K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S"

Átírás

1 Ikt. szám: Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: , székhelye: HU Szombathely, Petőfi S. u. 18.), KSH szám: , mint hitelező (a továbbiakban: hitelező), másfelől (szül.név:......, szül hely, idő:..., anyja neve:......, szig. szám:...,.... szám alatti lakos, állampolgársága:...) mint adós (a továbbiakban: adós) és (szül.név:..., szül hely, idő:..., anyja neve:......, szig.szám:...,... szám alatti lakos) mint adós (a továbbiakban: adós) és (szül.név:..., szül hely, idő:..., anyja neve:......, szig.szám:...,... szám alatti lakos, állampolgársága: ) mint készfizető kezes (a továbbiakban: készfizető kezes) és szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: Az Adós(ok) és készfizető kezes(ek) büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak, hogy a saját maguk nevében járnak el és a fenti adatok az érvényes azonosító okiratukban foglaltakkal megegyeznek. A kötelezett(ek)- adós(ok), készfizető kezes(ek) (kölcsönösen) kijelenti(k) azt, hogy nagykorú, teljes cselekvőképes, devizabelföldi magyar állampolgár(ok), aki(k) jogügyletkötési képességgel bír(nak). 1./ A SAVARIA Takarékszövetkezet az Adós(ok) részére... hónapos lejárattal lakásfelújítási bankkölcsönt biztosít... Ft azaz...forint összegben. A kölcsön iktató száma: Folyósítás időintervalluma: és között. Folyósítási feltétel a Felhatalmazó levél hitelintézet által történő befogadásának igazolása. Az Adós(ok) kijelenti(k), hogy az ingatlanon elvégzendő lakáscélú munkákhoz szükséges anyagi eszközök finanszírozására a Fundamenta Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt-vel (továbbiakban Fundamenta Zrt) ajánlat számú saját nevére szóló Lakáselőtakarékossági Szerződést kötött(ek), és vállalja(ák) a lakás-előtakarékossági szerződésben foglalt kötelezettségei(k)nek teljesítését. 2./ Az Adós(ok) tudomásul veszi(k) azt, hogy a részé(ük)re nyújtott hitel teljes egészében kizárólagosan a jelen okirat 1./ pontjában megjelölt célra használható fel. A felek megállapodnak abban, hogy a hitel felhasználását a Takarékszövetkezet jogosult ellenőrizni. 3./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hitel felvételének napjától kezdődően az adós(ok) a hitelösszeg után változó éves kamatot köteles(ek) megfizetni, melynek mértéke, 3 (három) havi BUBOR + %, azaz százalék kamatfelár, jelenleg..%, azaz százalék.

2 2 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés aláírásakor hatályos Hirdetmény alapján az Adóst szolgáltatások igénybevételével összefüggő kamatkedvezmény(ek) illeti(k) meg. A kedvezményes kamat számításának alapjául szolgáló feltételek fennállását a SAVARIA Takarékszövetkezet éves monitoring keretében felülvizsgálja. Az ügyleti kamatot az Adós(ok) havonta, minden hó 1-jén köteles(ek) megfizetni, az első kamatfizetés esedékessége a szerződéskötést követő hónap első munkanapja. Az Adós(ok) kamatfizetési kötelezettsége a hitel megszűnésének napjáig tart. 4./ A kölcsön törlesztése: A futamidő két szakaszból áll, türelmi idős és az annuitásos részből. A türelmi és annuitásos rész együttesen képezi a teljes futamidőt. A türelmi idő alatt az adós csak a kamatot fizeti meg a hitelintézetnek, valamint az LTP-nek a lakáselőtakarékossági szerződésben meghatározott havi megtakarítási összegeket. A türelmi idő kezdő napja: (a folyósítás napja) A türelmi idő utolsó napja: (eljárásrend szerint) A türelmi idő alatt fizetendő: Ft kamat A megtakarítás havi összege:. Ft A fizetendő kamat az aktuális kondíciók függvényében kamatperiódusonként változhat, amelyről a Hitelintézet írásban tájékoztatja az adóst. Az annuitásos törlesztési időszak kezdő napja:..(a türelmi időt követő naptári nap) A kölcsön lejárata: A fizetendő törlesztő részlet összege:..ft A törlesztő részlet az annuitásos időszak kezdetekor fennálló kondíciók alapján újra meghatározásra kerül, amelyről a Hitelintézet írásban tájékoztatja az Adóst. A tőketartozás összegének visszafizetése céljából az Adós(ok) a Fundamenta Zrt-vel napján,. ajánlat számú,,- Ft szerződéses összegű Lakáselőtakarékossági Szerződést kötött(ek). Ezen megtakarítási szerződés kiutalási összegéből kerül elszámolásra a tőke törlesztése a kiutalás időpontjában, de legkésőbb a kölcsönszerződés lejáratakor. 1 A szerződő felek megállapodnak, amennyiben a kölcsönszerződés lejárata és a kiutalás időpontja egyidejű, és a tőketartozás összege a kiutalás összegéből várhatóan megtérül, az Adós(ok) a hitel lejáratakor a tőketartozás megfizetésével egyidejűleg, a Fundamenta lakás előtakarékossági szerződés kiutalt megtakarítási összegéből köteles(ek) megfizetni az akkor fennálló teljes tartozást. 1 A szerződő felek megállapodnak, amennyiben a kiutalás összege kisebb, mint az Adós(ok)nak a hitelezővel szemben fennálló teljes kötelezettség állománya, akkor az Adós(ok) vállalja(ák) a megtakarítási összeg kiutalásával egyidejűleg, de legkésőbb a kölcsönszerződés lejáratáig egyösszegben megfizetik a fennálló kötelezettség különbözetét is. 1 A szerződő felek megállapodnak, amennyiben a kölcsönszerződés lejárata lényegesen későbbi időpontra esik mint a kiutalás várható időpontja és a hitelösszege meghaladja a kiutalás összegét, akkor a szerződés újratárgyalásra és módosításra kerül, még a kiutalás időpontja előtt. A fennmaradó tőketartozás megfizetésének feltételei az újratárgyalás során kerülnek megállapításra. 1 A szerződő felek megállapodnak, amennyiben a tőketartozás összegét a várható kiutalás összege meghaladja, úgy az Adós(ok) tudomásul veszik, hogy a különbözet összegét lakáscélú felhasználásra fordított számlákkal kell igazolni. 2

3 3 A Hitelező az alapkamatot minden naptári negyedév utolsó munkanapját megelőző 2. (második) banki munkanapon az MNB honlapján (www.mnb.hu) közzétett 3 (három) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. A kölcsön kamatának mértéke változó, ezért a Takarékszövetkezet jogosult a BUBOR változásának függvényében a kamatot az előző bekezdés szerint meghatározott időpontban automatikusan módosítani. A törlesztés során az elszámolás sorrendjét az évi V. törvény (Ptk.) határozza meg. 5./ Az Adós(ok) elismeri(k), hogy a kölcsön éves induló, százalékban kifejezett, a Szerződés megkötésének napján érvényes, a Takarékszövetkezet Hirdetményében közzétett hatályos kondíciók alapján számított teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban THM):..% A teljes hiteldíj mutató kiszámításánál figyelembevett feltételek az alábbiak: az éves kamat mértéke a hitel előkészítés díja,rendkívüli ügyintézési díjat, fundamentás számlanyitási díjat, havi megtakarítás összegét, zárolás költségét, jelzálogjog bejegyzésének díját, értékbecslés díját, kiszállási díjat, fizetési számlához kapcsolódó számlavezetési díjat, éves kártyadíjat, tranzakciós díjakat, számlacsomag havi díját. 6./ A hitel futamideje alatt az Adós(ok) által fizetendő teljes összeg a szerződés aláírásának napján ismert fenti feltételek alapján, szerződésszerű teljesítés esetén:..ft azaz forint. A fenti összeg így természetesen nem tartalmazza különösen a késedelmi kamatot, a felszólító levél díját, a KHR kiértesítő levél díját, és a jelen szerződésből eredő hitelezői követelések behajtásával kapcsolatos mindennemű költséget és díjat. 7./ Az Adós(ok) a tartozásról a hitelszerződés fennállása alatt jogosultak díj-, költség, kamat- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen törlesztési táblázat (fizetési terv) formájában kivonatot kapni. 8./ Amennyiben a kiutalási időszak az 5 hónapot meghaladja, akkor az Adós(ok) vállalja(ák), hogy a meghosszabbodott futamidő havi kamatterheit a jelen szerződés 3. pontja szerint megfizeti(k). Az Adós(ok) köteles(ek) lakossági fizetési számlát nyitni a hitelező pénzintézetnél, és a Fundamenta lakáselőtakarékosság havi megtakarítási összegét ezen számláról teljesíteni. Amennyiben bármely ok miatt megszüntetésre kerül a lakossági fizetési számla és/vagy a Fundamenta szerződés megtakarítási összegét az Adós(ok) nem teljesít(ik), a hitelező jogosult a hitelt felmondani, és az Adós(ok) köteles(ek) a fennálló tartozás teljes összegét azonnal a 3./ pontban rögzített kamatmértéken visszafizetni. 9./ A hitelszerződés teljes előtörlesztése esetén a takarékszövetkezet értesíti a Fundamenta Lakáskassza Zrtt, és egyben kéri a zárolás feloldását. Ezzel a lakás-takarékpénztári szerződés tulajdonosa teljes rendelkezési jogot szerez a szerződésben. 10./ A felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön biztosítékait az alábbiakban határozzák meg: a./ A felek megállapodnak abban, hogy hitelező javára tőke és járulékai erejéig, a következő ingatlanra zálogjogot alapítanak. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy... és... született... (... szám alatti lakosok) a hrsz. belterületi ingatlan, arányú tulajdonosa(i) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a jelen szerződésből fakadó további kötelezettségek biztosítására... helyrajzi számú ingatlanra (mely holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt) 1 a Takarékszövetkezet a saját javára...- Ft tőke és járulékai erejéig az illetékes földhivatalnál a zálogjogot bejegyeztesse a 2. számú függelékben foglaltak szerint. Az Adós(ok) kötelezi(k) magát arra, hogy a kölcsön fedezetét képező ingatlan tekintetében három évente egy alkalommal saját költségére ingatlan értékbecslést készíttet. Az értékbecslést a SAVARIA Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslők listájából az Adós(ok) által kiválasztott személynek kell 3

4 4 elvégeznie. A SAVARIA Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslők listáját az értékbecslés szükségességére felhívó levél melléklete tartalmazza. Az elkészült értékbecslés egy eredeti példányát az Adós(ok) köteles(ek) a SAVARIA Takarékszövetkezetnek haladéktalanul benyújtani. Amennyiben az Adós(ok) az értékbecslés elkészítésére vonatkozó kötelezettségének a tájékoztatás kézhez vételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, az értékbecslést a SAVARIA Takarékszövetkezet az ügyfél költségére elvégezteti oly módon, hogy az értékbecslés költségével az Adós(ok) hitelszámláját megterheli. b./ Az Adós(ok) a jelen Kölcsönszerződéssel, valamint ennek 3. sz. függelékét képező követelésre alapított zálogszerződéssel feltétlen beleegyezését (üket) adja (ák) ahhoz, hogy a Fundamenta Zrt-vel kötött szerződés (ajánlat) számú Lakás-előtakarékossági Szerződésből kiutalásra kerülő összegből a jelen szerződés 1. pontja szerinti kölcsönszerződésből eredő, a kiutalás időpontjában fennálló tartozást a kölcsönnyújtó egy összegben, külön rendelkezés nélkül részben vagy egészben kiegyenlítse. c./ 1 Jelen okirat aláírásával..(név) készfizető kezesi kötelezettséget vállal(nak) az Adós(ok) ezen szerződésből fakadó mindennemű kötelezettsége erejéig (.,- Ft tőke, és annak ügyleti kamatai, esetleges késedelmi kamatai az igény érvényesítésével összefüggő eljárások költségei és díjai stb), illetve kijelenti(k), hogy a készfizető kezesség jogintézményének tartalmával tisztában van(nak). 11./ Az Adós(ok), készfizető kezes(ek) a következő pénzintézeteknél rendelkez(nek) lakossági számlával: Név: (Bank) számlaszám:... Név: (Bank) számlaszám:... Az Adós(ok) a Hitelezőnél fenntartott fizetési számlájukhoz kapcsolódóan az alábbi díjak, költségek, jutalékok megfizetésére kötelezettek: - számlanyitási díj, - számlavezetési díj, - zárlati költség, - számlacsomagok havi díja, - tranzakciós díjak, - bankkártya éves díja. 1 Az Adós(ok) a szerződés mellékletét képező Felhatalmazás alapján megbízzák a kölcsönnyújtót, hogy fizetési számlájukról a hitelintézeti kölcsön kamatát és egyéb díjait szedje be, és a lakás-előtakarékossági szerződés szerint fizetendő megtakarítási összeget és FLK-nak fizetendő díjakat, valamint a biztosítási díjakat a fizetési számlája terhére teljesítse. 12./ Az Adós(ok), készfizető kezes(ek) tudomásul veszi(k) azt, hogy a Takarékszövetkezetnek jogában áll a követelését azonnali hatállyal lejárttá tenni és a kölcsön és annak valamennyi járuléka azonnali megfizetését követelni, amennyiben a Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződésben és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei(k)nek nem tesz(nek) eleget. 13./ Az Adós(ok) tudomásul veszik, hogy a Hitelintézet a kölcsönt felmondhatja a kölcsönszerződésben foglalt eseteken túl az alábbi okok miatt:, amennyiben az Adós, illetve az LTP betétek megfizetésére köteles személy a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségével 3 havi késedelembe esett, amennyiben az Adós az LTP szerződés vonatkozásában olyan szerződésszegést követett el, mely következményeként az állami támogatásra való jogosultságát elveszti amennyiben az kölcsönszerződéshez több LTP szerződés kapcsolódik és az Adós már egyetlen 4

5 lakás-takarékpénztári szerződés vonatkozásában késedelembe esett 5 14./ Adós(ok) beleegyezését(üket) adja(ák) ahhoz, hogy a kölcsönnyújtással összefüggő adataikat a kölcsönnyújtó ügyfélnyilvántartásába felvegye és azokat - megkeresésre - a FLK-val közölje, továbbá hozzájárulnak az Adósok ahhoz, hogy a kölcsönnyújtó és a FLK az Adós(ok) fizetőképességére valamint a vele kötött szerződések teljesülésére vonatkozó rendelkezésükre álló adatokat egymással közöljék. 15./ Adós(ok) és Készfizető kezes(ek) kijelenti(k) azt, hogy a kölcsönnel kapcsolatos értesítéseket az Adós(ok) részére a Takarékszövetkezet joghatályosan a.. sz. alatti címre, a Készfizető kezes(ek) részére a...sz. alatti címre küldheti. A szerződő felek a jelen szerződésbe foglalt valamennyi jogviszonyból eredő jogvitájuk esetére alávetik magukat a Szombathelyi Járásbíróság (helyi bíróság) vagy a hatásköri szabályokra figyelemmel a Szombathelyi Törvényszék (elsőfokú bíróság) illetékességének. A felek tudomásul veszik azt, hogy a kikötött Szombathelyi Járásbíróság (Szombathelyi Törvényszék) kizárólagosan illetékes, s a kikötés hatálya kiterjed a jogutódokra is. A szerződő felek kölcsönösen kijelentik azt, hogy a Polgári perrendtartás bírósági illetékességgel kapcsolatos vonatkozó szabályait megismerték, s azok tudatában írják alá ezen szerződést. Jogvita esetén a fogyasztó számára peren kívüli rendezésre van lehetőség, amely peren kívül eljáró fórum a MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) A felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank A felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának, Hitelezési Szabályzatának, egyéb szabályzatainak, eljárási rendjének rendelkezései és az Általános Szerződési Szabályok (1. számú függelék) az irányadóak. Az Adós(ok) és készfizető kezes(ek) kijelenti(k), hogy a Hitelező Általános Üzletszabályzatát, továbbá az Általános Szerződési Szabályokat és az előző mondatban felsorolt további vonatkozó iratokat áttanulmányozta(ák), s a vonatkozó rendelkezéseket megértette(ék). 17./ A Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy ezen szerződésnek a következő 5 (négy) függeléke van: 1. számú függelék: Általános Szerződési Szabályok 2. számú függelék: Fogyasztói zálogszerződés 3. számú függelék: Zálogszerződés követelést terhelő zálogjog alapítására 4. számú függelék: Felhatalmazó levél ( db) 5. számú függelék: 4. pontban említett kamatkedvezmény alapjául szolgáló táblázat Adós(ok), készfizető kezes(ek) elismeri(k) azt, hogy ezen kölcsönszerződés egy eredeti példányát a mai napon személyesen átvette(ék). Adós(ok), készfizető kezes(ek) a jelen okirat aláírásával elismerőleg nyugtatja(ák) azt, hogy ezen kölcsönszerződést a kettő együttesen és folyamatosan jelen volt ügyleti tanú előtt saját kezűleg, helyben hagyólag, a kölcsönszerződés minden egyes írott oldalát írta(ák) alá. A szerződő felek kölcsönösen tudomásul veszik azt, hogy a jelen... azaz... számozott és egybekapcsolt lapból álló hitelszerződésben és annak függelékeiben részletesen nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt,,. év... hó... napján. 5

6 .... SAVARIA Takarékszövetkezet, mint hitelező szerződő fél... mint adós szerződő fél mint adós szerződő fél (születési név is) (születési név is) mint készfizető kezes szerződő fél (születési név is) Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Aláírás:... Név:..... Lakcím:... Név:.:... Lakcím:... Szig. szám:... Szig. szám:... 6

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte:...... Engedélyező

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre) [Takszovfejlec] Az Ön számlavezető bankja: TkszFiokMegnev TkszFiokCim Adó ig. szám: TkszFiokTelefon TkszFiokWWWAndMail BankNev BankCime Adóigazgatási szám: MNB számlaszám: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés Természetes személy részére jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz 3. sz. melléklet Hiteliktatószám: Készítette: Ellenőrizte:.. A szerződő felek, egyrészről: a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hiteliktatószám: 727-..- -

Hiteliktatószám: 727-..- - Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. Adószáma:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-2-44, törzsszám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett.

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett. Kölcsönszerződés (Készült a szerződéskötéskor hatályos 2013. évi CCXXXVII. alaptörvény és az azt módosító törvények alapján) A hitel ikt. száma: «Iktatószám» A hitel száma: «Hitel_száma» Készítette: «Készítette»

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től)

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Hiteliktatószám: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Főnix Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben