Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52."

Átírás

1 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

2 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Tételszám Az üzleti év mérlegfordulónapja: A tétel megnevezése Cégjegyzék száma Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriális javak sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Befektetett p. eszk. értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök (9.-12.) I. Készletek II.Követelések III. Értékpapirok Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) december IV. Pénzeszközök C.Aktiv idôbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

3 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tôke ( ) I.Jegyzett tôke sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II.Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 19. III.Tôketartalék 20. IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék 22. VI.Értékelési tartalék 23. VII.Mérleg szerinti eredmény E.Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( ) I.Hátrasorolt kötelezettségek 27. II.Hosszú lejáratú kötelezettségek Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) 28. III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.Passziv idôbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

4 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

5 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesités nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesitmények értéke 02. III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráforditások V. Személyi jellegű ráforditások VI. Értékcsökkenési leirás VII. Egyéb ráforditások VII sorból: értékvesztés 08. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráforditások D. Rendkivüli eredmény E. Adózás elôtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

6 FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG KONCERT-ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

7 I. Általános rész 1. A társaság főbb adatai Neve: Rövidített neve: Székhely: Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház u.52. Alapítás időpontja: Bejegyzés időpontja: Jogelőd: Jegyzett tőke értéke: Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncertszervező és rendező Közhasznú Társaság ,- HUF Ügyvezető: Szamosi Szabolcs Telephelyek: 7621 Pécs, Király u Pécs Breuer Marcel Sétány 4. (bejegyzés alatt) Fióktelepek: 5600 Békéscsaba, Andrássy u Budapest Páva u Miskolc, Kossuth u. 3. fszt Szeged Klauzál tér 7. (bejegyzés alatt) 9022 Győr Czuczor G. u (bejegyzés alatt) Levelezési cím: 7623 Pécs, Felsővámház u. 52. KSH szám: Adószáma: Cégjegyzékszám: Bankszámla: Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cég fő tevékenysége: Honlap: Felügyelő Bizottság: Könyvvizsgáló: cím: Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység dr.hanvay Dávid elnök dr.papp Andrea tag Szabó Mihály tag EAST-AUDIT Zrt. Balogh Istvánné 2

8 2. A társaság tevékenységi körei Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (Főtevékenység) Egyéb sokszorosítás Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Piac-, közvélemény kutatás M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Nyomás (kivéve: napilap) Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység Könyv-kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása M. n. s. egyéb információs szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb foglalás Kulturális képzés M. n. s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Előadó-művészet Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése 3

9 A évi C. számvitelről szóló törvény által a beszámoló részét képező Kiegészítő Melléklet elkészítése annak érdekében, hogy a beszámolóban bemutatott adatok korrekt összképet mutassanak a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről a tulajdonos illetve a Társaság üzleti partnerei számára. Elsődlegesen alkalmazott legfontosabb jogszabályok: évi C. törvény a számvitelről évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról A Kormány 350/2011 (XII:30) Korm. rendelete a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítése és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól (5.sz. melléklete) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3. Könyvvezetés, beszámoló készítés választott formája A Társaság a számvitelről szóló évi C. tv. 3. (2) bekezdése alapján vállalkozónak minősül, beszámolójának összeállítására főszabályként a Számviteli törvény vonatkozik. Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei: Mérleg Eredmény-kimutatás Közhasznú eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Közhasznúsági melléklet További adatok: Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15 Beszámoló elkészítéséért felelős személy Király Terézia (PM ) Beszámoló nyilvánossága Pécs, Felsővámház u.52. Könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. Könyvvezetés pénzneme magyar forint (HUF) Alkalmazott devizaárfolyam Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban számolja el. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja mind a külső, mind a belső információszükségletnek való megfelelést. 6. és a 7. számlaosztályt nem nyitott meg, az egyes programokhoz kapcsolódó költségeket és bevételeket ún. munkaszámokon tartja nyilván. 4

10 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvénynek megfelelően a Társaság elkészítette a közhasznúsági mellékletét is, amely a vállalkozási és közhasznú tevékenység bemutatását szolgálja. A mérleg fordulónapja december 31., a beszámoló készítésének időpontja a tárgy évet követő év április 15. Mérlegét a számviteli törvény 1. sz. mellékletében bemutatott A változata szerint készíti el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével. A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. Eredmény-kimutatását a jelenleg érvényes szabályozásnak megfelelően a számviteli törvény a (2) bekezdésében részletezettek valamint a törvény 2. számú melléklete szerint - összköltség eljárás alkalmazásával - állította össze. Az üzleti év mérleg szerinti eredménye az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan adózott eredmény) kerül meghatározásra. A Társaság osztalékot nem fizet. A Felügyelő Bizottság által elfogadott beszámolót, közhasznúsági mellékletét valamint a könyvvizsgálói záradékot (vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést) az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi saját honlapján (www.filharmonia.hu ) is. 3. Számviteli politikában szabályozott eljárások Értékelési eljárások A vagyontárgyak minősítési szempontjai: hosszú távú, tartós, éven túli vagy a rövid távú, éven belüli használat; a tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten történő szolgálat, illetve a kis értékűség az érvényes törvényi előírások szerint. Az eszközök minősítése során egyértelműen meg kell különböztetni a befektetett eszközöket és a forgó eszközöket. Kiindulási szempont a befektetett eszközök definíciója: azokat az eszközöket, amelyeket a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft területén rendeltetésszerűen használva tartósan, legalább egy éven túl lehet igénybe venni, befektetett eszközként kell nyilvántartani. Az e kritériumnak meg nem felelő eszközöket forgóeszköznek kell minősíteni. Terv szerinti értékcsökkenést számol el a Társaság a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközök és immateriális javak után. Terven felüli értékcsökkenést számol el az immateriális jószág, a tárgyi eszköz és a beruházás után olyan rendkívüli esetekben, amikor azok rendletetésüknek megfelelően tovább már nem használhatók, megsemmisültek, feleslegessé váltak vagy hiányoznak. Terven felüli értékcsökkenés számolható el a tervezett maradványértéket elért eszközöknél is. A terven felüli értékcsökkenés elszámolását követően az adott eszközt kivezetésre kerül az állományból. 5

11 A Társaság amortizációs politikája szerint az értékcsökkenési leírás a várható használati idő függvényében a bruttó, illetve a maradvány értéke alapján lineáris leírási módszerrel történik. A maradványértékről az ügyvezető dönt. A tevékenység szokásos, illetve rendkívüli minősítésénél a törvényi előírásokat veszi alapul. Az ún. kisösszegű eszközöket a használatba vételkor egy összegben leírja. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál a számviteli törvényben előírtakat tekinti irányadónak. Az eszközök hiányát, a gondatlanság, vagy másnak felróható okból előálló rongálódás miatti értékvesztést rendkívüli ráfordításként számolja el. (2014-ben terven felüli értékcsökkenés illetve értékvesztés elszámolására nem került sor.) Alkalmazott értékcsökkenési leírás: immateriális javak 33% ingatlan 2% járművek 20% számítástechnikai eszközök 33% irodagépek 33% irodai berendezések 14,5% ,- Ft alatti egyedi értékű egy összegben Készletnyilvántartás, értékelés A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. készletét tételesen a 2. számalosztályon tartja nyilván, a raktári készlet eseti értékesítés által csökken. Követelések értékelése Követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyv szerinti értéken kell értékelni. Belföldi követeléseket a kiszámlázott, a másik fél által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedménnyel csökkentett, az Áfa-t is tartalmazó összegben kell nyilvántartásba venni és mindaddig ezen az értéken kell nyilvántartani, amíg ki nem egyenlítették, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták a rendkívüli ráfordítások között. Az adott előleget, az adott kölcsönt a ténylegesen fizetett összeg nem kell nyilvántartásba venni. Az év végi értékelés során a követeléseket minősíteni kell a realizálhatóság mértéke, a behajthatatlanság értékelése során a következő sorrendet kell betartani: 1. hitelezési veszteségek elszámolása 2. értékvesztések és visszaírt értékvesztések elszámolása 3. devizás követelések mérleg fordulónapi átértékelése Kötelezettségek értékelése Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettséget a számlázott, a gazdálkodó által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedményekkel csökkentett, az előzetesen felszámított ÁFA-t is tartalmazó összegben tartja nyilván és mindaddig ezen az értéken nyilvántartani, amíg ki nem egyenlítették, vagy elengedett kötelezettségként el nem számolták a rendkívüli bevételek között. Időbeli elhatárolások Az üzleti év reális költségeinek (ráfordításainak) és bevételeinek elszámolása, ezen keresztül eredményének megállapítása érdekében végzett helyesbítő könyvelés az időbeli elhatárolás. Aktív időbeli elhatárolást alkalmaz a Társaság az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek elszámolására, amelyek költségként, ráfordításként csak 6

12 a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan gazdálkodót megillető árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után folynak be, de a mérleggel lezárt időszakot érintik. Aktív időbeli lehatárolásként kerül kimutatásra a mérlegben továbbá a (kamatbevételekkel szemben elszámolt) névérték alatt kibocsátott, a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. által névérték alatt vásárolt diszkont kincstárjegyek névértéke és a kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözet adott üzleti évre időarányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. nem váltja be, vagy értékesíti. Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevételek, amelyek a mérleg fordulóapja utáni időszak bevételeit képezik, továbbá azon mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel. A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft-vel szemben érvényesített mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között benyújtott késedelmi kamatigény, kártérítés, bírósági költségek is valamint a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegek is passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérlegben. Ez utóbbiaknál az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. 4. Vagyoni helyzet tárgyévi alakulása Eszközök összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg részarány összeg részarány (%) Befektetett eszközök , ,06 128,14 Immateiális javak , ,58 Tárgyi eszközök , ,48 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,37 184,42 Készletek , ,88 Követelések , ,71 Értékpapírok Pénzeszközök , ,78 Aktív időbeli elhatárolások , ,57 5,34 Eszközök (aktívák) összesen: , ,00 146, Befektetett eszközök A társaság befektetett eszközállománya immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll, befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 7

13 Befektetett eszközök összetétele: Megnevezés Immateriális javak Alapítás átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcs. Vagyoni é. Jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Tenyészállatok Beruházások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbitése Befektett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt. Váll-ban Egyéb tartós részesedés Tartosan adott kölcsön e. rész visz. álló váll. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartos hitelviszonyt megt. Értékpapír Befektett pénzügyi eszkozok értékh. Előző év Tárgy év változás összeg részarány (%) összeg részarány (%) %-ban , ,86 113, , , ,14 128, , , ,60 Eszközök állományában bekövetkezett évi változásokat az alábbi táblázat foglalja össze: Befektetett eszközök állomány-változása és értékcsökkenése 2014-ben (adatok ezer Ft-ban) évi állományi változás Elszámolt évi Eszközcsoportok nyitó állomány Növekedés Csökkenés összes záró állomány ÉCS Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó ÉCS Bruttó Nettó 11- Immateriális javak Bérelt ingatlan felújítás Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen: Kis értékű tárgyi eszközök után egy összegben elszámolt értékcsökkenés évi elszámolt összes értékcsökkenés Állománycsökkenés elszámolására az alábbi tételek miatt került sor: Elavult nem használt - szoftverek kivezetése 678 ezer Ft értékben Technikai jellegű csökkenés eszköz átvezetése másik főkönyvi számlára 160 ezer Ft értékben Személygépkocsi értékesítése

14 Állománynövekedés az alább felsorolt eszközbeszerzések eredményeztek: Bérelt ingatlan felújítása ezer Ft Irodai berendezések beszerzése ezer Ft Személygépkocsi beszerzés (2 db) ezer Ft Hangszerfelújítás ezer Ft 4.2 Forgóeszközök összetétele adatok e Ft-ban Előző év Tárgy év változás Megnevezés részarány részarány összeg (%) összeg (%) %-ban I. Készletek ,68% ,04% 114,02% Anyagok Befejezetlen termelés, félkész termék Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk ,68% ,04% 114,02% Készletre adott előlegek II. Követelések ,22% ,81% 190,06% Követelések áruszállításból, szolgáltatásból ,05% ,66% 231,82% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,17% ,15% 76,56% III:Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV.Pénzeszközök ,10% ,16% 184,54% Pénztár, csekkek ,10% ,84% 73,63% Bankbetétek ,00% ,32% 187,57% Forgóeszközök összesen: , ,00 184,42% 4.3 Aktív időbeli elhatárolások: Megnevezés Előző év Tárgyév változás összeg (e ft ) Összeg (e ft ) % Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,22 Költségek aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Aktív időbeli elhatárolások összesen ,34 9

15 Mérleg főösszeg változása: 2013-ról évre a mérleg főösszege ezer Ft-tal növekedett, mely növekedés az alábbi tényekre vezethető vissza Eszköz oldalon: Befektetett eszközök állományának növekedése: Forgóeszközök állományának növekedése: ezen belül: o Készlet csekély mérték növekedése: o Követelésállomány jelentős növekedése o Pénzeszköz (tartalék) jelentős növekedése ezer Ft ezer Ft, 303 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Forrás oldalon: Passzív időbeli elhatárolások jelentős növekedése, mely jellemzően a évben befolyt, de évre vonatkozó támogatási összegek elhatárolásának köszönhető. Források összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg részarány összeg részarány (%) Saját tőke , ,25 110,45 Jegyzett tőke , ,85 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék , ,21 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,39 Céltartalékok Kötelezettségek , ,33 100,16 Hátrasorolt kötelezettségek Hossú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,33 Passzív időbeli elhatárolások , ,42 222,30 Források (passzívák) összesen: , ,00 146,65 Saját tőke növekedése: A saját tőke állományának tárgyévi növekedése azonos a mérleg szerinti eredmény nagyságrendjével, ezer Ft-tal. Mérleg szerinti eredmény A Társaság mérleg szerinti eredménye az előző időszakhoz képest jelentősen ezer Fttal - csökkent, azonban így is jelentősen meghaladja a évre tervezett nagyságrendet a 625 ezer Ft-ot. Részarány a saját tőkén belül: 9,5 % 10

16 Megnevezés Előző év Tárgyév A mérleg főösszege ezer Ft ezer Ft Saját tőke értéke ezer Ft ezer Ft Mérleg szerinti eredmény ezer Ft ezer Ft Céltartalék képzésre, illetve felhasználásra a tárgyévben nem került sor. Kötelezettségek összetétele és változása Megnevezés Összeg Előző év Részarány (%) Összeg Tárgyév Részarány (%) adatok e Ft-ban Változás (%) Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. Hátrasorolt köt-ek e. gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátások Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,00 0,16% Rövid lejáratú kölcsönök 100 0,17% -1,70% - Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból , ,45% -2,88% Váltótartozások Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek , ,39% 4,74% Kötelezettségek összesen , ,00 0,16% 11

17 Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Előző év Tárgyév változás összeg (e ft ) Összeg (e ft ) % Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,60 Költségek passzív időbeli elhatárolása ,66 Halasztott bevételek ,64 Passzív időbeli elhatárolás ,22 5. Jövedelmezőség és pénzügyi helyzet bemutatása Bevételek alakulása és megoszlási aránya adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Előző év % Tárgyév % Közhasznú tevékenység bevétele: ,25% ,84% Támogatások összesen: ,16% ,40% Minisztériumi működési támogatás ,50% ,01% Önkormányzat ,65% ,49% Nemzeti Kulturális Alap Szponzori támogatások Költségek ellentételezésére juttatott egyéb támogatás ,85% ,01% Egyéb bevételek: 564 0,12% ,34% Vállalkozási tevékenység árbevétele ,40% ,72% Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek ,06% ,71% Bevételek összesen: ,00% ,00% Költségszerkezet alakulása és megoszlási aránya adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év % Tárgyév % Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények állományvált. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó bevétel Egyéb bevételek Összes bevétel Anyagköltség ,50% ,74% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,85% ,16% Egyéb szolgáltatások értéke ,28% ,39% Eladott áruk beszerzési értéke ,42% ,56% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 352 0,09% ,33% Anyagjellegű ráfordítások ,12% ,19% 12

18 Bérköltség ,64% ,85% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,03% ,44% Bérjárulékok ,91% ,39% Személyi jellegű ráfordítások ,59% ,68% Értékcsökkenési leírás ,91% ,45% Egyéb ráfordítások ,37% ,69% Összes költség és ráfordítás ,00% ,00% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti és egyéb elemzési mutatók segítségével Vagyoni helyzet mutatói /mutatószám megnevezése Előző időszak Tárgyév Változás Befektetett eszközök eszközökön belüli aránya 17,24 15,06% -12,64% Forgóeszközök összes eszközön belüli aránya 67,09 84,37% 25,75% Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök) 194,54 167,68% -13,80% Tárgyi eszközök lefedettsége (saját tőke/tárgyi eszközök) 203,40 174,41% -14,25% Tőkeerősség (saját tőke/források összesen) 33,53 25,25% -24,68% Rövid lejáratú kötelezettségek forrásokon belüli aránya 31,23 21,33% -31,71% Hosszú lejáratú kötelezettségek forrásokon belüli aránya 0 0,00% 0,00% Kötelezettségek aránya 31,23 21,33% -31,71% Vagyon működtetés hatékonysága/mutatószám megnevezése Előző időszak Tárgyév Változás Eszközök fordulatszáma (összes bevétel/eszközök összesen) 2,37 2,00-15,75% Ebből: Eszközök fordulatszáma (saját árbevétel/eszközök összesen) 1,06 0,85-19,95% Tárgyi eszközök fordulatszáma összes bevétel/tárgyi eszközök) 14,37 13,79-4,07% Ezen belül: Tárgyi eszközök fordulatszáma (saját árbevétel/tárgyi eszközök) 6,44 5,87-8,86% Saját tőke fordulatszáma (összes bevétel/saját tőke) 7,07 7,91 11,87% Ezen belül: Saját tőke fordulatszáma (saját árbevétel/saját tőke) 3,17 3,37 6,29% A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása Likviditási mutatók alapján adatok e Ft-ban Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév Változás Likviditási mutató I. (forgóeszközök/rövid lej. köt.) 2,15 3,96 184% Likviditási mutató II. (forgóeszközök-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek 2,11 3,91 186% Likviditási mutató III. (Pénzeszközök+értékpapírok/rövid lejáratú kötelezettségek) 1,69 3,13 185% Likviditási mutató IV. (pénzeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek) 1,69 3,13 185% 13

19 Pénzügyi struktúra mutatók alapján adatok ezer Ft-ban Változás Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév %-ban Hitelfedezetségi mutató (követelések/rövid lejáratú köt.) 41,29 78,34% 189,73% Eladósodottság foka (kötelezettségek/eszközök összesen) 31,23 21,33% 68,29% Dinamikus likviditás (üzemi eredmény/rövid lej. köt) 10,83 2,98% 27,47% Vevő szállító állomány aránya (vevők/szállítók) 48,42 115,57% 238,68% Vevők átfutási ideje (átlagos vevőállomány/nettó árbevétel) 25,51 13,19% 51,72% Szállítók átfutási ideje (átlagos szállítói állomány/anyagjellegű ráfordítás) 31,77 11,73% 36,92% A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése A jövedelmezőség alakulása adatok e Ft-ban Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév Változás Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/ nettó árbevétel) 4,25% 0,78% -81,76% Tőkearányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/saját tőke) 10,08% 2,51% -75,08% Eszközarányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/összes eszköz) 3,38% 0,63% -81,23% Eredménykategória megnevezése e Ft-ban Előző év Üzemi eredmény %- ban e Ft-ban Tárgyév Üzemi eredmény %- ban Üzemi eredmény ,00% ,00% Pénzügyi műveletek eredménye ,45% ,49% Szokásos vállalkozási eredmény ,55% ,49% Rendkívüli eredmény ,32% ,12% Adózás előtti eredmény ,87% ,61% Adófizetési kötelezettség 19 0,29% ,07% Adózott eredmény ,58% ,54% Eredménytartalék igénybevétele Osztalékfizetés Mérleg szerinti eredmény ,58% ,54% 14

20 CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Tárgyév a b d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben