BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT (CAS-számot) -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) -"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám Más módon történő azonosítás FEMA number 3775 Szinonimák BRI Product Code 3111 Kiadás dátuma Verziószám 01 LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT (CAS-számot) - (Z)-1-(1-Ethoxyethoxy)hex-3-ene * 3-Hexene, 1-(1-ethoxyethoxy)-, (3Z)- * Acetaldehyde ethyl cis-3-hexenyl acetal 21-május Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások ízek és illatok For Manufacturing Use Only 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ellenjavallt felhasználások Not for use in Tobacco or Nicotine delivery device applications and/or products A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító A vállalat neve Cím Részleg Bedoukian Research 21 Finance Drive Danbury, CT US Telefonszám címével Kapcsolattartó személy 1.4. Sürgősségi telefonszám Chemtrec (North America) Chemtrec (International) SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Az anyagot értékelték és /vagy megvizsgálták fizikai-, egészségügyi- és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás alkalmazandó. Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően Besorolás R10 Minden R- mondat teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás Fizikai veszélyek Tűzveszélyes folyadékok Veszély áttekintése Fizikai veszélyek Egészségügyi veszélyek Környezeti veszélyek Speciális veszély Fő tünetek 2.2. Címkézési elemek 3. kategória Kis mértékben tűzveszélyes. Nincs egészségügyi veszélyként besorolva. Nincs környezetre veszélyes anyagként besorolva. Ismeretlen. A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat. Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően Tartalom: LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

2 Veszélyt jelző piktogramok Figyelmeztetés Figyelmeztető mondatok H226 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280 Elhárító intézkedések Tárolás P303 + P361 + P353 P370 + P378 P403 + P235 Elhelyezés hulladékként P501 Kiegészítő címkézési információ Figyelem Tűzveszélyes folyadék és gőz. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó. Szikramentes eszközök használandók. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Tűz esetén: használjon megfelelő közeget az oltáshoz. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Az edényt és tartalmát a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Egyik sem Egyéb veszélyek Ismeretlen. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Általános információ Kémiai név % CAS sz. / EK-sz. REACH regisztrációs szám INDEXSZÁM Megjegyzések LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT Osztályozás: DSD: R CLP: Flam. Liq. 3;H226 A rövidítések és szimbólumok jegyzéke, amelyeket a hogy fel lehet használni a fentiekben CLP: 1272/2008 EK rendelet. DSD: 67/548/EK Irányelv. M:M-faktor vpvb: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag. #: Erre az anyagra közösségi foglalkozási expozíciós határérték(ek)et állapítottak meg. Összetételre vonatkozó megjegyzések 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések Általános információ Az R - és H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Biztosítani kell, hogy az egészségügyi személyzet tisztában legyen azzal, hogy milyen anyag(ok)ról van szó, és megtegye a saját maguk védelméhez szükséges védőintézkedéseket. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Vigye ki friss levegőre. A tünetek jelentkezése vagy megmaradása esetén hívjon orvost. Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik megés megmarad. A szemeket azonnal, legalább 15 percen át öblögetni kell bő vízzel! Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és ez egyszerűen megtehető. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik megés megmarad. A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

3 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat. Vezessen be általános biztonsági intézkedéseket és biztosítson a tüneteknek megfelelő kezelést! Égési sebek: Azonnal öblítse le vízzel. Öblítés közben távolítsa el azt a ruhát, amely nem ragadt oda az érintett területhez. Hívja ki a mentőket. A kórházba szállítás alatt folytassa az öblítést. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Általános tűzveszélyek 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Alkalmatlan oltóanyag 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Különleges tűzoltási eljárások Különleges módszerek Tűzveszélyes folyadék és gőz. Vízköd. Hab. Száraz vegyszer-por. Széndioxid (CO2). Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. A gőzök messze lévő tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak. Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek. Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. Tűz és/vagy vagy robbanás esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Amennyiben kockázat nélkül megtehető, szállítsák el a tartályokat a tűz területéről. Használjanak szabványos tűzoltási eljárásokat és mérlegeljék az egyéb involvált anyagok okozta veszélyeket Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! A kifolyástól/lyuktól az embereket személyzet esetében széliránnyal szemben el kell távolítani. Szüntessen meg minden tűzforrást (cigaretta, fáklya, szikra vagy láng a közvetlen környezetben). A takarításkor viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruhát! Kizárólag megfelelő védőöltözet viselése mellett szabad érintkezni a sérült konténerekkel vagy a kiömlött anyaggal. Szűk helyiségeket szellőztessen ki, oda való belépés előtt. Ha jelentős mennysiégű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A sürgősségi ellátók esetében 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! A takarításkor viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruhát! Kerülje a csatornákba, folyó vizekbe vagy talajba való ürítést. Szüntessen meg minden tűzforrást (cigaretta, fáklya, szikra vagy láng a közvetlen környezetben). Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szikramentes eszközök használandók. Az éghető anyagokat (fa, papír, olaj, stb.) tartsák messze a kiömlött anyagtól. Nagyméretű kiömlések: Zárja el az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető! Ahol lehetséges, ott a kiömlött anyagot gáttal vegye körül! Az anyagot fedje le műanyag fóliával, hogy megakadályozza a szétterjedését! Használjon nem-gyúlékony anyagot, mint vermikulit, homok vagy föld a termék felszívásához és helyezze egy tartályba a későbbi ártalmatlanitáshoz. A termék visszanyerése után, öblítsék le vízzel a területet. Kis kiömlések: Itassa föl az anyagot földdel, homokkal vagy valamilyen egyéb nem éghető anyaggal, majd a későbbi ártalmatlanításhoz tegye az egészet megfelelő konténerekbe! Alaposan tisztítsa le a felületet a maradék szennyeződés eltávolítására Hivatkozás más szakaszokra A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Ne kezeljék, tárolják és ne nyissák fel, nyílt láng, hőforrás vagy tűzforrás közelében. Védjék az anyagot a napsugarak közvetlen hatásától. Használat közben tilos a dohányzás. Robbanásbiztos általános és helyi elszívó berendezés. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Földelni kell a termék kezelésére használt minden felszerelést. Használjanak szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos felszerelést. Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

4 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Hőtől, szikrától és nyílt lángtól tartsa távol. Általános kötési és földelési technikákkal előzze meg az elektrosztatikus feltöltődést. Tárolja hűvös, száraz, napfénytől védett helyen. Tárolja az eredeti, szorosan lezárt tartályban. Jól szellőző helyen tárolandó. Tűzoltó készülékkel felszerelt területen kell tartani. Tárolja távol összeegyeztethetetlen anyagoktól (lásd az SDS 10 fejezetét). Recommended Packaging: Glass, Plastic, Aluminum or Phenolic Lined Steel. Tárolja jól lezárva közömbös gáz alatt, hűvös, jól szellőztetett helyen. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Biológiai határértékek Ajánlott monitoringeljárásokról Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Nincs jelezve expozíciós határérték az alkotórészre/ alkotórészekre. Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre. Kövesse a standard monitorozási eljárásokat. Becsült hatásmentes koncentrációk (PNEC) 8.2. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Megfelelő műszaki ellenőrzés Robbanásbiztos általános és helyi elszívó berendezés. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök Általános információ Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállitójával együttmüködve kell kiválasztani. Szem és arcvédelemre Bőrvédelem Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel. (vagy védőszemüveget). - Kézvédelem Megfelelő vegyszerálló kesztyűt kell viselni! A gyártó más típusú kesztyűt is ajánlhat. - Egyéb Megfelelő védőruházatot kell viselni. Légutak védelme Hőveszély Higiéniai intézkedések Környezeti expozíció-ellenőrzések 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Amennyiben a műszaki vezérlők nem tartják meg a levegőben szálló koncentrációkat az ajánlott expozíciós határértékek alatt (ahol alkalmazható) vagy elfogadható szinten (olyan országokban, ahol még nincsenek megszabva exponálási határértékek), jóváhagyott légzőkészüléket kell viselni. Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot. Használat közben tilos a dohányzás. Ügyeljenek a személyi higiéniára, mossanak kezet az anyag használata után és étkezés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A ruházatot és a védőeszközöket rendszeresen tisztítsák. Minden nagyobb kiömlésről értesíteni kell a környezeti igazgatót Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők Szag Halmazállapot Szín Szagküszöbérték ph Olvadáspont/fagyáspont Kezdeti forráspont és forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Cseppfolyós. Colorless leafy, green, vegetable-like odor. 201,42 C (394,56 F) US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 82 C (180 F) Pensky-Martens or Grabner Miniflash Nem értelmezhető. Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok. Gyulladási határ - alsó (%) Gyulladási határ - felső (%) 3111 Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

5 Gőznyomás Gőzsűrűség 5,9 Relative to air; Levegő = 1 Relatív sűrűség Oldékonyság (Oldékonyságok) Oldhatóság (víz) Oldhatóság( Egyéb) Megoszlási hányados: n-oktanol/viz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb információk Sűrűség Molekulaképlet 0,333 mmhg 20 C-on; US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 2,95 US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. 0,846-0,853 g/cm3 C10H20O2 Molekulatömeg 172,26 Fajsúly 0,846-0, C-on 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség A termék a normális használati-, tárolási- és szállítási körülmények között stabil, és nem reakcióképes Kémiai stabilitás Normális körülmények között az anyag stabil A veszélyes reakciók lehetősége Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció Kerülendő körülmények Kerüljék a hőt, szikrákat, nyílt lángot és egyéb tűzforrásokat. Kerülje a lobbanáspontot meghaladó hőmérsékleteket. Érintkezés összeegyezthetetlen anyagokkal Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Általános információ Erősen oxidáló közegek. Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat. A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Belélegzés Nem várható káros hatás a belégzést követően. Tünetek Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Termék Nem várhatók káros hatások a bőrrel való érintkezés miatt. A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat. Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Mindazonáltal, a lenyelés nem valószínű, hogy elsődleges útja a foglalkozási expozíciónak. Az expozíció átmeneti irritációt, bőrpírt, vagy kellemetlen érzést okozhat. Fajok LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT (CAS ) Akut Vizsgálati eredmények Dermális Cseppfolyós LD50 Nyúl > 5000 mg/kg Orális Cseppfolyós LD50 Patkány > 5000 mg/kg *A termékre vonatkozó becslések egyéb, itt fel nem tüntetett kiegészítő adatokon alapulhatnak. Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

6 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Légzőszervi szenzibilizáció Bőrszenzitizáció Csírasejt-mutagenitás Rákkeltő hatás Reprodukciós toxicitás Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Aspirációs veszély A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Egyéb információk Nincs információ. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás A termék nincs környezetre veszélyesként besorolva. Ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy nagy, vagy gyakori kiömlések ártalmas vagy káros hatást gyakorolhatnak a környezetre Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Ezen termék lebomlására nem állnak rendelkezésre adatok. Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Kow) 2,95, US EPA Estimation Programs Interface Suite for Microsoft Windows, v 4,11. US EPA, Washington, DC, USA. Biokoncentrációs tényezőre (BCF) A talajban való mobilitás Nincs rendelkezésre álló adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Egyéb káros hatások Ettől a terméktől nem várható egyéb nemkívánatos környezeti hatás (pl.ózon pusztítása, potenciális fotokémiai ózonképzés, potenciális globális felmelegítés) 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Visszamaradt hulladék Szennyezett csomagolás EU hulladék kód Hulladékbahelyezés módszerei/információk Különleges óvintézkedések 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR RID ADN IATA A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Üres konténerekben vagy bélelésekben fennmaradhatnak néhány termék maradvány. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani (lásd: ártalmatlanítási utasítások). Mivel a kiürített konténerben visszamaradhatnak maradványok a termékből, kövesse a címke figyelmeztetéseit a konténer kiürítése után is. Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. A Hulladék kódokat a felhasználó, a gyártó és a környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján kell meghatározni. Szedje össze és használja fel újból, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezárt tartályokban. Az edényt és tartalmát a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot! 3111 Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

7 IMDG A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nincs megállapított. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU rendeletek Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended (EK) 1005/2009 számú rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról, II. melléklet a módosításokkal 850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok importjáról és exportjáról, I. melléklet, 3. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, V. melléklet a módosításokkal (EK) 166/2006 sz. rendelet, II. melléklet, Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, a vonatkozó módosításokkal 1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (10) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett Engedélyek A módosított 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélyköteles anyagok jegyzéke Felhasználással kapcsolatos korlátozások 1907/2006 (EK) számú rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal 2004/37/EK irányelv: a rákkeltő és mutagén anyagok kockázatának kitett munkavállalók védelmével kapcsolatban, a vonatkozó módosításokkal 92/85/EGK irányelv: a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, a vonatkozó módosításokkal Egyéb uniós jogszabályok 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről, a vonatkozó módosításokkal 94/33/EK irányelv a fiatal személyek munkahelyi védelméről, a vonatkozó módosításokkal Egyéb rendelkezések Nemzeti rendelkezések A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett. E Biztonsági Adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet követelményeinek. Vegyi reagensekkel történő munka során kövesse a nemzeti szabályokat Kémiai biztonsági értékelés Nem történt kémiai biztonságossági értékelés. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A rövidítések jegyzéke 3111 Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

8 Hivatkozások Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről A 2-15 részekben szereplő R-mondatok és H-nyilatkozatok teljes szövege Információ a revíziókról Információ a képzésről Jogi nyilatkozat Nem értelmezhető. R10 Kis mértékben tűzveszélyes. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. Egyik sem. Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat. A BRI nem láthatja előre az összes körülményt, melyek között ezeket az adatokat és a termékeit, vagy más gyártók termékeit a termékeivel együtt használhatják. A felhasználó a felelős azért, hogy biztosítsa a termék biztonságos kezelési, tárolási és megsemmisítési körülményeit, és hogy vállalja a felelősséget a helytelen használatból bekövetkező veszteség, sérülés vagy költség miatt. Az adatlapban közölt információk a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismereteken és kísérleteken alapulnak Verziószám: 01 Kiadás dátuma: 21-május / 8

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Husqvarna 2Stroke Oil

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Az anyag márkaneve Azonosító szám Regisztrációs szám Szinonímák Kobalt 027-001-00-9

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 20/80 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 30/70 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 15/85 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: EVA nature ragasztópatron CONTURO mobil élzáróhoz 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben