ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0"

Átírás

1 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai A cég azonosítása : Delweg PJ Zevenaar NETHERLANDS 1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgősség esetén : +31 (0) SZAKASZ 2 A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása EK besorolás 67/548/EGK /45/EK) Veszélyességi osztályok és kategóriák kódja, 1272/2008/EK (CLP) Rendelete Nincs osztályozva mint veszélyes anyag (irányelv 1999/45/EC). {EN} 2.2. Címkézési elemek EU címkézés Szimbólum(ok) : Egy sem. Címkézés A veszélyt jelző piktogramok : --- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 2.3. Egyéb veszélyek Egyéb veszélyek SZAKASZ 3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1./3.2. Anyag / Készítmény Összetevők : Ennek a terméknek nincs káros hatása. SZAKASZ 4 Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

2 Oldal : 2 / 5 SZAKASZ 4 Elsősegélynyújtás (folytatva) Elsősegélynyújtás Bőrkontaktus Szemkontaktus 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Egy sem ismert. : Biztosítsuk friss levegő belégzését. : Vegyük le a szennyezett ruhát, és mossuk le a teljes érintett bőrfelületet finom szappannal és vízzel, amelyet meleg vizes öblítés követ. : Azonnal nagy mennyiségű vízzel öblítsük le. : Öblítsük ki a szájat. Ha rosszul érzi magát, hívjon orvosi segítséget (mutassa meg a címkét, ahol lehetséges) A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Elsősegély után, nincs további gyógykezelés. Kivéve akkor ha valamely tünet megjelenik. {EN} SZAKASZ 5 Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Az anyagból vagy a keverékből : Alkoholhab. származó különleges veszélyek Tűzoltáshoz használatos anyag : Ne használjunk erős vízáramot Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzvédelem Speciális eljárások Körülvevő tűz : Ne menjünk tűzközelbe megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a légzésvédelmi felszerelést is. : Bármilyen égő vegyi anyag oltásánál óvatosan járjunk el. : Minden, kioltáshoz megfelelő közeg használható SZAKASZ 6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyekre vonatkozó : Megfelelő védőfelszereléssel ellátott berendezést tisztító team. óvórendszabályok 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvóintézkedések : Megakadályozza a bejutását a csatornákba és az ivóvízrendszerekbe. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvízrendszerbe A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási/takarítási módszerek 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Ld. a szóló címsort 7/8. : Bármilyen kifröccsenést tisztítsunk fel nedvszívó anyaggal, amilyen gyorsan csak lehetséges. Használjunk megfelelő hulladéktároló konténert.

3 Oldal : 3 / 5 SZAKASZ 7 Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Általános Kezelés : Kerüljük a szükségtelen veszélyeztetettséget : Biztosítsuk azonnali eltávolítását a szemből. Mossuk meg kezünket és a többi, veszélynek kitett területet finom szappannal és vízzel evés, ivás, dohányzás előtt, ill. mikor abbahagyjuk a munkát A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Tároljuk száraz, hűvös helyen. Használaton kívül tartsuk a konténert lezárva. SZAKASZ 8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Személyi védelem Légzésvédelem Bőrvédelem Szemvédelem Ipari higiénia 8.2. Az expozíció ellenőrzése : Normál körülmények között történő felhasználása és megfelelő szellőztetés biztosítása esetén speciális légzésvédelemre nincs szükség. : Kesztyű. : A szem védelme csak akkor szükséges, amikor folyadék fröccsenhet ki vagy permet szóródhat szét. : Használat közben tilos enni, inni vagy dohányozni. : Biztosítsunk helyi elszívást vagy általános szobai szellőztetést a pára koncentráció minimálisra csökkentése érdekében. SZAKASZ 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai állapot 20 C-on : Kenőcs. Szín : Fehér. Szag : Szagtalan. Olvadáspont[ C] : > 200 Gyulladáspont[ C] : > 200 Sűrűség 20şC g/ml : 0.87 Oldékonysága : Oldhatatlan. SZAKASZ 10 Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Stabilitás és reaktivitás : Stabil Kémiai stabilitás A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók

4 Oldal : 4 / 5 SZAKASZ 10 Stabilitás és reakciókészség (folytatva) Veszélyes tulajdonságok Kerülendő körülmények Nem összeférhető anyagok Elkerülendő anyagok Veszélyes bomlástermékek : Veszélyes bomlástermékek SZAKASZ 11 Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A toxicitásra (mérgezésre) vonatkozó információ - Egyéb : A termék NSF és/vagy InS H1 besorolású és eléri a legmagasabb nem toxikus minőséget. SZAKASZ 12 Ökológiai információk Toxicitás LC50-96 Hour - fish [mg/l] : Perzisztencia és lebonthatóság Stabilitás -a lebomlás mértéke : Bioakkumulációs képesség Bioakkumulatív képesség : A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Egyéb káros hatások SZAKASZ 13 Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Általános : Ezt az anyagot és a konténerét helyezzük el a veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén. A helyi vagy az országban érvényes rendelkezéseknek megfelelően biztonságos módon helyezzük el.

5 Oldal : 5 / 5 SZAKASZ 14 Szállításra vonatkozó információk UN-szám Általános információ : Nincs osztályozva Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási név Szállítási veszélyességi osztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Kifröccsenés és/vagy szivárgás esetén : (termék név) : Még a kisebb szivárgásokat vagy kifröccsenéseket is tisztítsuk fel, ha lehetséges; szükségtelenül ne kockáztatássunk A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Személyekre vonatkozó óvórendszabályok Sürgősségi teendő baleset : Állítsuk le a motort. Tűz gyújtása tilos. Tilos a dohányzás. Jelöljük meg az utakat előfordulásakor és figyelmeztessük a többieket, akik az utat használják. Tartsuk a lakosságot távol a veszélyes területtől. AZONNAL ÉRTESÍTSÜK A RENDŐRSÉGET ÉS A TŰZOLTÓKAT. további információk : Nincs SZAKASZ 15 Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok Vegyünk figyelembe minden állami/helyi előírást. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.). Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.). EK labellálás (jelzés) Kémiai biztonsági értékelés SZAKASZ 16 Egyéb információk További információ : Nincs Egy sem. A dokumentum vége