AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2015.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános előírások old. II. Ajánlattételre jogosultak old. III. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei old. IV. Az ajánlatok felbontása és értékelése old. V. A benyújtandó dokumentumok részletezése old. VI. Iratminták old. VII. Vállalkozási szerződés tervezet old. 2

3 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Bevezetés Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, az esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó, ajánlott iratmintát lehet felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. A közbeszerzési eljárással kapcsolatosan információt kérni és adni kizárólag írásban lehet. A jelen eljárás során a felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) és a kapcsolódó jogszabályok, végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak, melyeket az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül felsorolunk: évi CVIII. törvény A közbeszerzésekről évi XXXIV. törvény A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról 1.1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, elektronikus úton teszi egy részét jelszóval védetten - hozzáférhetővé az ajánlattevők számára. A dokumentáció egy része, annak pdf. változata letölthető a felhívás közzétételének napjától a internetes portálról a Közbeszerzés/Folyamatban lévő közbeszerzés/csapadékvíz kezelések kiépítése menüpontból. A műszaki dokumentáció és az ajánlattételhez szükséges szerkeszthető anyag a fenti menüpontból jelszó birtokában tölthető le, amely jelszót az ajánlatkérő bocsát rendelkezésre, miután a letöltő a letöltési adatalapot faxon megküldte a es faxszámra vagy annak aláírt, pdf. formátumát a jelen hirdetményben megadott címre Ajánlatkérő a beérkezett kérdéseket, az azokra adott válaszokkal együtt (kiegészítő tájékoztatás) ugyanezen a helyen teszi elérhetővé és letölthetővé. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtóknak elég egy dokumentáció letöltése. 3

4 1.2. Az ajánlati felhívás módosítása, visszavonása Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az ajánlati felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, az ajánlati felhívás visszavonásáról tájékoztatást küld azon gazdasági szereplőknek, akik érdeklődésüket jelezték Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő a megalapozott ajánlattételhez levélben, telefaxon, vagy ben kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban azok értelmezésére, pontosítására. Ajánlatkérő ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlatkérő nem tart helyszíni konzultációt. Ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást - amennyiben azt a válaszadási határidő előtti negyedik napnál később nyújtották be csak akkor kell megadnia, ha az az ajánlattételi határidő előtt lehetséges. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt (5) bekezdése szerint ésszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérőnek lehetősége van az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, ha a kiegészítő tájékoztatás szükséges a megfelelő ajánlattételhez, de elegendő idő nem áll rendelkezésre. Erről jogszabály szerint tájékoztatást ad. Amennyiben a feltett kérdésekre adott ajánlatkérői válaszok a dokumentációt, különösen a kiadott árazatlan költségvetést - esetleges ellentmondás feloldásaként- módosítják, ajánlattevőnek az ajánlatát a válasznak megfelelően kell elkészítenie Tájékoztató a Kbt. 54. (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan A Kbt. 54. (1) bekezdés alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. o Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság, 1106 Budapest, Fehér út 10., Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat Ingyenes (zöld) telefonszám: , o Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., Központi telefonszám: Központi faxszám: , Ajánlati kötöttség A Kbt. 83. (7) bekezdése értelmében jelen eljárásban az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap. Ez időtartam alatt az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve. Az ajánlati kötöttség kiterjesztésére a Kbt. 65. (2) bekezdése szerint van lehetőség. A nyertes ajánlattevő, illetve adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége a Kbt (5) bekezdése szerint 60 nappal meghosszabbodik. 4

5 1.6. Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a dokumentáció és ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás ajánlattevő terhére esik Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás tárgyának teljesítésére. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát az esetleges hiánypótlást követően is hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Az ajánlatkészítés költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését a 165. (2) bekezdésében foglalt eset kivételével semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől Részajánlat, többváltozatú ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot igen, többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be Az ajánlat módosítása és visszavonása Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja. A módosított ajánlat csomagolásán a Módosított ajánlat megjelölést is fel kell tüntetni. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt benyújtott módosított ajánlat kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot nem veszi figyelembe, és azt haladéktalanul visszaküldi ajánlattevőnek. Az előírt ajánlattételi határidő után előterjesztett ajánlatmódosítást ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlatát- a hiánypótlás Kbt-ben meghatározott eseteit kivéve- még ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja. Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlatok felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt az ajánlattételi határidő lejárta előtt benyújtania ajánlatkérő részére. Ha ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonja ajánlatát, ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére visszaszolgáltatja. Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlati kötöttségének ideje alatt vonja vissza ajánlatát, ajánlatkérő a beadott ajánlatot nem szolgáltatja vissza. 5

