Felülvizsgálat dátuma 13-aug Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód Biztonsági adatlap száma ECOVER103 Termék neve Fabric softener zero Tiszta anyag/keverék keverék 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Javasolt felhasználás Ajánlott felhasználások ellen Fogyasztói felhasználás 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cégnév ECOVER CO-ORDINATION CENTER Steenovenstraat 1A 2390 Malle Belgium Phone: +32 (0) Fax: +32 (0) Apiacradobásértfelelős lásd cégnév cím 1.4.Sürgősségitelefonszám Sürgősségitelefonszám -1272/2008/EK-45.cikk Belgium +32 (0) (Antipoison Centre Belgium) Dánia Finnország Franciaország + 33 (0) Spanyolország Egyesült Királyság UK customer careline 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Ezakeverékaz1999/45/EKrendeletszerintnem minősülveszélyesnek Besorolás Az R-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt 2.2. Címkézési elemek Besorolás Veszélyességi szimbólumok R-mondatok Nem alkalmazható Nem veszélyes S-mondatok S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet 2.3. Egyéb veszélyek Oldal 1 / 6

2 Normál feltételek mellet egy sem. Anyag / keverék keverék 3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok Az R-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt 4.1.Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás Általános tanács szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Belélegzés Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Haszembekerül,bővízzelazonnalmossakiésforduljonorvoshoz. Azonnalmossalebővízzel. Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. TILOS hánytatni. Forduljon orvoshoz. Vigyefrisslevegőre A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Belélegzés Lenyelés Mérsékelt szemirritációt okoz. Ahosszantartóvagyismétlődőkapcsolatkiszáríthatjaabőrtésiritációtokozhat. Normál feltételek mellet egy sem. Lenyelveemésztőrendszeriiritációt,hányingert,hányástéshasmenéstokozhat 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése Az orvosok figyelmébe Alkalmazzon tüneti kezelést. 5.SZAKASZ:Tűzvédelmiintézkedések 5.1. Oltóanyagok Megfelelőoltóanyagok Alkalmazzaahelyikörülményeknekésakörnyezetnekmegfelelőoltásiintézkedéseket Alkalmatlan oltóanyagok Nincs 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Nincs ismert 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Különlegesvédőfelszerelésektűzoltóknak Viseljenönhordólégzőkészüléketésvédőruházatot. 6.SZAKASZ:Intézkedésekvéletlenszerűexpozíciónál 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Oldal 2 / 6

3 Kerülni kell a szembe jutást 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Előzzemegavízfolyásokba,csatornába,pincébevagyzártterületekrevalóbejutását.Akadályozzamegatovábbiszivárgástvagy kiömlést,haezbiztonságosanmegtehető A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Feltisztítási módszerek Szedjefelmechanikailag,megfelelőkonténerekberakvaártalmatlanításhoz Hivatkozás más szakaszokra 8.SZAKASZ:Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerülni kell a szembe jutást Biztosítsonmegfelelőszelőzést,különösenzártterekben 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Gyermekek kezébe nem kerülhet Tartsaazedényzetetjóllezárva,szárazésjólszelőzőhelyen 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem áll rendelkezésre adat. 8.1.Elenőrzésiparaméterek 8.SZAKASZ:Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) 8.2.Azexpozícióelenőrzése Személyesvédőfelszerelés Szem-/arcvédelem Kézvédelem Általános higiéniai szempontok Avéletlenülkijutotanyagfeltakarításáhozvédőszemüvegetkelviselni. Olyanműveletknélamikorelőfordulhathosszasvagyismételtérintkezésabőrel, áthatolhatatlankesztyűtkelviselni. Ahelyesiparihigiéniaiésbiztonságigyakorlatszerintkezelendő. Környezetiexpozíció-elenőrzések. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció Oldal 3 / 6

4 Halmazállapot Folyadék Szag Szagtalan Szín fehér Tulajdonság Értékek Megjegyzések Módszer ph 3 Olvadáspont/fagyáspont Forráspont / forrásponttartomány lobbanáspont > 100 Párolgási sebesség tűzveszélyesség(szilárd, gázhalmazállapot) Gyúlékonyságlimitjelevegőben Felsőgyuladásihatár Alsó gyulladási határ gőznyomás Gőzsűrűség Relatívsűrűség kg/l Vízoldhatóság Oldékonyság (oldékonyságok) teljesen oldható Megoszlási hányados Öngyuladásihőmérséklet Bomlásihőmérséklet Kinematikai viszkozitás 33 cp Dinamikus viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok Nincs 9.2. Egyéb információk VOC-tartalom (%) SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Aprogresszívhidrolízisésaveleegyidejűmeredekviszkozitásnövekedésmiataterméketajánlotkétévenbelülfelhasználni Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil Aveszélyesreakcióklehetősége Normál feldolgozás mellett semmi Kerülendőkörülmények 0 C alatt és 40 C felett ne tárolja 10.5.Nem összeférhetőanyagok Egyébtisztítószerekkelnem keverhető Veszélyes bomlástermékek Normál feltételek mellet egy sem A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Oldal 4 / 6

5 Akut toxicitás Belélegzés szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Nem áll rendelkezésre adat. Enyhe irritációt okozhat. Ahosszantartóvagyismétlődőkapcsolatkiszáríthatjaabőrtésiritációtokozhat. Aligmérgező. Krónikus toxicitás Érzékenyítés Célszervi hatások Érzékenységet okozó alkotóelemek tekintetében lásd a 15 részt. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Termék 48h EC50 (daphnia - mg/l) 66,8 Enyhénmérgező CDV (excl. perfume): CDV (incl. perfume): % Renewability: Ingredients Ökotoxicitás Perzisztencia és lebonthatóság Ez a termék nem tartalmaz semmilyen agresszív anyagot. Atermékfelület-hatékonykomponenseimegfelelnekazEC648/2004szabálybanleírtlebomlásielőírásnak(Tisztítószerek Előírásai) Ahasználtfelületaktívanyagokanearob(levegő,oxigénnélkül)körülményekközötbiológiailaglebonthatóak Bioakkumulációs képesség Ez a termék nem tartalmaz semmilyen biológiai úton felhalmozódó anyagot A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ezakészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyekperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(pbt)minősülnek Ezkészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyeknagyonperzistensnekvagynagyonbioakkumulatívnak(vpvb)minősülnek Egyéb káros hatások Ez a termék nem tartalmaz PCM vagy nitropézsma (szintetikus, alkil-nitrobenzol származékok) illatkomponenseket. Oldal 5 / 6

6 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Általános Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket és szabályokat 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR IMDG RID IATA 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Biztosítsa, az összes nemzeti /helyi szabályozás figyelemmel kísérését március31-énkelt648/2004számúszabályozásatisztítószerekről: cationic surfactants 5-15% SORBIC ACID Kémiai biztonsági értékelés A 2. és 3. szakasz alatt idézett R-mondatok teljes szövege 16. SZAKASZ: Egyéb információk Felülvizsgálat dátuma Átdolgozás száma 13-aug AzSDSelsőverziójaebbenaformátumban. Ezazanyagbiztonságiadatlapmegfelelaz1907/2006/EKrendeletelőírásainak Felelősségkorlátozásinyilatkozat Azbiztonságiadatlaponközöltekalegjobbtudásunk,ismereteinkésmeggyőződésünkszerinthelytálóakaközreadás időpontjában.aközöltadatokcsakútmutatástkívánnakadniabiztonságoskezeléshez,felhasználáshoz,feldolgozáshoz, tároláshoz,szálításhoz,ártalmatlanításhozéskibocsátáshoz,ésnem tekinthetőkgaranciánakvagyminőségispecifikációnak.az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben. A biztonsági adatlap vége Oldal 6 / 6