Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 F E L H Í V Á S Tisztelt Állampolgárok, önkormányzati, állami és nem állami szervek vezetői, dolgozói (továbbiakban: véleményezők) Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 46/B. -a alapján a képviselő-testület döntését megelőzően társadalmi egyeztetésre bocsátom: TERVEZET Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások csekély összegű (de minimis) támogatásának helyi szabályairól Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (2) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 85/2004. ( IV.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet célja, hatálya 1.. (1) A helyi támogatási-rendszer bevezetésének célja az Egyházasdengelegen működő (székhellyel, vagy telephellyel rendelkező) vállalkozások, cégek támogatása a versenyképességük megőrzése érdekében. (2) A rendelet hatálya kiterjed Egyházasdengeleg község közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokra, cégekre melyek az adott időszakban, előírt határidőre megfizették gépjárműadójukat és az önkormányzat számláján az teljesült. II. A kérelem benyújtásának módja, határideje 2.. (1) A támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti Kérelem önkormányzati támogatás megállapítására nyomtatványon kell benyújtani. (2) A vállalkozás a kérelemhez köteles csatolni a rendelet 2. számú melléklete szerinti írásos formában készített nyilatkozatot a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. (2) (3) A kérelemhez mellékelni kell az adott időszakra történt befizetés pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumot. (3) (4) A kérelemhez mellékelni kell az adott jármű forgalmijának forgalmi engedélyének másolatát.

2 (4) (5) A kérelmet és a szükséges igazolásokat a fizetési kötelezettséget követően, a teljesítést követő 30 napon belül lehet benyújtani. Támogatást II. félévében lehet először igényelni. III. Hatásköri rendelkezés 3.. (1) A kérelmet és mellékleteket a Körjegyzőség hivatalába kell benyújtani. (2) A benyújtott kérelmeket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester 30 napon belül bírálja el. (3) Amennyiben a kérelmező az előírt feltételeknek megfelel, úgy a polgármester a kérelemnek helyt ad és a jogosultságot megállapítja, amennyiben a kérelmező az előírt feltételeknek nem felel meg, úgy a kérelmet határozattal elutasítja. IV. A jogosultság feltételei 4.. (1) Jelen rendelet alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/ ) (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. (2) Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: 1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

3 g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás; h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás. (3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. (4) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. (5) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. (6) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. V. A támogatás igénylésének szabályai, a támogatás mértéke 5.. (1) Támogatást azon cégek, vállalkozások részére lehet igényelni, akik a településen rendelkeznek székhellyel vagy telephellyel. (2) A támogatás számítása: azon gépjárművek után képződik, melyek forgalmi engedélyébe székhelyként vagy telephelyként Egyházasdengeleg település van bejegyezve és az adóztatási feladatok ellátására az önkormányzat illetékessége fennáll. (3) Csak az adott időszakban megfizetésre előírt, az esedékesség napjáig megfizetett és a településen maradó gépjárműadó képezi a számítás alapját. (4) A támogatás mértéke az Egyházasdengeleg Község Önkormányzata számlájára megfizetett és a településen maradó gépjárműadó 50 %-ának megfelelő mértékű támogatás. VI. A támogatás folyósításának szabályai (1) A támogatást a jogosultság alapján a kérelem benyújtását követően a teljes félévre meg kell állapítani, függetlenül a kérelem benyújtás időpontjától. (2) A támogatás teljes évre is megítélhető, amennyiben teljes évre lett megfizetve a gépjárműadó.

4 (3) Új forgalomba helyezés esetén a támogatás töredék évre (félévre) is megállapításra kerülhet, amennyiben a jogosultság alapján a kérelem benyújtásra került. (4) Amennyiben nem a megadott határidőre teljesítette fizetési kötelezettségét, adott félévben nem igényelhet támogatást az adott vállalkozás (1) A támogatás a jogosultság megállapításáról rendelkező jogerős határozat alapján 30 napon belül kerül folyósításra egy összegben a kérelmező bankszámlájára történő utalással. VII. Záró rendelkezések (1) A rendelet napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 9/2011. (V.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Egyházasdengeleg, január 19. Zsiga Tamás polgármester Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző

5 1. számú melléklet K É R E L E M önkormányzati támogatás megállapítására Kérelmező képviselőjének neve:. Elérhetőségek (cím, telefon, ,):... Vállalkozás megnevezése:.... Egyházasdengelegi székhely, illetve telephely bejegyzési ideje:. Egyházasdengelegi székhely, illetve telephely bejegyzési címe:. Vállalkozás tevékenysége:.... Vállalkozás adószáma:.... Vállalkozás további telephelyei:... Vállalkozás számlaszáma:..... Számítási alapot képező járművek adatai, melyek után előírt határidőre a gépjárműadót megfizette: rendszám gyártmány - típus megfizetett gépjárműadó (felsorolás további lapon folytatható minden oldalt a kérelmező aláírásával hitelesítsen) Egyházasdengeleg, 20 kérelmező aláírása

6 2. számú melléklet Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról Alulírott nyilatkozom, hogy a támogatási igény benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatást szerepeltesse az alábbi táblázatban: Megítélés dátuma (év.hó.nap) Megítélt támogatás euroban Megítélt támogatás forintban Árfolyam 1 Forrás/támogató megnevezése...., 20. aláírás, pecsét Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben de minimis támogatás nem lett részünkre megítélve....., 20. aláírás, pecsét 1 a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó

7 1. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP Társadalmi hatás: A településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól szóló rendelet ösztönzően hat a településen székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozásokra. Új vállalkozások településre érkezése várható, különös tekintettel a honi, illetve nemzetközi személy-, illetve teherfuvarozásban résztvevők köréből. A rendelet alapján várhatóan bővülnek a település forrásai a gépjárműadó megnövekedésével, ezzel a gazdálkodás kiegyensúlyozottá válik, több forrás képződik a helyi infrastruktúra (belső úthálózat) fejlesztésére, melyek pozitív hatásai az állampolgárok számára is érzékelhető javulást okoznak. A vállalkozások idetelepülésének ösztönzése, illetve településünkön történő tevékenységbővítése tágabb környezetünkre is ösztönző hatással lesz, minek következtében új munkahelyek létesülése várható. A meghirdetett Dengelegen élni jó! programhoz nem csak anyagi hátteret nyújt, hanem a programok humán erőforrás igényét is javítja, áttételesen a helyben tevékenykedő civil szervezetek munkálkodását is segíti (szervező-résztvevő, támogatói kör bővülése, minőségi fejlődése). Gazdasági hatás: Gazdasági hatása nem csak helyi értelemben, hanem a résztvevők teljes körében élénkítő hatású, hiszen a szállítással foglalkozó szektort sújtó működési terhek csökkenek, ugyanis jelentős mértékben ez a tevékenységi kör tud élni a támogatás lehetőségével. Költségvetési hatás: A rendelet pozitív irányban egy kissé kiszámíthatatlanná teszi a helyi költségvetést, hiszen olyan plusz bevételek érkeznek a településre, melyeket becsülni is nehéz. Kockázatot gyakorlatilag nem rejt. Környezeti és egészségi következmények: Járműveket is a településre hozó vállalkozások leendő telephelye(i)t a község határában tervezzük kialakítani, így a forgalom nem nő a településen. A településközi forgalom kismértékű növekedésére számítunk, ugyanis a vállalkozások nem a településről, illetve nem a településre szállítanak, hanem az ország (vagy külföld) egyéb pontjai között. Egyházasdengelegen (határában) csak ideiglenesen és nem napi rendszerességgel tartózkodnak. A megnövekedett forgalomra való tekintettel évente felülvizsgálásra kerül, erről évente jelentés készül, javasolt intézkedési tervvel - és a szükséges intézkedésekről a Testület akkor dönt. Szükség esetén a folyamatba szakértőt is bevonnak. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációs terheket növeli, de ezek időszakosak: jellemzően a március 15. és a szeptember 15. előtti időszakban a kiszabási-kiértesítési feladatok, illetve az igények beérkezésekor a feldolgozás, illetve az ellenőrzés jelent plusz terheket. A megnövekedett forgalomra való tekintettel évente felülvizsgálásra kerül, erről évente jelentés készül, javasolt intézkedési tervvel - és a szükséges intézkedésekről a Testület akkor dönt. Szükség esetén a folyamatba szakértőt is bevonnak.

8 A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat bevételei folyamatosan szűkülnek, a normatívák egyre kevésbé fedezik a kiadásokat. A források a rendelet hatására jelentősen nőnek (gépjárműadó bevétel jelentősen megnő). A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a többször módosított 40/2003.(XII.16.)

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Kiskereskedelmi tevékenységre beérkezett pályázatok elbírálása

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról (egységes szerkezetben) Berente

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének../2014.(..) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról Berente Község Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

32/2008. (XI. 26.) számú rendelete

32/2008. (XI. 26.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI. 26.) számú rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Fejlesztési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (egységes szerkezetben a módosításáról 32/2008. (XI. 26.)

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2009. március 17. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

MEGHÍVÓ. 2009. március 17. napján du. 13,30 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17.,

Részletesebben

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) együttműködve nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szerbiában

Részletesebben

A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A5. melléklet A TÁMOGATÁSI FORMÁK BEMUTATÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához a mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2004./IV.20./ számú rendelete a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel

Részletesebben

I. fejezet Altalános rendelkezések

I. fejezet Altalános rendelkezések Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (II...) önkormányzati rendelete a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása Sorszám: III/5. Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Csikós Józsefné Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben