Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története"

Átírás

1 Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története

2 Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története A Hajnak István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Nyíregyházi Fôiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003.

3 Tartalom A kötet kiadását támogatta: Hajnal István Kör, Nyíregyházi Fôiskola, Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette: dr. Láczay magdolna A borítón Székely Bertalan munkája található HU ISSN HU ISBN... Nyíregyházi Fôiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza Felelôs kiadó: dr. Láczay magdolna Nyomdai elôkészítés: Kolonel D Kft. Nyomdai munkák: Kapitális Bt. Elôszó (Kövér György)... 7 A nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet. A historizmus férfiszerepei Kövér György: Békebeli agglegénykedések Freystädtler Jenô memoárjában Bicskei Éva: Egy házasság története. Magánéleti események és reprezentációk Székely Bertalannál Bozó Krisztina: Nôi(es)ség egy szentesi fényképészmûhelyben készült portrékon. Kisipari imázsteremtés a kora-kádárizmus idején Majtényi György: Nôi szerep a forradalomban Tóth Eszter Zsófia: Kopogtatok, befogadtok-e? Egy leányanya története Juhász Borbála: Migránsalternatívák magyar nôk az EU-ban Szerepek és egyenlôtlenségek a 19. században Fábri Anna: Határozz, és kimondtad sorsodat. A nôkérdés megjelenítése a reformkori magyar irodalomban Völgyesi Orsolya: Eszmény és valóság: a nôk szerepe Fáy András életmûvében Borbíró Fanni: Estike és Gyula Frankhonban. Teleki Emma gyermekeinek neveltetése Szijártó István: Ampruszter Anna földesasszony. Nemes nôk és földtulajdon a század fordulóján Mátay Mónika: Cinkos Justicia? Nôk, férfiak és a jog a hétköznapokban a 19. századi Debrecenben Csekô Ernô: A korlátozott elôjog. Virilista nôk Szekszárd r.t. városban a XX. század elsô évtizedeiben Házasság, család, válás Kuzma Dóra: Házasság a XVI. század közepén Besztercebányán Lengyel Tünde: Thurzó György családi konfliktusai Benda Borbála: Rákóczi Erzsébet rövid özvegysége Horváth József: Közös akaratok vagy ütközô éerdekek (Házaspárok végrendeletei a 17. századi Gyôrbôl) Hudi József: Együttélés különélés: házassági konfliktusoka XVIII. században Örsi Julianna: Családi béke és békétlenség a XVIII XIX. században

4 Dobszay Tamás: Egy szabólegény megkíértései. Kézmûvesek életviszonyai és házasságai egy visszaemlékezésben Hámori Péter: Hatalom, népnevelés és házasélet. Elképzelések a családok házaséletének befolyásolására az ONCSA mûködésében Szerepek és egyenlôtlenségek a 20. században László Ferenc: Elektra és Minnie (Az operai nôkép változásai a XX. század elején) Vörös Boldizsár: A nôk többet veszítettek el elhúnytán, mint a férfiak. Megemlékezés August Bebelrôl a magyarországi szociáldemokrata nômozgalomban Cieger András: A vörös szalon úrnôje. Becsky Ida és a férfiak Papp Barbara: A modern értelmiségi nô -szerep megjelenési formái dr. Magyary Zoltánné dr. Tec her Margit életében, emlékirat-töredékeiben Szívós Erika: Mûkedvelôk vagy hivatásos mûvészek. Kéépzômûvésznôk Magyarországon a századfordulón Sipos balázs: Idôben élni. Hivatásos újságírónôk szerepei Magyarországon a XX. század elsô felében Farkas Gyöngyi: Gyertek lányok traktorra Szex, szerelem, testiség Gecser Ottó: A házasélet gyakorisága és ajánlott korlátai a középkori prédikációkban Láng Benedek: Szexuális motívumok középkori és koraújkori mágikus szövegekben Erdélyi Gabriella: A szerzetesek és szeretôik: a reformáció melegágyai Takács Judit: A homoszexualitás mint magyar találmány Kertbeny Károly (homo)szexológiai munkássága Császtvay Tünde: A hím veréb és a pillangó. Az akadémikus és az erotikus irodalom vitája a XIX. század utolsó harmadában Forrai Judit: A bûnös szex (a XIX. század utolsó negyede) Horváth Sándor: Veszedelmes viszonyok. Szex Sztálinvárosban Elõszó A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület évi konferenciáját Nyíregyházán tartotta Nõk és férfiak..., avagy a nemek története" címmmel. A társadalmi nemek (eredetileg grammatikai nem jelentésben: `gender`) története valójában nem újkeletû témája a történetírásnak, igazán nagyhatású irányzattá azonban csak a 20. század utolsó évtizedeiben vált. A problémák újratematizálásához nagymértékben hozzájárult a feminista történetírás. Mára szonban az ún. nõtörténet is túljutni látszik a mozgalom osztályharcos" fázisán, bár az emancipáció és az egyenlõtlenség kérdése - méltán - központi helyet játszik ebben a történetben. Natalie Zemon Davis fogalmazta meg helyzetértékelõ írásában: Úgy gondolom, bennünket mind a férfiak, mind a nõk történelme kell, hogy érdekeljen, és nem volna szabad csak a kérdéses nem történetével foglalkozni, mint ahogy a társadalmi osztályokat kutató történész sem foglalkozhat kizárólag a parasztokkal. A mi célunk az, hogy megértsük a nemeknek, a történelmi múlt nemi csoportjainak jelentõségét." 1 A nemek történetének egyébként ugyanaz a belsõ dilemmája, mint bármely csoporthistóriának: absztrakcióként csak a másik pólussal szembeállítva létezik (ebben az értelemben természetesen konstrukció), ugyanakkor állandóan kérdésessé tehetõ, hogy a csoport belsõ kohéziója makroszinten nem hullik-e eleve darabokra, azaz csoportként egyáltalán létezik-e. Ahogy Joan Scott programadó tanulmányában oly érzékletesen kifejezte: Csak akkor írhatjuk le a folyamat történetét, ha tudomásul vesszük, hogy a `férfi` és a `nõ` egyszerre üres és telített kategória. Üres, mert nem rendelkezik tapasztalattól független, általános érvényû jelentéssel. És telített, mert ha állandónak tûnik is, még mindig alternatív, eltagadott vagy elfojtott definíciókat hordoz magában." 2 A nõk a történelemben témakörrel már a Hajnal István Kör veszprémi konferenciája is foglalkozott. (Ennek a hajdani szekciónak az anyaga a Csokonai kiadónál fog megjelenni.) A 2002-es HIK-összejövetel nem nõkonferencia, hanem ennél tágabb értelemben valódi `gender`-konferencia kívánt lenni, amelynek középpontjába a nemek (most mindegy, hogy ki hányat számlál belõlük) egymáshoz való viszonya került. A nemek közötti viszony, ahogy egymást kölcsönhatásukban nap mint nap (és utólag újraértelmezve) megalkotják. Az interakció, s ahogy retrospektíve megéljük. Ennek megfelelõen - mintegy a jól sikerült tavalyi gyulai konferencia folytatásaként - nemcsak a nemi szerepekre történõ szocializáció történeti forrásokra ala- 1. Davis, Natalie Zemon: "Nõtörténelem" átalakulóban: az európai helyzet. In: Van-e a nõknek történelmük? (Szerk. Scott, Joan Wallach) Bp. Balassi, Scott, Joan Wallach: Társadalmi nem (gender): a történelmi elemzés hasznos kategóriája. In: Van-e a nõknek történelmük? (Szerk. Scott, Joan Wallach) Bp. Balassi,

5 pozott vizsgálata, a nemekhez kötõdõ demográfiai magatartás érdekelt bennünket, hanem az intézmények elemzésén túl az egymásnak feszülõ érzelmek és érzékek erõtere, az egyének és csoportok egyenlõtlensége, s az e viszonyba rögzült hatalmi reprezentációk, végül, de nem utolsó sorban az elbeszélt tapasztalat alapján a nemi identitás megkonstruálása a visszatekintõ élettörténeti interjúkban, emlékezésekben. Öt szekcióban tartottunk elõadásokat: 1. A nemi identitások tapasztalata - élettörténeti elbeszélésekben (Szekcióvezetõ: Somlai Péter) 2. Szerepek és egyenlõtlenségek a 19. században (Szekcióvezetõ: Gyáni Gábor) 3. Házasság, család, válás (Szekcióvezetõ: Péter Katalin) 4. Szerepek és egyenlõtlenségek a 20. században (Szekcióvezetõ: Nagy Beáta) 5. Szex, szerelem, testiség (Szekcióvezetõ: Klaniczay Gábor) A nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben A konferencia anyagának kötetben való közzététele az ott elvégzett munka színvonalát tanusítja. Azt azonban, hogy vendéglátóink, a konferencia szervezõi (személy szerint Láczay Magdolna és a Nyíregyházi Fõiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának munkatársai) milyen kedvezõ körülményeket teremtettek számunkra az eszmecseréhez csak ezekkel a beköszöntõ szavakkal tudjuk kifejezére juttatni. Reméljük a kötet olvasóinak hasonló kellemes idõtöltést szerzünk tanulmányainkkal, mint amilyeneket a konferencia közben mi is átéltünk. Kövér György Hajnali István Kör elnöke

6 Tóth Zoltán Férfiak csinálják a történelmet. A historizmus és a historisták férfiszerepei: Carlyle és Ranke A cím, s benne a Heinrich von Tretschke-tôl vett provokatív idézet, aminek megfejtését jobb egyelôre elhalasztanunk, látszólag könnyû témát ígér. Aligha lenne ugyanis nehezebb feladat, mint a historizmus nôi szerepeirôl írni, különösen, ha a historizmust, mint koreszmét a klasszikus historizmus történetírására szûkíteném le. Nyugodtan elôre is bocsáthatom, hogy a historizmus (mint történetírás) világában a történelem-, tehát a politikacsináló férfinak nincs semmilyen értelemben vett valódi nôi alternatívája. Amennyiben a történetírók politikai színpadán szerephez jut, a politikus nô is férfivé kell minôsüljön, mint Jeanne d Arc, Franciaország menyasszonya, vagy angliai Erzsébet, Anglia menyasszonya, és tragikus véget ért kontrasztja a vörös Erzsébetnek a szôke és nôies Stuart Mária is. Ha a historizmus és a romantika szorosabban vett divatkorszakát, a 19. századnak majd az egészét, de fôleg a párizsi kommün és a válság elôtti fél évszázadban nôi szereplôket keresve az ismertebb historikusok életmûveit átfésüljük, bizony keresni kell a példát asszonyok, nagyasszonyok történetére. A század fordulója ebbôl a szempontból is más korszaknak számít már. A klasszikus liberalizmus, illetve a romantika korában a történeti egyén, a politikai cselekvés alanya, mint individuum férfi. Mivel nálunk, Magyarországon sem volt merôben másként, számukra írta Szalay László 1846-ban a Státusférfiak és szónokok könyvét, és ôk lesznek a Szilágyi Sándor szerkesztette Életképekben megjelent, A magyar forradalom férfiai is. Ezen kívül azonban, egy olyan társadalomban, amelyben, elvben, a mobilitás újraszabályozott csatornáin a szerep is az egyén szabad választásának tárgya lesz, a férfiszerepekben a romantika széles választékot kínált. Ebbôl a választékból szemeltem ki a két azonos évben, 1795-ben született férfit, Thomas Carlyle-t és Leopold, 1865-tôl Leopold von Rankét az általuk teremtett szerepek és hôsök társaságában, Carlyle ideáltípusainak stílusában hôs-típusaikat eggyel bôvítve ki: a hôssel, mint történésszel. Thomas Carlyle ( ), Pesten a huszadik század elején még Carlyle Tamás, röviden Hôsökrôl (On Heroes) 1 címû romantikus történeti arcképcsarnoka a 19. századnak alighanem egyik legismertebb szerepgyûjteménye volt. Carly- 1. Teljes címe: On Heroes, Hero-Worschip, & the Heroic in History. Six Lectures. Reported, With Emendations and Additions by Thomas Carlyle. London Itt a GOLDBERG, M. K as Berkeley/California-ban megjelent kritikai kiadást használom, elsôsorban jegyzetei miatt, és egykét kivétellel az 1900-as Végh Artúr féle magyar fordítás 1923-as kiadását (Híres Könyvek XI.). 11

7 Nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet le a brit (ugyanis nem angol, hanem skót 2 ) történész mûködésének fô idôszaka az angliai Sturm und Drang, Byron és a görög szabadságért égô szenvedély évei és a riasztó 1830-as júniusi párizsi forradalom utáni, tehát nagyjából a viktoriánus kor szabadversenyes idôszakára esett, amikor ez a könyv az angol kultúra (egyik) fô tényezôje volt 3. A historista történész saját szerepéhez, Carlyle-éhoz is hozzátartozik, hogy tulajdon vállát is neki feszíti a keréknek, elhivatottnak érzi magát, a magyar reformerek számára is példaképül szolgáló Anglia szellemi-politikai sorsának alakítására. Tevékenységi területeinek hosszú sora vall róla is, mint korának Angliájáról. Agitált a különösen kegyetlen angol büntetôtörvénykönyv humanizálásáért, a munkaidô, a gyermek- és nôi munka szabályozásáért, a Trade Union, azaz a legális munkás érdekképviselet Carlyle felfogásában patriarchális formájáért, a rabszolga-felszabadításért, a védôvámok eltörléséért. Más mozgalmak mellett, de mindenek elôtt részt vállalt az 1848-at megelôzô európai rossz termésû évek ínsége folytán megfizethetetlenné vált, angol nagybirtokok diktálta élelmiszer árak letörésére az angliai gabona-behozatali tilalom, a Corn Law ( ) eltörlésért folytatott politikai küzdelemben. Mindemellett 1849-ben barátjával, Gavan Duffy-val Írországban is járt; az ottani viszonyokról szóló éles hangú emlékiratát mégsem publikálják életében. Írt a néger-kérdésrôl, mellette pedig a demokrácia negatív hatásáról gondolkodott, a materializmusról és a szexuális perverzitásról. Carlyle a környezet pusztítása és szennyezése ellen is fellépett, ami a konzervativizmusnak azóta is ehhez a puritán (és organikus) árnyalatához áll közelebb. A modern Anglia és a demokrácia kritikája 1850-ben a Latter-Day Pamphlets. Erre a programra szegôdik hozzá tanítványnak pár konzervatív, illetve a modernizációtól megcsömörlött fiatal, köztük majd húsz évre John Ruskin, aki már az írókból, mûvészekbôl szervezôdô pre-rafaeliták (Pre- Raffaelit Brotherhood) teoretikusa volt, növendék próféta magát is annak tartotta, magyar követôje, Körösfôi Kriesch Aladár is akként tisztelte 4. A liberális kor igen összetett angliai konzervativizmusán belül különös arculatú gondolkodó válaszait a század sokkoló kihívására, a társadalmi kérdésre, az államtudomány, a néptudomány, a historizmus, pozitivizmus és szociologizmus tudományalapítóinak korában, a történettudományban merôben tudományta- 2. HEWITT, M GOLDBERG, Michael K. Introduction In: CARLYLE, T. /1841/ XXXIV. 4. ROE, F. W ; KÖRÖSFÔI KRIESCH Aladár A Társadalmi szerzôdésben mondja Rousseau, Mikó Imre tolmácsolásában, hogy a három rossz vallás, a természetes teizmus, a nemzeti oltárok (zsidó) vallása, valamint a lámák vallása és a római kereszténység után, Marad tehát az emberi vallás, vagyis a kereszténység, nem a mai, hanem az evangéliumi kereszténység, ami egészen más. E szent, fenséges és igaz hit által az emberek, isten gyermekei, mindnyájan testvérnek ismerik egymást, és a társadalom, amely ôket egyesíti, még a halál által sembomlik fel. De ez a vallás, amelynek semmiféle különleges kapcsolata sincs a politikai testülettel (...) Ezenkívül nem is teremt érzelmi kapcsolatot a honpolgárok és az állam között, hanem eltávolítja ôket az államtól, mint minden földi dologtól. Semmi sem ellenkezhet ennél inkább a társadalmi szellemmel. ROUSSEAU, J. J. /1762/ lan, morális indíttatású, Rousseau vallástipológiájában legközelebb az államok kormányzására legalkalmatlanabb emberi vallásra, a confessio humana-ra 5 és a gondviselés eszköze 6, a nagy ember, mint társadalmi funkcionárius tekintélyére építette. A történelem pedig a tekintélyeknek nagy jelmeztára, amelybôl ügyes szabó (Sartor Resartus) segítségével többé-kevésbé szabadon választhatunk hozzánk és korunkhoz illô szerepet és jelmezt. Szemlélete nyilvánvalóan szöges ellentéte a 19. század másik elfeledett történész csillagának, a pozitivista Henry Thomas Buckle-ének ( ), aki az Anglia mûvelôdésének történeté -ben (History of Civilisation in England. 1859/61) ki is gúnyolja a hero worship-et, s a babonás skót viszonyokkal szembeni ellenszenve is nagyrészt Carlyle-nak szólt 7. Bár nem akarok eszmetörténettel szolgálni, inkább arra vagyok kíváncsi, ki ez a valamikori híres ember, aki hite szerint a kor fôsodrával szembe úszva 8 mûveltségünkbe ilyen férfitörténetekkel írta be magát, mégis a konzervativizmus elég ködös kategória ma is ahhoz, hogy ne kéne Carlyle alkatára szabnom. A szabás-varrással, mint utaltam már rá, nem leszek az ô szelleméhez hûtlen, aki úgy képzelte, s ezt sokszor, bôségesen meg is írta, hogy a választott szerep, amit külsô viselkedésével játszik, amúgy is csupán szabott ruha, amely a gondviselésben neki rendelt szubjektumot rejti 9. Konzervativizmusát, Edmund Burke whig, organikus konzervatív hagyományához mérve, Burke-el és Carlyle-nak ezen a téren is szinte komplementer párjával, Buckle-lal szemben, nem volt forradalomellenes. Itt tûnik ki, hogy hagyomány-szemlélete nem angol, hanem skót. A skót, akár a magyar köznemesi alkotmányfelfogás, de A 19. század uralkodó eszméi -ben Eötvös József is, a szabadság régi jogai közül az ellenállás jogát is fenntartotta saját osztálya számára. Az 1835/36-ban megjelent A francia forradalom története részben ennek a nézetnek az illusztrációja, 6. KEDENBURG, J Buckle Endrôdi Sándor fordításában azt monta, hogy...minden tünemény az elôbbivel változatlan összeköttetésben áll, s hogy ez ismét egy még elôbbivel van okozati kapcsolatban, úgy, hogy az egész világ egy szükséges láncot képez, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe, senki nem határozhatja meg, minô s melyik az övé. Igy rombolja szét az emberi társadalom egyszerû elôhaladásában a természet törvényszerûségének gyarapodó ismerete az esetlegesség hitét s teszi helyére a szükségképi(sic!) láncolatában való meggyôzôdést. S én valószínünek tartom, hogy az esetlegesség és a szükségesség e két nézetébôl eredtek késôbb a szabad akarat és az elôvégzet dogmái. ( subsequent dogmas of Free Will and Presedtination ) BUCKLE, Henrik Tamás I. köt BUCKLE, H. T I. 9. Kiemelés ott! 8. Carlyle Burns-sel kapcsolatban saját világát a 18., szkeptikus század örökösének tartotta: Kiélt világ, amelyben csoda, nagyság, istenség nem lakoztak egyszóval világ Isten nélkül. CARLYLE, T. /1841/ A Sartor Resartus. Teufelsdröck professzor élete és tanai, Carlyle eredetileg háromkötetes társadalomkritikus önéletrajzi szatírájának summája 1831-bôl:...magának a társadalomnak is egész alkotmánya, minden ô királyi palástjával, mik által a meztelenségbôl és széttagoltságból államokká, és nemzetekké és egy egész együttesen munkáló emberiséggé szerveztettünk (...) nem csupán a szabóktól van e? És mi egyéb minden poéta és minden erkölcstanító is, mint egyfajta képletes szabó Carlyle, T. /1831/

8 Nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet részben pedig morális mondanivalóé: a forradalomban bûneiért bûnhôdik a francia. 10 Míg Edmund Burke és Henry Thomas Buckle a hagyományos angol törvénytiszteletet tekinti a folyamatosság és a fejlôdés zálogának 11, amelynek csillagai a Magna Carta és a Jogok deklarációja, a franciák úgy viselkedtek, mintha új civilizációt kellett volna alapítaniuk Burke jellegzetes megfogalmazásában hagyományok nélkül, tehát Tôke nélkül kezdtek vállalkozásba. 12 A plebejusnak számító Carleyle-nak, a Francia forradalom története írásakor, barátja és támogatója, ugyan az a John Stuart Mill volt 13 akinek mitikusan megjövendölt szellemi utóda a patrícius Henry Thomas Buckle volt. Lehetne ez a hagyományos angol tolerancia megnyilvánulása is, közelebbrôl tekintve azonban inkább a szakadékos angliai középosztályi csoport és klub-viszonyok egyik esete. Buckle whig volt, bár szintén presbiteriánus, csak éppen angol presbiteriánus, ami kisebbségi vallások egymásközti közti viszonyában nagyobb távolságnak számíthatott, mintha római katolikus lett volna. Pozitivista történetírói koncepcióval megírt mûvelôdéstörténetével éppen ô lett a partikuláris angol whig nacionalizmus meglehetôsen elfogult megszerkesztôje. Buckle, a nagypolgár, Carlyle-lal szemben, szociálisan érzéketlen volt és jobban bízott a történelemben megnyilatkozó smith-i gazdasági, comte-i társadalmi törvényszerûségekben, mint a predestinációban, a rendkívüli személyiségekben, a hôsökben, akiken keresztül az isteni gondviselés a történelemben hatni tud, és a társadalmat az érdekek ellenében is szabályozó erkölcsökben. London nem volt kisváros, Buckle mellett természetesen Carlyle is ott élt Londonban 1834-tôl negyvenhét évig, haláláig, ahol Darwin, Marx és sokan mások, anélkül figyelemre méltatták volna egymást talán Darwin a kivétel, aki Buckle-t halála után nagyra becsülte. 14 Carlyle, aki Kossuthoz hasonlóan lelkiismereti kötelességnek tartotta a közéleti részvételt, saját életpályájával és szövegeivel is az imperialista korszakban hanyatló tekintélyû, az elsô világháború után újraéledô honorációr típusú küldetést teljesítô polgári középosztályi értelmiségi (morális arisztokrata) hivatás egyik eszmei megszerkesztôje volt. Öntudatosan képviselt értelmiségi ideálja szerint azonban, Leopold Rankéhez hasonlóan, és szemben francia kollégáival, mindenek elôtt Guizot-, Duruy- és Thiers-el, nem kellett közvetlen önjelölt 10. FARELL, J. Ph Buckle mondja az Anglia mûvelôdésének történeté -ben: Mi angolok...hibán kapó nép vagyunk, folyton panaszkodunk kormányunk ellen, gyanus (sic!) szemmel nézzük terveit (...) Az angol polgár loyalitása nem olyan fajta, hogy királya kedvéért bármelyik jogáról is lemondjon, és soha sem vakítja meg ôt egyetlen pillanatra sem saját jogaival szemben. Ennek következménye azután, hogy a mi haladásunk soha megszakítást nem szenved, akár jók a királyaink, akár rosszak. Mindkét esetben a régi mozgalom megmarad a régi mederben. BUCKLE, H. T. /1861/ VII. köt Mannheim Károly idézi. MANNHEIM, K. /1927/ PANKHURST, R. K. P Errôl lásd TÓTH Z hôsként részt vennie a politikában. A minden polgárnak tökéletesen függetlennek kell lennie Rousseau-i elvéhez híven 15, Carlyle nem vállalt sem képviselôi, sem más, felkínált, Angliában igen jól fizetô állami megbízatást. Az 1865 novemberében az Edinburg-i Egyetem tiszteletbeli Lord Rektor-i címéért benyújtott pályázatán vesztes versenytársa, Benjamin Disraeli miniszterelnöki posztról lovagiasan fölajánlott állami járadékát is elutasította. Viselkedése, igen nagy tekintélye ellenére, bizony állandó szûkölködéssel járt, aminek elviselése puritán szerep-ideálja egyik jellemzô (hôsi) összetevôje volt. A politikában médiuma, akit csodált és tanai megvalósítójának remélt, elôbb John Sterling volt, akivel barátsága is szövôdött, majd 1844-ben, ennek halála után Sir Robert Peel lett; az a tory, aki állítólag elôször neveztette politikáját konzervatív jelzôvel, amely a középosztály, azaz a nagybirtokosokkal (és a falusi kunyhókkal) szemben a nagyiparosok számára vonzóbb jelzô volt. 16 Carlyle úgy tartotta, hogy nem minden kor, csak a nagy korok ismerik föl küldetésükben a nagy embert, Angliában a Cromwell-i hôst, Németországban a nemzeti erôket összefogni képes, Nagy Frigyes léptékû férfit. Carlyle és Ranke sorsának fintora, hogy hiába voltak elszánva arra, hogy megtalálják a hôst, az értelmiségi modell romantikájához szinte hitelesítô elemként tartozik hozzá a jó ügyet kísérô tragikum: az eszme médiumainak tragikus, korai halála. Carlyle Sir Robert - jét pompás lova vetette le 1850-ben, Leopold Ranke tanítványa, König Max, II. Miksa bajor király pedig meghalt 1864-ben. 17 Robert Peel, Anglia hét leggazdagabb iparosa egyikének fia, akit William Pitthez hasonlóan kisgyerek kora óta miniszternek, parlamenti harcos szónoknak neveltek, a Wellington herceg körüli fiatalabb reform-toryk egyike, belügyminiszter, kétszer kormányfô volt, és a fent említett reformok valamilyen formában kivétel nélkül a nevéhez fûzôdtek. 18 Ranké-val hasonló politikai szerepvállalásuk 15. Így lett prototalitárius. A tökéletes függetlenség, Egyrészt a személyes függôség mint a legalitás ellentézise régi görög témája tér vissza, másrészt az a nagyon is modern mondhatni protototalitárius kikötés, mely megtiltja az egyének egymás közötti érdek- vagy véleményközösség alapján való szövetkezését, s minden egyes polgár csak egyénként állhat szemben az egy és oszthatatlan közhatalommal. Ludassy Mária jegyzete in: ROUSSEAU, J. J. /1762/ MAUROIS, A. é.n Fívérének, Heinrichnek írta március 13-án Münchenbôl: Gyászkeretben írok neked; és tegnap nekem kondoleáltak itt, az özvegy királynô udvarában; hiszen Miksa királyban legjobb barátom vesztettem el e Földön, leghûbb tanítványom, legbuzgóbb olvasóm, s a legjobbindulatú pártfogót. RANKE, L. S. W: Illúzóihoz hozzájárulhatott, hogy bár sir Robert Peel, nem presbiteriánus whig, hanem merev anglikán torry volt, az ô minisztersége alatt oldották föl a nem anglikán protestánsok hivatalviselési tilalmát. Máskülönben torryk fitalabb reformer gárdájához tartozott, aki 1831 után a liberális érában még két kormányt viselt (1841, 1846). Megjegyzem, hogy egy-egy reménybeli hôs mögött több híres mester is állt, különösen egy olyan attraktív király mögött, mint II. Miksa, aki adott is arra, hogy a kor szellemi fejedelmeit vendégül lássa asztalánál, vagy hegyi túra-lovaglásainál, mint Wilhelm Heinrich Riehl-t, aki Carlyle-hoz hasonlóan a munka mitoszával kísérletezik a szociális kérdések megoldásában (Die deutsche Arbeit ), s melesleg ebben a szellemben a német Volkskunde alapítójaként tarják számon RIEHL, W. H

9 Nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet ellenére, nem tudni, hogy Carlyle Peel mellé állt volna-e annak Cromwell-i diktatúrájában is. König Max ugyanis, nem a bajor parlament konzervatív politikusa, hanem az 1848 utáni európai neoabszolutizmusok egyik mûvelt zsarnoka volt. A Ranke gondozásában közreadott berchtesgadeni fejedelmi történelem-leckékrôl tudjuk, hogy a mester, aki korábban, a jelszóvá lett a blos zeigen, wie es eigentlich gewesen mondásában elhárította a tanácsadás megtisztelô feladatát is. 19 Valójában ebben a szerepben érezte magát igazán elemében, sohasem volt ilyen teljes szívbôl boldog. Kiadott levelezésének jelentôs része napi politikai értesítés és tanácsadás s nem is csupán Miksa királynak, legjobb barátjának e Földön, hanem elsôszámú közönségének a politikai nôi karzaton, feleségének Clara Graves Ranké-nek. Reform szellemû politikai sugalmazásairól azt sem lehet mondani, hogy polgári osztályának szabadsága ellen szólt volna, csak éppen magasabb (nagynémet külpolitikai) célokat szolgált velük. 20 Míg Thomas Carlyle elôbb John Sterling, majd Robert Peel hôsként való megnyilatkozásaira várt, mögötte várakozott felesége, Jane Carlyle, aki vagyoni és jelentôs szellemi erôinek, a nélkülözésekben türelmének teljes felemésztésével ôrizte férjének, a reménybeli nagyembernek a külsô nyilvánosság számára is nyilvánvaló zsenijét. Ranke és Carlyle házában Luther és Knox fellebbezhetetlen tekintélyek, de ezek a férfiak maguk számára nem vállalják a vallási értelmû pró- 19. Errôl TÓTH, Z Tanácsadói boldogságáról: Mario Krammer utószavából. In: RANKE, L. von /1854/ é.n Ranke II. Miksa bajor királynak tartott berchtesdgadeni elôadásait beszélgetések (Gespräch) követték. A tizenkilencedik elôadás 8., a Forradalmak korát követô beszélgetés október 13-án este": Miksa király: Mi volt tehát XVI. Lajos legfôbb hibája? Ranke: XVI. Lajos hibái nem a szív hibái voltak, intenciói tiszták voltak, semmiféle szabadságot nem akart gyengíteni, sokkal inkább jogokat akart adni nemzetének. Politikai hibái azonban óriásiak voltak: 1. hogy visszaállította parlamentet; 2. hogy belerohant az amerikai háborúba; 3. hogy feleségének olyan nagy befolyást engedett, nevezetesen a miniszteri állások betöltésénél; 4. hogy odáig ment, hogy a harmadik rendet megduplázta s mikor ez a hatalom már itt volt és a fejére nôtt, megijedt tôle és ellene fordult. Miksa király: Az országban uralkodó financiális válság miatt tehát, nem lett volna szabad bevezetni a népképviseletet? Ranke: Nem kétséges, hogy mindjárt ôsszehívta a parlamentet, mikor csupán el akarta kezdeni a reformokat. Továbbá nem kellett volna felhívnia a közönséget (das Publikum), hogy nyilvánítson véleményt az alkotmányreformról. Végül a doublement du tiers-etat (a harmadik rend megkétszerezését T. Z.) megfelelôen meg kellett volna szervezze mielôtt ezekkel az intézkedésekkel a förendek elé lépett. Valaminek történnie kellett tehát, azonban monarchikus szemszögbôl inkább egy üzletember módján. ( mehr geschäftsmännischer Weise ; RANKE, Leopold /1854/ é.n ). Válaszának nagyobb része inkább Miksa apjának bajor I. Lajosnak szól, aki alkotmányt adott, a bajor parlamenttel és kegyencnôjével Lola Montez-zel, 1847-tôl Lanshut grófnôjé - vel kormányzott. Majd 1848-ban lemondott fia javára. Az utolsóként felrótt fô hiba, vagy sugalmazott tanács, a harmadik rend megszervezésére, nyilvánvalóan Miksának az abszolút uralkodónak, 1854-ben a bajor nép/nemzet hajója szuverén kormányosának szólt. 16 fétai szerepet, de mint látni fogjuk még az egyszerû papságot sem. Társaik sem kedves, talpraesett kis Bora Katalinok mellettük, 21 hanem, ha nem is egyformák, értelmiségi asszonyok Jane Welsh Carlyle, akár az ír származású Clarissa Graves, Clara Ranke hasonlóan Jókaink Laborfalvy Rózájához. Saját szerepeik evvel, a polgári kor privát-szférájába tartozó hátterükkel lesz koruk férfiszerepe. Ez a háttér a magánélet polgári tabuinak szférájába tartozik, mindaddig, míg irodalom nem lesz belôle. A kor exhibicionista. Mindketten, Carlyle és Ranke is maguk tárják föl viszonyaikat, csak éppen az életük, mûveltségük történeti-politikai síkjától elválasztva. A síkokat rangsorolni pedig értelmetlen, hiszen helyzetenként is változik életük során a nemi jelleg súlya a férfiszerepben, míg végül, az idô múlásával, csalódásokkal, a tanítványok elpártolásával Jane, illetve Clara marad mûködésük egyetlen számottevô (szubjektív) referenciája. A szociális és emberjogi érzék, vagy inkább lelkiismeret, és a korszak általános arisztokratizmusa, vagy (itt is inkább) elitizmusa volt az, ami így együtt zavarossá tette Carlyle nézeteit 20. századi kritikusai szemében. 22 Leopold Ranke számára minden esetre a politika és a történelem is egészen más szférában kezdôdött. Carlyle nemzedékében a német historizmust is, a társadalmi érzéketlenség jellemezte. A következô nemzedékbôl Heinrich von Treitschke, az ifjú-rankeanus porosz iskola eminens politikatörténésze, Carlyle-nak is nagy tisztelôje, aki eleinte valóban, s nem csak a történészek között volt a németországi szociális kérdés egyik legnevesebb politikai írója, már megrótta a nagymestert, Ranke-t, hogy Deutsche Geschichte-jének ötödik kötetében a századi tömegmozgalmakat még mindig kellemetlen dologként kezelte. Ranke válasza, a hasonló helyzetekben rá jellemzô tehetetlen mentegetôzés volt: ô is sajnálja, de Ezeket a dolgokat pontosan részletesen megfigyelni akkor még senkinek sem jutott eszébe; csak sokkal késôbb, mikor a tömegnyomor mindenkinek szemet szúrt már. 23 Carlyle nemegyszer valóban ellentmondásosnak tûnô konzervatív filantróp idealizmusának alakulásában nyilván csak részben játszott szerepet a személyesen megélt egzisztenciális bizonytalanság. Ereje teljében, a londoni szalonokban való bemutatása, majd ottani letelepedése során a Carlyle-kultuszban hamarosan híressé vált lakcímén, 24 Cheyne Row -ban vagyoni és származási szempontból is a legfelsô körökben, közvetlen személyesen élvezhette volna népszerûségét, ám Ranké-nél kevésbé volt udvaronc, és a társadalmi helyzetek és érték- 21. Az asztali beszélgetésekbôl: Szintúgy az én Katám : Hogyan érzik magukat az új házasok? A házasság elsô esztendejében furcsa gondolatai támadnak az ember fiának. Amikor asztalhoz ül, azt gondolja:»azelôtt egyedül voltál, most másodmagaddal vagy«. Az ágyban, ha felébred, lát maga mellett egy pár varkocsot, amiket annak elôtte nem látott. Szintúgy az én Katám az elsô évben ott ült mindig mellettem, mikor studíroztam, és nem tudta, mit mondjon; egyszerre csak megkérdezte:»doktor úr, vajon a burkus hoppmester az ôrgrófnak az öccse? «LUTHER, Martin KEDENBURG. J ASENDORF, M

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán)

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) SZKA_210_38 Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) TANULÓI MENNYIBE KERÜL A BECSÜLET? (AZ ÉRTÉKEK PIACÁN) 10. ÉVFOLYAM 437 38/1 ILYEN VAGYOK EGYÉNI FELADATLAP 438 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 2 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban

Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban Az iskolai magyar oktatás helyzete Finnországban A Finn alkotmány 17. kimondja, hogy az összes Finnországban élő ember joga, hogy fejlessze és fenntartsa saját nyelvét és kultúráját. A magyar nyelvet tehát

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

A közoktatás változásának tendenciái

A közoktatás változásának tendenciái A közoktatás változásának tendenciái Bevezetés A világtrendek összefoglalása Hogyan válaszolnak erre az egyes (nemzeti) oktatáspolitikák? Martin Trow szerint elit oktatás tömegesedés általánossá válás

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Magyar irodalomtörténet németeknek németül

Magyar irodalomtörténet németeknek németül Magyar irodalomtörténet németeknek németül Egy efféle könyv kiadása már igen időszerű volt. A bécsi és a berlini (Humboldt) egyetem hungarológusokat is képez, nemcsak másod- és/vagy harmadgenerációs magyarok

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

A Krisztusban nincs zsidó és görög "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest A probléma - világhoz való viszony

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920.

Családfa. Neu Adolf 1830-as évek? Interjúalany. Kárpáti Áronné (korábban: Schächter Lászlóné) (szül. Grünberg Klára) 1920. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grünberg?? 1920-as évek Grünberg?-né (szül. Grünberg Berta)? 1930 Neu Adolf 1830-as évek? Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 1832 1922 Apa

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES Fogyatékosságtudománnyal (Disability Studies) mintegy 25 évvel ezelőtt kezdtem

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben