EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Az új esztendő reggelén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Az új esztendő reggelén"

Átírás

1 Új évfolyam 93. szám 2007 január - vízöntõ hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Az új esztendő reggelén egyetlen percet adj nekem, Istenem, míg a sebesen szálló idő suhanásában az öröklét nagy érveréséhez igazítom rendetlen órám szívem mutatóját. Lám, elfutottak a gyorslábú napok. A kegyetlen idő már amott viszi az eltűnő év papírsárkányát a végtelen felé. Ha visszanézek, csak pironkodhatok: újabb háromszázhatvanöt napot adtál nekem. S én tenéked? Az egészből csak néhány szorongó pillanatot. A teremtés hat korszakában végső és legszebb alkotásnak az embert szántad. Megpróbált szívem minden virradatkor ez első szent szándékod után kiált: teremts hát ujjá minden hat napon s szentelj meg szüntelen minden vasárnapon. Jézus, öt szent sebed érdemére kérlek, hogy ami az új év örvényei között le-leránt a földre: Tőled ne szakíthasson el sohasem örökre! Látható és rejtett világod szépségét se rejtsd el előlem az új esztendőben. Annyi változatban élő Arcod mását ragyogtasd fel most is múlhatatlan Szépség - mennyországod egy-egy földi látomását. Hagyd meg önnyeimet botlásaim s bűnöm bánatával hulló harmatát szememnek hisz, legjobban tudod: hányszor zöldült ki már száradó ágamon irgalmad csodája. Örök jóság-forrás, vezess napról napra az igazi jóra ami nemcsak nekem, de másoknak is jó s osztozni lehet rajta szépszerén, mint ahogy megosztozunk asztalaink kenyerén. S amíg nagy művedet építed közöttünk, gondolj néha rám is útszéli fűszállra kinek neve sincsen, arra sem érdemes, hogy napodnak fénye megcsillanjon rajta, mikor a hajnalnak harmatja alászáll.

2 Új évi gondolatok 2007-re Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim! Az egyházi újévet már megtartottuk Advent első vasárnapján. Most a polgári évet kezdjük. Mindenképpen új esztendő áll előttünk, telve reménnyel és kétséggel. Ezekből szeretnék veletek néhá nyat megosztani. 1. Az Újév napján Románia és Bulgária belépett az Európai Unióba. Nem szeretném ennek a lépésnek gazdasági, politikai előnyeit és hátrányait mérlegelni. De a lelki szempont mindenképpen reánk tartozik. Mi katolikus hívek, meny nyiben maradunk és maradhatunk meg kereszténynek az európai népek nagy családjában? A kérdés azért jogos, mert az európai csatlakozás lázában egyesek félreértve a lépés jelentőségét, szerettek volna tévesen európainak nevezett szélsőséges természet és keresztény ellenes rendelkezéseket hozni, pl. az egyneműek együttélésének törvényesítése nyugati mintára. Európa Alkotmányából kihagy ták Isten és a keresztény gyökerek elismerését, pedig Európa kultúrája gyö kerében keresztény. Ez a lépés tehát felér az intézményesített hittagadással. Én mégis reménykedve nézem az Európai Unió zászlaját, mert az a Szűz anya zászlaja. Az Európa Tanács tisztvi selője, Paul Levi ajánlotta a kék zászlót tizenkét csillaggal. Zsidóból lett katolikus hívőként a tanácskozás szünetében felte kintett a Szűzanya tizenkét csillagos szob rára, amint ott ragyogott a kék ég alatt (vö. Jel 12,1: Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. ). Akik megszavazták a zászlót, nem ismerték annak eredetét, jelentését május 29-én vonták fel először 2 Brüsszelben az Európai Unió székháza előtt. A tizenkét csillag megmarad a tagállamok száma növekedésével is. Ha az Európai Unió atyái öntudatlanul is a Boldogságos Szűzanya oltalmába helyezték az európai népek egységét, akkor mi is remélhetjük a Szűzanya áldását európai jövőnkre. Sohasem lehetett hallani, hogy valakit magára hagyott volna, aki hozzá folya - modott mondjuk imánkban. A mi kötelességünk, hogy európaiként is hitvalló keresztény élettel tegyünk tanúságot szent hitünkről. 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Erzsébet emlékévet hirdetett meg, mert 2007-ben lesz nyolcszáz esztendeje, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet Sárospatakon megszületett. A magyar királylány az előre meghatározott politikai házasság helyett őszinte szere lemből ment férjhez tizennégy évesen Szent Lajos thüringiai tartománygrófhoz. Hat évi boldog házasság után három gyermekkel özvegy maradt, mert Lajos gróf keresztes vitézként a Szentföldre indult, de útközben meghalt. Szent Erzsébet császári házassági ajánlatot is elutasított, Szent Ferenc nyomába lépett és az üldöztetés, menekvés után visszaszolgáltatott jussából szegénykórházat alapított, amelyben ő maga ápolta a súlyos betege ket. Huszonnégy éves korában halt meg. Halála után már négy évre szentté avatták. A Magyar Szentek énekében zengjük: Szent Erzsébetből hős szeretet árad (DU 1258,3). Így lett Szent Erzsébet a katolikus világszervezet, a Caritas védőszentje. Amikor mi is megemlékezünk a Szent Erzsébet jubileumáról, azt is vállaljuk, hogy ebben az emlékévben jobban figyelünk embertársaink szükségleteire. Nem elég egy (folytatása a harmadik oldalon)

3 évben egyszer adakozni a Caritas által szervezett Szent Erzsébet napot követő vasárnapi gyűjtésen. Jóté kony kodni nem csak pénzzel lehet, hanem önmagunkat, szabadidőnket, szere tetünket is feláldozhatjuk beteg, szenvedő embertársainkért, elsősorban a családban és mindennapi környezetünkben. 3. Az új esztendőben emléke zünk meg Szent Imre herceg születése ezredik évfordulójáról is, a hagyomány szerint, mert születési éve bizonytalan. Az első magyar Szent Családnak a tagja: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre. Az ifjúság védoszentje. Kérjük köz benjárását családjaink és főleg ifjúságunk hitvalló keresztény életéért. 4. A megkezdett új esztendővel közelebb kerültünk főegyházmegyénk szent istváni alapítása millenniumához, 2009-hez. Pasztorális Bizottságunk kidolgozta az ötévi előkészítőt. Ennek az esztendőnek témája: Életünk válasz Jézus Krisztus hívására. A keresztségben Jézus Krisztus mindenkit meghívott az örök boldogságra, életszentségre, állapota szerint. Keresztségi fogadásunk ezt fe jezte ki. Bérmáláskor ezt ismételtük meg, vállalva a nagykorú keresztény életet, a Szentlélek kegyelméből. Mindez beillesz - kedik az európai és a Szent Erzsébet em lék - évi programunkba. Az új esztendőben is vállaljuk keresztény katolikus hitünket, tegyünk róla tanúságot családunkban, környezetünkben, a munkahelyen és ha a Gondviselés úgy adja a közéletben vállalt szerepünkben is. Áldott, boldog új esztendőt kívánok minden kedves Hívemnek és minden jóakaratú embernek! Gyulafehérvár, január 1-én, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepén +György s. k. érsek. Január Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meglélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert. Ef 4,22-24 Egyházunk liturgiájában nyolc nappal karácsony után Mária anyaságát ünnepeljük. A gondolkozó, az érző embernek nem nehéz beleélni magát Mária és minden édesanya helyzetébe. A gyermek születésével jelentős változás történik az anya és a család életében. Az újszülött nemcsak az élet folytatója, hanem új kezdet, új lét fel csillanása a teremtés folyamatában. Ki sejthette Betlehemben, a Jézus jászolához zarándokolók közül, hogy mi lesz ebből a gyermekből? Ki láthatta azt a milliók életét átformáló eseményt, amit Jézus életműve eredményezett? Új lehetőséget teremtett olyan lépések megtételére, amelyek által emberi fajunk közelebb kerülhet Istenhez. Ezt a lehetőséget kell fölismernünk az év kezdetén, amikor lábunk elé terül az idő szőnyege és úgy köszönt minden embert, mint a szeretet Urának képviselőjét. (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) Az ókori görög bölcstől, Hérakleitosztól származik a mondás: Senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. A víz, amelybe beléptél, elfolyik, mire másodszor belépsz. Ilyen az idő medré ben folyó életünk is. Van ebben valami örvendetes és sajnálatos mozzanat. Ki tagadhatná, hogy az idő elsodorja féltve őrzött kincseinket. Elviszi fiatalságunkat, szépségünket, erőnket. Megrokkantja szel le mi képességeinket, néha megalázó módon elhagy az értelem. Ám helytelenül cselekednénk, ha mindezek láttán nem lépnénk be ismét a folyóba. Nem a múltat kell siratnunk, hanem a jelen hullámain karunkba úszó új lehetőségeket átölelnünk. Ha lelki életünkben előre akarunk haladni, akkor szét kell törnünk szokásaink keretét és utat kell nyitnunk a bebocsátást kérő élet új hullámainak. A százéves tölgyek minden tavasszal új hajtásokat hoznak, nem csupán régi ágaikat öltöztetik zöld lomb ruhába. Amint a vihar letördeli a száraz ágakat, úgy kell nekünk is letördelnünk rossz szokásaink ágait. Sokszor beszélünk az idő jobb, egyre jobb felhasználásáról. Bár mennyire is ellentmondásnak tűnik, mégis az a helyzet, hogy az örök életet a kezünkbe adott idő pénzén lehet megvásárolnunk. A kérdés csak az, miként változtathatjuk időnket ilyen értékes valutává? A keresztény embernek ilyen vonatkozásban nem lehetnek kétségei. Az ember akkor használja fel legjobban idejét, ha a szeretet szolgálatába állítja. Nem úgy, hogy kijelenti: szeretem az emberiséget. Nem az emberiséget kell szeretnünk, hanem azokat a konkrét személyeket, akik környezetemben élnek. Méltán jegyzi meg a költő: Aki mással jót kíván cselekedni, egyenként cselekedje. Az általában jó: mentsége latornak, talpnyalónak, képmutatónak (W. Blake). Az öregek otthonában történt a karácsony körüli napokban. A ház gondnoka bekopog egy idős ember szobájába. Az asztalon kibontott csomag, kará - csonyra érkezett. Volt abban minden finomság. Cigaretta, dohány, konyak, vörösbor, meleg papucs, gyapjúholmi. Leánya küldte, gazdag kereskedő felesége. Az öreg azonban semmi jelét sem adja örömének. Szomorúan nézi a csomagot és képeslapot tart a kezében. Rajta csak ennyi: Leányod és vejed. Semmi több. A gondnok megkérdi: nem örül az ajándékoknak? Nem. Miért? Mert a legfontosabb hiányzik belőle. Micsoda? A szeretet. Életünk legtöbbször nem a szerető emberek sorfala között vezet. Nekünk kell, nekünk kellene meggyújtanunk a hideg szíveket. Ehhez kérjük az újévben Isten segítségét: Uram, járj előttünk és vezess minket! Jöjj utánunk és irányítsd lépteinket! Légy alattunk és hordozz karjaidban! Állj fölöttünk és részesíts áldásodban! 4

5 Mit ér az idő Az új év elején eszünkbe jut, hogy az ókori hét görög bölcs egyikének, Thalesnak föltették a kérdést: mit tart a legértékesebb dolognak a világon? Mire ő habozás nélkül azt felelte, hogy az idő az, mert általa mindent meg lehet nyerni. A miletosi filozófus ezt nagyjából hatszáz évvel mondta Krisztus születése előtt és böl - csességével előkészítette a talajt a keresztény világszemlélet számára. A krisztusi vallás lényege ugyanis ennek a világnézetnek transzcendens volta, vagyis az, hogy túlmutat a látható és tapasztalható világon a láthatatlanba. Ebben a szemléletben kétszeresen is igaz az idő ér-téke, hiszen az ismeretlen hosszúságú földi lét dönti el, milyen lesz az örökkétartó létezés. Az időben amíg van idő mindent meg lehet nyerni, és mindent el lehet veszteni. Helyesen jelenti ki tehát Szent Bernát, hogy az idő annyit ér, mint a mennyit az örök élet. Mint Krisztus vére, sőt annyit, mint maga az Isten. A jól fölhasznált perc ugyanis az Isten birtokába helyezhet bennünket. Hogy az időnek ilyen értéke van, azt kizálólag Istennek köszönhetjük, hiszen cselekedeteinek érdemszerző volta kizá rólag Jézus Krisztus megváltói tevékenysége által van. Mivel Valóban érdemszerzőkké lesz - nek, ha mi magunk is akarjuk, azért mélységesen igaz Szent Pál sürgető figyelmez tetése: Vásároljátok össze magatoknak az időt! (Ef. 5, 16.) Óráink és perceink meg vannak számlálva s amíg élünk, reánk varnnak bízva. Csak tőlünk függ, értékes aranypénz lesz-e belőlük, vagy devalválódott bankó. Hogyan tehetjük tehát értékessé a tovairamló percet? Mindenesetre semmiképp sem úgy, hogy csak beleélünk a napba, és óvatlanul hagyjuk elsuhanni a pótolhatatlant, a vissza nem idézhetőt. Mert múltunkat emlékezetben vissza idézhetjük de vissza nem hozhatjuk. Jövőnk pedig, ez a titokzatos tenger, nem tudjuk, mit rejt magában; fenyegetően hallgat, csak Isten tudja, mi vár benne reánk. Csupán a jelen pillanat a miénk. Ezeket az időrészecskéket kell tehát összevásárolnunk, begyűjte - nünk. Mit sem használ tervtelenül hétről hét re élni, semmire sem megyünk azzal sem, ha múltunkon töprengünk vagy feleslegesen aggódunk jövőnkért. A perc azonban csak úgy lehet az örök élet nemes valutája, ha a fedezete is nemes. Hitünk félreérthetetlen tanítása szerint ez a fedezet az istengyermekség állapota, a teológia nyelvén a megszentelő kegyelembe öltözött lélek. Mert a ha- lálos bűnbe rögzött lélek nem juthat el az Istenig. Hogy ez lehetséges legyen s a kegyelem állapotában élő lélek, érdemeket tudjon szerezni, ahhoz a misztériumokban való élet kell. Éppen a karácsony idő liturgiájában kap ez a tény erős hangsúlyt. Sokszor beszél az imádkozó egyház ezekről a szent titkokról. Ezek a titkok a hét szentség áldott rejtélyei, ezek közvetítik test és vér lényünk felé az isteni erőt és világosságot. A legkiemelkedőbb közöttük a szent misztérium, az eucharisztia, amelyről a karácsony előtti vasárnap befejező könyörgése mondja, hogy e titoknak gyakori használata gyarapítja üdvösségünk megvalósulását. Hogy mi valósul meg, azt világosan kijelenti a karácsonyi éjféli mise: örömmel ünnepeljük e szent titokkal Jézus születését, hogy érdemes életmódunk által méltán lehessünk Krisztus sorsának részesei. 5

6 Gyakran megkérdezik az embe rek a vallások képviselőit: Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre. Billy Graham leányával készítettek interjút az egyik rádióműsorban, amelyben Jane Clayson riporternő megkérdezte őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban: Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek? Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott: Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. És Ő, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott. Miképpen vár - hatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén? O. Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben. Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban: a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben. Azután dr. Benjámin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsü lésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfonök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se 6 érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek. És azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óv szert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít mit teszünk a ma - gánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik. Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten. És mi azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számukra. És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv-műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcs telenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószerfogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük ma gunknak a kérdést: miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni (folytatása a hetedik oldalon)

7 (folytatás a hatodik oldalról) jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel, egy Érintett Tanuló És a válasz? Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolából. Tisztelettel: Isten. Furcsa, milyen egyszerű az embe - reknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkozni, miért megy a világ a Pokolba. Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki Hiszek egy Istenben, miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén hisz az Istenben! Furcsa, milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük a viccek ezreit és azok bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzene tekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák. Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és vulgáris dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyom ják az iskolákban és a munkahelyeken. Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló vasárnap és láthatatlan ke r esz tény a hétköznapokban. Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, hogy mit mond Isten felőlem! Gondolkozol? Add tovább ezt az üzenetet, ha úgy gondolod, hogy megéri! Ha nem, akkor csak szabadulj meg tőle. Senki semfogja megtudni. Akkor azonban ne pa nasz kodj, hogy milyen rossz bőrben van ez a világ! Új évet kezdünk. Új év: új feladat. Új feladat: új felelősség. Az idő múlik. Értékesen-e vagy értéktelenül? Rajtunk áll. Ha értékesen akarunk élni, bízhatunk Isten segítségében. Idő és örökkévalóság: mennyire más, és mégis mennyire összefonódik e kettő. A mostani idő készíti elő örökkévalóságunkat. Az idő, az élet: elszáll, mint a füst. Az örökkévalóság megmarad. Idő és élet: elmúlnak, és elmúlik velük együtt minden, ami csak ezt az időt és csak ezt az életet szolgálta. Ám maradandó, amit az örökkévalókért tettünk. Jakob Koch 7

8 A szent keresztségben részesült: - Kasléder Mátyás, Pál Gergő, Ilyés Balázs Csaba, Dálnoki Szabolcs. MAGUNKRÓL MAGUNKNAK hitoktatóitól kaphatnak és ugyanott jelent - kezhetnek a versenyen való részvételre március 6-ig. Keddi napokon 9-14 óráig a plebánia könyvtárában is lehet érdeklődni. Az Úr hazahívta: - Para Mihály, Györgyicze Erzsébet, Márkó Lajos, Devecséri Ilona, Kovács Margit, Szilveszter Erzsébet, Baróti Anna, Kálcza Árpád, Bába András, Gábos Ignác. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! Felhívás Templomunk búcsújának alkal - mából a Szent József plebánia könyv tárosa, istenes tevékenységre búzdítja egyház - községünk tanuló ifjúságát az alábbiak szerint: - a IV. - VII. osztályoknak szavalóverseny, egy kötelező és egy szabadonválasztott istenes verset kell megtanulni; - a IX. - XI. osztályosok válasszanak egy szólást és egy közmondást a Szentírásból, olyant, ami ma is közszájon forog. Fűz zenek hozzá írásbeli magyarázatot, hogy kinek a szájából és milyen alkalommal hangzott el, és mit üzen ma egy keresztény fiatalnak. - a IX. - XI. osztályos képzőművész tanulók olvassák el Máté evangéliuma 2. fejezet versszakot és azt képben fogalmazzák meg. A kötelező feladat mellé csatoljanak egy szabadon választott és az alkalomhoz illő témájú képet (grafika, vagy színes). A munkák mérete A3 vagy annál nagyobb. Bővebb felvilágosítást a tanulók az iskolák Boldog Batthyány-Strattman László január ben Dunakilitiben született ősi ma gyar főnemesi családból ban a nagy dunai árvíz elől a család Köp csénybe menekült. Édesanyját 12 éves korában elvesztette. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem mezőgazdasági, majd az orvosi szakán folytatta ban orvosi diplomát szerzett ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnővel, házasságukból 13 gyermek született ben Köpcsényben 25 ágyas magán kórházat alapított, amelyet később 120-ra szaporított. Általános orvosi diplomájá hoz először sebészi, majd szemészeti szakképesítést szerzett ben meghalt nagybátyja, akinek vagyonát, körmendi kastélyát és hercegi címét örökölte. Ekkor a család Körmendre költözött, ahol szintén kórházat rendezett be. Híres szemorvosként tartották számon. A szegényeket ingyen gyógyította, sőt recept - jeiket is ő fizette. Betegeinek lelkével is törődött, magát Isten eszközének tekintette, a gyógyulást az Isten adja mondta sok alkalommal. Naponta családjával együtt részt vett a szentmisén, és szentáldozáshoz is járult. Nagy hangsúlyt fektetett az igazi keresztény családi életre, a közös imádság ra és az erények gyakor lására. Több mint egyéves türelemmel viselt szenvedés után a bécsi Löw szanatóriumban hunyt el január 22-én. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. II. János Pál pápa március 23-án Rómában avatta boldoggá. 8

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak.

Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak. Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetõen mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak. Azt nem tudom, hogy ezekbõl hogy lesznek meztelen nõk a képernyõn, de az Isten áldjon meg érte benneteket

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Szent Erzsébetből hős szeretet árad

Szent Erzsébetből hős szeretet árad BEKÖSZÖNTŐ Magyarország virága Szép és költői Erzsébet korabeli megnevezése, ám mit tud mondani a XXI. század embere számára egy XIII. századi szent életútja? Egyáltalán hogyan tekintünk a szentekre? Az

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA

SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA TISZTELETÉRE RENDEZETT IMANAP P. Paul Maria Sigl előadása: Isten Márián, a Minden Népek Anyján keresztül az igaz békéhez vezető utat mutatja meg nekünk címmel. 1 VIDD A

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

A házassági eskü ösvénye

A házassági eskü ösvénye A házassági eskü ösvénye Jegyeseknek és gyakorló házasoknak Sarkad-Újteleki Református Egyházközség Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Bibliai szövegrészek (Igék), melyek a házasságról szólnak:... 2 A házassági

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben!

Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! PAX ET BONUM! A KERESZT TÖVÉBEN A SÜMEGI FERENCES KEGYTEMPLOM LAPJA III/3., 2011. JANUÁR 13. ÁRA: 50 FT Ó, szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben! Milyen új esztendőt kívánunk magunknak és egymásnak?

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Karácsonyi küldetésünk

Karácsonyi küldetésünk 2011. KARÁCSONY Csíksomló Üzenete Karácsonyi küldetésünk Karácsonyra készülődve az üzletek kirakatai ünneplőbe öltöznek, a boltokban vásárlási láz tapasztalható. Kereskedelmi jellege ellenére mégis sokan

Részletesebben