BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám Más módon történő azonosítás FEMA number 2559 Szinonimák BRI Product Code 880 Kiadás dátuma Verziószám 02 A revízió dátuma Hatályon kívül helyezés dátumával CAPROIC ACID (NATURAL) FCC (CAS-számot) - Kapronsav 27-május június május Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások ízek és illatok For Manufacturing Use Only 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ellenjavallt felhasználások Not for use in Tobacco or Nicotine delivery device applications and/or products A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító A vállalat neve Cím Részleg Bedoukian Research 21 Finance Drive Danbury, CT US Telefonszám címével Kapcsolattartó személy 1.4. Sürgősségi telefonszám Chemtrec (North America) Chemtrec (International) SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Az anyagot értékelték és /vagy megvizsgálták fizikai-, egészségügyi- és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás alkalmazandó. Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően Besorolás C;R34, Xn;R21, R52/53 Minden R- mondat teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás Egészségügyi veszélyek Akut toxicitás bőrön át Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Környezeti veszélyek Veszélyes a vízi környezetre - hosszú távú vízi veszély 3. kategória 1. kategória 1. kategória 3. kategória H311 - Bőrrel érintkezve mérgező. H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Veszély áttekintése Fizikai veszélyek Nincs fizikai veszélyként besorolva. 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

2 Egészségügyi veszélyek Környezeti veszélyek Speciális veszély Fő tünetek 2.2. Címkézési elemek Bőrrel érintkezve ártalmas. Égési sérülést okoz. A keverék vagy anyag(ok) foglalkozási expozíciója nemkívánatos egészségügyi hatásokat okozhat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Ismeretlen. Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően Tartalom: CAPROIC ACID (NATURAL) FCC Veszélyt jelző piktogramok Égési fájdalom és komoly maró bőrsérülés. Súlyos szemkárosodást okoz. Lehetséges tünetek: szúró érzés, könnyezés, vörösödés, duzzadás és homályos látás. Állandó szemkárosodást okozhat, beleértve a vakságot. Figyelmeztetés Figyelmeztető mondatok H311 H314 H318 H412 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés P260 P264 P273 P280 Elhárító intézkedések P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338 P310 P361 + P364 Tárolás P405 Elhelyezés hulladékként P501 Kiegészítő címkézési információ Veszély Bőrrel érintkezve mérgező. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A köd vagy gőz belégzése tilos. Mosdjon le alaposan az anyag kezelése után. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnye tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Elzárva tárolandó. Az edényt és tartalmát a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Egyik sem Egyéb veszélyek Ismeretlen. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Általános információ Kémiai név % CAS sz. / EK-sz. REACH regisztrációs szám INDEXSZÁM Megjegyzések CAPROIC ACID (NATURAL) FCC Osztályozás: DSD: CLP: 100 C;R34, Xn;R21, R52/ Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1;H314, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

3 A rövidítések és szimbólumok jegyzéke, amelyeket a hogy fel lehet használni a fentiekben CLP: 1272/2008 EK rendelet. DSD: 67/548/EK Irányelv. M:M-faktor vpvb: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag. #: Erre az anyagra közösségi foglalkozási expozíciós határérték(ek)et állapítottak meg. Összetételre vonatkozó megjegyzések 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések Általános információ Az R - és H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Biztosítani kell, hogy az egészségügyi személyzet tisztában legyen azzal, hogy milyen anyag(ok)ról van szó, és megtegye a saját maguk védelméhez szükséges védőintézkedéseket. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Vigye ki friss levegőre. A tünetek jelentkezése vagy megmaradása esetén hívjon orvost. Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Általános tűzveszélyek 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Alkalmatlan oltóanyag 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Különleges tűzoltási eljárások Különleges módszerek Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Azonnal hívjanak orvost vagy forduljanak toxikológiai központhoz. Vegyi égési sebeket orvos kezelje. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A szemeket azonnal, legalább 15 percen át öblögetni kell bő vízzel! Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és ez egyszerűen megtehető. Folytassa az öblítést. Azonnal hívjanak orvost vagy forduljanak toxikológiai központhoz. Azonnal hívjanak orvost vagy forduljanak toxikológiai központhoz. A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Ha hányás lép fel, tartsa alacsonyan a fejét, hogy a gyomortartalom ne kerüljön a tüdőbe. Égési fájdalom és komoly maró bőrsérülés. Súlyos szemkárosodást okoz. Lehetséges tünetek: szúró érzés, könnyezés, vörösödés, duzzadás és homályos látás. Állandó szemkárosodást okozhat, beleértve a vakságot. Vezessen be általános biztonsági intézkedéseket és biztosítson a tüneteknek megfelelő kezelést! Kémiai égések: Azonnal öblítse vízzel. Öblítés közben, távolítsa el a ruházatot amely nem tapad a sértett területre. Hívja a mentőket. Folytassa az öblítést a kórházba szállítás közben. A sérültet melegen kell tartani! A sérültet tartsa megfigyelés alatt. A tünetek késleltethetők. Rendkívüli tűz- és robbanásveszély nem észlelt. Vízköd. Hab. Száraz vegyszer-por. Széndioxid (CO2). Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet. Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. Amennyiben kockázat nélkül megtehető, szállítsák el a tartályokat a tűz területéről. Használjanak szabványos tűzoltási eljárásokat és mérlegeljék az egyéb involvált anyagok okozta veszélyeket Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! A kifolyástól/lyuktól az embereket személyzet esetében széliránnyal szemben el kell távolítani. A takarításkor viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruhát! A köd vagy gőz belégzése tilos. Kizárólag megfelelő védőöltözet viselése mellett szabad érintkezni a sérült konténerekkel vagy a kiömlött anyaggal. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ha jelentős mennysiégű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A sürgősségi ellátók esetében 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! Alkalmazza a SDS 8. pontjában javasolt egyéni védelmet. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Kerülje a csatornákba, folyó vizekbe vagy talajba való ürítést. Értesítse az illetékes igazgatósági- és felügyeleti személyzetet minden környezetbe történt kibocsátásról. 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

4 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Nagyméretű kiömlések: Zárja el az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető! Ahol lehetséges, ott a kiömlött anyagot gáttal vegye körül! Az anyagot fedje le műanyag fóliával, hogy megakadályozza a szétterjedését! Itassa fel vermikulittal, száraz homokkal vagy földdel és tegye tartályokba. A termék nem engedhető a csatornába. A termék visszanyerése után, öblítsék le vízzel a területet. Kis kiömlések: Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Alaposan tisztítsa le a felületet a maradék szennyeződés eltávolítására Hivatkozás más szakaszokra A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) A köd vagy gőz belégzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Biztosítsanak kellő szellőztetést. Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. A kezelést követően a kezet alaposan meg kell mosni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot. Elzárva tárolandó. Tárolja az eredeti, szorosan lezárt tartályban. Száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, szorosan lezárva kell tartani. Tárolja távol összeegyeztethetetlen anyagoktól (lásd az SDS 10 fejezetét). Recommended Packaging: Glass or Plastic. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Bulgária. Foglalkozási exponálási határérték. A 13 sz. Rendelet a vegyi anyagoknak kockázatának kitett munkavállalók védelméről Anyag Típus Érték CAPROIC ACID (NATURAL) FCC (CAS ) ÁK 5 mg/m3 Lettország. Foglalkozási exponálási határérték. Vegyi anyagok foglalkozás közbeni exponálási határértékei a munkakörnyezetben Anyag Típus Érték CAPROIC ACID (NATURAL) FCC (CAS ) ÁK 5 mg/m3 Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements Anyag Típus Érték CAPROIC ACID (NATURAL) FCC (CAS ) Biológiai határértékek Ajánlott monitoringeljárásokról Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült hatásmentes koncentrációk (PNEC) ÁK 5 mg/m3 Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre. Kövesse a standard monitorozási eljárásokat Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Megfelelő műszaki ellenőrzés Jó általános szellőztetést kell alkalmazni (jellegzetesen 10 légcsere óránként). A szellőztetés sebességét a körülmények függvényében kell meghatározni. Ha alkalmazható, a zárt folyamatokat, helyi elszívásos szellőztetést vagy egyéb műszaki megoldásokat, hogy a szálló por szintjét az ajánlott kitételi határ alatt tartsák. Ha nincsenek megállapított expozíciós határértékek, őrizzék a levegőben szálló anyagot elfogadható szinten. Ezen termék használata közben szemlemosó készülékről és sürgősségi zuhanyról kell gondoskodni. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök Általános információ A kifejezetten a gyártó által ajánlott vegyi védőfelszerelést kell viselni! A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállitójával együttmüködve kell kiválasztani. 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

5 Szem és arcvédelemre Bőrvédelem Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel. (vagy védőszemüveget) és arcvédőt. Arcvédő ajánlott. - Kézvédelem Megfelelő vegyszerálló kesztyűt kell viselni! A gyártó más típusú kesztyűt is ajánlhat. - Egyéb Megfelelő vegyszerálló védőruhát kell viselni! Tömören záró kötény használata ajánlott. Légutak védelme Hőveszély Higiéniai intézkedések Környezeti expozíció-ellenőrzések 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot. Ügyeljenek a személyi higiéniára, mossanak kezet az anyag használata után és étkezés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A ruházatot és a védőeszközöket rendszeresen tisztítsák. Értesítse az illetékes igazgatósági- és felügyeleti személyzetet minden környezetbe történt kibocsátásról Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők Szag Halmazállapot Szín Szagküszöbérték ph Olvadáspont/fagyáspont Kezdeti forráspont és forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Cseppfolyós. colorless to pale yellow mild fatty odor. -3 C (26,6 F) / -3,4 C (25,88 F) 205,2 C (401,36 F) Literature reference. 104 C (220 F) Pensky-Martens or Grabner Miniflash Nem értelmezhető. Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok. Gyulladási határ - alsó (%) Gyulladási határ - felső (%) Gőznyomás Gőzsűrűség 4 Relative to air; Levegő = 1 Relatív sűrűség Oldékonyság (Oldékonyságok) Oldhatóság (víz) Oldhatóság( Egyéb) Megoszlási hányados: n-oktanol/viz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb információk Sűrűség Dinamikus viszkozitás Kinematikai viszkozitás Molekulaképlet 0,187 mmhg 20 C-on; US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 2,05 US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 380 C (716 F) 0,923-0,927 g/cm3 3,23 mpa.s 3,499 mm²/s becsült C6H12O2 Molekulatömeg 116,16 Fajsúly 0,923-0, C-on 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség A termék a normális használati-, tárolási- és szállítási körülmények között stabil, és nem reakcióképes. 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

6 10.2. Kémiai stabilitás Normális körülmények között az anyag stabil A veszélyes reakciók lehetősége Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció Kerülendő körülmények Érintkezés összeegyezthetetlen anyagokkal Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Általános információ Erősen oxidáló közegek. Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Belélegzés A légzőrendszert izgathatja. Tünetek Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat. Bőrrel érintkezve mérgező. Súlyos égéseket okoz a bőrön. Súlyos szemkárosodást okoz A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Termék Égéseket okoz az emésztőcsatornában. Égési fájdalom és komoly maró bőrsérülés. Súlyos szemkárosodást okoz. Lehetséges tünetek: szúró érzés, könnyezés, vörösödés, duzzadás és homályos látás. Állandó szemkárosodást okozhat, beleértve a vakságot. Bőrrel érintkezve mérgező. Fajok CAPROIC ACID (NATURAL) FCC (CAS ) Akut Dermális LD50 Nyúl 630 mg/kg Cseppfolyós LD50 Nyúl 0,63 mg/kg Vizsgálati eredmények Orális Cseppfolyós LD50 Patkány 3000 mg/kg LD50 Patkány 3 g/kg *A termékre vonatkozó becslések egyéb, itt fel nem tüntetett kiegészítő adatokon alapulhatnak. Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Irritációs maró hatás (korrózió)-bőr 1 % Patch test, Vehicle Petrolatum. Eredmény: No irritation observed. Fajok: Humán Szerv: Bőr Megjegyzések: RIFM 100 % OECD 404, Necrosis and scar tissue; not reversible in 21 days. Eredmény: Maró. Fajok: Nyúl Szerv: Bőr Megjegyzések: ECHA Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Irritációs maró hatás (korrózió)-szem 50 % OECD 437, Vehicle Sesame oil. Eredmény: Maró. Fajok: Cattle Szerv: In vitro Megjegyzések: ECHA Légzőszervi szenzibilizáció Bőrszenzitizáció Súlyos szemkárosodást okoz. 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

7 Bőrszenzitizáció 1 % Patch test, Vehicle Petrolatum. Eredmény: Not sensitizing. Fajok: Humán Szerv: Bőr Megjegyzések: RIFM Csírasejt-mutagenitás Bacilus sejt mutagén tulajdonság: Ames teszt < 1000 µg/plate Preincubation, Strains TA 97 and TA 102 with and without metabolic activation. Vehicle DMSO. Eredmény: Nem mutagén. Fajok: Salmonella typhimurium Megjegyzések: RIFM < µg/plate Plate incorporation, Strains TA 98, TA 100, TA 1535, TA 1537 and TA 1538 with and without metabolic activation. Eredmény: Nem mutagén. Fajok: Salmonella typhimurium Megjegyzések: RIFM Rákkeltő hatás Reprodukciós toxicitás Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Aspirációs veszély A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Egyéb információk Nincs információ. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Termék CAPROIC ACID (NATURAL) FCC (CAS ) Vízi Hal LC50 Fajok Pimephales promelas *A termékre vonatkozó becslések egyéb, itt fel nem tüntetett kiegészítő adatokon alapulhatnak Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Ezen termék lebomlására nem állnak rendelkezésre adatok. Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Kow) 2,05, US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. Biokoncentrációs tényezőre (BCF) A talajban való mobilitás Nincs rendelkezésre álló adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Vizsgálati eredmények 88 mg/l, 96 órák Egyéb káros hatások Ettől a terméktől nem várható egyéb nemkívánatos környezeti hatás (pl.ózon pusztítása, potenciális fotokémiai ózonképzés, potenciális globális felmelegítés) 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Visszamaradt hulladék A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Üres konténerekben vagy bélelésekben fennmaradhatnak néhány termék maradvány. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani (lásd: ártalmatlanítási utasítások). 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

8 Szennyezett csomagolás EU hulladék kód Hulladékbahelyezés módszerei/információk Különleges óvintézkedések Mivel a kiürített konténerben visszamaradhatnak maradványok a termékből, kövesse a címke figyelmeztetéseit a konténer kiürítése után is. Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. A Hulladék kódokat a felhasználó, a gyártó és a környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján kell meghatározni. Szedje össze és használja fel újból, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezárt tartályokban. Az anyag ne kerüljön a lefolyókba illetve vízforrásokba! Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Az edényt és tartalmát a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot! 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR UN-szám UN Az ENSZ szerinti CAPROIC ACID megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály 8 Mellékes kockázatokat - Label(s) 8 Veszélyességi Szám 80 (CÍM) Alagútkorlátozási kód E Csomagolási csoport III Környezeti veszélyek Nem A felhasználót érintő A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat. különleges óvintézkedések RID UN-szám UN Az ENSZ szerinti CAPROIC ACID megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály 8 Mellékes kockázatokat - Label(s) Csomagolási csoport III Környezeti veszélyek Nem A felhasználót érintő A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat. különleges óvintézkedések ADN UN-szám UN Az ENSZ szerinti Caproic Acid megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály 8 Mellékes kockázatokat - Label(s) Csomagolási csoport III Környezeti veszélyek Nem A felhasználót érintő A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat. különleges óvintézkedések IATA UN number UN UN proper shipping Caproic acid name Transport hazard class(es) Class 8 Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards No. ERG Code 8L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

9 Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping CAPROIC ACID name Transport hazard class(es) Class 8 Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards Marine pollutant No. EmS F-A, S-B Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user A MARPOL 73/78 II. Nincs megállapított. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás ADN; ADR; IATA; IMDG; RID 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU rendeletek Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended (EK) 1005/2009 számú rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról, II. melléklet a módosításokkal 850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok importjáról és exportjáról, I. melléklet, 3. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, V. melléklet a módosításokkal (EK) 166/2006 sz. rendelet, II. melléklet, Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, a vonatkozó módosításokkal 1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (10) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett Engedélyek A módosított 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélyköteles anyagok jegyzéke Felhasználással kapcsolatos korlátozások 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

10 1907/2006 (EK) számú rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal 2004/37/EK irányelv: a rákkeltő és mutagén anyagok kockázatának kitett munkavállalók védelmével kapcsolatban, a vonatkozó módosításokkal 92/85/EGK irányelv: a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, a vonatkozó módosításokkal Egyéb uniós jogszabályok 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről, a vonatkozó módosításokkal 94/33/EK irányelv a fiatal személyek munkahelyi védelméről, a vonatkozó módosításokkal Egyéb rendelkezések Nemzeti rendelkezések A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett. E Biztonsági Adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet követelményeinek. A 18 év alatti fiatalok nem dolgozhatnak ezzel a termékkel a 94/33/EK irányelv szerint, amely a fiatalok munkavédelmével foglalkozik. Vegyi reagensekkel történő munka során kövesse a nemzeti szabályokat Kémiai biztonsági értékelés Nem történt kémiai biztonságossági értékelés. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A rövidítések jegyzéke Hivatkozások Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről A 2-15 részekben szereplő R-mondatok és H-nyilatkozatok teljes szövege Információ a revíziókról Információ a képzésről Jogi nyilatkozat Nem értelmezhető. R21 Bőrrel érintkezve ártalmas. R34 Égési sérülést okoz. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. GHS: Besorolás Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat. A BRI nem láthatja előre az összes körülményt, melyek között ezeket az adatokat és a termékeit, vagy más gyártók termékeit a termékeivel együtt használhatják. A felhasználó a felelős azért, hogy biztosítsa a termék biztonságos kezelési, tárolási és megsemmisítési körülményeit, és hogy vállalja a felelősséget a helytelen használatból bekövetkező veszteség, sérülés vagy költség miatt. Az adatlapban közölt információk a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismereteken és kísérleteken alapulnak. 880 Verziószám: 02 Felülvizsgálat dátuma 01-június-2015 Kiadás dátuma: 27-május / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) -

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) - BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám Más módon történő azonosítás FEMA number 3775

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Husqvarna 2Stroke Oil

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám C-1098

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Az anyag márkaneve Azonosító szám Regisztrációs szám Szinonímák Kobalt 027-001-00-9

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag neve Polivinilbutirál Az anyag márkaneve Azonosító szám 68648782 Nyilvántartási szám Szinonímák

Részletesebben

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Kibocsátási dátum: 22/10/2013 Felülvizsgálat dátuma: 12/02/2015 Felváltja ezt: 22/10/2013 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

BRADO CLUB PENÉSZÖLŐ SZER Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADO CLUB penészölő szer 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország SikaCeram 225 Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Terméknév Part No. 5190-0530 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP, Part Number 8500-6940 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Terméknév Part No. (Kit) 8500-6940 Part No., Part Number 8500-6940 1.2 Az

Részletesebben

CITRIC ACID MONOHYDRATE CRS Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH)

CITRIC ACID MONOHYDRATE CRS Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 27/06/2013 Feldolgozva: 27/06/2013 Felváltja ezt: 25/11/2009 Változat: 5.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 27/06/2013 Felülvizsgálat dátuma: 07/07/2014 Felváltja ezt: 27/06/2013 Verzió: 11.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák HP LaserJet CF283AXXCAD

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

: ACTRIL Cold Sterilant

: ACTRIL Cold Sterilant 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag/készítmény neve : ACTRIL Cold Sterilant Termékkód : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek : gombaölő

Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően. : Mezőgazdaság növényvédo szerek : gombaölő Kibocsátási dátum: 14/04/2004 Feldolgozva: 07/01/2014 Felváltja ezt: 11/12/2013 Változat: 8.5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország. Terméknév : APCI - APPI Calibration Solution

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország. Terméknév : APCI - APPI Calibration Solution BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Terméknév Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben