Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története"

Átírás

1 Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története

2 Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története A Hajnak István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Nyíregyházi Fôiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003.

3 Tartalom A kötet kiadását támogatta: Hajnal István Kör, Nyíregyházi Fôiskola, Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette: dr. Láczay magdolna A borítón Székely Bertalan munkája található HU ISSN HU ISBN... Nyíregyházi Fôiskola Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza Felelôs kiadó: dr. Láczay magdolna Nyomdai elôkészítés: Kolonel D Kft. Nyomdai munkák: Kapitális Bt. Elôszó (Kövér György)... 7 A nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet. A historizmus férfiszerepei Kövér György: Békebeli agglegénykedések Freystädtler Jenô memoárjában Bicskei Éva: Egy házasság története. Magánéleti események és reprezentációk Székely Bertalannál Bozó Krisztina: Nôi(es)ség egy szentesi fényképészmûhelyben készült portrékon. Kisipari imázsteremtés a kora-kádárizmus idején Majtényi György: Nôi szerep a forradalomban Tóth Eszter Zsófia: Kopogtatok, befogadtok-e? Egy leányanya története Juhász Borbála: Migránsalternatívák magyar nôk az EU-ban Szerepek és egyenlôtlenségek a 19. században Fábri Anna: Határozz, és kimondtad sorsodat. A nôkérdés megjelenítése a reformkori magyar irodalomban Völgyesi Orsolya: Eszmény és valóság: a nôk szerepe Fáy András életmûvében Borbíró Fanni: Estike és Gyula Frankhonban. Teleki Emma gyermekeinek neveltetése Szijártó István: Ampruszter Anna földesasszony. Nemes nôk és földtulajdon a század fordulóján Mátay Mónika: Cinkos Justicia? Nôk, férfiak és a jog a hétköznapokban a 19. századi Debrecenben Csekô Ernô: A korlátozott elôjog. Virilista nôk Szekszárd r.t. városban a XX. század elsô évtizedeiben Házasság, család, válás Kuzma Dóra: Házasság a XVI. század közepén Besztercebányán Lengyel Tünde: Thurzó György családi konfliktusai Benda Borbála: Rákóczi Erzsébet rövid özvegysége Horváth József: Közös akaratok vagy ütközô éerdekek (Házaspárok végrendeletei a 17. századi Gyôrbôl) Hudi József: Együttélés különélés: házassági konfliktusoka XVIII. században Örsi Julianna: Családi béke és békétlenség a XVIII XIX. században

4 Dobszay Tamás: Egy szabólegény megkíértései. Kézmûvesek életviszonyai és házasságai egy visszaemlékezésben Hámori Péter: Hatalom, népnevelés és házasélet. Elképzelések a családok házaséletének befolyásolására az ONCSA mûködésében Szerepek és egyenlôtlenségek a 20. században László Ferenc: Elektra és Minnie (Az operai nôkép változásai a XX. század elején) Vörös Boldizsár: A nôk többet veszítettek el elhúnytán, mint a férfiak. Megemlékezés August Bebelrôl a magyarországi szociáldemokrata nômozgalomban Cieger András: A vörös szalon úrnôje. Becsky Ida és a férfiak Papp Barbara: A modern értelmiségi nô -szerep megjelenési formái dr. Magyary Zoltánné dr. Tec her Margit életében, emlékirat-töredékeiben Szívós Erika: Mûkedvelôk vagy hivatásos mûvészek. Kéépzômûvésznôk Magyarországon a századfordulón Sipos balázs: Idôben élni. Hivatásos újságírónôk szerepei Magyarországon a XX. század elsô felében Farkas Gyöngyi: Gyertek lányok traktorra Szex, szerelem, testiség Gecser Ottó: A házasélet gyakorisága és ajánlott korlátai a középkori prédikációkban Láng Benedek: Szexuális motívumok középkori és koraújkori mágikus szövegekben Erdélyi Gabriella: A szerzetesek és szeretôik: a reformáció melegágyai Takács Judit: A homoszexualitás mint magyar találmány Kertbeny Károly (homo)szexológiai munkássága Császtvay Tünde: A hím veréb és a pillangó. Az akadémikus és az erotikus irodalom vitája a XIX. század utolsó harmadában Forrai Judit: A bûnös szex (a XIX. század utolsó negyede) Horváth Sándor: Veszedelmes viszonyok. Szex Sztálinvárosban Elõszó A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület évi konferenciáját Nyíregyházán tartotta Nõk és férfiak..., avagy a nemek története" címmmel. A társadalmi nemek (eredetileg grammatikai nem jelentésben: `gender`) története valójában nem újkeletû témája a történetírásnak, igazán nagyhatású irányzattá azonban csak a 20. század utolsó évtizedeiben vált. A problémák újratematizálásához nagymértékben hozzájárult a feminista történetírás. Mára szonban az ún. nõtörténet is túljutni látszik a mozgalom osztályharcos" fázisán, bár az emancipáció és az egyenlõtlenség kérdése - méltán - központi helyet játszik ebben a történetben. Natalie Zemon Davis fogalmazta meg helyzetértékelõ írásában: Úgy gondolom, bennünket mind a férfiak, mind a nõk történelme kell, hogy érdekeljen, és nem volna szabad csak a kérdéses nem történetével foglalkozni, mint ahogy a társadalmi osztályokat kutató történész sem foglalkozhat kizárólag a parasztokkal. A mi célunk az, hogy megértsük a nemeknek, a történelmi múlt nemi csoportjainak jelentõségét." 1 A nemek történetének egyébként ugyanaz a belsõ dilemmája, mint bármely csoporthistóriának: absztrakcióként csak a másik pólussal szembeállítva létezik (ebben az értelemben természetesen konstrukció), ugyanakkor állandóan kérdésessé tehetõ, hogy a csoport belsõ kohéziója makroszinten nem hullik-e eleve darabokra, azaz csoportként egyáltalán létezik-e. Ahogy Joan Scott programadó tanulmányában oly érzékletesen kifejezte: Csak akkor írhatjuk le a folyamat történetét, ha tudomásul vesszük, hogy a `férfi` és a `nõ` egyszerre üres és telített kategória. Üres, mert nem rendelkezik tapasztalattól független, általános érvényû jelentéssel. És telített, mert ha állandónak tûnik is, még mindig alternatív, eltagadott vagy elfojtott definíciókat hordoz magában." 2 A nõk a történelemben témakörrel már a Hajnal István Kör veszprémi konferenciája is foglalkozott. (Ennek a hajdani szekciónak az anyaga a Csokonai kiadónál fog megjelenni.) A 2002-es HIK-összejövetel nem nõkonferencia, hanem ennél tágabb értelemben valódi `gender`-konferencia kívánt lenni, amelynek középpontjába a nemek (most mindegy, hogy ki hányat számlál belõlük) egymáshoz való viszonya került. A nemek közötti viszony, ahogy egymást kölcsönhatásukban nap mint nap (és utólag újraértelmezve) megalkotják. Az interakció, s ahogy retrospektíve megéljük. Ennek megfelelõen - mintegy a jól sikerült tavalyi gyulai konferencia folytatásaként - nemcsak a nemi szerepekre történõ szocializáció történeti forrásokra ala- 1. Davis, Natalie Zemon: "Nõtörténelem" átalakulóban: az európai helyzet. In: Van-e a nõknek történelmük? (Szerk. Scott, Joan Wallach) Bp. Balassi, Scott, Joan Wallach: Társadalmi nem (gender): a történelmi elemzés hasznos kategóriája. In: Van-e a nõknek történelmük? (Szerk. Scott, Joan Wallach) Bp. Balassi,

5 pozott vizsgálata, a nemekhez kötõdõ demográfiai magatartás érdekelt bennünket, hanem az intézmények elemzésén túl az egymásnak feszülõ érzelmek és érzékek erõtere, az egyének és csoportok egyenlõtlensége, s az e viszonyba rögzült hatalmi reprezentációk, végül, de nem utolsó sorban az elbeszélt tapasztalat alapján a nemi identitás megkonstruálása a visszatekintõ élettörténeti interjúkban, emlékezésekben. Öt szekcióban tartottunk elõadásokat: 1. A nemi identitások tapasztalata - élettörténeti elbeszélésekben (Szekcióvezetõ: Somlai Péter) 2. Szerepek és egyenlõtlenségek a 19. században (Szekcióvezetõ: Gyáni Gábor) 3. Házasság, család, válás (Szekcióvezetõ: Péter Katalin) 4. Szerepek és egyenlõtlenségek a 20. században (Szekcióvezetõ: Nagy Beáta) 5. Szex, szerelem, testiség (Szekcióvezetõ: Klaniczay Gábor) A nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben A konferencia anyagának kötetben való közzététele az ott elvégzett munka színvonalát tanusítja. Azt azonban, hogy vendéglátóink, a konferencia szervezõi (személy szerint Láczay Magdolna és a Nyíregyházi Fõiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának munkatársai) milyen kedvezõ körülményeket teremtettek számunkra az eszmecseréhez csak ezekkel a beköszöntõ szavakkal tudjuk kifejezére juttatni. Reméljük a kötet olvasóinak hasonló kellemes idõtöltést szerzünk tanulmányainkkal, mint amilyeneket a konferencia közben mi is átéltünk. Kövér György Hajnali István Kör elnöke

6 Tóth Zoltán Férfiak csinálják a történelmet. A historizmus és a historisták férfiszerepei: Carlyle és Ranke A cím, s benne a Heinrich von Tretschke-tôl vett provokatív idézet, aminek megfejtését jobb egyelôre elhalasztanunk, látszólag könnyû témát ígér. Aligha lenne ugyanis nehezebb feladat, mint a historizmus nôi szerepeirôl írni, különösen, ha a historizmust, mint koreszmét a klasszikus historizmus történetírására szûkíteném le. Nyugodtan elôre is bocsáthatom, hogy a historizmus (mint történetírás) világában a történelem-, tehát a politikacsináló férfinak nincs semmilyen értelemben vett valódi nôi alternatívája. Amennyiben a történetírók politikai színpadán szerephez jut, a politikus nô is férfivé kell minôsüljön, mint Jeanne d Arc, Franciaország menyasszonya, vagy angliai Erzsébet, Anglia menyasszonya, és tragikus véget ért kontrasztja a vörös Erzsébetnek a szôke és nôies Stuart Mária is. Ha a historizmus és a romantika szorosabban vett divatkorszakát, a 19. századnak majd az egészét, de fôleg a párizsi kommün és a válság elôtti fél évszázadban nôi szereplôket keresve az ismertebb historikusok életmûveit átfésüljük, bizony keresni kell a példát asszonyok, nagyasszonyok történetére. A század fordulója ebbôl a szempontból is más korszaknak számít már. A klasszikus liberalizmus, illetve a romantika korában a történeti egyén, a politikai cselekvés alanya, mint individuum férfi. Mivel nálunk, Magyarországon sem volt merôben másként, számukra írta Szalay László 1846-ban a Státusférfiak és szónokok könyvét, és ôk lesznek a Szilágyi Sándor szerkesztette Életképekben megjelent, A magyar forradalom férfiai is. Ezen kívül azonban, egy olyan társadalomban, amelyben, elvben, a mobilitás újraszabályozott csatornáin a szerep is az egyén szabad választásának tárgya lesz, a férfiszerepekben a romantika széles választékot kínált. Ebbôl a választékból szemeltem ki a két azonos évben, 1795-ben született férfit, Thomas Carlyle-t és Leopold, 1865-tôl Leopold von Rankét az általuk teremtett szerepek és hôsök társaságában, Carlyle ideáltípusainak stílusában hôs-típusaikat eggyel bôvítve ki: a hôssel, mint történésszel. Thomas Carlyle ( ), Pesten a huszadik század elején még Carlyle Tamás, röviden Hôsökrôl (On Heroes) 1 címû romantikus történeti arcképcsarnoka a 19. századnak alighanem egyik legismertebb szerepgyûjteménye volt. Carly- 1. Teljes címe: On Heroes, Hero-Worschip, & the Heroic in History. Six Lectures. Reported, With Emendations and Additions by Thomas Carlyle. London Itt a GOLDBERG, M. K as Berkeley/California-ban megjelent kritikai kiadást használom, elsôsorban jegyzetei miatt, és egykét kivétellel az 1900-as Végh Artúr féle magyar fordítás 1923-as kiadását (Híres Könyvek XI.). 11

7 Nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet le a brit (ugyanis nem angol, hanem skót 2 ) történész mûködésének fô idôszaka az angliai Sturm und Drang, Byron és a görög szabadságért égô szenvedély évei és a riasztó 1830-as júniusi párizsi forradalom utáni, tehát nagyjából a viktoriánus kor szabadversenyes idôszakára esett, amikor ez a könyv az angol kultúra (egyik) fô tényezôje volt 3. A historista történész saját szerepéhez, Carlyle-éhoz is hozzátartozik, hogy tulajdon vállát is neki feszíti a keréknek, elhivatottnak érzi magát, a magyar reformerek számára is példaképül szolgáló Anglia szellemi-politikai sorsának alakítására. Tevékenységi területeinek hosszú sora vall róla is, mint korának Angliájáról. Agitált a különösen kegyetlen angol büntetôtörvénykönyv humanizálásáért, a munkaidô, a gyermek- és nôi munka szabályozásáért, a Trade Union, azaz a legális munkás érdekképviselet Carlyle felfogásában patriarchális formájáért, a rabszolga-felszabadításért, a védôvámok eltörléséért. Más mozgalmak mellett, de mindenek elôtt részt vállalt az 1848-at megelôzô európai rossz termésû évek ínsége folytán megfizethetetlenné vált, angol nagybirtokok diktálta élelmiszer árak letörésére az angliai gabona-behozatali tilalom, a Corn Law ( ) eltörlésért folytatott politikai küzdelemben. Mindemellett 1849-ben barátjával, Gavan Duffy-val Írországban is járt; az ottani viszonyokról szóló éles hangú emlékiratát mégsem publikálják életében. Írt a néger-kérdésrôl, mellette pedig a demokrácia negatív hatásáról gondolkodott, a materializmusról és a szexuális perverzitásról. Carlyle a környezet pusztítása és szennyezése ellen is fellépett, ami a konzervativizmusnak azóta is ehhez a puritán (és organikus) árnyalatához áll közelebb. A modern Anglia és a demokrácia kritikája 1850-ben a Latter-Day Pamphlets. Erre a programra szegôdik hozzá tanítványnak pár konzervatív, illetve a modernizációtól megcsömörlött fiatal, köztük majd húsz évre John Ruskin, aki már az írókból, mûvészekbôl szervezôdô pre-rafaeliták (Pre- Raffaelit Brotherhood) teoretikusa volt, növendék próféta magát is annak tartotta, magyar követôje, Körösfôi Kriesch Aladár is akként tisztelte 4. A liberális kor igen összetett angliai konzervativizmusán belül különös arculatú gondolkodó válaszait a század sokkoló kihívására, a társadalmi kérdésre, az államtudomány, a néptudomány, a historizmus, pozitivizmus és szociologizmus tudományalapítóinak korában, a történettudományban merôben tudományta- 2. HEWITT, M GOLDBERG, Michael K. Introduction In: CARLYLE, T. /1841/ XXXIV. 4. ROE, F. W ; KÖRÖSFÔI KRIESCH Aladár A Társadalmi szerzôdésben mondja Rousseau, Mikó Imre tolmácsolásában, hogy a három rossz vallás, a természetes teizmus, a nemzeti oltárok (zsidó) vallása, valamint a lámák vallása és a római kereszténység után, Marad tehát az emberi vallás, vagyis a kereszténység, nem a mai, hanem az evangéliumi kereszténység, ami egészen más. E szent, fenséges és igaz hit által az emberek, isten gyermekei, mindnyájan testvérnek ismerik egymást, és a társadalom, amely ôket egyesíti, még a halál által sembomlik fel. De ez a vallás, amelynek semmiféle különleges kapcsolata sincs a politikai testülettel (...) Ezenkívül nem is teremt érzelmi kapcsolatot a honpolgárok és az állam között, hanem eltávolítja ôket az államtól, mint minden földi dologtól. Semmi sem ellenkezhet ennél inkább a társadalmi szellemmel. ROUSSEAU, J. J. /1762/ lan, morális indíttatású, Rousseau vallástipológiájában legközelebb az államok kormányzására legalkalmatlanabb emberi vallásra, a confessio humana-ra 5 és a gondviselés eszköze 6, a nagy ember, mint társadalmi funkcionárius tekintélyére építette. A történelem pedig a tekintélyeknek nagy jelmeztára, amelybôl ügyes szabó (Sartor Resartus) segítségével többé-kevésbé szabadon választhatunk hozzánk és korunkhoz illô szerepet és jelmezt. Szemlélete nyilvánvalóan szöges ellentéte a 19. század másik elfeledett történész csillagának, a pozitivista Henry Thomas Buckle-ének ( ), aki az Anglia mûvelôdésének történeté -ben (History of Civilisation in England. 1859/61) ki is gúnyolja a hero worship-et, s a babonás skót viszonyokkal szembeni ellenszenve is nagyrészt Carlyle-nak szólt 7. Bár nem akarok eszmetörténettel szolgálni, inkább arra vagyok kíváncsi, ki ez a valamikori híres ember, aki hite szerint a kor fôsodrával szembe úszva 8 mûveltségünkbe ilyen férfitörténetekkel írta be magát, mégis a konzervativizmus elég ködös kategória ma is ahhoz, hogy ne kéne Carlyle alkatára szabnom. A szabás-varrással, mint utaltam már rá, nem leszek az ô szelleméhez hûtlen, aki úgy képzelte, s ezt sokszor, bôségesen meg is írta, hogy a választott szerep, amit külsô viselkedésével játszik, amúgy is csupán szabott ruha, amely a gondviselésben neki rendelt szubjektumot rejti 9. Konzervativizmusát, Edmund Burke whig, organikus konzervatív hagyományához mérve, Burke-el és Carlyle-nak ezen a téren is szinte komplementer párjával, Buckle-lal szemben, nem volt forradalomellenes. Itt tûnik ki, hogy hagyomány-szemlélete nem angol, hanem skót. A skót, akár a magyar köznemesi alkotmányfelfogás, de A 19. század uralkodó eszméi -ben Eötvös József is, a szabadság régi jogai közül az ellenállás jogát is fenntartotta saját osztálya számára. Az 1835/36-ban megjelent A francia forradalom története részben ennek a nézetnek az illusztrációja, 6. KEDENBURG, J Buckle Endrôdi Sándor fordításában azt monta, hogy...minden tünemény az elôbbivel változatlan összeköttetésben áll, s hogy ez ismét egy még elôbbivel van okozati kapcsolatban, úgy, hogy az egész világ egy szükséges láncot képez, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe, senki nem határozhatja meg, minô s melyik az övé. Igy rombolja szét az emberi társadalom egyszerû elôhaladásában a természet törvényszerûségének gyarapodó ismerete az esetlegesség hitét s teszi helyére a szükségképi(sic!) láncolatában való meggyôzôdést. S én valószínünek tartom, hogy az esetlegesség és a szükségesség e két nézetébôl eredtek késôbb a szabad akarat és az elôvégzet dogmái. ( subsequent dogmas of Free Will and Presedtination ) BUCKLE, Henrik Tamás I. köt BUCKLE, H. T I. 9. Kiemelés ott! 8. Carlyle Burns-sel kapcsolatban saját világát a 18., szkeptikus század örökösének tartotta: Kiélt világ, amelyben csoda, nagyság, istenség nem lakoztak egyszóval világ Isten nélkül. CARLYLE, T. /1841/ A Sartor Resartus. Teufelsdröck professzor élete és tanai, Carlyle eredetileg háromkötetes társadalomkritikus önéletrajzi szatírájának summája 1831-bôl:...magának a társadalomnak is egész alkotmánya, minden ô királyi palástjával, mik által a meztelenségbôl és széttagoltságból államokká, és nemzetekké és egy egész együttesen munkáló emberiséggé szerveztettünk (...) nem csupán a szabóktól van e? És mi egyéb minden poéta és minden erkölcstanító is, mint egyfajta képletes szabó Carlyle, T. /1831/

8 Nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet részben pedig morális mondanivalóé: a forradalomban bûneiért bûnhôdik a francia. 10 Míg Edmund Burke és Henry Thomas Buckle a hagyományos angol törvénytiszteletet tekinti a folyamatosság és a fejlôdés zálogának 11, amelynek csillagai a Magna Carta és a Jogok deklarációja, a franciák úgy viselkedtek, mintha új civilizációt kellett volna alapítaniuk Burke jellegzetes megfogalmazásában hagyományok nélkül, tehát Tôke nélkül kezdtek vállalkozásba. 12 A plebejusnak számító Carleyle-nak, a Francia forradalom története írásakor, barátja és támogatója, ugyan az a John Stuart Mill volt 13 akinek mitikusan megjövendölt szellemi utóda a patrícius Henry Thomas Buckle volt. Lehetne ez a hagyományos angol tolerancia megnyilvánulása is, közelebbrôl tekintve azonban inkább a szakadékos angliai középosztályi csoport és klub-viszonyok egyik esete. Buckle whig volt, bár szintén presbiteriánus, csak éppen angol presbiteriánus, ami kisebbségi vallások egymásközti közti viszonyában nagyobb távolságnak számíthatott, mintha római katolikus lett volna. Pozitivista történetírói koncepcióval megírt mûvelôdéstörténetével éppen ô lett a partikuláris angol whig nacionalizmus meglehetôsen elfogult megszerkesztôje. Buckle, a nagypolgár, Carlyle-lal szemben, szociálisan érzéketlen volt és jobban bízott a történelemben megnyilatkozó smith-i gazdasági, comte-i társadalmi törvényszerûségekben, mint a predestinációban, a rendkívüli személyiségekben, a hôsökben, akiken keresztül az isteni gondviselés a történelemben hatni tud, és a társadalmat az érdekek ellenében is szabályozó erkölcsökben. London nem volt kisváros, Buckle mellett természetesen Carlyle is ott élt Londonban 1834-tôl negyvenhét évig, haláláig, ahol Darwin, Marx és sokan mások, anélkül figyelemre méltatták volna egymást talán Darwin a kivétel, aki Buckle-t halála után nagyra becsülte. 14 Carlyle, aki Kossuthoz hasonlóan lelkiismereti kötelességnek tartotta a közéleti részvételt, saját életpályájával és szövegeivel is az imperialista korszakban hanyatló tekintélyû, az elsô világháború után újraéledô honorációr típusú küldetést teljesítô polgári középosztályi értelmiségi (morális arisztokrata) hivatás egyik eszmei megszerkesztôje volt. Öntudatosan képviselt értelmiségi ideálja szerint azonban, Leopold Rankéhez hasonlóan, és szemben francia kollégáival, mindenek elôtt Guizot-, Duruy- és Thiers-el, nem kellett közvetlen önjelölt 10. FARELL, J. Ph Buckle mondja az Anglia mûvelôdésének történeté -ben: Mi angolok...hibán kapó nép vagyunk, folyton panaszkodunk kormányunk ellen, gyanus (sic!) szemmel nézzük terveit (...) Az angol polgár loyalitása nem olyan fajta, hogy királya kedvéért bármelyik jogáról is lemondjon, és soha sem vakítja meg ôt egyetlen pillanatra sem saját jogaival szemben. Ennek következménye azután, hogy a mi haladásunk soha megszakítást nem szenved, akár jók a királyaink, akár rosszak. Mindkét esetben a régi mozgalom megmarad a régi mederben. BUCKLE, H. T. /1861/ VII. köt Mannheim Károly idézi. MANNHEIM, K. /1927/ PANKHURST, R. K. P Errôl lásd TÓTH Z hôsként részt vennie a politikában. A minden polgárnak tökéletesen függetlennek kell lennie Rousseau-i elvéhez híven 15, Carlyle nem vállalt sem képviselôi, sem más, felkínált, Angliában igen jól fizetô állami megbízatást. Az 1865 novemberében az Edinburg-i Egyetem tiszteletbeli Lord Rektor-i címéért benyújtott pályázatán vesztes versenytársa, Benjamin Disraeli miniszterelnöki posztról lovagiasan fölajánlott állami járadékát is elutasította. Viselkedése, igen nagy tekintélye ellenére, bizony állandó szûkölködéssel járt, aminek elviselése puritán szerep-ideálja egyik jellemzô (hôsi) összetevôje volt. A politikában médiuma, akit csodált és tanai megvalósítójának remélt, elôbb John Sterling volt, akivel barátsága is szövôdött, majd 1844-ben, ennek halála után Sir Robert Peel lett; az a tory, aki állítólag elôször neveztette politikáját konzervatív jelzôvel, amely a középosztály, azaz a nagybirtokosokkal (és a falusi kunyhókkal) szemben a nagyiparosok számára vonzóbb jelzô volt. 16 Carlyle úgy tartotta, hogy nem minden kor, csak a nagy korok ismerik föl küldetésükben a nagy embert, Angliában a Cromwell-i hôst, Németországban a nemzeti erôket összefogni képes, Nagy Frigyes léptékû férfit. Carlyle és Ranke sorsának fintora, hogy hiába voltak elszánva arra, hogy megtalálják a hôst, az értelmiségi modell romantikájához szinte hitelesítô elemként tartozik hozzá a jó ügyet kísérô tragikum: az eszme médiumainak tragikus, korai halála. Carlyle Sir Robert - jét pompás lova vetette le 1850-ben, Leopold Ranke tanítványa, König Max, II. Miksa bajor király pedig meghalt 1864-ben. 17 Robert Peel, Anglia hét leggazdagabb iparosa egyikének fia, akit William Pitthez hasonlóan kisgyerek kora óta miniszternek, parlamenti harcos szónoknak neveltek, a Wellington herceg körüli fiatalabb reform-toryk egyike, belügyminiszter, kétszer kormányfô volt, és a fent említett reformok valamilyen formában kivétel nélkül a nevéhez fûzôdtek. 18 Ranké-val hasonló politikai szerepvállalásuk 15. Így lett prototalitárius. A tökéletes függetlenség, Egyrészt a személyes függôség mint a legalitás ellentézise régi görög témája tér vissza, másrészt az a nagyon is modern mondhatni protototalitárius kikötés, mely megtiltja az egyének egymás közötti érdek- vagy véleményközösség alapján való szövetkezését, s minden egyes polgár csak egyénként állhat szemben az egy és oszthatatlan közhatalommal. Ludassy Mária jegyzete in: ROUSSEAU, J. J. /1762/ MAUROIS, A. é.n Fívérének, Heinrichnek írta március 13-án Münchenbôl: Gyászkeretben írok neked; és tegnap nekem kondoleáltak itt, az özvegy királynô udvarában; hiszen Miksa királyban legjobb barátom vesztettem el e Földön, leghûbb tanítványom, legbuzgóbb olvasóm, s a legjobbindulatú pártfogót. RANKE, L. S. W: Illúzóihoz hozzájárulhatott, hogy bár sir Robert Peel, nem presbiteriánus whig, hanem merev anglikán torry volt, az ô minisztersége alatt oldották föl a nem anglikán protestánsok hivatalviselési tilalmát. Máskülönben torryk fitalabb reformer gárdájához tartozott, aki 1831 után a liberális érában még két kormányt viselt (1841, 1846). Megjegyzem, hogy egy-egy reménybeli hôs mögött több híres mester is állt, különösen egy olyan attraktív király mögött, mint II. Miksa, aki adott is arra, hogy a kor szellemi fejedelmeit vendégül lássa asztalánál, vagy hegyi túra-lovaglásainál, mint Wilhelm Heinrich Riehl-t, aki Carlyle-hoz hasonlóan a munka mitoszával kísérletezik a szociális kérdések megoldásában (Die deutsche Arbeit ), s melesleg ebben a szellemben a német Volkskunde alapítójaként tarják számon RIEHL, W. H

9 Nemi identitások tapasztalata élettörténeti elbeszélésekben Tóth Zoltán: Férfiak csinálják a történelmet ellenére, nem tudni, hogy Carlyle Peel mellé állt volna-e annak Cromwell-i diktatúrájában is. König Max ugyanis, nem a bajor parlament konzervatív politikusa, hanem az 1848 utáni európai neoabszolutizmusok egyik mûvelt zsarnoka volt. A Ranke gondozásában közreadott berchtesgadeni fejedelmi történelem-leckékrôl tudjuk, hogy a mester, aki korábban, a jelszóvá lett a blos zeigen, wie es eigentlich gewesen mondásában elhárította a tanácsadás megtisztelô feladatát is. 19 Valójában ebben a szerepben érezte magát igazán elemében, sohasem volt ilyen teljes szívbôl boldog. Kiadott levelezésének jelentôs része napi politikai értesítés és tanácsadás s nem is csupán Miksa királynak, legjobb barátjának e Földön, hanem elsôszámú közönségének a politikai nôi karzaton, feleségének Clara Graves Ranké-nek. Reform szellemû politikai sugalmazásairól azt sem lehet mondani, hogy polgári osztályának szabadsága ellen szólt volna, csak éppen magasabb (nagynémet külpolitikai) célokat szolgált velük. 20 Míg Thomas Carlyle elôbb John Sterling, majd Robert Peel hôsként való megnyilatkozásaira várt, mögötte várakozott felesége, Jane Carlyle, aki vagyoni és jelentôs szellemi erôinek, a nélkülözésekben türelmének teljes felemésztésével ôrizte férjének, a reménybeli nagyembernek a külsô nyilvánosság számára is nyilvánvaló zsenijét. Ranke és Carlyle házában Luther és Knox fellebbezhetetlen tekintélyek, de ezek a férfiak maguk számára nem vállalják a vallási értelmû pró- 19. Errôl TÓTH, Z Tanácsadói boldogságáról: Mario Krammer utószavából. In: RANKE, L. von /1854/ é.n Ranke II. Miksa bajor királynak tartott berchtesdgadeni elôadásait beszélgetések (Gespräch) követték. A tizenkilencedik elôadás 8., a Forradalmak korát követô beszélgetés október 13-án este": Miksa király: Mi volt tehát XVI. Lajos legfôbb hibája? Ranke: XVI. Lajos hibái nem a szív hibái voltak, intenciói tiszták voltak, semmiféle szabadságot nem akart gyengíteni, sokkal inkább jogokat akart adni nemzetének. Politikai hibái azonban óriásiak voltak: 1. hogy visszaállította parlamentet; 2. hogy belerohant az amerikai háborúba; 3. hogy feleségének olyan nagy befolyást engedett, nevezetesen a miniszteri állások betöltésénél; 4. hogy odáig ment, hogy a harmadik rendet megduplázta s mikor ez a hatalom már itt volt és a fejére nôtt, megijedt tôle és ellene fordult. Miksa király: Az országban uralkodó financiális válság miatt tehát, nem lett volna szabad bevezetni a népképviseletet? Ranke: Nem kétséges, hogy mindjárt ôsszehívta a parlamentet, mikor csupán el akarta kezdeni a reformokat. Továbbá nem kellett volna felhívnia a közönséget (das Publikum), hogy nyilvánítson véleményt az alkotmányreformról. Végül a doublement du tiers-etat (a harmadik rend megkétszerezését T. Z.) megfelelôen meg kellett volna szervezze mielôtt ezekkel az intézkedésekkel a förendek elé lépett. Valaminek történnie kellett tehát, azonban monarchikus szemszögbôl inkább egy üzletember módján. ( mehr geschäftsmännischer Weise ; RANKE, Leopold /1854/ é.n ). Válaszának nagyobb része inkább Miksa apjának bajor I. Lajosnak szól, aki alkotmányt adott, a bajor parlamenttel és kegyencnôjével Lola Montez-zel, 1847-tôl Lanshut grófnôjé - vel kormányzott. Majd 1848-ban lemondott fia javára. Az utolsóként felrótt fô hiba, vagy sugalmazott tanács, a harmadik rend megszervezésére, nyilvánvalóan Miksának az abszolút uralkodónak, 1854-ben a bajor nép/nemzet hajója szuverén kormányosának szólt. 16 fétai szerepet, de mint látni fogjuk még az egyszerû papságot sem. Társaik sem kedves, talpraesett kis Bora Katalinok mellettük, 21 hanem, ha nem is egyformák, értelmiségi asszonyok Jane Welsh Carlyle, akár az ír származású Clarissa Graves, Clara Ranke hasonlóan Jókaink Laborfalvy Rózájához. Saját szerepeik evvel, a polgári kor privát-szférájába tartozó hátterükkel lesz koruk férfiszerepe. Ez a háttér a magánélet polgári tabuinak szférájába tartozik, mindaddig, míg irodalom nem lesz belôle. A kor exhibicionista. Mindketten, Carlyle és Ranke is maguk tárják föl viszonyaikat, csak éppen az életük, mûveltségük történeti-politikai síkjától elválasztva. A síkokat rangsorolni pedig értelmetlen, hiszen helyzetenként is változik életük során a nemi jelleg súlya a férfiszerepben, míg végül, az idô múlásával, csalódásokkal, a tanítványok elpártolásával Jane, illetve Clara marad mûködésük egyetlen számottevô (szubjektív) referenciája. A szociális és emberjogi érzék, vagy inkább lelkiismeret, és a korszak általános arisztokratizmusa, vagy (itt is inkább) elitizmusa volt az, ami így együtt zavarossá tette Carlyle nézeteit 20. századi kritikusai szemében. 22 Leopold Ranke számára minden esetre a politika és a történelem is egészen más szférában kezdôdött. Carlyle nemzedékében a német historizmust is, a társadalmi érzéketlenség jellemezte. A következô nemzedékbôl Heinrich von Treitschke, az ifjú-rankeanus porosz iskola eminens politikatörténésze, Carlyle-nak is nagy tisztelôje, aki eleinte valóban, s nem csak a történészek között volt a németországi szociális kérdés egyik legnevesebb politikai írója, már megrótta a nagymestert, Ranke-t, hogy Deutsche Geschichte-jének ötödik kötetében a századi tömegmozgalmakat még mindig kellemetlen dologként kezelte. Ranke válasza, a hasonló helyzetekben rá jellemzô tehetetlen mentegetôzés volt: ô is sajnálja, de Ezeket a dolgokat pontosan részletesen megfigyelni akkor még senkinek sem jutott eszébe; csak sokkal késôbb, mikor a tömegnyomor mindenkinek szemet szúrt már. 23 Carlyle nemegyszer valóban ellentmondásosnak tûnô konzervatív filantróp idealizmusának alakulásában nyilván csak részben játszott szerepet a személyesen megélt egzisztenciális bizonytalanság. Ereje teljében, a londoni szalonokban való bemutatása, majd ottani letelepedése során a Carlyle-kultuszban hamarosan híressé vált lakcímén, 24 Cheyne Row -ban vagyoni és származási szempontból is a legfelsô körökben, közvetlen személyesen élvezhette volna népszerûségét, ám Ranké-nél kevésbé volt udvaronc, és a társadalmi helyzetek és érték- 21. Az asztali beszélgetésekbôl: Szintúgy az én Katám : Hogyan érzik magukat az új házasok? A házasság elsô esztendejében furcsa gondolatai támadnak az ember fiának. Amikor asztalhoz ül, azt gondolja:»azelôtt egyedül voltál, most másodmagaddal vagy«. Az ágyban, ha felébred, lát maga mellett egy pár varkocsot, amiket annak elôtte nem látott. Szintúgy az én Katám az elsô évben ott ült mindig mellettem, mikor studíroztam, és nem tudta, mit mondjon; egyszerre csak megkérdezte:»doktor úr, vajon a burkus hoppmester az ôrgrófnak az öccse? «LUTHER, Martin KEDENBURG. J ASENDORF, M

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

HERMANN HESSE ÉS A SZIDDHÁRTA

HERMANN HESSE ÉS A SZIDDHÁRTA HERMANN HESSE ÉS A SZIDDHÁRTA H. KOVÁCSÉ VICS K A T A L I N Hessét szellemi és irodalmi fejlődésének útján, de a beérés időszakában is mindvégig a világirodalom nagyjai kísérték és nem a kortársai. Irodalmi

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.)

A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.) SZAMOSI LÓRÁNT A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.) A. A háttér A felvilágosodást kiteljesedésének századában, a XVIII. században a fénnyel azonosították. Az ész,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Andrássy Gyula élete és kora

Andrássy Gyula élete és kora 1 Andrássy Gyula élete és kora A miskolci ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA centenáriumi történelmi vetélkedője I. forduló A számítógéppel kitöltött feladatsor beküldési határideje: 2012. december 14. Cím:

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal Vörös és fehér Lucien Leuwen Fordította ILLÉS ENDRE 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító: Rimanóczy Andrea ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: heti 1 óra = 32 óra Célok és feladatok A bölcsesség

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik.

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. A végjáték veszélyei A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. Martonyi János elismerte, hogy..egész Európában erősödik az euroszkepticizmus, sőt egyre többen kétségbe vonják

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon

Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Pedagógusdinasztiák létjogosultsága pedagógus karrierpályák tükrében Magyarországon Tanulmányom a pedagógusdinasztiák vizsgálatára koncentrál. 1 A tanulmányom elején olyan kérdésekre keresem a választ,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30.

TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30. TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30. Erzsébet 1863-ban férje és anyósa akarata ellenére kezdett el

Részletesebben

Az asztrológus igaz történetei

Az asztrológus igaz történetei Az asztrológus igaz történetei Izing Klára, 2006 Szerkesztette: Borus Judit Borító: Czeizel Balázs Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben