NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I Előadó: Opauszki Zoltán; dr. László Jenő Csaba Mell.: 2 db szerződéstervezet; 2 db állásfoglalás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) Előkészítő: Véleményező: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Helyi műsorszolgáltatókközszolgálati műsorainaktámogatása Kabinet Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20ll. március 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A közérdekű adatok nyilvánosságának elve megköveteli, hogy az önkormányzat a lakosság széles körét érintő döntésekről, fejlesztésekről, a közpénzek felhasználásáról, a hatályos helyi jogszabályokról, illetőleg a helyi programokról az állampolgárokat lehetőleg minél több csatornán tájékoztassa. Ennek egyik jelentős, a lakosság által legkönnyebben igénybe vehető formája a helyi rádió- és televízióadás. A Csaba Televízió, valamint a Békéscsabán sugárzó helyi rádióállomások közül a Csaba Rádió szerkesztősége fontosnak tartja, hogy beszámoljon a város aktuális közéleti, politikai, kulturális eseményeiről. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata érdeke azt kivánja, hogy az ilyen jellegű műsorblokkok aránya a jövőben növekedjék, eleget téve az információszabadság követelményének. Tekintettel arra, hogy a közszolgálati műsorok gyártásával a műsorkészítőknek plusz költségei merülnek fel, önkormányzati támogatás nélkül nem tudnak megfelelő színvonalú közszolgálati műsorokat sugározni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. sz. mellékiete összesen , forintot biztosít médiakapcsolatokra.

2 2 Javasolom, hogy a fenti összegből az önkonnányzat - a határozati javaslat mellékletét képező támogatási szerződéssel ,- forint támogatást nyújtson a Csaba Televiziónak, és ,- Ft-ot a Csaba Rádiónak közszolgálati műsorok gyártására és sugárzására. A szerződés részletesen tartalmazza mindazokat a közszolgálati feladatokat, amelyeket a műsorszolgáltatók kötelesek ellátni a támogatás felhasználásával. A támogatás az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de rninirnis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló I998/2006/EKl. bizottsági rendelet értelmében de minimis támogatásnak minősül. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (I) bekezdése szerinti állanu támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Konn. rendelet (a továbbiakban: Konn. rendelet) 7. (1}-(3) bekezdései értelmében a de rninimis támogatások nyújtása tárgyában megkötésre kerülő szerződést előzetesen be kell jelenteni a Nemzetgazdasági Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája (a továbbiakban: TVl) részére. A TVl a Konn. rendelet 12. -a szerint állásfoglalásban járul hozzá - az uniós szabályoknak megfelelő - támogatási szerződés megkötéséhez. A szerződéstervezetek a fentieknek megfelelően megküldésre kerültek, a TVl a Budapesten, március hó 3. napján kelt, TVI-2230/2011/DM/1/01. és TVI-2229/2011/DM/1/01. számú állásfoglalásaival megállapította, hogy azok az uniós nonnákkal összeegyeztethetők, ezért a Közgyűlés határozata alapján megköthetők a támogatási szerződések. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, a bizottsági határozat a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Kabinet; Titkársági Osztály Jogi, Önkonnányzati és Szervezési Csoport; Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati műsortartalom arányának növelésére, valamint a helyi közérdekű hírműsorok gyártására és sugárzására bruttó ,- Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csaba Rádió Kft. részére - a jelen határozat mellékietét képező - támogatási szerződés alapján. Forrás: Médiakapcsolatok. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati műsortartalom arányának növelésére, valamint a helyi közérdekű hírműsorok gyártására és sugárzására bruttó ,- Ft, azaz huszonnégymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a "Csaba TV" Első Csabai Televíziós Kft. részére - a jelen határozat mellékietét képező - támogatási szerződésalapján. Forrás: Médiakapcsolatok. l HL L 379/5.,

3 3 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerződésekaláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: március 31. Békéscsaba, március 7. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: Jogi:...~. Pénzügyi:...~~d

4 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLATI MŰSOROK GYÁRTÁSÁHOZ ÉS SUGÁRZÁsÁHoz DE MINIMIS TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL Amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Vantara Gyula polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a CSABA RÁDIÓ KFT. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 7., cégjegyzékszárna: Cg , adószáma: , képviseli: Glasz László ügyvezető) mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alulirott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: l. Előzmény: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a.../2011. (...) közgy. határozatában döntött arról, hogy támogatást nyújt a békéscsabai műsorszolgáltatók közszolgálati műsorainak gyártásához és sugárzásához. 2. A Támogató a jelen szerződés l. pon~ában meghatározott határozatnak megfelelően összesen bruttó ,-Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Támogatott számára a közszolgálati műsortartalom arányának növelésére, a helyi közérdekű hirműsorok gyártására és sugárzására. 3. A Támogató a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatást négy egyenlő részletben utalja át a Támogatott cm Bank Zrt.-nél vezetett Ol szárnú számlaszámára az alábbi időpontokig: április június szeptember december A Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzítettek szerint készít és sugároz január hó l. napja és december hó 31. napja között közszolgálati tartalmú műsorokat a Csaba Rádió FM 104 MHz-es ultrarövid hullámhosszán a rádió vételkörzetében az alábbiak szerint: 4.1 A Támogatott vállalja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének frakciói, illetve a Támogató által tartott sajtótájékoztatókra minden alkalommal tudósítót küld, és arról beszámol a Csaba Rádió műsorában, abban az esetben, ha a sajtótájékoztató meghívóját a tájékoztatót szervező frakció megbízottja legalább a tájékoztató kezdő időpontját megelőző 48 órával megelőzően eljuttatja a Támogatott szerkesztőségébe. 4.2 A Támogatott vállalja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének minden nyilvános ülését megelőzően és azt követően közéleti, vagy hírműsoraiban foglalkozik az önkormányzati ülések témáival, az ott született döntésekkel. A közgyűlés után, előre egyeztetett időpontban élő rádióműsor keretén belül beszélgetést folytat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterével a legfontosabb napirendi pontokról, témákról. A Támogatott vállalja, hogy ezen kívül a

5 2 téma fontosságát illetően szükség szerint tudósít és interjút készít más, a polgármesteri hivatalt, illetőleg a Támogatót érintő eseményekről, rendezvényekről, valamint az önkormányzati intézményektől érkező, és a sajtóreferens által küldött összes anyagot feldolgozza. A Támogatott vállalja, hogy naponta több alkalommal ilyen jellegű híreket sugároz. 4.3 A Támogatott vállalja, hogy a Csabai Mérleg című városi lapot kétheti rendszerességgel szemiézi. A Támogató által megküldött meghívókat, felhivásokat saját programajánló műsorában is közzé teszi. 4.4 A Támogatott vállalja, hogy közéleti és hirműsoraiban rendszeresen foglalkozik a békéscsabai székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, egyházak és sportszervezetek legfontosabb eseményeivel, hireivel. 5. A Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott közszolgálati műsorokat minden alkalommal digitálisan rögzíti, és a felvételeket digitális adathordozón havi rendszerességgel átadja a Támogató megbízottjának. A Támogató a felvétel átadásával hozzájárul ahhoz, hogy a rögzített műsorokat a Támogató a oldalon letölthető formában nyilvánosságra hozza, illetőleg, hogy azokat a Támogató marketing célra felhasználja. A Támogatott vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés 4. ponijában meghatározott műsorokat saját honlapján - a Támogató logójával jelölt menüpont alatt - nyilvánosságra hozza. 6. A Támogató a támogatás átutalását felfiiggesztheti, és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott közszolgálati tartalmú műsorok sugárzására és gyártására vonatkozó kötelezettségének a Támogató megbízottjának felszólítására sem tesz eleget, vagy ha a Támogatott a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott felvételeket a Támogató felhívására sem bocsátja a Támogató rendelkezésére. 7. De minimis támogatás nyújtására vonatkozó rendelkezések: 7.1 Jelen szerződés alapján a CSABA RÁDIÓ KFT. az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EKI. bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. Egy vállalkozásnak csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhaija meg a , azaz kétszázezer enrónak megfelelő forintösszeget, a közúti szállításban működő vállalkozások esetében pedig a enrót. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma ,- Ft, azaz négymillió forint. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés L mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (e) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve l HL L 379/5.,

6 3 a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól fugg; (d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az import áruk helyet hazai áru használatától fuggő támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeggel meghaladná a támogatási intenzitás az általános csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatott kijelenti hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatások támogatás tartalma - a támogatás odaítélését megelőző három év vonatkozásában - nem haladja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. 7.2 Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (I) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. (I) bekezdésében meghatározottegyedi támogatás kötelező tartalmi elemei az alábbiak: A támogatást nyújtó szerv megnevezése: BékéscsabaMegyei JogúVáros Önkormányzata A támogatás célja: közszolgálati műsorok gyártásaés sugárzása A támogatás formája: közvetlen, visszanem térítendő támogatás A támogatás mértéke a2011. évben: maximum ,- Ft, azaz négymillió forint Kedvezményezett: CSABA RÁDIÓ KFT A szerződés megsértésének szankciói: a támogatás felfuggesztése, illetve a már nyújtott támogatás részbeni vagy teljes visszafizetése a jelen szerződés alapján Elszámolható költségek: A műsorok gyártásához, valamint sugárzásához szükséges ingatlan, valamint technikai eszközök vásárlása, illetőleg bérlése, szállítás és üzembe helyezés költsége, infrastruktúra vagy ingatlan bővítésének, átalakitásának, felújításának, korszetűsítésének költségei, a hardverekhez és szoftverekhez kapcsolódó tevékenységek költségei, a műsorgyártásban, illetőleg sugárzásban résztvevő munkatársak bérköltsége. 7.3 A Támogató a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen támogatást megelőző 3 pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatási jogcimen elnyert minden támogatásról tájékoztatta a Támogatót, és a jogszabály által engedélyezettnél többet nem vett igénybe. 7.4 A Támogató és a Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződést, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb iratokat, a támogatás folyósítását igazoló dokumentumokat a támogatás utolsó részletének folyósításától számított 10 (tíz) évig megőrzi. 8. A Támogatott kijelenti, hogya 20ll. január hó 1. napja és 20ll. december hó 31. napja közötti időszakra vonatkozóan rendelkezik műsorkészítési és - sugárzási jogosultsággal.

7 4 9. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a műsorgyártáshoz és - sugárzáshoz esetlegesen szükséges egyéb engedélyeket beszerzi, illetőleg nyilvántartásba vételi, valamint regisztrációs kötelezettségének eleget tesz. 10. A Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott műsorok készítésével, illetve sugárzásával az esetlegesen felmerülő költségeket megfizeti. ll. A szerzői jog és a vele szomszédos jogok védelme alá tartozó - a jelen szerződés 6. pontja alapján átadott - hangfelvételek tekintetében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott lemond az átadott műsorszámok feletti további vagyoni jellegű jogairól. 12. A felek kölcsönösen együttműködve jámak el. A Támogatott vállalja, hogy a körülményeiben bekövetkező lényeges változásokról a Támogatót haladéktalanul értesíti. 13. A jelen szerződéskizárólag írásban módosítható. 14. A jelen szerződéses viszonyból esetlegesen felmerülő vitáikat a felek megpróbálják megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita eldöntésére a felek kikötik - hatáskörtől ruggően - a Békéscsabai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 15. A jelen szerződésbennem szabályozott kérdésekben az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK 2 bizottsági rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a médiaszolgáitatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény, valamint a Kormányrendelet rendelkezései megfelelően irányadóak. Jelen megállapodás hat egymással szó szerint megegyező példányban készűlt, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírnak. Békéscsaba, március 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Támogató) Képviseli: Vantara Gyula polgármester CSABA RÁDIÓ KFT. (Támogatott) Képviseli: Glasz László ügyvezető Ellenjegyzem: 2 HL L , Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

8 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLATI MŰSOROK GYÁRTÁSÁHOZ ÉS SUGÁRZÁsÁHoz DE MINIMIS TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL Amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; képviseli: Vantara Gyula polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a "Csaba TV" Első Csabai Televíziós Kft. (5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.; cégjegyzékszáma: Cg ; adószáma: ; képviseli: Szudár László ügyvezető) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Előzmény: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a.../20ll. (...) közgy. határozatában döntött arról, hogy támogatást nyújt a békéscsabai műsorszolgáltatók közszolgálati műsorainak gyártásához és sugárzásához. 2. A Támogató a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott határozatnak megfelelően összesen bruttó ,- Ft, azaz huszonnégymillió forint támogatást nyújt a Támogatott számára a közszolgálati műsortartalom arányának növelésére, a helyi közérdekű hírműsorok gyártására és sugárzására. 3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatással a Támogató hozzájárul a Csaba Televizióban készülő és sugárzásra kerülő közszolgálati tartalmú, helyi közérdekű hírműsorok gyártási és sugárzási költségeihez. A Támogatott vállalja, hogy ezen műsorok jelen szerződéssel nyújtott támogatással nem fedezett költségeit saját forrásból biztositja. 4. A Támogató a jelen szerződés 2. ponljában meghatározott támogatást négy egyenlő részletben utalja át a Támogatott KHB Nyrt. békéscsabai fiókjánál vezetett, számú számlaszámára az alábbi időpontokig: április június 1. 20ll. szeptember december A Támogatott vállalja, hogy az alábbiakban rögzítettek szerint készít és sugároz január hó 1. napja és december hó 31. napja között közszolgálati tartalmú műsorokat a Csaba Televízió csatornáján: 5.1. A Támogatott vállalja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) rendes nyilvános üléseit rögzíti, azt az ülés napján 14 és 19 óra között felvételről közvetíti A Támogatott vállalja, hogy a Közgyűlés minden rendes ülését követő szerdai adásnapon, 19 óra 15 perctől egyenként perc hosszúságban televíziós vitaműsort készít, amelyben a Közgyűlés többségét és ellenzékét adó politikai oldal képviselői egyenlő időtartamban szólalnak meg.

9 A Támogatott vállalja, hogy főműsoridőben (18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc kőzött) sugározott hirműsorában rendszeresen foglalkozik a Támogató, a Közgyűlés és annak szervei, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala aktuális hireivel, eseményeivel A Támogatott vállalja, hogy a Közgyűlés minden ülését követő 2. keddi adásnapon, 19 óra 15 perces kezdettel, egyenként perces időtartamban Fogadóóra címmel közéleti beszélgető műsort készít, amelyben Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere válaszol a városi közélettel kapcsolatban feltett kérdésekre A Támogatott vállalja, hogy a Közgyűlés soron kívüli képviselő-testületi üléseiről, alkalmanként perces hosszúsággal, Háttér címmel összefoglalót készít A Támogatott vállalja, hogy kéthetente legalább egy alkalommal, alkalmanként perces időtartamban magazinműsort készít, amelyben a Közgyűlés bizottsági elnökei számolnak be a bizottságok munkájáról A Támogatott vállalja, hogy az általa szerkesztett és sugárzott képújságba beszerkeszti a Támogató, illetőleg Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kíadott hireket, közleményeket és pályázati felhívásokat. 6. A Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződés 5. pon~ában meghatározott közszolgálati műsorokat minden alkalommal digitálisan rögzíti és a felvételeket digitális adathordozón havi rendszerességgel, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átadja a Támogató megbízásából eljáró sajtóreferensnek, illetőleg annak akadályoztatása esetén a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kíjelölt munkatársának. A Támogató a felvétel átadásával hozzájárul ahhoz, hogya rögzített műsorokat a Támogató a oldalon letölthető formában nyilvánosságra hozza. A Támogatott vállalja továbbá, hogy a jelen szerződés 5. pon~ában meghatározott műsorokat saját honlapján - a Támogató logójával jelölt menüpont alatt - nyilvánosságra hozza. 7. A Támogató a támogatás átutalását felfüggesztheti, és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott közszolgálati tartalmú műsorok sugárzására és gyártására vonatkozó kötelezettségének a Támogató írásbeli felszólítására sem tesz eleget, vagy ha a Támogatott a jelen szerződés 6. pon~ában meghatározott felvételeket a Támogató megbízottjának szóbeli, majd annak sikertelensége esetén írásbeli felhívásra sem bocsátja a Támogató rendelkezésére. 8. De minimis támogatás nyújtására vonatkozó rendelkezések: 8.1. Jelen szerződés alapján a "Csaba TV" Első Csabai Televíziós Kft. az EKszerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis)

10 3 támogatásokra való alkalmazásáról szóló l 998/2006/EKl. bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. Egy vállalkozásnak csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a , azaz kétszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, a közúti szállításban müködő vállalkozások esetében pedig a eurót. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma ,- Ft, azaz huszonnégymillió Ft. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés L mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (e) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól fugg; (d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (j) az import áruk helyet hazai áru használatától fuggő támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén müködő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeggel meghaladná a támogatási intenzitás az általános csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatott kijelenti hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatások támogatás tartalma - a támogatás odaítélését megelőző három év vonatkozásában - nem haladja meg a eurónak megfelelő forintösszeget Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (l) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. (l) bekezdésében meghatározott egyedi támogatás kötelező tartalmi elemei az alábbiak: A támogatást nyújtó szerv megnevezése: BékéscsabaMegyei Jogú Város Önkormányzata A támogatás célja: közszolgálati műsorok gyártásaés sugárzása A támogatás formája: közvetlen, visszanem térítendő támogatás A támogatás mértéke a évben: maximum ,- Ft, azaz huszonnégymillió forint. Kedvezményezett: "Csaba TV" Első Csabai Televíziós Kft. A szerződés megsértésének szankciói: a támogatás felfuggesztése, illetve a már nyújtott támogatás részbeni vagy teljes visszafizetése a jelen szerződés alapján. l HL L 379/5.,

11 Elszámolható költségek: A műsorok gyártásához, valamint sugárzásához szükséges ingatlan, valamint technikai eszközök vásárlása, illetőleg bérlése, szállitás és üzembe helyezés költsége, infrastruktúra vagy ingatlan bővítésének, átalakításának, felújításának, korszerüsítésének költségei, a hardverekhez és szoftverekhez kapcsolódó tevékenységek költségei, a műsorgyártásban, illetőleg sugárzásban résztvevő munkatársak bérköltsége A Támogató a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen támogatást megelőző 3 pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen elnyert minden támogatásról tájékoztatta a Támogatót, és a jogszabály által engedélyezettnél többet nem vett igénybe A Támogató és a Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződést, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb iratokat, a támogatás folyósítását igazoló dokumentumokat a támogatás utolsó részletének folyósításától számított 10 (tíz) évig megőrzi. 9. A Támogatott kijelenti, hogya január hó 1. napja és december hó 31. napja közötti időszakra vonatkozóan rendelkezik műsorkészítési és -sugárzási jogosultsággal. 10. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a műsorgyártáshoz és -sugárzáshoz esetlegesen szükséges egyéb engedélyeket beszerzi, illetőleg nyilvántartásba vételi, valamint regisztrációs kötelezettségének eleget tesz. 11. A Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott műsorok készítésével, illetve sugárzásával estelegesen felmerülő jogdíjakat megfizeti. 12. A szerzői jog és a vele szomszédos jogok védelme alá tartozó - a jelen szerződés 6. pon~a alapján átadott - hangfelvételek tekintetében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott lemond az átadott műsorszámok feletti további vagyoni jellegű jogairól. 13. A felek kölcsönösen együttmüködve járnak el. A Támogatott vállalja, hogy a körülményeiben bekövetkező lényeges változásokról a Támogatót haladéktalanul értesíti. 14. A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 15. A jelen szerződéses viszonyból esetlegesen felmerülő vitáikat a felek megpróbálják megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita eldöntésére a felek kikötik - hatáskörtől fuggően - a Békéscsabai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló

12 5 1998/2006IEK 2 bizottsági rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény, valamint a Kormányrendelet rendelkezései megfelelően irányadóak. Jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírnak. Békéscsaba, március 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Támogató) Képviseli: VantaraGyula polgármester "Csaba TV" Első Csabai Televíziós Kft (Támogatott) Képviseli: Szudár László ügyvezető Ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2 HL L 379/5.,

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/549-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása az Ipari Park 10405/44

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása Sorszám: III/5. Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Csikós Józsefné Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (I.30.) számú rendelete Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (egységes szerkezetben a módosításáról 32/2008. (XI. 26.)

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról (egységes szerkezetben) Berente

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének../2014.(..) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról Berente Község Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-5434-5j2015_ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés.- a Közgyűléshez - Egészségügyi Támogató Alap Program 2!015. évi működtetésére,

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

I. fejezet Altalános rendelkezések

I. fejezet Altalános rendelkezések Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (II...) önkormányzati rendelete a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye: 1051 Budapest, József

Részletesebben