6 Ajánlatkérő, az ajánlattevő ajánlattételi határidő után visszavont ajánlatával összefüggő kárát a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint érvényesítheti Hiánypótlás Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján hiánypótlásra biztosít szükség esetén több alkalommal is lehetőséget, de egy hiánnyal, illetve hiányossággal kapcsolatban hiánypótlás csak egy alkalommal rendelhető el Tájékoztató a határidőkről A tájékoztatás kérés határideje kötelező válaszadással: A kötelező kiegészítő tájékoztatás megküldésének határideje: Ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje: óra Ajánlattételi határidő: óra Az ajánlatok bontása: óra Az összegezés megküldésének tervezett napja: A szerződéskötés tervezett időpontja: óra 6

7 II. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK 2.1. Ajánlattevő Ajánlattevő lehet bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Az ajánlattételi határidő lejárta után az ajánlattevő(k) személyében változás nem következhet be, kivéve a Kbt. 67. (3) bekezdés második mondata szerinti átminősítés Ajánlattevőre, közös ajánlattevőre vonatkozó kizáró okok és alkalmasságuk Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő nem tartozik-e az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá és ellenőrzi pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő), a Kbt. 55. (6) bekezdésében foglalt esetekben Alvállalkozókra vonatkozó kizáró okok Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz, kivéve a Kbt pontjának a)-c) alpontjai szerinti személyek vagy szervezetek. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az alvállalkozó nem tartozik-e az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt ára, miszerint ha egy személy, vagy szervezet a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben vesz majd részt a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó kizáró okok Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik-e az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá Összeférhetetlenség Azon személy vagy szervezet, amely közreműködik az ajánlatkérő eljárásával vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységében, nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben ez a közreműködés a verseny tisztaságát veszélyezteti, figyelembe véve a Kbt. 24. (5) bekezdésében foglaltakat. 7

8 III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 3.1. Az ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma Az ajánlatokat az alábbi példányokban, egyetlen zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként kell benyújtani 1.a) a teljes ajánlatot egy papír alapú, eredeti példányban nem bontható kötésben, a tartalommal bíró oldalakat folyamatosan sorszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva, 1.b) elektronikus adathordozón, egy példányban, amelyben szerepeljen a teljes ajánlat, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező pdf. formátumban ÉS a részletes, árazott költségvetés, írható Excel formátumban. Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy postai úton való beadás esetén, az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatnak kézbesítettnek kell lennie. Tájékoztatásul közöljük, hogy a helyi postafiókba érkezett küldeményeket általában a következő munkanapon, a délelőtti órákban kézbesítik. Személyesen történő benyújtás esetében a Budapest, Havashalom u. 43. szám alatti, Polgármesteri Hivatal fsz. 8-ban található Ügyfélszolgálaton kell leadni az ajánlatot. A csomagoláson az alábbi adatok szerepeljenek: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos! Az elektronikus adathordozón lévő példányt a teljesen kész papír alapú ajánlati példányról kell készíteni. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő a papír alapú ajánlati példány adatait ismerteti. A papír alapú és az elektronikus adathordozón lévő példányban esetleg előforduló ellentmondás esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget Az ajánlat formai követelményei és nyelve A papír alapú ajánlatot (annak minden lapját) roncsolás nélkül nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni. A csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni és le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevőnek alá kell írnia. Az ajánlatot folyamatos, azaz minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett oldalszámozással kell ellátni, melynek alapján a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, melyet az ajánlat elején kérünk elhelyezni. Az ajánlatban lévő dokumentumokat az adott gazdálkodó szervezetnél arra jogosultnak alá kell írnia. Az aláírásra jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal kell igazolni. Ha az ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. A szakemberek rendelkezésre állásáról szóló szándéknyilatkozatot önmaguknak kell aláírniuk. Az ajánlatkérő által előírt formai követelményeknek való nem megfelelés nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. 8

9 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy minden olyan iratot eredetiben kell benyújtani, amelyet a Kbt. 36. (3) bekezdésének alapján ilyen formátumban kér az ajánlatkérő. Ajánlatkérő az alábbi dokumentumok eredeti példányban való benyújtását írja elő: - Felolvasólap - Meghatalmazás képviseletre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá a dokumentumot) - Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján - Ajánlattevői nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosítékról a Kbt (5) bekezdése alapján - Árazott költségvetés - Ajánlati biztosíték utalás esetén a banki igazolás, biztosítási kötvény, bankgarancia esetén a kötvény, garancialevél Az ajánlatot kizárólag magyar nyelven, kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és jelen dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős fordítást is. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen módosítást (javítást) hajtottak végre az ajánlat beadása előtt, az aláíró személynek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia Az ajánlat általános tartalmi követelményei A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését:.. (képviselő cég neve), mint a (egyik közös ajánlattevő neve) és a (másik közös ajánlattevő neve) közös ajánlattevők képviselője. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. A dokumentáció részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban észrevétel, javaslat nem tehető Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. (1) bekezdése alapján. Azonban nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok értékelése során figyelembe vételre kerül, de megtilthatja az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát (Kbt. 80. (2) bekezdés). Nem korlátozható, vagy tiltható meg a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok nyilvánosságra hozatala Felolvasólap Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. (3) bekezdésében megadott információkat. 9

10 3.6. Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 60. ) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Emellett nyilatkoznia kell arról, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. (5)), közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyedileg kell erről nyilatkozniuk Közös ajánlattevők nyilatkozata Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a Kbt ának megfelelő nyilatkozatot és a közös ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak minimálisan rendelkeznie kell arról, hogy a teljesítési és jólteljesítési biztosítékot melyik közös ajánlattevő bocsátja rendelkezésre és ki a számla kiállítására jogosult Nyilatkozat a kizáró okokról Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt (1) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, az 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan külön jogszabályban (310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell adott esetben arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőt Nyilatkozat a bevonni kívánt alvállalkozókról Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozók bevonásáról Az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő bevonásával kapcsolatos nyilatkozatok Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján arról, hogy az ajánlati felhívás mely pontjában előírt, mely alkalmassági követelmény teljesítésére von be más gazdasági szereplőt, illetve meg kell neveznie ezen gazdasági szereplőt. Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni az alkalmasság igazolására, úgy ezt az alvállalkozót a Kbt. 40. (1) a) pontjáról szóló nyilatkozatában meg is kell neveznie. Amennyiben ajánlattevő a referenciák tekintetében kíván bevonni az alkalmasság igazolására más gazdasági szereplőt, úgy ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy milyen módon vonja be a szerződés teljesítésébe az adott gazdasági szereplőt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az erőforrások a szerződés időtartama alatt rendelkezésre állnak (Kbt. 55. (5)). Amennyiben ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében kíván bevonni az alkalmasság igazolására más gazdasági szereplőt, úgy annak nyilatkoznia kell a Kbt. 55. (6) c) pontja szerinti kezességvállalásáról Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről. Az alkalmasság minimumkövetelményének megfelel az ajánlattevő, ha a megadott három év közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összeadva eléri az ajánlati felhívásban az egyes részekre meghatározott mértéket. 10

11 Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, az összeadott árbevételének csapadékvíz kezelés tárgyában el kell érnie a kiválasztott részekhez rendelt árbevételek közül a magasabb összegűt. Amennyiben ajánlattevő később kezdte meg tevékenységét, mint az előző három üzleti év, és ezért nem rendelkezik 36 hónapnyi árbevétellel, úgy árbevételének el kell érnie a fent megadott összegek hónapokra arányosított részét. A 310/2011. Korm. rendelet 14 (1) bekezdése szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságnak való megfelelést ajánlattevő a 310/2011. Korm. rendelet 14. (4a) bekezdésében meghatározott módon is megteheti Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 1. Ajánlattevőnek az ajánlatában referenciaigazolást kell benyújtania az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év közbeszerzés tárgya szerinti munkáiról a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésében vagy 17. (1a) bekezdésében meghatározott módon. A benyújtandó referenciaigazolásokból az ajánlatkérőnek egyértelműen meg kell tudnia állapítani az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Amennyiben a referenciaigazolás más, a közbeszerzés tárgyától eltérő építési beruházásokra is vonatkozik, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak műszaki paramétereit és ellenértékét elkülönítetten tartalmaznia kell. Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, a referencia összegének el kell érnie a kiválasztott részekhez rendelt referenciák közül a magasabb összegűt. 2. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatát a bevonni kívánt szakemberek személyéről, valamint a bevonni kívánt szakemberek szándéknyilatkozatát arról, hogy a teljesítés alatt rendelkezésre állnak Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt, RÉSZENKÉNT Ft ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (2) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi módokon. - Az ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melynek legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig az ajánlatkérő fenti számláján rendelkezésre kell állnia. Közleményként kérjük megjelölni Ajánlati biztosíték Csapadékvíz 1. rész vagy 2. rész. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia nyújtásával, melynek eredeti példányát ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. - Az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Átutalás esetén a biztosíték összegének az ajánlatkérő számláján rendelkezésre kell állnia, az erről szóló igazolást az ajánlatban csatolni kell. Bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel nyújtott ajánlati biztosíték esetében a rendelkezésre bocsátás a bank vagy biztosító által kiállított garancia illetve kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolása. 11

12 3.14. Egyéb nyilatkozatok Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az alábbi nyilatkozatokat: - titoktartási nyilatkozat - nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 80. ) - nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról (Kbt. 60. (5)) - nyilatkozat a teljesítési és jólteljesítési biztosítékokról (Kbt (5)) - nyilatkozat a szakember felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szerepléséről - szakember szándéknyilatkozata Pénzügyi és kivitelezési ütemterv, minőségvizsgálati terv, költségvetés, organizáció Ajánlattevőnek mind a két rész tekintetében kivitelezési ütemtervet, minőségvizsgálati tervet és a műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést beárazva csatolnia kell ajánlatához, továbbá jelen dokumentáció pontjában foglaltaknak megfelelően organizációs tervet kell benyújtania. Mind a két rész tekintetében pénzügyi ütemtervet is csatolni kell. A pénzügyi ütemtervnek tartalmaznia kell az egyes számlákhoz tartozó műszaki tartalmat a számla benyújtásának időpontját és a számla értékét. A kiadott költségvetésben nem szereplő, de ajánlattevő által szükségesnek ítélt tételekre kiegészítő tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől és az arra adott válasznak megfelelően módosíthatja csak a költségvetés tételeit. A költségvetésben kell egyértelműen megjelölni az egyes tételek típusát. Amennyiben gyártó vagy típus-hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható. Az egyenértékűség tekintetében ajánlatkérő a tervező, gyártó, illetve független akkreditált laboratórium nyilatkozatát vizsgálja. Amennyiben a Dokumentációban megjelölttől eltérő típust szerepeltet ajánlattevő ajánlatában, kérjük, csatolja annak magyar nyelvű műszaki leírását és paramétereit, megfelelőség igazolását, forgalomba-hozatali engedélyét és minden olyan dokumentumot, dokumentációt, amely alapján megállapítható a megajánlott típus és a dokumentációban meghatározott típus egyenértékűsége, továbbá összehasonlító táblázatban tételesen, objektíven mutassa be a két különböző termék egyenértékűségét. 12

13 IV. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 4.1. Az ajánlatok benyújtási határideje és a bontás helyszíne Az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig nyújthatja be. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával azaz július 02-án órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. címen, valamennyi ajánlattevő jelenlétének (képviseletének) lehetőségét biztosítva bontja fel A bontás során ismertetett adatok Közvetlenül az ajánlatok felbontása előtt az ajánlatkérő ismerteti a szerződések teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és a becsült értéket. Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő felolvassa és a bontási jegyzőkönyvben, írásban rögzíti az ajánlattevők nevét, címét és a felolvasólapon feltüntetett ajánlati elemeket. Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontástól számított öt napon belül megküldi az ajánlattevők részére Az eljárás bizalmas volta Az ajánlatok bontásán az ott a Kbt. 62. (6) bekezdése alapján jelenlévő személy kérésére ajánlatkérő az ajánlatok ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a felolvasólapba való betekintést. A bontás után, az összegezés megküldését megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására vonatkozóan sem az ajánlattevőnek, sem pedig más olyan személynek, aki nem vesz részt ajánlatkérő részéről az eljárásban, kivéve a Kbt. 67. szerinti hiánypótlást és felvilágosítást, illetve a Kbt. 68., 69., 70. szerinti tájékoztatási és indokoláskérési lehetőségeket Az ajánlatok elbírálása Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; megítéli, hogy az ajánlattevő alkalmas vagy alkalmatlan-e a szerződés teljesítésére. Adott esetben megállapítja az érvénytelenséget és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni Ajánlatok értékelése Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze, amelyekről megállapította, hogy az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat értékeli. Értékelési szempontrendszer: az összességében legelőnyösebb ajánlat mindkét rész esetében Részszempontok és súlyszámok: 1. Nettó ajánlati ár Organizációs terv minősége 20 (Alszempontok: a) minőségvizsgálati terv részletessége és vállalásai az építési ütemekkel összhangban (súlyszám: 5) b) a forgalom legkisebb mértékű zavarása érdekében tett intézkedések megléte (súlyszám: 12) c) a munkavégzés során a lakossági bejelentések kezelésének megléte (súlyszám: 3)) 13

14 Ajánlati ár és árforma Az ajánlati árat HUF-ban, nettó ár + 5% tartalékkeret + ÁFA = bruttó ár bontásban kell meghatározni a megfelelő iratminta felhasználásával. Az ajánlattevő által megajánlott, a tartalékkeretet nem tartalmazó nettó ajánlati ár kerül értékelésre. Ajánlattevőnek az ajánlatban a részletes költségvetés kitöltésével kell az ajánlati árat és annak elemeit alátámasztani. Ajánlattevő az ajánlatban megjelölt ajánlati áron túl egyéb költségigénnyel nem léphet fel ajánlatkérő felé. Az ajánlati árat ajánlattevőnek a szerződés időtartamának, valamint a szerződésben meghatározott fizetési feltételek figyelembevételével prognosztizáltan kell kialakítania. Ajánlatkérő a nettó ár 5%-a mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználása az ajánlattevő közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik. Amennyiben olyan munkamenet kerül elvégzésre pótmunkaként, amelyre nincs az ajánlatban szereplő költségvetési tétel, Megrendelő a TERC árazó-programban szereplő normaárat fogadja el anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjjal számított munkadíjat veszi figyelembe. A tartalékkeret terhére végzett munkák elszámolása külön számla alapján történik a nettó ajánlati ár elszámolásával egyidejűleg. Abban az esetben, ha az 5%-os tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel tételes elszámolás után a szerződés összege csökkentésre kerül. Az 5%-os tartalékkereten kívüli eredeti műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető Organizációs terv minősége szempont alszempontjai: Ajánlattevőnek az ajánlathoz a részek vonatkozásában külön-külön - organizációs tervet kell csatolnia az alábbiak szerint: A. Mutassa be a forgalom legkisebb mértékű zavarása érdekében tett intézkedéseket jelen dokumentáció pontja figyelembevételével, készítsen ütemtervet (Gantt diagramot) az alábbiak figyelembe vételével a) Adja meg a fő munkanemekre vonatkozó ütemtervet az építési szakaszok, valamint a munkafázisok időtartamának, minősítő vizsgálatok helyének megjelölésével, a minőségvizsgálati tervvel összhangban. b) Az ütemtervben megadott műveletek sorrendje feleljen meg az építési technológiának, és a műszaki irányelveknek. Az ütemterv részletessége olyan legyen, hogy abból c), d) e) f) pontokban megadott feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen. c) Az ütemtervben adja meg azt az idő intervallumot, amely alatt az érintett ingatlanokat az adott összefüggő építési szakaszon a csatornaépítés ideje alatt nem lehet gépjárművel megközelíteni. Az idő intervallum egy-egy szakaszon nem haladhatja meg 2 nap időtartamot. d) Kérjük az ütemtervben a teljes lezárás helyét pontos azonosítható megjelöléssel, időtartammal megadni. e) A gyalogos forgalmat folyamatosan biztosítani kell, ennek biztosítását az ütemtervben is jelölni kell. f) Az építést a befogadótól kell kezdeni és az építés ideje alatt a csapadékvíz elvezetését folyamatosan biztosítani kell. B. Mutassa be a munkavégzés során a lakossági bejelentések kezelését jelen dokumentáció pontja figyelembevételével és adja meg az érintett lakosság kiértesítésének módját, idejét, a kiértesítés tartalmát különös figyelemmel a lezárások mértékére és idejére. 14

15 C. Csatoljon minőség vizsgálati tervet, amely pontosan tartalmazza a kivitelező által végzendő feladatokhoz tartozó valamennyi minősítő vizsgálat számát és gyakoriságát, az építési ütemekhez igazodva, a pontban megadottak szerint A minőségvizsgálati terv részletessége és vállalásai Maximális pontszámot az az ajánlattevő kapja, akinek a minőségvizsgálati terve a minősítéshez szükséges valamennyi munkaszakaszra az összes szabvány szerinti vizsgálatot tartalmazza, megadja az elvégzendő vizsgálatok számát, és azt a szabvány minimum értéket meghaladóan a helyi szakaszokhoz, építési ütemekhez igazítja A forgalom legkisebb mértékű zavarása érdekében tett intézkedések megléte A maximális pontszámot az az ajánlattevő kapja, aki az építési ütemtervet a A. szerinti a), b), c.) d.) e.) és f) pontokat figyelembe véve készíti el, és teljesíti a következő feltételeket. Mind a gyalogosok, mind a járművel közlekedők érdekében olyan intézkedéseket mutat be az organizációs tervben, amelyek a munkavégzés időszakában biztosítják a járdán vagy kijelölt terelőúton a kerekes székkel, babakocsival illetve járművel való biztonságos közlekedést. A közlekedők legkisebb mértékű zavarása mellett biztosítja a forgalom folyamatosságát A lehető legrövidebb időn belül igyekszik feloldani a forgalomkorlátozásokat. Az ajánlatkérő a hiányosságok mértéke alapján rangsorolja (sorba rendezi) a beérkezett ajánlatokat. A hiányos ajánlatok a legteljesebb ajánlathoz viszonyítottan kevesebb pontot kapnak A munkavégzés során a lakossági bejelentések kezelésének megléte Ebben az alszempontban az ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő milyen vállalást tesz a munkavégzés időszakában a lakossági bejelentések kezelésére, milyen részletességgel mutatja be, hogy a kivitelezés során felmerült biztonságos közlekedést veszélyeztető helyzeteket (mind a gyalogosok, a kerekes székkel, a babakocsival közlekedők, mind a járművel közlekedők számára) mennyi időn belül állítja helyre. Az ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy a bejelentéseket milyen módon lehet megtenni, kik az adott bejelentéseket kezelő személyek (név, beosztás, elérhetőség), mennyi időn belül reagálnak a bejelentésre munkaidőben, munkaidőn túl és havária esetben, mennyi időn belül kezdik meg az adott munkavégzést (kiszállási idő), mennyi a helyreállítás várható időtartama. Az ajánlatkérő a vállalás értékelésekor fontosnak tartja a biztonság, a gyorsaság, a nyomon követhetőség szempontjainak érvényesülését. A maximális pontszámot az kapja, aki a lakossági panaszokra a lehető legrövidebb időn belül reagál (maximum 24 óra), valamint a leggördülékenyebb és nyomon követhető folyamatot állít fel a bejelentések kezelésére. Továbbá a szükséges lezárásokról, korlátozásokról az érintetteket időben értesíti, pontosan megadja a szükséges lezárások időtartamát a technológiai idő figyelembevételével. Ha a reagálási időn belüli helyreállítási feladatok folyamata nem áttekinthető, nem állapítható meg a bejelentés kezelési rendszer megfelelő működése, vagy ilyen rendszert az ajánlattevő nem kíván működtetni, vagy a reagálási idő meghaladja a 24 órát, az ajánlatkérő a hiányosságok mértéke alapján rangsorolja (sorba rendezi) a beérkezett ajánlatokat. A hiányos ajánlatok a legteljesebb ajánlathoz viszonyítottan kevesebb pontot kapnak. 15

16 Az ajánlatok értékelése során adható pontszám és a pontozás módszere Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az 1. részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított arányosítás). P = A A legjobb vizsgált (P max - P min )+P min A 2. részszempont /alszempontok/ akként kerül értékelésre, hogy az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint érnek el helyezést (sorbarendezés). P = A A vizsgált legjobb A A legrosszabb legrosszabb (P max - P min )+P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4.6. Összegezés Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlatok értékelését követően az összegezés megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 65. (1) bekezdésének megfelelően. Az összegezés megküldésének tervezett napja: július 15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a megadott tervezett időponttól eltérő időpontban küldje meg az összegezést. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az összegezés megküldésének tervezett napja nem köti ajánlatkérőt, az csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget csak a Kbt. 65. (1) bekezdésében körülírt határidő jelent. A tervezett időpont módosulása nem alapozza meg a megkötött szerződés bárminemű későbbi módosítását, emiatt sem kártérítési sem egyéb igényt ajánlattevő nem nyújthat be Biztosítás A nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés teljes időtartamára teljes körű (all risks) felelősségbiztosítást kötni, amely az 1. rész tekintetében Ft/káresemény kárértékű és min Ft éves kárértékű, a 2. rész tekintetében Ft/káresemény kárértékű és min Ft éves kárértékű. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérőnek át kell adnia. 16

17 4.8. A szerződés Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel köti meg a szerződést, legkorábban az összegezés megküldését követő naptól számított tizenegyedik napon. A szerződéskötés tervezett időpontja: július 27-én óra. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő a szerződést a következő, legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel kötheti meg, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A szerződéskötéstől való ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult. Ez esetben az ajánlati biztosíték ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati felhívásban szereplő, a szerződés teljesítési határidejére vonatkozó dátum csak az ajánlattevő teljesítését foglalja magába. Ajánlattevőnek a teljesítési határidő lejártáig a munkákat el kell végeznie és készre kell jelentenie. Az átadás-átvételi eljárás a készre jelentés után kezdődik. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad Teljesítési és jólteljesítési biztosíték A teljesítési biztosíték mértéke mindkét rész tekintetében a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A Kbt. 126 (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető az alábbi módokon: - Óvadékként, az ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melyet ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. Közleményként kérjük megjelölni Teljesítési biztosíték Csapadékvíz kezelés 1. rész vagy 2. rész. - Bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtásával, melynek eredeti példányát ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybe vehető, futamideje a teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart. - Banki készfizető kezesség: a kezességvállalás eredeti példányát ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A kezességvállalás megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybe vehető, futamideje a teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart. - Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A teljesítési biztosíték megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybe vehető, futamideje a teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart. A jólteljesítési biztosíték mértéke mindkét rész tekintetében a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A Kbt. 126 (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető az alábbi módokon: - Az ajánlatkérő számú számlájára átutalással, melyet ajánlattevő a végszámla benyújtásának időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsát. Közleményként kérjük megjelölni Jólteljesítési biztosíték Csapadékvíz kezelés 1. rész vagy 2. rész - Bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtásával, melynek eredeti példányát ajánlattevő a végszámla benyújtásának időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A jólteljesítési bankgarancia megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybe vehető, futamideje a teljesítés időpontját, az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 év. 17

18 - Banki készfizető kezesség: a kezességvállalás eredeti példányát ajánlattevő a végszámla benyújtásának időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A kezességvállalás megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybe vehető, futamideje az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 év. - Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, melynek eredeti példányát ajánlattevő a végszámla benyújtásának időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A jólteljesítési biztosíték megfelelő, ha az feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül igénybe vehető, futamideje az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 év Pénzügyi elszámolás Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Számlákat utcánként lehet benyújtani az alábbiak szerint: 1. rész: A Vidámvásár utcai árokrekonstrukció és a Somkút utcai csapadékcsatorna építés tekintetében 1-1 részszámla nyújtható be hiány- és hibamentes műszaki átadásátvételi eljárást követően. Végszámla, ami tulajdonképpen a második részszámla sikeres és lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás után nyújtható be. Ajánlattevő választhatja meg a számlázás és így a kivitelezés sorrendjét. A pénzügyi ütemtervet választásának megfelelően és az organizációs tervben megadott szempontok figyelembevételével kell elkészíteni. 2. rész: A Szlovák utcai vízelvezető rendszer kiépítése tekintetében 1 számla (végszámla) nyújtható be a sikeres és lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás után. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt a és a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -a rendelkezéseinek megfelelően átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel, az Art. 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés alapján történő, havonta nettó módon számított Ft-ot meghaladó kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a kifizetés időpontját megelőzően bemutat vagy átad egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy ha a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt (1) bekezdésében és a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. -ában foglaltakra. 18

19 V. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást eredményezhet, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva) ajánlattevő(k) alvállalkozó(k) X alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) Felolvasólap eredeti X Közös ajánlat esetén közös ajánlattevők nyilatkozata (Kbt. 25. ) egyszerű másolat X Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírás-minta Meghatalmazás képviseletre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá a dokumentumot) Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján Nyilatkozat a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdése alapján a kizáró okokról Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) kc) pontja alapján a kizáró okokról Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján a kizáró okokról (adott esetben) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján az alvállalkozókról Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. (5) ( 6) bekezdése alapján az alkalmasság igazolására bevont szervezetekről A Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti szervezet nyilatkozata az erőforrások rendelkezésre állásáról (ha van ilyen szervezet vagy személy) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozat Gazdasági illetve pénzügyi alkalmasság igazolása a 310/2011. Korm. rendelet 14. (4a) bekezdésében meghatározott módon. (adott esetben) egyszerű másolat X X X eredeti eredeti egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat X X X X X X X X X egyszerű másolat X X X egyszerű másolat X X 19

20 BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM FORMA BENYÚJTÓ A szerződést kötő másik fél által kiadott referenciaigazolások Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása a 310/2011. Korm. rendelet 17. (1a) bekezdésében meghatározott módon. (adott esetben) Titoktartási nyilatkozat Nyilatkozat az üzleti titokról Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján Ajánlattevői nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosítékról a Kbt (5) bekezdése alapján Pénzügyi ütemterv Kivitelezési ütemterv Árazott költségvetés (1 db CD-n is) Organizáció Minőségvizsgálati terv Ajánlattevői nyilatkozat a szakember felelős műszaki vezetői névjegyzékben való szerepléséről Ajánlattevői nyilatkozat szakember bevonásáról Szakember szándéknyilatkozat Műszaki leírások a tervező, gyártó, akkreditált laboratórium saját formátumában az egyenértékűség igazolására (amennyiben releváns) ajánlattevő(k) alvállalkozó(k) alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) egyszerű másolat X X X egyszerű másolat X egyszerű másolat X X* X* egyszerű másolat egyszerű másolat eredeti egyszerű másolat egyszerű másolat eredeti egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat egyszerű másolat Ajánlati biztosíték - igazolás eredeti X * Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolására bevon más gazdasági szereplőt, úgy az ajánlatban csatolni kell az ezen szervezet által kitöltött titoktartási nyilatkozatot is. X X X X X X X X X X X X 20

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás II. építési ütem nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítésének kivitelezési munkái nemzeti,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerület burkolat-felújítás 2013/I. nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2013.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban fűtési hálózat és gázkazánok kiépítése nemzeti,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz.

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Ajánlattételi felhívás A Kbt. 113. szerinti eljáráshoz. Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város: Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerület Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás 2. ütem tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz.

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz. Ajánlattételi felhívás A Kbt. 115. szerinti eljáráshoz. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város: Budapest

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz.

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Ajánlattételi felhívás A Kbt. 115. szerinti eljáráshoz. Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város: Budapest

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz.

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Ajánlattételi felhívás A Kbt. 115. szerinti eljáráshoz. Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város: Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi térfigyelő rendszer bővítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz.

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Ajánlattételi felhívás A Kbt. 115. szerinti eljáráshoz. Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város: Budapest

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz.

Ajánlattételi felhívás A Kbt szerinti eljáráshoz. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Ajánlattételi felhívás A Kbt. 115. szerinti eljáráshoz. Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város: Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés / Budapest XVI. kerület, Margit utcai orvosi rendelő felújítása.

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés / Budapest XVI. kerület, Margit utcai orvosi rendelő felújítása. KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Az Eötvös Collegium délnyugati földszinti szárnyának részleges átalakítása, felújítása.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Az Eötvös Collegium délnyugati földszinti szárnyának részleges átalakítása, felújítása. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó B u d a p e s t F ő v á r o s X V I. K e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t a (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) B u d a p e s t X V I. k e r ü l e t i r C e

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (részvételi szakasz) 69-es villamos vonalán felújítás kivitelezése (Zsókavár utca) (eljárás száma: BKV Zrt. TB-42/16.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (részvételi szakasz) 69-es villamos vonalán felújítás kivitelezése (Zsókavár utca) (eljárás száma: BKV Zrt. TB-42/16. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS (részvételi szakasz) 69-es villamos vonalán felújítás kivitelezése (Zsókavár utca) (eljárás száma: ) 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Budapesti

Részletesebben

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő:

Ajánlatkérő az alábbi munkák megrendelését opcionálisan írja elő: 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben