztés hatásaként megvalósítani tervezett magánberuházások A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Kockázatok elemzése A pályázati projekt előkészítése és megvalósítása során felmerülő kockázatok A pályázati projekt fenntartására vonatkozó kockázatok Az akcióterületi egyéb (pályázathoz nem kapcsolódó) fejlesztések kockázatai Partnerség az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve Pénzügyi terv Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve Az akció megvalósításának részletes pénzügyi terve A megvalósítás intézményi kerete Előzmények, a városfejlesztés helyi sajátságai DMJV Önkormányzatának vagyonkezelési gyakorlata Alapelvek, a városfejlesztő társasággal szemben támasztott elvárások Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A városfejlesztő társaság szervezete, kompetenciái A városfejlesztő társaság munkatársai A projektmenedzsment szervezet feladatai és működése A kijelölt akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek Az akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatmegosztás Külső szakértők feladatai A döntéshozatal, információáramlás és végrehajtás rendje Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, tájékoztatás Üzemeltetés és működtetés Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke

4 1. Vezetői összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban Közgyűlési határozattal elfogadta a Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a javasolt funkcióbővítő városrehabilitációs akcióterületek között első helyen nevezi meg a Belváros Akcióterületet, ahol a tervezett fejlesztések megvalósításának támogatására az Önkormányzat pályázatot nyújt be az ÉAOP-5.1.1/B1-12 pályázati kiírására. A tervezett projekt szorosan kapcsolódik a őszén záruló Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja projekthez, amely szintén a Belváros Akcióterületen valósult meg. A Belváros Akcióterület Debrecen központi belterületének városközponti részén helyezkedik el, amelyet a következő közterületek határolnak: Mester utca Hunyadi János utca Rákóczi utca Csapó utca Liszt Ferenc utca Kossuth utca Batthyány utca Szent Anna utca Piac utca Petőfi tér Erzsébet utca Nyugati kiskörút nyomvonala által határolt terület (a Nyugati kiskörút nyomvonalától nyugatra eső területet is beleértve egy telekmélységig). A 82,6 ha területű, fős lakónépességű akcióterület a szabályozási terv szerint településközpont vegyes zóna (Vt) és központi vegyes zóna (Vk) besorolású területen helyezkedik el, amely terület Debrecen történelmi városközpontjának jelentős részét teszi ki, ahol számos központi funkció koncentrálódik. Az akcióterület fejlesztése az egész városra, sőt a megyére és a régióra is hatással van, hiszen az itt található intézmények által biztosított központi funkciókat nemcsak a város lakossága veszi igénybe. A népesség a város egészével összevetve elöregedő jellemzőket mutat, ahol különösen alacsony a fiatalkorú (0-14 éves) korosztály aránya, miközben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya kiemelkedő. A évi népszámlálási adatok szociális és társadalmi mutatói még rosszabbak voltak a városi átlagnál, viszont a városközpontban mintegy másfél évtizede elkezdődött rehabilitációs beavatkozások eredményeként az akcióterület társadalmi összetétele megváltozott, a hátrányos helyzetű lakosság jelenléte jelentősen csökkent. Infrastrukturális szempontból az akcióterület teljes körűen ellátott, ez a város egyik tömegközlekedési gócpontja is. Az utak és közterületek állapota számos beruházás eredményeként javult az elmúlt években, de még mindig több út és tér szorul sürgős rekonstrukcióra, illetve a Belváros forgalmi terheltsége is jelentős. Számos értékes műemlék, vagy helyileg védett, városképi szempontból is jelentős épület található itt, amelyek közül több rekonstrukcióra szorul. Debrecen belvárosa nemcsak a közszolgáltatások és közigazgatás tekintetében bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a gazdasági funkciók terén is. Az akcióterületen a termelő vállalkozások alárendelt szerepet játszanak, viszont a kiskereskedelem, a vendéglátás és az üzleti szolgáltatások terén regionális és országos összevetésben is jelentős központ, amelynek vonzáskörzete az ország északkeleti területein kívül a keleti országhatáron túlra is kiterjed. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a következő: 4

5 A regionális központi szerepkörhöz kapcsolódó funkciók erősítése, az ehhez szükséges feltételek magasabb szintre emelése, minőségi életfeltételek biztosítása a lakosság számára A Belváros Akcióterület sajátosságaira és fejlesztési szükségleteire alapozva a következő specifikus célok kerültek kijelölésre: 1. Új gazdasági, kereskedelmi, vállalkozások, befektetések vonzása, a meglévők ösztönzése 2. Idegenforgalmi szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése 3. A városi élettér minőségének javítása, zöldfelületek fejlesztése 4. Az akcióterület közlekedési rendszerének fejlesztése 5. A közszféra által nyújtott szolgáltatások fejlesztése 6. Közösségi akciók megvalósítása, helyi identitástudat erősítése Az átfogó cél elérését mérő egyik legfontosabb indikátor a megvalósult fejlesztésekkel elégedett lakosság aránya (célérték 75%), hiszen a lakosság életfeltételeinek javítása fontos prioritás. Ehhez szorosan kapcsolódik az új, vagy megújult közterületek száma (célérték 3 db), amely szintén nagyban hozzájárul az életfeltételek javításához, valamint elősegíti a központi szerepkörhöz tartozó funkciók erősítését. A felújított regionális jelentőségű intézmények száma (célérték 1 db) a regionális szerepkör erősödését mutatja. A specifikus célok elérését mérő indikátorok részletesebben az ATT 4.1. fejezetében kerülnek bemutatásra. Az akcióterületi fejlesztés összefoglalása, tartalma A Belváros funkcióbővítő fejlesztésének célja a városi, a közszféra, illetve a gazdasági funkciók megerősítése. A tervezett beavatkozások megvalósítása révén javul az akcióterület megközelíthetősége, csökkenthető forgalmi terheltsége (Nyugati kiskörút 2. üteme), a városi funkciók fejlesztése által olyan minőségi közterületek létrehozása a cél (Simonffy utca díszburkolása, Ady park rekonstrukciója), amely a helyi lakosok és a városba látogatók számára egyaránt tartalmas kikapcsolódási lehetőséget, esztétikus környezetet teremt. Fontos cél a közszféra által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és elérhetőségének megkönnyítése is (Régi városháza külső rekonstrukciója és akadálymentesítése, ügyfélirányító és fogadó tér kialakításával), illetve a Belváros településképének fejlesztése, amelyhez valamennyi tevékenység számottevően hozzájárul. A városrehabilitáció folyamatába a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos a magánszféra bevonása, az akcióterület fejlesztési céljaihoz illeszkedő magánerős beruházások ösztönzése. A Belváros funkcióbővítő városrehabilitációjának II. üteme keretében DMJV Önkormányzata a jelen pályázat segítségével a következő fejlesztések megvalósítását tervezi: A Nyugati kiskörút 2. ütemének megvalósítása (Arany J. u. Erzsébet u. között) városi funkció A Régi városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója közszféra funkció A Csokonai Színház mögötti tér (Ady park) rekonstrukciója városi funkció A Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között városi funkció kiegészítő kisléptékű elemek ( soft tevékenységek) megvalósítása 5

6 A városrehabilitációs projektek kötelező fontos elemei az ún. soft tevékenységek, amelyek célja, hogy segítsenek megismertetni és elfogadtatni a tervezett fejlesztéseket, aktivizálni és bevonni a helyi lakosokat, civil szervezeteket. A projekthez kapcsolódó rendezvények, közösségi akciók, kulturális programok által segítséget nyújtanak a közösségformálásban, a helyi identitás erősítésében, és a környezettudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt, emellett hozzájárulnak az eredmények közép- és hosszútávon történő társadalmikörnyezeti fenntartásához is. A projekthez kapcsolódó soft elemek tervezése és lebonyolítása a pályázati felhívás elvárásainak megfelelően két részre oszlik: a ROP által közvetlenül támogatott soft elemek a helyi közösség erősítését célozzák (kulturális rendezvények, szabadtéri fotókiállítás, utcaművészeti programok stb.), amelyeket a hasonló programok terén nagy tapasztalatokkal rendelkező Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. valósít majd meg konzorciumi partnerként. A soft elemek másik része pedig közvetett támogatás (Programalap) keretében kerül majd továbbpályáztatásra mindenekelőtt helyi civil szervezetek számára, ezzel is erősítve a helyi részvételt. A soft tevékenységek helyszínei túlnyomórészt a projektben megvalósuló beruházások helyszínei lesznek. Az akcióterület fejlesztési céljai között szerepel a gazdaság ösztönzése, bár jelen konstrukció keretében DMJV Önkormányzata gazdasági funkcióra támogatást nem igényelhet. A cél elérése és a pályázati felhívásban rögzített magánbefektetésre előírt feltétel teljesítése érdekében az Önkormányzat megállapodást kötött a Héliker Invest Zrt-vel, aki vállalta, hogy magánerős beruházásként legkésőbb a projekt fenntartási időszakának végéig (2020) a Kálvin tér 4-8 szám alatt összesen nettó 850 millió Ft értékben megvalósítja az ott található Centrum Hotel korszerűsítését. A tervezett magánberuházás az Idegenforgalmi szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése specifikus akcióterületi célhoz kapcsolódik. Ütemezés és költségek A funkcióbővítő városrehabilitációs célú fejlesztés infrastrukturális beruházásainak tervezett időtartama III. és I. negyedév közötti időszak, míg a soft tevékenységek a projekt megkezdésétől I. negyedévéig tartanak. Mindezt őszétől kezdődő előkészítési szakasz előzte meg, melynek során elkészült a pályázati dokumentáció alapjaként szolgáló, engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésére és a lakosság, valamint a civil és gazdasági szereplők tájékoztatására is sor került. A projekt tervezett összköltsége bruttó ,- Ft, amelyhez ,- Ft vissza nem térítendő (az elszámolható költségek vonatkozásában 100 %-os mértékű) támogatás elnyerése érdekében nyújt be pályázatot az Önkormányzat. Az el nem számolható, saját forrásból biztosítandó költség mértéke bruttó ,- Ft. 6

7 2. Az akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1. Az akcióterület lehatárolása Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008-ban fogadta el a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelynek 7. fejezete a as időszakra vonatkozóan 9 fejlesztendő akcióterületet jelölt meg, amelyek közül 5 a funkcióbővítő, 4 pedig a szociális típusú városrehabilitáció potenciális helyszínét képezi. Az IVS a következő sorrendet állapítja meg a megjelölt akcióterületek vonatkozásában: Funkcióbővítő akcióterületek: Szociális típusú akcióterületek: 1. Belváros AT 1. Nagymacs AT 2. Nagyállomás környéke AT 2. Nagysándortelep Vulkán telep AT 3. Nagyerdő AT 3. Dobozikert AT 4. Déli ipari terület AT 4. Sóház AT 5. DE Tudományos, Technológiai és Innovációs Park AT Az IVS-ben felsorolt akcióterületek közül DMJV Önkormányzata jelen akcióterületi terv keretében a Belváros Akcióterületen (Belváros AT) kíván funkcióbővítő városrehabilitációs beavatkozásokat megvalósítani az ÉAOP-5.1.1/B1-12 konstrukció forrásainak igénybevételével. Az akcióterület Debrecen központi belterületének városközponti részén helyezkedik el, a szabályozási tervben településközpont vegyes zóna (Vt) és központi vegyes zóna (Vk) besorolású területen. Az akcióterület az IVS-ben megjelölt Belváros városrész Piac utcától nyugatra eső részét, illetve ahhoz kelet felől csatlakozva a Rákóczi Csapó Liszt Ferenc Batthyány Szent Anna Piac utcák által határolt területet foglalja magába. Ez a terület Debrecen történelmi városközpontjának jelentős részét teszi ki, ahol számos központi funkció koncentrálódik. Az akcióterület fejlesztése az egész városra, sőt a megyére és a régióra is hatással van, hiszen az itt található intézmények által biztosított központi funkciókat nemcsak a város lakossága veszi igénybe. A Belváros AT kiterjedése 82,6 ha, amely Debrecen teljes belterületének (5.963,8 ha) 1,38%-át, központi belterületének (4.958,3 ha) pedig 1,67%-át teszi ki. A Belváros AT lakónépessége az önkormányzati népesség-nyilvántartás július 9-ei adatai alapján fő volt, amely Debrecen teljes népességének ( fő) 2,77%-át tette ki. Az akcióterület állandó népességének száma ennél alacsonyabb volt (5.230 fő), a város állandó népességének ( fő) 2,57%-át tette ki. Az akcióterület városon belüli elhelyezkedését a következő ábrák szemléltetik: 1. ábra: A Belváros AT elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 2. ábra: A Belváros AT és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 3. ábra: A Belváros AT elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 4. ábra: A Belváros AT közterületneveket tartalmazó térképvázlata 7

8 1. ábra. A Belváros AT elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 8

9 2. ábra. A Belváros AT és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 9

10 3. ábra. A Belváros AT elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 10

11 4. ábra. A Belváros AT közterületneveket tartalmazó térképvázlata 11

12 A Belváros Akcióterületet a következő közterületek határolják: Mester utca Hunyadi János utca Rákóczi utca Csapó utca Liszt Ferenc utca Kossuth utca Batthyány utca Szent Anna utca Piac utca Petőfi tér Erzsébet utca Nyugati kiskörút nyomvonala által határolt terület (a Nyugati kiskörút nyomvonalától nyugatra eső területet is beleértve egy telekmélységig). Az akcióterület a határoló utcákkal együtt összesen 55 különböző közterületet érint, illetve foglal magába (1. táblázat). Jellegüket tekintve a közterületek közül 44 utca, 8 tér, 2 köz, 1 pedig park. Az akcióterület jelentős területi kiterjedése miatt a telekhatárokat és az építmények körvonalát is tartalmazó földhivatali alaptérképen való ábrázolás nehézkessé teszi a közterületek neveinek nyomon követését, emiatt az akcióterület funkcióinak és a tervezett beavatkozásainak bemutatása a földhivatali alaptérkép alapján készült közterületeket ábrázoló térképvázlat segítségével történik. 12

13 1. táblázat. A Belváros Akcióterülethez tartozó közterületek Közterület neve Közterület jellege Páratlan oldal Páros oldal ADY park összes szám összes szám ANTALL JÓZSEF utca összes szám összes szám ARANY JÁNOS utca BAJCSY-ZSILINSZKY utca BALTAZÁR DEZSŐ tér összes szám összes szám BARNA utca BATTHYÁNY utca összes szám - BETHLEN utca BOLDOGFALVA utca összes szám összes szám CSAPÓ utca CSEREPES utca összes szám CSÓK utca összes szám összes szám CSOKONAI utca DARABOS utca DÉRI tér összes szám összes szám DÓSA NÁDOR tér összes szám összes szám ERZSÉBET utca FŰVÉSZKERT utca összes szám összes szám GAMBRINUS köz összes szám összes szám GARAI utca összes szám összes szám HAL köz összes szám összes szám HATVAN utca HUNYADI JÁNOS utca összes szám - ISKOLA utca összes szám összes szám JÁSZAI MARI tér összes szám összes szám JÓKAI utca KÁLVIN tér összes szám összes szám KÁPOLNÁSI utca összes szám összes szám KOSSUTH tér összes szám összes szám KOSSUTH utca LISZT FERENC utca összes szám - MESTER utca MIKLÓS utca MÚZEUM utca összes szám összes szám NEMZETŐR utca összes szám összes szám PÁSTI utca összes szám összes szám PERÉNYI utca összes szám összes szám PÉTERFIA utca PETŐFI tér PIAC utca összes szám 2-48 RÁKÓCZI utca RÉVÉSZ tér összes szám összes szám RÓZSA utca összes szám összes szám SAS utca összes szám összes szám SIMONFFY utca SZALKAI utca összes szám összes szám SZÉCHENYI utca SZENT ANNA utca TISZA ISTVÁN utca összes szám összes szám TÖRÖK BÁLINT utca VÁR utca összes szám összes szám VÁROSHÁZ utca összes szám összes szám VÁSÁRY ISTVÁN utca összes szám összes szám VÖRÖSMARTY utca összes szám összes szám ZAMENHOF utca összes szám összes szám 13

14 2.2. Jogosultság igazolása A Belváros Akcióterület teljesíti a tervezési felhívásban a funkcióbővítő városrehabilitáció akcióterületeivel szemben elvárt követelményeket: A Belváros Akcióterület teljes területe a város központi belterületén, Debrecen városközpontjának nyugati részén, közösségi, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt súlyponti területen helyezkedik el. Az akcióterületen a ROP pályázat keretében tervezett beavatkozások (Nyugati kiskörút Arany J. u. és Erzsébet u. közötti szakaszának megépítése, a Városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója, az Ady park (Csokonai Színház mögötti tér) rekonstrukciója, valamint a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között egymásra szinergikus hatást gyakorolva, és a korábbi városrehabilitációs fejlesztésekhez is szervesen kapcsolódva illeszkednek az akcióterület és a város fejlesztési céljaihoz, elképzeléseihez. A város településszerkezeti és szabályozási terve alapján a Belváros Akcióterület vegyes területfelhasználási egységben helyezkedik el (településközpont vegyes zóna /Vt/ és központi vegyes zóna /Vk/), amelybe közpark zóna /Z/, illetve általános közlekedési zóna /Köá/ besorolású területek is ékelődnek. A Belváros Akcióterület minden tekintetben jelentősen túlteljesíti a pályázati útmutatóban a városközpontokra vonatkozó számszerűsített jogosultsági feltételeket: Közösségi, közigazgatási, vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma minimum: A kijelölt akcióterületen található: 6 db 48 db Kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatásegységek (pl. pénzügyi) száma minimum: 30 db A kijelölt akcióterületen összesen található: 1227 db kiskereskedelmi üzlet: 951 db nagykereskedelmi üzlet: 12 db kölcsönző: 22 db Ebből vendéglátóhely: 164 db bank, takarékszövetkezet: 25 db turisztikai szolgáltatás (utazási iroda): 33 db fogyasztási cikk javító szolgáltatás: 20 db 14

15 A Belváros AT kiemelt helyét jelzi a városon belül a közösségi, a közigazgatási és a közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények magas száma, amelyek elsősorban az akcióterület északi részén koncentrálódnak (5. ábra). A közigazgatással foglalkozó, illetve az államszervezettel kapcsolatos különféle intézmények közül többek között itt található DMJV Polgármesteri Hivatala, a Debreceni Törvényszék, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség, a Debreceni Ítélőtábla, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Ugyancsak az akcióterületen helyezkedik el az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Hajdú-Bihar megyei kirendeltsége, a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, de van itt telephelye a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal számos intézményének is (pl. Munkaügyi Felügyelőség, Munkavédelmi Felügyelőség, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Igazságügyi Szolgálat). A város közösségi és közszolgáltatási funkciót ellátó intézményeinek jelentős hányada szintén az akcióterületen található. Ezek közé sorolható például a Belvárosi Közösségi Ház (amely egyszersmind otthont ad a város közművelődési alapintézményének számító Debreceni Művelődési Központnak is), az Ifjúsági Ház, a Csokonai Színház, az Alföld Színpad, vagy a Vojtina Bábszínház. A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ az Észak-alföldi Régió legnagyobb művészeti galériája, amelynek összesen m 2 alapterületű, háromszintes épülete mintegy m 2 kiállítótérrel rendelkezik. A névadó Déri Frigyes hagyatékát őrző Déri Múzeum Magyarország egyik leggazdagabb kulturálisművészeti gyűjteménye, a Debreceni Református Kollégium Múzeumában pedig többek között Iskolatörténeti és Egyházművészeti Állandó Kiállítás látható. A Kölcsey Központ, Kelet-Magyarország legnagyobb konferenciaközpontja, számos kiállítás, zenei és más művészeti esemény helyszíne. Az akcióterület egyszersmind Debrecen vallási és egyházi központja is, két református és egy unitárius egyházközség, evangélikus gyülekezet és zsidó hitközség egyaránt megtalálható itt. Több akcióterületen található egyházi épület áll műemléki védelem alatt, amelyek közül a legismertebb a város egyik jelképének számító Református Nagytemplom, valamint a Református Kistemplom (Csonkatemplom). Az akcióterület oktatási szerepe is jelentős, 11 oktatási intézmény található itt: 2 óvoda, 3 általános iskola, 4 középiskola, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. A Belváros oktatásban betöltött kitűntetett szerepét jelzi, hogy az akcióterület szomszédságában számos további oktatási intézmény található (pl. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziuma, Fazekas Mihály Gimnázium, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola, Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Szent József Gimnázium és Kollégium, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája). 15

16 5. ábra. Közösségi, közigazgatási, vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények a Belváros AT-en 16

17 JELMAGYARÁZAT (5. ábra) Közösségi, közigazgatási, vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények 1 DMJV Önkormányzata Piac u. 20., Kálvin tér Debreceni Törvényszék Széchenyi u Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Széchenyi u Debreceni Ítélőtábla Széchenyi u Debreceni Törvényszék Cégbírósága Perényi u Debreceni Fellebbviteli Főügyészség Antall J. u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája Darabos u Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatvan u Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Miklós u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Piac u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Piac u Debreceni Városi Bíróság Végrehajtói Irodája Perényi u Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Hatvan u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ Piac u Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Hatvan u Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Területi Iroda Darabos u Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Hajdú-Bihar megyei kirendeltség Darabos u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Piac u Belvárosi Közösségi Ház (DMK) Kossuth u Csokonai Színház Kossuth u Alföld Színpad Bethlen u Vojtina Bábszínház Kálvin tér MODEM (Modern és Kortárs Művészeti Központ) Baltazár Dezső tér Ifjúsági Ház Simonffy u Déri Múzeum Déri tér Delizsánsz Kiállítóterem Múzeum u Debreceni Református Kollégium Múzeuma Kálvin tér Apolló Mozi Miklós u Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára Kálvin tér Debreceni Városi Könyvtár Zenei Könyvtára Piac u. 26/a. 31 Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Otthona Múzeum u Debreceni Evangél kus Gyülekezet Miklós u Unitárius Egyházközség Hatvan u Debreceni Zsidó Hitközség Bajcsy Zsilinszky u Debreceni Református Egyházmegye Debrecen-Kistemplom Anyaegyházközség Révész tér Debreceni Református Egyházmegye Debrecen-Nagytemplom Anyaegyházközség Kossuth tér 37 A vasút a gyermekekért Alapítvány Debreceni Óvodája Boldogfalva u. 3/a. 38 Debreceni Waldorf Óvoda Boldogfalva u. 3/a. 39 Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája Fűvészkert u Fazekas Mihály Általános Iskola Vásáry I. u Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Hunyadi u Ady Endre Gimnázium Liszt F. u Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola Piac u Debrecen Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Kálvin tér Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközép-iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézm. Vár u Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kálvin tér Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Péterfia u Kölcsey Központ Hunyadi u

18 Az akcióterületre jellemző a kereskedelem és a különféle szolgáltatások nagyfokú koncentrációja. A Belváros AT a kiskereskedelem legforgalmasabb központja a városban, ahol a számos kis üzlet mellett több bevásárlóközpont is várja a vásárlókat, amelyek mindenekelőtt az akcióterület északkeleti részén, a Piac utca Kálvin tér Péterfia utca Hunyadi J. utca Rákóczi utca Csapó utca által határolt területen találhatók. Ilyen a ben átadott Pulykakakas Üzlet- és Irodaház, amelyben üzletek és szolgáltató egységek, lakások és irodák is helyet kaptak, a 2008-ban átadott új Piaccsarnok, valamint a 120 üzletet magába foglaló Debrecen Fórum. A Piac utca a kiskereskedelem tradicionális központja Debrecenben, csaknem minden Piac utcai épület földszintjén üzletek találhatók. Emellett Batthyány utcán, valamint a Piac utcára merőleges utcák Piac utcához közeli szakaszain is átlagon felüli a kiskereskedelmi üzletek tömörülése. A kereskedelmi és a vendéglátó-ipari szolgáltatóegységek nagy száma miatt nehézkes elhelyezkedésük térképvázlaton történő szemléletes ábrázolása, emiatt a 2. és a 3. táblázatban kerül mindez bemutatásra az akcióterülethez tartozó közterületenként. A kiskereskedelmi egységek száma az akcióterületen DMJV Polgármesteri Hivatalának nyilvántartás szerint 951, amelyből 114 (12%) az élelmiszer-, vagy élelmiszer jellegű üzletek száma. A textil-, ruházati- és lábbeli üzletek aránya 40,9%, a bútor-, műszaki- és vasáruszaküzleteké 11,6%, a könyv-, újság-, papíráru- és írószerüzletek aránya pedig 5,7%. A nagykereskedelmet fő tevékenységként megjelölő üzletek száma az akcióterületen 12. Az akcióterületen található vendéglátóhelyek (164 db) 19,5%-a étterem, 15,3%-a pedig munkahelyi vendéglátóhely. A vendéglátóhelyek csaknem harmada (29,6%) a Piac utcán, 11%-a pedig a Csapó utcán van. Kölcsönzési tevékenységet folytató szolgáltatóegységek (mindenekelőtt ruha) száma 22, a fogyasztási cikkek javításával foglalkozó üzletek száma pedig 20. Az akcióterületen turisztikai szolgáltatást nyújtó egységként jelennek meg az utazási irodák, amelyek száma 33. A pénzügyi szolgáltatások tekintetében a kereskedelemhez hasonló, s a városban működő 30 bankfiók kétharmada (20 db), a 10 takarékszövetkezeti fióknak pedig fele az található akcióterületen (6. ábra). A 20 bankfiók 13 pénzintézet között oszlik meg, az OTP Bank 4, a Budapest Bank, a CIB Bank, az Erste Bank és az MKB Bank pedig 2-2 fiókot üzemeltet. A terület bankjegykiadó automatákkal (ATM) történő ellátottsága is kiemelkedő, a városban található 102 ATM közül 37 található a Belváros AT területén. A bankfiókok mellett számos közintézményben is működik bankjegykiadó automata, a legtöbb ATM-et az OTP Bank (10 db) és az Erste Bank (7 db) üzemelteti. Az akcióterületen ezen kívül még számos pénzügyi szolgáltatást nyújtó iroda található (pl. biztosítók, hitelközvetítők, pénzügyi tanácsadó irodák), viszont ezekről nem áll rendelkezésre megfelelően pontos nyilvántartás, így ezeket nem vettük figyelembe a jogosultság igazolásához. 18

19 Közterület neve 2. táblázat. Kiskereskedelmi egységek a Belváros akcióterületen Közterület jellege Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyesüzlet Nem élelmiszer kisker. üzlet összesen Textil-, ruházati és lábbeli üzlet Bútor-, műszaki- és vasáruszaküzlet Könyv-, újság-, papíráru- és írószer üzlet Egyéb Kisker. üzlet összesen ADY park 0 ANTALL JÓZSEF utca 0 ARANY JÁNOS utca BAJCSY-ZSILINSZKY utca BALTAZÁR DEZSŐ tér 0 BARNA utca BATTHYÁNY utca BETHLEN utca BOLDOGFALVA utca CSAPÓ utca CSEREPES utca CSÓK utca 0 CSOKONAI utca 0 DARABOS utca DÉRI tér 0 DÓSA NÁDOR tér ERZSÉBET utca 0 FŰVÉSZKERT utca 0 GAMBRINUS köz 0 GARAI utca HAL köz HATVAN utca HUNYADI JÁNOS utca ISKOLA utca 0 JÁSZAI MARI tér JÓKAI utca KÁLVIN tér KÁPOLNÁSI utca 0 KOSSUTH tér 0 KOSSUTH utca LISZT FERENC utca MESTER utca MIKLÓS utca MÚZEUM utca 0 NEMZETŐR utca 0 PÁSTI utca PERÉNYI utca 0 PÉTERFIA utca PETŐFI tér PIAC utca RÁKÓCZI utca 0 RÉVÉSZ tér RÓZSA utca 0 SAS utca SIMONFFY utca SZALKAI utca 0 SZÉCHENYI utca SZENT ANNA utca TISZA ISTVÁN utca 0 TÖRÖK BÁLINT utca 0 0 VÁR utca VÁROSHÁZ utca 0 0 VÁSÁRY ISTVÁN utca VÖRÖSMARTY utca ZAMENHOF utca 0 0 Belváros AT összesen

20 3. táblázat. Vendéglátóhelyek, nagykereskedelem és szolgáltatóegységek az akcióterületen Közterület neve Közterület jellege Nagyker. üzlet kölcsönzés javítás utazási iroda Vendéglátóhel y összesen Étterem Cukrászda Ebből: Bár, borozó, italüzlet Egyéb Munkahelyi ADY park ANTALL JÓZSEF utca 0 ARANY JÁNOS utca BAJCSY-ZSILINSZKY utca BALTAZÁR DEZSŐ tér 0 BARNA utca BATTHYÁNY utca BETHLEN utca BOLDOGFALVA utca 1 0 CSAPÓ utca CSEREPES utca 0 CSÓK utca 0 CSOKONAI utca 0 DARABOS utca 2 2 DÉRI tér 0 DÓSA NÁDOR tér 1 1 ERZSÉBET utca 0 FŰVÉSZKERT utca 0 GAMBRINUS köz 0 GARAI utca 0 HAL köz HATVAN utca HUNYADI JÁNOS utca ISKOLA utca 0 JÁSZAI MARI tér 0 JÓKAI utca 1 0 KÁLVIN tér KÁPOLNÁSI utca 0 KOSSUTH tér 0 KOSSUTH utca LISZT FERENC utca MESTER utca 1 1 MIKLÓS utca MÚZEUM utca 0 NEMZETŐR utca 0 PÁSTI utca 1 0 PERÉNYI utca 1 1 PÉTERFIA utca PETŐFI tér PIAC utca RÁKÓCZI utca 0 RÉVÉSZ tér RÓZSA utca 0 SAS utca SIMONFFY utca SZALKAI utca 1 0 SZÉCHENYI utca SZENT ANNA utca 0 TISZA ISTVÁN utca 0 TÖRÖK BÁLINT utca 0 VÁR utca VÁROSHÁZ utca 0 VÁSÁRY ISTVÁN utca 2 2 VÖRÖSMARTY utca ZAMENHOF utca 0 Belváros AT összesen

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben