D Wolfenbüttel Tel.: / 401-1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D-38288 Wolfenbüttel Tel.: 049-5331 / 401-1"

Átírás

1 clarinet mn EC BIZTONSÁGI ADATLAP a 91/155/EEC szerint Kiadás kelte: december ) A SZER / KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: CLARINET Specifikáció: 0802 Termékszám: MSDS szám: SD AgrEvo kód: A vállalat azonosítása: A tájékoztatást adta: AE B SC19 A2 Hoechst Schering AgrEvo GmbH. D Wolfenbüttel Tel.: / Szállításbiztonsági Osztály, Wolfenbüttel Oehne úr Tel.: / Vészhelyzeti számok: / ) ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK Vegyi jelleg Vizes szuszpenziós koncentrátum (SC), tartalmaz: 4,76% Fluquinconazol (50 g/l) 14,29% Pirimetanil (150 g/l) UN szám: 3082 Veszélyes alkotóelemek (2,4-diklorofenil)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-lil)-4 (3H)-quirazolinon (Fluquinconazol) 4,76% Veszélyességi fokozatok: T, N Kockázati kódok: 21, 23/25, 48/22, 50/53 3.) VESZÉLYESSÉG Káros anyag. Veszélyesség az emberre és a környezetre 20/22 Belégzéskor és lenyeléskor káros hatás mutatkozik. Veszélyességi osztály Az osztályba sorolás megfelel a jelenlegi EU szabályozásnak, ezt azonban kiegészítik a mőszaki irodalomban fellelhetı és a beszállítóktól kapott információk. Az osztályba sorolás megfelel a 88/379/EEC számú direktíva 1. mellékletének és a fogyasztói csomagokban árult kártevıirtókra nem alkalmazandó. 4.) ELSİSEGÉLYNYÚJTÁS Általános információ Ha beszennyezıdött a ruházata, azonnal távolítsa el! Mivel lehet, hogy a mérgezés tünetei csak órák múlva jelentkeznek, ezért a baleset után 48 órán át az orvosi megfigyelés ajánlott. Belégzés esetén A balesetet szenvedett személyt vigyük ki a levegıre és tartsuk melegen. Ha szükséges, alkalmazzunk mesterséges légzést. Ha a tünetek nem múlnak el, orvost kell hívni. Eszméletvesztés esetén a beteget a szállításhoz fektessük stabilan az oldalára.

2 Bırrel való érintkezés esetén Ha a szer a bırére kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel és alaposan öblítse le! Ha a tünetek nem múlnak el, forduljon orvoshoz! Szembe kerülés esetén Ha a szer a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bı csapvízzel, több percen át! Közben a szemét tartsa nyitva. Ha a tünetek nem múlnak el, forduljon orvoshoz! Lenyelés esetén A hányást csak akkor szabad erıltetni, ha a balesetet szenvedett személy teljesen az eszméletén van. Orvosi szén adandó be. Orvosi segítség szükséges. Tanácsok az orvosnak Kezelés Elsısegély: tüneti kezelés Lenyelés esetén gyomormosás, majd aktív szén beadása. A beteg 48 órás orvosi megfigyelés alatt tartandó. Veszély: a szer a májra mérgezı hatású lehet. 5.) TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Megfelelı oltószerek A környezetnek megfelelı oltási módszert kell alkalmazni. További információk A szer nem gyúlékony. Ha a környezetben tőz ütne ki, a tartályok vízsugárral hőtendık. 6.) BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Egyéni óvintézkedések Védıruházat viselete. A nem védett személyeket távol kell tartani. Környezetvédelmi óvintézkedések A szert a csatornarendszerbe, illetve a felszíni vagy föld alatti vizekbe beengedni tilos. Ha a szer mégis elérné a vizeket vagy a csatornarendszert, az illetékes hatóságot tájékoztatni kell. Takarítás, összeszedés módszerei A kiömlött szert abszorbens anyaggal (pl. homok, diatomit, savkötık, univerzális kötıanyag, főrészpor) kell felszedni. A felszedett hulladék eltávolításához lásd a 13. pontot. A megfelelı szellızést biztosítani kell. Kiegészítı információk A hulladék eltávolítására vonatkozó információkhoz lásd a 13. fejezetet. Az egyéni óvintézkedésekre vonatkozó információkhoz lásd a 8. fejezetet. 7.) KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Megjegyzések a biztonságos kezeléshez: A munkahelyen a jó szellızés, illetve elszívás biztosítandó. A tartályokat óvatosan kell kinyitni és kezelni.

3 Tárolás Tároló helyiségekre és edényekre vonatkozó követelmények: A szert csak az eredeti tartályában szabad tárolni. A szer talajba jutását meg kell akadályozni. Megjegyzések a tároláshoz: A szer élelmiszerekkel együtt nem tárolható vagy szállítható. További információk a tárolás feltételeihez: A tartályt tartsuk szorosan bezárva legfeljebb 28 C hımérsékleten. Napfénytıl óvandó. Tárolási osztály: 12 8.) EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK Pótlólagos tanácsok a rendszertervezéshez Lásd a 7. fejezetet; az említetteken felül további óvintézkedések nem szükségesek. Alkotóelemek, amelyeknél a munkavédelmi tőréshatárt figyelni kell Nincsenek. Egyéb információk Az összeállítás idején érvényes jegyzéket vettük alapul. Egyéni óvintézkedések Általános óvintézkedések: Ételektıl és italoktól távol tartandó. Ebédszünetben és a munka végén mosson kezet! Légzésvédelem: jól szellızı helyiség esetén nem szükséges. A/P2 szőrı használandó abban az esetben, ha aeroszol vagy pára alakul ki. Kéz védelme: védıkesztyő Szem védelme: szorosan záró biztonsági szemüveg Bır védelme: nem áteresztı védıruha 9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Külsı megjelenés Halmazállapota: folyadék Színe: világos sárgásszürke Szaga: majdnem szagtalan Fizikai állapotváltozás Forráspont: 100 C Öngyulladás: a termék magától nem gyullad be Robbanásveszély: a termék nem robbanásveszélyes Gıznyomás: 23 hpa 20 C-on Sőrőség: 1,05 g/cm³ 20 C-on Vízoldhatóság: diszpergálható ph-érték: 4,5-5,5 20 C-on (100 g/l oldatban meghatározva) Viszkozitás dinamikája: mpa*s 20 C-on Nyírási ráta: D-100 1/s Oldószer-tartalom: 2,0% Szerves oldószerek: 75,5% Szilárdanyag-tartalom: 22,4%

4 10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Hı hatására való lebomlás Megfelelı használat esetén nem bomlik le. Veszélyes reakciók Nincsenek ismert veszélyes reakciók. Veszélyes bomlástermékek Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. 11.) TOXIKOLÓGIAI ADATOK Heveny mérgezés szájon át LD50: 112 mg/kg Heveny mérgezés bırön át LD50: mg/kg Heveny mérgezés belégzéskor LD50: 0,754 mg/l 4 órán át Ingerlı hatás a bırön Ingerlı hatás nem jelentkezik. Kísérleti faj: házinyúl Ingerlı hatás a szemben Enyhe és reverzibilis ingerlı hatás jelentkezik. Kísérleti faj: házinyúl Érzékenység A szer érzékenységet nem okoz. Mérgezés szájon át (kísérleti toxikológia) LD50: 956 mg/kg Mérgezés bırön át (kísérleti toxikológia) LD50: >4000 mg/kg Félheveny és idült mérgezés Pirimetanil A szer nem teratogén. NCEL: 45 és 85 mg/kg Kísérleti fajok: házinyúl és patkány A szer a szaporodásra nincs jelentıs hatással. NCEL: 400 ppm (két generáció) A szer genotoxikus tevékenységet nem mutat fel. Módszerek: Ames-teszt, kémcsıben végzett kromoszóma-elváltozási vizsgálat emberi limfocitákra, HGBRT-vizsgálat, kémcsıben végzett micronucleus vizsgálat egerekre, kémcsıben végzett menetrenden kívüli DNA vizsgálat patkányokra. A szer a hosszú távú vizsgálatoknál nem mutatott fel rákkeltı tulajdonságokat. Kísérleti fajok: egér, patkány Fluquinconazol Táplálási vizsgálatok A szernek észlelhetı hatása nincs. NCEL: 5 ppm (=napi átlagban 0,37 mg/kg) 90 napon át, illetve napi 0,5 mg/kg 12 hónapon át Kísérleti fajok: patkány, illetve kutya

5 A szer a súlygyarapodást gátolta, de makroszkópikus élettani hatással nem volt. NCEL: 200 ppm (=napi 1,2 mg/kg) 12 hónapon át Kísérleti faj: egér A szer a szaporodásra nincs hatással., házinyúl A szer nagy valószínőséggel genotoxikus tevékenységet nem mutat fel. Módszerek: Ames-teszt, kémcsıben végzett kromoszóma-elváltozási vizsgálat, kémcsıben végzett micronucleus vizsgálat egerekre, kémcsıben végzett menetrenden kívüli DNA szintézis vizsgálat. Pótlólagos toxikológiai információk A termék az EU legfrissebb általános osztályba sorolási irányelvei alapján az alábbi osztályba került: Káros anyag 12.) KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK A szer eltávolítására vonatkozó információk (állandóság és bomlékonyság) Pirimetanil és Fluquinconazol Biológiai bomlékonyság: nem hajlamos Módszer: módosított Sturm-teszt Pirimetanil Elsıdleges bomlékonyság nem figyelhetı meg. (DOC eltávolítás < 20%) A csatornában élı mikroorganizmusokra a jelek szerint nem mérgezı. Módszer: módosított félfolyamatos aktivált zagy (SCAS) teszt Mobilitás és bioakkumulációs potenciál Elválási együttható (n-oktanol/víz) Pirimetanil: log P o/w 2,48 Fluquinconazol: log P o/w 3,24 Környezetmérgezı hatás Pirimetanil Halakra LC50: 10,56 mg/l 96 órán át Vízi organizmusokra káros. Kísérleti faj: szivárványos pisztráng Daphnia-fajtákra EC50: 2,9 mg/l 48 órán át Vízi organizmusokra mérgezı. Kísérleti faj: Daphnia magna Algákra IC50: 1,2 mg/l 96 órán át Vízi organizmusokra mérgezı. Kísérleti faj: Selenastum capricornutum Fluquinconazol Halakra LC50: 1,9 mg/l 96 órán át Vízi organizmusokra mérgezı. Kísérleti faj: szivárványos pisztráng Algákra IC50: 0,014 mg/l 96 órán át Vízi organizmusokra nagyon mérgezı. Kísérleti faj: Selenastum capricornutum

6 További környezetvédelmi információk Megjegyzések: Német szabályozás: vízre rendkívül veszélyes. A szer a felszíni vagy föld alatti vizekbe és a csatornahálózatba nem engedhetı ki, még kis mennyiségben sem. 13.) HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA Termék Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A csatornahálózatba nem engedhetı ki Tisztítatlan csomagolószerek Eltávolítás a hivatalos szabályozás szerint. Tisztítás vízzel és ha szükséges, tisztítószerrel. 14.) SZÁLLÍTÁSI ADATOK Közúti szállítás ADR 11C Kemler szám: 90 Címke: 9 Termék jellege 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY, N.A.G. (PIRIMETANIL/FLUQUINCONAZOL OLDAT) Vasúti szállítás RID 11C Kemler szám: 90 Címke: 9 Termék jellege 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY, N.A.G. (PIRIMETANIL/FLUQUINCONAZOL OLDAT) Tengeri szállítás IMDG Nem alkalmazható Légi szállítás ICAO-TI/IATA-DGR Nincsenek kritériumok. A megfelelı országos szervtıl engedélyezést még nem kértünk. 15.) SZABÁLYOZÁSI ADATOK Címkézés a GefStoffV/EC szerint A veszélyességre figyelmeztetı címke felragasztása kötelezı. Veszélyességi fokozat Xn (káros anyag) Kockázati kódok 20/22 Belégzéskor és lenyeléskor káros hatás mutatkozik. Biztonsági kódok 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni a szer tartályát, vagy a címkét. Országos szabályozás -

7 Mőszaki adatok Osztály Százalék Víz 71,2 I 4,7 II 18,9 III 2,0 Vízveszélyességi osztály: 3 (saját osztályozás) vízre rendkívül veszélyes. 16.) EGYÉB ADATOK A fiatalok munkavégzésére vonatkozó korlátozó szabályokat figyelembe kell venni. A terhes és szoptatós nık munkavégzésére vonatkozó korlátozó szabályokat figyelembe kell venni. A fenti információk az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, ezért nem tekinthetık úgy, mintha azok a leírt termékek specifikus tulajdonságait szavatolnák és jogilag érvényes szerzıdéses kapcsolatot sem hoznak létre. A 91/155/EEC szerinti biztonsági adatlapon leírtak ide értve a veszélyes alkotórészeket, azok veszélyességi megjelölését és a szükséges teendıket is az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak. Nyomtatás kelte november 11.

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 24. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 24. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax:

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: vulkanizáló cement Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2012-02-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: Páva mosható beltéri

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22.

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22. Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: KENTAUR téli szélvédımosó 19 C 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek ablakmosó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra:

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 5060 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FOROL EU

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FOROL EU Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint GRANSTAR SUPER 50SX Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.02.2012 Hivatkozás 130000027529 Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta AlkoClean S. Létrehozás dátuma: 2004.02.23. Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.20. Verziószám: 8.

Biztonsági adatlap. Penta AlkoClean S. Létrehozás dátuma: 2004.02.23. Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.20. Verziószám: 8. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL 1. oldal, összesen: 9 FAZOR 80 SG A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék esetleges

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PULICOL 2000

Biztonsági adatlap. PULICOL 2000 Biztonsági adatlap. 22/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012 PONCHO PRO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév PONCHO PRO Termék kódja (UVP) 05669669 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2011-03-21 Felülvizsgálat dátuma: Változat száma: 1. 1./ A keverék és a vállalkozás azonosítása Termékazonosító A keverék megnevezése:

Részletesebben

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint MAXFORCE WHITE IC csótányirtó gél 1/6 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév MAXFORCE WHITE IC csótányirtó gél Termékkód (UVP) 05178819 Alkalmazás Rovarölő

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: 0892 331 400

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 02. 25. Felülvizsgálat: Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Grillgyújtó 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben