EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) EGER VÁROS ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEINEK BEMUTATÁSA, FELHASZNÁLÁSUK Szabó Tamás okleveles környezetmérnök, vízellátás-csatornázás szakos hallgató Heves Megyei Vízmű Zrt Eger Hadnagy út 2, Kivonat A dolgozat Eger város ásvány és gyógyvizeinek eredetét, geológiai viszonyait, felhasználását mutatja be. Részletezi a terület főbb vízbeszerző létesítményeit, történetét, felhasználásának módját, arányát, a vizek tulajdonságait, gyógytényezőit. Bemutatásra kerülnek továbbá a források fő műtárgyai is. 1. Eger gyógyforrásainak története: A Petőfi téri termelőkutak és a gyógyforrások egy kb. 10 hektáros felszínű, fedett helyzetben lévő alaphegységi sasbércet csapolnak meg. A feltörés központi részén eredetileg kis tavakat alkotó ºC-os hőmérsékletű, természetes források fakadtak, melyek alatt 10 m 2 -es nagyságrendű keresztmetszetű forráskürtőket kell feltételezni. A langyos források hosszú időn keresztül a fürdők kizárólagos célját szolgálták. A mai Eger területén a pleisztocénben már biztosan működő langyos karsztforrásokat valószínűleg a történeti idők kezdetétől ismerték az itt élő emberek, sőt a forrásvíz egyfajta vonzerőt is jelenthetett a vidék Árpád-kortól egyre fokozódó benépesítésében. Az egri fürdőkultúra története az írásos adatok alapján - az 1400-as évek első felére nyúlik vissza. Egerben fürdő működését először egy 1448-ból származó oklevél említ Balneum Carthusiensium, azaz karthuzi fürdő néven. Az említett szerzetesrend által üzemeltetett fürdő inkább a mai szaunákhoz hasonló gőzfürdőként üzemelt, azonban a kutatások szerint nem az egri langyos karsztforrásokra épült, hanem attól kissé északabbra helyezkedett el és vizét az Eger-patak, vagy egy talajvízkút szolgáltathatta. Az egri langyos források első írásos említése Bakócz Tamás egri püspök udvartartási számadás könyvében található 1495-ből, melyben egy régebbi, már a langyos források vizét használó fürdőépület javítási költségei szerepelnek. A következő egri püspök, Estei Hippolit az 1500-as évek első felében egy új fürdőt építtetett, minden valószínűség szerint a kor ízlésvilágát tükröző reneszánsz 185

2 Szabó Tamás stílusban. Később Radéczi István egri püspök 1581-ből fennmaradt ingóságlistájában szerepel egy fürdő, ami a fürdőkultúra folytonosságára utal az egész XV- XVI. század folyamán. Az 1500-as évek második feléből Zsámboki János, majd később Istvánffy Miklós krónikások adnak leírást a város gyógyvizeiről. A török hódoltság idejéből Evlia Cselebi (1666) török világutazó ismerteti részletesen az egri ilidzsákat és hamanokat, azaz fürdőket és gőzfürdőket: Eger városának fürdője van kettő: az egyik a belső vár kapuja alatt a hídfőnél, ez a Valide szultána fürdője... A másik a Kalmet-kapu közelében kisebbszerű, keskeny fürdő Az Evlia által említett fürdők közül az utóbbinak nem maradt sem levéltári, sem régészeti emléke, így pontos helye nem ismeretes. Valide szultána gőzfürdőjéről azonban maradtak fenn feljegyzések és ezek alapján tudható, hogy a vár déli feljárata előtt, zömében a mai Dózsa György tér 1. számú telken állott, ahonnan régészeti maradványok is előkerültek. A mai gyógyfürdőkomplexum magjában meglévő Török fürdő épületének elődje, Arnut egri pasa ilidzsája, azaz melegfürdője 1610 és 1617 között épült. Ez az épület már több korabeli metszeten, például Georg Houfnaglius 1617-es egri látképén is feltűnik. Az egri források, illetve gyógyfürdő első részletes hazai leírása 1735-ből Bél Mátyás nevéhez kötődik. A Bél Mátyás által leírt hiányosságok nyomán Barkóczy Ferenc püspöksége idején, 1742-ben kezdtek hozzá a török idők óta lepusztult fürdő helyreállításához. Ekkor alakították ki a legmelegebb és egyben legmagasabb rádiumemanációtartalmú forrás fölött a Tükör fürdőt, melyet később Markhót Ferenc Heves megyei főorvos Caldaria Cella -nak, míg az egri meleg fördős Rauch János részére kiadott évi instrukció Extra Bad -nak, azaz külön fürdőnek nevezett. Markhót Ferencnek 1764-ben a Helytartótanácshoz felterjesztett tudományos értekezés-számba menő jelentése a vizek és a fürdők általános leírása mellett, a korát megelőzve elemző részletességgel foglalkozik az egri termálvízzel és annak gyógyászati hatásmechanizmusával. Bél művéhez hasonlóan ezt a dolgozatot is levéltárban őrzik, nem került kiadásra. A fürdőt a XVIII. sz. végén Eszterházy Károly püspöksége idején bővítették egy új Extra Bad -dal, a mai Pezsgő medencével és a fürdőépület körül lévő kis és nagy melegvizű tavat is kitisztították, melynek alján szintén források fakadtak. A meleg vizű tavak lecsapoló árkainak az Eger-patakba, illetve annak mellékcsatornájába történő torkolatai alatt vízimalmok épültek, melyek a langyos víznek köszönhetően az év jelentős részében üzemelni tudtak. Közben, a XIX. sz. első felében, Pyrker László püspöksége idején a fürdő épületét jelentősen kibővítették. A klasszicista épületben gyógykádakkal ellátott 186

3 Eger város ásvány- és gyógyvizeinek bemutatása, felhasználásuk fürdőszobákat és a fürdővendégek részére lakásokat alakítottak ki ben elkészült az ún. kis melegvizű tó helyén az első egri uszoda (későbbi neve Női uszoda, a mai Bárány versenyuszoda elődje), melynek ÉNy-i szögletében egy új fürdőt az ún. Társasfürdőt alakították ki 1864-ben. Az egri fürdőkultúra további fejlődését jelentette, amikor Simkovics Imre, az egri káptalani uradalom felügyelője egy kicsiny melegvizű forrásra építve ben megnyitotta a város új közfürdőjét, a későbbi Erzsébet fürdőt (a mai Szent József dísz ivókút közparkjának helyén). Az alacsony hozamú forrás kiváltására azonban 1870-ben a vállalkozó artézi kutat fúratott, mely nagy hozamával a fürdő mellett egy szökőkutat és egy mosóhelyet is ellátott, sőt vizét később szikvízként is palackozták. Az I. világháborút követően Bárány Géza egri főmérnök, majd később, mint az Egri Városfejlesztő Részvénytársaság ügyvezető igazgatója vezetésével nagyszabású uszoda és fürdő építési és rekonstrukciós munkálatok kezdődtek. A Női medence helyén modern versenyuszoda (mai Bárány uszoda) épült ban a Püspöki termálfürdő (mai Török fürdő) mellett lévő nagy melegvizű tó helyén kialakították a nagy vízfelületű Férfi uszodát, a mai Strand 1. sz. nagymedencéjének elődjét. Korszerűsítették a termálfürdőt gőzkamrával, medencével, kabinokkal és különböző kezelő helyiségekkel, kiszolgáló egységekkel. (Smaragd-GSH 2009) 2. Eger és környezetének hidrogeológiai viszonyai: A DNy-Bükk, mint szerkezeti egység határa nyugaton a Darnó zóna, délen a Vatta- Maklári árok, keleten a Hór-völgy keleti felszíni vízválasztója, míg északon a Nagy-fennsík földtani határával esik egybe. A fő vízbeszerzés egyértelműen a karszt, a tektonikai mozgások eredményeként, a karsztvíztároló antiklinális-szinklinális szerkezetbe gyűrődve található a DNy-Bükkben, aminek a következtében a karsztvíztároló különböző mélységekben található. Hol a felszínen, hol alatta vízzáró kőzetek által fedett helyzetben található. Ez a bonyolult rendszer határozza meg a víz áramlásának útját, viszonyait. Ettől függetlenül a karszt egy rendszerként viselkedik: A Bükk hegység karsztos kőzetei összefüggő karsztvíz-tározót képeznek a Nagyfennsíktól egészen a hegység pereméig, ahol a karsztvíztároló a mélybe zökken, és fokozatosan süllyed az Alföld irányába több ezer méter mélységbe. A karsztvíz-tározó DNy-i irányban egészen Gödöllőig elnyúlik. A karsztvíz-tározó a Bükk hegység területén a DNy-i területrészt kivéve fedetlen szabadtükrű karsztként, a DNy-i részen fedett karsztként, míg a hegységet körbevevő 187

4 Szabó Tamás medencerészen fedett, nyomás alatti rezervoárként jellemezhető. A fedett és fedetlen rész azonban hidraulikailag egységes rendszert képez. A Petőfi téri vízműkutak és az egri karsztforrások egy felszín közeli, de fedett helyzetben lévő alaphegységi mészkőösszletet csapolnak meg. A területet feltáró fúrások az eocén Nummuliteszes Mészkő Formáció bázisát és a Felsőtárkányi Mészkövet harántolták. A Petőfi tér Eged antiklinális ujjszerűen nyúlik DNy-i irányban. Tőle ÉNyra, a Tárkányi-medence található, ahol a Bükk-hegység irányában hidraulikailag folytonosan megtalálható a karsztvíztároló, csak több száz méter mélységben, miocén riolit- és dácittufával fedve. Hasonló a helyzet a Petőfi tér Eged antiklinálistól nyugati és déli irányban, ahol a mészkő aljzat egyre nagyobb mélységben található. Az Alföld irányában, a medenceterületeken fokozatosan a mélybe zökken, és Kerecsend térségében már több ezer m mélyen található. Eger Déli részén lettek megfúrva az AT-8 és AT-10 jelű termál kutak, amelyek a Petőfi tértől pár kilométerre helyezkednek el, mélységük a 886 m, és 840 m. Ezek a kutak szolgáltatják a Eger gyógyászati vízszükségletének jelentős részét. A karsztvízrendszer áramlásának fenntartásában részben a beszivárgási és a megcsapolási területek közötti geodéziai magasságkülönbségek, részben a hőmérséklet különbség miatt kialakuló sűrűségkülönbség játszik szerepet. Az áramlási irányokat jelentősen befolyásolja a karszt geometriája, mélysége, és vízvezető képessége. A fennsíki területek nyíltkarsztos részein beszivárgó hideg csapadékvíz részben felszínre kerül a hegységben lévő időszakos forrásokon, más része az antiklinális- szinklinális szerkezet miatt a mélybe szivárog. Az áramlási pályán hőt von el a környezetből, miközben felmelegedik, s oldott anyag tartalma is megnő. Felfelé irányuló szivárgási területeken a víz a környezetét felfűti, ami magas hőáramban nyilvánul meg. A hő egy része azonban sok esetben koncentráltan, meleg vizű forrásokban lép a felszínre. A hűtött terület tehát jelentősen meghaladja a fűtött terület kiterjedését (SMARAGD-GSH 2004). Ez a pozitív (felfelé irányuló) nyomás biztosítja, hogy a talajvizet megduzzassza és a karsztba történő bekeveredését megakadályozza, tehát a rendszer hosszantartó működésére a környező vízkivételek, és olyan műtárgyak, amely az áramlást befolyásoló hatással vannak. 3. Fürdőterület, vízbeszerzés kialakítása Az előzőekben említett antiklináris rendszer, a Petőfi tér környezetében a felszín közelbe ér (szakirodalomban sasbérc ) és források formájában jelenik meg a víz. A karsztra vastag jólvezető réteg települt, s ez teszi lehetővé, hogy a fedett 188

5 Eger város ásvány- és gyógyvizeinek bemutatása, felhasználásuk helyzetben lévő karszt vízátadást biztosítson. Érdekessége továbbá a területnek, hogy az Eger-patak hordalékanyaga átlagosan 6-8 m, de a források alatt jelentősen kivastagszik, így a 27 m-t is eléri. Három nagyobb forráscsoport található a Petőfi téren: Verseny uszoda forrásai, Nagymedence forrásai, Török fürdő forrásai. Az első kettő esetében a medencék egy része kavicsolt, így növelve a források áramlási felületét. Az 1. ábra szemlélteti metszetben és felülnézetben a források elhelyezkedését. Mint a történeti áttekintés bemutatta a fürdőkultúra korát és fejlődését, a jelenlegi formája folyamatos fejlesztés alatt áll, hosszú időn keresztül a Török fürdő csak orvosi beutalással volt használható, de 2010-ben külön épületbe helyezték a reumatológiai intézet gyógyászatát. Az új Török fürdő vizét továbbra is a források táplálják, emellett helyett kapott egy termálvizes medence, két torna és egy súlyfürdő is. A Török fürdő forrásai a Török és Tükör forrás vize gyógyvíz minősítéssel rendelkeznek, az országban elsők között kapta meg a minősítést. A foglalt forrásmedencéken kívül túlfolyókon a már említett új reumakórház medencéit is táplálják. Az épületből két túlfolyóvíz csőág indul ki. Az egyik közvetlenül a csatornára van kötve, míg a másik a szabadtéri Strand 2. és Strand 3. kismedencéket táplálja. A források mellett fürdő vízigényének (4 db medence) kielégítésére a szintén gyógyvíz minősítéssel rendelkező AT-s kutak vize is fontos szerephez jut, amelyet a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltet. A kutak vize mind a strandi medencék, mind az új Török fürdő, Bitskey Aladár uszoda (téli melegvíz igény), Hotel Flóra gyógyászatát kielégíti, továbbá a fel nem használt, hőcserélőn lehűtött vizet az ivóvízhálózatba is bebocsájtjuk a Petőfi tér 1. és 3. sz. kutak kevert vizével. A vízellátás 1926-ban kezdődött a Petőfi téri 1. sz. kút megfúrásával, amely tervezésére Schréter Zoltán neves geológus adott utasítást. A sikeres fúrás 60,75 m- ben állt meg, a kút különlegessége, hogy csövezése fenyőfából készült, amely jelenleg is hibátlanul üzemel. Későbbiekben 1956-ban, majd 1969-ben a Népkert 2. és 2/a. sz. kútcsoport, 1961-ben a Petőfi téri 3. sz. kút került megfúrásra. A népkerti kutak együttes üzemmel jelentősen süllyesztették a forrás szinteket, ezért csak váltva üzemeltek, majd a vízigény csökkenéssel leállításra kerültek ben a Török fürdő közvetlen közelében 28 m talpmélységgel kivitelezték a Petőfi tér 4. sz. (B-117) jelű kutat, amely ásványvíz minősítéssel rendelkezik. 189

6 Szabó Tamás 1. ábra. Petőfi téri források. (Kleb és Scheuer, 1983) 190

7 Eger város ásvány- és gyógyvizeinek bemutatása, felhasználásuk A kút vizét Szent József természetes ásványvíz néven forgalmazták, jelenleg csak a közkútra történik a vízszolgáltatás, de lehetőség van esetlegesen az ivóvízhálózatba bocsájtásra is. Továbbá 1965-ben építették meg a József-forrást (40 m talpmélységgel), majd annak figyelőkútját a József kutat 1983-ban szintén 40 m talpmélységgel, mindkettő aknakutas forrás foglalásként termel a Flóra Gyógyszálló gyógymedencéjének és a Strand 1. sz. medencéjébe. A két vízbeszerző létesítményt az Eger Termál Kft. üzemelteti. Mind a források, mind a termelőkutak védőterületeinek lehatárolása megtörtént, jelenleg az Észak Magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen engedélyezési eljárás alatt van. 4. Kutak, források vízminősége Az Petőfi téri források és kutak mindegyike kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos, a kalcium tartalom átlagosan mg/l, a magnézium mg/l, a nátrium és káliumban a Török és Tükör forrásoknál nagyobb a szórás, így a N+K 6-40 mg/l között változik, a szulfát 30 mg/l, klorid 8 mg/l átlagosan, az összes oldott ásványi anyag tartalom 500 mg/l körüli.. A vizek hőmérséklete C. A források és kutak vízminősége nagy hasonlóságot mutatnak. A hőmérséklet vizsgálatok is megerősítették a tényt, hogy a talajvízre a források markánsan hatnak, és eltérítik az áramlását. Az AT-s kutak kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, szulfidos, a kalcium tartalom átlagosan 110 mg/l, a magnézium 20 mg/l, a nátrium és káliumban csekély mennyiségben jelenik meg, így a N+K 30 mg/l között változik, a szulfát 25 mg/l, klorid 3 mg/l átlagosan, szulfid tartalom 1,5 mg/l, az összes oldott ásványi anyag tartalom 600 mg/l körüli. A víz hőmérséklete 50 C. Az egri forrásvizek leghatékonyabb gyógyászati tényezője a víz radioaktivitása (Agyagási, 1983), ez alapján nyilvánították a vizet gyógyvízzé, Egert pedig 1975-ben gyógyhellyé. Az egri forrásvizek jelentős mennyiségben tartalmaznak gázokat. Cserey (1897) és Weszelszky (1914) vizsgálati eredményei alapján a vízben oldott rádiumnál sokkal jelentősebb a víz rádiumemanáció tartalma. A tapasztalat szerint hatása csak a víz kibukkanásánál, három órán belüli felhasználásánál van. A legaktívabb források közvetlenül a gyógyfürdő medencéjében fakadnak. A természetes vizek radioaktivitása kétféleképpen nyilvánulhat meg, egyrészt a vízben oldott rádiumsók ( 226 Ra), másrészt bomlási termékük, a gáznemű rádiumemanáció ( 222 Ra) révén. A rádiumemanáció a kőzetekből való abszorpcióból származik. 191

8 Szabó Tamás A kőzetekben a rádium nagyon kis mennyiségben fordul elő, legnagyobb mennyiséget porfiritben ér el: 6.62 x g Ra/g kőzet, míg a mészkőben ez csupán 1.15 x g Ra/g kőzet. A Kossuth Lajos utcában lemélyített fúrás által harántolt triász mészkő- és dolomitösszleten belül teleptelérszerű kifejlődésben nagy mennyiségű porfiritet tártak fel (Kleb és Scheuer, 1983). A porfirit a miocén kori vulkanikus kőzetek (főleg andezit, kevés riolitláva) és a mészkő kontaktusán hidrotermálisan kialakuló kőzet. A radon migrációját nagy mértékben elősegíti, hogy az aljzat erősen töredezett, és nemcsak helyi jelleggel, hanem nagyobb regionális törésvonalak is határolják a területet. A törésvonalak nyitottak, a számos földrengés tanúsága szerint aktívak is. 1. táblázat. Rádiummemanáció tartalom a Petőfi téri források és kutakban. (Smaragd-GSH 2009) Forrás, Kút Mérés dátuma Rádiumemanáció tartalom mµci* M.E.** Török-forrás ,51 6,89 Török-forrás vizével feltörő gáz ,80 37,91 Tükör-forrás ,87 5,14 Tükör-forrás vizével feltörő gáz ,25 28,16 Strand 1. sz. medence forrása ,74 4,78 József-forrás ,83 5,03 I. sz. termelőkút ,26 3,46 III. sz. termelőkút ,19 3,27 IV. sz. termelőkút ,13 8,59 * millimikro Curie ** Mache egység = 0,364 mµci A Török-, Tükör- és a Strand 1. sz.-forrásnak jelentős a szén-dioxid tartalma is (Kleb és Scheuer, 1983; Aujeszky et al., 1983) (2. táblázat), ami a recski és a mátraderecskei vizekhez hasonlóan szintén a miocén vulkanizmus hidrotermális utóvulkáni tevékenységéhez kapcsolódhat. 2. táblázat. Petőfi téri források szén-dioxid tartama. (Smaragd GSH 2009) Szabad CO Forrás Dátum 2 tartalom (térfogat %) Strand , ,46 Török , Tükör , ,30 192

9 Eger város ásvány- és gyógyvizeinek bemutatása, felhasználásuk A Petőfi tér 1. sz. és 3. sz. termelőkutak vízmintái is tartalmaznak nagy térfogatszázalékban szén-dioxidot, de a forrásokhoz képest fele akkora mennyiségben. 3. táblázat. Petőfitér 1. sz. kút gáztartalma. Gázalkotók Eredeti minta Széndioxidmentes minta Levegőmentes minta Metán térfogat% 0,00 0,00 0,00 Nitrogén térfogat% 49,30 96,57 48,34 Oxigén térfogat% 1,75 3,43 - Szén-dioxid térfogat% 48,95-51,66 Összesen: % 100,00 100,00 100,00 4. táblázat. Petőfi tér 3. sz. kút gáztartalma. Gázalkotók Eredeti minta Széndioxidmentes i Levegőmentes minta Metán térfogat% 0,00 0,00 0,00 Nitrogén térfogat% 36 87,57 30,45 Oxigén térfogat% 5,11 12,43 - Szén-dioxid térfogat% 58,89-69,55 Összesen: % 100,00 100,00 100,00 Az 1970-es években komplex geokémiai és izotópkémiai vizsgálatot végeztek a Török- és a Tükör-forrás, valamint az AT-8 kút termálvizéből. A tíz makroelemet figyelembe véve (Ca, Mg, Sr, Ba, Na, K, Cl, F, Si, S) csaknem teljes egyezés mutatkozott a Török- és a Tükör-forrás vizében, a nyomelemeket figyelembe véve azonban a Cr, Co, Zn, As, Cd és I dúsulása figyelhető meg a Tükör-forrás vizében. A víz genetika eredetének meghatározása és az összefüggés tisztázása érdekében hidrogén-, oxigén- és szénizotóp vizsgálatokat is végeztek. A víz deutérium koncentrációjának azonossága a források esetében egységes genetikára utal, azonban nem feltétlenül azonos, vagy egymással kommunikáló rezervoárt tükröznek.. Cornides (1983) az egri gyógyvizek, és hideg karsztvizek deutérium tartalmát hasonlította össze és arra az eredményre jutott, hogy a gyógyvizek deutérium tartalma a hideg karsztforrások vizére kapott adatok 3 -es szórásán belül esik, így valószínűsíthető, hogy azonos eredetűek. Tehát az egri gyógyvízforrásokat is a bükki karsztvíz táplálja. Az 1970-es évek vizsgálataihoz képest (miszerint a Török- és a Tükör-forrás vizét összehasonlítva Cr, Co, Zn, As, Cd és I dúsulása figyelhető meg a Tükör- 193

10 Szabó Tamás forrás vizében, a jelen vizsgálatok szerint a Török- és Tükör-forrás vize csaknem azonos összetételű. Eltérés a Török-forrás kissé magasabb alumínium és a foszfor tartalmában mutatkozik.(smaragd-gsh, 2009) 5. Vizek gyógyhatása A vizek minőségénél már bemutatásra kerültek a pontos kémiai paraméterek, ennek megfelelően a gyógyászat is két fő csoportba osztható, egyik a radonos vizet felhasználó, a másik a kénes vizet felhasználó gyógyászat. 6. A radon pozitív élettani hatásai Amikor a radon kis mennyiségben, rövid ideig kerül a szervezetbe, pozitív egészségügyi hatása is lehet. Erre vonatkozóan még kutatások folynak. Két féle gyógyászati terápia során alkalmazzák a radongázt: az egyik a radonbarlangokban légzésterápia, a másik pedig a radonfürdőzés. A radonnak fájdalomcsillapító hatása van, mert a szervezet endorfin termelését stimulálja. Ez a hatás késleltetett és a kúraszerű kezelések után jelentkezik. A radon a sejtek anyagcseréjét és a szabad gyökfogó termelődését fokozza. A kisdózisú sugárzás hatására a sugárkárosodással szemben természetesen is meglévő védőmechanizmusok aktivizálódnak. A radon hatására az immunrendszer működése fokozódik, a húgysav kiválasztás nő, a vérnyomás csökken. Az ivarmirigyek működésére és a pajzsmirigy anyagcseréjére is jó hatású. A radonfürdő reumatikus betegségek, bőrbetegségek, meddőség, időskori tünetegyüttesek kezelésére is ajánlott. (Orbán I, 2008) 7. A kén pozítív hatásai A kén átdiffundálva a kültakarón, beépül az izületi porcba. Belélegezve a koszorús ereket tágítja, egészséges emberekben kedvező hatást fejt ki az érszűkület megelőzésében, hiszen az erek falába beépült kén a koleszterin lerakodását megakadályozza. Enyhén baktériumölő hatású. A vér húgysavszintjét csökkenti, s így a köszvényes rohamok aktiválása csökken. A bőr a legnagyobb immunszervünk, kimutatták a kénes gyógyvizek kedvező immunrendszeri erősítő hatását. Indirekt módon a kötőszöveti enzimeken keresztül pozitív irányba hangolja az anyagcserét. (www.wellnesdoktor.hu) 194

11 Eger város ásvány- és gyógyvizeinek bemutatása, felhasználásuk 8. Kalcium pozitív hatásai A kalcium gyulladáscsökkentő hatású, a bőrön át való felszívódása alapján csontritkulásban kedvező hatású lehet. Kitűnően alkalmas izomfájdalmak, izomgörcsök oldására, az izületi merevség csökkentésére. Hatásos krónikus gyulladásos mozgásszervi kórképek nyugalmi szakaszában. Bőrgyógyászati megbetegedések közül jó hatású enyhe psoriasis vagy seborhea eseteiben. Kedvező a hatása a nőgyógyászati idült gyulladásos megbetegedésekben, a gyulladásos izzadmány felszívódásának elősegítésével. (www.wellnesdoktor.hu) Irodalomjegyzék: Agyagási D., Cornides I.,Klev B., Papp K., Péczela Gy., Schener Gy.,Suta., Sugár I (1983): Eger Gyógyvizei és fürdői Eger Város Tanácsa V.B. Műszaki Osztálya és a Heves megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadása, Kleb B. és Scheuer Gy. (1983): Az egri gyógyforrások vízföldtana. In: Sugár I. (eds.): Az egri gyógyvizek és fürdők. Eger Város Tanácsa és Heves megyei Idegenforgalmi Hivatal, , Eger Orbán Ildikó (2008): Felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben, Szakdolgozat, Elte, Budapest 15, Smaragd-GSH Kft. (2009): A Heves megyei Vízmű Zrt. Eger Petőfi téri vízbázisának állapotértékelési és biztonságba helyezési dokumentációja, Kézirat, SMARAGD- GSH Kft., ÉKÖVIZIG, VITUKI adattár Smaragd-GSH Kft. (2004): Egerszalók De-42 (K-4; 9-2) és De-42/A (K-7; 9-84) jelű hévízkutak védőidomának meghatározása Sugár I. (1983): Az egri fürdőkultúra története. In: Sugár I. (eds.): Az egri gyógyvizek és fürdők. Eger Város Tanácsa és Heves megyei Idegenforgalmi Hivatal, , Eger 195

Gondárné Sıregi Katalin Gondár Károly Könczöl Nándorné Kun Éva-Székvölgyi Katalin-Zachar Judit. SMARAGD-GSH Kft. 1114 Budapest Villányi út 9.

Gondárné Sıregi Katalin Gondár Károly Könczöl Nándorné Kun Éva-Székvölgyi Katalin-Zachar Judit. SMARAGD-GSH Kft. 1114 Budapest Villányi út 9. Gondárné Sıregi Katalin Gondár Károly Könczöl Nándorné Kun Éva-Székvölgyi Katalin-Zachar Judit 1114 Budapest Villányi út 9. AZ EGRI GYÓGYFORRÁSOK HIDROGEOLÓGIAI VISZONYAI 1. Bevezetés Az Eger, Petıfi téri

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Hévizek hasznosíthatóságának lehetőségei

Hévizek hasznosíthatóságának lehetőségei Hévizek hasznosíthatóságának lehetőségei Sas Zoltán Pannon Egyetem V-öd éves, diplomázó környezetmérnök hallgató E-mail: ilozas@gmail.com Tel.: +36-30/22-88-339 Előadás menete I. Mi is az a hévíz? II.

Részletesebben

A TERMÁLKARSZT VÍZTESTEK BEMUTATÁSA AZ ÉKÖVIZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A TERMÁLKARSZT VÍZTESTEK BEMUTATÁSA AZ ÉKÖVIZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A TERMÁLKARSZT VÍZTESTEK BEMUTATÁSA AZ ÉKÖVIZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN Debnár Zsuzsanna, Keresztes Ildikó, Mátyás Gábor, Szabó Máté Észak-magyarországi

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián Langyos- és termálvizek a Tokajihegység nyugati peremén Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián TÉMAVÁZLAT AZ ELŐADÁS FŐBB PONTJAI: Bevezetés - előzmények Hegység geológiája

Részletesebben

2.1. ábra: Észak, Észak- Kelet Magyarország hévízizoterma térképe [VITUKI, 2002]

2.1. ábra: Észak, Észak- Kelet Magyarország hévízizoterma térképe [VITUKI, 2002] 2.1. ábra: Észak, Észak- Kelet Magyarország hévízizoterma térképe [VITUKI, 2002] 2.2. ábra: Termálkarsztvíz források és kutak a Bükk előterében [Lénárt, 2011] 3.1. ábra: A Mátra vulkáni szerkezete [Baksa

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA

A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA Hojdákné Kovács

Részletesebben

Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz

Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz Testet, lelket, szellemet gyógyító forrásaink - Természeti kincsünk és örökségünk a gyógyító víz Printz-Markó Erzsébet tanársegéd, NymE-Ak Turizmus Intézet doktorjelölt, SZE-RGDI Amiről szó lesz fürdőtörténet

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht.

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht. VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET Kht. A FÜRDŐFEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATBAN A HAZAI TERMÁLVÍZKÉSZLET FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS A HASZNÁLT VÍZ KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ HIDROGEOLÓGIAI

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

A fürdőzés története, hagyománya Egerben

A fürdőzés története, hagyománya Egerben A fürdőzés törtéte, hagyománya Egerben Eger mellett megannyi forrás ered, és jó néhány vize gyógyhatású. Az egri fürdőváros több évszázados hagyománnyal rendelkezik. A kutatások kiderítették, hogy első

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

AZ EGRI TERMÁLVIZEK EREDETE, TERMÉSZETES NYOMJELZŐK ALAPJÁN

AZ EGRI TERMÁLVIZEK EREDETE, TERMÉSZETES NYOMJELZŐK ALAPJÁN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászai, 77. kötet (2009) AZ EGRI TERMÁLVIZEK EREDETE, TERMÉSZETES NYOMJELZŐK ALAPJÁN Dr. Deák József ügyvezető G WIS Kft., 21020. Dunakeszi, Alkotmány u. 45

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel

radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2015. április 8-9. Siófok 1 A Bükk-térség karsztrendszerének vizsgálata radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel Csondor Katalin, Geológia

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2015. április 8-9. A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata Bodor Petra 1, Erőss Anita 1, Mádlné Szőnyi Judit 1, Kovács

Részletesebben

A rudabányai meddőhányók felszíni és felszínalatti vizek minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata

A rudabányai meddőhányók felszíni és felszínalatti vizek minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata A rudabányai meddőhányók felszíni és felszínalatti vizek minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata Tóth Márton, Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet 3515 Miskolc, Egyetemváros

Részletesebben

TERMÁLKARSZTKUTAK ÉS VIZÜK FELHASZNÁLÁSA EGERSZALÓKON ÉS DEMJÉNBEN (Tanulmányúti, előzetes Tájékoztató anyag)

TERMÁLKARSZTKUTAK ÉS VIZÜK FELHASZNÁLÁSA EGERSZALÓKON ÉS DEMJÉNBEN (Tanulmányúti, előzetes Tájékoztató anyag) A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) TERMÁLKARSZTKUTAK ÉS VIZÜK FELHASZNÁLÁSA EGERSZALÓKON ÉS DEMJÉNBEN (Tanulmányúti, előzetes Tájékoztató anyag) Dr. Lénárt László egyetemi

Részletesebben

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató

Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése. Krampek Mihály vezérigazgató Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vízellátó rendszere és üzemeltetése Krampek Mihály vezérigazgató 1. Gránit Gyógyfürdő Zrt. rövid története A kőolaj utáni kutatófúrások sora történt Zala megyében. Zalakaros község

Részletesebben

A HÉVIZI-TÓ KÉMIAI PARAMÉTEREI 2008

A HÉVIZI-TÓ KÉMIAI PARAMÉTEREI 2008 1/6 A HÉVIZI-TÓ KÉMIAI PARAMÉTEREI 2008 Készítette: Kalo Ibolya biológusmérnök, környezetvédelmi analitikai szakmérnök 2/6 Összefoglaló: A hévízi-tó vize 38 m mélyről feltörő szulfidban gazdag víz. A forrásbarlagban

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

Kútvizsgálat a romániai projektterületen Általános és vízminőségi jel emzés

Kútvizsgálat a romániai projektterületen Általános és vízminőségi jel emzés Kútvizsgálat a romániai projektterületen Általános és vízminőségi jellemzés A kútvizsgálatok célja A felszínalatti víztestek vízföldtani alapállapotának rögzítése: - Vizsgáljuk a felszínalatti víztestek

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc Bükki Karsztvíz Észlelő Rendszer (BKÉR) (Észak-Magyarország) g) 1992-2010 2010 közötti k működése és s főbb f kutatási eredményei Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring

Részletesebben

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, módszere és a vizsgálatok eredményei geotermikus energia hasznosítás szempontjából Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Ferencz

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014 ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra,

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

A felszín alatti vizek

A felszín alatti vizek A felszín alatti vizek geokémiai jellemzői a sörfőzésben Hágen András Újvárosi Általános Iskola. 6500, Baja. Oltványi u. 14. hagen13@freemail.hu Tartalom Bevezetés; A sörfőzéshez felhasznált felszín alatti

Részletesebben

SMARAGD-GSH. Peth Sándor 1 Kun Éva 1 Ács Viktor 1 Tóth György 2 Jaromir Svasta 3. SMARAGD-GSH KFT, 1114 Budapest, Villányi út 9., smaragd@smaragd.

SMARAGD-GSH. Peth Sándor 1 Kun Éva 1 Ács Viktor 1 Tóth György 2 Jaromir Svasta 3. SMARAGD-GSH KFT, 1114 Budapest, Villányi út 9., smaragd@smaragd. A NUMERIKUS HIDRAULIKAI MODELLEZÉS SZEREPE A HATÁR MENTI KÖZÖS FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÖRNYEZETÁLLAPOTÁNAK ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN SMARAGD-GSH Peth Sándor 1 Kun Éva 1 Ács Viktor

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

FRÉSZ RÓBERT ERŐSS ANITA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZAKOS HALLGATÓ. Témavezető: MÁDLNÉ DR. SZŐNYI JUDIT EGYETEMI DOCENS TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS

FRÉSZ RÓBERT ERŐSS ANITA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZAKOS HALLGATÓ. Témavezető: MÁDLNÉ DR. SZŐNYI JUDIT EGYETEMI DOCENS TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS FRÉSZ RÓBERT KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZAKOS HALLGATÓ Témavezető: MÁDLNÉ DR. SZŐNYI JUDIT EGYETEMI DOCENS ERŐSS ANITA TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS Előadásvázlat 3. Célkitűzések 4. Természeti adottságok 5. A fürdők

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

HOL VAN TERMÁLKARSZTVÍZ A BÜKK-TÉRSÉGBEN?

HOL VAN TERMÁLKARSZTVÍZ A BÜKK-TÉRSÉGBEN? Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 291-298. HOL VAN TERMÁLKARSZTVÍZ A BÜKK-TÉRSÉGBEN? Lénárt László egyetemi docens Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet,

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

Lotus Therme. Lotus egészség. www.lotustherme.net

Lotus Therme. Lotus egészség. www.lotustherme.net Lotus Therme Lotus egészség 1 www.lotustherme.net HU 2 Gyógyászati kezelések A kezelések előtt orvosi konzultáció szükséges Orvosi vizsgálat HUF 6.500, Receptírás / darab HUF 3.000, Pakolások és fürdők

Részletesebben

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Bagi Márta Taba Gabriella - Zöldi Irma VITUKI Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék Probléma felvetés aktualitása Korábbi konferenciákon felvetett kútvizsgálati eredmények

Részletesebben

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyászati szolgáltatások, gyógyturisztikai fejlesztések, marketingkommunikációs lehetőségek

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyászati szolgáltatások, gyógyturisztikai fejlesztések, marketingkommunikációs lehetőségek Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyászati szolgáltatások, gyógyturisztikai fejlesztések, marketingkommunikációs lehetőségek MHT XXXII. Országos Vándorgyűlés, Szeged-július 2-4 Készítette: Dedák Angéla, elnök

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE. Dr. Lénárt László. Bevezetés

A BÜKKI KARSZTVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE. Dr. Lénárt László. Bevezetés A BÜKKI KARSZTVÍZKUTATÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Dr. Lénárt László Bevezetés Jelen anyagunkban néhány dátumon, néven, eseményen keresztül szeretnénk rendkívül vázlatos áttekintést adni a bükki karsztvíz

Részletesebben

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon 1/12 Készítette: VARGA ATTILA ELTE-TTK. KÖRNYEZETTAN BSC Témavezető: MÁDLNÉ DR. SZŐNYI JUDIT EGYETEMI DOCENS ELŐADÁS

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemeltetés

Részletesebben

Potenciálvizsgálat módszertanának összeállítása

Potenciálvizsgálat módszertanának összeállítása Potenciálvizsgálat módszertanának összeállítása Az utóbbi időben egyre határozottabban előtérbe kerül a természetes gyógytényezők (ásvány-és gyógyvíz, egyszerű termálvíz, mofetta, gyógybarlang, klimatikus

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ KIFEJLESZTÉSE. Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A TERMÁLVÍZ HULLADÉKHŐ- HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKÉRTŐI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE Dr. Országh István ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. I. GEOTEST projekt előzménye 1. A hazai

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében Rotárné Szalkai Ágnes, Tóth György, Gáspár Emese, Kovács Attila, Gregor Goetzl, Stefan Hoyer, Fatime Zekiri,

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel Egészségturizmus Egészségturizmus orvosi szemmel Dr.Mándó Zsuzsanna Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Az egészségi állapot fenntartása, illetve annak javítása érdekében történő utazás. Részei:

Részletesebben

Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása

Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása VIII. Kárpát-medence Ásvány-, Termál- és Egerszalóki víztermelő kutak vizsgálata és aszimmetrikus egymásrahatása Prohászka András, Galsa Attila Geo-Log Környezetvédelemi és Geofizikai Kft. 1145 Bp. Szugló

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

PannErgy Nyrt.-ről röviden

PannErgy Nyrt.-ről röviden PannErgy Nyrt.-ről röviden Tulajdonosi szerkezet 11,5% 22,3% 8,6% 8,0% 8,7% 25,3% Benji Invest 2,5% 13,2% ONP Holding SE Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Külföldi intézményi Alkalmazottak, vezetők PannErgy

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme Horváth Szabolcs igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Budapest, 2010.

Részletesebben

Jelentés A Hévízi-forrásbarlangban 2007-ben történt kutató merülésekről

Jelentés A Hévízi-forrásbarlangban 2007-ben történt kutató merülésekről Jelentés A Hévízi-forrásbarlangban 2-ben történt kutató merülésekről I. Merülési időpontok: 2. május. 2. május 8. 2. augusztus 3. 2. szeptember. II. A merülésben részt vett búvárok és minősítésük:. 2.

Részletesebben

Felszín alatti vizekre alapozott fejlesztési lehetőségek az Észak-magyarországi régióban

Felszín alatti vizekre alapozott fejlesztési lehetőségek az Észak-magyarországi régióban Felszín alatti vizekre alapozott fejlesztési lehetőségek az Észak-magyarországi régióban Szűcs Péter tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora kutatócsoport vezető, MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Jelentés a Lengyel-barlangban a 2009. évben végzett kutató munkáról

Jelentés a Lengyel-barlangban a 2009. évben végzett kutató munkáról GBTE-23/2010. Jelentés a Lengyel-barlangban a 2009. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

1. ábra A δd és δ 18 O értékek elhelyezkedése a helyi vízvonalhoz képest

1. ábra A δd és δ 18 O értékek elhelyezkedése a helyi vízvonalhoz képest Bevezetés Munkánk célkitűzése az volt, hogy vízkémiai és izotópos, valamint hidrodinamikai adatok együttes értékelése során megállapítsuk, hogy a felszín alatti vizek kémiai minőségét, és ebből következően

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

"A A Dunántúli-középhegységi

A A Dunántúli-középhegységi "A A Dunántúli-középhegységi ntúli-középhegys gi karsztvíz-testek testek állapotértékelése llapotértékel Csepregi A. (Hydrosys Kft.) Gondárné Sőregi Katalin (Smaragd GSH) Fórum a Dunántúli-középhegység

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

Gyógyszolgáltatások. A Thermal Hotel Harkány**** a régióban egyedülálló gyógykezeléseket kínál mozgásszervi problémák, megbetegedések kezelésére.

Gyógyszolgáltatások. A Thermal Hotel Harkány**** a régióban egyedülálló gyógykezeléseket kínál mozgásszervi problémák, megbetegedések kezelésére. Gyógyszolgáltatások A Thermal Hotel Harkány**** a régióban egyedülálló gyógykezeléseket kínál mozgásszervi problémák, megbetegedések kezelésére. Így: Kopásos jellegű ízületi betegségek (Arthrosis) Csípő-

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Új eredmények a Tokaji-hegység. hidrogeológiai viszonyainak leírásában beszivárgástól a hévízhasznosításig

Új eredmények a Tokaji-hegység. hidrogeológiai viszonyainak leírásában beszivárgástól a hévízhasznosításig Szűcs Péter Fejes Zoltán Kompár László Zákányi Balázs Fekete Zsombor Turai Endre Új eredmények a Tokaji-hegység Gyulai Ákos Hartai Éva Székely Ferenc Deák József Palcsu László hidrogeológiai viszonyainak

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Felszín alatti vízformák 12.lecke Mint azt a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben