Jäger István halálára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jäger István halálára"

Átírás

1 Tragédia A Mester épít, kristályt kristályra rak, Az Ész áttetszô alabástromát Nem színezi, nem árnyalja salak. Az alap gránit, tömör és szilárd, Természetadta, biztos, ôsi kô, Rajta ível árkád árkád után, S fölibük tornyosul majd a tetô. A Mester épít, kristályt kristályra rak. Irígység, önzés, bosszúvágy, harag A számítását nem keresztezi. Nem csalnak a gigászi méretek. A gondolat királyi termei Visszhangozzák a szót: nem tévedek. A Mester épít és nem álmodik. Itt nincs egy célon túlmenô "talán", Itt nincs egy célon innen maradt "hátha", Itt minden csupa egyensúly, s arány. A munka halad, egyre feljebb hág, Ami még hátra van, talán kevés, Behálózva a megértett világ, S leszûrve minden földi szenvedés. És akkor jô egy váratlan lökés. A büszke homlokzat végighasad. Valahol lenn, megnyílt egy mély pokol, Valahol lenn, mélyen az Ész alatt. És a repedés tágul, egyre tágul, A meghasonlott lélek látja ezt, Látja és tompán önmagába bámul. S nincs gyöngéd kéz, mely nyúlna most felé, S törölné verejtékes homlokát, Mikor recsegve minden összedûl, Nincs váll, hol megtámaszthatná magát, Nincs nyugvópont, nincs kívül, nincs belül, A végzet mindent, mindent letarol. Akkor eszébe jut: Van még egy sírhant, messze valahol. (Reményik Sándor) Jäger István halálára ( ) Már eltelt jó néhány nap, hogy elbúcsúztunk tôle és még mindig ô körülötte járnak a gondolataim. Jó lett volna a versen kívül még valamit mondani, csak hát lehet itt szólni egyáltalán, van itt vigasztaló, értelmes mondat? Amit szerettem volna még, hogy megköszönjem, amit tett Nagykovácsiért, értünk, hogy mindnyájunknak példát adott, hogyan lehet a magunk módján odafigyelni egymásra, ott lenni a falu életében amikor kell, és adni a saját tudásunkból, akár az anyagi lehetôségeinket is felajánlva. Sajnos néha ezt elfelejtettük megköszönni és ez fájt neki, mert nagyon érzékeny, lelki ember volt. Az én szakmámnak is vannak váratlan, hirtelen, elfogadhatatlanul gyorsan távozó, fiatal halottjai, fontos, nagy, jelentôs bölények, ahogy mondani szoktuk. Mint Bubik István vagy Kaszás Attila voltak, vagy Selmeczi Roland, Balkay Géza, Szakácsi Sándor. Ilyennek éreztem Jäger Istvánt is, áthatóan tudott nézni, volt néha valami bujkáló mosoly a szemében, amilyen Bubik Pistának is. Én mindig evvel a tisztelettel gondoltam rá, bölénynek tartottam Nagykovácsiban, példának. Gábor atya azt mondta a temetésen: Számára bezárult az érdemszerzés ideje. Igen sajnos! De számunkra még van lehetôség, hogy az ô életét követve, mi is figyeljünk egymásra, adjunk magunkból közösségünknek. Hogy megértsük azt a jelet, amit az ô élete és hirtelen elvesztése számunkra hordoz. Kedves István! Nagyon köszönöm, amit tôled kaptunk, hogy mindig segítettél, amikor kértünk, hogy szívügyed volt Nagykovácsi, hogy néha beszélgettünk, és igazán remélem, hogy álmaid, melyeket elmeséltél megvalósulnak egyszer itt a faluban. Isten áldjon! Hiányozni fogsz, de az által, amit itt hagytál, utoljára a Templom téren ültetett fával, örökké Nagykovácsié maradsz! Oberfrank Pál

2 A ciklusprogram végrehajtásáról Az önkormányzati képviselô-testületek egyik feladata, hogy hivatalba lépésük után meghatározzák négy évre mandátumuk idejére szóló gazdasági programjukat, amit általában mindenki ciklusprogramnak hív. Önkormányzatunk Képviselô-testülete 2007 áprilisában 56/2007.(IV.24) sz. határozatával fogadta el a évekre vonatkozó gazdasági programját, amely három fejezetben, azon belül programokra és alprogramokra bontva tartalmazta fôbb célkitûzéseinket. Ezek az alábbiak szerint teljesültek. A gazdasági versenyképesség fejlesztése érdekében a kis- és középvállalkozások támogatására közös erôfeszítéssel rendezzük és fejlesztjük a Sebestyén-dombbal szemközti gazdasági területet. Az idegenforgalom fejlesztése érdekében támogattuk a befektetôi szándékokat a helyi lakosok nyugalmát nem zavaró, magas színvonalú szolgáltatást (wellness, konferencia) nyújtó szálloda (szállodák) kialakítása érdekében. A településmarketing projektjei közül leginkább a településen belüli kommunikáció (a helyi Tv és újság és az Önkormányzat további fejlesztésre váró honlapjának segítségével az önkormányzat mûködésének bemutatása, ügyfélbarát szervezeti kép kialakítása) terén értünk el eredményeket. Vagyonkezelési, vagyongazdálkodási programunk kiemelt alapelvét, hogy vagyonból csak vagyont (fejlesztést) finanszírozunk, maradéktalanul megvalósítottuk. Forrásbevonási tevékenységünk sikeres volt: négy Európai Uniós és három egyéb pályázaton beruházásainkhoz, fejlesztéseinkhez összesen közel 390 millió forint támogatást nyertünk. Társadalmi és humánerôforrás fejlesztési programunk elsô alprogramja az oktatás, képzés fejlesztése címet viselte, melyben elsô helyen állt az új óvodaépület létesítése. A Kaszáló utcai új óvoda ünnepélyes átadása augusztus 28-án megtörtént. Az Általános Iskola fejlesztése folyamatos, legutóbb az elöregedett kazán cseréje történt meg, a tartalmi fejlôdésrôl pedig a növekvô tanuló-létszám tanúskodik: csökken azon szülôk száma, akik bizalmatlanságból inkább a fôvárosba hurcolják naponta gyermeküket. Ide kapcsolódott az Öregiskola fejlesztése alprogram: a települési könyvtárat megfelelô berendezéssel láttuk el és átköltöztettük az Öregiskola könyvtári célra felújított szárnyába; a könyvtárt úgy rendeztük be, hogy annak terme továbbra is elláthassa elôadótermi funkcióit; az intézmény tovább mûködteti a Faluházat, mint a kézmûves foglalkozások színterét, a település-történeti dokumentumok bemutató helyét is biztosítottuk. Az intézmény személyi állományának fokozatos bôvítésével kialakítottuk a szükséges humán ❷ infrastruktúrát. Sajnos az épület másik szárnyának felújítására legutóbb benyújtott pályázatunk nem nyert, de továbbra is különös gonddal figyeljük a pályázati lehetôségeket. A civil kezdeményezések támogatása érdekében a pályázatfigyelés során kiemelten kezeljük a civilek számára megnyíló lehetôségeket. Az Önkormányzat által alapított és fenntartott mûvelôdési intézmény rendszeresen egyezteti programjait a civil szervezetekkel, és lehetôség szerint helyt ad azok rendezvényeinek. Szeptemberben kifejezetten civil napot szervez annak érdekében, hogy a helyben mûködô civil szervezetek megismertethessék, népszerûsíthessék tevékenységüket. Külön támogatásban részesítjük a nagy, eseti rendezvényeket, és kiemelten támogatjuk az Alapfokú Mûvészeti Iskolát. Kulturális célú fejlesztések voltak az eddig említettek is, az ebben az alprogramban szereplô további célkitûzések között szereplô rendezvényszervezés keretében felújítottuk az ismét egyre népszerûbb Falunapot, és mindig örömel támogatjuk az immár nyolcadszor sorra került NAME rendezvényt. Az egészségügyi, szociális ellátás javítása érdekében harmadik háziorvosi, második gyermekorvosi és fogorvosi körzetet alakítottunk ki, lehetôvé tettük vállalkozó szakorvosok számára a heti néhány órás rendelést, egészség-napokat szervezünk. A Védônôi Szolgálat CTG gépet kapott, és a rászorulók már igénybe vehetik a helyi kislabort is. Az idôskorúak és rászorultak szociális ellátásának érdekében mûködtetjük a Fejér György Szociális Közalapítványt, különös gondot fordítunk ünnepek idején a magányosokra és a sokgyermekesekre, bevezettük a víz- és csatorna készenléti díj kompenzáció rendszerét. A sportélet fejlesztése alprogram célkitûzései elsôsorban a befektetôi érdeklôdés hiánya következtében még nem valósultak meg, de támogatjuk a Nagykovácsi Sportegyesületet, az Általános Iskola sportéletét, és minden sporttémájú kezdeményezést. Büszkén vállaljuk, hogy helyszínt (és nevet) adunk az évente megrendezett Crosskovácsi versenyeinek. A környezetminôség javítása, fejlesztése érdekében lépéseket tettünk a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat integrált informatikai rendszerének fejlesztése irányában, pályázati lehetôséggel élve szoftver-beszerzéseket végeztünk. A települési környezet fejlesztése elsôsorban úthálózatunk fejlesztését, karbantartását jelenti: Átépítettünk, teljes mértékben átépítettünk fontos belterületi utakat (a teljesség igénye nélkül: Kolozsvár utca, Kolozsvár tér, Dózsa György utca, Zsíroshegyi út, Szeles utca, Virágos sétány) és tíznél több utcát újíttattunk fel. A közösségi terek fejlesztése alprogram megvalósulásának legszebb bizonysága a megújult fôtér. A komplex intézményfelújítási alprogram új hivatal építését javasolta, és kiemelte az épületkorszerûsítésre kiírt pályázatokban történô minél nagyobb részvételt. Kétségtelen, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete most már valóban méltatlan a közel hétezres lélekszámú nagyközség ügyeinek intézéséhez, azonban vannak elôbbre való feladatok is, és ha anyagi lehetôségeink ilyen mértékben korlátozottak, akkor nem a magunk ügyét helyezzük elôtérbe. Most nyújtottuk be az Általános Iskola teljes épületenergetikai korszerûsítését célzó pályázatunkat. Környezetvédelem terén változatlanul törekszünk saját szennyvíztisztító létesítésére, hogy ezt követôen megvalósulhasson a még csatornázatlan belterületi lakóterületek közmûellátása. A felszíni vizek rendezése alprogramban foglaltak végrehajtása érdekében közterületfelügyelônk rendszeresen ellenôrzi a meglévô árkok állapotát, és szükség esetén felszólít, feljelent. A lakossági összefogással épült vagy felújított utcák esetében általában az Önkormányzat vállalja a felszíni víz elvezetés megoldását. A nemrég megnyílt csapadékvíz-elvezetési pályázaton az elnyerhetô maximális támogatásra pályázunk, ezzel is csak néhány nagyon kritikus helyzetû hegyoldai utca megoldására lesz lehetôségünk. Hulladékgazdálkodás terén folyamatos a fejlôdés: a szolgáltató cég bevezette a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtést, évente kampányszerûen gyûjtjük a veszélyes és az elektronikus hulladékot. Sajnos, a lakosság (egy részének) érthetetlen és megmagyarázhatatlan magatartása miatt a hulladékgyûjtô szigetet be kell zárnunk. Energiagazdálkodás tekintetében az új óvodaépület korszerû hôszigetelésû, melegvízellátása napkollektoros; az Általános Iskola kazán-felújítása és energetikai korszerûsítése mellett a korszerû közvilágítási lámpatesteket és az energia-bróker céggel kötött megállapodás érdemel említést (melynek eredményeképpen minden szezonban a legolcsóbb energia-szolgáltatóval szerzôdünk. A közbiztonság fejlesztése alprogramban foglaltaknak megfelelôen körzeti megbízott és közterület-felügyelô teljesít szolgálatot a településen, a készenléti szolgálatokat az Önkormányzat együttmûködési megállapodás alapján támogatja. Ezzel a programponttal zárult Nagykovácsi Nagyközség Gazdasági Programja, mely a 2007-tôl 2010-ig tartó négyéves idôszakra fogalmazta meg az önkormányzat mûködtetési, fenntartási és fejlesztési elképzeléseit. Az egyes programpontokban foglaltak végrehajtását, az elképzelések megvalósulását elfogulatlanul áttekintve megállapítható, hogy sikeres négy év áll mögöttünk, amiért köszönet illeti valamennyi képviselô társamat. Maier Jenô alpolgármester SZEPTEMBER

3 Tájékoztató a Képviselô-testület augusztusi tevékenységérôl Munkaterv szerint augusztusban csak a közmeghallgatásra került volna sor, azonban az élet nem áll meg, így augusztus 23-án a Képviselô-testület rendkívüli ülést tartott, melyet szokás szerint megelôzött a Pénzügyi Bizottság ülése (augusztus 16-án). Napirend elôtt bemutatkozott a Budakeszi Rendôrôrs új parancsnoka, Horváth Ferenc rendôr ôrnagy úr. Elsô határozatával a Képviselô-testület elfogadta az Önkormányzat gazdálkodásának elsô féléves helyzetérôl szóló beszámolót, amely szerint a mûködési bevételek a módosított elôirányzathoz képest 49%-on, a mûködési kiadások 43%-on teljesültek év elsô félévében az Önkormányzat összesen eft-ot költött felhalmozási jellegû kiadásokra, ebbôl eft-ot felújításra, eft-ot beruházásokra. Felújítások tekintetében az elsô félévben, azaz június 30-ig a Tisza István tér felújítására eft-ot, míg a Zsíros-hegyi út elsô ütemének megvalósítására a kifizetés idei évre történô átcsúszása miatt eft-ot költöttünk. Megkezdôdött a Zsíros-hegyi út felújításának második üteme, felújításra került a fogorvosi rendelô kézmosója, a Kolozsvár köz útburkolata, valamint a Kazal- Kaszáló utca sarkán kialakult nyomvonalsüllyedés helyreállítása is megtörtént. Az Általános Iskola energiaigény bôvítésére 270 eft-ot, az energetikai felújításra pedig eft-ot költöttünk. A víz-csatorna hálózat felújítása tekintetében befejezôdött a Barack utcai nyomásfokozó felújítása, illetve a Kolozsvár utca útburkolat javítását megelôzô víz- és csatornarendszerbeli felújításokra is sor került, összesen eft-ért. A beruházások közül az új Óvoda építésével kapcsolatosan eft-ot költött az Önkormányzat. Megkezdôdött az Általános Iskola melletti parkoló kialakítása (213 eft), elkészült a Dózsa György utcai kisfeszültségû szabadvezeték kiviteli terve 400 eft-ért, a Kálvária Kápolna újjáépítéséhez pedig további anyagokat szereztünk be 9 eft-ért. A védônôi szolgálat CTG berendezést vásárolt 485 eft-ért, fénymásoló berendezést kapott a pénzügyi csoport 200 eft-ért, illetve a TÁMOP pályázat keretén belül az óvoda 50 eft-ért vásárolt jó gyakorlat felhasználási jogot. A víz-csatornahálózattal kapcsolatban összesen 949 eft-ot költött az Önkormányzat a Kalász-Puskin ivóvíz gerincvezeték kialakításához szükséges vízjogi engedélyre, a Kossuth utca NA300 mm méretû ivóvízvezeték kiváltásának kiviteli tervére, illetve Kossuth utca-táncsics utcai csatornaszakasz kiviteli munkáira. Mint ismeretes, az óvodai férôhelyek számának örvendetes bôvülése miatt a Kispatak Óvoda fôzôkonyhája már nem tudja ellátni a az Általános Iskola étkeztetési igényeit. Ennek megfelelôen sikeres közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le a feladat ellátásával kapcsolatban. A beszállító árait, és a norma, illetve rezsiköltségeinek megoszlását tartalmazó nyilatkozatát figyelembe véve alakultak ki az iskolai étkeztetés költségei. A Képviselô-testület úgy döntött, hogy az ez évben várható 2,8 millió forintos költségtöbbletet átvállalja, és nem jeleníti meg a fizetendô térítési díjakban. A döntés nyomán ennek megfelelôen módosította a fenntartásában mûködô intézmények élelmezési nyersanyagköltségérôl és a fizetendô térítési díjakról szóló 25/2009. (XII.18.) sz. rendeletét. Immár szokásosan döntött a Képviselôtestület arról, hogy a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához is csatlakozik. A testület jóváhagyólag tudomásul vette a Budakeszi Rendôrôrs új parancsnoka, Horváth Ferenc rendôr ôrnagy úr kinevezését. A Helyi Építési Szabályzat szerinti Központi Vegyes Terület a Vk-1 övezetben, ami a Nagyszénás utca feletti, Önkormányzati tulajdonú területet jelenti, ahol az új óvoda és az új református templom épül (illetve épült) vonatkozásában nem került be a HÉSZ es egységes szerkezetbe foglalásakor az a lehetôség, miszerint a település ellátását biztosító közfunkció megvalósulása esetén, a lakófunkció kizárásával a beépítési intenzitás növelésére van mód. Tekintettel arra, hogy ilyen eltérésre szükség lehet (pl. akár az óvoda további bôvítése, akár a református templomhoz kapcsolódó új funkciójú épületek, akár egy esetleges egészségügyi szolgáltatásokat is magában foglaló kereskedelmi, vagy valamilyen sportlétesítmény esetén), a Képviselô-testület elvi állásfoglalással kezdeményezte a HÉSZ módosítása folyamatának megindítását. Az ezt követô szabályozás szerint a Központi Vegyes Területen ( Vk-1 övezet) Település ellátását szolgáló közfunkció megvalósulása esetén a lakófunkció kizárásával a beépítés mértéke 40%, a szintterületi mutató 0,8, a legkisebb zöldfelület 20% lehet. Tájékoztató Pest Megye Közgyûlése Örvendetesen közeledvén az új óvodaépület átadásának napja, döntést kellett hozni a Kispatak Óvoda átszervezésérôl. Ennek értelmében a Nagykovácsi Kispatak Óvoda székhelye a 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca szám lesz. A Dózsa György utca 39., Száva utca 7. és Bükk utca 9. a 3 tagóvoda telephelyévé válik. Az intézmény új szervezeti és mûködési szabályzatát az intézményvezetô október 16-ig fogja elkészíteni. Már elkészült (és a véleményezô tekintélyes szakértôtôl komoly dicséretet kapott) az óvoda módosított pedagógiai programja, amit a Képviselô-testület jóváhagyott. Ugyancsak oktatási-nevelési intézményeinket érintô két döntéssel a testület a most következô tanévre is heti 2-2 órában állapította meg az intézményvezetôk kötelezô óraszámát. Az ellenôrizhetôség, és a különféle viták elkerülése érdekében mindhárom önkormányzati fenntartású intézményben bevezetésre kerül a távozási füzet, melyben az intézmény dolgozói feladatvégzésükkel összefüggô távollétüket rögzítik, feltüntetve a távozás idejét, célját és a várható visszaérkezés idejét. Ennek értelmében módosította a Képviselô-testület az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, valamint az Általános Iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. (Az októberre elkészülô új óvodai SzMSz is tartalmazni fogja ezt a rendelkezést.) Végül (zárt ülésen) a Képviselô-testület úgy döntött, hogy a 938/2 hrsz. Önkormányzati tulajdonú ingatlanból a vételi szándékát jelzô szomszédos ingatlantulajdonosnak a korábbi testületi döntés szerinti áron elad egy 128 m 2 - nyi sávot. Ezzel a telekalakítással a szabályozási terv szerinti út kialakítását nem veszélyezteti, ugyanakkor lehetôséget biztosít a szomszédos telkek kisebb mértékû bôvítésére is. Maier Jenô alpolgármester A jelenlegi összetételû Képviselô-testület soron következô, munkaterv szerinti és egyben utolsó ülésére szeptember 23-án kerül sor. Jövôre is kapnak támogatást a fôiskolai és egyetemi hallgatók Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése támogatja a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozást. Pest Megye Közgyûlése 2010-re 13 millió forintot biztosított a pályázók kiegészítô támogatására. Az megyei önkormányzat óta vesz részt az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban. A pályázaton állami, nappali tagozatos felsôoktatási intézmények tanuló hallgatói egy évre, valamint állami, nappali tagozatos felsôoktatási intézményben továbbtanuló leendô hallgatók hat félévre kaphatnak támogatást. A Bursa Hungarica háromszintû támogatási rendszer. A települések, a megye és az OKM által finanszírozott ösztöndíj egy hallgatónak havonta maximum 10 ezer forint támogatást nyújt. Több százezer forint és egy balatoni nyaralás a jutalom Október 23-ig lehet pályázni Az év családja Pest Megyében díjra. Pest Megye Önkormányzata Magyarországon elsôként alapította meg a díjat 2009-ben. A családok jelölésében a Pest megyei települési önkormányzatok, intézmények, a Pest megyében élô magánszemélyek, társadalmi szervezetek, és egyházak vehetnek részt. A nyertes család az oklevél mellé 300 ezer forintos pénzjutalmat, valamint egy hetes nyaralást kap Pest megye Önkormányzatának fonyódligeti üdülôjébe. A Díj odaítélésérôl Pest Megye Közgyûlése novemberi ülésén dönt, a Díjat Pest Megye Közgyûlésének decemberi ülésén, a Közgyûlés elnöke, dr. Szûcs Lajos adja át SZEPTEMBER ❸

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kovács Györgyné /103 mellék (Kovács Györgyné) Adóhatóság Tisztelt Nagykovácsi Adózók! Felhívjuk figyelmüket, hogy a második féléves adó befizetési határidô szeptember 15. Amennyiben nem találják (2010. februárjában postázott) befizetési csekkjeiket, kérjük a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal adóosztályát ügyfélfogadási idôben keressék fel. Ügyfélfogadási idô: Hétfô Szerda Péntek Elérhetôségeink: Antal Judit /115 m.; Dervalics Lászlóné /108 m.; Képes Imréné /123 m.; Igazgatás dr. Major Mónika Dávidné Tóth Edit Hoksári-Czirbusz Katalin Varga Virág Krisztina Ferencz Andrásné Szépkorú polgárok köszöntése A Kormány a Magyar Köztársaság nevében, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen köszönti a Magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkezô jubileumi életévüket betöltött szépkorú magyar állampolgárokat és a Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô polgárokat évben a 90. életévüket, a 95. életévet, a 100. életévet betöltô, valamint a 91-94, életévet betöltô személyeket érinti a köszöntés. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a szépkor betöltését megelôzôen a bejelentett lakóhelyén és a bejelentett tartózkodási helyén is írásban megkeresi a szépkorú személyeket, hogy az e célból rendszeresített és megküldött adatlapon nyilatkozzanak arra vonatkozóan, igénylik e a jubileumi juttatást, illetôleg a 90., 95., és 100. életév betöltésével járó köszöntést. Építés Cserményi András Bálóné Botos Zsuzsanna Tóthné Halász Hedvig ❹ A községben végzett építéshatósági ellenôrzések során, elsôsorban a régi beépítésû területeken sok esetben tapasztaljuk, hogy az ingatlantulajdonosok nem végzik el az épületek idôrôl-idôre szükséges jó karbantartását. A napokban elkészült új fôtérhez vezetô Kossuth utca mentén omladozó vakolatú házak, roskadozó kerítések is sorakoznak. Az elmúlt évben egy ingatlan esetében pl. a meglazult tetôcserepek esetleges utcára csúszásának megelôzése érdekében kellett intézkednünk. Az oldalhatáron álló épületek elöregedett ereszcsatornáiból kicsorgó esôvíz a szomszédos ingatlanok területére folyik. Több ingatlan udvarán bontásból származó építôanyagok vannak láthatóan hosszabb ideje felhalmozva. Az alábbiakban tájékoztatásul közzé teszem az évi LXXVI- II. Törvénynek az építésügyi hatósági kötelezésre vonatkozó elôírásait, melyekbôl kiolvasható, hogy a fenti problémák megszüntetésének kikényszerítésére jogszabályi lehetôségünk van. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a tulajdonosok többsége nem hanyagságból, hanem elsôsorban anyagi problémák miatt nem tud eleget tenni e kötelezettségeknek, így intézkedési lehetôségeinkkel általában csak balesetveszély elhárítása érdekében élünk. Kérjük azonban Önöket, hogy lehetôségeikhez mérten végezzék el épületeik idôszakos mûszaki felülvizsgálatát és a szükséges felújítási munkákat. Régen a falusi ember minden tavasszal lemeszelte a portáját és virággal ültette be a háza elôtti területet. Valahogy ezt a szemléletet kell visszahoznunk ahhoz, hogy községünk mindannyiunk számára élhetôbb és szebb környezetté váljék. Az építésügyi hatósági kötelezés 47. (1) Az építésügyi hatóság külön kormányrendeletben foglaltak szerint elrendelheti: a) az építmény, építményrész építésügyi hatósági engedélyekben meghatározott, ennek hiányában az eredeti (a változtatás elôtti) rendeltetésétôl eltérô használatának megszüntetését, valamint b) szabálytalan építkezés esetében az építési munka megszüntetését és az építést megelôzô állapot helyreállítását, illetôleg a jogerôs és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési terveknek megfelelô állapot kialakítását, c) a mûszaki követelményeknek meg nem felelô építési termékek kicserélését, d) az építmény, építményrész kötelezô jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha az a településkép kedvezôbb alakítása érdekében szükséges, vagy azt a helyrehozatali kötelezettséget elôíró önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtása, illetôleg az építészeti örökség védelmének érdekei megkövetelik, e) jogszabályban meghatározott esetekben a telek bekerítését, továbbá a telken a településkép elônyösebb kialakítása vagy a környezet védelme céljából szükséges kertépítési, továbbá a településkép védelme érdekében szükséges egyéb munkák elvégzését, f) az építmény környezetébôl az építési tevékenység során keletkezett építési hulladék, maradék építôanyag és építési segédeszközök elszállítását, a környezetnek és a terep felszínének az eredeti, illetve az engedélyezett állapotban történô átadását, a környezetben okozott károk megszüntetését. (2) Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie: a) az építmény, építményrész részleges vagy teljes átalakítását, - amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az építtetô ezt nem vállalja - a lebontását vagy az újraépítését, ha a kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a közés vagyonbiztonságot veszélyeztetô módon történik, b) az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô, valamint az engedély nélküli használat megszüntetését, c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, ca) ha azt rendeltetésszerû és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô állapot keletkezett, cb) ha a használatbavételi engedély megszerzését követô engedély és bejelentés nélkül végezhetô átalakítás, változtatás, rendeltetésmódosítás következtében az érintett építmény vagy építményrész a - változtatáskor, átalakításkor, rendeltetésmódosításkor hatályos - rendeltetésszerû és biztonságos használatra vonatkozó jogszabályi és hatósági elôírásoknak nem felel meg, vagy cc) ha a használatbavételi engedély megszerzését követôen engedélyhez vagy bejelentéshez kötött szabálytalan átalakítás, változtatás, rendeltetésmódosítás következtében az érintett építmény vagy építményrész az ellenôrzéskor hatályos rendeltetésszerû és biztonságos használatra vonatkozó jogszabályi és hatósági elôírásoknak nem felel meg, d) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetôleg az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. (3) Az építésügyi hatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba az (1)- (2) bekezdés szerint elrendelt jogerôs és végrehajtható kötelezettséget be kell jegyezni. (4) Az építésügyi hatóság, amennyiben a végrehajtható kötelezettséget annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére hatósági úton, a felmerülô költségeket megelôlegezve maga végezteti el, a költségek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlannyilvántartásba. (5) Az építésügyi hatóság az építési munka folytatását a helyszínen alkalmanként legfeljebb egyszer 30 napra - megtilthatja, ha az szabálytalanul vagy pedig az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô módon történik. Ez idô alatt az építésügyi hatóságnak döntenie kell az eljárás megszüntetésérôl vagy folytatásáról SZEPTEMBER

5 Mûszak Vargáné Baráth Mariann Szabó Mátyás A Saubermacher-Bicske Kft. HULLADÉK GYÛJTÉSI IDÔPONTJAI: Háztartási hulladék: minden héten SZERDÁN Sárga zsák: minden hónap második KEDD (mûanyag, fém, italos karton) Papír: minden hónap harmadik KEDD Zöldhulladék zsák: Kéthetente HÉTFÔNKÉNT (áprilistól októberig! Szeptember: 13.,27., Október: 11.,25. falevél, fû) Zsákok átvétele, vásárlása: Nagykovácsi, Kolozsvár tér 25. Hétfô: ig, szerda 9-11-ig november 9. kedd (falevél, gallyak, kerti nyesedék) Lomtalanítás: március 1. november 30. között, az Önök által egyénileg egyeztetett napon. Idôpont kérése: a es telefonszámon, a 111-es vagy 113- as melléken, hétfôn, szerdán és pénteken. ben: címen, egy héttel elôre. Elektronikai hulladék gyûjtés: kedd, 06-tól du. 14-ig, a Nagyszénás u. Bánya u. sarkánál. SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS: A Sárga zsákos házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés folytatódik tovább Nagykovácsiban. A szelektív gyûjtés mûködéséhez azonban elengedhetetlen a lakosság együttmûködése, segítsége is. Ezért megkérünk mindenkit, hogy csak a meghirdetett idôpontban és a szórólapokon feltüntetett feltételekkel vegyék igénybe a szolgáltatást. A legfontosabbak ezek közül, hogy a gyûjtôjárat reggel 7 órától kezdi meg a munkát, egy útvonalon csak egyszer megy végig, így a késôn kirakott zsákokat már nem tudja elszállítani. A szerdai kommunális hulladékot gyûjtô autó pedig nem gyûjtheti be a szelektív zsákokat. Azonban lehetôség van több zsákot is kitenni az ingatlan elé, így az elôzô havi késedelmesen kirakott hulladékot is elszállítják. A sárga zsákon fel van tüntetve, hogy milyen típusú hulladékok kerülhetnek bele, ezek betartására figyeljünk. Szûkebb utcákban, zsákutcákban sajnos többször elôfordult, hogy a hulladék nem került elszállításra, mert az ott parkoló autók miatt a gyûjtôkocsi nem tudott behajtani. A Saubermacher-Bicske Kft.-vel egyeztettünk a felmerült problémákról és ígéretet tettek, hogy a továbbiakban fokozott figyelemmel végzik a gyûjtést, de bármilyen kérés vagy probléma esetén elérhetôek a 06-22/ es telefonszámon, illetve a weboldalon keresztül. ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS: Ebben az évben is lehetôséget biztosít önkormányzatunk arra, hogy a keletkezett zöldhulladékot a település lakossága összegyûjtse, szervezett elszállítás céljából. Ezt a közszolgáltatást, kizárólag az önkormányzat megbízottja, a Saubermacher Bicske Kft. emblémájával ellátott átlátszó zsák megvásárlásával lehet igénybe venni. A zsák ára 375 Ft. A hulladék elszállításának idôpontjai: Szeptember: 13., 27.; Október: 11., 25. A Bánya utcában mûködô gyûjtôszigetet szeptember 1. napjával megszüntette az önkormányzat! Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is. Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 A Kossuth Lajos u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat. Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dr. Papp László jegyzô minden hónap utolsó hétfôi napján fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék e mail: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG MÁRCIUS 01. NOVEMBER 15. KÖZÖTT ÓRÁIG * * * Tájékoztató A augusztus 26.-án megtartott közmeghallgatáson és más hivatalos úton különbözô panaszokkal, közérdekû bejelentésekkel kerestek meg a lakosok. A évi XXIX. Tv a alapján a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más így különösen bírósági, államigazgatási eljárás hatálya alá. A közérdekû bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetôleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekû bejelentés javaslatot is tartalmazhat. Panasszal és a közérdekû bejelentéssel bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni. Ha a panaszt, illetôleg a közérdekû bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Az áttételrôl a bejelentôt egyidejûleg értesíteni kell. A panaszt és a közérdekû bejelentést a beérkezéstôl számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat elôreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, errôl a panaszost (bejelentôt) a panasz (bejelentés) beérkezésétôl számított tizenöt napon belül az elintézés várható idôpontjának egyidejû közlésével - tájékoztatni kell. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetôleg a közérdekû bejelentôt meghallgathatja, ha azt a panasz, illetôleg bejelentés tartalma szükségessé teszi. Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésrôl vagy annak mellôzésérôl az indokok megjelölésével köteles a panaszost, illetôleg bejelentôt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni. A benyújtott panaszokat és közérdekû bejelentéseket, így a közmeghallgatáson elôadottakat is, amennyiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezünk, érdemben megvizsgáljuk és amennyiben indokolt, megtesszük a szükséges intézkedéseket. Elérhetôségem: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. Telefon: Dr. Papp László jegyzô SZEPTEMBER ❺

6 ❻ Zsíros-hegyi út! Augusztus végére sikeresen átadásra került a Zsíros-hegyi út második szakasza is, így a Pók utcától a Tölgy utcáig kiváló aszfalt út és járda vezet fel a hegyre. A második szakasz építése a tervezettôl jobban elhúzódott, mert a régi útburkolat alatt húzódó közmûvek újabb és újabb meglepetésekkel szolgáltak. A telefonkábelekkel gyûlt meg leginkább a bajunk, melyek áthelyezése igen költséges és idôigényes dolog. Szerencsére az útépítô cég és önkormányzatunk közbenjárása nyomán sikerrel zárultak a tárgyalások a Magyar Telekommal, így kisebb kompromisszumok révén, de folytatódhatott az útépítés. Az idôjárás is kegyesebb volt az utóbbi 2 hónapban, az esôzések nem rongálták meg a korábbi munkákat. A Zsíros-hegyi út felsô szakaszán igen szûk a rendelkezésre álló terület, ezért az út egyedülálló vápás kialakítású, a járda K-szegéllyel van elválasztva az úttól, így biztosítva van az útfelület víztelenítése és a nagyobb jármûvek is gond nélkül elférnek egymás mellett. A Vértes utcai csapadékvíz elvezetô árokkal megoldódott a Zsíros-hegyi út Szamos utca Kôrös utcai csomópont, korábban katasztrofális állapotú vízelvezetése is. Ezúton köszönjük szíves türelmüket, reméljük mindenki megelégedéssel használja majd az új utat! Kérjük azonban, hogy a biztonságos közlekedés érdekében az elôírt sebességkorlátozást mindenki tartsa be. (Fotók: Szabó Mátyás) Bencsik Mónika polgármester Jegyzô bemutatkozása Dr. Papp László, 54 éves jogász vagyok. A közigazgatásban közel húsz évet szolgáltam, ebbôl jegyzôként tizennyolc évet községekben és városban. Jegyzôi munkám mellett tovább képeztem magam, annak érdekében, hogy a kor igényeinek megfelelve, hatékonyan, magas színvonalon tudjam felelôsségteljes munkámat végezni július 1-tôl látom el a település hivatalvezetôi feladatait. A jegyzôi állásra benyújtott pályázatom tartalmazta vezetôi programomat, mely az önkormányzat hatékonyságának növelését hivatott szolgálni. A jegyzô feladatellátásának igazi fokmérôje az, hogy milyen módon és szakmaisággal képes segíteni, az egész önkormányzat mûködéséért felelôs polgármester irányító munkáját. Munkámat a hivatal átvilágításával kezdtem, mivel a képviselô-testület egy korábbi döntésében a jelenlegi állapot megváltoztatását, a hivatal átszervezését határozta el. Jelenleg a napi feladatok mellett a folyamatban lévô beruházások befejezése és az önkormányzati választások lebonyolítása jelenti a hivatal kiemelkedô feladatait. A hatékony, ügyfélbarát hivatal az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását és a hivatal új belsô szabályozását kívánja meg. Az önkormányzati célok megvalósításának az új hivatali struktúra, a személyi kompetenciák alapján delegált jogkörök, a vertikális és horizontális kommunikáció és a megváltozott hivatali kultúra a garanciája. Úgy vélem, hogy a lakossági és önkormányzati igények megvalósítása érdekében, a kollégák pozitív javaslatainak figyelembe vételével, kellô bölcsességgel kell eljárnom az átszervezés során. A megújult és megfelelôen menedzselt polgármesteri hivatal lehet a motorja az Európai Unió versenyvilágában a közszolgáltatások színvonalas ellátását biztosító eredményes és ügyfélbarát önkormányzatnak. Dr. Papp László jegyzô SZEPTEMBER

7 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Boróka Óvodai Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezetünk nevében szeretnénk köszönetet nyilvánítani mindazon jogi személynek, akik az Alapítvány céljaira anyagi, tárgyi és szellemi támogatást nyújtottak az elmúlt egy esztendôben. Kedves Nagykovácsi és Remeteszôlôsi lakosok! szeptember 25-én szombaton szeretettel hívunk és várunk mindenkit hagyományos egészségnapunkon! Az ingyenes szûrôvizsgálatokon túl termékbemutatók, elôadások, kiállítók és meglepetések várják az érdeklôdôket. Helyszín: Nagykovácsi Általános Iskola Kossuth L. u.101. Az Alapítvány tevékenysége 2009-ben A esztendô kiemelt feladata volt az Alapítvány közhasznú céljának megvalósítása az elkészült az épületben (melyet 3 tanévre a Nagykovácsi Önkormányzat részére bérbe adtunk, és ott ideiglenesen kialakították a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 3. számú tagóvodáját), melynek keretében folytatódott az elôzô évben megkezdett pedagógiai munka Karczewicz Ágnes vezetésével. Támogatások, kifizetések Az Alapítványnak a évben eft bevétele volt, melybôl eft a közhasznú cél támogatásaként, és 50 eft banki kamatként folyt be. Az Alapítványnak 2009-ben eft kiadása és beruházása volt. Személyi jellegû ráfordítása eft volt. A évben az Alapítvány az Apeh által kiutalt 1% összege , Ft volt. Ezen kívül az Alapítvány a központi költségvetésbôl ,, a helyi önkormányzattól ,- Ft támogatásban részesült. Nem történt kifizetés célszerinti juttatásként sem a szervezet vezetôinek, sem egyéb személynek. Az Alapítványnak lejárt köztartozása nincs évi mérleg és eredménylevezetés Idôpont: 9-15 óráig Dékány Angella körzeti nôvér Elérhetôség: 06/ Nagykovácsi, június Mészáros Ágnes, a kuratórium elnöke A plébánia épület felújítására adományokat a vasárnapi misék után a sekrestyében lehet személyesen átadni. Ezen túlmenôen adományokat banki átutalással is lehet teljesíteni a következô bankszámlára: Nagykovácsi RK Plébánia (bank: Pilisvörösvár és Vidéke Tak. Szöv.) KÖSZÖNJÜK! A falunapi süteményvásár adományait összesen Ft-ot eljuttattuk BÁNRÉVÉbe az Ózdi kistérség településének Gábor atya segítségével. Minden segítséget köszönünk a viharkárosultak nevében. Találkozunk szeptember 18-án az Öregiskolában szervezett Civil napon. Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport SZEPTEMBER ❼

8 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ A MEGVALÓSULT ÁLOM Alig több mint egy éve jelent meg egy cikk polgármester asszonyunk tollából Egy álom, ami megvalósulni látszik címmel. És most nyugodtan mondhatjuk elôttünk áll a megvalósult álom. Ennek az álomnak az a különlegessége, hogy nem csupán néhány ember álmával találkozik, hanem sokunkéval. Elsôsorban azokra a szülôkre gondolok, akiknek gyermeke férôhely hiányában nem kerülhetett be az óvodába, bizony gyakran komoly gondokat okozva egy-egy család életében. Az idei nevelési évre 100-zal több gyerek nyerhetett felvételt, mint tavaly. Másodsorban természetesen az új óvodába járó 120 gyerekre gondolok, akik helyett még egyelôre mi felnôttek tudjuk, hogy bizony álomszerû ilyen körülmények között nevelkedni. A szülôk és gyerekek mellett nagy öröm az óvodanyitás új dolgozóink számára is, hiszen intézményünk megnyílásával 12 új munkahely teremtôdött községünkben, ami a munkaerô leépítések idején nagy szó. Mutatja ezt az is, hogy erre a 12 álláshelyre közel 100 munkavállaló jelentkezett. Nagyon remélem, hogy régi és új dolgozónak egyaránt álom lesz itt dolgozni, hiszen a XXI. században elvárható minden követelménynek megfelel ez az épület, legyen szó munkavállalóról, gyerekrôl, szülôrôl, egészségesrôl vagy csökkent képességûrôl, számukra is biztosítottak a szükséges feltételek. És amire talán sokan nem is gondolnak, bizony elônyökkel jár az itt felépült létesítmény a régi óvodaépületekbe járó gyerekek számára is. Hiszen nekik is alkalmuk lesz használni a tornatermet, a sószobát és a játszó udvart is, ha rendszeresen ellátogatnak óvónôikkel a Kaszáló utcai óvodába. Emellett az sem mellékes, hogy a túlzsúfolt Dózsa György utcai épületben végre megszüntethettük az évek óta mûködô szükség csoportot, ezzel végre lehetôséget nyitva a tornaszoba kialakítására. Mindent összevetve sokan örülhetünk együtt ennek a megvalósult álomnak. Bizonyítja ezt az is, hogy az utóbbi néhány napban, amikor már félig-meddig birtokba vehettük az épületet, nemcsak az óvónôk és dajkák kezdtek lázas munkálatokba, hanem sorra jelentek meg a segítôkész szülôk is. Ki-ki lehetôségeihez képest segített munkájával, ötletével, egy cserép virággal vagy akár játékadománnyal. Például egy nagyvonalú cég, aki anonimitást kért, az ajándék játékok mellett felajánlott 120 db Kispatak Óvoda feliratú egyen pólót óvodásainknak. Ez különösen jó dolog olyan programok alkalmával (pl. állatkerti kirándulás, sportverseny), amikor a Kispatak Óvodások mellett sok más óvoda gyerekei is megtalálhatók. Köszönjük nagyvonalú ajándékukat, és alapítványunk továbbra is nyitott bármilyen adomány elfogadására, ami óvodás gyermekeink mindennapjainak szebbé, jobbá, gazdagabbá tétele érdekében érkezik. Mi, pedagógusok pedig biztosítani fogjuk a nyugodt, szeretetteljes légkört, a szellemi táplálékot, a sok-sok szabad játék lehetôségét, a mindennapok tevékenységekkel teli gazdagságát és a gyerekek komplex személyiségfejlôdését. Mindezt úgy, hogy jól érezze magát gyerek-felnôtt egyaránt a KISPATAK ÓVODÁBAN. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô ❽ SZEPTEMBER

9 Tisztelt Nagykovácsiak! Örömmel tudatjuk, hogy az új óvoda átadása ünnepélyes keretek között megtörtént augusztus 28-án! Egy újabb nagy nap volt a falunk életében, melyet Dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselô, Pest Megye közgyûlésének elnöke, és Gulyás Dénes országgyûlési képviselônk is megtisztelt és együtt vághattuk át az átadást jelképezô nemzeti színû szalagot. Az ezredforduló óta jellemzôen, 5 évente majd 1000 fôvel nô a lakosság száma Nagykovácsiban. Nagy örömünk és a településünk erôssége a lakosságunk korösszetétele, amely fiatal. A gyermekkorúak száma meghaladja az összlétszám egynegyedét. Ezt a tendenciát figyelembe véve az alapfokú nevelési és oktatási intézményeink bôvítése nagyon is indokolt feladata az önkormányzatnak óta a ciklusprogramok kiemelten foglalkoztak az óvodai férôhelyek bôvítési feladatainak megoldási lehetôségeivel ban adtuk be az Önkormányzati Minisztériumhoz az óvodánk és iskolánk bôvítését szolgáló tanulmányokat, cél-címzett támogatás reményében. Még az év decemberében azt a választ kaptuk, az akkori miniszter asszonytól, hogy 2007-tôl megnyíló Európai Uniós forrásokból fogják támogatni az ilyen jellegû infrastrukturális fejlesztési igényeket. A Képviselô-testület meghozta azokat a szükséges döntéseket, melyek biztosították a nem kevés anyagi forrást a pályázat elkészítéséhez, majd ennek eredményeként készült el az engedélyes terv is az új óvodára. Nagy örömünkre augusztus 29-i keltezéssel megkaptuk a levelet, melyben értesítettek bennünket arról, hogy pályázatunkat érdemesnek ítélték a támogatásra és 250 millió forint hozzájárulást kapunk az Európai Uniós közép-magyarországi regionális-operatívprogram keretében. Itt mondok köszönetet minden kedves Képviselô Társamnak akik sok esetben éles viták után de felvállalták velem ennek a beruházásnak a megvalósítását, mert ahogyan Szûcs Lajos úr mondta a köszöntôjében nem kis bátorság kellett ilyen gazdasági környezetben nekivágni egy ekkora feladat megvalósításának! Ilyen nagyságrendû önkormányzati beruházás még nem volt a község életében! A feladat megvalósítása közben ért kudarcok, a felmerülô nehézségek ellenére is ôszintén örültem az átadás ünnep napjának, mert a község jövôje szempontjából a legfontosabb tényezô a megfelelô nevelés és oktatás biztosítása a gyermekek számára, amihez kell a megfelelô intézmény is. Jó volt látni a sok kis gyermek boldog arcocskáját, a szülôk kíváncsi tekintetét és nem utolsó sorban az új és régi óvónéniket, közülük is kiemelem Cserháti Ica nénit, Trencsényi Klári nénit, Baráth Pannikát és Tokody Marikát, akik büszkék és meghatottak voltak, mert ôk igazán tudják, hogy új óvodát avatni micsoda jó dolog! Olyan épületet adtunk át, mely a családi fészek után a legfontosabb a kicsi gyermekek életében. Hiszem, hogy sikerült terveinket úgy megvalósítani, amivel igazán örömet szerzünk a nagykovácsi gyermekeknek és szüleiknek egyaránt! A Dózsa György utcai óvoda megújulása Úgy tûnhet, mintha minden figyelem csak az új Kaszáló utcai óvoda felé irányulna, azonban szívesen adom hírül, hogy a Száva utcai óvoda mellett a Dózsa György utcai óvodában is lesznek újdonságok, amik az ide járó óvodásokat várják. Az óvoda épületében végre lecserélésre kerültek a közel 60 éves öltözôszekrények, helyüket esztétikus öltözôbútorok vették át, tágas szekrényekkel, öltözôpadokkal és új függönyökkel. A Katica, Mókus és Tücsök csoportok ízléses, új, laminált padlóburkolatot kaptak a korhadó, szétszáradt és csiszolhatatlan régi parketta helyett. A Zsebi-baba csoportban (amelynek parkettája késôbb készült), megtörtént a padló csiszolása, többszöri lakkozása. Mivel a Nefelejcs csoport gyermekei és pedagógusai átköltöztek a Kaszáló utcai óvodába, maguk mellé fogadva új ovis társakat, így a régi termük helyén jelenleg folyamatban van egy tornaszoba kialakítása, ahol végre kedvük szerint mozoghatnak, tornázhatnak a gyerekek, nem kell többé a szoba berendezéseit kerülgetniük testnevelés foglalkozások alkalmával. Természetesen minden óvodai csoport számára nyitva áll a Kaszáló utcai tornaterem igénybevételének lehetôsége is. Az udvari tereprendezés és füvesítés is megtörtént a szükséges és a lehetôségekhez mérten kigazdálkodható mértékben. A fenti munkálatok a Kispatak Óvoda évi költségvetésébôl kerültek finanszírozásra. Az udvaron a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány jóvoltából, egészen pontosan szólva a Kispatak Bál bevételeibôl kigazdálkodva két új, EU szabványoknak megfelelô hintaállvány kerülhetett, négy laphintával, gumiburkolatú ütéscsillapító talajjal. Ezúton köszönöm valamennyi szülônek, kedves ismerôsnek-ismeretlennek, akik hozzájárultak az Óvodabál jelentôs sikeréhez, aminek eredményeként ismét bôvíthettük, javíthattuk óvodásaink biztonságos játéklehetôségeit, sokrétû fejlôdését. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Bencsik Mónika polgármester SZEPTEMBER ❾

10 ❶⓿ A megújult oviudvar, avagy a szülôi összefogás példája a kisoviban Úgy kezdôdött, hogy a februári óvodabál bevételének ránk esô részébôl udvari fejlesztô játék-együttest szerettünk volna vásárolni, de sajnos az uniós szabvány miatt a játék árának a felét sem fedezte ez az összeg. Így azt félre tettük, hogy majd az idei báli bevétellel együtt már biztosan elég lesz. Még álmodozni is merészeltünk szép, új növényekrôl, meg fûpótlásról, esetleg egy kis gyöngykavicsról. A hátsó udvarrész rendbetétele amúgy is már régóta esedékessé vált, amire az Önkormányzat biztosította a szükséges összeget az óvoda évi költségvetésébôl. Az interneten való hosszas és széleskörû udvari játék keresgélése után találtunk rá egy igen kedvezô kínálatra. Sajnos szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy még így is csak a játszóeszközt, és a szabvány szerinti telepítést fedezi az összeg, de az ütéscsillapító burkolat kialakítását, és annak farönkökkel való körbezárását már nem. Óvodánkban a szülôkkel folytatott folyosói beszélgetések alkalmával pár szülô felajánlotta, hogy ôk kiegészítik a hiányzó összeget, nyugodtan vegyük meg a játékot. És akkor egy lelkes anyuka, Láng Orsolya tovább gondolta a dolgot, hogy a gyermekeknek a kikopott fû miatt ne kelljen a port nyelniük, ô megszervezi, hogy a szülôk társadalmi összefogásával rendbe tegyük, megszépítsük óvodánk udvarát. Mi óvónôk támogattuk ezt az ötletet, mivel pár évvel ezelôtt már szintén tapasztalhattuk a szülôk segítségének szép példáját. Összeírtuk az elképzeléseinket, amirôl egy körülbelüli költségvetést is készítettünk. Szülôi fórumon egyeztettük ezeket a terveket a szülôkkel, amihez nagyon sok további jó ötleteket is kaptunk tôlük, majd levélben tájékoztattuk ôket, hogy milyen anyagi és fizikai segítségre lenne szükség ezeknek a terveknek a megvalósításához. Mindenki saját belátása szerint támogathatta ezeket az elképzeléseket, amit a szülôk meg is tettek. Ütemtervet készítettünk, árajánlatot kértünk, majd egy következô szülôi fórum alkalmával Bertalan Ákos (apuka) családi vállalkozásban elvállalta a nagyobb horderejû munkálatok kivitelezését. A terület felmérése során további problémák merültek fel: az esôvíz nem megfelelô elvezetése miatt ázik az épület, és a szomszéd épület tetejérôl potyog az elfagyott cserép. Az ezek megoldásához szükséges anyagi fedezet biztosítását is vállalta a vezetô óvónô az intézmény költségvetésébôl, így késôbb emiatt nem kell újra feltúrni az elkészült, szép udvart. Az óvoda nyári bezárását követôen azonnal el is kezdôdött a munka. Június ig minden nap reggeltôl estig történt valami, ami a lelkes szülôk és segítôk munkáját dicséri. A CBA felôli, még régi kerítés és az épület körüli betonjárda elbontásra került, új betonjárda készült. A kavicsozó alatti ciszternát kitisztították, és az esôvizet föld alatt vezették el a ciszternába. A hátsó udvarrészen lévô kis ház új tetôt kapott, és az ott lévô szép bokrokat megmetszették. A kavicsozót kimélyítették, kiszintezték, és új gyöngykavicsot hordtak bele. A babaházat és minden fajátékot megcsiszoltak, és lefestettek. A szomszéd ház mellé kerítést húztak ki a balesetek megelôzése céljából, a kerítés és a ház közé bokrokat, futónövényeket és virágokat ültettek. A CBA felôli kerítés mellé szintén. A homokozó mellé árnyékot adó platánfa került. A kavicsozóban lévô ôsfa megóvása érdekében az azt zavaró fákat és faágakat kivágták. Az új játszóeszköz alatti ütéscsillapító homoknak a földet 30 cm vastagságban kiszedték, és elterítették. 14 m 3 homokot oda behordtak és elterítettek. A játszóeszköz esési tere köré rönkszegélyt építettek. A játszóeszközt a Játszókert Kft. szabvány szerint telepítette. Az egész területet elegyengették, a köveket kiválogatták a földbôl, majd beszórták lótrágyával. Ezután átrotálták, végül beszórták fûmaggal. A babaház köré talajtakaró növényt ültettek. A bejárat mellett lévô sziklakert is átalakult. A kukatároló fabódé máshova került, a helyén babakocsit, biciklit lehet tárolni. Az utcai bejáratnál levô lépcsô babakocsik feltolására alkalmas rámpát fog kapni. A babaházba idôjárásálló játékbútorok kerülnek kiegészítôkkel. A két kovácsoltvas szélû fapadot újjávarázsolták. Az óvoda falán lévô lemállott vakolatot kijavították. A fûmag elszórása után a szülôk és az óvodai karbantartó felváltva, minden nap reggel és este is locsolták a füvet, ami gyönyörûen kikelt és megnôtt. Mikortól szükséges volt, a karbantartó hetente le is nyírta a füvet. A CBA felöli lebontott kerítést a tulajdonos újjá építette, amin rajzolásra alkalmas táblafelület kialakítása van folyamatban. Felsorolni is nehéz, olyan sok minden történt. Remélem, nem hagytam ki semmit. Az udvarunk gyönyörû lett, megszépült, megújult, amit köszönünk mindenkinek, aki bármilyen módon is hozzájárult a változáshoz. Elsôsorban köszönjük Bertalan Imrének és Ákosnak a munkák szervezését és kivitelezését. Láng Orsolyának, Handa Katalinnak, Mérei Katalinnak és Lesti Ágnesnek a háttéri szervezômunkát. Budai Ferencnek az olcsó farönköket, a Szurdok Kft.-nek a faanyagot, a Jäger Kft.-nek a konténereket, Seres Beátának a lótrágyát, Berecki Mártinak és Tamásnak a sziklakert megújulását, Erdôs Ferencnek a favágást, füvesítést, növényültetést. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, Dávid Vilmosnak és Tuza Jánosnak a sokrétû segítséget, locsolást és fûnyírást. Nem utolsó sorban köszönjük a szülôknek a lelkes segítséget, akik hozzájárultak terveink megvalósításához: Fekete Ferenc, Feketéné Hajkó Andrea, Gyôrffy Dóra, Gyôrffy Balázs, Ihász Benedek, Ihászné Lovász Mária, Manjatené Lesti Ágnes, Metz Zoltán, Ramm Edina, Papp Edina, Papp Gergely, (és a gyerekek keresztapja), Pálné Szabó Ildikó, Pál Zoltán, Szûcs Zsolt, Masat Orsolya, Tory Kálmán, Trencsánszky Magdolna, Zlinszkyné Olgyai Piroska, Zlinszky András, Tófalvi Szabolcs, Sárdi Enikô, Balogh László, Bertalan Kinga, Bertalan Ákos, Csiszér Anikó, Földesi Gábor, Molnár Valéria, Géró Péter, Handa Katalin, Handa Tibor, Bielcsik Petra, Hatos Pál, Mérei Katalin, Horváth János, Láng Orsolya, Juhász Miklós, Krúdy Zsófia, Krúdy Tamás, Láng Mária, Láng György, Magyar Krisztina, Szabó Marianna, Péter László, Szabó Gyöngyi, Szegedi András, Váczi Gyöngyvér, Váczi Attila, Vörös Zsuzsa, Vörös Róbert, és a gyerekeknek, akik elkísérték szüleiket, hogy ôk is részt vehessenek ebben a nagy munkában. Igazából az ôk biztonságos, esztétikus, tiszta környezetben lévô vidám udvari játéka lesz a köszönet mindannyiunk számára. Ez a szülôi összefogás példa lehet mások számára is, akik hasonló problémákkal néznek szembe, hogy így is meg lehet oldani lehetetlennek tûnô dolgokat. Még egyszer köszönöm kollegáim és óvodásaink nevében: Aggot Józsefné Ági néni SZEPTEMBER

11 Kedves Szülôk, Kedves Diákok, Kollégák, Vendégeink! Az iskola az egyik hely, ahol megtanulhatunk olyan dolgokat, amelyeket addig nem tudtunk. Ebben a tanévben azonban szeretném ha olyat is tanulnánk, ami nincs benne szó szerint a tankönyveinkben, és ez a SIKER. Gondoljunk most valamennyien arra, hogy éreztük magunkat legutóbb, amikor sikerült megtennünk valamit, amit szerettünk volna! Nem tudom, hogy ti kedves diákok vagy Önök, kedves felnôttek, mit éreztek? Én azt tapasztaltam, hogy örülök, büszke voltam arra, amit megtettem. Talán nem is látta más, csak én, de nem ez volt a fontos, hanem az, hogy SIKERÜLT. Az iskoláról is Akik a csodálatos nyári idôben nem töltötték szabadságukat Nagykovácsitól távol, részesei lehettek az itt folyó eseményeknek. Nyár közepén elkészült megújult fôterünk. Nyár végén, az óvodai nevelési év kezdetére birtokukba vehetik óvodásaink a csodálatos új óvoda épületét. Épültek, épülnek útjaink sok minden történik. Sok minden történt az iskola falain belül és kívül is. Amikor elsétálnak az iskola elôtt, láthatják, hogy elkészült a parkoló, és arra kérjük a kedves szülôket, hogy gyermekük érdekében használják is, természetesen a rendeltetésének megfelelôen. Az ôszi ültetési akciónk keretében, a ma még üresen álló földterületekre cserjéket szeretnénk telepíteni, hogy ezzel is növeljük a zöldterületeket, törekszünk a parkoló környezetének esztétikusabbá tételére. És most kerüljenek beljebb a szép új kapun, hiszen ez is elkészült, megújult kerítés biztosítja, hogy a gyermekek a szüneti játék alkalmával is biztonságban legyenek. A játszóudvar kapuját is zárhatóvá tettük, úgy, hogy napközben a kisebbek ne tudják kinyitni. Az ebédlô és a melegítôkonyha is megújult, új burkolatot, új színezést kapott nem kevesebb, mint Ft-ot biztosított az Önkormányzat Képviselôtestülete a felújítására, melyet a Szurdok Kft. végzett el a nyár folyamán, kiváló minôségben. Köszönet Bárány Attila ügyvezetô igazgató úrnak, és csapatának, hogy a napi kapcsolattartás során felmerült ezernyi problémán mindig úrrá tudtak lenni! A földszinti elhasználódott beépített szekrényeket a Környezet a Gyermekekért Alapítvány és az Alapítvány Nagykovácsiért támogatásával az Önök befizetett adójából és adományaikból készítettük el, több mint egymillió forint értékben. Köszönet érte! Több tanteremben új bútorok, tanulói asztalok és székek várják a gyermekeket, hogy birtokukba vegyék azokat. Folytatva a sort: az energetikai felújításkor elmaradt elsô szint festése, lábazati színezése is elkészült a nyár folyamán. Mire ezeket a sorokat olvassák, már túl leszünk az évek óta várt kazáncserén. A tornacsarnokot és a fôépületet ellátó fûtésrendszer teljes felújítása megtörténik, ezáltal gazdaságosabbá és biztonságossá válik az iskola fûtése. Tudom, rengeteg lenne még a tennivaló, hiszen a külsô felújításra benyújtott pályázat még a mai napig nem került elbírálásra, a tervek szerint ezen a nyáron ennek is meg kellett volna történnie. Felújításra vár a tornacsarnok. A hírek szerint emelkedik majd a gyermekek testnevelés óráinak száma, fontossá válik reményeink szerint a gyermekek testi nevelése, a mozgásszegény életmód felszámolása. Bízunk abban, hogy ehhez központi források is kapcsolódnak majd, és lehetôségünk lesz ennek a munkának az elvégzésére is. Köszönetemet fejezzem ki az iskolába járó gyermekek, szüleik és kollégáim nevében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselôtestületének, Bencsik Mónika polgármester asszonynak, a fent említett Alapítványoknak, minden támogatónknak, hogy a jelenlegi mostoha gazdasági helyzetben is gondot fordítanak arra, hogy a nagykovácsi iskolába járó gyermekek minden évben egyre szebb környezetben tanulhassanak. Dér Zsuzsanna igazgató Hurrá sikerült, Tudom egyedül Így kezdôdik egy gyermekvers, amely arról szól, milyen öröm az, amikor sikerül elérni valamit, amit eddig nem tudtunk. Kedves Elsôsök! Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ebben az iskolában. Tanító nénijeitek segítenek nektek. Együtt örültök majd, amikor egyedül tudjátok elolvasni a kedvenc meséiteket, amikor meg tudjátok számolni, hány csillag néz rátok az égrôl, és akkor is, amikor elôször írtok levelet szüleiteknek a nyári táborból. Mert ilyen ügyesek lesztek az elsô osztály végére! Iskolánkban hagyomány, hogy a tanévnyitó alkalmával megajándékozunk Benneteket a legnagyobbak a legkisebbeket fogadjátok szeretettel és viseljétek büszkén iskolánk jelvényét, és fogadjátok szeretettel szerény ajándékunkat! Kérem a nyolcadikosokat, adják át minden elsôs kisdiákunknak: az 1.a osztályos tanulóknak, osztályfônökük: Lipákné Kálóczi Gyöngyi Bauer Léna Adél Bertalan Tamás Bottyán Melinda Dajka Bálint Egri Mátyás Fülöp Márton Gábris Márton Gergely Csongor Hodász Ibolya Horváth Levente János Ihász Benedek Imre Bernadett Zsanna az 1.b osztályos tanulóknak, osztályfônökük: Veres Ildikó Alberti Laura Bertalan Csongor Budai Balázs Csernus Richárd Dézsi Bettina Viktória Ducsai Boglárka Éles Bence Péter Fodor Csanád Földesi Katinka Mária Golda Ilona Gyôrffy Attila Kis Péter Kisida Benedek Környei Viktor Kukla Barna Balázs Kosztoványi András Krisztián Kovács István Kôvári Melinda Lenkei Nikoletta Léna Nagy Ambrus Szemere Pál Melinda Hajnalka Radich Mihály Mátyás Rákóczi Bianka Mimi Sallay Róza Borbála Telek Bence Máté Zgyerka Máté Zsigmond Eszter Láng Borbála Metz Dániel Zoltán Nagy Sára Agáta Ollé Annamária Panna Ormay Soma Nándor Papp Ágoston Róbert Papp Csenge Radich Lili Éva Szalontai Tímea Virág Tory Anna Török Huba Viczián András Viszkei Emese Mária Zlinszky István Miksa Kedves Felsôbb Évesek! Ti már ismeritek iskolánk hagyományait, szokásait. Arra kérlek benneteket, segítsétek egymást, hogy minél több örömöt élhessünk meg. Tanítóitok, tanáraitok útmutatásával figyeljetek egymásra, hogy megláthassátok, mikor, kiért, mit tehettek, hogy a tanulás egyben siker is lehessen. Ti már tudjátok, hogy a siker napról napra megismételt kis igyekezetek összessége. Sokféle módon lehet sikert elérni. Akár úgy is, hogy erôszakkal könyökölve, másokat eltiporva akarunk felállni a dobogóra. De a legszebb sikerek mindig azok, amikor önmagunkat gyôzzük le. Legyôzzük lustaságunkat, legyôzzük félelmeinket, legyôzzük közömbösségünket Ne féljetek attól, hogy lassan haladtok; egyedül amiatt aggódjatok, ha egy helyben álltok! Kedves Nyolcadikosok! Az életben rendszerint nem választhatjuk meg sorsdöntô pillanataink idôpontját. Ha elkövetkeznek, ott kell állnunk, hogy szembenézhessünk velük, akármilyen állapotban vagyunk is. Tôletek ebben a tanévben többen is megkérdezik majd: Mi leszel, ha nagy leszel? De ki is tudná ezt megmondani? Azt azonban osztályfônökeiteknek be kell majd írnia a nagy rubrikába: hol fogtok tovább tanulni. Ezt a döntést nem kell egyedül meghoznotok, szüleitek, barátaitok, de szakemberek is adnak majd tanácsokat. Azt azonban biztosan állíthatom, a siker épp azon az úton van elrejtve, amin végig kell mennetek, és útközben fogjátok felfedezni azokat az értékeket, amikért megküzdve többek lehettek. Többek lesztek ti is, szüleitek is, tanáraitok is. Kedves Szülôk! Köszönöm, hogy ránk bízták gyermeküket, gyermekeiket. A szülôk mindig azt szeretnék, ha a gyermekeik szebb, boldogabb életet élhetnének. Egy gyermek születése maga a csoda, hiszen a gyermek az élet SZEPTEMBER ❶❶

12 ajándéka. Minden út, ami a boldogsághoz vezet, jó út, de menni kell az úton. A gyermeknek, és a szülônek vele, mellette, érte. Azonban a legtöbbször a szülônek hagynia kell, hogy a legdrágább kincse megerôsödjön, megedzôdjön, hogy az útján akkor is mehessen tovább, amikor már tôle várják a példamutatást. Minden bizonnyal mindenkinek van nagybetûs életfeladata, ahol a tehetség az üzenet, a siker a jutalom. És ha létezik az egyik oldal, akkor lennie kell a másiknak is. Nem mindenkinek jut hely a dobogó legmagasabb fokán Hogyan tudjuk, hogy átkerültünk a sikertelenség oldalára? Tudjuk. Akkor rosszul érezzük magunkat, és bizony senki sem szereti rosszul érezni magát. Kedves Szülôk! A siker néha titokban érkezik. Megmutatja magát úgy is, hogy sikerül átszervezni egy zsúfolt délutánt, csakhogy elmehessünk a fiunk focimeccsére, vagy lemondunk egy megbeszélést, hogy kiderítsük, a lányunk miért ment aznap reggel olyan bánatosan az iskolába. A siker bárkit megérinthet, és képes megerôsíteni egy embert, egy barátságot, a család tagjait. Kedves Kollégák! Bízom bennetek! Az eltelt nyár alatt nemcsak feltöltôdtünk, hanem felkészültünk arra is, hogyan vezessük sikerre tanítványainkat. Sokféle módszer létezik, és ez azért jó, mert mindenki kiválaszthatja a számára megfelelôt. És ha megismerjük önmagunkat, megtaláljuk a magunk útját is. Fontos azonban, hogy egy folyton változó világban minden korosztály felismerje, a változás a gondolkodásban kezdôdik. Mi lenne például, ha ezután az akadályokat nem legyôzni akarnánk, hanem túljutni rajtuk. A folyó sem áll le vitatkozni az útját álló sziklával, hanem átfolyik rajta, s derûsen rohan a tenger felé. Itt állnak elôttünk a kis források, a vidáman csörgedezô, maguknak helyet keresô patakok és a tapasztalatokban gazdag, de még a tengerig el nem ért folyók. A tanár pedig a lágy szellô, amikor a kis forrás megkezdi útját, késôbb a szikla, amelyik elé áll, és a jó irányba tereli a patakot, vagy maga is folyóvá válik, hogy megemelje a fehér fodrú habokat. Kedves Kollégák, segítsük diákjainkat a tengereikhez, repítsük ôket az óceánjaikhoz! ❶❷ Kedves Diákjaink! Ezennel meghirdetem, hogy ebben a tanévben egy különleges pályázat indul. Kérlek benneteket, minden nap végén gondoljatok vissza arra, aznap milyen sikereket értetek el ti magatok, és idézzétek fel azokat a pillanatokat, amikor társaitok sikereinek örültetek! Akik le is írják naplójukba, amit a papíron vagy a számítógépükben vezetnek, év végéig egy hatalmas Siker-könyv lapjait alkotják meg. A részletekrôl osztályfônökeitekkel beszélgettek majd. Ebben a sok sikert hozó tanévben mindannyian gondoljuk így: Én egy Ember vagyok. Tele vágyakkal és célokkal, hibákkal és kudarcokkal. A mérlegre minden felkerül, de csak az számít, mibôl volt több. Gondolatban mindig két mappát nyitok: Egyet a Siker, egy másikat Legközelebb címmel. És amíg az elôbbi vastagabb, történjen bármi, mosolygok! Sikerekben gazdag, mosolygós tanévet kívánok mindannyiunknak! Tisztelt Szülôk, Kedves Diákok, Kollégáim, Vendégeink! A es tanévet megnyitom. Médiatábor Az iskolaújságban végzett egész éves munkája jutalmául két szorgalmas diákunk, Budai Brigitta és Szabó Nikolett nyári médiatáborban vehetett részt a Környezet a Gyermekekért Alapítvány és az Alapítvány Nagykovácsiért támogatásának köszönhetôen. Íme az élménybeszámoló: Idén lehetôségünk nyílt részt venni egy egyhetes médiatáborban, amely a nagykovácsi Tisza István kastélyban került megrendezésre. Már az elsô napon rengeteg íráskedvelô barátra tehettünk szert, hála a táborvezetôk ismerkedôs játékainak. A kapcsolatokat erôsítette a másnapi buszos utunk is, amely elôször a TV2-höz vezetett. Itt betekintést nyerhettünk az élôadások szerkesztôségébe, körbetekinthettük az Aktiv, a Mokka, a Tények, a Kvíz Mûsor díszleteibe, de még az érdekesnek egyáltalán nem mondható idôjárás jelentés zöld vásznát is megcsodálhattuk. Jókedvünk már akkor csillapíthatatlan volt, mikor új célpontunk felé vettük az irányt, de amikor megláttuk a Ringier hatalmas épületét majd kiugrottunk a bôrünkbôl. Elôször az épp serényen dolgozó Kálnoki Kis Attilát hallgathattuk meg, amint elmeséli milyen mozgalmas az élete a Nemzeti Sportnak a VB idején. Majd a sztárvilágba csöppentünk a neon.hu fôszerkesztôjével, Réz Györggyel. A szerdai napon Novák András MTV riporter csapatjátékai vettek rá arra minket, hogy tudjunk a mindennapi hírekrôl és legyünk jó bemondók. Zárásképpen egy fiatal lány, Anna mesélt a VivaTV-nél végzett munkájáról, mindnyájunkat meglepve információival. Jó élményként maradt meg bennem, hogy a tábor folyamán a II. kerület helyi lapjához is bekukkanthattunk. Ki gondolta volna, hogy a HVG szerkesztôségében rázkódni fogok a nevetéstôl? Pedig így történt. Elôször az Urban Legends mosolyogtatott meg, ott is Dezsô András hekker webgyógyitó gömbjével. S utána a folyosón sétálva a karikatúrák, az irodákban az a rengeteg emlék: Mona Lisa dohányosan, Barbie babák az egér ketrecen és még sorolhatnám. Az ötödik nap végén ''házhoz jött'' Horváth Timi a Golf és Zsiráf magazin szerkesztôje, aki életkedvével mindenkit lenyûgözött. Majd a Brazíliából érkezô Vanessával beszélgethettünk MAGYARUL. A táborban mindenkinek volt lehetôsége megmutatni tehetségét a filmvásznon is. A csapatok buzgón munkálkodtak, hogy filmjeik ne csak a témához passzoljanak, de meg is nevettessék nézôiket. Így került sor vasárnap három rövidfilm levetítésre: az X-Tv, az Itt a lét a tét és a Manipuláshop-ra. Ez a tábor közelebb hozott bennünket a médiához, még több kedvet adott az iskolaújság folytatásához és új barátokkal gazdagított. Budai Brigitta 8.a osztály SZEPTEMBER

13 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 33 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Fakanál, Heti válasz, Kertészet és Szôlészet, Kortárs, Lakáskultúra, Köznevelés, Maxima, National Geographic, Nôk Lapja, Pályázatfigyelô, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság, Nemzeti sport. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Buci Maci, Dörmögô Dömötör, Kincskeresô, Süni, Természetbúvár. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Új DVD filmjeinkbôl: Gyermekeknek ajánljuk: A kockásfülû nyúl Anasztázia Bartek Egy bogár élete Garfield Narnia krónikája Felnôtteknek ajánljuk: Agora Bûnvadászok Dûne Idôvonal Nem vénnek való vidék Intézményünk szeptember 16-án nyitotta meg kapuit, olvasóink, látogatóink elôtt. Ebbôl az alkalomból idén, szeptember 18-án, pénteken tól lesz a KÖNYVFALÓ díj átadása, az elmúlt évben legtöbbet kölcsönzô 3 felnôtt és 3 gyermek olvasónak. Szeptember 24-én órakor író-olvasó találkozóra várjuk az érdeklôdôket. Kötetlen beszélgetés meghívott vendégünkkel, Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas írónôvel. Október elsô hetében az ôszi könyvtári napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva ingyenes Internet használattal és beiratkozással, valamint könyvtárunkat népszerûsítô könyvjelzôvel és térképpel kedveskedünk a hozzánk betérôknek. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének 64. évfordulója alkalmából május 9-én megnyitottuk a helytörténeti gyûjteményt. A kiállítás megtekinthetô a könyvtár nyitvatartási idejében. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. ANGOL NYELVÛ szépirodalom kölcsönzésére is lehetôségük nyílt az érdeklôdôknek. A könyvtár állományának egy része megtekinthetô a konyvtar.hu és a sziren.com internetes oldalakon. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. BENEDEK ELEKRE EM- LÉKEZÜNK 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élô bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. Benedek Elek születésnapja legyen a népmese napja. A népmese napját elsô ízben szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónôk, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszeretô gyerekek és felnôttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Ôseinktôl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktôk kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megôrzendô, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) Mesedélután: Szeptember 30-án csütörtökön óráig Benedek Elek 151. születésnapja alkalmából mesemondó délutánt szervezünk az Elek apó kútjánál, melyet egy évvel ezelôtt avattunk az Öregiskola kertjében. Kányádi Sándor kezdeményezésére az országban másodikként, Nagykovácsiban készült el az ivókút, melyet Benedek Elek emlékére állítottunk. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon ( ) és ben: is meghosszabbítjuk. Maradna még a nap, de nônek az árnyak; Kár, hogy nemsokára vége lesz a nyárnak. (Kányádi Sándor) Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtárosok ; Közösségi Ház hírei Állandó programok: A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban (Templom köz 6.): Korongozás és szövés Kiss Juliánna ( ) vezetésével hétfôn és kedden óráig lesz. Fafaragás csütörtökön órától, a foglalkozásokat vezeti: Virág Jácint ( ) ÚJ! ÚJ! ÚJ! Korongozás 10 alkalmas fazekas tanfolyamot indítunk, ahol az alapoktól kezdve megismerkedünk a korongozás rejtelmeivel. Ez a 10 alkalom lehetôséget teremt a karácsonyi készülôdés régen álmodott kellékeit is saját kezûleg elkészíteni. Indítunk tanfolyamot gyermekeknek (8 év fölött) és felnôtteknek egyaránt. Jelentkezni és érdeklôdni lehet: Lisztovszki Borbála fazekas szakoktatónál: A tanfolyam díja: Ft/10 alkalom (1 alkalom: 3 óra) Szeretettel várunk mindenkit! ÚJ! ÚJ! ÚJ! Gyöngyékszer készítô szakkör indul szeptember végén, péntekenként du óráig. Igényes alapanyagokból: japán gyöngyök, swarovski kristályok készíthetsz csodálatos, egyedi ékszereket. Kreatív, nôies elfoglaltság. Ha szereted a szép ékszereket, várlak szeretettel! Érdeklôdni: , A gyongymuhely.blogspot.com-on látható néhány elkészült ékszer. A Tiszta Forrás nyugdíjas klub Szeptember 14-én kedden és 27-én hétfôn órakor tartja foglalkozásait, szeretettel várja régi és új tagjait. Klubvezetô: Tomposné Marika ( ) Az Anyukák klubja minden hónap 2. és 4. hétfôjén órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó anyukákat! Szeptemberben az elsô klub a Zsíroshegyen a Kálváriakert Kávézóban lesz megtartva!!! Szeptember 13-án - Joanne Harris: Bársony és keserû mandula Szeptember 27-én - Khaled Hosseini: Ezeregy tündöklô nap Október 11-én: Dosztojevszkij: A félkegyelmû Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszélgetnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról is persze! A Klubvezetô: Tóth Luca ( ) Babahordozó klub október 4-én hétfôn óráig. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a találkozásra. Klubvezetô: Szabó Mira Emma ( ) A Nemzetközi klub minden hónap elsô hétfôjén várja az érdeklôdôket. Szeptember 6-án hétfôn órakor angol nyelvû elôadást tartunk a magyarországi konyhakertészetrôl. Várjuk az érdeklôdôket: Bárdos Zsuzsa és Marianne Bollen klubvezetôk A bridzs és tarokk klub hétfônként órától a tarokk, keddenként órától a bridzs kedvelôit várja a Trendl házba. A Nagykovácsi Vegyeskar próbái A 4 éve mûködô kórus szeptember 1-tôl az Öregiskolában tartja próbáit, keddenként, és csütörtökönként óráig. Meghallgatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet, és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! Karnagy: Kriesch Katalin ( ) P R O G RA M O K Utazz Oliverrel képzeletben a föld körül!!! Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot szeptember 10-én órától tartandó kiállításmegnyitóra, ahol az Oliver a Föld körül mesekönyv-sorozat elsô 6 könyvecskéjének kézzel festett képeiben gyönyörködhetnek. Az érdeklôdôk ezúttal Oliver budapesti, milánói, párizsi, oslói és afrikai kalandozásait ismerhetik meg. A kiállítás megtekinthetô szeptember végéig a könyvtár nyitva tartási idejében. Dalai Láma szellemisége Tibet jövôje szeptember 10-én pénteken órától elôadással egybekötött beszélgetés a Dalai Láma szellemiségérôl és a globalizált világról, majd a Titkos utakon Tibetben címû film vetítése (titokban rögzített felvételek a tibeti nomádok földjén) AUGUSZTUS ❶❸

14 IFJÚSÁGI FILMKLUB szeptember 17-én pénteken órától: C.R.A.Z.Y. - színes, magyarul beszélô, kanadai film vetítése, majd beszélgetés a filmrôl Pethô Zoltán vezetésével a éves fiatalok számára. HÁROM évesek lettünk! Intézményünk nyitásának 3. évfordulója alkalmából szeptember 18-án szombaton óráig CIVIL NAPOT tartunk, amelyen a Nagykovácsiban mûködô civil szervezetek mutatkoznak be az érdeklôdôknek órakor MARÉK VERONIKA mesél, rajzol a gyerekeknek, órakor a KÖNYVFALÓ díj átadása az elmúlt évben legtöbbet kölcsönzô 3 felnôtt és 3 gyermek olvasónak, órakor KIYO-KITO TAIKO japándob csoport elôadása. Kézmûves vásárral egybekötött kézmûves foglalkozás szórakoztatja a gyermekeket. Várjuk a civil szervezetek jelentkezését! AZ ÉN PÓDIUMOM Beszélgessünk kedvenc zenéinkrôl, verseinkrôl, könyveinkrôl, ossza meg velünk élményeit, gondolatait, hallgassuk meg együtt a lemezeket! Szeptember 20-án hétfôn órakor dr. Solymosi Péter és Szomolányi Attila várja az érdeklôdôket! Író-olvasó találkozó Szeptember 24-én órakor találkozás, kötetlen beszélgetés Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas írónôvel. 3. Nagykovácsi Nemzetközi Kórustalálkozó Szeptember 25-én szombaton órakor ismét megrendezzük a Nagykovácsi Nemzetközi Kórustalálkozót az Amerikai Iskola színháztermében, mellyel ez évben csatlakozunk az Aranykapu 2010 Kistérségi rendezvénysorozathoz. Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan. A nagykovácsi bánya igaz története Egy bányász napja szeptember 29-én szerdán vetítéssel egybekötött elôadás a nagykovácsi bányáról. Az elôadást tartja: Bedô István, a filmet készítette: Csiha László Októberi elôzetes Az Idôsek Világnapja alkalmából október 1- jén, pénteken 15 órakor az Öregiskolában mûsorral és meglepetéssel köszöntjük Nagykovácsi szépkorú hölgyeit és urait. Várjuk szeretettel a jelentkezôket! A vendéglátás miatt, részvételi szándékát kérjük jelezze személyes az Öregiskolában, vagy az alábbi telefonszámon: Családi nap Október 9-én szombaton óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, kézmûves foglalkozás. Foglalkozást vezeti: Vekerdy Mónika, közremûködnek: Nagykovácsi Muzsikások. Belépô: 400, Ft/fô BOLHAPIAC Október 9-én szombaton óráig az Öregiskola kertjében használati és dísztárgyak vására fillérekért. Ha van a padláson, szekrény mélyén olyan tárgy, ami még használható, de ráuntál, add el vagy cseréld el a BOLHAPIACON! Asztalfoglalás a könyvtárban vagy Pataki Ildikónál: Sok szeretettel várunk minden régi és új látogatót és érdeklôdôt intézményünkbe! ❶❹ Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó A Mások Tisztelete Nagykovácsi Zenei Alapítvány - programelôzetes Kiállításmegnyító a Nagykovácsi Általános Iskolában október 14., cs Gyermekrajzok, írások, stb. (Látogatható 10 napig) Szakemberek, önkéntesek látogatása a Budapest Hospice Házban.Budapest Beszélgetés, rövid koncert a betegeknek, áplóiknak október 15., p. du. Kiállításmegnyító az ÖREGISKOLÁBAN: Megnyító, zene, Nagykovácsi beszélgetés (Gyermekrajzok, plakátok, fényképek október 15., p. du. a V4-es partnerek anyagaival együtt) (Látogatható 10 napig) Szakemberek, önkéntesek, érdeklôdôk találkozója. Nagykovácsi A Hospice és A Dicsôség Mezeje Mozgalom, stb október 16., sz de. Gyermekek délellôtti próbája Nagykovácsi az esti koncertre a Tisza István téren október 16., sz. de. A Méltóság Mezeje Nagykovácsiban: Nagykovácsi Ültessünk nárciszokat a Szent Sebestyén Kápolnánál október 16., sz. du. A Mások Tisztelete Koncert a római katolikus templomban. Nagykovácsi október 16., sz. este Partnereink: Hospice na Svatém Kopecku, Olomuc, Csehország; Linum Alapítvány; Magyar Hospice Alapítvány; Nagykovácsi Általános Iskola; Public School of Music, Krosno, Lengyelország; Stilla Pectus Nôikar, Párkány (Sturovo), Szlovákia Támogatják: Nemzetközi Visegrádi Alap International Visegrad Fund; Nagykovácsi Római Katolikus Egyházközség; ÖREGISKOLA Közösségi Ház és Könyvtár Anyatejes Világnap Az Egészségügyi Világszervezet hat hónapos korig tartó kizárólagos szoptatást ajánl, és hogy folytassák azt a megfelelô kiegészítô táplálékkal a gyermek 2 éves koráig. Az anyatej fôbb tulajdonságai: Állandóan hozzáférhetô, steril, optimális hômérsékletû. Megfelelô arányban tartalmazza azokat a tápanyagokat, amire ezen idôszak alatt a csecsemônek szüksége van. Az ásványi anyagok és nyomelemek olyan kötésben szerepelnek, melyek lehetôvé teszik a nagyfokú felszívódásukat és beépülésüket. Az agy gyors fejlôdéséhez nélkülözhetetlen zsírsavakat tartalmaz, az enzimek segítik a zsírok és fehérjék tökéletes lebontását. Megtalálható benne számos baktérium és vírusellenes hatóanyag is. A szoptatás elônye csecsemôknél: ritkább a fertôzéses megbetegedés, csökkenti az elhízást, fogszuvasodást, allergiás megbetegedést, cukorbetegség kialakulását. Az érzelmi és értelmi fejlôdést is pozitívan befolyásolja. A szoptatós anyák körében, csökken a mellrák, petefészekrák, a csontritkulás és a cukorbetegség kialakulásának kockázata. Csökken a stressz a szorongás. A szülés utáni méhregenerációt is elôsegíti. Összességében az anyaságra való érést is segíti a szoptatás, hiszen a kötôdés a szülés pillanatában még nem teljes. Ne felejtsük: a szoptatással a gyermek szomatikus/testi/, pszichés, szükségleteit elégítjük ki, mellyel lehetôséget teremtünk az egészséges fejlôdéséhez augusztus 2-án ismét ünnepeltük a szoptatós anyukákat az Anyatejes Világnap alkalmából A családias hangulatú rendezvénynek az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár adott helyet, ahová gyermekeikkel együtt jöttek az anyukák Az ünnepi hangulatot Regenhart Zsuzsa és Sándor László zenés mûsora emelte. Bencsik Mónika Polgármester Asszony köszöntötte az édesanyákat, gyermekeket, Szabó Mira Emma a hordozókendôrôl, dr. Jakab Erika a gyermekkori neurológiai kórképekrôl, Kovalovszki Ágnes a gyógytorna korai alkalmazásáról beszélt. Az elôadások végén közös beszélgetésre, ismerkedésre hívtuk vendégeinket tea, sütemény, gyümölcs mellett. Köszönjük mindazoknak, akik támogatták községünk Anyatejes Világnap-i rendezvényét Jövôre is minden érdeklôdôt szeretettel várunk: Védônôk Támogatóink voltak: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, Remeteszôlôs Polgármesteri Hivatal, Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Ildikó Virág és Ajándék Bolt, Irka-Firka Papír és Írószerbolt, Csernus Zöldségbolt, Festékbolt, Zozi Bt., Tejbolt A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédõ Egyesület, a NATE pályázati pénzen vásárolt egy aprítógépet és egy másik aprítógépet és egy lombporszívót is kapott támogatásként egy nagykovácsi lakostól. Ez nagy segítség az ôszi-tavaszi kerti rendrakásban, faágaprításban. A gépeket a Kossuth Lajos u. 3. alatti kisgépkölcsönzôben kedvezményes áron lehet kölcsönözni. (Bejárat az Ady E. u. felôl, tel: 06-70/ ) SZEPTEMBER

15 Nagykovácsi Sport Egyesület: Anyakönyvi hírek Újszülöttek Gergely Máté, Nimród Károly, Johanna, Ábel, Ármin, Balázs Legyetek üdvözölve! Halottaink Magyar Tamás (33) ( ) Jäger István (52) ( ) István Sándorné (82) sz.: Tornóczi Terézia ( ) A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Szeptember óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Szeptember óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Szeptember óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Október óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Október óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Veszélyben a zökkenômentes gyermekorvosi ellátás Nagykovácsiban! Kedves GYEREKES barátaink és itt élô lakosok! Már egy éve két gyermekorvos látja el gyerekeinket a faluban, mely nagyon sokat lendített az orvosi ellátásban. Mint tudjuk eddig is sok-sok pici gyerekkel lettünk gazdagabbak és reméljük ez hasonló intenzitással fog a jövôben is gyarapodni. Sajnos jelen pillanatban dr. Jakab Erika doktornônek nincs meg a szükséges minimális páciense, így 1-2 száz kis beteg híján októbertôl nem tud az eddigiekhez hasonlóan rendelni, mivel az OEP nem támogatja a praktizálását. Ez bennünket annyiban érint, hogy dr. Cesko Izabella még inkább terhelt lesz, még több kis betegre kell odafigyeljen. Meglátásunk, hogy egy ekkora népességû falunak szüksége van 2 gyermekorvosra!!! Természetesen mindkét doktornôt egyformán szeretjük, kedveljük, csak szeretnénk, hogy az orvosi ellátás elvi megegyezés, miszerint: aki a Száva- Antónia-Bánya-Zsíroshegyi úttól balra lakik, az Cesko doktornôhöz, aki jobbra az Jakab doktornôhöz tartozik és támogassa az élhetô gyermekorvosi ellátást Nagykovácsiban! Jakab doktornô jelenleg betegsége/mûtéte miatt 6 hétig betegszabadságon tartózkodik, de a rendelôben az átjelentkezés lehetôsége mindenkinek fennáll. Amennyiben szeptember 30-ig nem éri el a páciensek száma az OEP által elôírt mennyiséget, úgy a rendelkezésre álló támogatást drasztikusan csökkentik és ez veszélyeztetheti a zökkenômentes betegellátást. Segitségeteket köszönjük: Zsíroshegyi Egyesület Felhívás adakozásra: 3 gyermekes özvegy megsegítése én tragikus hirtelenséggel, 33 éves korában, elhunyt Magyar Tamás, zsíroshegyi lakos. A családfô 3 kisgyermeket hagyott árván maga után, egy 11 hónapos és egy 2,5 éves kisfiút, valamint egy 3,5 éves lány gyermeket. A család bármilyen támogatást szívesen fogad, számlaszámuk: Resch Katalin Raiffeisen Bank HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páratlan hét: páros hét Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páros hét: páratlan hét: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: Dr. Jakab Erika augusztus 23-tól elôreláthatólag 6 hétig nem rendel! Rendelési idô augusztus 23-tól: Hétfôn és szerdán óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8-9 óráig. Egészséges tanácsadás kedden óráig lesz. Rendelési idô változás között Kedves Szülôk és gyerekek! okt. 1-tôl dolgozom a 2. számú gyermekorvosi körzet orvosaként itt Nagykovácsiban. Tudom, hogy az orvos választás bizalmi kérdés és mivel Cesko doktornô munkájával meg voltak meg vannak elégedve a szülôk, így komoly megfontolást igényelt, hogy nekem adják le gyermekeik kártyáját. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat és a belém vetett hitet, remélem sikerült szakmai tudásom legjavát adva gyógyítani a gyermekeket, tanácsokkal ellátni az aggódó szülôket. Egészségügyi gondjaim miatt azonban augusztus 23-tól elôreláthatólag 6 hétig nem tudom ellátni a feladataimat, szeretném megköszönni, hogy ebben az idôszakban Cesko doktornô fog helyettesiteni. Hétfôn és szerdán között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8-9 között. Az egészséges tanácsadás kedden között lesz. Dajka Edina asszisztensem készséggel várja a telefonokat, hogy a receptírás, beutalókérés és igazolás eseteiben segítséget nyújtva gyorsítsa a munkát. Köszönettel: Dr. Jakab Erika 100TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás:

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

1.napirend. Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester. Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági vezető

1.napirend. Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester. Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági vezető ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 89/2014 Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2017. évben 10 ülést tart.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE Elfogadta a képviselő-testület 106/2016. (XII.21.) önkormányzati határozatával 2 2017. január 18. (szerda) 17,00 óra. 1. Recsk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2012. április 19. Előterjesztő: Dr. Balogh László képviselő Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Melléklet: Együttműködési megállapodás tervezet Véleményezi:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-13/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 146/2014.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület bérüzemeltetési szerződést köt a celldömölki ivóvízellátási rendszer üzemeltetésére a melléklet szerinti tartalommal. 2. A

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben