BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I!I340/2015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: 1 db Támogatási program Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók magántulajdonában lévő rendelők felújításához nyújtott támogatás Előkészítő: Véleményező: Szociálpolitikai Osztály Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése június 25. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 4. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe sorolja az egészségügyi alapellátást, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. A fentiekre tekintettel az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelezettsége. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi alapellátást vállalkozó orvosokkal (a továbbiakban: háziorvos) kötött feladatellátási szerződés keretében biztosítja. A háziorvosi feladatok ellátásának feltételeit az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) tartalmazza. Az ESzCsM rendelet 3. -a értelmében az egyéb tárgyi feltételek mellett az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell a négyszemközti konzultációt 1s lehetővé tevő rendelőhelyiséget. Az ESzCsM rendelet 2. -a szerint az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét az egészségügyi

2 2 szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 35. (2) bekezdése értelmében az E. Alapból a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított összeg nem mentesíti a szolgáltató fenntartóját (tulajdonos, kezelő) az egyéb jogszabályokban előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettségek alól. A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltatók tekintetében az egészségügyi alapellátási feladatok ellátásához szükséges orvosi rendelő eltérő jogcímeken áll a betegellátás szolgálatában. A háziorvosok többsége (28 háziorvos) saját tulajdonú rendelővel rendelkezik a feladatok ellátásához. 19 háziorvos önkormányzati tulajdonú, 11 háziorvos bérelt rendelőben végzi a tevékenységét. A fentiekből látható, hogy az egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges tárgyi feltételek közül a rendelő biztosítása tekintetében igen sokszínű képet látunk. Ennek azért van jelentősége, mert az eltérő helyzetből adódóan jelentős eltérés van a praxis üzemeltetési költségviselése tekintetében az önkormányzati rendelőt ingyenesen használó, a bérelt ingatlanban rendelő és a saját tulajdonú rendelőben dolgozó háziorvosok között. Az eltérések az alábbiakban foglalhatók össze: Az önkormányzati tulajdonú rendelőket a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény üzemelteti. A rendelők karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. látja el üzemeltetési szerződés keretében. A bérelt rendelők fenntartási, felújítási kötelezettségét a bérleti szerződés szabályozza. A rendelkezésünkre álló bérleti szerződések és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) bérleti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezései szerint a bérlőt az ingatlan felújításának kötelezettsége nem terheli. A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak. A Ptk. 6:335. (1) bekezdése szerint a dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő, a többi költséget és a dologgal kapcsolatos terheket a bérbeadó viseli. A saját tulajdonú rendelővel rendelkező dolgozó háziorvosokat az ingatlan fenntartási, üzemeltetési költségei mellett a felújítási munkálatok költségei és a beruházási jellegű kiadások is terhelik. Annak érdekében, hogy a szektorsemleges szolgáltatói versenyben az egészségügyi szolgáltatók - tulajdonviszonyoktól függetlenül - egyenlő önkormányzati támogatásban részesüljenek, az alábbi javaslatot tesszük: Azok a háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi orvosi rendelő tulajdonosok, akik Békéscsaba Megyei Jogú Városban, területi ellátási kötelezettséggel, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján, közfinanszírozott egészségügyi alapellátási tevékenységet végeznek és a tulajdonukban álló rendelő az egészségügyi közszolgáltatást biztosítja, a közfeladat ellátáshoz használt orvosi rendelők felújításához kapjanak támogatást.

3 3 A támogatás érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi költségvetésében ,- Ft-ot különített el a közfeladatot ellátó re ndelők felújítása előirányzatában. A fentiek alapján javasolom, hogy a Közgyűlés a mellékelt Támogatási program alapján határozza meg a támogatási rendszer keretét jelentő feltételeket. Tekintettel arra, hogy a háziorvosok tevékenységüket vállalkozásként látják el, a hatályos uniós normák értelmében a támogatást ún. de minimis (csekély összegű) támogatásként tudja biztosítani az önkormányzat. Ennek megfelelően - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésére tekintettel - a Támogatási programot meg kell küldeni a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (a továbbiakban: TVI részére). A Támogatási program kizárólag akkor alkalmazható, ha a TVI állásfoglalásában megállapítja, hogy a dokumentum összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel, vagyis a Támogatási program hatályba lépésének nincs uniós versenyjogi akadálya. Annak érdekében, hogy a TVI által esetlegesen javasolt módosítások mielőbb átvezetésre kerülhessenek, javaslom, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Szociális és Egészségügyi Bizottságot az ilyen jellegű módosítások elfogadására. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Szociálpolitikai Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Jogi Igazgatási és Humánpolitikai Osztály. Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései a Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Városban az egészségügyi alapellátási tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel végző háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok tulajdonában álló, egészségügyi közfeladat ellátását szolgáló rendelők tulajdonosai részére felhalmozási célú (felújítási) támogatást biztosít. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban meghatározott felhalmozási célú támogatás hozzáférési szabályairól és a felhasználási kötöttségekről szóló támogatási programot (a továbbiakban: Támogatási program) a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Bacsa Vendel jegyzőt, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal

4 4 kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésére tekintettel a Támogatási programot küldje meg a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére. Felelős: Dr. Bacsa Vendel jegyző Határidő: július Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy szükség esetén a Támogatási programot a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája által tett esetleges javaslatokra tekintettel pontosítsa. Felelős: Dr. Kerekes Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Városban az egészségügyi alapellátási tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel végző háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok tulajdonában álló rendelők támogatására a Támogatási program alapján a évi pályázati keretösszeget eft-ban határozza meg. Felelős: Dr. Kerekes Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Határidő: december 31. Forrás: évi költségvetés Közfeladatot ellátó rendelők felújítása előirányzat 6. A évekre vonatkozó támogatási keretösszeget az éves költségvetési rendelet előkészítése során tervezni szükséges. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés egészségügyi feladatokat ellátó bizottságát arra, hogy a Támogatási program alapján a támogatással kapcsolatos döntéseket meghozza, így különösen döntsön a pályázati kiírások elfogadása, a pályázatok értékelése és támogatása, illetőleg a nyertes pályázók beszámolóinak elfogadása tárgyában. Felelős: Dr. Kerekes Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Határidő: december 31. Békéscsaba, június 19. Ellenjegyzés: ArJ /"" Jogi:... ~ ~? r I /C?~.e Penzugy1:... -:--:... :.... (). fty\ljl Zelenyá szkiné Dr. E tanácsnok es

5 A Békéscsaba Megyei Jogú Városban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok tulajdonában lévő orvosi rendelők támogatási rendjéről szóló támogatási program 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a.../2015. (VI. 25.) közgy. határozatában a Békéscsaba Megyei Jogú Városban az egészségügyi alapellátási tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel végző háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok tulajdonában álló egészségügyi közfeladat ellátását szolgáló rendelők (a továbbiakban: háziorvosi tulajdonú rendelő) tulajdonosai részére felhalmozási (felújítási) célú támogatást állapított meg. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a támogatással kapcsolatos pályázatok kiírásával, a döntések meghozatalával és a támogatás igénybevételéről szóló beszámolók elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az egészségügyi feladatokat ellátó bizottságára (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át. A támogatás igénylésének és elszámolásának szabályairól jelen Támogatási program rendelkezik. 2. E Támogatási program hatálya azokra a háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi rendelő tulajdonosokra terjed ki, akik a Békéscsaba Megyei Jogú Városban, területi ellátási kötelezettséggel, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján, közfinanszírozott egészsegugyi alapellátási tevékenységet végeznek és a tulajdonukban álló rendelő egészségügyi közfeladat ellátását biztosítja. II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A támogatásra irányuló pályázat 1. A Bizottság pályázati eljárás keretében támogatást állapíthat meg a háziorvosi tulajdonú rendelő háziorvos tulajdonosai részére a rendelő felhalmozási (felújítási) célú támogatására. A támogatás a rendelő felújítási költségeinek előfinanszírozására és az elvégzett felújítás utófinanszírozására is felhasználható. 2. A támogatás mértéke: legfeljebb ,- Ft/év/rendelő. 3. A rendelő tulajdonosa a támogatási összeget az egészségügyi közszolgáltatás biztosítására szolgáló rendelő felhalmozási (felújítási) célú kiadásainak csökkentésére/fedezetére használhatja fel. 4. Amennyiben a fentiek szerint meghatározott, a rendelő tulajdonjogával rendelkező egészségügyi szolgáltató nem kíván élni az adott évben a pályázati lehetőséggel, vagy a benyújtott pályázatában igényelt támogatási összeg nem meríti ki 2. pontban meghatározott maximálisan adható összeget, az a következő évre/évekre átvihető. Az éves keret legfeljebb 5 évig gyűjthető, legkésőbb év végéig használható fel. Aki az előzőekben meghatározott időpontig nem nyújt be pályázatot, a továbbiakban nem léphet fel támogatási igénnyel a fel nem használt összeg iránt.

6 2 A támogatásra irányuló pályázat kiírása 1. A Bizottság évente két alkalommal (március és szeptember) hirdet pályázatot háziorvosi tulajdonú rendelő háziorvos tulajdonosai részére a rendelő felhalmozási (felújítási) célú támogatására. 2. A pályázati felhívást Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapján és a Csabai Mérlegben kell közzétenni. 3. A közös tulajdonú ingatlanrésszel rendelkező rendelőtulajdonosok közös pályázat benyújtásával is igényelhetik a támogatást. 4. A pályázat a felhívásban szereplő űrlap és mellékletei a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán a Bizottságnak címezve nyújthatók be. 5. A pályázatokról és a támogatásról a Bizottság a pályázatok benyújtását követő soros ülésén a dönt. 6. A támogatás folyósítására a pályázatokról való döntés meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését követően egy összegben kerül sor. III. UNIÓS VERSENYJOGI RENDELKEZÉSEK 1. A támogatási szerződés megkötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., o., a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 2. Jelen Támogatási program a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást tartalmaz. Egy vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 OOO, azaz kétszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege pedig a eurónak megfelelő forintösszeget. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem vehető igénybe. 3. A 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A támogatási szerződésben a támogatott kijelenti, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma - a támogatás odaítélését megelőző három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladja meg a 200 OOO, azaz kétszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege pedig a eurónak megfelelő forintösszeget. A Támogatási szerződésben a támogatott nyilatkozik arról is, hogy a támogatás odaítélését megelőző három pénzügyi évben összesen mennyi csekély összegű támogatást ítéltek oda a részére. 4. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi

7 3 évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni. 5. A támogatottnak és az Önkormányzatnak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított l 0 évig meg kell őrizniük. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen Támogatási program szeptember 1. napjától december 31. napjáig hatályos. 2. Jelen Támogatási program alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, továbbá jelen Támogatási program III. fejezetében meghatározott uniós versenyjogi normákat kell megfelelően alkalmazni. Békéscsaba, Dr. Bacsa Vendel jegyző Szarvas Péter polgármester Tarné Stuber Éva pénzügyi és gazdasági osztályvezető

8

I. fejezet Altalános rendelkezések

I. fejezet Altalános rendelkezések Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (II...) önkormányzati rendelete a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) együttműködve nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szerbiában

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I 287-612011. Előadó: Opauszki Zoltán; dr. László Jenő Csaba Mell.: 2 db szerződéstervezet; 2 db állásfoglalás Postacím:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS

BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII.89-3/05., V. 5/05. Előadó: Tarné S/uber Éva, Túriné Kovács Márla, Dr. Komán.Ágnes, Dr. Deák Zoltán, Bencsik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63112015. Előadó: Csizmadia Bernadett, dr. László Jenő Csaba Mell.: l db rendelettervezet; l db pályázatifelhívás Hiv.

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

KMUSZ2014. Tartalomjegyzék

KMUSZ2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 1. A pályázati eljárás célja, a pályázói kör és a bírálat... 3 1.1. A pályázati eljárás célja... 3 1.2. A pályázói kör... 4 1.3. A bírálóbizottság és a bírálat menete...

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

1. A támogatás feltételei

1. A támogatás feltételei A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelete a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Kiskereskedelmi tevékenységre beérkezett pályázatok elbírálása

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben