EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c."

Átírás

1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése. 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. 3./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. 4./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. 5./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi munkájáról. 6./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi Munkaterv -ének jóváhagyása. 7./ Bizottságok évi munkatervének ismertetése. Előadók: bizottságok elnökei 8./ Egyebek. Jegyző távollétében: E d e l é n y, február 13. Méhész Katalin aljegyző

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 13-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Kiss András, Lázár István, Lukács András, Magyar Árpádné, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester, Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselők Igazoltan távol: Molnár Zoltán, Varga Ferenc képviselők Tanácskozási joggal jelen volt: Méhész Katalin aljegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda vezetője 1./ Napirendi pontnál: Dr.Iski Laura VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője 13./, 14./, 17./ számú előterjesztésnél: Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója 2./ és 3./ Napirendi pontnál: Kristóf Jánosné könyvvizsgáló Polgármester köszönti az ülés résztvevőit, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 fős képviselő-testületből 15 fő jelen van, később érkezik Vágó Tibor képviselő, így a képviselő-testület létszáma 16 fő lesz. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 24./, a 25./ és a 26./ sorszámú előterjesztéseket napirendről levenni, valamint a 30./ sorszámú előterjesztés napirendre történő felvételét. Javasolja továbbá a 27./ számú előterjesztést 1./ napirendként tárgyalni, mely a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetéséről szól. Az előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásához Dr.Iski Laura a VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője hozzájárult. Ezt követően a módosító javaslatot szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: - Képviselő-testület a 24./, 25./ és a 26./ sorszámú előterjesztéseket napirendről leveszi. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. - A 30./ sorszámú előterjesztést a nyílt ülés napirendjére felveszi. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. - A III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetéséről szóló 27-es számú előterjesztést 1./ napirendi pontként tárgyalja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3 1 Polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester javasolja a módosításokkal együtt az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt 15 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése. Előadó: polgármester 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester 3./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. Előadó: polgármester 4./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. Előadó: polgármester 5./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi munkájáról. Előadó: igazgató 6./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi Munkaterv -ének jóváhagyása. Előadó: igazgató 7./ Bizottságok évi munkatervének ismertetése. Előadók: bizottságok elnökei 8./ Egyebek. Zárt ülés. 1./ Napirendi pont tárgya: III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./ sorszám alatt.)

4 2 Polgármester köszönti az ülésen résztvevő Dr.Iski Laurát, akit felkér egy rövid bemutatkozásra. Dr.Iski Laura elmondja, hogy 2002-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, rövid pályafutása alatt szülész-nőgyógyász volt Szikszón, és mivel az átalakításoknak köszönhetően bezárták a kórházat, ezt követően gyógyszergyárban dolgozott és most április 1-jétől szeretné ezt az álláshelyet betölteni, munkájával segíteni az itteni lakosságot. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. Polgármester azt kéri doktornőtől, hogy ugyan olyan lelkiismeretesen lássa el ezt a nem kis feladatot igénylő munkát, mint azt tette elődje és bízik abban, hogy hamar be fog illeszkedni az új környezetbe, az új közegbe. Dr.Iski Laura elmondja, hogy teljes erejével és munkájával azon lesz, hogy beilleszkedjen és ne okozzon csalódást. Polgármester az előterjesztés 2. számú mellékletét érintően módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálatának rendelési ideje keddi napokon 12 órától 16 óráig tartson és szerdai napokon 8 órától - 12-óráig. A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 14/2009. (II.13.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Tárgy: III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetése Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. számú Háziorvosi Szolgálat működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1. A III. számú Háziorvosi Szolgálat működtetését továbbra is egészségügyi vállalkozás keretében biztosítja, a működtető közvetlen társadalombiztosítási szerződéskötéséhez való hozzájárulással.

5 3 2. A működtetésre szerződést köt VINIS-MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság mint szolgáltató (képviseli: Dr. Iski Laura szül: Sárospatak, , an.: Balázs Gyöngyi, Kistokaj, Vörösmarty út 5/A.) háziorvossal, aki működtetési jogot szerez a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálatra (praxisszám: 1193). 3. A szerződéskötésre csak a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesülése esetén kerülhet sor leghamarabb a működtetésre vonatkozó működési engedélyek érvényességétől olyan tartalommal, mely a jelenleg működő háziorvosi szolgálatok önkormányzati szerződésében foglaltaknak megfelel. 4. Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez térítésmentesen biztosítja a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat működtetésére szolgáló Edelény, Deák F. út 6. szám alatt található rendelő helyiséget. 5. Az önkormányzat hozzájárul a szolgálat közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához. 6. A felnőtt háziorvosi szolgálatot működtetőnek különös tekintettel vállalni kell: - A III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét az önkormányzat mindenkori, vonatkozó rendeletében foglaltak szerint, - távolléte esetén helyettesítésének biztosítását, - a további két háziorvosi szolgálat helyettesítésében való részvételt, - a rendelő közüzemi díjainak megtérítését és karbantartását, - az iskola-egészségügyi feladatok végzésében való részvételt, - a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítását, - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyek beszerzését. 7. A Polgármester felhatalmazást kap Jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződés megkötésére. 8. Képviselő-testület a Megbízási Szerződés 2. számú mellékletét, - mely a III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálatának rendelési idejét tartalmazza az alábbiak szerint módosítja:

6 4 A hét napjainak Rendelési idő órától óráig megnevezése Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Képviselő-testület a III. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésével megbízott Dr. Gyurjács Dénes háziorvossal megkötött Megbízási Szerződés -t közös megegyezéssel március 31. napjával felmondja és felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 10. Képviselő-testület a Megbízási Szerződés Határidő: azonnal, illetve március 31., április 01. Felelős: polgármester, jegyző 2./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2008. (II.13.) számú rendelet módosítására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 10./ sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadását. Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

7 5 1/2009. (II.13.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 5/2008. (II.13.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3./ Napirendi pont tárgya: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására. Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 11./,11/1., 11/2. sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét: Elmondja, hogy az államháztartás körébe tartozó feladatokat az állam az önkormányzati költségvetési szerveken keresztül látja el. Ehhez azonban a pénzügyi fedezetet csak részben és az elmúlt évek tendenciája szerint egyre csökkenő mértékben biztosítja. Ennek hatása a működési nehézségekben, a foglalkoztatás csökkenésében, az önkormányzatok eladósodásában, több esetben a csőd szélére vagy egyenesen csődbe jutásukban nyilvánul meg. Az önkormányzat évi költségvetésére tett javaslat jellemzőjeként megállapítható, hogy rendkívül nehéz és bizonytalanságokkal terhes év előtt állnak. A bizonytalanságot mutatja az is, hogy a testület előtt lévő rendelet-tervezet csak az alapjául szolgáló költségvetési törvény negyedik változata alapján készülhetett el, amely törvényről két-három hét leforgása alatt kiderült, hogy megbukott. A balliberális Gyurcsány-Kóka-féle országvezetés hatéves kormányzásának eredményeként hazánkat vészesen legyengült állapotban érte tavaly ősszel a világgazdasági válság, amelynek kezelésére mind a mai napig nem történt érdemi intézkedés. A bizonytalanságot csak növelik a nyárra ígért változtatások, amelyek várhatóan az otthoni háztartások és az önkormányzatok további megszorításában fognak kimerülni. Az önkormányzat évi tervezett költségvetésének bevételi főösszege eft, kiadási főösszege eft. A forráshiány tehát eft, ez a főösszeg 3,67%-a. A évre eredetileg előirányzott eft-os képest a költségvetési forráshiány 45,7%-kal csökkent. Ez annak köszönhető, hogy a képviselő-testület az elmúlt évben is jelentős intézkedéseket tett a hiány csökkentése érdekében az intézményhálózat szerkezetének további racionalizálása révén, a kórház és a járóbeteg-szakellátás, illetve az oktatási intézmények és a konyhák összevonásával, valamint a városgondnokság megszüntetésével.

8 6 Az intézményhálózat racionalizálására tett intézkedések eredményeként az idén a tavalyinál eft-tal lesz kevesebb a tervezett működési költség. A tervezett bevételeket elemezve ugyanakkor megállapítható, hogy eft-tal csökken az intézmények saját bevétele az előző évihez képest. Az állami támogatás csökkenése miatt az önkormányzatnak az idén is kiegészítő támogatást kell nyújtania saját forrásaiból intézményei működéséhez. A támogatás mértéke a működési összköltség 23,4%-a. A évi költségvetés kiadási oldala a következők szerint oszlik meg: működés 83,9%, hitel 0,9%, felújítás 0,4%, beruházás 0,1%, tartalékok 14,7%, ezen belül a működési kiadások a következők feladatokra oszlanak meg: igazgatás 27,7%, oktatás, nevelés 28,9%, szociális feladatok 8,3%, kulturális feladatok 3,1%, egészségügy 32,0%. Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásokra a működési kiadások 10,8%-át fordítja, azaz éves szinten 342 millió forintot, havi szinten 28 millió Ft-ot. A kényszerítő nehéz pénzügyi helyzet és a már ismertetett bizonytalansági tényezők miatt a rendelettervezet 3%-os működési kiadás zárolására tesz javaslatot. Az idén is kiemelt feladat lesz a működőképesség megőrzése. Ez minden költségvetési szervtől, minden alkalmazottól szigorú gazdálkodási fegyelmet, következetességet, fokozott figyelmet igényel. A szakmai igényességgel összeállított évi költségvetés csak szigorú finanszírozás, a bevételek teljesülésének üteméhez igazodó kötelezettségvállalás, valamint a tervezés során számításba vett bevételek realizálása mellett biztosíthatja az önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények működését, a tervbe vett beruházási, felújítási feladatok megvalósítását, továbbá az adósságszolgálati kötelezettség teljesítését. Bizottság a költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal: - A 6. számú mellékletből, - mely a beruházási, kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését tartalmazza kerüljön ki a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda udvari játékokra tervezett ,- Ft. - A rendőrség ,- Ft összegű támogatásban részesüljön, melynek fedezete a rendelet-tervezet 5/a. mellékletében 17 sorszám alatt szereplő VSE sporttámogatásból kerüljön elvonásra. Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Polgármester mielőtt a napirend felett a vitát megnyitja arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy levelet kapott a Városi Sportegyesülettől, amelyben leírja, hogy 2008-ban ,- Ft támogatást kapott és azt kéri az egyesület elnöke Dobi Zoltán úr, hogy kétmillió forinttal támogassa az önkormányzat ebben az évben a sportegyesületet. Szintén levélben fordult hozzá, illetve a képviselő-testülethez az Edelényi Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, Bartáné Horváth Julianna. A szövetkezet elnökének levelét szó szerint ismerteti, mely a következőkről szól: Tárgy: Az Edelényi Lakásfenntartó Szövetkezet kezelésében álló lakótömbök energia-megtakarításához kapcsolódó pályázatába történő bekapcsolódás kérése az Edelényi Városi Önkormányzattól.

9 7 Tisztelt Polgármester Úr! A kérés, amellyel Önhöz és a testület minden tagjához fordulunk részben már ismert Ön előtt. Levelünkben, most írásban is megfogalmazzuk kérésünket és céljainkat, melynek az érvényben lévő rendeletek szerinti támogatását kérjük Öntől és a testület minden tagjától egységesen. A Nemzeti Energiatakarékossági Program és a Sikeres Magyarországért energiatakarékossági hitelprogram keretében kívánunk pályázatot benyújtani. A Lakásfenntartó Szövetkezet kezelésében lévő lakótömbök az 1980-as években épültek, azóta felújításukra még nem került sor. Annak érdekében, hogy a mára már elkerülhetetlen munkálatokat el tudjuk végezni, a lakóközösségek kiemelt összeggel takarékoskodnak és a saját részhez szükséges összeget lakásmegtakarítási számlán gyűjtik. A további pénzeszközök biztosításához nyújtunk be pályázatot a támogatás elnyeréséért. Lakóhelyünk önkormányzatát is azért keressük meg levelünkkel, hogy támogassák törekvésünket, és lehetőségeikhez mérten nyújtsanak segítsége az anyagi fedezet megteremtésében. A lakásszövetkezet elnöksége a lakóközösségek kérését fogalmazza meg a Polgármester Úr és az önkormányzati képviselők felé: 1./ Szövetkezetünk március hónapban fogja beadni a pályázatokat, többcélú (komplex) beruházás támogatására. 2./ A pályázat elnyeréséért 3 lakótömb indul: 2 x 16 lakásos és 1 x 12 lakásos, összesen 44 lakástulajdonos a Miklós Gyula, valamint a Mátyás király úton. 3./ Az előzetes felmérés elkészült és a várható maximális teljes költség mintegy 40 millió forint. 4./ A saját részt a lakóközösségek döntően felújítási alapjukból finanszírozzák. 5./ Mindenképpen számítunk az önkormányzat pozitív hozzáállására, támogatására és aktív részvételére. Majdnem biztosak vagyunk abban, hogy a 2009-es és további költségvetések elkészítésénél is törekedni fognak ilyen célú alap képzésére. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy terveink csak akkor valósulhatnak meg a közeljövőben, ha a benyújtásra kerülő pályázatok sikeresek lesznek és az állami támogatás is rendelkezésünkre áll. Tisztelettel kérjük Polgármester Urat, hogy a költségvetés készítésekor, illetve elfogadásakor kérésünket pozitívan kezelve, ha nem kis erőfeszítések árán is, de képezzenek ilyen alapot is. Mindenképpen várunk visszajelzést az önkormányzattól a költségvetés elfogadását követően, mivel válaszuk alapvetően befolyásolhatja a március hónapban benyújtásra kerülő pályázatunk tartalmi összeállítását. Erre azt tudja válaszolni, hogy természetesen ő és a képviselő-testület is a lehető legpozitívabban áll ehhez a kezdeményezéshez, és minden segítséget meg fognak adni, akár a pályázat készítésében, akár egyéb dolgokban. Nagyon sajnálja, hogy a Sikeres Magyarországért programhoz kapcsolódó pályázati szándékot az önkormányzat a költségvetés készítésénél nem tudta figyelembe venni. Az imént a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökétől elhangzott, hogy fejlesztésre kb. 0,1 % áll az önkormányzat rendelkezésére az ez évi költségvetésben. Megérti a kérést, és örömmel támogatná ezt a kezdeményezést, de felelős vezetőként nem tudott arra utasítást adni a Pénzügyi Osztály vezetőjének, a költségvetés összeállítójának,hogy ezt valamilyen módon vegye figyelembe a költségvetés készítésekor.

10 8 Teszi ezt akkor is, ha nagyon jól tudja, hogy lassan közeledik a kampány időszaka az országgyűlési választások miatt, ami egy jó év múlva esedékes. Ezért biztosan fog kapni hideget-meleget, a Bódva Vize újságban is és egyéb kampányokban is meg fog jelenni. Ettől függetlenül azt gondolja, hogy felelősen gondolkodó városvezetőként ezt az igényt nem vehette figyelembe annál is inkább, mert Sikeres Magyarország -ról nem beszélhetnek. Ezt követően a napirend felett vitát megnyitja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy nem kívánt hozzászólni, de itt a költségvetés vitájában két apró gondolatot, megjegyzést tenne az ismertetett két levélhez. A lakásszövetkezet részéről amennyiben a pályázat benyújtásra kerül és jó esetben nyer is, akkor a legutóbbi tudomása szerint ez kb. a költségek egyharmadát jelentené, hiszen úgy oszlott meg, hogy egyharmada esne az önkormányzatra. Kérdése az, hogy abszolút semmilyen lehetőség nincs arra, hogy ha nem is alapot, de a későbbiek során bármilyen pénzügyi fedezetet teremtsenek arra, hogy segítsék a lakóközösségeket? Itt nem csak lakásfelújításról van szó, hanem szigetelésről, fűtéskorszerűsítésről, ami a későbbiekben a lakóknak megtakarítást fog jelenteni, több fog maradni a pénztárcájukban is, és nem utolsó sorban a városképet is javítaná, ha több épület felújításra kerülne az önkormányzat segítségével. A másik megjegyzése a módosító javaslattal kapcsolatos. A VSE elnökének levelével nem találkozott, itt szembesült vele, viszont azt láthatták, hogy a sportegyesület támogatása évről-évre csökken. Azon már többször vitatkoztak, hogy miért van így, ebbe nem is kíván belemenni, viszont, még ha ebből az ,- Ft-ból is ,- Ft-ot elvesznek, akkor bezárhatja a kaput az egyesület, hiszen itt atlétika, sakk, küzdő sport szakosztályok is működnek, amely rengeteg fiatalt érint. Tudják azt is, hogy a szülők megpróbálják maximálisan támogatni gyermekeiket. Úgy gondolja, hogy ezt a támogatást nem kellene elvenni tőlük. Polgármester elmondja, hogy mindentől függetlenül személy szerint szívesen támogatná a lakótömbök felújítását, mert azon felül, hogy a 44 lakás tulajdonosainak megtakarítást jelentene a későbbiekben, a városkép is javulna. Sajnos, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt meg tudják tenni, de úgy gondolja, ilyen alapon tulajdonképpen a magánlakások tulajdonosai jöhetnének az önkormányzathoz támogatás kérésével, ha szigetelni, vagy felújítani szeretnék a lakásaikat. Tudja, hogy ez politikailag is necces kérdés, és kristálytisztán érzi ennek politikai súlyát is, de egyszerűen nem tudják megtenni, hogy most támogassák. Ha netán valami csoda történik év közben, vagy a közeljövőben, akkor tárgyalhatnak, újra elővehetik ezt a témát, de a mostani tudása szerint nem tudják, és akkor sem tudják megtenni, ha a 44 lakásban élő 130 ember mínusz szavazatát fogja neki jelenteni a választáson. Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a mai napirendnél a évi költségvetésről szóló előterjesztést tárgyalják. A költségvetési rendelet-tervezet elolvasásakor az jutott az eszébe és úgy szokták mondani, hogy a fejlesztés nem más, mint a félretett jövő. Tehát amit most fejlesztenek, annak az eredményei a jövőben fognak megmutatkozni, ezért nagyon sajnálatos az, hogy tulajdonképpen beruházásra, fejlesztésre a kiadásoknak kevesebb, mint az 1 %-át tudják betervezni.

11 9 Tovább nézve a számokat, azt látják, hogy a teljes kiadásnak közel 80 %-a működési jellegű kiadásokat takar, tehát a költségvetés nem más, mint a év túlélése. Elhangzott, hogy zárolni kell 3 %-ot, ezt a javaslatot helyénvalónak tartja, mert a költségvetésért, a gazdálkodásért a képviselő-testület a felelős, annak végrehajtásáért és szabályszerűségéért a polgármester. Tehát nekik itt nagyon át kell gondolni, hogy ilyen helyzetben, ilyen gazdasági válságban milyen forrásokkal, milyen fejlesztésekkel, milyen sarokszámokkal indulnak neki a évi, vélhetően mindenki számára nehéz gazdasági évet hozó esztendőnek. Elhangzott a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságtól két módosító javaslat, az egyik, hogy az óvodai játékokra fordítandó ,- Ft-ot vonják el. Ezt a javaslatot nem támogatja, véleménye az, hogy legalább a gyermekeknek legyen kicsit gondtalanabb életük. Úgy gondolja, hogy az erre vonatkozó javaslat nem véletlenül került a költségvetésbe. Szintén nem fogja támogatni az Edelényi Városi Sportegyesület ,- Ft-os elvonását és a rendőrség részére történő átadását, hiszen a Polgárőr Egyesületet is jelentős összeggel támogatják, és a minap hallhatták a hírekben, hogy a rendőrség 2 milliárd forintot kapott, amely túlórákra, az utcai járőrözések a megerősítésére kerül felhasználásra. Bízik abban, hogy ebből az összegből Edelény is fog részesülni és az egyébként is kiváló munkát végző rendőrség szakmai tevékenysége még emelkedni fog ezekből a forrásokból. Véleménye szerint az Edelényi Lakásfenntartó Szövetkezet elnökének levelével nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek, azért mert ez a levél február 9-én kelt, amit ma reggel kaptak meg. Erről véleménye szerint érdemben nem lehet tárgyalni, és most nem is szeretne. A levélből több dolog vetődik fel számára, elsősorban is itt egy lakásszövetkezetről van szó, amelyre a szövetkezeti törvény vonatkozik, és az ismeretei szerint nem 44 lakástulajdonos van, hanem ettől több. Nem tudja, hogy milyen szövetkezeti döntések vannak, hogy mely épületek kerülnek felújításra, ennek nem ismeri a hátterét. Amennyiben panelprogramról van szó, a pályázati kiírás erre a lakóépületekre nem vonatkozik, mert ezek az épületek téglából készültek. Az energia-megtakarításra viszont egyedileg is van lehetőség pályázni. Szívesen utána néznek ezeknek az elképzeléseknek, de a ma reggel kézhez kapott anyaghoz érdemben nem tud hozzászólni. Azt sem szeretné viszont kategorikusan kijelenteni, hogy a évi gazdálkodási évben nem lesz lehetőségük pl. 10 millió forinttal támogatni egyrészt a környezetvédelem miatt, másrészt város-esztétikai szempontok miatt. Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság azért javasolta az óvodai játékokra tervezett ,- Ft elvonását, mert ugyanaz az óvoda évben is kapott támogatást játékok felújítására, az óvodának van alapítványa is, úgy gondolja, hogy az óvoda vezetője elég ügyes ahhoz, hogy a Ft-nak a forrását megtalálja. A bizottságnak az volt a véleménye, hogy a jelen gazdasági helyzetben csak a valóban létfontosságú dolgok kerüljenek a költségvetésbe. Németh András alpolgármester elmondja, hogy a lakásszövetkezet elnökének levele lényeges témát érintett, ami az energia-megtakarítási programot illeti. Ha megnézik az önkormányzat tavalyi energia-felhasználását, akkor ez kb millió forintról szól.

12 10 A képviselő-testület feladata természetesen az, hogy azokat az intézményeket, amelyeket kötelező jelleggel el kell látnia, azokat hozza elsősorban olyan helyzetbe, hogy az energiával takarékoskodni tudjanak. Erre is tekintettel pályázatokat nyújtottak be az intézmények fejlesztésére, felújítására, melyeknél csak olyan pályázatokat fogadnak be, amelyek vagy alternatív energiát fognak használni, vagy a mai technológia szerint a legkorszerűbb energiaellátást biztosítják. Amennyiben az önkormányzatnak netán ebben az évben pénze lesz és elnézést kér azoktól a lakosoktól, akik azon gondolkodnak, hogy energia-megtakarítási beruházásokat végezzen el az épületen akkor elsősorban az intézményeit kell támogatni, hogy a működési hiány ezáltal is csökkenjen. Az energia-takarékossági programot, ha egy év alatt meg tudnák valósítani, akkor %-os energia-megtakarítása keletkezne az önkormányzatnak, ami közelít a 40 millió forinthoz. Hernádi Attiláné képviselő az óvodai játékok mellett kíván szólni a következők miatt. Tudják, hogy az óvodás gyermekeknek az életében a játék a legfontosabb és jelen pillanatban az uniós szabványok szerint a játékoknak a telepítése több százezer forintot jelent, melyről nem ők tehetnek. A Nefelejcs Óvoda is megkapta a város játszóterének játékait, de az uniós szabvány szerinti telepítése sokba kerül. Elkezdődött a tavalyi költségvetés terhére ezeknek a játékoknak a telepítése, de még nincs befejezve. Tudja, hogy az óvodáknak van saját alapítványuk, de az erre befolyt összeg kevés ahhoz, hogy a játékok telepítését kifizessék. Azt kéri, hogy a ,- Ft-ot ne vegyék el, sőt tegyenek a másik óvodához is. Azt tudni, hogy még ezzel az összeggel sem lesz készen, ehhez még az intézményegységek vezetői nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy be tudják fejezni a játékok telepítését. Bartók Jánosné képviselő az elmondottakhoz annyit kíván hozzáfűzni, hogy a költségvetés készítése előtt az óvodák vezetői azt az instrukciót kapták, hogy semmiféle felújításra nem lehet tervezni. Valóban úgy van, ahogyan Hernádi Attiláné képviselő asszony elmondta, hogy a játékudvart felül kell vizsgálni, a Mátyás Óvodánál ez meg is történt és egy millió forintba kerülne a játékoknak a felújítása, illetve a régi játékokról a tanúsítvány kiállítása. Örömmel vennék, ha ehhez támogatást kapnának. Nagy Béláné képviselő mindenekelőtt megköszöni mind a négy egyházközség részére betervezett ,- Ft támogatást, de azt kéri, hogy ha mód és lehetőség lesz rá, kapjanak több támogatást. Úgy gondolja, hogy mindenféle támogatás jól jön az egyháznak is, hiszen pl. a református egyház ravatalozójában a vihar okozta károkat kell helyreállítani, ami nem kevés pénzbe kerül. Szólt a borsodi temető kerítésének lakossági és önkormányzati támogatással megvalósuló építéséről, ami több millió forintot jelent. Németh András alpolgármester úgy gondolja, hogy nincs olyan, aki ne értene egyet az óvodai játszóeszközök fejlesztésével. Lehet, hogy naivitásnak tűnik, de van egy un. leghátrányosabb helyzetű kistérségek részére elkülönített forrás, amelyre pályázatot készített a kistérség, amely különböző projekt-elemekből áll. Ezek a projekt-elemek edelényi fejlesztéseket is tartalmaznak, köztük van a Mátyás Óvodának a teljes felújítása is.

13 11 Ebben döntés még nem született, de a projektnek a befejezése IV. negyedév. Úgy tudja, hogy már a pénzügyi elszámolásnak is meg kell történnie. Ha ez tényleg sikerül, akkor információi szerint ebben a programban szereplő projekt-elemek közül mindegyik pozitív elbírálást kaphat, mert egy elkülönített forrásról van szó, amelyben benne van a Mátyás Óvoda is és akkor természetesen ennek az óvodának a teljesen jogos igénye megvalósulhat. Borza Bertalan képviselő sajnálja, hogy hozzászólása pont egy ilyen témában indított vitát. Úgy gondolja, hogy ez a vita egy kicsit felesleges, mert 133 millió forintos költségvetési hiánynál ,- Ft-ról ilyen mértékben vitázni fiskális szemlélettel értelmetlen, a nevelési és pedagógiai jelleggel pedig megint értelmetlen, mert egyértelmű a szándék. Úgy gondolja, hogy mindenki saját belátása szerint fog dönteni ebben a kérdésben. Polgármester megkérdezi Kristóf Jánosné könyvvizsgálót, hogy a napirendhez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Kristóf Jánosné könyvvizsgáló elmondja, hogy az önkormányzat a könyvvizsgálókkal együtt nehéz helyzetben van, mert amit véleményükben is megfogalmaztak, miszerint az a forráshiány, amely a költségvetésben nem tervezhető, az várhatóan részben az ÖNHIKI-s támogatásnak a fedezetéből, másrészt rövid lejáratú hitelből lehet majd kifizetni. Az a kockázat viszont benne van a költségvetésben, hogy az ÖNHIKI támogatás nem olyan mértékben kerül megállapításra, mint ahogyan szeretnék, illetve a bankhitel lehetősége is bizonyos mértékben kamatterhekkel jár. Tehát ilyen vonatkozásban azt látják, hogy a betervezett kiadásokat mindenképpen biztosítani kell, mert ez a működésnek a feltétele. Az, hogy ilyen szinten zavartalanul működjön az önkormányzat területén valamennyi intézmény, az alapfeladata az önkormányzatnak, vállalt feladatainak a mértéke olyannyira alacsony, hogy szinte százalékosan nem igen fejezhető ki. Úgy gondolják, hogy ebben a szituációban nagyon helyesen jár el az önkormányzat - függetlenül attól, hogy ők is szeretnék, ha fejlesztést látnának a településnél, - amikor óvatosan tervezi a fejlesztésre, felújításra fordítható nem létező forrásokat. Csodát nem lehet művelni ilyen keretekből és feltételekkel, ezért azt gondolja, hogy a lehető legjobb költségvetés készült el, mert azt tekintette a költségvetést készítője elsőrendű kérdésként, hogy a működtetés alapvetően biztosított legyen. Ennek eleget tesz, és ezzel együtt egyensúlyba lehet a költségvetés akkor, ha az ÖNHIKI-s támogatást megkapja és a lehető legrövidebb lejáratú hitellel számolnak. Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Elmondja, hogy megérti minden képviselőnek a kérését, melyek véleménye szerint jogosak, de azt kéri, legyenek türelemmel. Meglátják, hogy év közben, hogyan alakulnak az egyéb értékesítések, akár lakás, akár telek, ennek függvényében tudják majd év közben módosítani a költségvetést, hogy a jogos igényekre tudjanak valamennyit áldozni. Könyvvizsgáló asszony a jelenlegi helyzettel kapcsolatban mindent elmondott, amit nem szeretne túlragozni, de egy dologra felhívná a figyelmet, hogy hosszú évek óta, - 6 éve - önkormányzati növekedés nem történt a központi költségvetés részéről.

14 12 Az oktatáshoz, a szociális ellátáshoz gyakorlatilag ugyanannyi összeget kapnak az államtól, mint öt esztendővel ezelőtt, és ha ehhez még hozzáteszi, hogy a dologi kiadásoknál az elmúlt három évben a központi költségvetés gyakorlatilag nem ismer el semmiféle inflációs százalékot, akkor azt kell mondani, hogy nem ők akarták, hogy ilyen módon legyen összeállítva a költségvetés évről-évre. Neki sem jó az, hogy mindig azt kell kérni minden egyes intézménytől, hogy a lehető legtakarékosabban gazdálkodjanak. Véleménye szerint ez a képviselő-testület büszke lehet az elmúlt évek tevékenységére azért, mert eddig meg tudták úszni működési hitel felvétele nélkül, ami nagyon ritka ma Magyarországon az önkormányzatoknál. Ezt az évet képtelenségnek tartja, hogy meg tudják úszni működési hitel felvétele nélkül, de majd meglátják, hogy mi fog történni. A Lakásfenntartó Szövetkezet elnökének levelére visszatérve újra csak azt tudja mondani, hogy személy szerint szívesen támogatná a lakók kezdeményezését, és ha lesz egy mód és lehetőség az év folyamán, akkor ígéretet tesz arra, hogy valamennyivel fogják támogatni. Megjegyzi, hogy most vette észre, hogy ez a levél a Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, Bartáné Horváth Julianna részéről egy kimondott politikailag provokatív levél semmi más, azért, mert február 6-án kipostázták a költségvetést, ő február 9-én keltezte a levelet, amit február 12-én kapott meg. Tehát az ő szándéka politikailag rendkívül elítélendő, provokatív szándék és akár tetszik akár nem, ez a véleménye, mert ez az igazság. Az elnök asszony nagyon jól tudta, hogy ha márciusban akarnak pályázatot benyújtani, akkor miért nem januárban írta meg ezt a levelet, hogy figyelembe tudták volna venni a költségvetés készítésekor. Ezt követően a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: - A rendelet-tervezet 6. számú mellékletből, - mely a beruházási, kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését tartalmazza kerüljön ki a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda udvari játékokra tervezett ,- Ft. Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 7 nem szavazattal elvetette. - A rendőrség részesüljön ,- Ft összegű támogatásban, melynek fedezete a rendelet-tervezet 5/a. mellékletében 17 sorszám alatt szereplő VSE sporttámogatásból történő elvonás legyen. Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 7 nem szavazattal elvetette. Polgármester előterjesztői módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a rendőrség ,- Ft támogatásban részesüljön az általános tartalék terhére. Képviselő-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosítással együtt 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

15 13 2/2009. (II.13.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (Vágó Tibor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 16 fő.) 4./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a tavalyi évben db segély kérelem került elbírálásra, amit, ha elosztanak 365 nappal, akkor ez naponta 12 db segélykérelem elbírálását jelenti, amely nagyon sok. Azt kérdezi, hogy ezt polgármester úr hogyan bírja még? Polgármester elmondja, hogy bírnia kell, mert vállalta és valóban döbbenetes szám a db segélykérelem éves szinten, de az élet hozza így. A januári adatok alapján ezek az igények folyamatosan növekednek, mert a helyzet rendkívül nehéz mindenki számára, a lakosság egyre nehezebb körülmények között él és nyilván az önkormányzattól vár valamifajta segítséget, de sajnos az önkormányzatnak sincs lehetősége nagyobb segítséget nyújtani. Lukács András képviselő elmondja, hogy a Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság hatáskörében történt döntések esetében van egy érdekes jelzés, hogy a Kazincbarcikai Városi Ügyészség által tartott vizsgálat során az ápolási díjak megállapítása, illetve megszüntetése tárgyában óvás, jelzés, felszólalás benyújtására került sor. Kérdése az, hogy kb. milyen nagyságrendben került ilyenre sor és érdemben mennyire befolyásolta ez a későbbi határozatokat, illetve azok módosítását. Ambrusics Tibor osztályvezető elmondja, hogy amikor a Kazincbarcikai Városi Ügyészség vizsgálatot folytatott és a hiányosságot megállapította, 2 db határozat volt, amiben kifogása volt. A jelzés és a felszólalás azért érkezett, mert egy hatályban nem lévő jogszabályra történt a hivatkozás, amit egy héttel korábban helyeztek hatályon kívül, egy esetben pedig azt mondja a jogszabály, hogy amennyiben az ápolt elhalálozik, akkor az elhalálozást követő második hónap 1. napjától kell megszüntetni az ápolási díjat. Nem ez történt, hanem az elhalálozás időpontjától került az ápolási díj megszüntetésre.

16 14 Valamennyi bizottság elfogadását. javasolja az előterjesztés határozati javaslatának Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 15/2009. (II.13.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott évi bizottsági és polgármesteri döntésekről. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta a képviselő-testület által az állandó bizottságaira és a polgármesterre átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolót és azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi munkájáról. Előadó: igazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület egy nagyon összetett anyagot kapott, mellyel kapcsolatban több kérdést szeretne feltenni. A Városi Televíziónál olvashatják, hogy három főállású és egy közhasznú dolgozó látja el a Városi Televíziónál a feladatokat. Kérdése, hogy ez a három fő közalkalmazotti státuszban van-e, vagy esetleg valamilyen vállalkozói szerződéssel kötődnek a VTV működéséhez? A Turisztikai Információs Iroda működése tavaly is kételyeket vetett fel benne, ezért azt szeretné megkérdezni, hogy tudhatnak-e többet az iroda működéséről, milyen formában és hogyan áll a látogatók rendelkezésére, hétvégén nyitva van-e, ismerik-e a szolgáltatást igénybevevők létszámát, esetleg ismerik-e a Magyar Turizmus Zrt. véleményét az iroda működésével kapcsolatban? Sokszor hallanak arról, hogy Edelény a Bódva-völgy kapuja, a térségnek a turizmus egy kiugrást jelenthet, fontos jelentőségű, ezáltal szükség lehet egy megfelelően működő irodára az információszolgáltatás miatt is. A költségvetés kapcsán nem találkozott azzal a számadattal, hogy az Önkormányzati Híradó éves szinten mekkora összegbe kerül az adófizetőknek.

17 15 Hadobás Pál a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója a Városi Televíziót érintő kérdésre elmondja, hogy a VTV alkalmazottai közalkalmazotti jogviszonyban állnak, kivéve azt az egy főt, aki közhasznú munkásként dolgozik, és aki nem csak a televíziónál kerül alkalmazásra, hanem alkalmanként más területen is, a könyvtárban is dolgozik. Tehát a dolgozók a Kjt. szerinti besorolásban szerepelnek. A Turinform Irodával kapcsolatban elmondja, hogy a beszámolóban már Turisztikai Információs Irodaként szerepel a neve pont azon oknál fogva, mivel a Magyar Turizmus Zrt. tavalyi vizsgálata során a kastélyba helyezett Turinform Irodát, annak környezetét nem találta megfelelőnek. Köztudott, hogy ott egyedi fűtés volt és valóban nem volt megfelelő a környezet. Sajnálatos módon a vendégházból is ki kellett költöznie a Turinform Irodának, ez viszont a Magyar Turizmus Zrt. határozott utasítására történt, mivel véleményük szerint, még ha önkormányzati tulajdonban lévő panzióban is volt elhelyezve, a kettő nem működhetett együtt, holott annak idején az önkormányzat annak az épületnek a rendbehozatalára pénzt nyert, amit akkor olyan feltétellel nyerte, hogy panzióként, szálláshelyként és információs irodaként működteti. Mivel ezt a szerződést felbontotta a Magyar Turizmus Zrt., ezért kénytelenek voltak az információs irodának más nevet adni és a könyvtárba beköltöztetni. Kezdetben, amikor a vendégházban volt az iroda, akkor rendszeresebb volt a helyiek és az ide érkező turisták részéről az érdeklődés a Turinform Iroda szolgáltatása iránt. Sajnálatos módon azonban kikerült a kastélyba, és mivel nem a városközpontban volt, leszűkült a látogatottság. Az Önkormányzati Híradóval kapcsolatos kérdésre a válasza, hogy ,- Ft-ba kerül a hat számnak a megjelentetése egy évben. Hernádi Attiláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. A megfogalmazott bizottsági vélemény ismertetésére Nagy Béláné bizottsági tagot kéri fel. Nagy Béláné Oktatási-Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság nagy figyelmet szentelt a beszámolónak, amit nagy örömmel olvastak. Az értékelésből kitűnik, hogy milyen sokrétű munka folyik ebben az intézményben. Bizakodással tölti el ebben az értékvesztett világban, hogy itt olyan műhelymunka folyik, ami a magyarságtudatot erősíti és a magyar értékeket menti. Gondol itt a népdalkörre, ahol a népdal kincs továbbadása a cél, a Hozsanna Énekkarra, mely a hitet, a keresztény értékeket őrzi, vagy a Díszítő Szakköre, amely a népi művészetet ápolja. A sort lehetne folytatni a néptánccal, a Kertbarát Körrel, vagy a Borsodi Tájházban folyó eredményes munkával. A Művelődési Központ különféle nívós ünnepségeket szervez, legutóbb a Magyar Kultúra Napjáról emlékeztek meg. Gazdag, széles a választék, csak címszavakban felsorolva: kiállításokat, megemlékezéseket, különböző rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szerveznek, füzeteket, folyóiratokat jelentetnek meg. Felvetődik a kérdés, hogy mi a titka ennek az eredményes munkának. A válasz egyszerű. Az itt dolgozók elsősorban nem munkának tekintik a feladatokat, hanem sajátjuknak tekintik az intézményt, jó gazda módján, odaadással végeznek el minden munkát, segítőkészek mindenben. A Városi Televíziót érintően csak annyit kíván megjegyezni, hogy akik nézik, elégedettek az itt végzett munkával.

18 16 Mindezek alapján úgy gondolja, nem volt véletlen, hogy Hadobás Pál igazgató úr 2007-ben munkájáért magas kitüntetésben részesült, amely nem csak az ő munkáját, hanem valamennyi itt dolgozó munkáját elismeri. Mindezekért a bizottság köszönetét fejezi ki. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság megköszöni igazgató úrnak és az intézmény dolgozóinak az elmúlt évben végzett elismerésre méltó munkáját. Mindkét bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Dr.Daher Pierre Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy Turisztikai Információs Irodával kapcsolatos előzményekről annyit tudni kell, hogy közötti időszakban, közel hat éven át Edelény Város Önkormányzata és a Csereháti Településszövetség közösen, a szövetség szakmai közreműködésével irányította, üzemeltette az információs irodát nyarán azonban Edelény Város Önkormányzata a korábbi megállapodást egyoldalúan felmondta és az üzemeltetést teljes egészében magára vállalta. Többször jelezték, hogy a működés szakmai oldalával kezdettől fogva vannak problémák, viszont ezek azért nem jelentkeztek annyira erősen, mivel a Csereháti Településszövetség Turisztikai Információs és Szervező Iroda a szabad bázist gondozta, szervezte a térség turisztikai és marketing tevékenységét. Ez jelentkezett rendezvénynaptár kiadásával, illetve a kiállításokon való megjelenésben. Sajnálatosnak tartja, hogy egy ilyen város, amely a Bódva-völgy kapuja, nem tud egy olyan helyet találni az irodának és nem tudja úgy működtetni, ahogy azt joggal várhatná el úgy a képviselő-testület, mint a lakosok, illetve az idelátogatók. Ennek az eredménye az lett, hogy a Magyar Turizmus Zrt. leminősítette az irodát és magát a címet elvette. Az mindenképpen pozitív, hogy egy információs iroda működik a továbbiakban is, hiszen a kettő együtt megfelelően szolgálhatja, az idelátogatók érdekét, viszont kritika a városnak maga az a tény, hogy a cím elvételre került. A Városi Televízió munkáját, működését és az Önkormányzati Híradót picit összemosná mondanivalójában, mert azt kérné a Városi Televízió főszerkesztőjétől, az Önkormányzati Híradót felelősen kiadó vezetőtől, hogy igyekezzenek már tárgyilagosak lenni és tényszerűen közölni, és ha valaki politikai tartalmú cikkeket, írásokat szeretne, vagy akar megjelentetni, akkor úgy gondolja, annak nem az Önkormányzati Híradóban van a helye, és biztosan lehet találni saját politikai tartalmú kiadványt. Az Önkormányzati Híradónak és a Városi Televíziónak nem ez a célja, hiszen ez polgármester úrra sem vet jó fényt, amit csak úgymond a védelmében mondja el hiszen, ha találkoznak egy olyan hírrel a televízióban, mint például azzal, hogy Wolfgang Büchele a BorsodChem vezérigazgatója egy olyan levelet küldött az önkormányzatnak, - nem kifejezetten Molnár Oszkárnak címezve, hanem több önkormányzatnak is, - amelyben segítséget, összefogást kér az ügyben. Azt gondolja, hogy ha polgármester úr ezekhez a nevét adja, az a későbbiekben visszaüthet rá, amit tényleg csak azért mond el, hogy védje ebben az esetben.

19 17 Az intézmény működésével kapcsolatban, az itt dolgozók teljesítményéről, munkabírásáról csak pozitívan lehet szólni, és arról, hogy mennyire készségesen állnak a feladatokhoz, ezt hallhatták bizottsági véleményként is, de ezt személyesen is tapasztalhatták. Úgy gondolja, hogy mind az önkormányzat, mind a város lakói nevében megköszönhetik az intézményben dolgozóknak az elvégzett munkáját. Bízik abban, hogy az általa tanácsként megfogalmazottakat pedig mind a Városi Televízió főszerkesztője, mind pedig az Önkormányzati Híradó felelős szerkesztője megfogadja. Bartók Jánosné képviselő gratulál igazgató úrnak és megköszöni az intézmény munkáját bemutató tartalmas beszámolót. Polgármester kérdése Hadobás Pál igazgató úr felé, hogy az Önkormányzati Híradón kívül milyen egyéb kiadványai vannak az intézménynek. Hadobás Pál igazgató elmondja, hogy intézményük megjelenteti a Borsodi Tájház Közleményei című periodikát és évente az Edelényi Füzetek sorozatban jelenik meg, amely általában helytörténettel foglalkozik, de két-három könyv is kiadásra kerül, melyekkel hozzájárulnak Edelény ismertté tételéhez. Polgármester elmondja, hogy ezt azért kérdezte meg, mert Csabai Gyula képviselő urat a többi kiadvány nem érdekelte csak az Önkormányzati Híradó, amelyről az a véleménye, hogy az Önkormányzati Híradónak igen is feladata a politizálás, úgy a várospolitikáról, mint az országos politikáról való megnyilatkozás. A felvetésekre reagálva ott kezdené, amiről néhány képviselő is szót ejtett. A maga részéről is szeretne köszönetet mondani úgy az intézmény vezetőjének, mint valamennyi munkatársának azért az odaadó munkáért, amelyet végeznek nem csak magáért az intézményért, hanem az egész városért. Éppen ezért az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítványt fog tenni. A Turinform Irodával kapcsolatban tudja, hogy fájó pont valamilyen szinten Csabai Gyula képviselő úrnak, hiszen, ha jól emlékszik az ő édesanyja dolgozott régebben a Turinform Irodában mielőtt az önkormányzat felmondta a Csereháti Településszövetséggel a közös üzemeltetést. Igen, annak idején a Csereháti Településszövetség többféle kiadvánnyal járult hozzá a népszerűsítéshez. Ezt megtehette, mert a szövetség minden időben gyakorlatilag minden pályázaton nyerni tudott. Edelény városa, ha csak töredékét nyerné a pályázatoknak, mint amit a Csereháti Településszövetség nyer, akkor fejlesztések szempontjából a fejük sem fájna, és nem kellene ,-Ft-on rágódni, hogy felújítják-e az óvodai játékokat vagy nem. A BorsodCem vezérigazgatójának levelével kapcsolatban elmondja, hogy a levélben semmi olyan nincs, ez egy egyszerű tájékoztató levél arról, hogy már az elmúlt időben felkészültek a válság hatásaira, amit megpróbálták elkerülni, de nem sikerült. Tehát ennyiről szól a levél, ezért nincs semmi értelme tovább ragozni. Az, hogy a polgármesterek közreműködését kéri egy óriásvállalat, egy múlti, kicsit nevetséges. A dolognak fordítva kellene működnie, ha látna esélyt a támogatásra a BorsodChem részéről Edelény Város Önkormányzata felé, annál is inkább, mert az iparűzési adót Kazincbarcika és Berente kapja, attól a BorsodChemtől, amely gyárnak a füstjét, bűzét Edelény lakossága szívja be.

20 18 Azt pedig a világ legigazságtalanabb dolgának tartja, hogy egy gyáróriás teljes iparűzési adóját két település kapja. Szerinte ilyeneken kellene elgondolkodniuk a szocialistáknak, akik most helyzetben vannak. Azon kellene gondolkodniuk, hogy hogyan lehetne az önkormányzatok pozícióit, helyzetét javítani. Véleménye szerint úgy lehetne javítani, hogy ha az iparűzési adót központosítanák, és úgy osztanák szét. Kérdése, hogy milyen alapon kapja Kazincbarcika és Berente a BorsodCem teljes iparűzési adóját? Nem Kazincbarcika építette ezt a gyárat, hanem a magyar emberek a Kádár-rendszerben, ezért mindannyian jogosultak lennének az abból befolyó iparűzési adóra, annak felhasználására. Köszöni Csabai Gyula képviselő úrnak azt a szándékát, hogy meg akarja védeni, de úgy gondolja, hogy eddig is képes volt megvédeni magát, ezután képes lesz megvédeni magát. Ezt követően szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatát, mely szerint a képviselő-testület fejezze ki elismerését az intézmény vezetőjének és dolgozóinak a évben végzett áldozatos, eredményes munkájáért. Képviselő-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 16/2009. (II.13.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Tárgy: Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum munkájáról. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. Képviselő-testület elismerését fejezi ki a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatójának és dolgozóinak a évben végzett áldozatos, eredményes munkájáért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 24-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Hudák Józsefné jegyző közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 01/00025-021/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-27/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben