AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2015.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános előírások old. II. Ajánlattételre jogosultak old. III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei old. IV. Az ajánlatok felbontása és értékelése old. V. A benyújtandó dokumentumok részletezése old. VI. Iratminták old. VII. Vállalkozási szerződés tervezet old. 2

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Bevezetés Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, az esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó, ajánlott iratmintát lehet felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A közbeszerzési eljárással kapcsolatosan információt kérni és adni kizárólag írásban lehet. A jelen eljárás során a felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) és a kapcsolódó jogszabályok, végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak, melyeket az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül felsorolunk: évi CVIII. törvény A közbeszerzésekről évi XXXIV. törvény A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról 1.1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, elektronikus úton teszi egy részét jelszóval védetten - hozzáférhetővé az ajánlattevők számára. A dokumentáció egy része, annak pdf. változata letölthető a felhívás közzétételének napjától a internetes portálról a Közbeszerzés/Folyamatban lévő közbeszerzés/csapadékvíz kezelések kiépítése menüpontból. A műszaki dokumentáció és az ajánlattételhez szükséges szerkeszthető anyag a fenti menüpontból jelszó birtokában tölthető le, amely jelszót az ajánlatkérő bocsát rendelkezésre, miután a letöltő a letöltési adatalapot faxon megküldte a es faxszámra vagy annak aláírt, pdf. formátumát a jelen hirdetményben megadott címre Ajánlatkérő a beérkezett kérdéseket, az azokra adott válaszokkal együtt (kiegészítő tájékoztatás) ugyanezen a helyen teszi elérhetővé és letölthetővé. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtóknak elég egy dokumentáció letöltése. 3

4 1.2. Az ajánlati felhívás módosítása, visszavonása Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az ajánlati felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, az ajánlati felhívás visszavonásáról tájékoztatást küld azon gazdasági szereplőknek, akik érdeklődésüket jelezték Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő a megalapozott ajánlattételhez levélben, telefaxon, vagy ben kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban azok értelmezésére, pontosítására. Ajánlatkérő ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlatkérő nem tart helyszíni konzultációt. Ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást - amennyiben azt a válaszadási határidő előtti negyedik napnál később nyújtották be csak akkor kell megadnia, ha az az ajánlattételi határidő előtt lehetséges. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt (5) bekezdése szerint ésszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérőnek lehetősége van az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, ha a kiegészítő tájékoztatás szükséges a megfelelő ajánlattételhez, de elegendő idő nem áll rendelkezésre. Erről jogszabály szerint tájékoztatást ad. Amennyiben a feltett kérdésekre adott ajánlatkérői válaszok a dokumentációt, különösen a kiadott árazatlan költségvetést - esetleges ellentmondás feloldásaként- módosítják, ajánlattevőnek az ajánlatát a válasznak megfelelően kell elkészítenie Tájékoztató a Kbt. 54. (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan A Kbt. 54. (1) bekezdés alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. o Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság, 1106 Budapest, Fehér út 10., Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat Ingyenes (zöld) telefonszám: , o Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., Központi telefonszám: Központi faxszám: , Ajánlati kötöttség A Kbt. 83. (7) bekezdése értelmében jelen eljárásban az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap. Ez időtartam alatt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve. Az ajánlati kötöttség kiterjesztésére a Kbt. 65. (2) bekezdése szerint van lehetőség. A nyertes ajánlattevő, illetve adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége a Kbt (5) bekezdése szerint 60 nappal meghosszabbodik. 4

5 1.6. Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a dokumentáció és ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás ajánlattevő terhére esik Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának teljesítésére. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát az esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Az ajánlatkészítés költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését a 165. (2) bekezdésében foglalt eset kivételével semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől Részajánlat, többváltozatú ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot igen, többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be Az ajánlat módosítása és visszavonása Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja. A módosított ajánlat csomagolásán a Módosított ajánlat megjelölést is fel kell tüntetni. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt benyújtott módosított ajánlat kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe, és azt haladéktalanul visszaküldi ajánlattevőnek. Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatmódosítást ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatát- a hiánypótlás Kbt-ben meghatározott eseteit kivéve- még ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja. Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlatok felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt az ajánlattételi határidő lejárta előtt benyújtania ajánlatkérő részére. Ha ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonja ajánlatát, ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére visszaszolgáltatja. Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlati kötöttségének ideje alatt vonja vissza ajánlatát, ajánlatkérő a beadott ajánlatot nem szolgáltatja vissza. 5

6 Ajánlatkérő, az ajánlattevő ajánlattételi határidő után visszavont ajánlatával összefüggő kárát a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint érvényesítheti Hiánypótlás Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján hiánypótlásra biztosít szükség esetén több alkalommal is lehetőséget, de egy hiánnyal, illetve hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el Tájékoztató a határidőkről A tájékoztatás kérés határideje kötelező válaszadással: A kötelező kiegészítő tájékoztatás megküldésének határideje: Ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje: óra Ajánlattételi határidő: óra Az ajánlatok bontása: óra Az összegezés megküldésének tervezett napja: A szerződéskötés tervezett időpontja: óra 6

7 II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK 2.1. Ajánlattevő Ajánlattevő lehet bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Az ajánlattételi határidő lejárta után az ajánlattevő(k) személyében változás nem következhet be, kivéve a Kbt. 67. (3) bekezdés második mondata szerinti átminősítés Ajánlattevőre, közös ajánlattevőre vonatkozó kizáró okok és alkalmasságuk Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő nem tartozik-e az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá és ellenőrzi pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő), a Kbt. 55. (6) bekezdésében foglalt esetekben Alvállalkozókra vonatkozó kizáró okok Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz, kivéve a Kbt pontjának a)-c) alpontjai szerinti személyek vagy szervezetek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az alvállalkozó nem tartozik-e az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt ára, miszerint ha egy személy, vagy szervezet a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben vesz majd részt a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó kizáró okok Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik-e az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá Összeférhetetlenség Azon személy vagy szervezet, amely közreműködik az ajánlatkérő eljárásával vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységében, nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben ez a közreműködés a verseny tisztaságát veszélyezteti, figyelembe véve a Kbt. 24. (5) bekezdésében foglaltakat. 7

8 III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma Az ajánlatokat az alábbi példányokban, egyetlen zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként kell benyújtani 1.a) a teljes ajánlatot egy papír alapú, eredeti példányban nem bontható kötésben, a tartalommal bíró oldalakat folyamatosan sorszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva, 1.b) elektronikus adathordozón, egy példányban, amelyben szerepeljen a teljes ajánlat, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező pdf. formátumban ÉS a részletes, árazott költségvetés, írható Excel formátumban. Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy postai úton való beadás esetén, az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatnak kézbesítettnek kell lennie. Tájékoztatásul közöljük, hogy a helyi postafiókba érkezett küldeményeket általában a következő munkanapon, a délelőtti órákban kézbesítik. Személyesen történő benyújtás esetében a Budapest, Havashalom u. 43. szám alatti, Polgármesteri Hivatal fsz. 8-ban található Ügyfélszolgálaton kell leadni az ajánlatot. A csomagoláson az alábbi adatok szerepeljenek: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos! Az elektronikus adathordozón lévő példányt a teljesen kész papír alapú ajánlati példányról kell készíteni. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő a papír alapú ajánlati példány adatait ismerteti. A papír alapú és az elektronikus adathordozón lévő példányban esetleg előforduló ellentmondás esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget Az ajánlat formai követelményei és nyelve A papír alapú ajánlatot (annak minden lapját) roncsolás nélkül nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni. A csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni és le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevőnek alá kell írnia. Az ajánlatot folyamatos, azaz minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett oldalszámozással kell ellátni, melynek alapján a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, melyet az ajánlat elején kérünk elhelyezni. Az ajánlatban lévő dokumentumokat az adott gazdálkodó szervezetnél arra jogosultnak alá kell írnia. Az aláírásra jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal kell igazolni. Ha az ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. A szakemberek rendelkezésre állásáról szóló szándéknyilatkozatot önmaguknak kell aláírniuk. Az ajánlatkérő által előírt formai követelményeknek való nem megfelelés nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. 8

9 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy minden olyan iratot eredetiben kell benyújtani, amelyet a Kbt. 36. (3) bekezdésének alapján ilyen formátumban kér az ajánlatkérő. Ajánlatkérő az alábbi dokumentumok eredeti példányban való benyújtását írja elő: - Felolvasólap - Meghatalmazás képviseletre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá a dokumentumot) - Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján - Ajánlattevői nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosítékról a Kbt (5) bekezdése alapján - Árazott költségvetés - Ajánlati biztosíték utalás esetén a banki igazolás, biztosítási kötvény, bankgarancia esetén a kötvény, garancialevél Az ajánlatot kizárólag magyar nyelven, kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és jelen dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős fordítást is. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen módosítást (javítást) hajtottak végre az ajánlat beadása előtt, az aláíró személynek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia Az ajánlat általános tartalmi követelményei A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését:.. (képviselő cég neve), mint a (egyik közös ajánlattevő neve) és a (másik közös ajánlattevő neve) közös ajánlattevők képviselője. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. A dokumentáció részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban észrevétel, javaslat nem tehető Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. (1) bekezdése alapján. Azonban nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok értékelése során figyelembe vételre kerül, de megtilthatja az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát (Kbt. 80. (2) bekezdés). Nem korlátozható, vagy tiltható meg a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok nyilvánosságra hozatala Felolvasólap Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdésében megadott információkat. 9

10 3.6. Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 60. ) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Emellett nyilatkoznia kell arról, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. (5)), közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyedileg kell erről nyilatkozniuk Közös ajánlattevők nyilatkozata Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a Kbt ának megfelelő nyilatkozatot és a közös ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak minimálisan rendelkeznie kell arról, hogy a teljesítési és jólteljesítési biztosítékot melyik közös ajánlattevő bocsátja rendelkezésre és ki a számla kiállítására jogosult Nyilatkozat a kizáró okokról Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt (1) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, az 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan külön jogszabályban (310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell adott esetben arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőt Nyilatkozat a bevonni kívánt alvállalkozókról Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozók bevonásáról Az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő bevonásával kapcsolatos nyilatkozatok Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján arról, hogy az ajánlati felhívás mely pontjában előírt, mely alkalmassági követelmény teljesítésére von be más gazdasági szereplőt, illetve meg kell neveznie ezen gazdasági szereplőt. Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni az alkalmasság igazolására, úgy ezt az alvállalkozót a Kbt. 40. (1) a) pontjáról szóló nyilatkozatában meg is kell neveznie. Amennyiben ajánlattevő a referenciák tekintetében kíván bevonni az alkalmasság igazolására más gazdasági szereplőt, úgy ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy milyen módon vonja be a szerződés teljesítésébe az adott gazdasági szereplőt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az erőforrások a szerződés időtartama alatt rendelkezésre állnak (Kbt. 55. (5)). Amennyiben ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében kíván bevonni az alkalmasság igazolására más gazdasági szereplőt, úgy annak nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (6) c) pontja szerinti kezességvállalásáról Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről. Az alkalmasság minimumkövetelményének megfelel az ajánlattevő, ha a megadott három év közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összeadva eléri az ajánlati felhívásban az egyes részekre meghatározott mértéket. 10

11 Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, az összeadott árbevételének csapadékvíz kezelés tárgyában el kell érnie a kiválasztott részekhez rendelt árbevételek közül a magasabb összegűt. Amennyiben ajánlattevő később kezdte meg tevékenységét, mint az előző három üzleti év, és ezért nem rendelkezik 36 hónapnyi árbevétellel, úgy árbevételének el kell érnie a fent megadott összegek hónapokra arányosított részét. A 310/2011. Korm. rendelet 14 (1) bekezdése szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságnak való megfelelést ajánlattevő a 310/2011. Korm. rendelet 14. (4a) bekezdésében meghatározott módon is megteheti Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 1. Ajánlattevőnek az ajánlatában referenciaigazolást kell benyújtania az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év közbeszerzés tárgya szerinti munkáiról a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésében vagy 17. (1a) bekezdésében meghatározott módon. A benyújtandó referenciaigazolásokból az ajánlatkérőnek egyértelműen meg kell tudnia állapítani az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Amennyiben a referenciaigazolás más, a közbeszerzés tárgyától eltérő építési beruházásokra is vonatkozik, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak műszaki paramétereit és ellenértékét elkülönítetten tartalmaznia kell. Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, a referencia összegének el kell érnie a kiválasztott részekhez rendelt referenciák közül a magasabb összegűt. 2. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatát a bevonni kívánt szakemberek személyéről, valamint a bevonni kívánt szakemberek szándéknyilatkozatát arról, hogy a teljesítés alatt rendelkezésre állnak Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt, RÉSZENKÉNT Ft ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi módokon. - Az ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig az ajánlatkérő fenti számláján rendelkezésre kell állnia. Közleményként kérjük megjelölni Ajánlati biztosíték Csapadékvíz 1. rész vagy 2. rész. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával, melynek eredeti példányát ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Átutalás esetén a biztosíték összegének az ajánlatkérő számláján rendelkezésre kell állnia, az erről szóló igazolást az ajánlatban csatolni kell. Bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel nyújtott ajánlati biztosíték esetében a rendelkezésre bocsátás a bank vagy biztosító által kiállított garancia illetve kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolása. 11

12 3.14. Egyéb nyilatkozatok Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az alábbi nyilatkozatokat: - titoktartási nyilatkozat - nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 80. ) - nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról (Kbt. 60. (5)) - nyilatkozat a teljesítési és jólteljesítési biztosítékokról (Kbt (5)) - nyilatkozat a szakember felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szerepléséről - szakember szándéknyilatkozata Pénzügyi és kivitelezési ütemterv, minőségvizsgálati terv, költségvetés, organizáció Ajánlattevőnek mind a két rész tekintetében kivitelezési ütemtervet, minőségvizsgálati tervet és a műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést beárazva csatolnia kell ajánlatához, továbbá jelen dokumentáció pontjában foglaltaknak megfelelően organizációs tervet kell benyújtania. Mind a két rész tekintetében pénzügyi ütemtervet is csatolni kell. A pénzügyi ütemtervnek tartalmaznia kell az egyes számlákhoz tartozó műszaki tartalmat a számla benyújtásának időpontját és a számla értékét. A kiadott költségvetésben nem szereplő, de ajánlattevő által szükségesnek ítélt tételekre kiegészítő tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől és az arra adott válasznak megfelelően módosíthatja csak a költségvetés tételeit. A költségvetésben kell egyértelműen megjelölni az egyes tételek típusát. Amennyiben gyártó vagy típus-hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható. Az egyenértékűség tekintetében ajánlatkérő a tervező, gyártó, illetve független akkreditált laboratórium nyilatkozatát vizsgálja. Amennyiben a Dokumentációban megjelölttől eltérő típust szerepeltet ajánlattevő ajánlatában, kérjük, csatolja annak magyar nyelvű műszaki leírását és paramétereit, megfelelőség igazolását, forgalomba-hozatali engedélyét és minden olyan dokumentumot, dokumentációt, amely alapján megállapítható a megajánlott típus és a dokumentációban meghatározott típus egyenértékűsége, továbbá összehasonlító táblázatban tételesen, objektíven mutassa be a két különböző termék egyenértékűségét. 12

13 IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 4.1. Az ajánlatok benyújtási határideje és a bontás helyszíne Az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig nyújthatja be. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával azaz július 02-án órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. címen, valamennyi ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja fel A bontás során ismertetett adatok Közvetlenül az ajánlatok felbontása előtt az ajánlatkérő ismerteti a szerződések teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és a becsült értéket. Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő felolvassa és a bontási jegyzőkönyvben, írásban rögzíti az ajánlattevők nevét, címét és a felolvasólapon feltüntetett ajánlati elemeket. Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontástól számított öt napon belül megküldi az ajánlattevők részére Az eljárás bizalmas volta Az ajánlatok bontásán az ott a Kbt. 62. (6) bekezdése alapján jelenlévő személy kérésére ajánlatkérő az ajánlatok ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a felolvasólapba való betekintést. A bontás után, az összegezés megküldését megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására vonatkozóan sem az ajánlattevőnek, sem pedig más olyan személynek, aki nem vesz részt ajánlatkérő részéről az eljárásban, kivéve a Kbt. 67. szerinti hiánypótlást és felvilágosítást, illetve a Kbt. 68., 69., 70. szerinti tájékoztatási és indokoláskérési lehetőségeket Az ajánlatok elbírálása Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; megítéli, hogy az ajánlattevő alkalmas vagy alkalmatlan-e a szerződés teljesítésére. Adott esetben megállapítja az érvénytelenséget és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Ajánlatok értékelése Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze, amelyekről megállapította, hogy az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat értékeli. Értékelési szempontrendszer: az összességében legelőnyösebb ajánlat mindkét rész esetében Részszempontok és súlyszámok: 1. Nettó ajánlati ár Organizációs terv minősége 20 (Alszempontok: a) minőségvizsgálati terv részletessége és vállalásai az építési ütemekkel összhangban (súlyszám: 5) b) a forgalom legkisebb mértékű zavarása érdekében tett intézkedések megléte (súlyszám: 12) c) a munkavégzés során a lakossági bejelentések kezelésének megléte (súlyszám: 3)) 13

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság út 44. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság út 44. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság út 44. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közszolgáltatói szerződés, Csabdi Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben