H-1036 Budapest, Lajos u B lépcsőház Tel.: (1) , Fax: (1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B lépcsőház Tel.: (1) 436-9699, Fax: (1) 367-2590"

Átírás

1 hussar mn EC BIZTONSÁGI ADATLAP a 91/155/EEC szerint Kiadás kelte: november 10. Anyagkód: ) A SZER / KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: HUSZÁR Specifikáció: 1307 Termékszám: Verzió: 2 AgrEvo kód: A vállalat azonosítása: AE F WG20 B0 Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience H-1036 Budapest, Lajos u B lépcsőház Tel.: (1) , Fax: (1) ) ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK Vegyi jelleg Vízben diszpergálható szemcsék (WG), tartalmaz: 5 % jodoszulfuron-metil-nátrium (AE F115008) és 15 % mefenpir-dietil (AE F107892). Veszélyes alkotóelemek - 3.) VESZÉLYESSÉG Szembe jutva súlyos károsodást okozhat. * 4.) ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános információ Ha beszennyeződött, vagy átnedvesedett a ruházata, azonnal távolítsa el! Belégzés esetén A balesetet szenvedett személyt vigyük ki a friss levegőre és nyugtassuk meg. Ha a port intenzíven belélegezte, azonnal forduljon orvoshoz! Bőrrel való érintkezés esetén Ha a szer a bőrére kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel! Szembe kerülés esetén Ha a szer a szemébe kerül, öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén Azonnal hívjon orvost! Ne erőltesse a hányást! Tanácsok az orvosnak Tünetek: nincsenek ismert tünetek. Kezelés Elsősegély: fertőtlenítés és tüneti kezelés. Gyomormosás, majd aktív szén (carbo medicalis) és nátriumszulfát beadása. 5.) TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

2 Megfelelő oltószerek vízsugár hab széndioxid száraz por Magából a szerből vagy készítményből, égéstermékeiből, vagy a kiszabaduló gázokból eredő különös kockázatok Tűz esetén az alábbi anyagok szabadulhatnak el: nitrogénoxidok (NOx) kénoxidok hidrogénjodid (HI) Egyéni védőfelszerelés a tűzoltás esetére Oxigénes légzőkészülék használata. Teljes védőruházat viselete. További információk A terméket nem szabad kevergetni. A tűzoltáshoz használt és szennyezett vizet nem szabad beengedni a csatornarendszerbe, hanem külön össze kell gyűjteni. 6.) BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Egyéni óvintézkedések Egyéni védőruházat viselete. Ha a szer gőzeinek/porának/aeroszoljának a környezetében dolgozik, használjon légzőkészüléket! Környezetvédelmi óvintézkedések A szert a csatornarendszerbe, illetve a természetes vizekbe beengedni tilos. Takarítás, összeszedés módszerei A kiömlött szert gépi úton kell felszedni. A felszedett anyag tárolására és elszállításához megfelelő tartályok rendszeresítendők. Kiegészítő információk A biztonságos kezelésre vonatkozó információkhoz lásd a 7. fejezetet. Az egyéni óvintézkedésekre vonatkozó információkhoz lásd a 8. fejezetet. A hulladék eltávolítására vonatkozó információkhoz lásd a 13. fejezetet. 7.) KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Megjegyzések a biztonságos kezeléshez: Elszívásos szellőzés biztosítandó. A vegyszerek kezelésénél megszokott óvintézkedések alkalmazandók. Megjegyzések a tűz- és robbanásveszély elleni óvintézkedésekhez: A termék porrobbanásra hajlamos. A por lerakódását el kell kerülni. Tárolás

3 Tároló helyiségekre és edényekre vonatkozó követelmények: A szert csak az eredeti tartályában szabad tárolni. Megjegyzések a tároláshoz: A szer élelmiszerekkel együtt nem tárolható vagy szállítható. A szer állati tápszerekkel együtt nem tárolható. További információk a tárolás feltételeihez: A tartályt tartsuk szorosan bezárva és szárazon egy hűvös, jó szellőző helyen. A tárolási hőmérséklet 0 C és 30 C között legyen. Maximális tárolási hőmérséklet: 50 C-ig. Tárolási osztály: 11 (éghető szilárd anyagok) 8.) EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK Pótlólagos tanácsok a rendszertervezéshez Lásd a 7. fejezetet; az említetteken felül további óvintézkedések nem szükségesek. Összetevők, amelyeknél a munkavédelmi tűréshatárt figyelni kell CAS szám: EINECS szám: Megjelölések: Szilíciumsavak, amorf Német országos szabályok: Tűréshatár (levegőben) a munkahelyen - TRGS 900 (Szövetségi munkaügyi és szociális minisztérium kiadványa, 1996) Tűréshatár: Egyéni óvintézkedések Általános óvintézkedések: A por belégzését kerülni kell. Egészségügyi óvintézkedések: A vegyszerek kezelésénél megszokott óvintézkedések alkalmazandók. Munkaidőben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon! Ha beszennyeződött, vagy átnedvesedett a ruházata, azonnal távolítsa el! Ebédszünetben és a munka végén mossa meg a kezét és az arcát! A munkaruháját tárolja külön! Légzésvédelem: részecskeszűrő P2 Kéz védelme: vegyszerálló kesztyű Szem védelme: biztonsági szemüveg. 9.) FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Külső megjelenés Halmazállapota: szilárd anyag Színe: világosbarna Szaga: enyhén aromás Biztonsággal kapcsolatos adatok Változások a fizikai állapotban: Olvadáspont: > 190 C Gyulladási hőmérséklet: 360 C Öngyulladás: 378 C Módszer: EC A.16 Alacsonyabb robbanási határ: 70 g/m³ Gőznyomás 1: 0,16 * 10-9 hpa 30 C-on Tömegsűrűség: 630 kg/m³ Vízoldhatóság: 25 g/l 20 C-on Oldhatóság metanolban: 12 g/l 20 C-on Oldhatóság acetonban: > 380 g/l 20 C-on ph-érték: 8-9

4 (10% desztillált vizes szuszpenzióként meghatározva) Módszer: DIN Gyengén lúgos oktanol/víz szétválási együttható (log pow) -0,7 További információk (fiz.-kém.): Égési fokozat: BZ3 (helyi égés terjedés nélkül) 10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Hő hatására való lebomlás 200 C-ig lebomlás nem jelentkezik. Veszélyes reakciók Nincsenek ismert veszélyes reakciók. Veszélyes bomlástermékek Előírásszerű tárolás és kezelés esetén veszélyes bomlástermékek nem szabadulnak fel. 11.) TOXIKOLÓGIAI ADATOK Heveny mérgezés szájon át LD50: > 5000 mg/kg Kísérleti állat: patkány (hím/nőstény) Módszer: OECD 401 Heveny mérgezés belégzésre Vizsgálat időtartama: 4 órán át Kísérleti állat: patkány Módszer: OECD 402 Heveny mérgezés bőrön át LD50: > 5000 mg/kg Kísérleti állat: patkány Módszer: OECD 402 Ingerlő hatás a bőrön Ingerlő hatás nem jelentkezik. Vizsgálat időtartama: 4 órán át Kísérleti állat: házinyúl Módszer: OECD 404 Ingerlő hatás a szemben Ingerlő hatás jelentkezik súlyos szemkárosodást okozhat. Vizsgálat időtartama: 24 órán át Kísérleti állat: házinyúl Módszer: OECD 405 Érzékenység A szer érzékenységet nem okoz. Kísérleti állat: tengerimalac Módszer: maximizációs teszt Mutánsképzési hatás Az Ames-vizsgálat ilyen hatást nem mutatott ki. 12.) KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK Mérgező hatás Halakra LC50: 10 mg/l 96 h órán át, ill. NOEC 2,5 mg/l 96 órán át Kísérleti faj: Oncorhynchus mykiss Módszer: OECD 203 Daphnia-fajtákra

5 EC50: 7,8 mg/l 48 órán át, ill. NOEC 1 mg/l 48 órán át Kísérleti faj: Daphnia magna Módszer: OECD 202 Algákra EC50: 0,08 mg/l 72 órán át, ill. NOEC 0.04 mg/l 96 órán át Kísérleti faj: Selenastrum capricornutum Módszer: OECD 201 Baktériumokra EC50: > 1000 mg/l 3 órán át Kísérleti faj: Pseudomonas putida Módszer: OECD 209 További környezetvédelmi információk Megjegyzések: Mivel a szer a vízi organizmusokra káros hatást fejt ki, a csatornahálózatba nem engedhető ki. 13.) HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA Termék Égetés különleges füstgázpor-mosó berendezéssel felszerelt égetőműben. Tisztítatlan csomagolószerek A nem szennyezett csomagolószer újra hasznosítható. A tisztíthatatlan csomagolószert termelési hulladékként el kell távolítani. 14.) SZÁLLÍTÁSI ADATOK Közúti szállítás ADR 9 / 12 C Termék jellege 3077 KÖRNYEZETET VESZÉLYEZTETŐ ANYAG, SZILÁRD, N.A.G. (SZULFONILKARBAMID-DERI VAT) Veszélyességi szám: 90 Anyagszám: 3077 Vasúti szállítás RID 9 / 12 C Termék jellege 3077 KÖRNYEZETET VESZÉLYEZTETŐ ANYAG, SZILÁRD, N.A.G. (SZULFONILKARBAMID-DERI VAT) Veszélyességi szám: 90 Anyagszám: 3077 Folyami szállítás ADNR 9 / 12 C Termék jellege 3077 KÖRNYEZETET VESZÉLYEZTETŐ ANYAG, SZILÁRD, N.A.G. (SZULFONILKARBAMID-DERI VAT) Tengeri szállítás IMDG/UN NEM VESZÉLYES ÁRU Légi szállítás ICAO/IATA-DGR 9 / 3077 / III Pontos műszaki elnevezés KÖRNYEZETET VESZÉLYEZTETŐ ANYAG, SZILÁRD, N.O.S. (SZUFONILKRBAMID) Postai úton is feladható. 15.) SZABÁLYOZÁSI ADATOK

6 Címkézés a GefStoffV/EC szerint A veszélyességre figyelmeztető címke felragasztása kötelező. Veszélyességi fokozat Xi (ingerlő anyag) Kockázati kódok 41 Szembe kerülve súlyos károsodást okozhat. Biztonsági kódok 26 Ha a szer a szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell öblíteni és orvosi segítséget kell hívni. 36/39 Megfelelő védőruha és szemet/arcot védő szemüveg viselése kötelező! Országos szabályozás - A fenti információk az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, ezért nem tekinthetők úgy, mintha azok a leírt termékek specifikus tulajdonságait, vagy egy bizonyos célra való alkalmasságukat szavatolnák. * -gal jelöltük meg azt a fejezetet, amely a korábbi verzióhoz képest változott. Nyomtatás kelte május 17.

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012 SERENO 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév SERENO Termékkód (UVP) 05920841 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.11.27 102000007567 Nyomtatás Dátuma: 2009.02.13 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.11.27 102000007567 Nyomtatás Dátuma: 2009.02.13 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA PRESTIGE 290 FS 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PRESTIGE 290 FS Termékkód (UVP) 05297524 Alkalmazás csávázó szer Társaság Bayer Hungária Kft.

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint FICAM W rovarirtó koncentrátum 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév FICAM W rovarirtó koncentrátum Termékkód (UVP) 05935598 Alkalmazás Rovarölõ szer

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint MAXFORCE WHITE IC csótányirtó gél 1/6 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév MAXFORCE WHITE IC csótányirtó gél Termékkód (UVP) 05178819 Alkalmazás Rovarölő

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint PREVICUR 607 SL 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév PREVICUR 607 SL Termékkód (UVP) 05934923 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft.

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint FICAM W rovarirtó koncentrátum 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév FICAM W rovarirtó koncentrátum Termékkód (UVP) 05935598 Alkalmazás Rovarölõ szer

Részletesebben

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012

PONCHO PRO 1/10 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 30.11.2012 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 30.11.2012 PONCHO PRO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév PONCHO PRO Termék kódja (UVP) 05669669 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 07 Mar 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek : gombaölő

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek : gombaölő Kibocsátási dátum: 14/04/2004 Feldolgozva: 07/01/2014 Felváltja ezt: 11/12/2013 Változat: 8.5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági Adatlap CARAMBA SUPER. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása

Biztonsági Adatlap CARAMBA SUPER. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása CARAMBA SUPER Felhasználás: növényvédőszer, gyomirtó Vállalat: BASF Hungária Kft. Váci út 30 1132 BUDAPEST, HUNGARY

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. Lehetséges veszélyek (a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően)

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása. Lehetséges veszélyek (a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően) Biztonsági Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása FLAMENCO Felhasználás: növényvédőszer, gombaölőszer Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Magyarországi

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: LONTREL (TM) 72 SG Herbicide Kinyomtatás dátuma: 20 Mar 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015 FOLICUR SOLO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FOLICUR SOLO Termék kódja (UVP) 80253036 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint K-Othrin 10 ULV-koncentrátum 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév K-Othrin 10 ULV-koncentrátum Termékkód (UVP) 05940303 Alkalmazás Rovarölő szer

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap Biztonságtechnikai Adatlap Oldal: 1/10 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása FENDONA 5 WP Felhasználás: növényvédőszer, rovarölőszer(inszekticid) Vállalat: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint DECIS 2,5 EC 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Márkanév DECIS 2,5 EC Termékkód (UVP) 05940192 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: BIOBAN(TM) IPBC 40 LE Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 28 Feb 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Prista Ultra 5W-40 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Oldal: 1/(9) 1. Anyag / készítmény és vállalat

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Duridine LF 3820 IT oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 168829 Felülvizsgálat ideje: 22.12.2010 Nyomtatás ideje: 09.03.2011 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

: Monosodium Citrate Anhydrous Granular

: Monosodium Citrate Anhydrous Granular A 907/2006 számú EK szabályozás szerint. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Monosodium Citrate Anhydrous Granular Regisztrációs szám : Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben