KÖNYV= ÉS IRODALMI GYŰJTEMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYV= ÉS IRODALMI GYŰJTEMÉNY"

Átírás

1 KÖNYV= ÉS IRODALMI GYŰJTEMÉNY MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZETI MUNKÁKRÓL iviatolcsy MIKLÓS dr. H'linklt:r Lajos dr. cgyrte111i tarzdr elószafdval. BUDAPEST STEPHJ\NEUi\\ NVOi\\DA H. T. 1910,

2 ELÖSZÓ. Tisztelt barátom, dr. Mato/c.~v Miklós egyetemi 111agántanár úr jelen rnunkájához kész örö111est irok néhány bevezető sort, mert hiszen kétségtelen, hogy e 111ü szerzője nagyon hasznos 111unkát végzett, a111ikor a rnagyar gyógyszerészi vonatkozásü szakdolgozatokat, -~ nehogy reájuk a feledés hon1álya boruljon nagy g\111ddal összegyüjtve, jegyzéküket közhasználatra bocsájtotta. l~udo1núso111 szerint, ez elsc:í sorban g-yc'igysze~ részi érdekü bibliografiai rnunka keletkezésének története, hogy clr. 1l 1 latolcsj 1 lvliklds n1agdnstudiu1n kedvéért fog ott a gyüjtéshez és csak a rnikor látta 1 hogy 111ilyen tekintélyes szá1nú és értékes gyógyszerészi vonatkozású szakköz!e111ény jelent 111eg n1<ír hazánkban, szánta reoí 1nag út e gyüjtemény közzétételére. Feltéllen elismerés illeti t11eg 1 ne1ncsak az érde111cs szerzőt, dc a 111agyar gyógyszerészi szaksajtót is, a111ely e tnunka értékét helyesen felismerve, hasábjai[ annak közlésére készségesen rendelkezésre bocsájlotla: a Oyógyszcrt'sz; Heli!a11 azután n1ég külön könyvalakban is kiadta e gyüjteményt és éppen e kiadványhoz vo!n;:ínak szánva jelen sorai1n. A szerző érdeme, hogy a munlw tartalmának ismertetése fölöslegessé válik, hiszen mindjárt első lapján 111egtalüljuk a n1li beosztását, a szerzők nevei 1neg betiirendben következnek egyn1<ís után, dolgozataik pedig kronolog iai sorrendben

3 IV és így a kérdéses autor illclöleg keresett miive, hamarosan megtalálható a könvvben. Nincs emberi alkotás hiba nélkül. Bizonyára még e gondos munkában is itl-oll hiányokat fogunk fellelni. Ezért kívánatos, hogy a munka nagy elterjedést nyerjen, hogy így a szakkörök az új kiadást mielőbb lehetővé tegyék, megadván a módot a javítások és pótlások eszközlésére. Fölötte kívánatos azonban e munka minél szélesebb körben való terjesztése még inkább azért, hogy a mai gyógyszerészek e n1livet olvasgatva elődeik érdemeit megbecsüljék és ebből erőt merítsenek a folytatólagos serény munkálkodásra. Budapesten, dec. hó 2-án. Dr. \Vinkler Lajos. Könyv- és irodalmi gyüjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról tól 1QQ9. december 31-ig. lv\idön n1aga111 céljaira összegyüjtöttern a 111agyar gyógyszerészi ké111iai vonatkozású irodaln1at 1 akkor láttan1 1 hogy 111ily sok értékes n1unka hever észrevétlenül. Elhatározta1111 hogy gyüjtése1net a gyó;ryszerészetre vonatkozólag több inínyban is kiterjeszte111 és nyilvánosságra bocs.::íjtorn. Elkészülten1 a gyüjtéssel, 111ost átadotn a közös vagyont a gyógyszerészi karnak. J\lentsük ineg 1 an1it lehet, a jövő kornak. Oyüjtése111 alapjául szolgáltak a budapesti nyilvános nagy könyvtárak és szakfolyóiratok. r\ nn1nkákat a következöképen osztottarn be: 1. -rudotnányos rnüvek. IL Gyakorlati gyógyszerészi irodalo111. Ill. Szakügyeket iárgyaló irodalon1. 1\1. Kiképzést tárgyaló irodalom. \!, Történehni n1unkák. \ 7 1. folyóiratok, Encyclopediak, P!1arn1acopoeak, Taxakönyvek. \III. \legyes 111üvek. Úirnutatásul felernlíten1: az önállóan n1egjelent k~nyvek cirne után a lzc(y és lvszd1n van feltüntetve. Ertekezések és közle111ények a folyóiratok nevével 1 lapszá1n;:íval vannak ntegjelölve. Rövidítések a következök: Gy. Htp =Gyógyszerészi Hetilap. Gy. l(zl. =Gyógyszerészi Közlöny.

4 2 Gy. Ért.= Gyógyszerészi Értesítő. Gyszrsz. =A Gyógyszerész. Gyk. lp. ~Gyógyszerészek lapja. Gy. frl. =Gyógyszerészi folyóirat. \!gyt. lp. = \'egytani lapok. Ch. frt. = J'v\agyar chemiai folyóirat. 0. T. =Orvosi Tár. 0.!-Itp =Orvosi Hetilap. Oyszt. =Gyógyászat. A. 0. = Allamorvos. T. T. Évk. = Tern1észettudo111ányi trs. Évkönyve. T. T. l(zl. = Természettudomünyi trs. Közlöny (és Közlönye). J(isérl. l(zl. = J(is~rletC!gyi l(özle111ények. föld!. 1\zl. =Földtani Közlöny. n1. ph. = 111agister pharn1aciae dr. ph. = doctor phar1naciae dr. phi\. = doctor philosophiae dr. 111ed. = doctor n1edicinae dr. j. = doctor juris. Buclapest oijus 1. Matolcsy feliklós dr. ph., dr. 111ec\. docens in tuüversitate Du<l:.1pcstincnsi. 1. Tudományos művek: r1brahotiifs.fózsc_f Ill. ph. Nagy-Bánya. A gárbonáczi ásványvíz vegyi elen1zése Gy. f-itp Adárni rlndrás dr. 111ed. Dissertatio lnauguralis inedica echibeus parte1n testian1 forn1u!aru111. Continneniur ea: antidota generalia. ()Jea cocta. venena veo-etabilia acria et nervea, venena fossilia acída. b Alcalica. Drastica. etc. Vindobona Agnelli József Plébános. Csdr. Ueber die Cu\iur cler 1\rzneipflanzen. Szakolca A gyógynövények pa\fü1t<íinak ü\ietése. Gy. Kzl Gyógy- és n1líszaki növények tennesztése a vízáradások befolyásával szemben. - Uy. Ért Az évnek melyik időszaka legalkaln1asabb a palántatc!ep létesííésére az évelő gyó~y- és 111líszaki növényeknél? Gy. litp Uj fajú borsosmenta termesztése. Gy. litp Gy. Kzl Gy. Ért A/földi Dénes dr. ph. Tcmc,rnír. A bor vegyelemzése. Ten:esvc:ír A diabetikus vizelet vizsgálata polarizdló készülék segítségével. Gy. I-Itp Angyal Antal rn. ph. Gyógyszeres értekezés a higany ibolatról (hydrargyru111 jodatun1) és fojtósavas han1agról (nitras lixivae). Pest Angyalffv lvldrk flarél nj. ph. Gyógyszeres értekezés a sóskasavról (acidu111 oxalicurn) és jegesített fojtósavas eziistagról (nitras argentici crys!allisatus). Pest ;lngya!osy György 111. ph. Szabolcs-f{yircgyhdz. Gyógyszeres értekezés a tiszta faecetről (de aciclo pirolignoso clepurato) és fojtúsavas sülyagrö\ (de nitratc b1rytac). Pest ;lpáthy Istl'áu dr. 111ed. Professor in universit. f(o!ozsvdr. 1\ 1nagyarorsz<igi hévvizek pióc<iiról. Gy. J-Itp A 1nagyar kénliai nevezéktan és a 111agy;1r gyógyszerkönyv 111(ísz;n ai. Oy. I\zl '.2'.2. Argenti Dörne dr. rned. Vácz. Egy-kéi szó a hon1ol.'. pathia ügyében. Gy. J-ltp l-fasonszcnvi gyógyn1ód és gyógyszer!nn. Pest Ehnéleti J-Io111ucpathia. Budapest Gy. Kzl ~ rl1j' György Ill. ph. f(ötegydn, Bihann. Gyógyszeres értekezés a tiszta h<intatodékról (a111ctinas pura) és a tiszta fo!yóhugyagról (a111111onia pura liquida). PcsL Schuster j.' Gyógysz. Ért. 1 S31J. 5. \. flsbóth Sándor dr. phil. Új n1ódszer a ke111ényítö n1ennyilcgcs n1eghaüírozds;lra. \!egy. lp. lssü Gy. Kzl. ISS7. SS. T. T. Kzl Ti. Új módszer a zsiradékok, 0!2jok 1 viaszok, szénhydrog~nek, tcrpenck és illóo!ajok ;:1zo11oss<lgának 1neg<ll!apít<ísára a kritikus hőfok alapján Ch. Frl A valódi vaj megkülönböztetése a rnesters0ges \ ajtói ~s üj 1nódszer a különféle zsiroknak egyr11<istól való 111egkülönböztetésére. Ch. Frt Augusztin Btífa 111. ph. dr. pl. assist. in univcrs. I' 3

5 4 Budapest. A porzók felnyitási 111echanizn1usa a solanaceae családban. T. T. Kzl Ablakpárkányon növő Levisticum officinale növényről. T. T. Kzl Anyarozs termesztése. T. T. l(zl Atropa (nadragulya) levél han1isítása a!könnös levéllel. Oy.!(zl Gy. Ért T. T. l(zl r\datok a paprika fej!ödéstani és összehasonlító anatonliai vizsgálatához. T. T. l(zl Vizsgálatok a 111agyarországi szappangyökéren. T. T. l(zl A flores arnicae egy lipbb hamisítása. Gy. Htp. 1905: 148. Gy. l(zl Gy. Ért fi1\aai arorszáa cryóo)'növéni1ei és azok hanlisíiásai. Gy. ~ b:::. b rltp Gy. Kzl Gy. Ert A lichen islanc!icus szennyezései. Gy. Fr l(önyismertetés: Bezerédy ;\. és Szilassy Z. i\lezögazdas<igi Lexikonjáról. Gy. frt I-listorischkritische u. anatorn. ent\vickl. Untersuchungen über den Paprika. Né111elbogsá J\t1i tulajdonképen a Pharmakognosia. Tschirch uli1n. Gy.!-ltp , 774. jelentés a londoni kikülde!ésemröl. Gy. Frt. í A növényi váladékok kénliai összet~tele és biolo:.tiai jelentösége. T. T.!\ii Ujabb eszközök (n1ikroskop, spectroskop) isrnertettse. T. T. l(zl. I Oculus Christi. T. T.!(zl A fenyőgyanta nyerése ~ lag;yarországon. Gy. frí Az ullran1ikroskop használata a tuberkulózis bacillusának vizsgálat<inál. Gy. Ért Gyk. lp !. A Comain. Gyk. lp Könyvismertetés. Tschirch Phannacognosia. Gy. frl Augusztin B. Lengyel Olza dr. phil. Budapest. Vezérfonal Ph;1rrnakobotanikai gyakorlatokhoz. Né111etbogsán Aujeszky Lipót dr. ined. 1\ pesti vízvezeték vize n1egvizsa;i!;isünak ered111én)'éröl. Ov. I-Itp ". 4ujcszky 4.fadár dr. n1ed. Professor in sch. veier. Bud;pcst Szerecsikai T. T.!(zl Morfin halúlos adagja. T. T. Kzl L r\z arzénnel való n1érgezésrö!. r. -r. l\zl A higanygözók <irtalnrns voltáról. T. T. l\zl '!91. A saccharinról. T. T.!(zl A migraenin összetétele és használata. T. T. Kzl A szappan fertötlenitö hatásáról. T. T. Kii Egy kelelafrikai nyilméreo. T. T. Kzl A tej pasteurizálása. Gy. ", Ért A yoghurt-ról. Gy. Ert Az erjesztö gomba a gyógyászatban. Gy. Kzl T. T. l(zl Pótf. Badics Elek ifj. m. ph. Békl'scsaba. A növény földrajzi övek jellemzése. Gy. Ért A növényi és állati gyógyanyagoknak csoportosítása szárn1azási helyeik szerint növényföldrajzi alapon. Gy. Htp Bailltner Fercllc dr. ph. professor l(olozs1 ár. 1 A phenol mennyiségi meghatározásáról. Gy. litp A bivalytejröl kisérleti közlemények A 111ezögazdasági szeszgyárak berendezése, üzen1- jüvedeln1ezöscge, gyün1ölcsp<ilinkafözés. Az erdélyi gazdasági egylet kiadása. l\olozsv<ir kiadás A Györy-féle pálinkafözö-liströl. Erdélyi gazc!. egylet kiad Borászat könyve. Kolozsvár Adatok a bivalytej vizsgálatához. Kisérl. l(zl A bivalytejröl. Nemzelközi tejgazd. szövetség kiadása 1 l(olozsvár. A bivalytej savfoka. l(isérl. Kzl A bivalytejek citromsavlarialma. Kisérl. l(zl Utolsó nen1zetküzi tejgazd. kongresszus tanus<igai. Erdélyi gazd. egy sz. A kénezésről. Borászati lapok. A hordók kénezéséröl. Borászati lapok. A gyümölcspálinka-fözésröl. l(öztelek. Jegyzetek az általános kén1iából. Szervetlen rész. I(olozsv<ír. Jegyzetek a n1ezögazclasági kén1i<iból. l\olozsvár. Baintner r. dr. ph. Ml l(ároly dr. phil.!(o/ozsrár. Adatok a bivalytej összetételéhez. Ch. Frt kisérl. Közi. 1908, 416. Bajnok Arztal m. ph. Nomenclator pharmaceutico che1nicus continens no111ina praeparatorun1 che111icorun1 officinaliu111 tan1 nova, pure che1nicn 1 qua111 synoni111a antiqua et trivialia. Pestini 1 S50. Bakos József m. ph. Budapest. Valami az üsv<inyok szinéröl. Gy. 1-Itp. 1905, 19. 5

6 6 Bakos Nándor dr. ph. r\z oxyn1ctilanti achinon tartaln1ü drógok hatóanyagának 1nennyileges vizsgálata Gy. Htp. 1906, Gy. Ért. 1906, Balasa l(orru!l 111. ph. Ujabb és legujabb gyögy~ szrrek Budapest Ba!dzsi Oyö1gy Ill. ph. Sárk.özujlafl. Gyógyszer~szeti növénynaplár. Gyógynövények gyüjtésére. Gy. J-Itp. 1865, Bálint Béla. Az acetylenröl. Gy. l(zl. 1899, 261, 276. Ballegil lvláf)'ás dr. ph. Bd11. A chinin volumetria és a rnorphium reductios meghatározása Gyrsz. 1907, Balló lvldtyás dr. phil. Chemikus Budapest. Budapesti ivóvíz egészségi szen1pontból és néhány ásv<iny Yíz ele111zése. Budapest, f\ budapesti viz111üvek vizei ben. Gy.! ltp. 1887, ;\ faggyú ki111utatása a sertészsírban. Gy. Ér!. 1897, 279. Ch. frl. 1897, 97. T. T. Kzl. 1897, -f32. Jelentés a gyógyszerek l1ivatalos 111egvizsg<íl<ísriról. Gy. l(zl. 190 l 1 425; l 904, 283. Szóclavízgyárak vizsgálata Budapesten. Gy. [(zl. 1901, 440. Balogh (szcntitnrei) fózsef. Speciinen inaugura\e botanico 111ec\icum sistens praecipuas plactns in nl principatu Transsylvaniae sponte et sine cultura provenientes ac ibidurn usu receptas. Lugduni, Balog!z l(lilnuíu dr. 111ed. Professor in univers. Budapest. ;\ szénlégeny-köneg (acic\. hydrocyanicu111) 111érgezésekröl törvényszéki vegykérnlési tekintetben. Oy. Htp. 1863, 337-~!07. ;\ nyugvó en1ber széneny- és légenykiürítéséröl. Ranke ut<ín. Oy. I-Itp Gyógyszertan Pest 1 lsgü. ;\ nl gyógyszerkönyv konnnent<írja Budapest ;\ n1. gyógyszerkönyv Phannakognoviai részét kíc\olgozta. Budapest 1 SSS. Baráth Dlíncs n1. ph. Bcrcsztoc. f\z opiun1ról. Uy.! ltp. 1902, Gli9. Barta Endre dr. ph.. ~\ püros glycuronsavak n1ennyiségi rncghatároz.:ís<író!. Oy. l(z! , 532. Oy. Éri. 1904, 952. Ch. frl. 1906, 1 l. Barsc/1 Sándor dr. ph. Az antimon-chlorid hydro- lytilms dissotiatioja. Gy. litp. 1906, 610, 618. Gy. [(zl. 1906, 627, 645. Bdt!zory Sdndor dr. n1ecl. 1\z oxalsa\' és sói titrirnetrikus 1neghatározása kaliu111 bron1üttal. Gy. Ért. 1896, 355. Ch. Frt. 1896, 122. Bauer József!v\. Bduhegyes. A Chinin keseriíségének elfödése citromlével. Gy. Kzl. 1900, 445. Batungartcn János!(ercsztéíy. Dess. inaug. de corticis uhni cainpestris natura viribus usuque nedico. Lipsiae 1 179!. Bayer János András 111. ph. De. viribus medican1entosis Hydrargyrí et artefactorun1, pharn1acopearu111 dissertatio altera. Lipsiae, ex officina l(lau~ berthia. Béldi l(árof; 1 Dissertatio inaug. de rnoscho, Ticini Regii Bé1n Lcíszló és Csengeri Papp Ele!!il~r vegyészek. Adatok a tnéz vizsgálat<ihoz. Ch. Frt. 1897, 75. Bene Ferenc dr. 1necl. /\ kínainak állítólag egyik hazai gyógyszere a c~ersav. Oyszt. 1862, 149. Bcntsik Laios n1. ph. ;\ hon1eopathia e!ve 1 gyógyít<ísi módja és elterjedeltsége. Uy. litp. 1892, 56, 103. Berkó József dr. ph. Vizes oldatok forrásponlemelkedése. Gy. Éri. 1909, 343. Bcrndti György dr. ph. A1arosvdsárhc{I'. i-\datok a kénhyclrogéngáz vegyi sajátságaihoz. Oy. l(zl. 1889, 5,.JO, 49. Berudth József 111. ph. Rimaszombat. Gyógyszeres értekezés a z<lszpadékró! (Veratrina) és han1anysavas kékletröl (Cyanuretum l(alii ierratum). Budapest, Schuster!. Gyógyszeres értekezések. BucL:ipest. 1829,!. Bertluín OJ1u/a tjj. ph. T:.ípszerek vegyvizsgü!ata és hamisíiásának fölismerése. Gy. J-11p. l 886, Berzon József. Disser. inaug. lv\oschus. Bucla Beszlfdcs Ovuta nl ph. Észleletek a vilsavas keser~ éleg eléí<íllítúsánál. (1\\g. phosphorica.) Gy.!-ltp.. l Bcytlzc /lndrcís. Fives könüv, füveknek és fáknak 7

7 s nevökröl, tennészetröl és hasznokról irattatott és szöröztetött n1agyar nyelvön az fö Doktoroknak és tern1észettudó orvosoknak, Discorifesnek és lvlathiolusnak bölcs irásukból. Nén1et-Újvárott, Bil;fai janos dr. med. De viribus et usu auri et argenti debita praeparati. Nürnberg, Biró Géza dr. ph. l(o!ozsvár. Tanulmány a Bismuth subnitrát összetételéröl. Oy. Htp. 1900, 495, 513. Oy. l(zl. 1900, 442, 456. Oy. Ért Ch. frt. 1901, 24. Biró Gusztáv rn. ph. kir. vegyész. Glandulae lupuli összetételéről. Oy. Htp. 1909, 101. A komló összkeserűsav 111egbat<írozásáról. Oy. Htp. 1909, 515, 531. A komló csersavtartalmáról. Oy. Htp. 1909, 677. Biró 0. 51Índor I(olozsvár. A víz fertözményei és azoknak kimutatüsa. Oy.!-ltp. 1897, 776, 789. Biró A1ór ni. ph. lvlarosvtístirhc{i. Törvényszéki!eg elrendelt vegyele111zés egy már 9 napig állott hullagyon1or és bélrészeknek és az arról tett jeleniés. Gy. litp. 1868, 551. Bittó Béla <lr. ph. vegyész. Budapest. A paprikagyár!inányok han1isitásáról. Gy. lifp Bfascl111ek Rezsó dr. ph. assist. 1t1 universit. Budapest. A stibiu111 sulfuratu111 rubru111 összetétele. Oy.!-ltp. 1901, , Oy. Kzl Gy. Ért. 1901, , Oyrsz. 1901, Bognár Gusztáv. A Lecithinröl. Oy. Ért. 1907, Bókay Árpád dr. 111ed. Professor in universitate Budapest. Dolgozatok a kolozsvári ferencz József tud. egyeten1 gyógyszertani és ált. kórtani intézetéböl. BudaR pest, Vénygyüjtemény. Budapest. l-11. k. 1889, Ill. 1890, IV. 1893, V. 1897, VI. 1902, VII. 1904, VIII. 1906, IX jubiláris dolgozatok az Orvostan 1,öréböl1 I(orányi frigyes 25 éves tanárságának n1egünneplésére. Budapest, Ujabb gyógyszerek. Budapest, Orvosirányú dolgozatai. Iiögyes E. E111lékkönyv I-lazai és külföldi ásványvizek és fürdök összehasonlítása. Budapest, Gyakorlatilag fontosabb n1érgezések. Budapest, A gyógyszeres gyógyítás haladása. Oy. Kzl !-ltp Miképen rendeljük a Digitalis leveleket. 0.!-ltp A Ill. magy. Oyszköniv története és ált. ismertetése. Oy.!-ltp. 1909, 705. Oy. Kzl. 1909, Gy. Ér. 1909, Oyk. lp. 1909, A Magyar Gyszkv. Ill. kiadásának pharmacognosiai részének kidolgozása. A gyszkönyv-bizoltság főszerkesztője. Budapest, Markusovszky-féle jubiláris elöadások. Hat előadás az általános gyógyszertan kön~böl. Buda~ pest, Bókay Á17;ád és l/ánzossy Zoltán. Egyn1ásnak n1egfetelö hazai és külföldi gyógyvizek. Oy. Ért. 1906, 506. Bokor Jenő n1. ph. A \laselin és annak gyakorlati 111egvizsgálási n1ódszerei. Gy. J(zl !(ókusz zsír. Gy. l(zl. 1903, 332. ;\ szagl<ísi szerv szerepe az illóolajok- és il!atoj.:noíl a kérniai vizsgálatokkal való viszonyában. Gy. l\zl. 1905, I 907, Új illatanyagok értékelési módja. Oy. Kzl Balogh)' ll1i!uílj 1 dr. ph. aszist. u11ivers. Budapest. Az ernberi szervezet norrnális arsen tartahnáról. Budapest, Bókay Á17;ád dr. professor univ. Budapest. Olcsó és célszerü üiplálkozásról. Budapest, Bollobzitz Jl1. Dissertatio te sulphure. Pestini Bo!a_ffio Jakab. Dissert. inaug. rnineralogico chen1ico- 111edica de ferro. Pesiini Bolenzan Ede. I-Iydrlir (Ligroin, petroleunu1ether, Gasolin) és az e nen1heli gázvilágít<is alapvonalai. Gy.!-ltp. 1875, 32S. Bondain Péter. De analysi et natura terrae al111ninaris, Tr:ijecti ad H.henun Borbás \lince dr. phil. Professor in univers.!(o!ozsl'ár. ;\ borsos és fodonnenta tenyésziése. Gy. l\zl. 1892, 329. T. T. l(zl. 1891, 499. Scherfel \V. Aurél e111!éke néhány botanikai ereklyéinek ben1utat<ís.:ival. T. T. ](zl GtJ.l, P. 49. Digitalis 11ova Winterl. T. T. ](zl. 1897, i3s. A gyászpiritó népies székely 9

8 l: 10 orvossügfú. T. T. l(zl Gy. i(zl Bozsc!z József m. ph. J(assa. Gyógyszeres érlekezés a jegesített fojtósavas ezüstagról. Pest Oy. f-itp. lssl, 202. Botos J(omü clr. ph. A l(aliumbijodatról. Gy.!-ltp. 1899, 53S, 557. Gy. l(zl. 1899, 391, 405, Ch. Frt. 1900, SS. Böhm )dnos Eplzraitz. Esamen sulphuris Wittenberga Böhrn.fános nl. ph. Ungl'ár-Munk.ács. Az ecet egenyröl (Aether accticus) és maró szikagról. (Na. causticunt.) Pest, Schuster j. Gyógyszeres értekezések Brancfz/0 1!(á!nuín ni. ph. irgalrnasrencli. Szatnuír. Oldat az oldüs lüneményéhez. Vgyt. lp ~\ Creolinró!. Oy. I(zl Nehüny glycosa próba érzékenységéröl, különös tekintettel a pikrinsavra való kémlésre. Gy. l(zl. 1888, Bruck Lipát. J-lázi gyógyszert<ir. Budapest, Bruz László Dis~. i11aug. de gra111ine hannae sive fesinea f!uitante \licnnae, 1775.!-bizi patika. l(olozsv<ír, Budai Emil dr. ph. Budapest. Ezüst sulficlrol és az tílomchlorosulficlekröl. Gy. Hip. 1895, 676, 709. Oy. Kzl Buday Ferenc nl ph. líásdrosna11zlny.. ~\z aton1 és rnolekulasúly niegha1ározásának módszerei. Oy. I-Itp. 1901, Bugát Pál dr. Ined. Professor in univ. Budapest. (Jyógyszer!ári 111értékek 111agyar nevei. 0. -r. 1833, 62. r\ vegytani ele111ck 111agyar elnevezése. 0. T ,218. Bujdos(f Ödön nl. ph. ;\ Bisnn1th több 1an1ultjairól. Gy. litp. 1907, Bisu János n1. ph. Gyógyszeres értekezés a folytósavas ha111agról (nitras lixiviae) és a rhebarbarasékról (Rhebarbarin.) Pest, 1841 Burián Aladár A l\üliun1 és Nalriun1 1naró készítrnényei. Budapest, Buzinkai György. Disserlatio hist. rned. de venanis eorun1que auticlotis. Tranequera Cetz Dl.fncs nl ph. l(olozsvdr. Halogensavak hatása aethyl, illetve a111ylnitrittel a trin1ethonypropenylbenzolra (Asaron.) Gy. Htp. 1893, 405. Clark Si!!IO!l 111. ph. Kistcrcnne. Ólomka111arák orocessusa. Gy. l\:zl. lsss, 396. Alkoholvizsg<ilat ;ldehydre és kozmaolajra. Gy. l(zl. 1888, 397. Salicylsav qttanli!ativ n1eghat. a borban. Gy. I(zl. 1 SSS, 397. Alkaloidák fekvése a növényekben. Gy. I(zl. ISSS,.f12. Wrigthin és oxywrigthin alkaloidák. Gy. l(zl. 1888, Eseridin is111ertetése. Oy. l(zl. ISSS, 737. Syringin is1nertetése. Gy. Kzl. 1888, 737. Bacleriotherapia és metallotherapi:1. Gy. Kzl. 1888, 807. Conncrt György. DisserL inaug. n1ed. de Canthariturn usu externo, \!indobonae Csatú1J 1 La;os dr. n1ed. Budapest. Orvosi J(alauz különös tekinteitel az agyar gyógykönyvre és a gran1111 súlyrendszerre. 576 vényrninta. Pest, CscrtJ' Adolf dr. ph. t'éígitnn. lan~ir Sc/11zecbánya. Növényhatározó \', vezér, a virágzö növények neveinek könnyú és biztos kikereséséhez. Seln1eczb<inya 1 ISS7. Csesznek Pál. Diss. inaug. rned. phannacol. de Opio ejusque praeparatis. Peslini, Csik)' Ferenc. Rövid vegytan, gyógyszerészi értekezés az ibolóról (Jocliu1n) és a bíízanyagról (Bron1iurn). Pest. 18,11. Csillag l(ríroly nj. ph. Óbecse. Rövid értekezések a tiszta, tön1ény kénsavról és a víznélkülí langról (alcohol Reihteri). Pest Csutak Lajos dr. phil. Budapest.,-\ rokon vegycilelek e\öállí1ására szolgáló alapeszn1ék és 111ódszerek. Gy. J-lip ~\ tennészet vegyiana. Gy.!-ltp. 1883, \ keficriil. Gy. litp. 1887, 337. Csutak L., Sché((\I Sdndor dr. l\ entür a magyar gysz\.:ünyv II. kiacl~ísához. Budapest, Oy. Iitp. 1888, közlemény. Csru:gay J(álnzdn n1. pll lapszerkesztő, Budapest. 11

9 12 A feln1angánsavas I(aliurn alkahnazása térfogati ele1nzéselrnél Oy. Htp. 1879, Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok részére. Bpest, Savhigítási rnódszerek, tekintettel a tnagyar gyszkönyv hiv. savaira. Oy.! ltp. 1884, i(önyvismertetés: Dr. Lengyel Béla. Chemia, Oy. i(zl. 1889, l 09. Könyvismertetés: Dr. Oláh Gyula, J\ \agyarország közegészségügyi viszonyairól. Oy. l(zl Czi11gelly Árpád m. ph. Budapest. Az aluminiumról. Oy. Htp. 1894, 663. A kőszénkátrány termékei, különös tekintettel a tnagyar gyógyszerkönyv II. kiadására. Oy.!-ltp. 1894, ; 1895, Néhány szó az illóolajok gyürtásáról. Oy. Htp. 1895, 296-3,ll. A csokoládé. Oy. Htp. 1895, A saccharin. Oy. litp. 1895, Valami a mentha-olajról. Oy. f-ltp. 1895, Az optika a vesytan szolg<ilatában. Oy. J-lfp. 1896, 2!. Czirbusz Isti dn 111. ph. Dissertatio inauguralis 111edico~pharn1ac0logica: De chlorido Zinci et pasta Cauquoin. Buda, Czo111po.fános. Uiss. inaug. n1ed. botanico de Euphorbiaceis I-Iungariae, Croatiae, Transsylvaniae Da!inatiae et Litoralis Hungarici. Pestini, Czva;na.József. Diss. inaug. 1nedic. pharn1ac. de Morphio. Pesti ni, Darvas Ferenc. A paraffin ró!. Oy. frt. 1909, \ 1 ize!etvizsgálat a gyógyszertárban. Gy. Htp. 1909, A saccharin kin1utalása az élelnliszerekben, Benzoesav jelenléte esetén. Oy. frt. 1904, 172. Ddv;d Viktor dr. ph. Az oltószerek 1110\ekularis dissotiatiója. Oy. Kzl. 1895, 660. Dcb;tz!~i Jvfihálj dr. ph. 1 ;\z fpecacuanha gyökérnek és készítményeinek alkaloida tartalmáról. Oy. litp. 1905,_ ; Oy. Kzl. 1905,! Oy. Ert. 1905, Oysz. 1905, llo.. DeCSJ' Dczsö dr. ph. Szabadka. t\í. Argonról. Gy. Ert..1899, Adatok a Calcium cherniájához. Oy. Ert. 1901, 511. Deér Endre dr. pli. Budapest. f\z i\rzén kirnutatá- sának módszereiröl. Oy. Htp. 1887, , Oy. l(zl. 1887, 438. Az Assa foetida illóolaja és a Lycopodiun1 clavutu111 spóráinak összetétele. Isn1ertetés. Oy. Kzl. 1888, 497. Tartalmaznak-e a Tinea álcái Canthardint? Oy. i(zl. 1889, 482. Magyar Opium. Oy. Htp. 1891, 89. Oy. i(zl. 1890, 787. Negyedéves jelentés a Pharmacognosia haladásáról. Gy. I(zl. 1895, Bevezetés a mikroszkopiába. Oiltay E. utáni forclitás. Budapest, l 896. Az árubeli Eucalyptus olajok és a 111agyar gyógyszerkönyv. Gy. Htp. 1899, 354. Oy. Ért. 1899, Ujabb könyvek ismertetése. Oy. Htp. 1900, 139. lvlilyen legyen a gyakorlati gyógyszerészet könyve? Oy. Kzl. 1900, 115. Kémiai ipar Magyarországon. Oy. Hlp. 1901, 227. Oy. Ért Fischer-Harlvich ko111111entár cikkéhez. Gy. l(zl. 1902, 298. Az Aether pro narcosi elöállitüsa. Oy. l(zl. 1902, 74. 1\ gyógyszerkészítmények 111egvizsg.üi<is;inak és ér!ékn1eghatározásának n1óclszereiről. Gy. l(zl. 1903, 689. Gy. Ert Az Egyesült-Ál!arnok új gyógyszerkönyve. Oy. Kzl. 1904, 517. A brnxelles-i nemzetközi konferencia 111e,gcíllapod<isai az erős hat<ísú gyógyszerkészíln1ényekre vonatkoz?lag. Gy. I-ltp. 1905, 101. Oy. l(zl. 1905, 104. Oy. Ert. 1905, 123. Ismertetés. \Vidder A. dr. ;\ kütőszerek alapanyagának és fontosabb in1pregn;;í\t kötszer hatóa11yagé.ínak ér!ékrneghai<írozá$a. Oy. frt. 1906, Camphora synlhetica Oy. Ért. 1906, 983. Oy. f rt. 1906, 91. Polémia «az lpecacuanhagyökérnek és készít111ényeinek alka\oicla-tartaln1áróli> e. doktori értekezésröl. Gy. I-Itp , 129. ;\ drógés gyógyszerkészítrnények értéktneghatározása. Oy. Frt l(önyvisrnertetés. Dr. Privai \'ajna Gábor. c(az orvosi és gyógyszerészi rend a reklán1 piac<inn. Oy. frt. 1907, 79. l(önyvismerletés. Pintér Pül. "Kémiai producticun1j 1 Gy. l::ri. 1908, 17..e\ n1agyar gyógyszerkönyv Jl f. kiadás<lnak galenusi részét kido!,gozta. Budapesl, Dé/[Cn Á171ád dr. r\ növénygyiijle1nények eltar!<isa. Oy. Kzl T. T. Kzl. 1892, 2.U. Degrlf Ignác 111. ph. 1\cfa!.:.ó. Gyógyszerérte\.:ezés a 13

10 14 poró savról. (r\cidun1 Boricun1) és borkő savról. (Acidum tartaricum). Pest, Schuster János. ((Gyógyszeres Értekezésekn.1829, 19. Dcnk f'crcnc, Xat1ér 1.József. Diss. inaug. 1ned. phan11ac. cle rherebecethina. \'indobonae, Dé01.4. dr. 111ed. f\z alhalvanysavas, azaz halvanyos mész (hypochlorite de chause) hahisa, más fertötlenitö szerekkel összehasonlítva. Oy. 1-Itp. 1864, 268. Gyszt Dclsénvi Gusztáv. Tejkezelés kemnyére. Oy. litp. 1874, 417. A dr. Lamatsch-féle Pepsin. Oy. Htp Deutsch Albert dr. ph. Rhisoma Hydrastis canadensis. Gy. l-itp. IS9S, Oy. l\zl. 1898, Deutsch Zsignzond dr. ph. l(ülönbözö eredetli folia Digitalis hatóanyagának quantitativ 111eghatározr:ísa. Oy.!-ltp. 18%, Oy. Kzl. 1896, Diószegi Sdtnucl. Orvosi füvészkönyv, n1int a rnagyar füveskönyv, praktika resze. Debrecen Dobay {l(isdobai) Gyula Diss. inaug. chcn1ica de Sapone. \!indobona Dol~v Ol:za. dr. ph. kir. vegyész. Budapest. A vegyérték theóriája és lörténete. Gy. I-Itp. 1898, A Calcium Aethylaija. Oy. Ért. 1903, 3. Ch. frt. 1903, 115. T. T. J\zl. 1903, 247. Chemiai Folyóirat "Analytikai chen1ian e. rovat vezetöje ig. r\ tcjnsi. egészségügyi sze111po11tbó!. Gy. I-lip. 1905, 7'.:!8. Gy. Kzl. 1905, 727. Oy. Ért. 1905, 923. Oy. frt. 1907, r\ vetö111ag csinízásra való Fonnaldehyd-oldat 0 /o-os tartaln1ának 111eghatároz.:is<iról. Ch. Frt. 1907, 105. J(i~. l(özl. 1907, 50. ;\ Forrnaldehyclrr'i[, féiként egés7. ségügyi szen1pontból. Gy. Frt. 1908, \ répan1aggo111olyok sóskasavtartahna. l(isérl. l(özl Jvlezögazdasági kisér!etligyünk. T. T. I(zl. 1908, 306. f\ sóskasavas sók szerepe a csir.:iz;:ísnál. T. T. l(zl. 1908, 702. Kiserl. Közi Dob)' 0 liet cssy licnric/1. f\ Dimethylclehydroc!iboeugenol és a Din1ethy!dchyclrodivanilli11 oxyd<i!;ísa. Ch. frl. 1909, 181. Kisérl. l(özl. 1909, 816. Doby Géza dr. és 11'/clczt~r Ousztái 1 Néhány titánvas tengely arányáról és kén1iai összetételéről. Ch. Frt.!894, Doblcr Béla m. pit. Az Alkaloidák üllalános ismertetése. Oy. Ért. 1909, Dobos Ferenc, tvszéki vegyész. Budapest. A 111ákmagvak Morphin-tartaltrniról. Gy. l(zl Ch. frt Dolllb}' (f.fá!fall'i) Sárnue!. Dissert. inaug. phys. che1n. 111ed. de vino Tokajense. Projecti ad Rhenum Donáth Oy11/a dr. rned. Proff. univers. Budapest. Dehydromorphin (oxydimorphin) összetétele. Gy. l(zl. 1886, 434. Dorner József 111. ph. ev. főgin111. tanár 1 Budapest. Die ganze Essigfabrikation theoretisch und praktisch abgehancielt... Pest, Das vollstknclige Betrieb der Brant\veinbrennerei nach allen seinen \'erz\'\'eigungen. Pest, I 843. Doslern í(droly. Dissert. inaug. chen1ico-111edico exhibens divisione1n oleorun1 in genere extribus regnis pctita1n. Vicnnac, Drabcfl l(droly. Gyógyszeres értekezés a borkösavas szikha1nagról (Tartras Lixivae et sodae) és a szénsavas vasacsró!. (Ferrun1 carbonicunl) Pest, Dras!~óczy A'filff-Ó László. Gyógynövények gyüjtése és tennesztése. i\lezökövesd, l 906. Drescher Lty'os. 1=otyékony gyógyszerek fajsúlyán<ik kiszümítása. Oy. l(zl. 1900, 306. Duldcska 0lfza dr. 111ecl. A paradicso111aln1a 111érgező hat<isáról. Oy.!-ltp. 1886, 36. Oyszt.!SS6. Edri llli's Sándor. A gyapotmagolajról. Oy. J-ltp. 1882, 809. Egger Ede Illés. Dissert. inaug. n1ed. de Cantharidibus anato111ice 1 physiologice el che111ice consideratis. Pesthini, I S33. Eggertlz /ózst:f. Dissert. inaug. phann. n1ecl. de Coffea. Budae, Egyed 1l1ózcs!(olozsPár.Néhány adat a testek olvaclása 1 old;ísa és forrásühoz. Oy.!-ltp év,

11 16 Elzrcnreich Pál. Hydrogenhyperoxyd hatása Nitrogenmonoxyclra. Oy. Ért. 1896, 355. Eibac/1 l(omél dr. ph. assisi. univ. Budapest. Az alkaloidák chcmiai szerkezetéről. Oy. litp. 1905, 83. Oy. Kzl. 1905, 82. Oy. Éri. 1905, 105. Adatok a Higany Ammonium-sók cherniájához. Oy. l-itp.1908, Oy. Kzl, 1908, Oy. Ért. 1908, Oyrsz. 1908, 49-H7. Eibel János n1. ph. Szoruba thcly. Gyógyszeres ertekezés a borkösavról (A.cidun1 Tartariun1) és n1észeny kénetről (Sulfuretum calcii). Pest, Eilnzarer Antal 111. ph. Jvláran1arosszigc!. Oyógysze~ res értekezés a nehézany zölclletről (chloridum platini) és villósavas szikagröl (phosphas sodae.) Pest, Eis111an11./ózsc_f ni. ph.!(árof;yfc/!érvár. Gyógyszeres értekezés a zöldlő-gyuiatsavas sulyagról (i\\urias barytae} és szunnyasztdékról (Morphina). Pest. 1 tl30. Eltel Frigyes rn. ph. Brassó. Gyógyszeres értekezés a jalappaclékról (jalappina) és hamany zölclletröl tchloridum l(alii). Pest, El~kcrt Ldsz!ó di-. ph. 1 adjunctus in Llni\ ersit. Budapest. Néh;iny szó a fehérjékröl. Gy. f-itp. 1 SSj f\ n;ídcukor jocio111etriai n1eghatározc:isa. Gy.!-ltp.!89<J, Oy. Kzl. 1899, -103-~91. Oy. En. 1809,..fS!-5ül. i\ gyógyszerés?i chen1ia s a Phar- 1nacognosia ujdonságai s haladása az 1900-ik évben. Oyrsz S, 75. Is111ertetés. \\link!er Lajos dr. \(A sa!ctro1nsav és a salétron1ossav viselkedése brucinos kénsavval szernbenn ci111ü 111unkoíjához. Oyrsz. 1902, lsn1erteiés. \\/inkler Lajos dr. ((Az a!bun1inoicli protrin an1111onia 1negha!ározásáróbi szó!ú n1u11káj:íhoz. C_Jyrsz Néhány szó a vizelettel kiv;ílasztott Santonin szinreaclio értékér(\]. Gyrsz J-2S.. ~\ tennészetes vizek redukáló- képességének és vasiartalrn;ínak 111eghat<iroz<isáról. Oyrs , -!ü i. A pora!akú k:ir!sb;_ícli sö analysise. Oyrsz. 190-~ ~\z arsentrioxyd ellenszerei. Gyrsz ü!. l\.ryoskopia ielentösége az Or\'OSi tudon1ányban. Gyrsz. 190~-, A. férn Calciu111 0s a Calciun1 hydro- aen elö;il!ítása és a!kaln1azása. Oyrsz. 1906, 133. Az b alkaloidák reactiói. Oyrsz. 1906, ISO. ;\!ejsav slírüsége és savtartaln1a. Oyrsz Oxydi1neiriás n1ódszerek alkalinazása. Borkösav oxyci<ítiója l(aliun1 hypermanuantíttal. Gyrsz Ci!ron1sav oxydátiója l(a1iun1 b hypermanganátlal. Oyrsz. 1907, 33. Oallussav oxyclatiója J(a!iun1 hypern1anganáttal. Gyrsz. 1907, 113. Tannin 0xvcJ<itiója l(alium hypermanganáttal. Oyrsz. 1907, Oxydin1etriás n1ódszerek alkalmazása. Salicylsav oxyc1'ítiója K~(ium hyperrnanganátlal. Oyrsz. 1908, 117. Nélníny haloidsó szeszben való oldékonysága. Oyrsz. 1907, 20. A Olycerinnitrat (nitroglycerin) volun1etriás 111eghatáro2ása. Oyrsz \Vinkler Lajos dr., professor előadása: a zsiradékok és viaszfélék vizsgálata, különös tekintette! a III. 1\'\agyar gyógyszerkónyvre. Oyrsz Sl. A Diuretin vizsgálata. Oyrsz I-Iydrogen hyperoxyd vizsgálata. Oy. ért Oyrsz Amn1oni11n1 acetat, Kaliun1 acetat~ és Ferri chloridoldatok sliríisége és sótartalma. Oyrsz \. \Vinkler Lajos dr. tanár elöad<lssorozataibó!: A joclon1etria es alkaln1azása. Acidin1elria és alkallrnetria. Speciális titri111etriás n1ódszerek: Oxydi111etria és csapadékos titní!cís. Oyrsz. 1909, E11uncrling és Lengyel. Phosgén. Oy. f-itp. 1870, 82. Emszt!(ál111á11 dr. ph. Buc!apcst. A Vogel-féle ezüst subhaloicjokról. Budapest, Endre)' E!c11u:r. Vizeink legén.leke.sebb illata. Oy. Htp. 1905, 19~. Engel./ózse_f 111. ph. és sziilészn1ester. Löcse. Gyógyszeres értekezés a langról (alcohol) és az égetö han1agról (lixiva pura). Pest, Euycdi János. J(o!ozsvdr. Falusi e1nberek patikája. Kolozsvár, 180!. Erdéf)'Í Izidor m. ph. dr. phil. Adatok a carbonatok consti!ntiójához. \!gyt Antipyrinnin resorcinicum. Oysz. l(zl Erdó"dv /. Fizika köréből ujdons<ígok. Oy. l(zl. 187,

Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976)

Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976) Acta Ph11.rmaeeutica Hunt;nriea!'it.. 215-284 198f Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976) ZAIAI KÁROl Y Érkezett: 1981. VIII. 3 A századforduló történésze - a XX. század letűnése alkalmából --- visszatekintve

Részletesebben

NEMHIVATALOS GYÓGYSZEREK ÉS VEGYISZEREK VIZSGALATA ÉS HASZNALATA

NEMHIVATALOS GYÓGYSZEREK ÉS VEGYISZEREK VIZSGALATA ÉS HASZNALATA NEMHIVATALOS GYÓGYSZEREK ÉS VEGYISZEREK VIZSGALATA ÉS HASZNALATA ÍRTA: DR. CSIPKE ZOLTÁN ORVOS, GYÓGYSZERÉSZ, EGYETEMI MAGÁNTANÁR A BUDAPESTI TUD.~EGYETEMI GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET FŐVEGYÉSZE ELŐSZÓVAL

Részletesebben

Magyary-Kossa Gyula (1865 1944)

Magyary-Kossa Gyula (1865 1944) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 53. Magyary-Kossa Gyula (1865 1944) orvos, farmakológus, a méregtan magántanára, orvostörténész, akadémikus, az állatorvosi akadémia professzora

Részletesebben

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013 A könyv megjelenését támogatták: PÉTER H.. MÁRIA Magyar Gyógyszerészi Kamara- Budapest Békéshelp Non-profit Kft Budapest BHP bekeshelp hu Gedeon Richter gyógyszergyár - Marosvásárhely GEDEON RICHTER ROMANIA

Részletesebben

Dr. Dobson Szabolcs. Kirándulások. a gyógyszeres. terápia múltjában DICTUM. DICTUM Kiadó

Dr. Dobson Szabolcs. Kirándulások. a gyógyszeres. terápia múltjában DICTUM. DICTUM Kiadó Dr. Dobson Szabolcs Kirándulások a gyógyszeres terápia múltjában DICTUM DICTUM Kiadó Dr. Dobson Szabolcs Kirándulások a gyógyszeres terápia múltjában ISBN 963 00 8453 8 A belényesi anyarozsmérgezés című

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899. BIBLIOGRAPHIA MEDICA HUNGARIAE 1472 1899 seu CATALOGUS LIBRORUM MEDICINALIUM

MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899. BIBLIOGRAPHIA MEDICA HUNGARIAE 1472 1899 seu CATALOGUS LIBRORUM MEDICINALIUM MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899 A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása Összeállította GYŐRY TIBOR D R. A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

FERENCZI ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK (1952 KOLOZSVÁR - 2002 KOLOZSVÁR)

FERENCZI ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK (1952 KOLOZSVÁR - 2002 KOLOZSVÁR) FERENCZI ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK (1952 KOLOZSVÁR - 2002 KOLOZSVÁR) Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 3 Alapító szerkesztõk Károlyi Zita Kovács Petronella Felelõs kiadó: Zepeczaner Jenõ Erdélyi Magyar Restaurátor

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

ERDÉLY VIRÁGTALAtfNÖVÉNYEl (CRYPTOGAMAE) A KUTATÁS JÖVŐT NÉZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁBAN

ERDÉLY VIRÁGTALAtfNÖVÉNYEl (CRYPTOGAMAE) A KUTATÁS JÖVŐT NÉZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁBAN .11213 ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK isa. sz. " ERDÉLY VIRÁGTALAtfNÖVÉNYEl (CRYPTOGAMAE) A KUTATÁS JÖVŐT NÉZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁBAN ÍRTA GYÖRFFY ISTVÁN ÁZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR, 1943 KIADÁSA ERDÉLYI

Részletesebben

1 DESEPTYL ioj, 6'.~2. 6x5 kcrn,

1 DESEPTYL ioj, 6'.~2. 6x5 kcrn, ------- -.~~~7"'- - -fl'0'!s.-.c ~ 0? - cc~ ~---~- ~Sé+~

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben

Presented to the. LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. Dr. Iván DeBeky

Presented to the. LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. Dr. Iván DeBeky Presented to the LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO h Dr. Iván DeBeky ^ MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT ALAKILT MI)('('CI,X1IT-BAX A MAGYAll ORVOSI K(lM\ ki ADÓ TÁRSULAT KÖNYVTÁRA r r LXXXIII. KÖTET

Részletesebben

A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest)

A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest) A JUNIPERUS FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKÖRTŐL NAPJAINKIG írta: NATTER-NÄD MIKSA (Budapest) A művelődéstörténet megállapítása szerint a régmúlt ko- -tv rok népeinek fűszeres és varázslati növényei egyúttal gyógyító

Részletesebben

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 33. REDIGIT: BARNA GÁBOR MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási

Részletesebben

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*

Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására... [1] 1803-1944 között* Forrás: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4878&issue_id=492 Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 55. évfolyam (2008) 4. szám Magyar nyelvű orvosi folyóiratok

Részletesebben

Ernyey József (1869 1945)

Ernyey József (1869 1945) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 11. Ernyey József (1869 1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a

Részletesebben

Absinthii herba (Absynth. hrb.) Acaciae flos (Acaciae flor.) Acetanilidum (Acetanilid.)

Absinthii herba (Absynth. hrb.) Acaciae flos (Acaciae flor.) Acetanilidum (Acetanilid.) A Absinthii herba (Absynth. hrb.) A fehér üröm (Artemisia absinthium) leveleit és virágos hajtását tradicionálisan gyomorkeserűk, vermutok alapanyagaként, illetve az ürmösbor előállítására használták.

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ EBDELYI MÚZEUM-EGYLET 1896. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : I. ORVOSI SZAK. ~Hö]i<~- SITZUNGSBERICHTE

ÉRTESÍTŐ AZ EBDELYI MÚZEUM-EGYLET 1896. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : I. ORVOSI SZAK. ~Hö]i<~- SITZUNGSBERICHTE ft i " ÉRTESÍTŐ //l / AZ EBDELYI MÚZEUM-EGYLET XXI. ORVOS-TERMÉSZET-TUD. évfolyam. 1896. SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XVIII; kötet. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : APÁTHY I. FARKAS GY. SZABÓ D. I. ORVOSI SZAK. I.

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 689 TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet 49. 689 695. 2005. A Magyarországon, magyar nyelven 1848 2000 között megjelent gyógyszerészi folyóiratok Dr. Sági Erzsébet Az elmúlt bő másfél évszázadban a magyarországi

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette

ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ. l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés. Készítette ADATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAPCSOLATOKHOZ l.920 - l.990. Gyógyszerészdoktori értekezés Készítette PUSKER MIKLÓS okl.evel.es gyógyszerész Készül.t a Semmel.weis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ NAGYNÉ HORVÁTH EMÍLIA TANÁRI KÉZIKÖNYV A 8. ÉVFOLYAMOS BIOLÓGIA TANÍTÁSÁHOZ Celldömölk, 2011 Biosz8.indd 1 AP 081131 ISBN 978-963-464-929-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása

Részletesebben

Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. az EME főtitkára.

Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. az EME főtitkára. 9. évf. Cluj, 1934. szept. okt. 1. 9 10, sz, Cenzúrát MEHESZETI KÖZLÖNY Z ERDÉLYRÉ3ZI MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Jrerkesztöség és kiadóhivatal : I Felelős szerkesztő: l Str. A. Muresan 10. I TÖRÖK

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL 1940 1941. A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL 1940 1941. A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI 1 '. o "i ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL ÖTVENEDIK 1940 1941. KÖTET A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR VITÉZ BERDE KÁROLY rs DR. KROMPECHER

Részletesebben