J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének június 25-ei I. rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. június 25-ei I. rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének június 25-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 19 van jelen. Kérem, a meghívónak megfelelően szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen, a döntéshez rendkívüli ülésről lévén szó minősített többség szükséges. Napirend elfogadása: A Közgyűlés 19 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 179/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : 1. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői álláspályázatának kiírásáról 2. Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről az Országos Meteorológiai Szolgálattal 3. Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok évi működéséről 4. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Stratégiájáról 5. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 50/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás) 1

2 7. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének II. félévi munkatervéről (ülésnapok meghatározása) 8. Előterjesztés a Hegyközségekkel kötendő együttműködési megállapodásról 9. Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról 10. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizető parkolás rendjéről szóló 57/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás) 11. Előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínházzal kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezéséről 12. Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területében tulajdonhányad megvásárlásáról, valamint az 5774/8, 5774/11, 5774/30 hrsz-ú peresített ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségről 13. Előterjesztés a kötvénykibocsátásra vonatkozó 169/2010. (V. 27.) Kgy. határozat visszavonásáról, új határozat hozataláról 1. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői álláspályázatának kiírásáról Dr. Fodor Tamás polgármester: Kiosztottuk a Gazdasági Bizottság módosító indítványát. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a módosító indítványával együtt támogatta az előterjesztést. Kocsis János, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Biczi László képviselő: Mit jelent, hogy a szakmai bizottság tagjainak kijelöléséről már gondoskodtak? Palotai György osztályvezető: A miniszter és az Előadóművészeti Tanács részére már felkérő levelet küldtünk a delegálásra. 2

3 Dr. Simon István alpolgármester: Előterjesztőként elfogadom a módosító indítványt. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Kérem, szavazzunk a Gazdasági Bizottság módosító indítványáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta. Kérem, szavazzunk a módosító indítvánnyal kiegészített határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 180/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. legfőbb szerve úgy határoz, hogy a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak január 1-től kezdődő ellátására pályázatot ír ki. A pályázati felhívásnak az előterjesztéshez csatolt tartalmával a Közgyűlés egyetért. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakmai bizottság véleményének figyelembe vételével a pályázati felhívást az eljárásrendnek megfelelően közzé tegye. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: június napirendi pont: Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről, az Országos Meteorológiai Szolgálattal Kocsis János, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 3

4 Pongrácz Attila képviselő: Örömteli, hogy olyan megállapodás van előttünk, ami a város, az egyetem és a tudomány számára egyaránt fontos. Az obszervatóriumban a nyolcvanas évekig komoly munka folyt. Ha visszakerül a meteorológiai észlelési bázisok közé, mindannyiunk számára előnyös. Mágel Ágost képviselő: A Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy a diákok látogathatnák a bázist az oktatásuk keretében. Erre, úgy gondolom, határozat nélkül is lehetőség nyílik majd. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 19 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 19 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 181/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra is támogatja a soproni, 5628 hrsz-ú belterületi ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételét, ezért felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzése érdekében a határozati javaslat mellékletét képező, az Országos Meteorológiai Szolgálattal megkötendő Együttműködési Megállapodást írja alá. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: augusztus 31. Ügyiratszám: /2010/JI A 181/2010. (VI. 25.) Kgy. határozat melléklete Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1. levelezési címe: 9400 Sopron, Fő tér 1. számlavezető pénzintézete: ERSTE Bank NYRT. számlaszáma: adószáma: KSH száma: törzsszáma: képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester 4

5 mint a Sopron városában lévő Meteorológiai Állomás működését támogató fél - a továbbiakban: Önkormányzat másrészről az: Országos Meteorológiai Szolgálat nyilvántartási szám: PSZI-. székhelye: 1024 Budapest, Kitaibel Pál u.1. levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 38 számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár számlaszáma: adószáma: KSH száma: képviseli: Dr. Bozó László elnök, Buda István gazdasági elnökhelyettes mint a Soproni Meteorológiai Állomás üzemeltetője - a továbbiakban: OMSZ együttesen: Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a magyar meteorológia történetében Sopron városa mindig is kiemelkedő szerepet játszott. Sopronban végezték például az első, több évre kiterjedő műszeres méréssorozatot, valamint a város első helyen áll hazánkban az időjárási eseményeket is megörökítő krónikaírók tekintetében. Már az 1700-as évek elején a városban rendszeres időjárás megfigyeléseket végzett Loew Andreas és Gensel János Ádám. Sopronban a rendszeres mérések 1856-ban kezdődtek meg az Osztrák Császári és Királyi Központi Meteorológiai Intézet állomáshálózatának tagjaként. A mért adatokat a bécsi intézetben dolgozták fel, és évkönyveikben is közölték. Az állomást, amely már rendelkezett a fontosabb műszerek többségével 1870-ben Eötvös József előterjesztése alapján a Meteorológiai és Föld-delejességi Magyar Kir. Központi Intézet (az OMSZ alapító jogelődje) vette át től kezdődően a Lähne Vilmos-féle Tanintézet keretén belül a Bécsi-dombon több, mint 30 évig működött meteorológiai állomás ban a Deák téren álló Állami Felső Leányiskola, illetve a Magyar Kir. Áll. Leánygimnázium adott szállást a megszűnt Lähne Intézetből kiköltözött meteorológiai állomásnak, majd 1925-ben a Sopronba menekült selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola Erdővegytani Tanszéke vette át az állomás működtetését. Később a főiskola botanikus kertjében felállított szabványos mérőkert adott otthont a műszereknek. A soproni főiskola, majd egyetem botanikus kertjében működő OMSZ-főállomás mellett kialakult a magyar erdészeti klimatológia bölcsője. A műszerkertet időközben az 1970-es évek elejére körbenőtte a botanikus kert, s mivel a klímaállomás környezete nem felelt már meg az adatgyűjtési reprezentativitás követelményeinek, így új helyet kellett keresni az állomásnak. A Kuruc-domb lett a meteorológiai főállomás elhelyezésére legalkalmasabb hely, ahol kínálta magát egy gondozatlan műemlék-épület, Dániel Ágoston 1867-ben épített szélmalma, ahol a környezet nyitottsága is megfelelt a meteorológiai mérések színhelyével szemben támasztott szakmai követelményeknek. Ezt követően 1974-ben kiszabadult az állomás a botanikus kert szorításából és elkezdődött a soproni meteorológiai állomás talán legszebb időszaka: az egyik legfontosabb szinoptikus megfigyelő állomás lett a soproni. Az azóta eltelt időszakban az emberi munkaerőt e téren is felváltotta az elektronikus mérőrendszer, s mivel az emberi munkabérnél olcsóbb lett az automata meteorológiai állomások üzemeltetése, a szűkülő anyagi lehetőségek következtében áprilisában megszűnt az 5 fős szinoptikus 5

6 megfigyelés a szélmalom épületében, s a létszámleépítést követően automata mérőállomással folyt tovább az adatgyűjtés. Rövid idő múlva 2003-ban az automata mérőállomást is áttelepítették erről a helyszínről Fertőrákosra, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fertő-tavi Hidrometeorológiai Állomására. Mindezek ellenére a soproni polgárok, a közigazgatási és egyéb intézmények, a gazdálkodó szervezetek különösen a szőlősgazdák időjárás és éghajlati információ iránti érdeklődése változatlan, igény volt arra, hogy a több évszázadon keresztül folytatott különleges meteorológiai szakmai munka tovább folytatódjék és a város hírnevét is tovább öregbítse a napi hírekben megjelenő soproni időjárás jelentés is. Ennek érdekében az Önkormányzat és az OMSZ augusztus 1-én kötött együttműködési megállapodásban rögzítette az újra induló meteorológiai mérések hátterét. Az OMSZ májusától támogatja a hagyományos mérések és megfigyelések végzését is. Még tavaszán a Felek között tárgyalások kezdődtek a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan kezelői jogának átadásáról. A hosszas előkészítő munka eredményeképp az ingatlan kezelői joga 2010-ben átkerül az Önkormányzathoz. Felek a fentiek figyelembevétele mellett az alábbi tartalmú Megállapodást kötik egymással: 1. A Felek jelen megállapodásban egymással egyetértően előadják, hogy közös céljuk Sopron városában Meteorológiai Állomás működtetése és fenntartása, melynek keretén belül a soproni polgárok igényét figyelembe véve mindent megtesznek annak érdekében, hogy az OMSZ egyik éghajlati törzsállomása Sopron városában tovább működjön. 2. A Felek vállalják, hogy tevékenységüket összehangolják a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott közös cél megtartása érdekében. A Felek együttműködésének elvi alapja az a kölcsönös érdek, hogy Sopron városa, a preambulum részben írtakhoz méltóan a meteorológia területén is tovább öregbítse hírnevét és a régi, több száz éves klímaadatgyűjtési hagyomány a jövőben is fennmaradjon. 3. Felek jelen megállapodásban rögzítik, hogy a Meteorológiai Állomás a soproni 5628 hrsz. alatt felvett, természetben Sopron, Kuruc körúton lévő 2970 m² területű ingatlanon található, melynek kertje kiterjedt zöldfelülete révén helyi jelentőségű természetvédelmi területnek minősül. A Meteorológiai Állomás tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője pedig az Önkormányzat lesz. 4. A Felek az együttműködés keretében megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat és az OMSZ a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott területen közösen üzemelteti az OMSZ tulajdonát képező meteorológiai mérőállomást, melynek mérési és megfigyelési programja az alábbi meteorológiai elemekre terjed ki: léghőmérséklet légnedvesség csapadék szélirány- és sebesség talajfelszín hőmérséklet globálsugárzás hagyományos mérések vizuálisan megfigyelhető elemek 5. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy az OMSZ a WMO előírásainak megfelelően tarthassa fenn a műszerkert környezetét, azaz az Önkormányzat engedélyezi a helyi jelentőségű természetvédelmi terület fenntartása mellett a fák és bokrok ritkítását az automata mérőműszer környezetében a mérések homogenitásának biztosítása céljából. 6

7 6. Az OMSZ vállalja a meteorológiai mérő-automata működtetését, karbantartását, az érzékelők rendszeres kalibrálását, továbbá kiegészítésként végzi a standard éghajlati megfigyeléseket. Biztosítja és fenntartja az adatátviteli rendszerhez szükséges információközlő eszközöket. 7. Felek rögzítik, hogy az OMSZ a soproni Meteorológiai Állomás ellenőrzését a megfigyelési hálózatában szokásos módon látja el. 8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a meteorológiai állomás környezetébe tervezett beavatkozásokról, azaz a mérések területi reprezentativitását befolyásoló változásokról (például tereprendezés) előzetesen írásban megkéri az OMSZ véleményét. 9. Az OMSZ kötelezettséget vállal arra, hogy napi háromszori alkalommal, a klímaészlelési időpontokban (7, 13, 19 óra) automatikusan megküldi az Önkormányzatnak a Meteorológiai Állomáson mért adatokat az Önkormányzat által megadott címre. A megfigyelési adatokat az Önkormányzat jogosult az internetes honlapján közzétenni. 10. Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy lehetősége szerint messzemenően támogatja Sopron városában a Meteorológiai Állomás működtetését, ezért hozzájárul a Meteorológiai Állomás távközlési és karbantartási költségeihez. A hozzájárulás mértéke havonta Ft + ÁFA. A megállapított díj mértéke az infláció függvényében évente a szerződés megkötésének időpontjában újra tárgyalható. Az Önkormányzat a hozzájárulás összegét negyedévenkénti bontásban, utólag fizeti be az OMSZ által küldött számlák alapján. 11. Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodás 10. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 301/A. szerinti kamatot fizeti. 12. Az Önkormányzatot a támogatás szándéka vezette akkor is, amikor saját költségén a 21/2005. (V. 5.) Sopron Város Önkormányzati rendelete a Sopron, Délkeleti Városrész Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletében vállalta annak a szabályozásnak a megjelenítését, hogy a Meteorológiai Állomás környezetében beépítetlen területként közparkot létesít. 13. Felek a jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik. Jelen megállapodás az Önkormányzat és az OMSZ között, augusztus 1-jén kötött együttműködési megállapodás helyébe lép, és hatályba lépésének napja megegyezik az aláírásának napjával. 14. Felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetlegesen kialakuló vitás kérdéseket egymás között békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet sikerre, úgy a Felek kikötik a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 15. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 7

8 Felek a jelen megállapodást, amely 5 eredeti példányban készült és 4 számozott oldalból áll, annak kölcsönös elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Sopron, június 26. Sopron MJV Önkormányzata nevében Országos Meteorológiai Szolgálat nevében Dr. Fodor Tamás Dr. Bozó László polgármester elnök... Buda István gazdasági elnökhelyettes 3. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok évi működéséről Dr. Fodor Tamás polgármester: Előterjesztői kiegészítésem nincs. A bizottságok az anyagot nem tárgyalták. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, rátérünk a következő napirendi pont tárgyalására. Tájékoztatóról lévén szó, nem kell szavaznunk. 4. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Stratégiájáról Dr. Fodor Tamás polgármester: Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. Biczi László képviselő: Az anyag oldalán van egy táblázatos felsorolás a szakalkalmazásokról. Mi a funkciója az OPAL, a ClickON és a Közügy rendszernek? A ClickON és a Közügy között nincs átfedés? Mennyibe kerülnek ezeknek a szakalkamazásoknak a használata éves szinten, illetve mennyibe kerülnek az egyszeri bekerülés szintjén? 8

9 Tóth Szabolcs Informatikai csoportvezető: Az OPAL alkalmazás az iktatórendszerünket jelenti. A fejlesztése folytatódik, a teljes ügymenetet szeretnénk elektronizálni, az év végéig szeretnénk idáig eljutni. A a Közügy rendszer már kiváltotta ClickON-t, de azért szerepel az anyagban, mert még öt évig fenn kell tartani a rendszert a régi adatok kezelésére. A bekerülési költségekről itt most nem tudok pontos adatot mondani, a későbbiekben válaszolok képviselő úrnak, ha ezt igényli. Németh Imre képviselő: Az anyagban azt olvasom, hogy kb. 170 nyomtató eszköz üzemel jelenleg a házban. A Hivatalban költségcsökkentés, a nyomtatások koncentrációja lett meghirdetve. Ez 170 eszköz már ennek az eredménye? A WinIktat az OPAL előtt alkalmazott iktatórendszer, amely most is fut az OPAL-lal párhuzamosan? Mindkettőért fizet az önkormányzat? Ugyanez a kérdésem a ClickON-ra vonatkozóan is. A 9. oldalon lévő felsorolás egy feladatprojekt. Ezek mindennapi tevékenységei az informatikának. Milyen projektek vannak? Ki hagyta azokat jóvá? Mennyibe kerülnek? Véleményem szerint a oldalon, ahol a vám, a cégbíróság, a földhivatal, a vállalkozások fejlesztése olvasható, ez nem hivatali stratégia. Ezek más intézményeknek, hivataloknak az anyagai, amelyek fellelhetők az interneten. Van szó az IMIR projek bevezetéséről, akkor ez miért nem szerepel a 9. oldali felsorolásban. Az egységes közműtérkép kialakítását és bevezetését még az előző városvezetés kezdeményezte, illetve kötött szerződést a Vízmű ZRt.-vel. Mennyibe került ez a projekt az elmúlt 4 évben? A Lotus Notes továbbra is megvan? Ennek is vannak folyamatkövető moduljai, párhuzamosan folyik a licenszelése az OPAL-lal? A VOIP kommunikációról és az e-ügyintézésről szeretnék többet tudni. Szerintem az utóbbira kellett volna kihegyeződnie ennek a stratégiának. Tóth Szabolcs Informatikai csoprotvezető: Az OPAL bővítése a teljes ügyiratkezelés elektronizálását jelenti. Új nyomtatót évek óta nem vettünk, a multifunkcionális készülékekkel sokat kiváltottunk, de ezeket nem lehet minden területen alkalmazni. A WinIktat-ért már nem fizetünk, ugyanúgy a Click-ON-ért sem, csak fenntartjuk a régi adatok miatt a rendszert. Az OPAL fejlesztés bizonyos elemei még idén megtörténnek, mások jövőre tervezettek. A VOIP-pal kapcsolatban az a cél, hogy ingyenesen tudjunk kommunikálni az intézményekkel. Mindenképpen módosítani kell a Hivatal meglévő szolgáltatási szerződését. Zombori István képviselő: Most látok először stratégiát ilyen dinamikus innovációra. Négyévente meg kell a rendszert újítani, évente az informatikai eszközök negyedét lecserélni. Ez nagy különbség az üzemekben alkalmazott módszerekhez képest, ahol évente lehetett az eszközöket lecserélni. Nagy dolog ez, tudnunk kell azonban, hogy sokba kerül és csak akkor éri meg, ha jól használjuk. Havas András képviselő: Az IMIR kialakítását a 35. oldaltól tárgyalja a stratégia. A közműnyilvántartással kapcsolatban: ismerem ezt a területet, pontosító észrevételeket tettem ehhez a részhez, melyet az előterjesztőnek átadtam. 9

10 Németh Imre képviselő: Szerintem a stratégiának az elektronikus ügyintézést kellene tartalmaznia. Az előző ciklusban elő voltak készítve bizonyos szerződések, melyeket Önök elvetettek. Javasoltam, hogy ha útfelbontás van, alépítményeket helyezzen el a város, így nem lennénk rákényszerítve, hogy egy külső szolgáltató infrastruktúráját használjuk, amiért piaci árat fizetünk. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 20 képviselő van jelen. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. A döntéshez minősített többség szükséges. 182/2010. (VI. 25.) Kgy. H a t á r o z a t : A Közgyűlés 16 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának időszakra szóló Informatikai Stratégiáját. Felelős: Határidő: dr. Dobos József jegyző azonnal 10

11 A 182/2010. (VI. 25.) Kgy. határozat melléklete Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Informatikai Stratégiája

12 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ JELENLEGI ÁLLAPOT AZ INFORMATIKA HELYE A SZERVEZETBEN INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A HIVATAL JELENLEGI INFORMATIKAI PROJEKTJEI AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLŐDÉSI IRÁNYA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL INFORMATIKAI ÁTFOGÓ STRATÉGIA BEN MEGVALÓSULT, JAVASOLT FEJLESZTÉSEK PORTÁL PROJEKT MŰSZAKI ÉS ÉPÍTÉSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER E-ÜGYINTÉZÉS PROJEKT FOLYAMATKÖVETŐ STRUKTURÁLT RENDSZER JELENLEGI HARDVERES INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A PROJEKTEK KAPCSOLÓDÁSA ÉS PRIORITÁSAI HARDVERESZKÖZÖK SZINTEN TARTÁSA SZERVERSZOBA ÁTALAKÍTÁSA TARTALÉK INFORMATIKAI SZERVERPARK KIALAKÍTÁSA HOMOGÉN SZOFTVERKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA INFORMATIKAI SZERVEZET LÉTSZÁMNÖVELÉS VOIP A VOIP TELEFONÁLÁS LEHETSÉGES MEGVALÓSÍTÁSI MODELLJEI MOBIL TELEFONÁLÁS LEHETŐSÉGEI TELEFONSZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE A JAVASOLT VOIP MEGOLDÁS E-ÜGYINTÉZÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A PROJEKT CÉLJA IMIR KIALAKÍTÁSA PORTÁL E-KÖZIGAZGATÁSI 4. SZINT ELÉRÉSE PÉNZÜGYI BECSLÉS ÜTEMTERV

13 Bevezetés Az informatikai dokumentumok folyamatos naprakészsége mellett szükséges az informatikai a folyamatos stratégiatervezés. A stratégiának teljes egészében át kell fognia az információ felhasználását, a hagyományos iratközpontú rendszerektől kezdődően, az IT-alapú rendszerekig. Az információs rendszerekre vonatkozó stratégiai tervezés jelenti: a szervezet törekvéseinek és céljainak megértését; a szervezet információs igényének megállapítását; az információt szolgáltató rendszerek körvonalazását; a technológia információs rendszerek támogatásában betöltött szerepének meghatározását; megállapodást az információs rendszerek kialakítását és bevezetését befolyásoló koncepciókban és tervekben; a stratégia irányítását, felülvizsgálatát és kibontakoztatását. Az informatika változásainak, fejlődésének köszönhetően az önkormányzatok működésében és politikájának támogatásában is megjelentek hatékony informatikai megoldások. Az említett megoldások a hivatali szervezet egészére vagy nagy részére hatással vannak. Emiatt előre jelezni, megtervezni és irányítani kell ezeket a változásokat. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 2002 óta rendelkezik informatikai stratégiával. A Hivatal az informatika küldetését a Hivatal munkájának hatékonyabbá tételében, innovatív, proaktív kezdeményezésekkel történő segítésében látja, úgy, hogy alkalmazkodjon az Európai Unió stratégiájához a MITS és a RITS elvárásaihoz. 13

14 Vezetői összefoglaló A következőkben összefoglaljuk a fejlesztési koncepció kialakításának menetét, és az egyes főbb fejezetek legfontosabb üzeneteit. A vezetői összefoglaló tartalmazza egyrészt az informatika aktuális helyzetének alapvető jellemzőit, másrészt ismerteti a lehetséges informatikai fejlesztési irányvonalakat, projekteket. Az informatikai fejlesztési koncepció kiemelt célja, hogy középtávon, az elkövetkezendő 2-3 évre vonatkozóan meghatározza azokat a lehetséges informatikai projekteket, amelyek a legégetőbb, legfontosabb informatikai kérdésekre adhatnak választ, illetve a középpontban lévő problémákat kezelhetik. A stratégiai dokumentum alapvetően 2 részre bontható: A hivatal jelenlegi informatikai helyzete és az előző években megvalósult informatikai fejlesztések állapota A lehetséges fejlesztési irányvonalak: az aktuális állapotból kiindulva, az informatikai fejlesztési projektek ismertetése, időrendi végrehajtásuk vázolása. 1. A hivatal aktuális informatikai helyzete A megállapításokat Sopron MJV Önkormányzat Informatikai Csoportjával folytatott személyes megbeszélésre, illetve az átadott dokumentumokra alapoztuk. A vizsgálat legfontosabb eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze: 2. Informatikai fejlesztési irányvonalak A hivatalok szakmai feladataik ellátásához, az adminisztratív tevékenységek támogatásához, valamint a belső és külső kommunikációhoz is használnak informatikai rendszereket, programokat. Az eddigi tapasztalatok alapján a hivatalok által használt alkalmazások köre újszerű. A hivatal törekszik a régi elavult szoftverek cseréjére. Ezt a jelenséget pozitívan értékeltük. A rendelkezésre álló eszközök jellemzően hatékonyan képesek támogatni a hivatali ügyintézést. A számítógépek döntő része 5 évnél korszerűbb, azonban ezek fejlesztését továbbra is folyamatosan szem előtt kell tartani. Az előző évek informatikai stratégiai célkitűzései közül több projekt is megvalósult vagy megvalósítása folyamatban van. A megvalósuló projektek az EU által támasztott elvárásokkal szinkronban kerültek megvalósításra. Az informatikai fejlesztések sikerességére ható főbb tényezők az alábbiak lehetnek: 1. Rendelkezésre álló források, pályázati lehetőségek kiaknázása, kistérségi, helyi (informatikai) költségvetés biztosítása 2. Az informatikai feladatok magas szintű koordinálása, a tevékenységek szisztematikus monitorozása 3. Törekvés az egységes gondolkodásra (azonos informatikai szabványok, eljárások követése; azonos rendszerek bevezetése kistérségi szinten). A kistérségi informatikai fejlesztési lehetőségeket projektek formájában ismertettük, ezek a következők: Hardvereszközök szinten tartása 14

15 Ahhoz, hogy a hivatal informatikai eszközparkja folyamatosan segítse és támogassa az ügyintézők hatékony munkavégzését szükséges az eszközpark folyamatos szinten tartása. A folyamatos elévülés kompenzálására javasoljuk az eszközök rotációs cseréjét, azaz 4 év alatt az eszközpark minden szegmensének meg kell újulnia. Szerverszoba átalakítása A jelenleg kialakított szerverszoba nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak. A biztonsági előírások betartása miatt fontos, hogy a szerverszoba jelenlegi raktár funkcióját meg kell szüntetni. Tartalék informatikai szerverpark kialakítása A megnövekedett biztonsági kockázatok miatt szükséges egy meleg tartalék szerverpark kialakítása. A kialakítandó szerverpark beüzemelésével a hivatal megközelítőleg 100% rendelkezésre állást lesz képes biztosítani, a jelenlegi informatikai szolgáltatásai területén. Homogén szoftverkörnyezet kialakítása Az informatikai eszközök és szoftverek egységesítése folyamatosan jelen volt a Hivatal eddigi célkitűzéseiben. A cél megvalósítása fontos a könnyebb és hatékonyabb informatikai feladatok elvégzése érdekében. Továbbá a Hivatal célként tűzte ki az ingyenes szoftverek egyre nagyobb számban történő alkalmazását. Informatikai szervezet létszámnövelés A megnövekedett informatikai feladatok ellátására hosszú távú célként kell kitűzni egy újabb informatikus kollega alkalmazását. Ez által csökkenne az informatikusok leterheltsége. VoIP A Hivatalban még mindig nagy költséggel jár a telefonos kommunikáció. Költséghatékony megoldásként jelentkezett az internet alapú telefonhívások kezelésére szolgáló VoIP megoldás. Javasolt az említett technika bevezetése, és kiterjesztése a Hivatal más intézményeire, így az említett intézmények közötti kommunikáció ingyenessé tehető. E-ügyintézés, ügyfélszolgálat Az előző évek fejlesztései során kialakított e-ügyintézés magasabb szintre emelése továbbra is célként jelent meg a Hivatalon belül. A jelenleg kialakított CLBPS 1. szintet túllépve rövid távú célként jelentkezett a 2. és 3. szint elérése és bevezetése. Melyek segítségével a Hivatali portál bekapcsolódik az elektronikus ügyintézés komplex rendszerébe. IMIR kialakítása A Hivatali munkavégzés és egyszerűsítés érdekében az előző évek folyamatos fejlesztésének köszönhetően elkészült az IMIR kialakításához szükséges alap. A rendszer teljes körű kiépítéséhez így a következő években már csak a szakrendszerek kapcsolódását, illetve az általános ügyviteli folyamatok csatolását kell megoldani. Portál E-közigazgatási 4. szint elérése A CLBPS 4. szint eléréséhez szükséges a 3. szint elérése, mely az előző pontban már kitűzött célként szerepelt. Amennyiben a Hivatal bevezeti a 15

16 teljeskörű elektronikus ügyviteli rendszert, azaz alkalmazza a digitális aláírást, akkor mondható el, hogy teljesítette a CLBPS 4. szintjét. A dokumentum továbbá tartalmaz egy értékbecslést az egyes fejlesztési irányvonalakra vonatkozóan, illetve egy ütemtervet, melyben nyomon követhetőek az egyes fejlesztések időbeni lefolyása. 16

17 Jelenlegi állapot AZ INFORMATIKA HELYE A SZERVEZETBEN A Jegyzői iroda irányítása alá tartozó Informatikai csoport, képzi a Hivatal informatikai szervezetét. A Hivatalban jelenleg 270 darab számítógépet használnak, ~170 darab nyomtató eszköz, 21 darab szerver számítógép üzemeltetése és karbantartása, a szoftverrendszerek frissítése és karbantartása, a hálózat üzemeltetési és az egyéb haladéktalan feladatok ellátása valamint a felhasználók munkavégzése során elkövetett hibák elhárítása kitölti az informatikai munkatársak munkaidejének kb %-át. INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK A Hivatal által használt informatikai alkalmazások, két nagyobb csoportba sorolhatóak.: általános alkalmazások irodai alkalmazások: Word, Excel levelező és csoportmunka támogató jogtárak és információs alkalmazások szakalkalmazások Szakalkalmazások tulajdonságai Szolgáltatás neve szervezeti egység Kliensek száma szállító adatbázis szerver Complex DVD jogtár + teljes hivatal korlátlan Complex DVD-n abidos Complex CégInfo teljes hivatal max. 10 Complex DVD-n abidos Levelezés teljes hivatal korlátlan 17 IBM+PH Firetower, hunor, domino1, domino2,

18 DEV korlátlan publikus Holest Kft.+PH (Oracle) Külső levelezés publikus korlátlan PH scarbantia firetower, arwen, oradb1, oradb2 felhasználó korlátlan nként Web hosting publikus PH (MySQL) webspace PH+DatanNet korlátlan DNS publikus +T-Online scarbantia VPN publikus korlátlan tuvok Magiszter NET (MSSQL) Intézmények korlátlan Magiszter.NET (külső) Infotec Kft. magiszternet WebCafe korlátlan Cafeteria teljes hivatal Qualisoft Kft. (MSSQL) vuk Közgazdasági BER 1 IMI Osztály MÁK (Oracle 9) hunor, maros Humánszolgáltat nepesseg+ ási Osztály max. 20 Kiméra Plusz szocpol Kiméra ( SZOC) Szociális Csoport Kft. (MySQL) hunor, abidos Igazgatási Kiméra Plusz nepesseg max. 5 Kiméra( SZABS) Osztály Kft. (MySQL) maros, abidos CIVILSOFT-it MS- Civilsoft WinEB, Igazgatási? Informatikai Access Üzlet, Szállás,Telep Osztály Kft. maros Jegyzői Iroda Személyzeti 3 FoxPro Wintiszt Csoport Qualisoft Kft. maros firetower, arwen GIS HungaroCAD weasel, oradb1, (Oracle) Térképszerver publikus Kft. oradb2 Közgazdasági 19 Clipper ÖNKADÓ Osztály MÁK ikva Városi WinGyere 15 WinGyere Gyámhivatal Abacus Bt.?? (FireBird) defterdar fájlszerver teljes hivatal 225 Novell Inc. maros, abidos Közgazdasági ( internetkapcsola 20 E-Bank Osztály Erste Bank Zrt. t szükséges ) OpAL teljes hivatal IRIS Rendszerház Kft. ClickON Ügyrend teljes hivatal Click On Kft. OPAL (Oracle) WinIktat teljes hivatal Visual ixdoki Eü. alapellátás Infomix Kft. FoxPro Közügy 4 Közügy 5 teljes hivatal teljes hivatal AT-Systems Kft. AT-Systems Kft. UGYREN D (Oracle 9) hunor Paradox 7.0 maros Sopron_tes zt2 (MSSQL) Sopron_tes zt2 (MSSQL) oradb1, oradb2 condor raven 18

19 A HIVATAL JELENLEGI INFORMATIKAI PROJEKTJEI A Hivatal jelenleg folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt lévő projektjei és ezeknek státuszai a stratégia elkészítésének időpontjában a következő csoportosításban kerül bemutatásra. A projekteket két csoportra bonthatjuk: egyik részük folyamatos, illetve visszatérő feladat: eszközök cseréje, hálózat fejlesztés, szoftver gazdálkodás, IT biztonság erősítés fejlesztések: kötelezettségből adódó bevezetések önkéntes fejlesztések potenciális rendszerek tesztelése (nyílt forráskód) Városi portálhoz kapcsolódó feladatok Az Informatikai rendszerek fejlődési iránya az Önkormányzatoknál INFORMATIKAI ÁTFOGÓ STRATÉGIA A kormány tisztában van azzal a hatással, amit az infokommunikációs technológiák gyakorolnak mindennapokra. Az elmúlt években több programot indított annak érdekében, hogy Magyarországon mind a közigazgatás, mind az állampolgárok és a vállalkozások részesüljenek az információs társadalom előnyeiből. A kormány által indított és kidolgozott Informatikai Átfogó Stratégia, érinti a magyarországi közintézményeket, állami szerveket és a kis- és középvállalkozókat. Az informatikai stratégia fő célja, hogy az elkövetkező években tovább erősítse az infokommunikációs technológiák és a használatukhoz szükséges digitális kompetenciák elterjedését. Annak érdekében, hogy a közigazgatás belső működése hatékonyabb legyen és szolgáltatásaik az állampolgárok és vállalkozók igényeire fókuszálva, ügyfélbarát módon, mindenki számára korlátozás nélkül legyenek elérhetők. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a társadalom egésze részesüljön az internet előnyeiből. A év végén elfogadott stratégia egészen 2012-ig felöleli a kormány elképzeléseit. A kormány a fő fejlesztési feladatoknak és a megvalósítás elvárt eredményeinek részletes bemutatását az alábbi öt átfogó program mentén tekinti át. Integrált szolgáltatások Ügyfélorientált szolgáltatások Elektronikus ügyintézés Állampolgári bevonás Vállalkozások IKT fejlesztése 19

20 Integrált szolgáltatások Az Integrált Szolgáltatások Átfogó Program célja a közigazgatás belső működési hatékonyságának javítása elektronikus integrált rendszerek kialakításával és megosztott szolgáltató rendszerek kiépítésével. Az integrált kormányzati rendszerek kiépítésének célja az átlátható és hatékony kormányzat kialakításának szellemében, a belső kormányzati működés integrált alapjainak megteremtése a pénzügyi gazdálkodás, a jogalkotás, személyügyek és az adatszolgáltatás terén. Az akció elvárt eredményei a következők: A folyamatok lebonyolítási ideje rövidebb lesz, valamint az adatok begyűjtése és lekérdezési lehetőség megteremtése gyorsabb információszerzést tesz lehetővé, ami időbeli megtakarításban jelentkezik; Az on-line rendszer adta lehetőségek alkalmazásával nagy mennyiségű papírbizonylat kiváltására kerül sor, ezzel összefüggésben csökken a postaköltség, valamint a papírbizonylatok tárolási költsége is; Az új rendszerek teljes körű bevezetését követően megszűnnek az un. sziget rendszerek, melyek üzemeltetési költsége jelenleg magas; A feldolgozási idő és az információszolgáltatás átfutási ideje lerövidül, a kommunikáció felgyorsul. Hibamentes ügyintézés valósul meg; Az egységes, központosított, online rendszer alkalmazásával a központi költségvetés szereplői egységes feldolgozási folyamatba integrálódnak. A felsőszintű vezetés számára a döntéshozatal minősége javul a gyors és pontosabb adatszolgáltatás révén. Az e-kormányzat 2005 stratégia vezette be először Magyarországon az integrált szolgáltatás fogalmát a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer kialakításával. Az elkövetkezendő évek feladata, ezen tapasztalatok alapján az integrált, megosztott szolgáltató rendszer kiterjesztése a következő területeken: Központi Gazdálkodási Rendszer A Központi Gazdálkodási Rendszer fő célja, hogy a pénzügyi kormányzat, az ellenőrzést végző szervezetek számára biztosítsa a naprakész, valós idejű információk szolgáltatását, valamint a költségvetési folyamatokat kiszolgáló kincstári, illetve központi költségvetési kör számára komplex informatikai rendszert alakítson ki a hatékony költségvetési gazdálkodás érdekében. Adóalany centrikus adatszolgáltatás A projekt célja az APEH ügyfeleit proaktív módon és on-line eszközökkel támogató, valamint az APEH partnereit és társintézményeit szolgáltató szemlélettel kezelő; a 20

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. június 25-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40375-4/2010/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40375-4/2010/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40375-4/2010/JI Cím: Előterjesztés a Sopron, Kuruc körúton lévő Meteorológiai Állomás kezelői jogának átvételéhez szükséges

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Informatikai Átfogó Stratégia

Informatikai Átfogó Stratégia Informatikai Átfogó Stratégia Informatikáért felelős kormánybiztos előszava A kormány tisztában van azzal a hatással, amit az infokommunikációs technológiák gyakorolnak mindennapjainkra. Az elmúlt években

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 335/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 335/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 335/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a az új megyei mentőállomás és a központi orvosi ügyelet létesítésével kapcsolatosan megkötendő megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40174 70/2013. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. augusztus 26. napján 15:30 kor a Városháza (Fő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ február 21-ei üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ február 21-ei üléséről Ügyiratszám: VI/58592-05/2013. JEGYZŐKÖNYV a Városfejlesztési Bizottság /VFB/ 2013. február 21-ei üléséről Az ülés helye: Sopron, Fő tér 1. Az ülés ideje: 2013. február 21. 15.00 óra Jelen lévő bizottsági

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22.

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22. 2014-2020 Infokommunikációs fejlesztések Dr. Kelemen Csaba 2014. február 22. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez köti a támogatások odaítélését Digitális növekedésre

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. 03-3/12-17/2013. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Kővári János elnök, Decsi István, dr. Kóbor

Részletesebben

A magyar e-közigazgatás modernizációja az. alkalmazásával. Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK február 2.

A magyar e-közigazgatás modernizációja az. alkalmazásával. Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK február 2. A magyar e-közigazgatás modernizációja az információtechnológia iót i alkalmazásával Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK 2010. február 2. Tartalom A közigazgatás-korszerűsítés megalapozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség Magyarország program Gódor Csaba Miniszterelnökség Program célja Az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége szélesedjen minőségileg javuljon növekedjen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán

Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében. Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Az agrár-informatikai fejlesztések ágazati kihívásai az EU finanszírozás tükrében Előadók: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid és Kaszás Zoltán + Hazai környezet - stratégiák 1 Széll Kálmán Terv Nemzeti Reform

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE MIATT SZÜKSÉGES SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE MIATT SZÜKSÉGES SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64594/2011. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE MIATT SZÜKSÉGES SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40361-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2011. december 13-ai rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására. Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató

Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására. Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató A PROJEKTEK KÖRNYEZETE 02 Intézmények Sokszereplős projektek Minisztériumok véleményező szerepe

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról. ;'..'i >i -!» -.,tr< - \, Kerúict Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁ# EA'F >, M*ri «MÍ ilet ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY ^/GG1JJJ12PJ0_ Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48375-2/2010. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Iktatószám: 542-4/2007

Iktatószám: 542-4/2007 JEGYZŐKÖNYV A Pénzügyi Bizottság 2007. március 21.-én megtartott üléséről Iktatószám: 542-4/2007 Jelen vannak: Nagy István Elnök Orosz Lászlóné Képviselő tag Jékli Sándor Képviselő tag Kiss Barnabás Szakértő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata június 17-ei rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata június 17-ei rendes üléséről. Ügyiratszám: 40.384-7/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. június 17-ei rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Köszöntöm a mai rendes

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET Téma neve/címe: Integrált ügyfélszolgálat kialakítása Téma gazdája: Lakatos András Jegyzetkészítő: Lakatos András További résztvevők: Csiba András Kovács István Lackó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 4204-4/2005. Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Rendelet-tervezet Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon:

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben