Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52."

Átírás

1 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

2 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Tételszám Az üzleti év mérlegfordulónapja: A tétel megnevezése Cégjegyzék száma Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriális javak sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. Tárgyi eszközök sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. Befektetett pénzügyi eszközök sorból: Befektetett p. eszk. értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök (9.-12.) I. Készletek II.Követelések III. Értékpapirok Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) december IV. Pénzeszközök C.Aktiv idôbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

3 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tôke ( ) I.Jegyzett tôke sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. II.Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 19. III.Tôketartalék 20. IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék 22. VI.Értékelési tartalék 23. VII.Mérleg szerinti eredmény E.Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( ) I.Hátrasorolt kötelezettségek 27. II.Hosszú lejáratú kötelezettségek Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) 28. III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.Passziv idôbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

4 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház utca 52. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

5 O 9 O 3 9 O O O 2 Statisztikai számjel O 2 - O Cégjegyzék száma Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. Értékesités nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesitmények értéke 02. III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráforditások V. Személyi jellegű ráforditások VI. Értékcsökkenési leirás VII. Egyéb ráforditások VII sorból: értékvesztés 08. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráforditások D. Rendkivüli eredmény E. Adózás elôtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Pécs, 2015 április 10. Szamosi Szabolcs ügyvezető gazgató

6 FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG KONCERT-ÉS FESZTIVÁLSZERVEZŐ NONPROFIT KFT ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

7 I. Általános rész 1. A társaság főbb adatai Neve: Rövidített neve: Székhely: Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft 7626 Pécs, Felsővámház u.52. Alapítás időpontja: Bejegyzés időpontja: Jogelőd: Jegyzett tőke értéke: Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncertszervező és rendező Közhasznú Társaság ,- HUF Ügyvezető: Szamosi Szabolcs Telephelyek: 7621 Pécs, Király u Pécs Breuer Marcel Sétány 4. (bejegyzés alatt) Fióktelepek: 5600 Békéscsaba, Andrássy u Budapest Páva u Miskolc, Kossuth u. 3. fszt Szeged Klauzál tér 7. (bejegyzés alatt) 9022 Győr Czuczor G. u (bejegyzés alatt) Levelezési cím: 7623 Pécs, Felsővámház u. 52. KSH szám: Adószáma: Cégjegyzékszám: Bankszámla: Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cég fő tevékenysége: Honlap: Felügyelő Bizottság: Könyvvizsgáló: cím: Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység dr.hanvay Dávid elnök dr.papp Andrea tag Szabó Mihály tag EAST-AUDIT Zrt. Balogh Istvánné 2

8 2. A társaság tevékenységi körei Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (Főtevékenység) Egyéb sokszorosítás Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Piac-, közvélemény kutatás M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Nyomás (kivéve: napilap) Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység Könyv-kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása M. n. s. egyéb információs szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb foglalás Kulturális képzés M. n. s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Előadó-művészet Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése 3

9 A évi C. számvitelről szóló törvény által a beszámoló részét képező Kiegészítő Melléklet elkészítése annak érdekében, hogy a beszámolóban bemutatott adatok korrekt összképet mutassanak a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről a tulajdonos illetve a Társaság üzleti partnerei számára. Elsődlegesen alkalmazott legfontosabb jogszabályok: évi C. törvény a számvitelről évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról A Kormány 350/2011 (XII:30) Korm. rendelete a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítése és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól (5.sz. melléklete) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 3. Könyvvezetés, beszámoló készítés választott formája A Társaság a számvitelről szóló évi C. tv. 3. (2) bekezdése alapján vállalkozónak minősül, beszámolójának összeállítására főszabályként a Számviteli törvény vonatkozik. Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei: Mérleg Eredmény-kimutatás Közhasznú eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Közhasznúsági melléklet További adatok: Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15 Beszámoló elkészítéséért felelős személy Király Terézia (PM ) Beszámoló nyilvánossága Pécs, Felsővámház u.52. Könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. Könyvvezetés pénzneme magyar forint (HUF) Alkalmazott devizaárfolyam Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban számolja el. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja mind a külső, mind a belső információszükségletnek való megfelelést. 6. és a 7. számlaosztályt nem nyitott meg, az egyes programokhoz kapcsolódó költségeket és bevételeket ún. munkaszámokon tartja nyilván. 4

10 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvénynek megfelelően a Társaság elkészítette a közhasznúsági mellékletét is, amely a vállalkozási és közhasznú tevékenység bemutatását szolgálja. A mérleg fordulónapja december 31., a beszámoló készítésének időpontja a tárgy évet követő év április 15. Mérlegét a számviteli törvény 1. sz. mellékletében bemutatott A változata szerint készíti el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével. A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett. Eredmény-kimutatását a jelenleg érvényes szabályozásnak megfelelően a számviteli törvény a (2) bekezdésében részletezettek valamint a törvény 2. számú melléklete szerint - összköltség eljárás alkalmazásával - állította össze. Az üzleti év mérleg szerinti eredménye az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan adózott eredmény) kerül meghatározásra. A Társaság osztalékot nem fizet. A Felügyelő Bizottság által elfogadott beszámolót, közhasznúsági mellékletét valamint a könyvvizsgálói záradékot (vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést) az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi saját honlapján (www.filharmonia.hu ) is. 3. Számviteli politikában szabályozott eljárások Értékelési eljárások A vagyontárgyak minősítési szempontjai: hosszú távú, tartós, éven túli vagy a rövid távú, éven belüli használat; a tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten történő szolgálat, illetve a kis értékűség az érvényes törvényi előírások szerint. Az eszközök minősítése során egyértelműen meg kell különböztetni a befektetett eszközöket és a forgó eszközöket. Kiindulási szempont a befektetett eszközök definíciója: azokat az eszközöket, amelyeket a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft területén rendeltetésszerűen használva tartósan, legalább egy éven túl lehet igénybe venni, befektetett eszközként kell nyilvántartani. Az e kritériumnak meg nem felelő eszközöket forgóeszköznek kell minősíteni. Terv szerinti értékcsökkenést számol el a Társaság a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett tárgyi eszközök és immateriális javak után. Terven felüli értékcsökkenést számol el az immateriális jószág, a tárgyi eszköz és a beruházás után olyan rendkívüli esetekben, amikor azok rendletetésüknek megfelelően tovább már nem használhatók, megsemmisültek, feleslegessé váltak vagy hiányoznak. Terven felüli értékcsökkenés számolható el a tervezett maradványértéket elért eszközöknél is. A terven felüli értékcsökkenés elszámolását követően az adott eszközt kivezetésre kerül az állományból. 5

11 A Társaság amortizációs politikája szerint az értékcsökkenési leírás a várható használati idő függvényében a bruttó, illetve a maradvány értéke alapján lineáris leírási módszerrel történik. A maradványértékről az ügyvezető dönt. A tevékenység szokásos, illetve rendkívüli minősítésénél a törvényi előírásokat veszi alapul. Az ún. kisösszegű eszközöket a használatba vételkor egy összegben leírja. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál a számviteli törvényben előírtakat tekinti irányadónak. Az eszközök hiányát, a gondatlanság, vagy másnak felróható okból előálló rongálódás miatti értékvesztést rendkívüli ráfordításként számolja el. (2014-ben terven felüli értékcsökkenés illetve értékvesztés elszámolására nem került sor.) Alkalmazott értékcsökkenési leírás: immateriális javak 33% ingatlan 2% járművek 20% számítástechnikai eszközök 33% irodagépek 33% irodai berendezések 14,5% ,- Ft alatti egyedi értékű egy összegben Készletnyilvántartás, értékelés A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. készletét tételesen a 2. számalosztályon tartja nyilván, a raktári készlet eseti értékesítés által csökken. Követelések értékelése Követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyv szerinti értéken kell értékelni. Belföldi követeléseket a kiszámlázott, a másik fél által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedménnyel csökkentett, az Áfa-t is tartalmazó összegben kell nyilvántartásba venni és mindaddig ezen az értéken kell nyilvántartani, amíg ki nem egyenlítették, vagy behajthatatlan követelésként le nem írták a rendkívüli ráfordítások között. Az adott előleget, az adott kölcsönt a ténylegesen fizetett összeg nem kell nyilvántartásba venni. Az év végi értékelés során a követeléseket minősíteni kell a realizálhatóság mértéke, a behajthatatlanság értékelése során a következő sorrendet kell betartani: 1. hitelezési veszteségek elszámolása 2. értékvesztések és visszaírt értékvesztések elszámolása 3. devizás követelések mérleg fordulónapi átértékelése Kötelezettségek értékelése Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettséget a számlázott, a gazdálkodó által elismert, elfogadott, felárakkal növelt, engedményekkel csökkentett, az előzetesen felszámított ÁFA-t is tartalmazó összegben tartja nyilván és mindaddig ezen az értéken nyilvántartani, amíg ki nem egyenlítették, vagy elengedett kötelezettségként el nem számolták a rendkívüli bevételek között. Időbeli elhatárolások Az üzleti év reális költségeinek (ráfordításainak) és bevételeinek elszámolása, ezen keresztül eredményének megállapítása érdekében végzett helyesbítő könyvelés az időbeli elhatárolás. Aktív időbeli elhatárolást alkalmaz a Társaság az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek elszámolására, amelyek költségként, ráfordításként csak 6

12 a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan gazdálkodót megillető árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után folynak be, de a mérleggel lezárt időszakot érintik. Aktív időbeli lehatárolásként kerül kimutatásra a mérlegben továbbá a (kamatbevételekkel szemben elszámolt) névérték alatt kibocsátott, a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. által névérték alatt vásárolt diszkont kincstárjegyek névértéke és a kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözet adott üzleti évre időarányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. nem váltja be, vagy értékesíti. Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt befolyt olyan bevételek, amelyek a mérleg fordulóapja utáni időszak bevételeit képezik, továbbá azon mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel. A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft-vel szemben érvényesített mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között benyújtott késedelmi kamatigény, kártérítés, bírósági költségek is valamint a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegek is passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérlegben. Ez utóbbiaknál az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni. 4. Vagyoni helyzet tárgyévi alakulása Eszközök összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg részarány összeg részarány (%) Befektetett eszközök , ,06 128,14 Immateiális javak , ,58 Tárgyi eszközök , ,48 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,37 184,42 Készletek , ,88 Követelések , ,71 Értékpapírok Pénzeszközök , ,78 Aktív időbeli elhatárolások , ,57 5,34 Eszközök (aktívák) összesen: , ,00 146, Befektetett eszközök A társaság befektetett eszközállománya immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll, befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 7

13 Befektetett eszközök összetétele: Megnevezés Immateriális javak Alapítás átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcs. Vagyoni é. Jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Tenyészállatok Beruházások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbitése Befektett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt. Váll-ban Egyéb tartós részesedés Tartosan adott kölcsön e. rész visz. álló váll. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartos hitelviszonyt megt. Értékpapír Befektett pénzügyi eszkozok értékh. Előző év Tárgy év változás összeg részarány (%) összeg részarány (%) %-ban , ,86 113, , , ,14 128, , , ,60 Eszközök állományában bekövetkezett évi változásokat az alábbi táblázat foglalja össze: Befektetett eszközök állomány-változása és értékcsökkenése 2014-ben (adatok ezer Ft-ban) évi állományi változás Elszámolt évi Eszközcsoportok nyitó állomány Növekedés Csökkenés összes záró állomány ÉCS Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó ÉCS Bruttó Nettó 11- Immateriális javak Bérelt ingatlan felújítás Műszaki berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések Befektetett eszközök összesen: Kis értékű tárgyi eszközök után egy összegben elszámolt értékcsökkenés évi elszámolt összes értékcsökkenés Állománycsökkenés elszámolására az alábbi tételek miatt került sor: Elavult nem használt - szoftverek kivezetése 678 ezer Ft értékben Technikai jellegű csökkenés eszköz átvezetése másik főkönyvi számlára 160 ezer Ft értékben Személygépkocsi értékesítése

14 Állománynövekedés az alább felsorolt eszközbeszerzések eredményeztek: Bérelt ingatlan felújítása ezer Ft Irodai berendezések beszerzése ezer Ft Személygépkocsi beszerzés (2 db) ezer Ft Hangszerfelújítás ezer Ft 4.2 Forgóeszközök összetétele adatok e Ft-ban Előző év Tárgy év változás Megnevezés részarány részarány összeg (%) összeg (%) %-ban I. Készletek ,68% ,04% 114,02% Anyagok Befejezetlen termelés, félkész termék Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk ,68% ,04% 114,02% Készletre adott előlegek II. Követelések ,22% ,81% 190,06% Követelések áruszállításból, szolgáltatásból ,05% ,66% 231,82% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,17% ,15% 76,56% III:Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV.Pénzeszközök ,10% ,16% 184,54% Pénztár, csekkek ,10% ,84% 73,63% Bankbetétek ,00% ,32% 187,57% Forgóeszközök összesen: , ,00 184,42% 4.3 Aktív időbeli elhatárolások: Megnevezés Előző év Tárgyév változás összeg (e ft ) Összeg (e ft ) % Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,22 Költségek aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Aktív időbeli elhatárolások összesen ,34 9

15 Mérleg főösszeg változása: 2013-ról évre a mérleg főösszege ezer Ft-tal növekedett, mely növekedés az alábbi tényekre vezethető vissza Eszköz oldalon: Befektetett eszközök állományának növekedése: Forgóeszközök állományának növekedése: ezen belül: o Készlet csekély mérték növekedése: o Követelésállomány jelentős növekedése o Pénzeszköz (tartalék) jelentős növekedése ezer Ft ezer Ft, 303 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Forrás oldalon: Passzív időbeli elhatárolások jelentős növekedése, mely jellemzően a évben befolyt, de évre vonatkozó támogatási összegek elhatárolásának köszönhető. Források összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás összeg részarány összeg részarány (%) Saját tőke , ,25 110,45 Jegyzett tőke , ,85 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék , ,21 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,39 Céltartalékok Kötelezettségek , ,33 100,16 Hátrasorolt kötelezettségek Hossú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,33 Passzív időbeli elhatárolások , ,42 222,30 Források (passzívák) összesen: , ,00 146,65 Saját tőke növekedése: A saját tőke állományának tárgyévi növekedése azonos a mérleg szerinti eredmény nagyságrendjével, ezer Ft-tal. Mérleg szerinti eredmény A Társaság mérleg szerinti eredménye az előző időszakhoz képest jelentősen ezer Fttal - csökkent, azonban így is jelentősen meghaladja a évre tervezett nagyságrendet a 625 ezer Ft-ot. Részarány a saját tőkén belül: 9,5 % 10

16 Megnevezés Előző év Tárgyév A mérleg főösszege ezer Ft ezer Ft Saját tőke értéke ezer Ft ezer Ft Mérleg szerinti eredmény ezer Ft ezer Ft Céltartalék képzésre, illetve felhasználásra a tárgyévben nem került sor. Kötelezettségek összetétele és változása Megnevezés Összeg Előző év Részarány (%) Összeg Tárgyév Részarány (%) adatok e Ft-ban Változás (%) Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. Hátrasorolt köt-ek e. gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátások Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,00 0,16% Rövid lejáratú kölcsönök 100 0,17% -1,70% - Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból , ,45% -2,88% Váltótartozások Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek , ,39% 4,74% Kötelezettségek összesen , ,00 0,16% 11

17 Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Előző év Tárgyév változás összeg (e ft ) Összeg (e ft ) % Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,60 Költségek passzív időbeli elhatárolása ,66 Halasztott bevételek ,64 Passzív időbeli elhatárolás ,22 5. Jövedelmezőség és pénzügyi helyzet bemutatása Bevételek alakulása és megoszlási aránya adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Előző év % Tárgyév % Közhasznú tevékenység bevétele: ,25% ,84% Támogatások összesen: ,16% ,40% Minisztériumi működési támogatás ,50% ,01% Önkormányzat ,65% ,49% Nemzeti Kulturális Alap Szponzori támogatások Költségek ellentételezésére juttatott egyéb támogatás ,85% ,01% Egyéb bevételek: 564 0,12% ,34% Vállalkozási tevékenység árbevétele ,40% ,72% Pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek ,06% ,71% Bevételek összesen: ,00% ,00% Költségszerkezet alakulása és megoszlási aránya adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év % Tárgyév % Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények állományvált. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó bevétel Egyéb bevételek Összes bevétel Anyagköltség ,50% ,74% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,85% ,16% Egyéb szolgáltatások értéke ,28% ,39% Eladott áruk beszerzési értéke ,42% ,56% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 352 0,09% ,33% Anyagjellegű ráfordítások ,12% ,19% 12

18 Bérköltség ,64% ,85% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,03% ,44% Bérjárulékok ,91% ,39% Személyi jellegű ráfordítások ,59% ,68% Értékcsökkenési leírás ,91% ,45% Egyéb ráfordítások ,37% ,69% Összes költség és ráfordítás ,00% ,00% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti és egyéb elemzési mutatók segítségével Vagyoni helyzet mutatói /mutatószám megnevezése Előző időszak Tárgyév Változás Befektetett eszközök eszközökön belüli aránya 17,24 15,06% -12,64% Forgóeszközök összes eszközön belüli aránya 67,09 84,37% 25,75% Befektetett eszközök fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök) 194,54 167,68% -13,80% Tárgyi eszközök lefedettsége (saját tőke/tárgyi eszközök) 203,40 174,41% -14,25% Tőkeerősség (saját tőke/források összesen) 33,53 25,25% -24,68% Rövid lejáratú kötelezettségek forrásokon belüli aránya 31,23 21,33% -31,71% Hosszú lejáratú kötelezettségek forrásokon belüli aránya 0 0,00% 0,00% Kötelezettségek aránya 31,23 21,33% -31,71% Vagyon működtetés hatékonysága/mutatószám megnevezése Előző időszak Tárgyév Változás Eszközök fordulatszáma (összes bevétel/eszközök összesen) 2,37 2,00-15,75% Ebből: Eszközök fordulatszáma (saját árbevétel/eszközök összesen) 1,06 0,85-19,95% Tárgyi eszközök fordulatszáma összes bevétel/tárgyi eszközök) 14,37 13,79-4,07% Ezen belül: Tárgyi eszközök fordulatszáma (saját árbevétel/tárgyi eszközök) 6,44 5,87-8,86% Saját tőke fordulatszáma (összes bevétel/saját tőke) 7,07 7,91 11,87% Ezen belül: Saját tőke fordulatszáma (saját árbevétel/saját tőke) 3,17 3,37 6,29% A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása Likviditási mutatók alapján adatok e Ft-ban Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév Változás Likviditási mutató I. (forgóeszközök/rövid lej. köt.) 2,15 3,96 184% Likviditási mutató II. (forgóeszközök-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek 2,11 3,91 186% Likviditási mutató III. (Pénzeszközök+értékpapírok/rövid lejáratú kötelezettségek) 1,69 3,13 185% Likviditási mutató IV. (pénzeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek) 1,69 3,13 185% 13

19 Pénzügyi struktúra mutatók alapján adatok ezer Ft-ban Változás Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév %-ban Hitelfedezetségi mutató (követelések/rövid lejáratú köt.) 41,29 78,34% 189,73% Eladósodottság foka (kötelezettségek/eszközök összesen) 31,23 21,33% 68,29% Dinamikus likviditás (üzemi eredmény/rövid lej. köt) 10,83 2,98% 27,47% Vevő szállító állomány aránya (vevők/szállítók) 48,42 115,57% 238,68% Vevők átfutási ideje (átlagos vevőállomány/nettó árbevétel) 25,51 13,19% 51,72% Szállítók átfutási ideje (átlagos szállítói állomány/anyagjellegű ráfordítás) 31,77 11,73% 36,92% A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése A jövedelmezőség alakulása adatok e Ft-ban Mutató megnevezése (számítása) Előző év Tárgyév Változás Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/ nettó árbevétel) 4,25% 0,78% -81,76% Tőkearányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/saját tőke) 10,08% 2,51% -75,08% Eszközarányos üzleti eredmény (üzemi eredmény/összes eszköz) 3,38% 0,63% -81,23% Eredménykategória megnevezése e Ft-ban Előző év Üzemi eredmény %- ban e Ft-ban Tárgyév Üzemi eredmény %- ban Üzemi eredmény ,00% ,00% Pénzügyi műveletek eredménye ,45% ,49% Szokásos vállalkozási eredmény ,55% ,49% Rendkívüli eredmény ,32% ,12% Adózás előtti eredmény ,87% ,61% Adófizetési kötelezettség 19 0,29% ,07% Adózott eredmény ,58% ,54% Eredménytartalék igénybevétele Osztalékfizetés Mérleg szerinti eredmény ,58% ,54% 14

20 CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Tárgyév a b d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. 12. 31-i Éves beszámolójához I. Tájékoztató adatok A Társaság neve: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben