POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, Koluszki, tel/fax , ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POL-HUN M. Bielska Sp.J. ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel/fax 0-44 714 08 84, 714 38 11, 714 33 95"

Átírás

1 Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK MEGHATÁROZÁSA Kereskedelmi név: Jellemzı: MAJOR DOMUS WC GÉL szerves és szervetlen sav és felületaktív hatóanyag alapú vízöblítéses, WC tisztító folyadék. Gyártó Pol-Hun, Koluszki, 11 Listopada 65, LENGYELORSZÁG Tel.: Importır: Malen Kft., 6000, Kecskemét, Városföld 92. Tel: 06-76/ A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat éjjel nappal hívható száma: Az adatlap kiállításáért felelıs személy:barta Attila Tel.: Felülvizsgálva: ÖSSZETÉTELRE / HATÓANYAGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Anyag Jelek, Koncentráció CAS szám megnevezése Kockázati jel Orthfoszfátsav <5% R:34 Citromsav 1-2% Xi R:36 Nonylfenol - 9 <1% R:41, S:26/39/61 Illatanyag <0,2% - Xi R:43 3. VESZÉLYESSÉG MEGHATÁROZÁSA Elsısegély Elsısegély A XXV/2000 kémiai biztonsági törvény szerint EU direktív mondatok: R - mondat: R 36/38 - szem- és bırizgató hatású R 22 - lenyelve ártalmas S - mondat: S 2 - gyermekek kezébe nem kerülhet S 28 - ha az anyag a bırre kerül, vízzel bıven azonnal le kell mosni 4. Belélegzés Vigye az illetıt friss levegıre. Tartsa nyugalomban és melegen. Bármilyen panasz esetén forduljon orvoshoz.

2 Bırrel való érintkezés A szennyezett ruhát vegye le. Mossa ki bı vízben. Bármilyen panasz esetén forduljon orvoshoz. Szembe kerülés Az érintett személy szemhéját tágra nyitva szemét öblögesse legalább 15 percig bı vízzel. Vegye ki a kontaktlencsét. Forduljon orvoshoz. Lenyelés Öblítse ki az érintett személy száját vízzel; itasson vele bıven vizet vagy tejet. Bármilyen panasz esetén forduljon orvoshoz. 5. TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK/TENNIVALÓK Alkalmas oltóanyag vízpermet, CO2, por. Nem alkalmas oltóanyag vízsugár. Tőzoltók védelme A sértetlen konténereket hőtse vízzel a robbanás megakadályozására. Ne tartózkodjon a veszélyes zónában megfelelı vegyvédelmi ruházat és önálló légzıkészülék nélkül. Akadályozza meg, hogy a tőzoltáshoz használt vízbe felszíni vagy talajvíz áramoljon. Veszélyes égéstermékek Szén- és nitrogénoxidok, valamint korom. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN Személyi óvintézkedés Lásd 8. fejezet. Kerülje a bırrel vagy szemmel való érintkezést. Környezetvédelmi óvintézkedés Kerülje nagyobb mennyiségek kiömlését a csatorna- vagy vízhálózatba. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal. Módszerek az eltakarításra A felesleg kiömlése esetén azt semlegesítse kalciumkarbonáttal vagy szódával. Itassa fel vermikulittal, száraz homokkal vagy földdel. Tegye konténerbe. Győjtse össze engedélyezett vegyi hulldékgyőjtı helyen. Kis mennyiségő vízzel leöblíthetı. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés A megfelelı szakmai hygiénés és biztonsági gyakorlat szerint kezelje. Ne egyen és igyon. Ne dohányozzon. Tárolás Tárolja az eredeti csomagolásban. A konténert tartsa szorosan zárva, záraz raktárhelyiségben. Tártsa távol erıs savaktól, lúgoktól és oxidáló anyagoktól.

3 8. ÁRTALOMNAK VALÓ KITETTSÉG ELLENİRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM Foglalkozási ártalomnak való kitettség határértékei Kémiai megnevezés NDS NDSCh NDSP Orthofoszforsav [CAS ] 1 mg/m 3 2 mg/m 3 - Általános tudnivalók Kerülje a szembe kerülést és a bırrel való érintkezést. Használata közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Személyi védelem Kezek: viseljen védıkesztyőt. Szemek: viseljen szorosan illeszkedı szemőveget. Légzıszerv: normál használat esetén nem szükséges. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZİK Fizikai állapot: folyadék (sőrő) Szín: kék, sárga, zöld (összetételtıl függıen) Szag: jellegzetes (összetételtıl függıen) Forrási hımérséklet: nincs meghatározva Öngyulladási hımérséklet: nincs meghatározva Gyulladáspont: < 0ºC Ártalomnak való kitettség határértéke (vol %): alsó/felsı -/- Sőrőség (20ºC): 1,05 g/cm 3 Vízben oldhatóság: Oldható ph (20ºC): 3,0 4,5 (5% vizes oldat) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Kerülendı körülmények Normális esetben stabil. Lásd 7.o. Kerülendı anyagok Erıs savak, lúgok és oxidáló hatású anyagok. Veszélyes bomlástermékek Nincs meghatározva. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ Toxikológiai adatok Orthofoszfátsav (V) LD50 (patkány, orálisan): 1530 [mg/kg] LD50 (nyúl, bırön át): 2740 [mg/kg] A termék toxikológiai adatai

4 Toxikológiai kutatást a terméken nem végeztek. Az összetételtıl függıen a termék toxicitását hasonló termékek tesztjeibıl becsülték. A becslés nagy mértékben vagy teljesen az aktív hatóanyagra vonatkozó adatokon alapul. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ Ökotoxikológiai adatok A termék biológiailag könnyen lebomlik. A termék nem tartalmaz semmilyen halogen csoportot. 13. HULLADÉKKEZELÉSI MEGFONTOLÁSOK Hulladékkezelési eljárások A terméket és a konténereket a helyi törvényi szabályozásnak megfelelıen kell biztonságosan kezelni. A szennyezett csomagolást ugyanúgy kezelje, mint magát a hatóanyagot. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Az ADR/RID szerint a termék szállítás közben nem veszélyes. 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ Veszély jelölése Xi IRRITÁLÓ Anyag megnevezése FOSZFORSAV (V) Kockázati kitételek R36/38 Irritálja a szemet és a bırt. Biztonsági kitételek S2 Tártsa távol a gyermekektıl. S24/25 Kerülje a szembe kerülést és a bırrel való érintkezést. S26 Ha a szembe került, öblítse ki bı vízzel és forduljon orvoshoz. S37 Használjon megfelelı kesztyőt. Rendeletek A vwegyianyagokra és készítményekre vonatkozó 2004.jan. 11-i törvény (2001/ paragrafus a késıbbi módosításokkal). Az egészségügyi miniszter veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjára vonatkozó rendelkezése (140/1171/ törv.) Az egészségügyi miniszter veszélyes anyagok és készítmények címkézésére és csomagolására vonatkozó rendelkezése (140/1173/ törv.). A gazdasági, szociális és munkaügyi miniszter foglalkozása ártalmaknak való kitétel korlátozásaival kapcsolatos rendelkezése (79/513/ törv. ) EU direktíva (ADR); 30/287/ törv. (a késıbbi módosításokkal). A környezetvédelmi miniszter hulladékok listájára vonatkozó rendelkezése. (112/1206/ törv.). Az egészségügyi miniszternek néhány nem veszélyesként besorolt készítményhez való biztonsági adatlap elfogadásával kapcsolatos követelményekre vonatkozó rendelkezése. (142/1194/ törv.).

5 Az egészségügyi miniszternek a veszélyes anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó rendelete (129/1110/ törv.). 16. EGYÉB INFORMÁCIÓ Barta Attila

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév:

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Biztonsági Adatlap Kiadás dátuma: 1999. január Felülvizsgálva: 2010. 12. 27. Oldalak száma: 1-5 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Baumit GV 25 (Baumit MPI 25) 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 16. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (REACH)

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (REACH) B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (REACH) 1. Termék és vállalat Termék(készítmény): Vape elektromos szúnyogirtó szett Típus és felhasználás: Rovairtó szer házi használatra Gyártó: Guaber S.r.l Cím: Via

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz 1.oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LARRIN WC PLUS MOUNTAIN CAS / EINECS-szám: Nem alkalmazható, a készítmény keverék. 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadás dátuma: 2001. 09. 06. Átdolgozás: 2006-10-13 Felülvizsgálva: 2007.05. 17. Változat: 4 1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1.1 Kereskedelmi név Fressh Pissoir

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra:

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22.

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22. Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: KENTAUR téli szélvédımosó 19 C 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek ablakmosó

Részletesebben

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP Konform a 1907/2006 EK szabályozással és módosításaival Clinil Kód 100350E Változat 5 Felülvizsgálat ideje 14 Október 2010 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosítószám: 0709 44/2000 (XII. 27.) EüM szerint Kiadva: 2007. 09. 04. Oldalszám: 1/6 P R E V E N T a l v á z v é dı aeroszol

Biztonsági adatlap Azonosítószám: 0709 44/2000 (XII. 27.) EüM szerint Kiadva: 2007. 09. 04. Oldalszám: 1/6 P R E V E N T a l v á z v é dı aeroszol Oldalszám: 1/6 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Kereskedelmi megnevezés: PREVENT alvázvédı aeroszol 1.2. A társaság/vállalat azonosítása Gyártó/forgalmazó: MEDIKÉMIA Zrt.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P K 1/4 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. A1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) ADOB EXTRA REPCE (15-10-15)

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) ADOB EXTRA REPCE (15-10-15) Referencia szám Frissítés sorszáma Frissítés dátuma 1/08 2010. márc. 10. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) ADOB EXTRA REPCE (15-10-15)

Részletesebben

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9.

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2003. december 9. 1. A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: 2600200000 Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy a készítmény azonosítása A készítmény használata Szinonima vagy szinonimák Kémiai család CAS sz. Vállalat azonosító adatai CD475

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 91/155/EGK EK-szabványnak megfelelœen. Kiadás dátuma: I. felülvizsgálat: II. felülvizsgálat: III. felülvizsgálat: 2006. 10. 10.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 91/155/EGK EK-szabványnak megfelelœen. Kiadás dátuma: I. felülvizsgálat: II. felülvizsgálat: III. felülvizsgálat: 2006. 10. 10. BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155/EGK EK-szabványnak megfelelœen Kiadás dátuma: I. felülvizsgálat: II. felülvizsgálat: III. felülvizsgálat: 2006. 10. 10. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB1380001 : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember

Részletesebben