Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem"

Átírás

1 Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, szeptember

2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló Az akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Az akcióterület lehatárolása Jogosultság igazolása Helyzetelemzés A szabályozási terv akcióterületre vonatkozó előírásai Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása az akcióterületen Az akcióterület társadalmi és gazdasági jellemzői Demográfiai viszonyok Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet A Belváros AT környezeti adottságai, jellemzői A természeti környezet állapota A természeti és az épített környezet értékei Közigazgatási és közösségi szolgáltatást nyújtó intézmények A közbiztonság helyzete az akcióterületen Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzői A közlekedési hálózat helyzete A közműhálózat jellemzői az akcióterületen Lakáshelyzet Funkcióelemzés Közszféra funkciók Közösségi funkciók Gazdasági funkciók Városi funkciók Tulajdonviszonyok értékelése Piaci igények, lehetőségek felmérése Kérdőíves piaci igényfelmérés Interjú a tervezett fejlesztések piaci igényekhez való illeszkedéséről A Régi városháza külső felújításával kapcsolatos piaci igényfelmérés Lakossági igényfelmérés A Régi városháza külső felújításának alátámasztása Interjú a Régi városháza épületének állapotáról Kihasználtsági terv Régi városháza Helyzetfeltárás összegzése Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai A Belváros AT fejlesztésének céljai Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége

3 4.3. Az akcióterületen tervezett beavatkozások A Regionális Operatív Program városrehabilitációs célú pályázat tartalma Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztések bemutatása Kapcsolódó soft tevékenységek bemutatása Szinergia vizsgálat Bevonandó partnerek a pályázat tárgyát képező projektben Az Önkormányzat által ellátott feladatok a pályázat tárgyát képező projektben A projekt indikátorainak bemutatása Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései ny Magánszféra által, az akcióterületi fejlesztéssel párhuzamosan megvalósuló fejlesztés bemutatása Az akcióterületi fejlesztés hatásaként megvalósítani tervezett magánberuházások A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Kockázatok elemzése A pályázati projekt előkészítése és megvalósítása során felmerülő kockázatok A pályázati projekt fenntartására vonatkozó kockázatok Az akcióterületi egyéb (pályázathoz nem kapcsolódó) fejlesztések kockázatai Partnerség az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve Pénzügyi terv Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve Az akció megvalósításának részletes pénzügyi terve A megvalósítás intézményi kerete Előzmények, a városfejlesztés helyi sajátságai DMJV Önkormányzatának vagyonkezelési gyakorlata Alapelvek, a városfejlesztő társasággal szemben támasztott elvárások Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása A városfejlesztő társaság szervezete, kompetenciái A városfejlesztő társaság munkatársai A projektmenedzsment szervezet feladatai és működése A kijelölt akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek Az akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatmegosztás Külső szakértők feladatai A döntéshozatal, információáramlás és végrehajtás rendje Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, tájékoztatás Üzemeltetés és működtetés Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke

4 1. Vezetői összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban Közgyűlési határozattal elfogadta a Debrecen Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a javasolt funkcióbővítő városrehabilitációs akcióterületek között első helyen nevezi meg a Belváros Akcióterületet, ahol a tervezett fejlesztések megvalósításának támogatására az Önkormányzat pályázatot nyújt be az ÉAOP-5.1.1/B1-12 pályázati kiírására. A tervezett projekt szorosan kapcsolódik a őszén záruló Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja projekthez, amely szintén a Belváros Akcióterületen valósult meg. A Belváros Akcióterület Debrecen központi belterületének városközponti részén helyezkedik el, amelyet a következő közterületek határolnak: Mester utca Hunyadi János utca Rákóczi utca Csapó utca Liszt Ferenc utca Kossuth utca Batthyány utca Szent Anna utca Piac utca Petőfi tér Erzsébet utca Nyugati kiskörút nyomvonala által határolt terület (a Nyugati kiskörút nyomvonalától nyugatra eső területet is beleértve egy telekmélységig). A 82,6 ha területű, fős lakónépességű akcióterület a szabályozási terv szerint településközpont vegyes zóna (Vt) és központi vegyes zóna (Vk) besorolású területen helyezkedik el, amely terület Debrecen történelmi városközpontjának jelentős részét teszi ki, ahol számos központi funkció koncentrálódik. Az akcióterület fejlesztése az egész városra, sőt a megyére és a régióra is hatással van, hiszen az itt található intézmények által biztosított központi funkciókat nemcsak a város lakossága veszi igénybe. A népesség a város egészével összevetve elöregedő jellemzőket mutat, ahol különösen alacsony a fiatalkorú (0-14 éves) korosztály aránya, miközben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya kiemelkedő. A évi népszámlálási adatok szociális és társadalmi mutatói még rosszabbak voltak a városi átlagnál, viszont a városközpontban mintegy másfél évtizede elkezdődött rehabilitációs beavatkozások eredményeként az akcióterület társadalmi összetétele megváltozott, a hátrányos helyzetű lakosság jelenléte jelentősen csökkent. Infrastrukturális szempontból az akcióterület teljes körűen ellátott, ez a város egyik tömegközlekedési gócpontja is. Az utak és közterületek állapota számos beruházás eredményeként javult az elmúlt években, de még mindig több út és tér szorul sürgős rekonstrukcióra, illetve a Belváros forgalmi terheltsége is jelentős. Számos értékes műemlék, vagy helyileg védett, városképi szempontból is jelentős épület található itt, amelyek közül több rekonstrukcióra szorul. Debrecen belvárosa nemcsak a közszolgáltatások és közigazgatás tekintetében bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a gazdasági funkciók terén is. Az akcióterületen a termelő vállalkozások alárendelt szerepet játszanak, viszont a kiskereskedelem, a vendéglátás és az üzleti szolgáltatások terén regionális és országos összevetésben is jelentős központ, amelynek vonzáskörzete az ország északkeleti területein kívül a keleti országhatáron túlra is kiterjed. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a következő: 4

5 A regionális központi szerepkörhöz kapcsolódó funkciók erősítése, az ehhez szükséges feltételek magasabb szintre emelése, minőségi életfeltételek biztosítása a lakosság számára A Belváros Akcióterület sajátosságaira és fejlesztési szükségleteire alapozva a következő specifikus célok kerültek kijelölésre: 1. Új gazdasági, kereskedelmi, vállalkozások, befektetések vonzása, a meglévők ösztönzése 2. Idegenforgalmi szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése 3. A városi élettér minőségének javítása, zöldfelületek fejlesztése 4. Az akcióterület közlekedési rendszerének fejlesztése 5. A közszféra által nyújtott szolgáltatások fejlesztése 6. Közösségi akciók megvalósítása, helyi identitástudat erősítése Az átfogó cél elérését mérő egyik legfontosabb indikátor a megvalósult fejlesztésekkel elégedett lakosság aránya (célérték 75%), hiszen a lakosság életfeltételeinek javítása fontos prioritás. Ehhez szorosan kapcsolódik az új, vagy megújult közterületek száma (célérték 3 db), amely szintén nagyban hozzájárul az életfeltételek javításához, valamint elősegíti a központi szerepkörhöz tartozó funkciók erősítését. A felújított regionális jelentőségű intézmények száma (célérték 1 db) a regionális szerepkör erősödését mutatja. A specifikus célok elérését mérő indikátorok részletesebben az ATT 4.1. fejezetében kerülnek bemutatásra. Az akcióterületi fejlesztés összefoglalása, tartalma A Belváros funkcióbővítő fejlesztésének célja a városi, a közszféra, illetve a gazdasági funkciók megerősítése. A tervezett beavatkozások megvalósítása révén javul az akcióterület megközelíthetősége, csökkenthető forgalmi terheltsége (Nyugati kiskörút 2. üteme), a városi funkciók fejlesztése által olyan minőségi közterületek létrehozása a cél (Simonffy utca díszburkolása, Ady park rekonstrukciója), amely a helyi lakosok és a városba látogatók számára egyaránt tartalmas kikapcsolódási lehetőséget, esztétikus környezetet teremt. Fontos cél a közszféra által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és elérhetőségének megkönnyítése is (Régi városháza külső rekonstrukciója és akadálymentesítése, ügyfélirányító és fogadó tér kialakításával), illetve a Belváros településképének fejlesztése, amelyhez valamennyi tevékenység számottevően hozzájárul. A városrehabilitáció folyamatába a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos a magánszféra bevonása, az akcióterület fejlesztési céljaihoz illeszkedő magánerős beruházások ösztönzése. A Belváros funkcióbővítő városrehabilitációjának II. üteme keretében DMJV Önkormányzata a jelen pályázat segítségével a következő fejlesztések megvalósítását tervezi: A Nyugati kiskörút 2. ütemének megvalósítása (Arany J. u. Erzsébet u. között) városi funkció A Régi városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója közszféra funkció A Csokonai Színház mögötti tér (Ady park) rekonstrukciója városi funkció A Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között városi funkció kiegészítő kisléptékű elemek ( soft tevékenységek) megvalósítása 5

6 A városrehabilitációs projektek kötelező fontos elemei az ún. soft tevékenységek, amelyek célja, hogy segítsenek megismertetni és elfogadtatni a tervezett fejlesztéseket, aktivizálni és bevonni a helyi lakosokat, civil szervezeteket. A projekthez kapcsolódó rendezvények, közösségi akciók, kulturális programok által segítséget nyújtanak a közösségformálásban, a helyi identitás erősítésében, és a környezettudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt, emellett hozzájárulnak az eredmények közép- és hosszútávon történő társadalmikörnyezeti fenntartásához is. A projekthez kapcsolódó soft elemek tervezése és lebonyolítása a pályázati felhívás elvárásainak megfelelően két részre oszlik: a ROP által közvetlenül támogatott soft elemek a helyi közösség erősítését célozzák (kulturális rendezvények, szabadtéri fotókiállítás, utcaművészeti programok stb.), amelyeket a hasonló programok terén nagy tapasztalatokkal rendelkező Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. valósít majd meg konzorciumi partnerként. A soft elemek másik része pedig közvetett támogatás (Programalap) keretében kerül majd továbbpályáztatásra mindenekelőtt helyi civil szervezetek számára, ezzel is erősítve a helyi részvételt. A soft tevékenységek helyszínei túlnyomórészt a projektben megvalósuló beruházások helyszínei lesznek. Az akcióterület fejlesztési céljai között szerepel a gazdaság ösztönzése, bár jelen konstrukció keretében DMJV Önkormányzata gazdasági funkcióra támogatást nem igényelhet. A cél elérése és a pályázati felhívásban rögzített magánbefektetésre előírt feltétel teljesítése érdekében az Önkormányzat megállapodást kötött a Héliker Invest Zrt-vel, aki vállalta, hogy magánerős beruházásként legkésőbb a projekt fenntartási időszakának végéig (2020) a Kálvin tér 4-8 szám alatt összesen nettó 850 millió Ft értékben megvalósítja az ott található Centrum Hotel korszerűsítését. A tervezett magánberuházás az Idegenforgalmi szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése specifikus akcióterületi célhoz kapcsolódik. Ütemezés és költségek A funkcióbővítő városrehabilitációs célú fejlesztés infrastrukturális beruházásainak tervezett időtartama III. és I. negyedév közötti időszak, míg a soft tevékenységek a projekt megkezdésétől I. negyedévéig tartanak. Mindezt őszétől kezdődő előkészítési szakasz előzte meg, melynek során elkészült a pályázati dokumentáció alapjaként szolgáló, engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésére és a lakosság, valamint a civil és gazdasági szereplők tájékoztatására is sor került. A projekt tervezett összköltsége bruttó ,- Ft, amelyhez ,- Ft vissza nem térítendő (az elszámolható költségek vonatkozásában 100 %-os mértékű) támogatás elnyerése érdekében nyújt be pályázatot az Önkormányzat. Az el nem számolható, saját forrásból biztosítandó költség mértéke bruttó ,- Ft. 6

7 2. Az akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 2.1. Az akcióterület lehatárolása Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008-ban fogadta el a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelynek 7. fejezete a as időszakra vonatkozóan 9 fejlesztendő akcióterületet jelölt meg, amelyek közül 5 a funkcióbővítő, 4 pedig a szociális típusú városrehabilitáció potenciális helyszínét képezi. Az IVS a következő sorrendet állapítja meg a megjelölt akcióterületek vonatkozásában: Funkcióbővítő akcióterületek: Szociális típusú akcióterületek: 1. Belváros AT 1. Nagymacs AT 2. Nagyállomás környéke AT 2. Nagysándortelep Vulkán telep AT 3. Nagyerdő AT 3. Dobozikert AT 4. Déli ipari terület AT 4. Sóház AT 5. DE Tudományos, Technológiai és Innovációs Park AT Az IVS-ben felsorolt akcióterületek közül DMJV Önkormányzata jelen akcióterületi terv keretében a Belváros Akcióterületen (Belváros AT) kíván funkcióbővítő városrehabilitációs beavatkozásokat megvalósítani az ÉAOP-5.1.1/B1-12 konstrukció forrásainak igénybevételével. Az akcióterület Debrecen központi belterületének városközponti részén helyezkedik el, a szabályozási tervben településközpont vegyes zóna (Vt) és központi vegyes zóna (Vk) besorolású területen. Az akcióterület az IVS-ben megjelölt Belváros városrész Piac utcától nyugatra eső részét, illetve ahhoz kelet felől csatlakozva a Rákóczi Csapó Liszt Ferenc Batthyány Szent Anna Piac utcák által határolt területet foglalja magába. Ez a terület Debrecen történelmi városközpontjának jelentős részét teszi ki, ahol számos központi funkció koncentrálódik. Az akcióterület fejlesztése az egész városra, sőt a megyére és a régióra is hatással van, hiszen az itt található intézmények által biztosított központi funkciókat nemcsak a város lakossága veszi igénybe. A Belváros AT kiterjedése 82,6 ha, amely Debrecen teljes belterületének (5.963,8 ha) 1,38%-át, központi belterületének (4.958,3 ha) pedig 1,67%-át teszi ki. A Belváros AT lakónépessége az önkormányzati népesség-nyilvántartás július 9-ei adatai alapján fő volt, amely Debrecen teljes népességének ( fő) 2,77%-át tette ki. Az akcióterület állandó népességének száma ennél alacsonyabb volt (5.230 fő), a város állandó népességének ( fő) 2,57%-át tette ki. Az akcióterület városon belüli elhelyezkedését a következő ábrák szemléltetik: 1. ábra: A Belváros AT elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 2. ábra: A Belváros AT és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 3. ábra: A Belváros AT elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 4. ábra: A Belváros AT közterületneveket tartalmazó térképvázlata 7

8 1. ábra. A Belváros AT elhelyezkedése Debrecen teljes területén belül 8

9 2. ábra. A Belváros AT és az IVS-ben megjelölt városrészek viszonya 9

10 3. ábra. A Belváros AT elhelyezkedése telekhatáros földhivatali alaptérképen 10

11 4. ábra. A Belváros AT közterületneveket tartalmazó térképvázlata 11

12 A Belváros Akcióterületet a következő közterületek határolják: Mester utca Hunyadi János utca Rákóczi utca Csapó utca Liszt Ferenc utca Kossuth utca Batthyány utca Szent Anna utca Piac utca Petőfi tér Erzsébet utca Nyugati kiskörút nyomvonala által határolt terület (a Nyugati kiskörút nyomvonalától nyugatra eső területet is beleértve egy telekmélységig). Az akcióterület a határoló utcákkal együtt összesen 55 különböző közterületet érint, illetve foglal magába (1. táblázat). Jellegüket tekintve a közterületek közül 44 utca, 8 tér, 2 köz, 1 pedig park. Az akcióterület jelentős területi kiterjedése miatt a telekhatárokat és az építmények körvonalát is tartalmazó földhivatali alaptérképen való ábrázolás nehézkessé teszi a közterületek neveinek nyomon követését, emiatt az akcióterület funkcióinak és a tervezett beavatkozásainak bemutatása a földhivatali alaptérkép alapján készült közterületeket ábrázoló térképvázlat segítségével történik. 12

13 1. táblázat. A Belváros Akcióterülethez tartozó közterületek Közterület neve Közterület jellege Páratlan oldal Páros oldal ADY park összes szám összes szám ANTALL JÓZSEF utca összes szám összes szám ARANY JÁNOS utca BAJCSY-ZSILINSZKY utca BALTAZÁR DEZSŐ tér összes szám összes szám BARNA utca BATTHYÁNY utca összes szám - BETHLEN utca BOLDOGFALVA utca összes szám összes szám CSAPÓ utca CSEREPES utca összes szám CSÓK utca összes szám összes szám CSOKONAI utca DARABOS utca DÉRI tér összes szám összes szám DÓSA NÁDOR tér összes szám összes szám ERZSÉBET utca FŰVÉSZKERT utca összes szám összes szám GAMBRINUS köz összes szám összes szám GARAI utca összes szám összes szám HAL köz összes szám összes szám HATVAN utca HUNYADI JÁNOS utca összes szám - ISKOLA utca összes szám összes szám JÁSZAI MARI tér összes szám összes szám JÓKAI utca KÁLVIN tér összes szám összes szám KÁPOLNÁSI utca összes szám összes szám KOSSUTH tér összes szám összes szám KOSSUTH utca LISZT FERENC utca összes szám - MESTER utca MIKLÓS utca MÚZEUM utca összes szám összes szám NEMZETŐR utca összes szám összes szám PÁSTI utca összes szám összes szám PERÉNYI utca összes szám összes szám PÉTERFIA utca PETŐFI tér PIAC utca összes szám 2-48 RÁKÓCZI utca RÉVÉSZ tér összes szám összes szám RÓZSA utca összes szám összes szám SAS utca összes szám összes szám SIMONFFY utca SZALKAI utca összes szám összes szám SZÉCHENYI utca SZENT ANNA utca TISZA ISTVÁN utca összes szám összes szám TÖRÖK BÁLINT utca VÁR utca összes szám összes szám VÁROSHÁZ utca összes szám összes szám VÁSÁRY ISTVÁN utca összes szám összes szám VÖRÖSMARTY utca összes szám összes szám ZAMENHOF utca összes szám összes szám 13

14 2.2. Jogosultság igazolása A Belváros Akcióterület teljesíti a tervezési felhívásban a funkcióbővítő városrehabilitáció akcióterületeivel szemben elvárt követelményeket: A Belváros Akcióterület teljes területe a város központi belterületén, Debrecen városközpontjának nyugati részén, közösségi, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt súlyponti területen helyezkedik el. Az akcióterületen a ROP pályázat keretében tervezett beavatkozások (Nyugati kiskörút Arany J. u. és Erzsébet u. közötti szakaszának megépítése, a Városháza főépületének külső felújítása és tetőrekonstrukciója, az Ady park (Csokonai Színház mögötti tér) rekonstrukciója, valamint a Simonffy utca díszburkolása a Hal köz és a Nyugati kiskörút között egymásra szinergikus hatást gyakorolva, és a korábbi városrehabilitációs fejlesztésekhez is szervesen kapcsolódva illeszkednek az akcióterület és a város fejlesztési céljaihoz, elképzeléseihez. A város településszerkezeti és szabályozási terve alapján a Belváros Akcióterület vegyes területfelhasználási egységben helyezkedik el (településközpont vegyes zóna /Vt/ és központi vegyes zóna /Vk/), amelybe közpark zóna /Z/, illetve általános közlekedési zóna /Köá/ besorolású területek is ékelődnek. A Belváros Akcióterület minden tekintetben jelentősen túlteljesíti a pályázati útmutatóban a városközpontokra vonatkozó számszerűsített jogosultsági feltételeket: Közösségi, közigazgatási, vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma minimum: A kijelölt akcióterületen található: 6 db 48 db Kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatóegységek, illetve üzleti szolgáltatásegységek (pl. pénzügyi) száma minimum: 30 db A kijelölt akcióterületen összesen található: 1227 db kiskereskedelmi üzlet: 951 db nagykereskedelmi üzlet: 12 db kölcsönző: 22 db Ebből vendéglátóhely: 164 db bank, takarékszövetkezet: 25 db turisztikai szolgáltatás (utazási iroda): 33 db fogyasztási cikk javító szolgáltatás: 20 db 14

15 A Belváros AT kiemelt helyét jelzi a városon belül a közösségi, a közigazgatási és a közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények magas száma, amelyek elsősorban az akcióterület északi részén koncentrálódnak (5. ábra). A közigazgatással foglalkozó, illetve az államszervezettel kapcsolatos különféle intézmények közül többek között itt található DMJV Polgármesteri Hivatala, a Debreceni Törvényszék, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség, a Debreceni Ítélőtábla, a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Ugyancsak az akcióterületen helyezkedik el az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Hajdú-Bihar megyei kirendeltsége, a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, de van itt telephelye a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal számos intézményének is (pl. Munkaügyi Felügyelőség, Munkavédelmi Felügyelőség, Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Igazságügyi Szolgálat). A város közösségi és közszolgáltatási funkciót ellátó intézményeinek jelentős hányada szintén az akcióterületen található. Ezek közé sorolható például a Belvárosi Közösségi Ház (amely egyszersmind otthont ad a város közművelődési alapintézményének számító Debreceni Művelődési Központnak is), az Ifjúsági Ház, a Csokonai Színház, az Alföld Színpad, vagy a Vojtina Bábszínház. A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ az Észak-alföldi Régió legnagyobb művészeti galériája, amelynek összesen m 2 alapterületű, háromszintes épülete mintegy m 2 kiállítótérrel rendelkezik. A névadó Déri Frigyes hagyatékát őrző Déri Múzeum Magyarország egyik leggazdagabb kulturálisművészeti gyűjteménye, a Debreceni Református Kollégium Múzeumában pedig többek között Iskolatörténeti és Egyházművészeti Állandó Kiállítás látható. A Kölcsey Központ, Kelet-Magyarország legnagyobb konferenciaközpontja, számos kiállítás, zenei és más művészeti esemény helyszíne. Az akcióterület egyszersmind Debrecen vallási és egyházi központja is, két református és egy unitárius egyházközség, evangélikus gyülekezet és zsidó hitközség egyaránt megtalálható itt. Több akcióterületen található egyházi épület áll műemléki védelem alatt, amelyek közül a legismertebb a város egyik jelképének számító Református Nagytemplom, valamint a Református Kistemplom (Csonkatemplom). Az akcióterület oktatási szerepe is jelentős, 11 oktatási intézmény található itt: 2 óvoda, 3 általános iskola, 4 középiskola, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. A Belváros oktatásban betöltött kitűntetett szerepét jelzi, hogy az akcióterület szomszédságában számos további oktatási intézmény található (pl. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziuma, Fazekas Mihály Gimnázium, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola, Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Szent József Gimnázium és Kollégium, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája). 15

16 5. ábra. Közösségi, közigazgatási, vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények a Belváros AT-en 16

17 JELMAGYARÁZAT (5. ábra) Közösségi, közigazgatási, vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények 1 DMJV Önkormányzata Piac u. 20., Kálvin tér Debreceni Törvényszék Széchenyi u Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Széchenyi u Debreceni Ítélőtábla Széchenyi u Debreceni Törvényszék Cégbírósága Perényi u Debreceni Fellebbviteli Főügyészség Antall J. u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája Darabos u Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatvan u Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Miklós u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Piac u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Piac u Debreceni Városi Bíróság Végrehajtói Irodája Perényi u Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Hatvan u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Debreceni Kirendeltség és Szolgáltató Központ Piac u Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Hatvan u Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Területi Iroda Darabos u Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Hajdú-Bihar megyei kirendeltség Darabos u Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Piac u Belvárosi Közösségi Ház (DMK) Kossuth u Csokonai Színház Kossuth u Alföld Színpad Bethlen u Vojtina Bábszínház Kálvin tér MODEM (Modern és Kortárs Művészeti Központ) Baltazár Dezső tér Ifjúsági Ház Simonffy u Déri Múzeum Déri tér Delizsánsz Kiállítóterem Múzeum u Debreceni Református Kollégium Múzeuma Kálvin tér Apolló Mozi Miklós u Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára Kálvin tér Debreceni Városi Könyvtár Zenei Könyvtára Piac u. 26/a. 31 Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Otthona Múzeum u Debreceni Evangél kus Gyülekezet Miklós u Unitárius Egyházközség Hatvan u Debreceni Zsidó Hitközség Bajcsy Zsilinszky u Debreceni Református Egyházmegye Debrecen-Kistemplom Anyaegyházközség Révész tér Debreceni Református Egyházmegye Debrecen-Nagytemplom Anyaegyházközség Kossuth tér 37 A vasút a gyermekekért Alapítvány Debreceni Óvodája Boldogfalva u. 3/a. 38 Debreceni Waldorf Óvoda Boldogfalva u. 3/a. 39 Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája Fűvészkert u Fazekas Mihály Általános Iskola Vásáry I. u Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Hunyadi u Ady Endre Gimnázium Liszt F. u Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola Piac u Debrecen Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Kálvin tér Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközép-iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézm. Vár u Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kálvin tér Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Péterfia u Kölcsey Központ Hunyadi u

18 Az akcióterületre jellemző a kereskedelem és a különféle szolgáltatások nagyfokú koncentrációja. A Belváros AT a kiskereskedelem legforgalmasabb központja a városban, ahol a számos kis üzlet mellett több bevásárlóközpont is várja a vásárlókat, amelyek mindenekelőtt az akcióterület északkeleti részén, a Piac utca Kálvin tér Péterfia utca Hunyadi J. utca Rákóczi utca Csapó utca által határolt területen találhatók. Ilyen a ben átadott Pulykakakas Üzlet- és Irodaház, amelyben üzletek és szolgáltató egységek, lakások és irodák is helyet kaptak, a 2008-ban átadott új Piaccsarnok, valamint a 120 üzletet magába foglaló Debrecen Fórum. A Piac utca a kiskereskedelem tradicionális központja Debrecenben, csaknem minden Piac utcai épület földszintjén üzletek találhatók. Emellett Batthyány utcán, valamint a Piac utcára merőleges utcák Piac utcához közeli szakaszain is átlagon felüli a kiskereskedelmi üzletek tömörülése. A kereskedelmi és a vendéglátó-ipari szolgáltatóegységek nagy száma miatt nehézkes elhelyezkedésük térképvázlaton történő szemléletes ábrázolása, emiatt a 2. és a 3. táblázatban kerül mindez bemutatásra az akcióterülethez tartozó közterületenként. A kiskereskedelmi egységek száma az akcióterületen DMJV Polgármesteri Hivatalának nyilvántartás szerint 951, amelyből 114 (12%) az élelmiszer-, vagy élelmiszer jellegű üzletek száma. A textil-, ruházati- és lábbeli üzletek aránya 40,9%, a bútor-, műszaki- és vasáruszaküzleteké 11,6%, a könyv-, újság-, papíráru- és írószerüzletek aránya pedig 5,7%. A nagykereskedelmet fő tevékenységként megjelölő üzletek száma az akcióterületen 12. Az akcióterületen található vendéglátóhelyek (164 db) 19,5%-a étterem, 15,3%-a pedig munkahelyi vendéglátóhely. A vendéglátóhelyek csaknem harmada (29,6%) a Piac utcán, 11%-a pedig a Csapó utcán van. Kölcsönzési tevékenységet folytató szolgáltatóegységek (mindenekelőtt ruha) száma 22, a fogyasztási cikkek javításával foglalkozó üzletek száma pedig 20. Az akcióterületen turisztikai szolgáltatást nyújtó egységként jelennek meg az utazási irodák, amelyek száma 33. A pénzügyi szolgáltatások tekintetében a kereskedelemhez hasonló, s a városban működő 30 bankfiók kétharmada (20 db), a 10 takarékszövetkezeti fióknak pedig fele az található akcióterületen (6. ábra). A 20 bankfiók 13 pénzintézet között oszlik meg, az OTP Bank 4, a Budapest Bank, a CIB Bank, az Erste Bank és az MKB Bank pedig 2-2 fiókot üzemeltet. A terület bankjegykiadó automatákkal (ATM) történő ellátottsága is kiemelkedő, a városban található 102 ATM közül 37 található a Belváros AT területén. A bankfiókok mellett számos közintézményben is működik bankjegykiadó automata, a legtöbb ATM-et az OTP Bank (10 db) és az Erste Bank (7 db) üzemelteti. Az akcióterületen ezen kívül még számos pénzügyi szolgáltatást nyújtó iroda található (pl. biztosítók, hitelközvetítők, pénzügyi tanácsadó irodák), viszont ezekről nem áll rendelkezésre megfelelően pontos nyilvántartás, így ezeket nem vettük figyelembe a jogosultság igazolásához. 18

19 Közterület neve 2. táblázat. Kiskereskedelmi egységek a Belváros akcióterületen Közterület jellege Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyesüzlet Nem élelmiszer kisker. üzlet összesen Textil-, ruházati és lábbeli üzlet Bútor-, műszaki- és vasáruszaküzlet Könyv-, újság-, papíráru- és írószer üzlet Egyéb Kisker. üzlet összesen ADY park 0 ANTALL JÓZSEF utca 0 ARANY JÁNOS utca BAJCSY-ZSILINSZKY utca BALTAZÁR DEZSŐ tér 0 BARNA utca BATTHYÁNY utca BETHLEN utca BOLDOGFALVA utca CSAPÓ utca CSEREPES utca CSÓK utca 0 CSOKONAI utca 0 DARABOS utca DÉRI tér 0 DÓSA NÁDOR tér ERZSÉBET utca 0 FŰVÉSZKERT utca 0 GAMBRINUS köz 0 GARAI utca HAL köz HATVAN utca HUNYADI JÁNOS utca ISKOLA utca 0 JÁSZAI MARI tér JÓKAI utca KÁLVIN tér KÁPOLNÁSI utca 0 KOSSUTH tér 0 KOSSUTH utca LISZT FERENC utca MESTER utca MIKLÓS utca MÚZEUM utca 0 NEMZETŐR utca 0 PÁSTI utca PERÉNYI utca 0 PÉTERFIA utca PETŐFI tér PIAC utca RÁKÓCZI utca 0 RÉVÉSZ tér RÓZSA utca 0 SAS utca SIMONFFY utca SZALKAI utca 0 SZÉCHENYI utca SZENT ANNA utca TISZA ISTVÁN utca 0 TÖRÖK BÁLINT utca 0 0 VÁR utca VÁROSHÁZ utca 0 0 VÁSÁRY ISTVÁN utca VÖRÖSMARTY utca ZAMENHOF utca 0 0 Belváros AT összesen

20 3. táblázat. Vendéglátóhelyek, nagykereskedelem és szolgáltatóegységek az akcióterületen Közterület neve Közterület jellege Nagyker. üzlet kölcsönzés javítás utazási iroda Vendéglátóhel y összesen Étterem Cukrászda Ebből: Bár, borozó, italüzlet Egyéb Munkahelyi ADY park ANTALL JÓZSEF utca 0 ARANY JÁNOS utca BAJCSY-ZSILINSZKY utca BALTAZÁR DEZSŐ tér 0 BARNA utca BATTHYÁNY utca BETHLEN utca BOLDOGFALVA utca 1 0 CSAPÓ utca CSEREPES utca 0 CSÓK utca 0 CSOKONAI utca 0 DARABOS utca 2 2 DÉRI tér 0 DÓSA NÁDOR tér 1 1 ERZSÉBET utca 0 FŰVÉSZKERT utca 0 GAMBRINUS köz 0 GARAI utca 0 HAL köz HATVAN utca HUNYADI JÁNOS utca ISKOLA utca 0 JÁSZAI MARI tér 0 JÓKAI utca 1 0 KÁLVIN tér KÁPOLNÁSI utca 0 KOSSUTH tér 0 KOSSUTH utca LISZT FERENC utca MESTER utca 1 1 MIKLÓS utca MÚZEUM utca 0 NEMZETŐR utca 0 PÁSTI utca 1 0 PERÉNYI utca 1 1 PÉTERFIA utca PETŐFI tér PIAC utca RÁKÓCZI utca 0 RÉVÉSZ tér RÓZSA utca 0 SAS utca SIMONFFY utca SZALKAI utca 1 0 SZÉCHENYI utca SZENT ANNA utca 0 TISZA ISTVÁN utca 0 TÖRÖK BÁLINT utca 0 VÁR utca VÁROSHÁZ utca 0 VÁSÁRY ISTVÁN utca 2 2 VÖRÖSMARTY utca ZAMENHOF utca 0 Belváros AT összesen

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TMT Településrendezési és Műszaki Társulás 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419 087 tmt@chello.hu Sz: 12/2005. TÁPIÓSZELE Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H. É. SZ. ÉS

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 7. szám 2011. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 7. szám 2011. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 7. szám 2011. március 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal II. kötet DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 6. szám 2011. március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 6. szám 2011. március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 6. szám 2011. március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal I. kötet DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

38/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. Az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó rendeletek módosításáról

38/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. Az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakásokra vonatkozó rendeletek módosításáról 38/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK../2012.(...) önkormányzati rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK../2012.(...) önkormányzati rendelete DMJV Polgármesteri Hivatal Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.)

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A RENDELET HATÁLYA

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A RENDELET HATÁLYA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (12.21.) rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közgyûlésének. 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e. a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 10/1999. (IV. 1.) sz. r e n d e l e t e a Korányi-Pazonyi összekötõ úttól északra fekvõ terület Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról A Közgyûlés

Részletesebben

Gazdasági és lakófunkció TERVEZET

Gazdasági és lakófunkció TERVEZET Gazdasági és lakófunkció 03 TERVEZET Nemes utca Kisfaludy utca István utca István utca Napló utca Nyárfás sor Juharos sor Nyárfás sor Csörgőfa utca Nyárfás sor Fenyőfa utca Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET

Részletesebben

A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére

A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére A Cívis Ház Zrt. debreceni ingatlan-ajánlatai befektetők részére Tartalomjegyzék 1. Arany J u. 56., 2x4 lakásos sorjellegű társasház (telek és jogerős építési engedély) 2. Bajcsy-Zs u. 11-13., 7855 m 2

Részletesebben

Budapest Csepel Önkormányzata. 14/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelete

Budapest Csepel Önkormányzata. 14/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelete Budapest Csepel Önkormányzata 14/2006. (VI. 13.) Kt. számú rendelete A Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési szabályzatár ól szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. számú rendelet

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2011.(I.26.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A Helyi Építési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója: 32/2006.(XII.15.)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA egységes szerkezetben Az alaprendelet Hatályos : 2012. 04. 1-től, A 2014. évi 2. sz. módosítás hatályos 2015.03. -től Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19.

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19. Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról 2008. június 19. A programok összefüggése Kiindulás: Tornyai Kulturális Városrehabilitációs

Részletesebben

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előadás felépítése Hogyan éltünk az eddigi lehetőségekkel (2006-2013) 2014-2020:

Részletesebben

A Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja projekt keretében támogatott. Közösség - Fejlesztés. Az élhetőbb Meggyesi-telepért!

A Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja projekt keretében támogatott. Közösség - Fejlesztés. Az élhetőbb Meggyesi-telepért! P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja projekt keretében támogatott Közösség - Fejlesztés és Az élhetőbb Meggyesi-telepért! című programokhoz Közvetítő

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Kazincbarcika Város Önkormányzata FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM 2008. ÁPRILIS 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * A BUDAPEST, III. KERÜLET KIRÁLYOK ÚTJA HADRIANUS UTCA SZENTENDREI ÚT ORSZÁG ÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben