J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének június 25-ei I. rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének június 25-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 19 van jelen. Kérem, a meghívónak megfelelően szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen, a döntéshez rendkívüli ülésről lévén szó minősített többség szükséges. Napirend elfogadása: A Közgyűlés 19 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 179/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : 1. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői álláspályázatának kiírásáról 2. Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről az Országos Meteorológiai Szolgálattal 3. Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok évi működéséről 4. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Stratégiájáról 5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 1

2 7. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása) 8. Előterjesztés a Hegyközségekkel kötendő együttműködési megállapodásról 9. Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról 10. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizető parkolás rendjéről szóló 57/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) 11. Előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínházzal kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezéséről 12. Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területében tulajdonhányad megvásárlásáról, valamint az 5774/8, 5774/11, 5774/30 hrsz-ú peresített ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségről 13. Előterjesztés a kötvénykibocsátásra vonatkozó 169/2010. (V. 27.) Kgy. határozat visszavonásáról, új határozat hozataláról 1. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői álláspályázatának kiírásáról Dr. Fodor Tamás polgármester: Kiosztottuk a Gazdasági Bizottság módosító indítványát. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a módosító indítványával együtt támogatta az előterjesztést. Kocsis János, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Biczi László képviselő: Mit jelent, hogy a szakmai bizottság tagjainak kijelöléséről már gondoskodtak? Palotai György osztályvezető: A miniszter és az Előadóművészeti Tanács részére már felkérő levelet küldtünk a delegálásra. 2

3 Dr. Simon István alpolgármester: Előterjesztőként elfogadom a módosító indítványt. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Kérem, szavazzunk a Gazdasági Bizottság módosító indítványáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta. Kérem, szavazzunk a módosító indítvánnyal kiegészített határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 180/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. legfőbb szerve úgy határoz, hogy a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak január 1-től kezdődő ellátására pályázatot ír ki. A pályázati felhívásnak az előterjesztéshez csatolt tartalmával a Közgyűlés egyetért. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakmai bizottság véleményének figyelembe vételével a pályázati felhívást az eljárásrendnek megfelelően közzé tegye. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június napirendi pont: Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről, az Országos Meteorológiai Szolgálattal Kocsis János, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 3

4 Pongrácz Attila képviselő: Örömteli, hogy olyan megállapodás van előttünk, ami a város, az egyetem és a tudomány számára egyaránt fontos. Az obszervatóriumban a nyolcvanas évekig komoly munka folyt. Ha visszakerül a meteorológiai észlelési bázisok közé, mindannyiunk számára előnyös. Mágel Ágost képviselő: A Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy a diákok látogathatnák a bázist az oktatásuk keretében. Erre, úgy gondolom, határozat nélkül is lehetőség nyílik majd. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 19 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 181/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra is támogatja a soproni, 5628 hrsz-ú belterületi ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételét, ezért felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzése érdekében a határozati javaslat mellékletét képező, az Országos Meteorológiai Szolgálattal megkötendő Együttműködési Megállapodást írja alá. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: augusztus 31. Ügyiratszám: /2010/JI A 181/2010. (VI. 25.) Kgy. határozat melléklete Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1. levelezési címe: 9400 Sopron, Fő tér 1. számlavezető pénzintézete: ERSTE Bank NYRT. számlaszáma: adószáma: KSH száma: törzsszáma: képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester 4

5 mint a Sopron városában lévő Meteorológiai Állomás működését támogató fél - a továbbiakban: Önkormányzat másrészről az: Országos Meteorológiai Szolgálat nyilvántartási szám: PSZI-. székhelye: 1024 Budapest, Kitaibel Pál u.1. levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 38 számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár számlaszáma: adószáma: KSH száma: képviseli: Dr. Bozó László elnök, Buda István gazdasági elnökhelyettes mint a Soproni Meteorológiai Állomás üzemeltetője - a továbbiakban: OMSZ együttesen: Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a magyar meteorológia történetében Sopron városa mindig is kiemelkedő szerepet játszott. Sopronban végezték például az első, több évre kiterjedő műszeres méréssorozatot, valamint a város első helyen áll hazánkban az időjárási eseményeket is megörökítő krónikaírók tekintetében. Már az 1700-as évek elején a városban rendszeres időjárás megfigyeléseket végzett Loew Andreas és Gensel János Ádám. Sopronban a rendszeres mérések 1856-ban kezdődtek meg az Osztrák Császári és Királyi Központi Meteorológiai Intézet állomáshálózatának tagjaként. A mért adatokat a bécsi intézetben dolgozták fel, és évkönyveikben is közölték. Az állomást, amely már rendelkezett a fontosabb műszerek többségével 1870-ben Eötvös József előterjesztése alapján a Meteorológiai és Föld-delejességi Magyar Kir. Központi Intézet (az OMSZ alapító jogelődje) vette át től kezdődően a Lähne Vilmos-féle Tanintézet keretén belül a Bécsi-dombon több, mint 30 évig működött meteorológiai állomás ban a Deák téren álló Állami Felső Leányiskola, illetve a Magyar Kir. Áll. Leánygimnázium adott szállást a megszűnt Lähne Intézetből kiköltözött meteorológiai állomásnak, majd 1925-ben a Sopronba menekült selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola Erdővegytani Tanszéke vette át az állomás működtetését. Később a főiskola botanikus kertjében felállított szabványos mérőkert adott otthont a műszereknek. A soproni főiskola, majd egyetem botanikus kertjében működő OMSZ-főállomás mellett kialakult a magyar erdészeti klimatológia bölcsője. A műszerkertet időközben az 1970-es évek elejére körbenőtte a botanikus kert, s mivel a klímaállomás környezete nem felelt már meg az adatgyűjtési reprezentativitás követelményeinek, így új helyet kellett keresni az állomásnak. A Kuruc-domb lett a meteorológiai főállomás elhelyezésére legalkalmasabb hely, ahol kínálta magát egy gondozatlan műemlék-épület, Dániel Ágoston 1867-ben épített szélmalma, ahol a környezet nyitottsága is megfelelt a meteorológiai mérések színhelyével szemben támasztott szakmai követelményeknek. Ezt követően 1974-ben kiszabadult az állomás a botanikus kert szorításából és elkezdődött a soproni meteorológiai állomás talán legszebb időszaka: az egyik legfontosabb szinoptikus megfigyelő állomás lett a soproni. Az azóta eltelt időszakban az emberi munkaerőt e téren is felváltotta az elektronikus mérőrendszer, s mivel az emberi munkabérnél olcsóbb lett az automata meteorológiai állomások üzemeltetése, a szűkülő anyagi lehetőségek következtében áprilisában megszűnt az 5 fős szinoptikus 5

6 megfigyelés a szélmalom épületében, s a létszámleépítést követően automata mérőállomással folyt tovább az adatgyűjtés. Rövid idő múlva 2003-ban az automata mérőállomást is áttelepítették erről a helyszínről Fertőrákosra, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomására. Mindezek ellenére a soproni polgárok, a közigazgatási és egyéb intézmények, a gazdálkodó szervezetek különösen a szőlősgazdák időjárás és éghajlati információ iránti érdeklődése változatlan, igény volt arra, hogy a több évszázadon keresztül folytatott különleges meteorológiai szakmai munka tovább folytatódjék és a város hírnevét is tovább öregbítse a napi hírekben megjelenő soproni időjárás jelentés is. Ennek érdekében az Önkormányzat és az OMSZ augusztus 1-én kötött együttműködési megállapodásban rögzítette az újra induló meteorológiai mérések hátterét. Az OMSZ májusától támogatja a hagyományos mérések és megfigyelések végzését is. Még tavaszán a Felek között tárgyalások kezdődtek a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan kezelői jogának átadásáról. A hosszas előkészítő munka eredményeképp az ingatlan kezelői joga 2010-ben átkerül az Önkormányzathoz. Felek a fentiek figyelembevétele mellett az alábbi tartalmú Megállapodást kötik egymással: 1. A Felek jelen megállapodásban egymással egyetértően előadják, hogy közös céljuk Sopron városában Meteorológiai Állomás működtetése és fenntartása, melynek keretén belül a soproni polgárok igényét figyelembe véve mindent megtesznek annak érdekében, hogy az OMSZ egyik éghajlati törzsállomása Sopron városában tovább működjön. 2. A Felek vállalják, hogy tevékenységüket összehangolják a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott közös cél megtartása érdekében. A Felek együttműködésének elvi alapja az a kölcsönös érdek, hogy Sopron városa, a preambulum részben írtakhoz méltóan a meteorológia területén is tovább öregbítse hírnevét és a régi, több száz éves klímaadatgyűjtési hagyomány a jövőben is fennmaradjon. 3. Felek jelen megállapodásban rögzítik, hogy a Meteorológiai Állomás a soproni 5628 hrsz. alatt felvett, természetben Sopron, Kuruc körúton lévő 2970 m² területű ingatlanon található, melynek kertje kiterjedt zöldfelülete révén helyi jelentőségű természetvédelmi területnek minősül. A Meteorológiai Állomás tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője pedig az Önkormányzat lesz. 4. A Felek az együttműködés keretében megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat és az OMSZ a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott területen közösen üzemelteti az OMSZ tulajdonát képező meteorológiai mérőállomást, melynek mérési és megfigyelési programja az alábbi meteorológiai elemekre terjed ki: léghőmérséklet légnedvesség csapadék szélirány- és sebesség talajfelszín hőmérséklet globálsugárzás hagyományos mérések vizuálisan megfigyelhető elemek 5. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy az OMSZ a WMO előírásainak megfelelően tarthassa fenn a műszerkert környezetét, azaz az Önkormányzat engedélyezi a helyi jelentőségű természetvédelmi terület fenntartása mellett a fák és bokrok ritkítását az automata mérőműszer környezetében a mérések homogenitásának biztosítása céljából. 6

7 6. Az OMSZ vállalja a meteorológiai mérő-automata működtetését, karbantartását, az érzékelők rendszeres kalibrálását, továbbá kiegészítésként végzi a standard éghajlati megfigyeléseket. Biztosítja és fenntartja az adatátviteli rendszerhez szükséges információközlő eszközöket. 7. Felek rögzítik, hogy az OMSZ a soproni Meteorológiai Állomás ellenőrzését a megfigyelési hálózatában szokásos módon látja el. 8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a meteorológiai állomás környezetébe tervezett beavatkozásokról, azaz a mérések területi reprezentativitását befolyásoló változásokról (például tereprendezés) előzetesen írásban megkéri az OMSZ véleményét. 9. Az OMSZ kötelezettséget vállal arra, hogy napi háromszori alkalommal, a klímaészlelési időpontokban (7, 13, 19 óra) automatikusan megküldi az Önkormányzatnak a Meteorológiai Állomáson mért adatokat az Önkormányzat által megadott címre. A megfigyelési adatokat az Önkormányzat jogosult az internetes honlapján közzétenni. 10. Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy lehetősége szerint messzemenően támogatja Sopron városában a Meteorológiai Állomás működtetését, ezért hozzájárul a Meteorológiai Állomás távközlési és karbantartási költségeihez. A hozzájárulás mértéke havonta Ft + ÁFA. A megállapított díj mértéke az infláció függvényében évente a szerződés megkötésének időpontjában újra tárgyalható. Az Önkormányzat a hozzájárulás összegét negyedévenkénti bontásban, utólag fizeti be az OMSZ által küldött számlák alapján. 11. Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodás 10. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 301/A. szerinti kamatot fizeti. 12. Az Önkormányzatot a támogatás szándéka vezette akkor is, amikor saját költségén a 21/2005. (V. 5.) Sopron Város Önkormányzati rendelete a Sopron, Délkeleti Városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletében vállalta annak a szabályozásnak a megjelenítését, hogy a Meteorológiai Állomás környezetében beépítetlen területként közparkot létesít. 13. Felek a jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik. Jelen megállapodás az Önkormányzat és az OMSZ között, augusztus 1-jén kötött együttműködési megállapodás helyébe lép, és hatályba lépésének napja megegyezik az aláírásának napjával. 14. Felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetlegesen kialakuló vitás kérdéseket egymás között békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet sikerre, úgy a Felek kikötik a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 15. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 7

8 Felek a jelen megállapodást, amely 5 eredeti példányban készült és 4 számozott oldalból áll, annak kölcsönös elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Sopron, június 26. Sopron MJV Önkormányzata nevében Országos Meteorológiai Szolgálat nevében Dr. Fodor Tamás Dr. Bozó László polgármester elnök... Buda István gazdasági elnökhelyettes 3. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok évi működéséről Dr. Fodor Tamás polgármester: Előterjesztői kiegészítésem nincs. A bizottságok az anyagot nem tárgyalták. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, rátérünk a következő napirendi pont tárgyalására. Tájékoztatóról lévén szó, nem kell szavaznunk. 4. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Stratégiájáról Dr. Fodor Tamás polgármester: Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. Biczi László képviselő: Az anyag oldalán van egy táblázatos felsorolás a szakalkalmazásokról. Mi a funkciója az OPAL, a ClickON és a Közügy rendszernek? A ClickON és a Közügy között nincs átfedés? Mennyibe kerülnek ezeknek a szakalkamazásoknak a használata éves szinten, illetve mennyibe kerülnek az egyszeri bekerülés szintjén? 8

9 Tóth Szabolcs Informatikai csoportvezető: Az OPAL alkalmazás az iktatórendszerünket jelenti. A fejlesztése folytatódik, a teljes ügymenetet szeretnénk elektronizálni, az év végéig szeretnénk idáig eljutni. A a Közügy rendszer már kiváltotta ClickON-t, de azért szerepel az anyagban, mert még öt évig fenn kell tartani a rendszert a régi adatok kezelésére. A bekerülési költségekről itt most nem tudok pontos adatot mondani, a későbbiekben válaszolok képviselő úrnak, ha ezt igényli. Németh Imre képviselő: Az anyagban azt olvasom, hogy kb. 170 nyomtató eszköz üzemel jelenleg a házban. A Hivatalban költségcsökkentés, a nyomtatások koncentrációja lett meghirdetve. Ez 170 eszköz már ennek az eredménye? A WinIktat az OPAL előtt alkalmazott iktatórendszer, amely most is fut az OPAL-lal párhuzamosan? Mindkettőért fizet az önkormányzat? Ugyanez a kérdésem a ClickON-ra vonatkozóan is. A 9. oldalon lévő felsorolás egy feladatprojekt. Ezek mindennapi tevékenységei az informatikának. Milyen projektek vannak? Ki hagyta azokat jóvá? Mennyibe kerülnek? Véleményem szerint a oldalon, ahol a vám, a cégbíróság, a földhivatal, a vállalkozások fejlesztése olvasható, ez nem hivatali stratégia. Ezek más intézményeknek, hivataloknak az anyagai, amelyek fellelhetők az interneten. Van szó az IMIR projek bevezetéséről, akkor ez miért nem szerepel a 9. oldali felsorolásban. Az egységes közműtérkép kialakítását és bevezetését még az előző városvezetés kezdeményezte, illetve kötött szerződést a Vízmű ZRt.-vel. Mennyibe került ez a projekt az elmúlt 4 évben? A Lotus Notes továbbra is megvan? Ennek is vannak folyamatkövető moduljai, párhuzamosan folyik a licenszelése az OPAL-lal? A VOIP kommunikációról és az e-ügyintézésről szeretnék többet tudni. Szerintem az utóbbira kellett volna kihegyeződnie ennek a stratégiának. Tóth Szabolcs Informatikai csoprotvezető: Az OPAL bővítése a teljes ügyiratkezelés elektronizálását jelenti. Új nyomtatót évek óta nem vettünk, a multifunkcionális készülékekkel sokat kiváltottunk, de ezeket nem lehet minden területen alkalmazni. A WinIktat-ért már nem fizetünk, ugyanúgy a Click-ON-ért sem, csak fenntartjuk a régi adatok miatt a rendszert. Az OPAL fejlesztés bizonyos elemei még idén megtörténnek, mások jövőre tervezettek. A VOIP-pal kapcsolatban az a cél, hogy ingyenesen tudjunk kommunikálni az intézményekkel. Mindenképpen módosítani kell a Hivatal meglévő szolgáltatási szerződését. Zombori István képviselő: Most látok először stratégiát ilyen dinamikus innovációra. Négyévente meg kell a rendszert újítani, évente az informatikai eszközök negyedét lecserélni. Ez nagy különbség az üzemekben alkalmazott módszerekhez képest, ahol évente lehetett az eszközöket lecserélni. Nagy dolog ez, tudnunk kell azonban, hogy sokba kerül és csak akkor éri meg, ha jól használjuk. Havas András képviselő: Az IMIR kialakítását a 35. oldaltól tárgyalja a stratégia. A közműnyilvántartással kapcsolatban: ismerem ezt a területet, pontosító észrevételeket tettem ehhez a részhez, melyet az előterjesztőnek átadtam. 9

10 Németh Imre képviselő: Szerintem a stratégiának az elektronikus ügyintézést kellene tartalmaznia. Az előző ciklusban elő voltak készítve bizonyos szerződések, melyeket Önök elvetettek. Javasoltam, hogy ha útfelbontás van, alépítményeket helyezzen el a város, így nem lennénk rákényszerítve, hogy egy külső szolgáltató infrastruktúráját használjuk, amiért piaci árat fizetünk. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. A döntéshez minősített többség szükséges. 182/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 16 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának időszakra szóló Informatikai Stratégiáját. Felelős: Határidő: dr. Dobos József jegyző azonnal 10

11 A 182/2010. (VI. 25.) Kgy. határozat melléklete Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Informatikai Stratégiája

12 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ JELENLEGI ÁLLAPOT AZ INFORMATIKA HELYE A SZERVEZETBEN INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A HIVATAL JELENLEGI INFORMATIKAI PROJEKTJEI AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLŐDÉSI IRÁNYA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL INFORMATIKAI ÁTFOGÓ STRATÉGIA BEN MEGVALÓSULT, JAVASOLT FEJLESZTÉSEK PORTÁL PROJEKT MŰSZAKI ÉS ÉPÍTÉSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER E-ÜGYINTÉZÉS PROJEKT FOLYAMATKÖVETŐ STRUKTURÁLT RENDSZER JELENLEGI HARDVERES INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A PROJEKTEK KAPCSOLÓDÁSA ÉS PRIORITÁSAI HARDVERESZKÖZÖK SZINTEN TARTÁSA SZERVERSZOBA ÁTALAKÍTÁSA TARTALÉK INFORMATIKAI SZERVERPARK KIALAKÍTÁSA HOMOGÉN SZOFTVERKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA INFORMATIKAI SZERVEZET LÉTSZÁMNÖVELÉS VOIP A VOIP TELEFONÁLÁS LEHETSÉGES MEGVALÓSÍTÁSI MODELLJEI MOBIL TELEFONÁLÁS LEHETŐSÉGEI TELEFONSZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE A JAVASOLT VOIP MEGOLDÁS E-ÜGYINTÉZÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A PROJEKT CÉLJA IMIR KIALAKÍTÁSA PORTÁL E-KÖZIGAZGATÁSI 4. SZINT ELÉRÉSE PÉNZÜGYI BECSLÉS ÜTEMTERV

13 Bevezetés Az informatikai dokumentumok folyamatos naprakészsége mellett szükséges az informatikai a folyamatos stratégiatervezés. A stratégiának teljes egészében át kell fognia az információ felhasználását, a hagyományos iratközpontú rendszerektől kezdődően, az IT-alapú rendszerekig. Az információs rendszerekre vonatkozó stratégiai tervezés jelenti: a szervezet törekvéseinek és céljainak megértését; a szervezet információs igényének megállapítását; az információt szolgáltató rendszerek körvonalazását; a technológia információs rendszerek támogatásában betöltött szerepének meghatározását; megállapodást az információs rendszerek kialakítását és bevezetését befolyásoló koncepciókban és tervekben; a stratégia irányítását, felülvizsgálatát és kibontakoztatását. Az informatika változásainak, fejlődésének köszönhetően az önkormányzatok működésében és politikájának támogatásában is megjelentek hatékony informatikai megoldások. Az említett megoldások a hivatali szervezet egészére vagy nagy részére hatással vannak. Emiatt előre jelezni, megtervezni és irányítani kell ezeket a változásokat. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 2002 óta rendelkezik informatikai stratégiával. A Hivatal az informatika küldetését a Hivatal munkájának hatékonyabbá tételében, innovatív, proaktív kezdeményezésekkel történő segítésében látja, úgy, hogy alkalmazkodjon az Európai Unió stratégiájához a MITS és a RITS elvárásaihoz. 13

14 Vezetői összefoglaló A következőkben összefoglaljuk a fejlesztési koncepció kialakításának menetét, és az egyes főbb fejezetek legfontosabb üzeneteit. A vezetői összefoglaló tartalmazza egyrészt az informatika aktuális helyzetének alapvető jellemzőit, másrészt ismerteti a lehetséges informatikai fejlesztési irányvonalakat, projekteket. Az informatikai fejlesztési koncepció kiemelt célja, hogy középtávon, az elkövetkezendő 2-3 évre vonatkozóan meghatározza azokat a lehetséges informatikai projekteket, amelyek a legégetőbb, legfontosabb informatikai kérdésekre adhatnak választ, illetve a középpontban lévő problémákat kezelhetik. A stratégiai dokumentum alapvetően 2 részre bontható: A hivatal jelenlegi informatikai helyzete és az előző években megvalósult informatikai fejlesztések állapota A lehetséges fejlesztési irányvonalak: az aktuális állapotból kiindulva, az informatikai fejlesztési projektek ismertetése, időrendi végrehajtásuk vázolása. 1. A hivatal aktuális informatikai helyzete A megállapításokat Sopron MJV Önkormányzat Informatikai Csoportjával folytatott személyes megbeszélésre, illetve az átadott dokumentumokra alapoztuk. A vizsgálat legfontosabb eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze: 2. Informatikai fejlesztési irányvonalak A hivatalok szakmai feladataik ellátásához, az adminisztratív tevékenységek támogatásához, valamint a belső és külső kommunikációhoz is használnak informatikai rendszereket, programokat. Az eddigi tapasztalatok alapján a hivatalok által használt alkalmazások köre újszerű. A hivatal törekszik a régi elavult szoftverek cseréjére. Ezt a jelenséget pozitívan értékeltük. A rendelkezésre álló eszközök jellemzően hatékonyan képesek támogatni a hivatali ügyintézést. A számítógépek döntő része 5 évnél korszerűbb, azonban ezek fejlesztését továbbra is folyamatosan szem előtt kell tartani. Az előző évek informatikai stratégiai célkitűzései közül több projekt is megvalósult vagy megvalósítása folyamatban van. A megvalósuló projektek az EU által támasztott elvárásokkal szinkronban kerültek megvalósításra. Az informatikai fejlesztések sikerességére ható főbb tényezők az alábbiak lehetnek: 1. Rendelkezésre álló források, pályázati lehetőségek kiaknázása, kistérségi, helyi (informatikai) költségvetés biztosítása 2. Az informatikai feladatok magas szintű koordinálása, a tevékenységek szisztematikus monitorozása 3. Törekvés az egységes gondolkodásra (azonos informatikai szabványok, eljárások követése; azonos rendszerek bevezetése kistérségi szinten). A kistérségi informatikai fejlesztési lehetőségeket projektek formájában ismertettük, ezek a következők: Hardvereszközök szinten tartása 14

15 Ahhoz, hogy a hivatal informatikai eszközparkja folyamatosan segítse és támogassa az ügyintézők hatékony munkavégzését szükséges az eszközpark folyamatos szinten tartása. A folyamatos elévülés kompenzálására javasoljuk az eszközök rotációs cseréjét, azaz 4 év alatt az eszközpark minden szegmensének meg kell újulnia. Szerverszoba átalakítása A jelenleg kialakított szerverszoba nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak. A biztonsági előírások betartása miatt fontos, hogy a szerverszoba jelenlegi raktár funkcióját meg kell szüntetni. Tartalék informatikai szerverpark kialakítása A megnövekedett biztonsági kockázatok miatt szükséges egy meleg tartalék szerverpark kialakítása. A kialakítandó szerverpark beüzemelésével a hivatal megközelítőleg 100% rendelkezésre állást lesz képes biztosítani, a jelenlegi informatikai szolgáltatásai területén. Homogén szoftverkörnyezet kialakítása Az informatikai eszközök és szoftverek egységesítése folyamatosan jelen volt a Hivatal eddigi célkitűzéseiben. A cél megvalósítása fontos a könnyebb és hatékonyabb informatikai feladatok elvégzése érdekében. Továbbá a Hivatal célként tűzte ki az ingyenes szoftverek egyre nagyobb számban történő alkalmazását. Informatikai szervezet létszámnövelés A megnövekedett informatikai feladatok ellátására hosszú távú célként kell kitűzni egy újabb informatikus kollega alkalmazását. Ez által csökkenne az informatikusok leterheltsége. VoIP A Hivatalban még mindig nagy költséggel jár a telefonos kommunikáció. Költséghatékony megoldásként jelentkezett az internet alapú telefonhívások kezelésére szolgáló VoIP megoldás. Javasolt az említett technika bevezetése, és kiterjesztése a Hivatal más intézményeire, így az említett intézmények közötti kommunikáció ingyenessé tehető. E-ügyintézés, ügyfélszolgálat Az előző évek fejlesztései során kialakított e-ügyintézés magasabb szintre emelése továbbra is célként jelent meg a Hivatalon belül. A jelenleg kialakított CLBPS 1. szintet túllépve rövid távú célként jelentkezett a 2. és 3. szint elérése és bevezetése. Melyek segítségével a Hivatali portál bekapcsolódik az elektronikus ügyintézés komplex rendszerébe. IMIR kialakítása A Hivatali munkavégzés és egyszerűsítés érdekében az előző évek folyamatos fejlesztésének köszönhetően elkészült az IMIR kialakításához szükséges alap. A rendszer teljes körű kiépítéséhez így a következő években már csak a szakrendszerek kapcsolódását, illetve az általános ügyviteli folyamatok csatolását kell megoldani. Portál E-közigazgatási 4. szint elérése A CLBPS 4. szint eléréséhez szükséges a 3. szint elérése, mely az előző pontban már kitűzött célként szerepelt. Amennyiben a Hivatal bevezeti a 15

16 teljeskörű elektronikus ügyviteli rendszert, azaz alkalmazza a digitális aláírást, akkor mondható el, hogy teljesítette a CLBPS 4. szintjét. A dokumentum továbbá tartalmaz egy értékbecslést az egyes fejlesztési irányvonalakra vonatkozóan, illetve egy ütemtervet, melyben nyomon követhetőek az egyes fejlesztések időbeni lefolyása. 16

17 Jelenlegi állapot AZ INFORMATIKA HELYE A SZERVEZETBEN A Jegyzői iroda irányítása alá tartozó Informatikai csoport, képzi a Hivatal informatikai szervezetét. A Hivatalban jelenleg 270 darab számítógépet használnak, ~170 darab nyomtató eszköz, 21 darab szerver számítógép üzemeltetése és karbantartása, a szoftverrendszerek frissítése és karbantartása, a hálózat üzemeltetési és az egyéb haladéktalan feladatok ellátása valamint a felhasználók munkavégzése során elkövetett hibák elhárítása kitölti az informatikai munkatársak munkaidejének kb %-át. INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A Hivatal által használt informatikai alkalmazások, két nagyobb csoportba sorolhatóak.: általános alkalmazások irodai alkalmazások: Word, Excel levelező és csoportmunka támogató jogtárak és információs alkalmazások szakalkalmazások Szakalkalmazások tulajdonságai Szolgáltatás neve szervezeti egység Kliensek száma szállító adatbázis szerver Complex DVD jogtár + teljes hivatal korlátlan Complex DVD-n abidos Complex CégInfo teljes hivatal max. 10 Complex DVD-n abidos Levelezés teljes hivatal korlátlan 17 IBM+PH Firetower, hunor, domino1, domino2,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV Miniszterelnöki Hivatal Függelék az előterjesztéshez E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV E-KÖZIGAZGATÁS 2010 MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2 Tartalom oldal Előszó 3 Bevezető 4 Interoperábilis átfogó program 8 Felhasználói

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat az 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az 2009-2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

INFORMATIKAI KONCEPCIÓ ÉS MUNKATERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK

INFORMATIKAI KONCEPCIÓ ÉS MUNKATERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK INFORMATIKAI KONCEPCIÓ ÉS MUNKATERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK INFORMATIKAI ÁTVILÁGÍTÁSA, FEJLESZTÉSI MUNKATERVE Készítette: RacioNet Zrt. Dátum: 2007. április. 18.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program.

Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése Önkormányzati ASP 2.0 Program Előkoncepció 1.0 verzió Készítette: Magyar Államkincstár KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. Nemzeti Infokommunikációs

Részletesebben

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA

IKON 2003/8. INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE AZ IHM E-ÖNKORMÁNYZATI ÁGAZATI RÉSZSTRATÉGIÁJA KORMÁNYZATI PROGRAMOK A STRATÉGIAALKOTÁS INDOKOLTSÁGA IKON INTERAKTÍV ÖNKORMÁNYZAT ON-LINE Az itársadalom Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság E-kormányzat Szakbizottságának és a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6verzió 2014-2020 Tervezet 2014. június7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

Ilyés Imre rendszergazda

Ilyés Imre rendszergazda HAJDÚHADHÁZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2010-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Ilyés Imre rendszergazda Informatikai stratégia 2010-2014 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben