A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár"

Átírás

1 A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 2. szám :: június A diákok szolgálata Máltai lovagrend csak egy van A hevesi vár A kerekesszékek Balatonföldvárra gurulnak

2 2 Máltai Hírek :: 2012 :: Június aktuális Nem aratni jöttünk, magvetôk vagyunk Országos küldöttgyûlést tartott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nem aratni jöttünk, magvetôk vagyunk olvasta a küldöttgyûlésre megjelent, a Szeretetszolgálat 2011-es tevékenységét összegzô éves beszámoló címét megnyitó gondolataiban Kozma Imre atya, aki azt hangsúlyozta, nem szabad szem elôl téveszteni, hogy az aratás ura nem az ember. Az ember feladata a magok elvetése, ami képletesen a Máltai Szeretetszolgálat egész tevékenységére igaz. A gyûlésen a szavaza ti jog gal rendelkezô 81 küldött bôl összesen 68-an jelen tek meg, így az ülés határo zatképes volt. Kállay Ubul Tamás, a Magyar Máltai Lova gok Szövetségének el nö ke Jé zus szavait idézte a kül dötte ket üdvözlô beszédében: Amit e legkisebb testvére im közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Mint mondta, ebben a kö zös ségben mindenki a keresztény élet utat követi meghívása, elhivatottsága alapján, és a Máltai Szeretetszolgálatnál találta meg az útját, a meghívás beteljesülését Az elnöki asztalnál: Gyôri-Dani Lajos, Kállay Ubul Tamás és Kozma Imre 2. Kozma atyát egyhangú szavazással választották újra elnökké oldalon az amerikai lelkigyakorlat résztvevôi Tisztújító országos küldöttgyûlést tar tott május 19-én Budapesten a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az egyesületi formában mûködô kari tatív szervezet legfôbb döntés hozó testülete újabb négy évre elnökké választotta Kozma Imre atyát, alelnökké Vecsei Miklóst. A küldöt tek áttekintették az elmúlt év tevékenységét, és megismerték a Szeretetszolgálat további terveit is. A Szeretetszolgálat múlt évi tevékenységét érté kel ve Gyôri-Dani Lajos ügy ve zetô alelnök azt mondta, eseményekben gazdag, nehéz, de sikeres év áll a szervezet mögött, amelyet kiegyensúlyozott és nyugodt mûködés jellemzett. A feladatok sokszínûségét mu tatja a 2011-es éves beszámoló is, amelyhez nem kevesebb mint 2700 oldalnyi nyersanyagot szolgál tattak a munkájukról je lentést készítô önkéntes cso portok, intézmények és régiós szervezetek. Az ügyvezetô alelnök a szerte ágazó feladatok közül ki emel te az egész évben végzett de ve cse ri segítségnyúj tást, ami ön magában 27 kü lön bö zô prog ramból állt össze, és ami nek lényegét Gyôri-Dani Lajos így foglalta össze: Mi az em berekben okozott katasztró fát próbáltuk helyreállítani. Ugyancsak az egész évet végigkísérte a Máltai Szeretetszolgálat telep re ha bi litá ci ós tevékenysége és gyerek esély programja, amely most már közel 250 tele pülésen zajlik. A haj lék ta lan ellátásban új szemlélet és új gya korlat alakult ki a mögöt tünk maradt télen, ami kü lönösen nagy ki hí vást jelentett az ellátás részt vevô inek. A döntéshozók és a politikusok ugyan akkor a Máltai Szeretetszolgálat 23 éves tapasztalatait elismerve alakították ki az ellátás új rendszerét. Gyôri-Dani Lajos kitért a Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsoportjának tevékenységére is, ennek során a nyomortelepeken élôk százai jutottak orvosi ellátáshoz és a rászorulók új szemüveghez is. Kiemelte a 2011-ben huszadik születésnapját tartó Máltai Mentôszolgálatot is, amely a mentés ôsi idôszakából az önkéntesség hagyományát ôrzi, hiszen a máltai rohamkocsin szolgáló mintegy 120 fôs személyzet minden tagja önkéntes. A máltai intézmények mindennapos mûkö désük során emberek tízezreinek nyújtanak közvetlen segítséget, csak a hajléktalanok nappali melegedôiben több mint 15 ezer ember fordult meg 2011-ben (és közülük sokan nap mint nap visszatértek). Vecsei Miklós alelnök emlékeztetett arra, hogy 2011 ôszén a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét címmel hiánypótló szakmai könyvet jelentetett meg a nyomortelepeken és cigánytelepen végzett munkáról. A szociális munka lényegét a jelenlét kifejezés jeleníti meg, más szót, nem is érdemes mondani. Aki ugyanis nincs ott, az nem tudhatja mit kell tenni, elemzésekbôl, statisztikai jelentésekbôl nem lehet segítséget nyújtani fogalmazott.

3 Máltai Hírek :: 2012 :: Június 3 Sikeres gyûjtés Szentkútnak Mátraverebély-Szentkút ferences kolosto ra többször adott szállást és szívélyes fogad ta tást a lelkigyakorlatokon résztvevô mál taiaknak. P. Kálmán Peregrin házfônök meg kért bennünket, hogy gyûjtsünk a javításra szoruló oltáruk restaurálására. Rendünk védô szentjének, az oltár mellékalakjaként álló Keresztelô Szent János barokk szobrának felújítását választottuk nemes feladatunknak. Az egyéni kezdeményezést elôbb a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének Magyarországi Delegátusa, majd a szövetségi elnök is felkarolta, és elôbb a magyar, majd az egész szövetségi tagság figyelmébe ajánlotta. Az akció szép eredménnyel járt. Néhány nagyobb és számos nevesített vagy névtelen felajánló összesen forintot juttatott el a Magyar Máltai Lovagok Budavári Alapítványa közvetítésével országos zarándokhelyünk házfônökének. Hálás köszönet minden nagylelkû adakozónak! :: buzády tibor Magyar Cserkész Máltai Lelkigyakorlat Észak Amerikában Sándor István C.H.D. és dr. Kerekes Judit cserkésztiszt kezdeményezésére lezajlott a második évi nagyböjti lelkigyakorlat a New Brunswick-i Szent László magyar templomban. Dr. Glaser János, montreali kanadai teológus és cserkészcsapattiszt, felesége közremûködésével Mi egy áldozat? címmel nívós eszmecserét vezetett. A szombat reggeli szentmisét Ft. Vas László, Passaic-i magyar plébános mutatta be, a virágvasárnapi ünnepi istentiszteletet pedig a Budapestrôl odalátogató Futó László Sch.P. tartotta a helybeli P. Polgár Kapisztrán OFM közremûködésével. tartalom Aktuális Nem aratni jöttünk, magvetôk vagyunk 2. oldal Sikeres gyûjtés Szentkútnak 3. oldal Magyar Cserkész Máltai Lelkigyakorlat Észak-Amerikában 3. oldal A szegények szolgálata A kerekesszékek Balatonföldvárra gurulnak 4. oldal Interjú Máltai Lovagrend csak egy van 8. oldal Publicisztika A diákok szolgálata 10. oldal Történelem A rozgonyi csata 12. oldal Máltai könyvespolc Ajánlott olvasmány 14. oldal A hevesi vár 16. oldal beköszöntô Kedves Olvasó! Tisztelettel, Sz a badhegÿ Péter A Máltai Lovagrend magyarországi kommunikációs vezetôje A Máltai Lovagrend idén Magyarországon rendezi a huszonkilencedik nem zet közi nyári ifjúsági mozgássé rült táborát. Az utolsó 20 évben ez lesz a harmadik alkalom, hogy Magyarországra a szolnoki Tiszaliget és Zánka után Balatonföld várra jön kikapcsolódni, lelkileg feltöltôdni több mint 200 mozgássérült fiatalember legalább ugyanennyi kísérôvel. Ezt a jeles eseményt harangozzuk be ebben a számban. Még nem késô csatlakozni a sok-sok adományozóhoz, akik önzetlenül adnak saját idejükbôl és forrásaikból, hogy ismét felejthetetlen élményekkel gazdagodhassanak a nyári tábor résztvevôi. Továbbiakban a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövetével, Exc. Kussbach Erichhel tartott beszélgetésünkbôl a máltai diplomácia kihívásaiba nyer hetnek bepillantást az olva sók. Ajánlott olvasmányok rovatunkban most a nemzetközi hírû, hazánkban is köz ismert és elismert katolikus pap, a Magyar Máltai Lova gok Szövetségének lelki vezetôje, Bolberitz Pál írásaiból válogattunk négy könyvet. A címlapon :: Koncz Balázs, a mozgássérült tábor egyik házigazdája Címlapfotó :: Kurucz Árpád

4 4 Máltai Hírek :: 2012 :: Június a szegények szolgálata A kerekes székek Balatonföldvárra gurulnak Szöveg :: Mizsei Bernadett Huszonkét nemzet kultúrája találkozik a máltai mozgássérült táborban Nevetés, felszabadultság, életre szóló közösségi élmények ezek mind sajátjai a Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábornak, amelynek idén hazánk ad otthont. Az esemény minden évben lehetôséget nyújt arra, hogy a fogyatékossággal élô fiatalok lelkileg és szellemileg feltöltôdjenek. De az elmúlt huszonkilenc év táborai nemcsak a kikapcsolódásról szóltak: a találkozókon életre szóló barátságok és szerelmek is köttettek. Huszonkilencedik alkalommal szervezi meg Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Táborát a Szuverén Máltai Lovagrend. Idén augusztus 4. és 11. között a házigazda szerepét a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tölti be. A kerekesszékhez kötött fiatalok ezúttal Balatonföldváron találkozhatnak négy kontinens huszonkét országából érkezô sorstársaikkal. A résztvevôk száma elôreláthatóan négyszáz fölött lesz, várhatóan 220 mozgássérült vagy halmozottan sérült fiú és lány érkezik majd ide, és ugyanennyi kísérô. A kísérôk általában máltai rendtagjelöltek és önkéntesek vagy fiatal rendtagok. Elôször 1983-ban szerveztek tábort Burgenlandban a szellemi és testi fogyatékossággal élô fiataloknak, hogy kimozduljanak otthonról de nem a megszokott kísérôjükkel. Ekkor még csupán néhány európai ország vendégeskedett itt. A tábor olyan jól sikerült, hogy elhatározták: minden évben megrendezik. Hazánk harmadik alkalommal tölti be a házigazda szerepét. A magyarokat különösen szeretik, és sokat várnak tôlünk. Vidám népnek tartanak minket, és szeretik a magyar gasztronómiát is. Az elsô magyarországi tábort 1993-ben rendezték a szolnoki Tiszaligetben. Ekkor közel négyszázan jöttek el, országonként mintegy 20 fô, a kísérôket is beleértve. Ebben az idôben nem volt még felsô korhatár, amelyet késôbb Albrecht Boeselager nagyispotályos 35 évben szabott meg. Így minden évben hasonló korú fiatalok találkozhatnak, és lehetôség nyílt arra, hogy új emberek is érkezzenek. Az 1990-es években felfedeztük, hogy a kelet-európai fiatalok kellemetlenül érzik magukat a táborokban, hiszen a nyugati országokból érkezôk jelentôsen jobb körülmények között élnek idézte fel a kezdeti nehézsége

5 Máltai Hírek :: 2012 :: Június 5 A program ket Ugron Béla, a Szuverén Máltai Lovagrend magyar delegátusa, aki szerint Boeselager nagyispotályos ezt látva döntött úgy, hogy úgynevezett összeszoktató tábort szervez. A nemzetközi tábort megelôzô eseményre kizárólag nehéz körülmények között élô kelet-európai fiatalok jöhettek, akik itt sokkal kevésbé voltak feszélyezettek, hiszen látták: nem ôk az egyedüli nehéz anyagi háttérrel rendelkezô fiatalok. Erôt adott nekik az is, hogy már egymást ismerve érkeztek a nemzetközi táborokba. Ma is minden évben szerveznek egy külön tábort a kelet-európai fiataloknak, de mára ez a találkozó elvesztette összeszoktató jellegét, vagyis nem szolgálja azt, hogy a gazdasági háttérbôl adódó különbségeket enyhítse. Ma már csak a közös együttlét a cél. Azért is szeretem a táborokat, mert lehetôséget adnak a felebaráti szeretet gyakorlására, és felhívják a figyelmet egymás segítésének fontosságára mondta Ugron Béla. A delegátus szerint a tábornak célja az is, hogy megmozgassa a résztvevô mozgássérült fiatalok környezetének szociális érzé A Szuverén Máltai Lovagrend 29. Nemzetközi Ifjúsági kenységét. Számos szponzort Mozgássérült Tábora augusztus 4-én kezdôdik kell ugyanis felkutatni ahhoz, hogy létrejöhessen ez a és 11-én zárul. A magyar szervezôk kezdeményezésére idén elsô alkalommal lehetett online jelentkezni. A tábor augusztus 4-én 13 órakor nyitja meg kapuit. sokak számára életre szóló A délutáni órák az érkezéssel, elhelyezkedéssel telnek, élményt nyújtó esemény. A este 8-kor a Tábor Híradó beszámol a legfontosabb táborok részben adományokból, részben pályázatok során tudnivalókról. Augusztus 5-én a reggelit szentmise, majd a rendezvény hivatalos megnyitója követi. Ebéd után elnyerhetô pénzbôl jönnek strandolási lehetôséggel és este 6 órától pedig a nemzetközi est eseményeivel folytatódik a program. létre. A vendégek az önköltség töredékét fizetik részvé Hatodikán délelôtt többféle programból választhatnak a résztvevôk, délután vetélkedô és meglepetés program várja a táborozókat, este diszkó zárja a napot. amennyiben nem tudják teli díjként, kísérôiket pedig Hetedikére kirándulást terveztek a házigazdák, elô teremteni a szükséges öszszeget a házigazda ország az érdeklôdôk különbözô helyszínekre, többek között a mogyoródi Forma I-es pályára utazhatnak. Nyolcadikán workshop, strandolás, Christopher-kupa, Tábor szervezôi igyekeznek támogatni. A tábornak hatalmas Híradó és nemzetközi est színesítik a napot. Kilencedikén vacsoráig fakultatív program, este diszkó. Tizedikén a délelôtti workshopot délután szentmise, majd a hivatalos záróünnepség követi. Vacsora kiadások 50 százalékát lehet költségei vannak, és csupán a után még egy búcsúbulival zárják a heti eseményeket fedezni a részvételi díjakból. a résztvevôk, akik 11-én reggeli után indulnak haza. A hiányzó ötven százalékot a rend teremti elô, ami a magyaroknak mindig komoly ne hézséget jelent. A nyugati or szágokban mûködô máltai intézmények olyan vagyonnal rendelkeznek, amelyek ko moly bevételek hoznak. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége azonban nem büszkélkedhet bôséges bevételt hozó javakkal, Ugron Béla mégis bízik abban, hogy mint mindig, most is elôteremtik a szükséges pénzt a jóakaratú emberek és a bôkezû szponzorok segítségével. A balatonföldvári találkozó vendégeit számos esemény várja majd: a szentmiséken és a lelki gyakorlatokon kívül vitorlázáson, íjazáson, lovagláson és tereprally bemutatón vehetnek részt. A résztvevôk meglepetést is ígérnek a tábor résztvevôinek, olyan élményt, amelyet a nem kerekesszékben élôk is megirigyelhetnének. Természetesen egyik program sem lesz kötelezô: a táborban maradók magyaros jellegzetességekkel kiegészített kézmûves foglalkozásokkal ismerkedhetnek, a választható programok listáját pedig nemzetközi estek, koncertek, mûveltségi és sportvetélkedôk teszik teljessé A résztvevôk nem az otthoni kísérôikkel érkeznek 2. Minden nap új élmény 3. A táborban semmi nem olyan, mint otthon

6 6 Máltai Hírek :: 2012 :: Június Zánkán már szerveztünk vitorlázást. Kivittünk egy mozgássérült fiút is, aki csak a fejét tudta mozgatni. Amikor a hajó elejéhez rögzítve szelte a habokat, felsóhajtott: milyen szép az élet. Pontosan ezekért a pillanatokért érdemes dolgozni mesélte mosolyogva Ugron Béla. Felidézte azt is, hogy mindannyiuknak összeszorult a szíve, amikor egy német mozgássérült fiú azt mondta: édesapjának is van vitorlása, de még soha, egyetlen alkalommal sem vitte magával. A magyar szervezôk arra is figyelnek, hogy sok vidám percet adjanak vendégeiknek ben Zánkán egy különleges játékot találtak ki: mindenkinek odaadták a gulyásleves hozzávalóit, de nem mondták el, hogy mibôl mennyit kell használni, és hogyan kell elkészíteni. A mai napig nevetve emlegetik, hogy egy külföldi vendég a tojást héjastul belefôzte a gulyásba. Koncz Balázs 1997-ben csatlakozott elsô alkalommal a tábor nagy csapatához. Azt mondja, rendkívül furcsa volt annyi kerekesszékes ember társaságában. Döbbenten és sajnálkozva nézte ôket, és nem fogta fel, hogy ô is köztük van. Balázs ugyanis 19 éve, 23 évesen került kerekesszékbe, amikor egy szerencsétlen vízbe ugrást követôen eltört két gerinccsigolyája. Az addigi sikeres élet megtorpanni látszott az elsô percben: a baleset elôtt Balázs egy autós lapnál dolgozott szerkesztôként és tesztpilótaként, majd miután elvégezte a németországi Axel Springer újságíró iskoláját, a lapkiadó hazai cégénél kapott jól fizetô állást. Ma már saját cége van, és sosem szomorkodik. De a kezdet számára sem volt könnyû, hiszen szembesülnie kellett azzal, hogy a rehabilitáció nem azért van, hogy lábra álljon, hanem hogy megtanuljon élni fogyatékosságával. Balázs az egyéves németországi rehabilitáció alatt találkozott elôször Ugron Bélával. Elôtte sem a lovagrendrôl, sem a Máltai Szeretetszolgálatról nem hallott. Én nem barátkozom csak azért valakivel, mert kerekesszékes, ez a legkisebb felület, amiben hasonlóak vagyunk véli Koncz Balázs. Ô nem azért szereti a táborokat, mert erôt ad a sorstársak jelenléte. Élvezem a nemzetközi közösséget. Itt 22 ország kultúrája találkozik: a svédek hozzák a heringet, az írek a whiskyt, az olaszok kiabálnak, a németek pedig jól szervezettek, vagyis mindig lehet találkozni az európai sztereotípiákkal. Minket jó kedélyû, vidám, mindenre kapható A táborban új kapcsolatok alakulnak ki, barátságok szövôdnek népnek tartanak mesélte Balázs. Büszkén tette hozzá, hogy a magyar szervezôk arról híresek, hogy mindig újítanak: az idei évtôl például elektronikus formában lehet jelentkezni a táborba, amivel évtizedes probléma oldódik meg. De nálunk nyomtattak elôször táborújságot, és 2002-ben Zánkán kapták meg elôször a tábor képeit cd lemezen a résztvevôk. Balázs szerint míg a tehetôsebb nyugat-európai országokban élô fiataloknak a tábor csupán a kikapcsolódással egyenlô, a kelet-európaiaknak világjárást is jelent, hiszen számos olyan helyre juthatnak el, ahová önerôbôl sosem lenne lehetôségük elutazni. Balázs számára aki idén már szervezôként vesz részt a balatonfüredi eseményen a Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Tábor nemcsak vidám élményeket, de a szerelmet is elhozta: 1998-ban, Olaszországban ismerkedett meg egy magyar máltai önkéntessel, akivel a ma is együtt él budapesti otthonában. A szervezôk úgy tartják, a kerekesszékben élô emberek életében kevés olyan eseménydús idôszak van, mint az egyhetes mozgássérült tábor. A találkozó résztvevôi pozitív élményekkel töltôdnek fel, jó példákat, követhetô mintákat ismernek meg, igazi vakáción vesznek részt, és nem mellékesen ez idô alatt otthon maradó hozzátartozóik is kikapcsolódhatnak. Egy táborfüggô vallomása Rusznák Emesének hívnak és Budapesten élek a családommal. Orvosi mûhiba következtében születésem óta mozgássérült vagyok. Napjaim leginkább otthon, olvasással, tévézéssel és a számítógép elôtt telnek. Érdekel minden, ami emberekkel kapcsolatos, szeretem a nyelvi és egyéb játékokat, az angolt társalgási szinten beszélem is. Felhasználói szinten kezelem a számítógépet. Információim túlnyomó részét tv-bôl, rádióból, valamint az internetrôl szerzem. Nagyon szeretek utazni, Európa több országában volt szerencsém megfordulni. Fôként máltai táborok alkalmával. Nagy Erdély, Írország és ír népzene rajongó vagyok. Kedvelem az extrém sportokat, közülük néhányat (ejtôernyôs ugrás, paint-ball, hôlégballon, nyári bob, stb.) kipróbálni is alkalmam nyílt. Persze ehhez is, mint minden máshoz, a körülöttem lévôk (család, barátok) segítségére van szükségem. Ôk mindenben mellettem állnak. Sok más mellett, ezért is szeretek a régi barátaimmal lenni és újakat szerezni. Meggyôzôdésem, hogy hit, humorérzék, nyitottság, és önirónia nélkül lehet ugyan élni, de nem érdemes. Szeretem a nagy bulikat és a nagy beszélgetéseket egyaránt, mindazonáltal vallom, hogy minden fontos beszélgetésben megvan a helye a csöndnek is. Napjaimat tehát négy keréken (kerekesszékben) élem, de arra törekszem, hogy mindenki számára, aki megismer, ez a tény minél elôbb és minél inkább lényegtelen mellékkörülménnyé váljon. Táborozni úgyszólván az özönvíz elôtt kezdtem. Az egyik kedves barátnôm egyszer elszólta magát, hogy abban az évben Írországban lesz a tábor. No, nekem se kellett több. Mivel akkor már nagyon régóta szerettem volna eljutni Írországba, megkértem ôt, hogy ajánljon be a csapatba. Ô megtette, én pedig balga módon azt hittem csak nyaralni megyek. Akkor még nem is sejtettem, hogy aki egyszer beleszippant egy máltatábor levegôjébe, az örök életére függô vé válik. Engem szinte az elsô levegôvétel pillanatában magával ragadott a hangulat, elvarázsolt a sok élmény, a pörgés. De ami ennél is sokkal fontosabb, szinte a bôrömön éreztem

7 Máltai Hírek :: 2012 :: Június 7 a frissen szerzett barátságok erejét. Utána lélekben még hónapokig a táborban éltem. Aztán jött a többi tábor és függôségem egyre fokozódott. Ma már kísérletet sem teszek, hogy felsoroljam azt sok NAGY pillanatot, a nem egyszer személyiségformáló barátságokat, amelyeket a máltatáborok kapcsán élhettem át. Most az a kérdés, mit kezdjek a függôségemmel. Olykor eszembe jut, hogy talán ideje lenne kigyógyulnom belôle, hiszen eljöhet az idô, amikor már nem kaphatom meg rendes évi adagomat. De a végén mindig rájövök, hogy ebbôl nem lehet kigyógyulni. Én legalábbis úgy tûnik, már sosem leszek rá képes. Ezért úgy döntöttem, nem is próbálkozom vele többet. Inkább továbbra is arra törekszem, hogy ne csupán részese, de egyre inkább része is lehessek a máltatáborok speciális atmoszférájának. A 29. Nemzetközi Ifjúsági Mozgás sérült Tábor szervezôi támogatót keresnek a rendezvény programjaihoz augusztus 4. és 11. között huszonkilencedik alkalommal rendezi meg Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Táborát a Szuverén Máltai Lovag rend. A kerekesszékhez kötött fiatalok ezúttal Balatonföldváron találkozhatnak négy kontinens huszonkét országából érkezô sorstársaikkal. A szervezôk 440 vendégre 220 mozgássérült vagy halmozottan sérült fiúra és lányra, és ugyanennyi kísérôre számítanak. A kerekesszékben élô emberek életében nagyon kevés olyan idôszak van, mint az egyhetes mozgássérült tábor. A találkozó résztvevôi pozitív élményekkel töltôdnek fel, jó példákat, követhetô mintákat ismernek meg, igazi vakáción vesznek részt, nem mellékesen ez idô alatt otthon maradó hozzátartozóik is kikapcsolódhatnak. A szervezôk az Ön segítségét is kérik, hogy az idei tábor is felhôtlen egy hetet, és felejthetetlen élményt jelentsen a kerekes székhez kötött fiataloknak! Kérjük, adományával járuljon hozzá, hogy a mozgássérült fiatalok minél tartalmasabb programokon vehes senek részt a tábor ideje alatt! Kapcsolatfelvétel: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Máltai Lovagrend

8 8 Máltai Hírek :: 2012 :: Június interjú Máltai lovagrend csak egy van Kussbach Erich nagykövet a máltai diplomácia kihívásairól Nagykövet úr, mi az ön feladata Budapesten? Ugyanaz, mint minden itt tevékenykedô diplomatának, aki az ôt küldô orszá got képviseli Magyar or szágon. Hi va talosan megjele ní tem a Szuverén Máltai Lo vagren det, ápolom az ál lam közi kap csolatokat, a Külügy minisz té riumon ke resztül tartom a kapcsola tot a Magyar Kor mánnyal. A helyzetembôl annyi sajátosság adódik, hogy én nem egy országot, hanem egy államok által elismert szuverén entitást képviselek. A nagykövetség nem állít ki útleveleket, és az ide érkezô külföldi máltai lovagok sem fordulnak hozzánk ügyesbajos dolgaikkal. Ez persze nem jelenti azt, hogy eseménytelenül telnének a napjaink a nagykövetségen. Több minisztériummal is kapcsolatban állok, sôt, miután az angol nevünk, a Sovereign Military Order of Malta katonai szervezetre látszik utalni, rendszeresen meghívást kapok minden olyan rendezvényre is, amelyet a nagykövetségek katonai attaséi szerveznek. Ezzel együtt persze a lovag rend nagykövetségén lényegesen nyugal masabb az élet, mint mondjuk egy szomszédos ország képviseletén. Van összehasonlítási alapom, hiszen 1993 és 1996 között négy éven át Ausztria budapesti nagykövete voltam és a négy év bizony eseménydús, ha úgy tetszik, pör gôs idôszak volt. Milyen a Szuverén Máltai Lovagrend kapcsolata Magyarországgal? Ha két szóval kellene válaszolnom, csak azt mondhatnám: nagyon jó. A lovagrendnek A római székhelyû Szuverén Máltai Lovagrend 104 országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot. A szervezet budapesti nagykövetsége a budai várban található, a nagyköveti tisztséget 2005 óta Kussbach Erich tölti be, aki korábban is diplomata volt, ezt megelôzôen Ausztria budapesti nagyköveteként tevékenykedett. Most egy sajátos helyzetû, önálló szuverenitással elismert, de saját felségterülettel nem rendelkezô szervezetet képvisel a magyar fôvárosban. 104 országban mûködik nagykövetsége, a szervezet szuverenitását szerte a világon elismerik. De Magyarországgal egyedülállóan szoros együttmûködés alakult ki. Csak Magyarországgal van olyan magas szintû államközi megállapodásunk, amelyet a parlament is ratifikált. Ez a megállapodás a Máltai Lovagrend által alapított intézményeket egyházi besorolású szervezeteknek ismeri el, ami az adott intézmények fenntartásában jelent komoly segítséget. A lovagrend Magyarországon egyes közvetlen akcióit leszámítva a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül fejti ki karitatív tevékenységét. Ez a megállapodás az ön közremûködésével jött létre? A megállapodásról még az elôzô kormánnyal kezdtem el tárgyalni, de érdemi elôrelépések azt követôen történtek, hogy Orbán Viktor kormánya hivatalba lépett. A megállapodás motorja Semjén Zsolt miniszter elnök-helyettes volt, aki maga is máltai lovag. Hová tartozik egy magyar máltai lovag? Milyen szerepet tölt be a rendi hierarchiában? Az ezeréves történelmi múlttal ren delkezô Szuverén Máltai Lovagrendnek számos országban saját szövetsége mûködik. Magyarországon ez a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, melynek tagjai a hit védelmére és a szegények szolgálatára tesznek ígéretet. A lovagrend tagjai elkötelezett emberek, akik a katolikus egyház által elvárt életet élik. A lovagrend katolikus intézmény, tagjai között valódi szerzetesekkel, ugyanakkor szuverén entitás is, és mint ilyen, nemzetközi közjogi jogalany. Ugyanígy a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége egy katolikus

9 Máltai Hírek :: 2012 :: Június 9 szervezet, amelyet elismer az egyház, de tôle függetlenül mûködik. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége pedig felügyeleti jogot gyakorol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége fölött, amely ugyancsak katolikus, szervezet. Milyen életpálya után lett ön egy ország nélküli szervezet diplomatája? Budapesten születtem 1931-ben. A piaristáknál végeztem, egy évvel jártam a rendszerváltás utáni elsô miniszterelnök, Antall József fölött. Jogot végeztem, az ötvenes években kerületi bíróságon kezdtem dolgozni nyarán átmentem a Magyar Vöröskereszthez jogtanácsosnak október végén két orvostanhallgatóval kiküldtek a ferihegy<i repülôtérre, hogy fogadjuk a külföldrôl érkezô segélyszállítmányokat. November 1-jén a repülôteret megszállták a szovjet katonák, és leállították a Bécs felé, tehát nyugatra irányuló légiforgalmat, mi pedig a szovjetek foglyai lettünk, hiszen a repülôteret már nem hagyhattuk el. A Paris Match címû francia lap fiatal fotóripotere, Jean-Pierre Pedrazzini, a Köztársaság téren zajló tûzharc során haslövést kapott, miközben egy sebesült gyereket akart kimenteni. Jean-Pierre szülei kijárták, hogy a súlyosan sérült fiatalembert kiengedjék az országból. A betegszállítást egy osztrák sportrepülô vállalta. Az egyik vöröskeresztes orvostanhallgató beszélt a pilótával, hogy kivinne-e bennünket is Bécsbe. Ö röviden csak annyit mondott, szálljatok be. Fehér köpeny volt rajtunk, fogtuk a hordágyon fekvô fiatalembert, beemeltük a gépbe, majd a szovjet katonák és tisztek szeme láttára mindannyian beszálltunk a repülôbe. Este volt már, sötétedett, a pilóta azonnal indult. A Duna fölött próbált kijutni, de eltévedt, ami úgy derült ki, hogy a cseh légierô figyelmeztetett, ha nem hagyjuk el azonnal a légterüket, földre kényszerítik a gépet. Ilyen kalandok után érkeztem Bécsbe. Hogyan lett önbôl diplomata? A bécsi egyetemen megszereztem a második jogi diplomámat, dolgozni kezdtem, majd az amerikai Yale Egyetemen folytattam tovább a tanulmányaimat, nemzetközi jogot hallgattam ban osztrák állampolgár lettem, majd 1963-ban jelentkeztem az osztrák külügyi szolgálatba. Ennek annyi elôzménye volt, hogy édesapám ügyvédként a budapesti osztrák követség jogtanácsosaként dolgozott, magam is több diplomatát ismertem. Miután fölvettek, az osztrák Külügyminisztérium nemzetközi jogi osztályán dolgoztam, de külképviseleteken is betöltöttem különbözô beosztásokat. Állomásoztam Bernben, Nyugat-Berlinben, Strasbourgban, végül nagykövetként Budapesten ôszén az említett magánrepülôgépen menekültem, 1993 januárjában pedig diplomataként tértem vissza. A nagykövetnek kijáró protokoll szerint vörös szônyeg várt a repülôtéren. Egyesek ezt talán a sors iróniájának neveznék, én a jó Isten gondviselô szeretetét látom benne. Négy évet töltöttem itt, majd 1996-ban nyugdíjba mentem. Nyugdíjazása után kilenc évvel pedig újra nagykövetnek nevezték ki. Mivel töltötte a közbeesô idôt? Nemzetközi jogot tanítottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a német nyelvû Andrássy Egyetemen és a Linz-i Johannes Kepler egyetemen. Majd amikor a korábbi nagykövet nyugdíjba vonult, a szövetség akkori vezetôje, akivel szintén egy iskolába jártunk, megkérdezte, hogy vállalnám-e a tisztséget. Miután 1977-tôl magam is máltai lovag vagyok, nem esett nehezemre igent mondani. Elôdöm és a Magyar Szövetség elnöke közös javaslatára végül is a Rend nagymestere kinevezett nagykövetnek. Került-e olyan helyzetbe, amikor nagykövetként a Szuverén Máltai Lovagrend védelmében kellett fellépnie? Volt erre is példa, hiszen Magyarországon rendünkön kívül sajnos két olyan civil szervezet is jelen van, amelyik ugyancsak máltai lovagrendnek nevezi magát, és használja a Szuverén Máltai Lovagrend jelvényeit, jelképeit is. Le szeretném mindjárt szögezni, hogy teljességgel alaptalanul, hiszen hivatalosan csak az általam képviselt Máltai Lovagrend létezik. Kizárólag a mi szervezetünket ismeri el a nemzetközi államközösség, a Ma gyar Kormány és a Katolikus Egyház. Rendünk egyedüli, a történelem sroán kialakult helyzetét jellemzi, hogy a nemzetközi közjog alanya és egyben a római katolikus egyház szerzetesrendje is. Ez azonban nem akadályozza az említett civil szervezeteket abban, hogy tagjaik máltai lovagoknak nevezzék magukat éspedig hivatkozással a napóleoni idôket követô viharos történelmi korszak zavaros körülményeire. Hadd mondjak el itt egy jellemzô kis történetet. Két évvel ezelôtt Gödöllôn jártunk a feleségemmel. Be akartunk menni a kastélyba, de a környék le volt zárva. Megkérdeztem, miért nem látogatható a kastély. Azt mondták, mert odabent éppen most avatják az uj máltai lovagokat. Na, ez érdekes, mondtam, mert én vagyok a Máltai Lovagrend nagykövete, és ha valakinek, akkor nekem tudnom kellene róla, ha Magyarországon máltai lovagokat avatnának. Volt egy éveken át tartó perünk is a máltai lovagrend nevének jogosulatlan használata miatt. A pert megnyertük, de a helyzet nem változott, mert az alperes az általa jogellenesen használt megnevezésében csupán egy szót változtatott meg s ezzel mintegy kijátszotta a bíróság ítéletét és változatlanul máltai lovagrendként hirdeti magát. Volt idô, amikor ezek a civil szervezetek diplomata útleveleket is osztogattak. Emiatt a Külügyminisztériumhoz fordultam, amely megfelelôen intézkedett is az ügyben, amennyiben felhívta az illetékes hatóságok figyelmét arra, hogy a magyar kormány egyetlen Máltai Lovagrendet ismer csak el, az pedig a Szuverén Máltai Lovagrend. Igy csak a Szuverén Máltai Lovagrend diplomatái jogosultak diplomata útlevelek használatára.

10 10 Máltai Hírek :: 2012 :: Június publicisztika A diákok szolgálata Szöveg :: Meszleny Eszter Az új Nemzeti Alaptantervbe beépül egy új elem, a társadalmi szolidaritás. Az elképzelések szerint 2016-tól egy diák sem kaphat érettségit anélkül, hogy 50 óra önkéntes szociális munkát végzett volna. A mai világot a gyerekek szüleik lehetôségeihez mérik, s az általuk kínált modellt akarják követni vagy éppen megtagadni. A korábbi, biztonságosnak látszó környezetet felváltotta egy nagyon is kíméletlennek tûnô versenyhelyzet, ahol csak a legjobbak érvényesülhetnek, s az érvényesülés egyetlen igazi mércéje a jó állás, tehát végsô soron a pénz. A gimnazista korosztály már nem éli a korábban neki tulajdonított felhôtlen életet, hanem már éves kortól kezdve egy nagyon tudatos, de igen sok energiát felôrlô, pontgyûjtögetô életformába nô bele; különórákra jár, nyelveket tanul, versenyez. A teljesítménykényszernek áldozatul esik számos közösségi tevékenység is. A gyerekek közben egyre bizonytalanabbnak, egyre reménytelenebbnek látják saját jövôjüket és lehetôségeiket. Leginkább azzal vannak tisztában, hogy mik nem szeretnének lenni. Olyan foglalkozásokat semmi esetre sem választanak, melyek anyagitársadalmi megbecsülése nem teszi lehetôvé az elôttük lebegô ideális célok elérését. Így például egyre kevesebben választják a tanári pályát, vagy olyan szakmát, amelynek célja hosszú távon a kultúra, az oktatás, vagy akár a társadalom szolgálata. Ezeket a pályákat nem tartják vonzónak, s ez sajátos módon kihat az iskolai viselkedésükre is. Általában saját tanáraikat sem becsülik, s a jelenlegi diákjogok tudatában ezt megfelelô módon érzékeltetik is. A tanárok ugyanakkor eszköztelenek, s noha személyükben sok esetben alkalmasak volnának rá, leterheltségük sem engedi, hogy a fiataloknak bebizonyítsák, igenis szükség van olyan emberekre, akik az egyéni érvényesülésen túl képesek mások szolgálatát hivatásszerûen végezni. Néhány középiskola elsôsorban egyházi iskola már évekkel ezelôtt felismerte az önkéntes munkában rejlô hatalmas nevelési lehetôséget, s bevezette a karitatív munkát, jellemzôen egy-egy meghatározott évfolyamon, többségében kötelezô jelleggel. Az önkormányzati iskolákban lelkes pedagógusok saját elhatározásból önkéntes jelleggel vezették be a szeretetszolgálatot. A Máltai Szeretetszolgálatot, mint a legnagyobb, önkénteseket foglalkoztató szervezetet, sok pedagógus kereste meg azzal, hogy kezdeményezésükhöz hátteret nyújtson. A Szeretetszolgálat nélkülözhetetlennek tartja, hogy a szolidaritás, az önkéntesség gondolata gyökeret verjen a fiatalok körében. A fôvárosban hét középiskolával két éve kialakult együttmûködés nagyszerû lehetôségeket rejt magában, de korántsem nevezhetô zökkenômentesnek, vagy egyszerûnek. A máltai intézmények ugyan hozzászoktak, hogy idôrôl idôre önkéntesek jelentkeznek náluk, de az merôben új dolog, hogy rendszeresen gyerekeket kell foglalkoztatni, ráadásul többségében olyanokat, akik életükben elôször kerülnek szembe az emberi lét nehézségeivel, még ha csupán az öregedés természetes folyamatával is. Erre a feladatra az intézményeknek legalább annyira fel kell készülni, mint az iskoláknak, amelyek e munka szervezését feladatul kapják. A Máltai Szeretetszolgálathoz fordult iskolák elképzelései is különbözôek voltak. Néhány iskola már most is rendszeres, hetente végezhetô szociális tevékenységben gondolkodott, mások pedig egy-egy úgynevezett projektnapra, vagy projekthétre besûrítve képzelték el a munkát. De olyan iskola is akadt, amelyik kifejezetten csak tájékoztató, figyelemfelkeltô elôadásokat várt tôlünk. A Regnum Christi mozgalomhoz tartozó Szent Benedek Iskola a 2011/12-es tanévben egy minisztériumi pályázat keretében kezdte meg az önkéntes szociális munkát egy tizedikes évfolyamon. A gyerekek két alkalommal vettek részt felkészítô elôadáson, itt elôször a Magyarországon létezô szegénységekrôl beszélgettünk, s arról, hogy ki tekinthetô ma rászorulónak. Az elôadások azzal a pozitív tapasztalattal zárultak, hogy ugyan a fiatalok az érvényesülés egyik legfontosabb feltételének a pénzt tartják, de a boldogság feltételei között elôbbre sorolják a családot, a barátságot, az egészséget. A beszélgetések során nagyon hamar fény derült rá, hogy a gyerekekben még

11 Máltai Hírek :: 2012 :: Június xxxxx 2. xxxxx 3. xxxxx nagyon erôsen él a részvét az elesettebbek irányában, s ennek gyakorlati megnyilvánulásaiban leginkább az elôítéletek akadályozzák meg ôket. A második találkozáskor a gyerekekkel azokat az intézményeket ismertettük meg, ahol lehetôségük nyílt önkéntes munkát végezni. Megismerhették a játszótereket, a Kelta utcai Családok Átmeneti Otthonát, az idôsgondozást, a teajáratot, a Miklós utcai hajléktalan ellátó intézményünket. Az intézmények bemutatása után választhatták ki a gyerekek, hogy hol szeretnének dolgozni. Elôzetesen igyekeztünk felhívni a figyelmüket arra, hogy nem érthet mindenki gyerekekhez, vagy idôsekhez, mindenkinek meg kell találnia azt a munkát, amitôl nem idegenkedik, amiben örömét fogja lelni. A munka típusát tekintve legtöbben a játszótereket választották, de sokan jelentkeztek az idôsgondozásba, és néhányan a teajáratra is. Talán a legnehezebb munka minden esetben a Családok Átmeneti Otthona volt, de iskolánként 1-2 gyerek mindig ott találta meg a helyét, s igen jó tapasztalatokkal fejezték be a szolgálatot. Az említett intézményeink vezetôinek hozzáállása nagyon sokat segített, és találkozott azzal a szándékkal, hogy a gyerekek jó élményeket szerezzenek a szociális munka során. A pályázat ebben az esetben 20 órára szólt. Mikor a gyerekek elvégezték a megfelelô óraszámot, újra összejöttünk, s közösen beszél tük meg a tapasztalatokat. Utólagos tapasztalataink szerint a gyerekek csaknem 80 százaléka jól érezte magát az általa kiválasztott helyeken, 10 százalékuk mondta, hogy jobb lett volna talán máshol, 5 százalékuk nem tudta megmondani, hogy jó volt-e, s csak 5 százalék, érezte magát rosszul. Arra kérdésre, hogy késôbb is szívesen végeznének önkéntes munkát, a gyerekek csaknem fele igennel válaszolt. Egy igen szép, és szinte mesébe illô történetet szívesen megosztanék az olvasókkal. Idôsgondozásra jelentkezett egy kislány, akit egy idôs asszonyhoz osztottak be az Óbudai lakótelepre. Már az elsô találkozáskor kiderült, hogy a néni kémia tanár volt, s a kislány viszont a bukással barátkozott ezen a téren. A látogatásokból ettôl kezdve tanórák lettek, a néni hosszú idô után feladatot kapott, a kislány pedig szociális munka keretében korrepetitort. Az eredmény egy év végi biztos hármas. Ha a program nem március végén kezdôdött volna, talán még szebb jegy is kerülhetett volna a bizonyítványba. A Szent Benedek Iskolán kívül hasonló módon végzett kifejezetten önkéntes karitatív munkát az Árpád Gimnázium 34 tanulója. Ôket egy lelkes matematika tanárnô vezette be szolgálat szépségébe. A diákok október óta máig folyamatosan dolgoznak, leginkább a játszótereken és az idôsgondozásban, illetve két tanuló a Családok Átmeneti Otthonában. Szintén kiemelkedô együttmûködés alakult ki a Szeretetszolgálat és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium között, ahol szintén egy lelkes tanár szervezi és támogatja a karitatív munkát. Az iskola diákjai a krízis idôszak alatt heti egy napot vállaltak a teajáraton, s ezt becsülettel végig is vitték, s ôk azok, akik évente egy meghatározott projekthéten végeznek karitatív munkát részben a mi, részben más szervezetek támogatásával. Nagyon fontos segítséget nyújtott a Toldy Ferenc Gimnázium tanulói közössége is. Ôk egyelôre még nem a rendszeres szociális munkát választották, hanem alkalomszerûen segítenek. Karácsony elôtt jó minôségû, korés nem szerint kiválogatott ruhát és játékot gyûjtöttek a Családok Átmeneti Otthona számára, s az ô diákjaik vitték el karácsony elôtt az iskola karácsonyfáját a Fô utcai idôsotthonba. Ezen kívül csaknem 80 tanulójuk segítette az Adni Öröm akciónkat a Batthyány téri Spar áruházban. Itt kell megemlíteni azt az óriási segítséget, amit a diákok nyújtottak számunkra a karácsonyi gyûjtésben. Elképzeléseinkben az szerepelt, hogy minden jelentôsebb áruházba jusson diák önkéntes. Hosszú évek tapasztalata ugyanis, hogy a középiskolások sokkal nagyobb energiával tudnak bekapcsolódni a gyûjtésbe, s az adományozó szándék is erôsebb abban az esetben, ha az adományokat diákok kérik és gyûjtik. Az említett iskolák, és rajtuk kívül a Szent Angéla Gimnázium, a Szent Imre Gimnázium, a Szentendrei Ferences Gimnázium, és a kispesti Kisfaludy Kollégium összesen több mint 500 önkéntessel vettek részt a gyûjtésben. Nélkülözhetetlen és élményszámba menô a segítségük és a lelkesedésük. Néhány középiskola így a Petôfi és a Trefort most keresi a tanulói számára legmegfelelôbb lehetôségeket. Náluk 2-2 órás elôadás formájában beszélgetünk a gyerekekkel. A cél ezekben az esetekben is az, hogy a gyerekek kilépjenek a saját világukból, s túllépve a megszokott elôítéleteken feltámadjon bennük a részvét elesettebb embertársaik iránt. Ettôl fogva már csak egy lépés, hogy végeznek-e majd önkéntes munkát, s ha az kötelezô is lesz, milyen lélekkel viszonyulnak hozzá.

12 12 Máltai Hírek :: 2012 :: Június ra elônytelen békeszerzôdést kötöttek a kassai polgárság erejére is támaszkodó királlyal. Az oligarchák a lázadó várost, Kassát akarták bevenni, válaszul I. Károly Sárost akarta elfoglalni, de Csák Máté cseh zsoldosokra is támaszkodva segítséget nyújtott az Abáknak. A johannita lovagok ezerfôs csapata Sáros mellôl Rozgony mellé kísérte a királyi sereget és itt rendezôdött hadrendbe a fegyveresek két tábora. A Magyar Királyság léte, fennmaradása, jövôje volt a tét: az oligarchák gyôzelme esetében a központi hatalom megsemmisül, a tartományurak bizton bekövetkezô, egymás elleni belháborúit pedig a városok, falvak népei szenvedik meg leginkább. A király és csapatainak gyôzelme pedig az évtizedek óta sérülékeny jogrend visszaállítását jelenti, az ország belsô békéjének ígéretével. A magyar johannita lovagok a törvényesség oldalán harcoltak. A döntô csatát június 15-én vívták meg, s bár az erôviszonyok annak kimenete lét a nagyuraknak kedvezôen befolyásolták, az erkölcsi igazuk tudatában harcoló királypártiak gyôzelmet arattak. Az oligarchák nehézlovas bandériumai és a cseh zsoldosok a korabeli nehézfegyverzettel fölszerelve félelmetes erôt képviseltek és eleinte sikerrel harcoltak. A királyi zászlótartót, Csák Györkét sikerült megölniük, és ez akár a csata fordulópontját is jelenthette volna. A királyi hadtest majdnem szétzilálódott, ám a másik szárnyról gyorsan átcsoportosuló johannita lovagok keresztes lobogója átvette a királyi zászló szerepét. A nehézfegyverzetû ezer johannita lovag segítségével a csatasorok rendezôdtek, a szepesi és kassai gyalogosok oldalba támadták a fôurak seregét és a cseh zsoldosokat. A szûkülô csatatér alkalmatlan volt a nehézlovasság nagy terepet igénylô hadmûveleteihez, a fürge gyalogosok döfôlándzsáikkal egyaránt megtalálták a lovak és lovagjaik páncél által védtörténelem A rozgonyi csata III. András, az utolsó Szöveg :: Török József Árpád-házi király bô Károly Róbert már több évtizeden keresztül mint fél éve magyar felségterületen tartózkodott, a uralkodott, Budán király halálhíre Zágrábban érte a halál érte. VIII. Bonifác pápa január 14-én. Ezzel támogatását maga mögött megnyílt az út a magyar koronához Anjou ennek köszönhetôen Bicskei tudva, a fôpapok túlnyomó részét is sikerült megnyerni; Martell Károly egyetlen fia, Károly Róbert Gergely választott esztergomi érsek alkalmi koronával gyorsan megkoronázta (I. Károly) számára. Esztergomban. I. Károlynak ( ) azonban még meg kellett küzdenie két trónkövetelôvel (Cseh Vencel, Bajor Ottó) és az országot kiskirályságokká züllesztô nagy urakkal. Ennek az évtizedes küzdelemnek (amelybe beletartozik 1308-as budai és a törvényes 1310-es fehérvári megkoronázása) ve tett véget a rozgonyi csata 1312-ben. A zavaros évtizedben az eleddig két pártra oszló magyar johanniták a pápa pártfogoltja, Anjou Károly mellé álltak, és az 1241-es muhi pusztai csatában felmutatott egységhez hasonlatos kiállással meghatározták a csata kimenetelét. Miután I. Károly sorra leszámolt az egymással szövetséget nem kötött tartományurakkal, elérkezettnek látta az idôt, hogy legfôbb ellenségeivel is megküzdjön, és nagykiterjedésû tartományok fölötti hatalmukat megsemmisítse. A kassai polgárok föllázadtak Aba Amádé ellen, és a tartományurat megölték. Ez az Abákat pillanatnyi meghátrálásra kényszerítette, számuk

13 Máltai Hírek :: 2012 :: Június 13 Valójában az egész ország mentesült a feudális anarchia és a szétesés rémétôl, a keresztény Európa pedig egyelôre biztos védôpajzsot tudhatott maga elôtt Kelet felé a Magyar Királyságban. Az aranykor hamarosan bekövetkezett. Csák Máté 1321-ben legyôzetlenül halt meg, de a rozgonyi csata után már nem tudott tábort toborozni maga mellé, a király ellenében. Az Anjou-aranykort pedig a magyar aranyforint 1325-ös (legkésôbb 1326-os) megjelenése szimbolizálta. A minta gyanánt szolgáló, 1252-tôl folyamatosan vert firenzei aranypénzt, amelynek olasz nevét (fiorino d oro = aranyliliom) liliomos éremképe szolgáltatta, vetélytársra talált a Karolu.Rex (Károly király) köriratú magyar pénzben. Nem véletlenül volt Európa aranyban leggazdagabb országa a Magyar Királyság. A 3,5 gramm súlyú, 23,75 karát finomságú magyar fizetôeszköz a korabeli források szerint a firenzei forinttal és a velencei dukáttal volt egyenértékû. Véletlen, hogy a királyi feliratos, liliomos oldallal átellenben Keresztelô Szent János, a johanniták névadó és pártfogó szentje jelenik meg? A rozgonyi csatát ismerôk ezt a király hálájának tudták be, amit a johannita lovagok iránt érzett, hiszen ôk fordították meg a csata kimenetelét, természetesen Keresztelô Szent János égi pártfogásával. telenül hagyott, támadható pontjait. A harci paripákat és uraikat egyformán tizedelô gyalogosok jól kiegészítették a johanniták és a királyi sereg többi egységének küzdelmét, és a hatalmas véráldozat a király ellenségeit jobban, gyorsabban gyöngítette, mint saját táborát. Végezetül a rozgonyi csatát a király, a hozzá hû egyházi és világi fôurak, mellettük is elsôként a Loquetus magister vezette johannita lovagok nyerték meg Károly Róbert aranyforintja Keresztelô Szent János ábrázolásával 3. A rozgonyi csata a Képes Krónikában

14 14 Máltai Hírek :: 2012 :: Június máltai könyvek Ajánlott olvasmány Bolberitz Pál filozófus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a máltai lovagrend tagja, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének lelki veze tôje. A nemzetközi hírû, hazánkban is közismert és elismert katolikus pap több mint 30 éve pro fesszora a Hittudományi Akadémiának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Doktori Iskola témavezetôje, az egyetem többször megválasztott dékánja volt. Bolberitz professzor kutatásai elsôsorban az etika területére vonatkoztathatók. Írásai azonban nem kizárólag morálteológiai indíttatásúak, pár huzamai és szemléltetô példái gyakran ragadják meg a köznapi morál lényegi kérdéseit, s keres - nek választ az emberi együttélés megoldandó feladataira. Bolberitz Pál A keresztény bölcselet alapjai A bölcselet a végsô okok, az egyetemes alapelvek tudománya. Azokat a végsô feltételeket és összefüggéseket kutatja, amelyek túlesnek a szaktudományi kutatás keretein, de amelyek érvényét a szaktudomány is feltételezi. Ilyenek a megismerés, a lét, a cselekvés és az alkotás alapvetô kérdései. Belôlük formálódik a bölcselet sajátos problémaköre. Ebben a témakörben az ismert szerzô összefog laló áttekintést nyújt a filozófia rendszerérôl a keresztény világnézet összefüggésében. Az emberi megismerés és a metafizika, továbbá a filozófiai istentan és a természetbölcselet tárgyalásán túl az ember, a vallás és az erkölcs filozófiai kérdéseit is feldolgozza. (Szent István Társulat, Ára 3600 Ft) Bolberitz Pál Igazság vagy szeretet? A könyv Bolberitz Pál szentbeszédeit tartalmazza, amelyeket a Budapest-Városmajori Jézus Szíve-plébániatemplomban tartott a 18 órás vasár- és ünnepnapi szentmiséken a es, C liturgikus évben. (Szent István Társulat, Ára 2300 Ft)

15 Máltai Hírek :: 2012 :: Június 15 Bolberitz Pál Tanúim lesztek A szerzô igehirdetései évtizedek óta nagy népszerûségnek örvendenek, mert a teológiai megalapozottságot nagyszerûen ötvözi a mindennapi élet során felmerülô problémákkal. Jelen kötet a B liturgikus év vasár- és ünnepnapi perikópái szerint adnak lelki mannát mindazoknak, akik szeretnék elmélyíteni hitüket a Szentírás alapján. (Szent István Társulat, Ára 500 Ft) Bolberitz Pál Freund Tamás Hit és tudomány A reménység végtelen útjain A Manréza sorozat kötetében a kor egyik meghatározó tudósa, a morálteológus Bolberitz Pál és az agykutató akadémikus Freund Tamás beszélgetésének lehetünk tanúi. A téma szinte örök, a hit és a tudomány viszonya, de az errôl folytatott beszélgetés nemcsak számos új megközelítést vet föl, hanem lenyûgözôen érdekes is. A személyes életutakra, példázatokra és a tudományos irodalom új felvetéseire egyaránt kitérô beszélgetés, helyenként éles vita is, melyben egyaránt elôtérbe kerül ahogyan szerzôk fogalmazzák a bûn biológiája és a biológia bûne. A megoldásokat a szerzôk a reménység végtelen útjain keresik, de felvetéseik eligazítóan hatnak a mai élet számos kérdésében is. (Éghajlat Könyvkiadó, Ára: 3500 Ft)

16 16 Máltai Hírek :: 2012 :: Június A hevesi vár A légvár falai között megszûnik a külvilág. Odabent csak önfeledt játék van, még ha ez sokszor csupán néhány percig tarthat. Nagyon sokan persze még ennyit sem engedhetnek meg maguknak, arról nem is beszélve, hogy sok településen ezért az élményért akár kilométert is kellene utazni. Szöveg :: Kovács Zoltán Tamás A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Nonprofit Kft. munkatársai 2010-ben vásároltak egy ugráló várat a Heves megyei programokhoz, sajátos munkaeszközként. Vas Tünde, a Hevesi Kistérségben mûködô Helyi érték, közös nevezô projekt programkoordinátora errôl a következôket mondta: A légvár olyan híd szerepét tölti be programunkban, amely segít elérni a gyermekek szüleit is. Számos rendezvényen vagyunk jelen, ahol kézmûves foglalkozásainkkal, sorversenyeinkkel, társasjátékainkkal kötjük le a tanulók figyelmét. Mégis, leglátványosabb eszközünk a légvár, amely a kicsiket és nagyobbakat egyaránt vonzza. S ha az apróságok jól érzik magukat, könnyebb kapcsolatot teremteni anyukával és apukával is. A beszélgetés során közösségi és szociális munkásaink információhoz jutnak az adott családról, apa és anya értékeirôl, képességeirôl és készségeirôl. A kézmûves foglalkozások helyszínén a szülôk együtt készítik gyermekeikkel a papír vagy éppen a gyöngy ékszereket. Közben elmondják, mire lenne igényük, akár a gondozásban, akár a közösségi élet különbözô területein is. Ez is segíthet abban, hogy az adott településen élôknek olyan valós igényeken alapuló segítséget tudjunk nyújtani, amelyben ôk maguk is részt kívánnak venni. Az ugráló vár abban is nagy segítségünkre volt, hogy ne csak azon a pár településen jelenhessünk meg, ahol a saját programjaink zajlanak, hanem más községekbe is eljussunk, és az ott zajló társprojektek munkatársaival együttmûködve dolgozunk. Az elmúlt hetek gyerek- és falunapi rendezvényei is jól bizonyították, együtt nemcsak színesebb programokat tudunk nyújtani a lakosságnak, de közösen hatékonyabbak és erôsebbek vagyunk. Ezek után aligha túlzás arra gondolni, hogy a Hevesi Kistérség legnépszerûbb játéka a máltai ugráló vár. Máltai Hírek :: A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja :: Felelôs kiadó az MMLSZ és az MMSZ elnöke :: Fôszerkesztô Szabadhegÿ Péter Szerkesztôség Legeza Lász ló, Romhányi Tamás, Tihanyi Gábor :: : Az MMLSZ címe 1014 Budapest, Fortuna u. 10. :: Honlap :: Fax :: Az MMSZ címe 1125 Budapest, Szarvas Gábor út Honlap :: : Fax :: Készítette Folprint Nyomda :: Lapterv BrandAvenue

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Gyerekek és családok. Játszani is engedd

Gyerekek és családok. Játszani is engedd Játszani is engedd Abban az idôben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tôle:»ki a legnagyobb a mennyek országában?«odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta:»bizony

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A máltai misszió. A bizalom jelképe

A máltai misszió. A bizalom jelképe A bizalom jelképe A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot küldetése a hit védelmére és a szegények megsegítésére szólítja. Az örök életbe vetett hite alapján megkérdôjelezhetetlen bizalommal hagyatkozik a

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ÉS ÖNKÉNTES MUNKA AZ IDŐSEK BERVA-VÖLGYI OTTHONÁBAN Törőcsikné Király Margit 2014.04.19. A FOGADÓ INTÉZMÉNY A KEZDET TALÁLKOZÁS

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig

EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig Simon Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai fejlesztő EGYMI intézményfejlődés a szegregált gyógypedagógiai iskolától a modellértékű tudásbázisig A világszerte terjedő esélyegyenlőségi mozgalmak

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat

Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/315/az-eddig-latottak-felulmuljak-a-varakozasainkat Az eddig látottak felülmúlják a várakozásainkat 2017.02.22. 20:10 CET A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) Budapesten

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva Kézen fogva Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdô, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák. ( ) De volt ott egy ember, aki

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben