Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz"

Átírás

1 KTV ÁSZF Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Pér községben október 1-től a VidaNet Zrt. gyakorolja a szolgáltatói jogokat Pér-i Ügyfélszolgálat címe: 9099 Pér Fehérvári u A tulajdonosi ellenőrzések, előfizetői panaszok, új bekapcsolások helyszíni intézése céljából Nyitva tartási ideje: páros hetente Szombat óráig Telefonszáma: 06-96/ / ; / ; / Egyéb elérhetősége: faxszáma: 06-96/ címe: Sé-i Ügyfélszolgálat címe: 9700 Szombathely Szent Imre herceg u. 8. Nyitva tartási ideje: Hé-Pé 7-16 óráig Telefonszáma: 06-94/ / ; / ; / Egyéb elérhetősége: faxszáma: 06-94/ címe: Módosítva: március. 29.

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása 3. Az előfizetői szerződés, a szolgáltatások igénybevétele 3.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás 3.2. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei 3.3. A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai 4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítése 4.1. Igénybejelentés 4.2. A szolgáltatás-hozzáférési pont kivitelezése 5. A szolgáltatások minősége 5.1. A szolgáltatások minőségi célértékei 5.2. A minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere 6. Az előfizetői szerződés megkötése 6.1 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 6.2. Az előfizetői jogviszony létrejötte 6.3. A legrövidebb szerződési időszak 7. Az előfizetői szerződés módosítása 7.1. A szerződés módosításának egyes esetei és feltételei 7.2. Egyoldalú szerződésmódosítás, az előfizető tájékoztatásának módja 7.3. A díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei, a fizetendő díj mértéke 7.4. Az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje 8. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetése 8.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésnek esetei 8.2. Az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama 8.3. A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke 9. Az előfizetői szolgáltatás korlátozása 9.1. Az előfizető által indított vagy végződtetett forgalom korlátozásának esetei 10. Az előfizetői szerződés megszűnése Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei Előfizető díjfizetési határideje 11. Hibabejelentés A hibabejelentő elérhetősége A vállalt hibaelhárítási célértékek A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete 12. Ügyfélszolgálat 2/34

3 12.1. Ügyfélszolgálat működése Az előfizetői bejelentések, panaszok intézése Díjreklamáció intézése Kötbér igények intézése Kártérítési igények intézése 13. Az előfizető jogai Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítés esetén Az előfizetőt megillető kötbér mértéke Hibajavítás esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 14. Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei 15. Adatkezelés, adatbiztonság 16. Az előfizetői szolgáltatások díjai Egyszeri díjak Rendszeres díjak Díjazási időszakok Kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások A kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a visszafizetés feltételeil A díjfizetés és a számlázás módja és ideje 17. A szolgáltató-választással kapcsolatos eljárás részletes szabályai 17/a A Szolgáltató jogai 17/b Vis major 18. Az általános szerződési feltételek hatálya, elérhetősége Mellékletek: 1. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai 2. sz. melléklet: Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei 3. sz. melléklet: Igénybejelentés szolgáltatás hozzáférési pont létesítéséhez 4. sz. melléklet: A szolgáltatás hozzáférési pont létesítésével összefüggésben fizetendő díjak 5. sz. melléklet: Egyéni előfizetői szerződés 6. sz. melléklet: Az egyéni előfizetői szerződés módosításáért fizetendő díjak 7. sz. melléklet: A szolgáltatás szüneteltetésével összefüggésben fizetendő díjak 8. sz. melléklet: Az Előfizető által fizetendő hibaelhárítási illetve javítási díjak 9. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 10. sz. melléklet: A Szolgáltató ügyfélszolgálatának és hibajelentő szolgálatának adatai 11. sz. melléklet: Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 3/34

4 Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató adatai (1) Név, cím: A szolgáltató neve: Vasi FULL-TÁV Tervezési - Kivitelezési és Kereskedelmi Kft. Rövidített neve: Vasi FULL-TÁV Kft. Székhelyének címe: 9700 Szombathely Szent Imre herceg u. 8. Telephelye címe: 9099 Pér Fehérvári u Tel/fax: 06-96/ (2) Egyéb adatok: Telefonszáma: 06-94/ ; / ; / ; / Faxszáma: 06-94/ címe: Kapcsolattartó személy neve: Rácz István Ügyvezető igazgató Címe: 9700 Szombathely Szent Imre herceg u. 8. Adószáma: Vállalkozás szervezeti formája: Korlátolt felelőssségű társaság Cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma: Cg A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása (1) A Szolgáltató a következő szolgáltatás(oka)t nyújtja: Vezetékes műsorelosztás Műszaki előírás száma: MSZ 11458/2-87, MSZ-EN :1998 Statisztikai besorolása: SZJ Vezetékes műsorjelelosztás (kábel-tv, rádió) Meghatározása: Az elektronikus hírközlésről szóló évi C.tv pont szerinti műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes (kábeles) hálózaton vagy nem műsorszóró rádió távközlő rendszeren a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység. Az egyes szolgáltatás-típusok részletes leírása jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes szolgáltatástípusokon belül a szolgáltatástípusok elemeiből szolgáltatáscsomagokat állítson össze. A szolgáltatáscsomagok 4/34

5 leírását, valamint díjait a szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi, azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni. A Szolgáltató az ÁSZF előfizetői szerződést érintő módosítására vonatkozó értesítési kötelezettségét a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal korábban az alábbiak szerint teljesíti: a) az előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy b) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, vagy c) az értesítendő előfizetők köréhez igazodó terjesztésű, ingyenes időszaki lapban feladott közlemény útján, vagy d) amennyiben a c) pont szerinti időszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy minden előfizetője számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra időtartamban való közzététellel. Az ÁSZF módosítására vonatkozó értesítési módok közül a c) és d) pont szerinti mód nem alkalmazható a szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítás esetén. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének időpontját; d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét; e) ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét; f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja; g) az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat, felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. (2) A Szolgáltató szolgáltatásainak minden esetben meg kell felelniük a rá vonatkozó szabványoknak, továbbá a vállalt műszaki megfelelőségi célértékeknek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatott műsorokkal kapcsolatban az érdekkörén kívül eső okokból történő műszaki hibákért, és vételkimaradásokért, így különösen a műsorok előállítóinak és szétosztóinak tevékenységéért, a műsorok tartalmáért és azok megváltozásáért, egyes műsorok szüneteltetéséért vagy megszüntetéséért, kódolás vagy műholdváltás miatti vételi ellehetetlenülésükért, a műsorszétosztásban részt vevő műszaki berendezések teljesítmény ingadozásából, meghibásodásából, és egyéb külső zavarokból adódó vételi hibákért, valamint a mindenkori nemzetközi és hazai törvények, rendeletek, és szerzői jogi megállapodásokból eredő műsorkimaradásokért. Ha a szolgáltatott műsorcsomag (ok) valamelyik műsora a Szolgáltatón kívül álló ok miatt megszűnik vagy vétele tartósan ellehetetlenül, vagy elfogadhatatlan minőségűvé válik, a Szolgáltató jogosult a műsort az Előfizetők igényének figyelembe vétele mellett más műsorral helyettesíteni. (3) A Szolgáltató a vezetékes műsorelosztási szolgáltatáson belül az egyidejűleg továbbított műsorok eltérő mennyiségére és összetételére való tekintettel műsorcsomagokat alakított ki, melyek elnevezését, a bennük szereplő műsorokat (megnevezés, nyelv, elhelyezési 5/34

6 frekvencia) és az egyes csomagok árát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az egyes csomagok közötti szabad választásban az Előfizetők összessége vagy azok egy csoportja korlátozva van, az erre vonatkozó korlátozásokat is e melléklet tartalmazza. Ilyen korlátozás lehet különösen az, ha a) valamely szolgáltatás annak műszaki megvalósítása miatt csak bizonyos más szolgáltatás megrendelése esetén vehető igénybe, vagy b) egyes szolgáltatások igénybevételét a Szolgáltatónak a műsorkészítőkkel fennálló szerződései az eltérő szerzői jogi, illetve jogdíjfizetési rendelkezések miatt a vendéglátóipari vállalkozói előfizetők számára eltérő feltételekkel (díjazással) vagy egyáltalán nem teszik lehetővé; ez esetben a Szolgáltató a melléklettől eltérő egyedi díjfizetési feltételt állapíthat meg, vagy jogosítás híján elzárkózhat a szerződéskötéstől. (4) A (3) bekezdés szerinti műsorcsomagok kialakításának, illetve a csomagokban szereplő műsorok összetételének, csomagon belüli elhelyezésének és a szolgáltatások árának később részletezésre kerülő feltételek teljesítése melletti egyoldalú megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. 3. Az előfizetői szerződés, a szolgáltatások igénybevétele (1) Előfizetőnek minősül az, akinek megrendelésére a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) és egyéni előfizetői szerződésben (a továbbiakban együtt: előfizetői szerződésben) meghatározott feltételekkel szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére és azon keresztül biztosított szolgáltatás folyamatos igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszonyt létesít. (2) Az előfizető lehet egyéni, közületi és vendéglátóipari vállalkozói előfizető. a) Egyéni előfizetőnek minősül nyilatkozata alapján az a természetes személy, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését saját tulajdonú lakásába vagy egyéb, általa jogszerűen használt és ellenőrzött, nem vállalkozási tevékenység céljára szolgáló helységbe kéri. b) Vendéglátóipari vállalkozói előfizetőnek minősül az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó természetes személy illetve a Ptk. szerinti bármely egyéb gazdálkodó szervezet, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését saját tulajdonú vagy egyéb, általa jogszerűen használt és ellenőrzött, vendéglátóipari jellegű vállalkozói tevékenységének ellátásához használt helyiségbe kéri. Vendéglátóipari jellegű vállalkozói tevékenységet végzőnek minősülnek a nyilvánosság számára nyitva álló vendéglátó üzletek (étterem, söröző, borozó, egyéb italbolt, bár, diszkó és egyéb éjszakai szórakozóhely, cukrászda, fagylaltozó, büfé, stb.) és kereskedelmi szálláshelyek (szálloda, panzió, fogadó, motel, kemping, apartmanház, turistaház, munkásszállás, üdülő, stb.). c) Közületi előfizetőnek minősül az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó minden további személy. (3) A Szolgáltató jelen Általános Szolgáltatási Feltételeiben szereplő valamennyi szolgáltatása csak előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését követően illetve jogszerűen kiépített szolgáltatás-hozzáférési pont meglétének igazolását követően írásban megkötött előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe. 6/34

7 (4) Az előfizetői szerződés két, egymástól elválaszthatatlan részből áll: a) jelen Általános Szerződési Feltételek, mely a Szolgáltató 2. pont szerinti valamennyi szolgáltatása igénybe vételének általános feltételeit tartalmazza b) egyéni előfizetői szerződés, amely az előfizetőre és a konkrétan igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó egyedi, vagy csak az adott előfizetőre vonatkozó speciális adatokat vagy feltételeket tartalmazza. (5) A Szolgáltató köteles jelen Általános Szerződési Feltételeit ügyfélszolgálati irodájában minden előfizető és érdeklődő számára elérhetően közzétenni Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás (1) Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlatot minden esetben írásban kell megtenni. Ajánlattételnek minősül - a Szolgáltató részéről az a névre és/vagy címre szóló értesítés, amelyet a szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésének lehetőségéről ad ki, továbbá - a szolgáltatást igénylő előfizető részéről a Szolgáltató által biztosított Egyéni előfizetői szerződés formanyomtatvány kitöltése és aláírása. (2) A Szolgáltató ajánlattétele esetén az ajánlat elfogadásának minősül az Előfizető részéről a Szolgáltató által biztosított Egyéni előfizetői szerződés nyomtatvány kitöltése és aláírása. (3) Az előfizetői szerződés akkor érvényes, ha azt két példányban kitöltötték, és azt az Előfizető részéről - természetes személy Előfizető esetén az Előfizető saját kezűleg, vagy magánokiratban meghatalmazott képviselője - nem természetes személy Előfizető esetén a képviseletre jogosult személy (ek), a Szolgáltató részéről - az Ügyfélszolgálati Irodában történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa, vagy - az Ügyfélszolgálati Irodán kívül megkötött szerződés esetén a Szolgáltató igazolvánnyal ellátott, aláírásra felhatalmazott képviselője írta alá. (4) A Szolgáltató az egyéni előfizetői szerződés egy példányát köteles az előfizető rendelkezésére bocsátani Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei (1) Előfizetői szolgáltatások csak írásban megkötött előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe. (2) Előfizetői szerződést már előzőleg kiépített szolgáltatás-hozzáférési végponton történő szolgáltatás igénybevételre lehet kötni. 7/34

8 3.3. A szolgáltatás igénybe vételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai (1) A szolgáltatásnak időbeli korlátja nincs az egyes műsorszolgáltatók műsorának sajátosságai kivételével. (2) A szolgáltatásokat az Előfizető csak a Szolgáltató szolgáltatási engedélyében vagy a hírközlési hatóság által elfogadott bejelentésben szereplő földrajzi területen veheti igénybe. (3) Minden Előfizető csak a saját szolgáltatás-hozzáférési pontján keresztül veheti igénybe az általa előfizetett szolgáltatásokat. 4. Az előfizetői hozzáférési pont létesítése 4.1. Igénybejelentés (1) Az igénybejelentést (szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési szerződés megkötésére irányuló ajánlatot) minden esetben, írásban kell megtenni. Ajánlattételnek minősül - a Szolgáltató részéről az a névre és/vagy címre szóló értesítés, amelyet a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről ad ki, továbbá - az Igénylő részéről a Szolgáltató által biztosított Igénybejelentés formanyomtatvány kitöltése és aláírása. (2) A Szolgáltató ajánlattétele esetén az ajánlat elfogadásának minősül az Igénylő részéről a Szolgáltató által biztosított Igénybejelentés nyomtatvány kitöltése és aláírása. (3) Az igénybejelentés szempontjából Igénylő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a szolgáltatást igénybe kívánja venni. (4) Az Igénybejelentést akkor érvényes, ha azt két példányban kitöltötték, és azt az Igénylő részéről - természetes személy Igénylő esetén az Igénylő saját kezűleg, - nem természetes személy Igénylő esetén a képviseletre jogosult személy (ek), a Szolgáltató részéről - az Ügyfélszolgálati Irodában történő igénybejelentés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa, vagy - az Ügyfélszolgálati Irodán kívül felvett igénybejelentés esetén a Szolgáltató igazolvánnyal ellátott, aláírásra felhatalmazott képviselője írta alá. Az első példány a Szolgáltatóé, a második az Igénylő példánya. (5) A Szolgáltató az igénybejelentés egy példányát köteles az igénylő rendelkezésére bocsátani. (6) Egy szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére vonatkozóan jogviszony csak egy előfizetővel köthető. (7) A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének díját a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az e melléklet szerinti díjak a szokásos csatlakozási feltételek esetén érvényes díjak, azaz a már kiépített gerinchálózathoz való olyan új csatlakozási pont létrehozására vonatkoznak, amely a) a már kiépített hálózat csatlakozási pontjától legfeljebb 30 méter kábelhossznyi távolságban van és b) az új csatlakozási pont létesítése során nincs szükség harmadik személy tulajdonát képező közbülső ingatlan igénybevételére, és c) a létesítés nem jár új gerinchálózati szakasz kiépítésével, vagy új oszlop illetve egyéb alépítmény szakasz igénybevételével, továbbá 8/34

9 d) ismételt jelszint erősítés nélkül legfeljebb 2 vevőkészülék működtetését biztosítják és egy vevőkészülék (tv vagy rádió) fizikai csatlakozását teszik lehetővé szabványos lengőaljzaton vagy fali csatlakozón keresztül. (8) A (7) bekezdés a)-c) pontjaitól eltérő feltételek esetén a Szolgáltató a csatlakozási pont kiépítését megtagadhatja, vagy egyedi kalkuláción alapuló díjazásért vállalhatja, illetve a kiépítést egyéb feltételek (pl. harmadik személyek hozzájáruló nyilatkozata, vonalhálózati rész kiépítése, stb.) fennállásától teheti függővé. (9) A (7) pontban említett melléklet szerinti díjak a (7) bekezdés d) pontja szerinti kivitelű csatlakozás kiépítésére vonatkoznak. Ha az igénylő több berendezést kíván csatlakoztatni, a további kábelszakasz létesítését, illetve az esetlegesen szükségessé váló erősítő felszerelését a Szolgáltató a mellékletben rögzített felárak ellenében vállalja. Amennyiben az igénylő a normál feltételek szerinti minőségű és kivitelű eszközöktől eltérő minőségű vagy kivitelű eszközöket (kábel, kábelcsatorna, csatlakozó) kíván beépíttetni, vagy az általa igényelt, a normál feltételektől eltérő kivitelezési technológia munkaidő többlet-felhasználást okoz, a Szolgáltató jogosult többletköltségei felszámítására vagy az igénylés teljesítésétől való elállásra. (10) A Szolgáltató jogosult az érvényes jogszabályok figyelembe vételével az igénylők személye vagy az ingatlanok fekvése szerint kialakított egyes csoportjai számára az értékesítést elősegítő ideiglenes akciókat meghirdetni, melynek keretében jogosult a belépés és ezzel összefüggésben az előfizetés feltételeit oly módon átmenetileg módosítani, amely az igénylők számára összességében jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknél kedvezőbb feltételeket tartalmaz. (11) Az igénybejelentés céljára a 3. sz. melléklet szerinti Igénybejelentés nyomtatványt kell használni, melynek kötelezően kitöltendő tartalmi elemei a következők: a) az igénylő neve, címe, értesítési/elérési címe és telefonszáma, előfizetői kategóriája, b) a kért szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helye, nyilatkozat a létesítési helyül szolgáló ingatlan tulajdonjogáról, c) ha az igénylő nem a b) pontban megjelölt ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata d) a csatlakoztatni kívánt tv és rádió készülékek darabszáma, a normál feltételektől eltérő kiviteli igény vagy időpont e) az igénybejelentés helye és időpontja, az igénylő vagy szerződéskötésre feljogosított képviselőjének aláírása (12) Az igénylő az Igénylőlapon köteles nyilatkozni, hogy a felszerelési helyként megjelölt ingatlannak ki a tulajdonosa. Az igénylő tudomásul veszi, ha az általa felszerelési helyként megjelölt ingatlant bérleti szerződés vagy valamely használati jog alapján használja, köteles az Igénylőlaphoz az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) az ingatlan díjmentes igénybevételéhez történő hozzájárulását, tartalmazó nyilatkozatát mellékelni. Az igénylő saját tulajdonú ingatlan esetén az igénylés aláírásával adja meg a hozzájárulást az ingatlan díjmentes igénybevételéhez. (13) A Szolgáltató jogosult marketing vizsgálatok céljára az igénylőtől egyéb adatokat is kérni. Az igénylő ezen adatok szolgáltatását megtagadhatja. 9/34

10 (14) A Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelelően kitöltött igénybejelentés kiegészítésére annak kézhez vételétől számított 15 napon belül határidő megjelölésével felhívja az igénylőt. (15) Az igénybejelentés időpontja az az időpont, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltatóhoz megérkezik. (16) Az igénylő köteles biztosítani, hogy szükség esetén az általa szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése érdekében szükséges előzetes felmérések elvégzése érdekében, egyeztetett időpontban beléphessen. (17) A Szolgáltató a bejelentett igényeket nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül nyilatkozik annak teljesíthetőségéről. (18) Amennyiben a Szolgáltató a (16) bekezdés szerinti felmérést követően vagy saját nyilvántartása alapján megállapítja, hogy a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére 60 napon belül, vagy az igénylő által kért későbbi, de legfeljebb 180 napon belüli időpontban képes, az igénybejelentés alapján írásban megteszi normál csatlakozási feltételek esetén az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó aláírt ajánlatát, illetve nem normál csatlakozási feltételek esetén megfelelő indoklással nyilatkozik a hozzáférési pont létesítés egyedi díjkalkuláción alapuló vállalásának költségéről és annak fizetési feltételeiről. Az ajánlatnak javaslatot kell tartalmaznia a szerelés időpontjára. (19) Az igénylő a Szolgáltató ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylő az ajánlatot nem fogadja el, vagy arra az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető. (20) A Szolgáltató jogosult az igénybejelentést nyilvántartásából törölni, ha az igénylő a belépési díjelőleget, vagy a szerelési díjat nem fizeti meg, vagy ha a részére levélben megküldött ajánlatot a Szolgáltatónak a levélben megadott határidőn ( ennek hiányában 30 napon ) belül annak elfogadásáról nyilatkozva nem küldi vissza. (21) Amennyiben az igénylő a Szolgáltató által megadott szerelési időpontot nem fogadja el, az igénylőnek és a Szolgáltatónak is megfelelő új időpontot kell egyeztetni. (22) Amennyiben a Szolgáltató az igényt előre láthatólag 60 napon belül, vagy az igénylő által igényléskor megjelölt későbbi időpontban nem tudja kielégíteni, az igény elutasításáról az igénylőt írásban, megfelelő indoklással köteles értesíteni és egyúttal tájékoztatni arról, hogy az igény kielégítésére várhatóan mely más időpontban kerülhet sor A szolgáltatás-hozzáférési pont kivitelezése (1) Szolgáltatás-hozzáférési pontot és a hálózaton bármilyen szerelést csak a Szolgáltató vagy az általa megbízott személy létesíthet. (2) A Szolgáltató ( ideértve a Szolgáltató megbízásából közreműködő alvállalkozót is ) a szolgáltatás-hozzáférési pont kivitelezése során köteles a vonatkozó szabványok, illetve 10/34

11 szakmai és biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása mellett a tőle elvárható gondossággal eljárni úgy, hogy a munka végeztével, a szereléssel nem érintett terület eredeti állapotában maradjon. (3) A kivitelezés során az igénylő kivitelezésre vonatkozó indokolt kéréseit (pl. nyomvonalvezetés, fal- ill. födém áttörések helye, stb. ) előzetes egyeztetés mellett figyelembe kell venni, amennyiben az a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése és a szolgáltatás későbbi karbantarthatósága szempontjából megfelelő és megvalósítható. (4) A kivitelezés időtartama alatt a munkaterület megközelíthetőségének, továbbá szükség esetén a környező ingatlanokra való bejutás, valamint a 220 V-os hálózati csatlakozás biztosítása az igénylő feladata. (5) A kivitelezés során bekövetkező, a munkavégzéssel együtt járó, elkerülhetetlen károkon (pl. fúrás, fúrt lyuk körüli falfelület lepergés, szegelés, csavarozás során okozott felületi sérülések) túlmenő és bizonyíthatóan általa okozott kárért a Szolgáltató felelős. (6) A kiépített teljes kábelhálózat valamennyi beépített eszközzel együtt a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az igénylő ingatlanában található hálózati elemek megőrzéséért és épségének biztosításáért az igénylő a felelős. (7) Az igénylő illetve ha az igénylővel nem azonos az ingatlan tulajdonosa külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a kiépített hálózatra a Szolgáltató a vezetékjogot az illetékes földhivatalban bejegyeztethesse. (8) Ha a szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítése megtörtént, az Előfizető a továbbiakban a befizetett rácsatlakozási, szerelési, kiépítési díj visszatérítésére semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 5. A szolgáltatások minősége 5.1. A szolgáltatások minőségi célértékei (1) A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatásokra a 2. sz. melléklet (a továbbiakban: minőségi célérték melléklet) szerinti minőségi célértékek, betartását garantálja az Előfizető által rendeltetésszerűen használt és fenntartott szolgáltatás-hozzáférési ponton a tényleges rendelkezésre állási idő legalább 95 %-ában. (2) A szolgáltatás tényleges rendelkezésre állási ideje nem lehet kevesebb az elvi rendelkezésre állási idő 95 %-ánál. (3) A szolgáltatás tényleges rendelkezésre állási idejét éves átlagban kell kiszámítani, úgy, hogy az elvi rendelkezésre állási időből le kell vonni a Szolgáltatóra visszavezethető okok miatti (tervszerű és rendkívüli karbantartás és javítás, műszaki átállás, hálózatépítés miatti leállás, stb.) éven belüli összes üzemszünet idejét. (4) A szolgáltatás elvi rendelkezésre állási idejét éves átlagban kell számítani, úgy, hogy a teljes éves naptári időalapot (az év napjai száma szorozva 24 órával) csökkenteni kell a Szolgáltatón kívüli okok miatti (vis major, áramszolgáltatás szünetelése a hálózat 11/34

12 szolgáltatásban érintett szakaszain, harmadik fél által okozott kábelszakadás elhárítása) éven belüli összes üzemszünet idejével. (5) Ha a Szolgáltató az (1) bekezdés szerinti vállalását az előfizetés időtartama alatt nem tudja betartani, az Előfizető a későbbiekben részletezett feltételek szerinti előfizetési díj visszatérítésre jogosult A minőségi célértékek (1) A 345/2004. (XII.22) sz. Korm. rendelet meghatározta a szolgáltatásminőségi mutatókat. (2) A szolgáltatásminősítési mutatók meghatározását, az egyes mutatókra vállalt cél- és minimál értékek, valamint teljesítésük ellenőrzésére vonatkozó mérési módszerek a 2. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A Szolgáltató kivételesen indokolt esetben jogosult a minőségi célérték mellékletben vállalt paraméterektől eltérő, csökkentett minőségi célértékekkel való szolgáltatás nyújtására. E célértékeket a Szolgáltató a minőségi célérték mellékletben a kivételek között köteles a csatorna megnevezésével tételesen feltüntetni. E csatornák vonatkozásában minőségi reklamációt az Előfizető csak a csökkentett minőségi követelményeket el nem érő vételi minőség esetén tehet. Csökkentett minőségi követelményű szolgáltatás nyújtására a) csökkentett műszaki minőségű csatorna felhasználásával vagy b) a teljes értékű szolgáltatás követelményeinek meg nem felelő minőségű bejövő műsorjel vétel esetén kerülhet sor. Csökkentett műszaki minőségű csatorna igénybe vétele akkor indokolt, ha a) a szolgáltatáscsomagban másik, teljes értékű csatorna felhasználása telítettség miatt már nem lehetséges, vagy b) a rendelkezésre álló teljes értékű csatornakapacitás olyan frekvencián található, amelyen való vételt a régebbi televíziókészülékek nem teszik lehetővé, de a műsor vételét az előfizetők többsége igényli. A teljes értékű szolgáltatás követelményeinek meg nem felelő minőségű bejövő műsorjel vétel esetén a műsor szolgáltatáscsomagba foglalása akkor indokolt, ha az adott műsor vételét annak tartalma/témája miatt az előfizetők többsége igényli. A csökkentett minőségi követelménnyel nyújtott szolgáltatás legfeljebb két műsorra terjedhet ki, és az ilyen szolgáltatás bármely műszaki paraméterének csökkentett célértéke az eredeti célértéktől legfeljebb 20 %-kal térhet el. 12/34

13 6. Az előfizetői szerződés megkötése 6.1. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája (1) Az egyéni előfizetői szerződéskötés céljára az 5. sz. melléklet szerinti Egyéni előfizetői szerződés nyomtatványt kell használni, melynek kötelezően kitöltendő tartalmi elemei a következők: a) az előfizető neve, lakcíme illetve székhelye, értesítési/elérési címe és telefonszáma, előfizetői kategóriája, b) természetes személy előfizető esetén: az előfizető leánykori neve, anyja neve, születési helye, ideje, személyi igazolvány száma; nem természetes személy előfizető esetén: az előfizető adószáma, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, bankszámlaszáma, c) annak a szolgáltatás hozzáférési pontnak a helye, ahonnan az Előfizető a szolgáltatást igénybe kívánja venni, nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról, d) ha az igénylő nem a c) pontban megjelölt ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata d) az előfizetni kívánt szolgáltatás (ok), az előfizetés kezdő napja, e) a díjfizetés módja, csoportos banki díjbeszedés esetén a folyószámla száma és megbízás a bank részére, f) nyilatkozat az adatkezelés tudomásul vételéről, g) az előfizetési szerződéskötés helye és időpontja, az előfizető vagy szerződéskötésre feljogosított képviselőjének aláírása (2) A Szolgáltató a fentieken túlmenően az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából alábbi eredeti dokumentumok, bemutatását kérheti: a) Gazdasági társaságok ( korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, közhasznú társaság, egyesülés, egyéni cég, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat ) esetében: - új keletű és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyzés, vagy cégkivonat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, - aláírási címpéldány, - a képviseletre jogosult személy személyi igazolványa, - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) b) Nem gazdasági társaságok (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák ) esetében: - az illetékes Megyei Bíróság végzése vagy bejegyzése előtt az alapszabály bíróság által érkeztetett példánya, - a képviseletre jogosult személy személyi igazolványa, - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) c) Egyéni vállalkozók esetében: - a vállalkozó igazolvány eredeti példánya, - személyi igazolvány, - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) d) Egyéni előfizetők esetében: - személyi igazolvány, 13/34

14 - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) 6.2. Az előfizetői jogviszony létrejötte (1) Az előfizetői szerződéses jogviszony a jelen ÁSZF 3.1. pontja szerinti előfizetői szerződéskötési folyamatot követően akkor jön létre, amikor az egyéni előfizetői szerződés mindkét fél által aláírva visszaérkezik a Szolgáltató telephelyére vagy azt mindkét fél általi aláírását követően a Szolgáltató képviselője átveszi az Előfizetőtől A legrövidebb szerződési időszak (1) Az Előfizetők a szolgáltatásokat határozatlan idejű szerződés megkötésével vehetik igénybe, melynek legrövidebb időtartama legalább két évig terjed. (2) Az Előfizető kérésére határozott idejű szerződés is köthető, azzal a feltétellel, hogy az Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetett szolgáltatáscsomag tartalma és díja a szerződés időtartama alatt a mindenkori hatályos ÁSZF szerint módosulhat. (3) A Szolgáltató jogosult határozott idejű szerződést kötni azzal az Előfizetővel, aki a szolgáltatás igénybe vételi pontjául szolgáló ingatlannak nem tulajdonosa, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén nem főbérlője. E szerződés időtartama legalább 3 hónap, de legfeljebb 1 év. (4) A Szolgáltató az általa szervezett ideiglenes akció keretében az (1) bekezdés szerinti időtartamtól eltérő minimális előfizetési időszakot is megállapíthat valamely szolgáltatás(ok)ra vonatkozó kedvezmény igénybe vételének feltételéül mely esetben, az akcióban részt vevő Előfizetőre az akcióban meghirdetett feltételek az érvényesek. 7. Az előfizetői szerződés módosítása Az előfizetői szerződés módosítása írásban, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, egyebekben az előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet, az e fejezetben részletezett eltérésekkel Az előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei (1) Az egyéni előfizetői szerződésnek a felek közös megegyezésével történő módosítására a következő esetekben kerülhet sor: a) az Előfizető személye a szolgáltatás-hozzáférési pont megváltozása nélkül módosul (átírás) b) az Előfizető a szolgáltatás-hozzáférési pont áthelyezését kéri (áthelyezés) c) az Előfizető módosítani kívánja az előfizetett szolgáltatás (oka)t. (2) Az egyéni előfizetői szerződésnek az Előfizető egyoldalú nyilatkozatával történő módosítására a következő esetekben kerülhet sor: 14/34

15 a) az Előfizető előfizetői kategóriája megváltozik b) az Előfizető módosítani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyilatkozatát c) az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő egyéb adata megváltozik (3) Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás történik. Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekről a feleknek mindkét fél által aláírva írásban, vagy az ügyfélszolgálati irodában együttesen (az Előfizető halála miatti átírás esetén az átírást kérő örökösnek) kell nyilatkoznia. Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike az átírással egyidejűleg rendezi. Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 5 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani, és az bármely következő hónap első napja lehet. Az átírási kérelmet a Szolgáltató annak benyújtásától számított 60 napon belül köteles teljesíteni. E rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfizető kérésére eltekinthet, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. Az átírás teljesítésére vonatkozó határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, mely összeget az átírás díját tartalmazó számlán köteles jóváírni. Ha az átírás során a régi és új Előfizetők előfizetői kategóriája megváltozik, akkor az átírás időpontjától az új Előfizetőnek az új előfizetői kategóriára vonatkozó előfizetési díjakat kell megfizetnie. Az Előfizető a szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítése előtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Előfizető által a hatályos ÁSZF szerint fizetendő díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni. (4) A szolgáltatás-hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatását, ha egyidejűleg az Előfizető személye nem változik. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató 30 napon belül, egyeztetett időpontban teljesíti, ha az Előfizető az áthelyezés időpontjáig igényelt szolgáltatások díját rendezte, illetve rendezi és a kért új szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítésének műszaki feltételei adottak. Ha az áthelyezés műszaki okok miatt nem teljesíthető, erről a Szolgáltató 15 napon belül értesíti az Előfizetőt a várható teljesítési időpont megjelölésével. Ha az Előfizető ezt elfogadja, és az eredeti szolgáltatás-hozzáférési pont megszüntetésére sor kerül, az előfizetői jogviszony ettől az időponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig szünetel. Ha az újbóli felszerelésre a leszerelést követő két éven belül nem kerül sor, az előfizetői szerződés automatikusan megszűnik. (5) Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja előfizetői kategóriáját, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. A Szolgáltató az előfizetői kategória módosítás hatályba lépésétől kezdődően a módosult előfizetői kategóriára vonatkozó díjakat köteles felszámítani. 15/34

16 (6) Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 30 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. Folyószámlás fizetési mód esetén az Előfizető köteles banki adatait a Szolgáltatónak megadni. A Szolgáltató a díjbeszedést az Előfizető nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles megkísérelni a módosítás hatályba lépésétől kezdődően. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás bankszámlaszám miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató visszatérhet a módosítás előtti fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás során kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető első sikeres bankszámla terhelésekor vagy azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult díjhátralék összegének leemelésére is. (7) Az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatás (oka)t igénye szerint, de havonta legfeljebb egy alkalommal módosíthatja, mely igényt a Szolgáltató a) műsorcsomag más szolgáltatási szintű műsorcsomagra történő módosítása esetén legkésőbb a megrendelés napját követő hónap első napjától b) fizetős csatorna megrendelése esetén annak bekapcsolását a megrendelés napjától számított 5 munkanapon belül c) fizetős csatorna lemondása esetén annak kikapcsolását, a megrendelés napját követő hónap első napjától teljesíti. A Szolgáltató az Előfizető kérésére vagy valamely által szervezett ideiglenes akció keretében fentiektől eltérő módosítási igényt is elfogadhat illetve ajánlhat, ha azt nyilvántartási rendszere és műszaki kapacitása lehetővé teszi. (8) Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő egyéb adata megváltozik, köteles azt a változást követő 15 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változás megelőző 30 napon) belül azt a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján bejelenteni. Ha ezt elmulasztja, az Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Előfizetőtől követelheti A szolgáltató joga egyoldalú szerződésmódosításra, egyoldalú szerződésmódosítás esetén az előfizető tájékoztatásának módja (1) A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató a) a műsorelosztó hálózat műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb üzleti ok miatt az előfizetői szolgáltatások körét illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit b) az általa szolgáltatott műsorcsomagokban levő műsorokat, illetve azok műsorcsomagon belüli elhelyezését c) a jelen ÁSZF-ben szereplő díjakat meg kívánja változtatni, vagy 16/34

17 d) az érvényes jogszabályok megváltozása, felügyeleti szervek kötelező határozata, vagy e) egyéb, vis major vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely rendkívüli körülmény (különösen valamely szolgáltatott műsor megszűnése vagy a műsortulajdonosnak műsora terjesztésére vonatkozó rendelkezésének megváltozása) miatt arra akaratától függetlenül kényszerül. (2) A Szolgáltató a szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb ráfordításai megtérülésének arányában köteles megállapítani. A Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatások díját módosítani évente legalább a hivatalos (KSH által leközölt) árindex mértékével, továbbá minden olyan esetben, amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezők megváltoznak, ideértve különösen a) a szolgáltatott műsorokért fizetendő jogdíjak, b) a hálózatépítés, korszerűsítés, fenntartás eszközei költségei, c) az igénybe vett elektromos energia és üzemanyag árának, d) törvényi kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettségek megváltozását. (3) Az ÁSZF módosítása esetén a módosításról az Előfizetőket a Szolgáltató minden esetben, annak hatályba lépése előtt legalább 15 nappal értesíteni köteles, kivéve a) az (1) bekezdés d) pontja miatti módosításokat mely esetben a jogszabályokban foglaltak az irányadók, b) az (1) bekezdés e) pontja miatti módosításokat, mely esetben az Előfizetők értesítésére a Szolgáltató az esemény miatti, az ÁSZF módosítását igénylő intézkedésével egyidejűleg köteles. Nincs szükség az Előfizetők előzetes értesítésére, ha az ÁSZF módosítására olyan új előfizetői szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, amely nem érinti a meglevő szerződéseket (kiegészítés). (4) A (3) pont szerinti értesítési kötelezettségének a Szolgáltató a következők szerint tehet eleget: a) az Előfizetők közvetlen, írásbeli értesítésével (levélben) b) minden Előfizető számára elérhető információs csatornán legalább 15 napig, legalább napi 3 órán át történő közzétételével Az értesítésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a) utalás az ÁSZF módosítására b) a módosítások lényegének rövid leírása c) a módosítások hatályba lépésének időpontja d) a közzétett ÁSZF elérhetősége e) az előfizetői szolgáltatások díjának módosítása esetén a módosított díj összege (5) Amennyiben a Szolgáltató az Általános Szolgáltatási Feltételeket az Előfizetők előzetes tájékoztatása mellett valamely naptól egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult egyéni előfizetői szerződését ugyanattól a naptól hatályosan módosítani vagy felmondani. Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésében megadott határidőn belül az Előfizető nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az Előfizető a módosított díjat megfizeti, úgy e magatartások az Előfizető részéről a 17/34

18 módosított feltételek elfogadását jelentik. A módosítás előfizető általi vitatása esetén a Szolgáltató igényét bírósági úton jogosult érvényesíteni. (6) A Szolgáltató köteles a hatályos Általános Szerződési Feltételeket ügyfélszolgálatán hozzáférhetően közzétenni A díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei és a fizetendő díj mértéke (1) A Szolgáltató az előfizetői szerződés módosításáért a 6. sz. melléklet szerinti díjakat jogosult felszámítani Az átírás és az áthelyezés teljesítésének határideje. (1) A Szolgáltató az átírás és az áthelyezés határidejének megállapításánál jelen ÁSZF 7.1. fejezet (3) és (4) bekezdése szerint köteles eljárni. (2) A Szolgáltató Internet hozzáférési szolgáltatást nem köteles áthelyezni 8. Az előfizetői szolgáltatás szünetelése 8.1. Az előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei (1) A szolgáltatás szünetelhet a) Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy b) az Előfizető kérésére, vagy c) az Előfizetőnek felróható okból, vagy d) mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis major). (2) A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hálózaton végzett rendszeres karbantartás vagy egyéb ok miatt átmenetileg szünetelhet. A tervezett szüneteltetésről a Szolgáltató az Előfizetőket annak megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti és a munkát úgy szervezi, hogy a szüneteltetés más megoldás hiányában alkalmanként az 5 napot nem haladhatja meg. A szolgáltatás karbantartás miatti szüneteltetése a rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele. Ha a szolgáltatást a Szolgáltató a rendszeres karbantartáson kívüli egyéb ok miatt legalább 12 óráig szünetelteti, a szüneteltetés idejére az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A díjcsökkentés összege a kieső napok számának és a havi előfizetési díj egy napra eső részének szorzata. Minden megkezdett nap egész napnak számít. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes előfizetési díjak megfizetése mellett, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt, a tárgyhónapot követő hónap elsejétől kezdődően kérheti. A szüneteltetés az Előfizető által kért visszakapcsolásig vagy a szerződés felmondásáig tart. A visszakapcsolást az Előfizető a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelőzően legalább 5 munkanappal, írásban, a következő hónap első napjától kérheti. A szüneteltetés végi visszakapcsolás feltétele a szüneteltetés idejére és a visszakapcsolásért fizetendő díj megfizetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak 18/34

19 kiegyenlítését követően legkésőbb az Előfizető által kért munkanapig elvégzi. Az ezen ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít. (4) A Szolgáltató a szolgáltatást az Előfizetőnek felróható következő esetekben szüneteltetheti: a) az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségtanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott b) az Előfizetőnek esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az Általános Szerződési Feltételek mellékletében meghatározott vagyoni biztosítékot c) az Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, továbbértékesíti, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja A Szolgáltató írásban felszólítja az Előfizetőt 8 napon belül a jogellenes állapot megszüntetésére, a díjtartozás hátralék megfizetésére (kamattal). A póthatáridő lejártát követően a szüneteltetés megkezdésekor az Előfizetőt írásban értesíti. A visszakapcsolás feltétele az összes esedékes tartozás kiegyenlítésén, illetve a jogellenes állapot megszüntetésén túl a Szolgáltatót ért esetleges kár, továbbá a visszakapcsolásért fizetendő díj megfizetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követő egy munkanapon belül elvégzi. (5) Ha a szolgáltatás mindkét félen kívül álló okok (vis major) miatt szünetel, az Előfizető annak időtartama alatt díjfizetésre nem köteles. Az előfizetői szolgáltatások teljesítése szempontjából vis majornak minősül különösen a háborús helyzet, sztrájk, természeti katasztrófa, a hálózat valamely elemét működésképtelenné tevő, természeti erő vagy harmadik fél által okozott erőhatás, illetve a szolgáltatást megtiltó vagy szüneteltetését elrendelő, jogszabályon alapuló hatósági rendelkezés. A szünetelés idejére az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A díjcsökkentés összege a kieső napok számának és a havi előfizetési díj egy napra eső részének szorzata. Minden megkezdett nap egész napnak számít. A szolgáltatás ezen ok miatti szüneteltetése a rendelkezésre állás időalapjába nem számít bele Az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama (1) A szolgáltatást egy naptári évben az egyéni Előfizető legfeljebb egy alkalommal legfeljebb hat hónapra, az üzleti Előfizető legfeljebb egy alkalommal legfeljebb három hónapra, egész hónapokra szüneteltetheti. A szüneteltetés legrövidebb időtartama egy hónap. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az Előfizető kérésére indokolt esetben eltekinthet A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke. (1) A Szolgáltató a szolgáltatás ÁSZF 8.1 pontja szerinti szüneteltetésével összefüggésben a 7. sz. melléklet szerinti díjakat jogosult felszámítani. 19/34

20 9. Az előfizetői szolgáltatás korlátozása 9.1. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának esetei és feltételei (1) A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás minőségi korlátozására a következő esetekben jogosult: a) az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségtanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott b) az Előfizetőnek esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot c) az Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, továbbértékesíti, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja d) jogszabályon alapuló hatósági rendelkezésre A Szolgáltató az előfizetés korlátozásának megkezdésekor az Előfizetőt írásban értesíti. A korlátozás időtartama alatt a Szolgáltató az előfizetői szerződésben megrendelt szolgáltatás helyett a legkevesebb műsort tartalmazó műsorcsomag vételét biztosítja, és az Előfizetőnek a korlátozásnak megfelelő szolgáltatás díját kell megfizetnie. Az a)-c) pont miatti korlátozás megszüntetésének feltétele az összes fennálló és esedékes tartozás kiegyenlítésén, illetve a jogellenes állapot megszüntetésén túl a Szolgáltatót ért esetleges kár, továbbá a visszakapcsolásért fizetendő díj megfizetése. A korlátozás előtti, szerződés szerinti állapotot a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követő öt munkanapon belül elvégzi. 10. Az előfizetői szerződés megszűnése Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei. (1) A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik a) Valamelyik fél általi rendes felmondással, a felmondási idő lejártával. Ha az Előfizető mondja fel 2 év letelte előtt a szerződést, akkor köteles az előfizetői leágazás kiépítés módjától függő (földalatti vagy földfeletti) belépési díj és a szerelési díj összegének időarányos hátralékát megfizetni. b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, vagy szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, c) a közületi előfizető jogutód nélküli megszűnésével, d) a természetes személy Előfizető halálával, ha nincs a jogviszonyt folytatni jogosult örökös. 20/34

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Illés Béla szolgáltató

Illés Béla szolgáltató llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: 2014.08.01. Utolsó módosítás kelte: 2014.07.01. 2 ;

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

Morsecom Bt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz. Zsira Település területén

Morsecom Bt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz. Zsira Település területén Hálózat tulajdonos: Zsira Község Polgármesteri Hivatal Hálózat üzemeltető: Morsecom Bt. Morsecom Bt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Zsira

Részletesebben

Balotaszállás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bócsa, Csávoly, Gara, Harkakötöny, Imrehegy, Katymár, Madaras, Mátételke, Pirtó, Rém, Szeremle, Tataháza

Balotaszállás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bócsa, Csávoly, Gara, Harkakötöny, Imrehegy, Katymár, Madaras, Mátételke, Pirtó, Rém, Szeremle, Tataháza Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Balotaszállás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bócsa, Csávoly, Gara, Harkakötöny, Imrehegy, Katymár, Madaras, Mátételke, Pirtó, Rém,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. Az ÁSZF kivonatának és a szerződés egy példányának

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz SZENTGOTTHÁRD település területén Utolsó módosítás

Részletesebben

Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Komárom Csém település-ek területén Hatályba lépés kelte: 2008-01-01

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Nagybajom, Visonta települések területén Hatályba lépés kelte: 2015 08.01.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft. Szentendre, Pilisszentlászló, Leányfalu települések területén

Dunakanyar Holding Kft. Szentendre, Pilisszentlászló, Leányfalu települések területén Dunakanyar Holding Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Szentendre, Pilisszentlászló, Leányfalu települések területén Hatályba lépés: 2007.04.01. Utolsó

Részletesebben

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság

Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Kondoros Kardos Örménykút települések közigazgatási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz. Módosítva: 2008. december 1. Módosítás hatálybalépése: 2009. július 1.

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz. Módosítva: 2008. december 1. Módosítás hatálybalépése: 2009. július 1. Mátészalka, Jármi, Papos, Nyírmeggyes, Csenger, Porcsalma, Vásárosnamény, Máriapócs, Szakoly, Ibrány, Buj, Paszab, Tiszabercel, Nyírcsaholy, Ópályi, Nagyecsed KTV hálózatai Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Oritel Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Oritel Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Oroszlány, Bokod, Dad, Pusztavám települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008. január 9. 2/36 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Komárom Csém település-ek területén Hatályba lépés kelte: 2007-02-01

Részletesebben

BETA-TECH Kft. szolgáltató

BETA-TECH Kft. szolgáltató BETA-TECH Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz (módosításokkal egybefoglalt egységes szerkezetben) Szigetszentmiklós település területén

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Babót Község Önkormányzata Kábeltelevíziós szolgáltatása

Babót Község Önkormányzata Kábeltelevíziós szolgáltatása 5-2/2006. Babót Község Önkormányzata Kábeltelevíziós szolgáltatása a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Babót

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2010.01.01. Kábeltelevízió CATEL Kft. Utolsó módosítás kelte: 2009.11.30. Készült: 2009.11.30.

Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2010.01.01. Kábeltelevízió CATEL Kft. Utolsó módosítás kelte: 2009.11.30. Készült: 2009.11.30. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások...3 2.1. Az előfizetői szolgáltatások meghatározása...3 2.2. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből

Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből Kivonat az internetes Általános Szerződési Feltételekből (Érvényes: 2010. november 2-től) A szolgáltatások díjainak meghatározása az ÁSZF 19. pontjában, mértékük az ÁSZF 1. számú mellékletében találhatók.

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ

KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint a törvényhelyi hivatkozások feltüntetésével Szolgáltató: Copyker Bt. 6453 Bácsbokod, Hunyadi János u.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel elosztás Kivonat 1.Szolgáltató neve, címe Név: Naracom Informatikai Kft. Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-067756 Székhely: 4600 Kisvárda, Várday István. u. 55.

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VEZETÉKES MŰSORJEL ELOSZTÁSHOZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VEZETÉKES MŰSORJEL ELOSZTÁSHOZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VEZETÉKES MŰSORJEL ELOSZTÁSHOZ Létrehozás dátuma: 2010.04.12. Utolsó módosítás dátuma: Érvényes: 2010.06.15. Dokumentum címe: Általános Szerződési

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint a törvényhelyi hivatkozások feltüntetésével Szolgáltató: Nidocom Bt. 6430. Bácsalmás, Mártírok útja 11.

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat -1 SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. Nyíregyháza KTV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készült: 2005. május 20 Hatályba lépés: 2005. május 20 Módosítás: 2006.

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Vezetékes műsorjel-elosztás Általános Szerződési Feltételek. Balmaz InterCOM. Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vezetékes műsorjel-elosztás Általános Szerződési Feltételek. Balmaz InterCOM. Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Oldalszám: 1 Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság i szolgáltatáshoz Az elkészítésének időpontja: 2008. január 14. Az utolsó módosításának időpontja: 2009. március 23.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged-Kiskundorozsma, 2008. július 20. 2/74 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe... 4 2. Szolgáltató hibabejelentő és Ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet

WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek Kivonata 3. Az el fizet WISP Trade Kft. PWNET Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. A Szolgáltató neve: A Szolgáltató székhelye: 1142 Budapest, Rákospatak u. 78. al. 1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz KalocsaKOM KFT KALOCSA Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008. május 1. Utolsó módosítás kelte: 2008. április 30. Készült: 2007. november 9. szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Hermina Center Kft. Hatályba lépés: November 10.

Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Hermina Center Kft. Hatályba lépés: November 10. 1 Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Hermina Center Kft. Hatályba lépés: 2013. November 10. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató címe, neve,... 3 2. Ügyfélszolgálatának

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte: 2011.12.01. Utolsó módosítás kelte: 2011.11.25. Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz KalocsaKOM KFT KALOCSA Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008.12.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.08.18. Készült: 2007. november 9. szolgáltató

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

MOBILLAN-SAT Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi KFT

MOBILLAN-SAT Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi KFT Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8912 Nagypáli 015/2 hrsz. Tel:06-70/613-5539 E-mail:info@mobillan.hu Web: www.mobillan.hu MOBILLAN-SAT Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi KFT Általános

Részletesebben

Mikrointernet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mikrointernet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mikrointernet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012-01-19 Hatálybalépés időpontja: 2012-02-25 Világos József Ügyvezető

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Készült: 2007. május 01. Módosítva: 2010. március 08. Általános Szerződési Feltételek 2 szolgáltató cégszerű aláírása

Részletesebben

Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. K I V O N A T a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből

Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. K I V O N A T a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből Elektronet Elektronikai és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság K I V O N A T a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből A Szolgáltató adatai: Cím: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 28.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférés, -ellátás szolgáltatás igénybevételére AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. a tagja Algyő, 2009. november 1. 2/63 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011. aug. 15. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK KIVONATA vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

K I V O N A T a Dunakanyar Holding Kft. Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2005.03.02.)

K I V O N A T a Dunakanyar Holding Kft. Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2005.03.02.) K I V O N A T a Dunakanyar Holding Kft. Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte: 2005.03.02.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési

Részletesebben

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Nicom Wireless Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2011.10.20. Hatálybalépés időpontja: 2011.11.20. Nagy István Ügyvezető Nicom Wireless Kft. Készítés/utolsó

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Oroszlány, Bokod, Dad Folyamatos 34 361 850 Pusztavám Folyamatos 06 40 200175

Oroszlány, Bokod, Dad Folyamatos 34 361 850 Pusztavám Folyamatos 06 40 200175 K I V O N A T a [szolgáltató neve] Általános Szerződési Feltételeiből (utolsó módosítás kelte 2007. október 12.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési

Részletesebben

QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató

QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató QPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató [ a tagja ] Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte: 2012.06.01. Utolsó módosítás kelte: 2012.05.25. Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁTATÁSRA DITEL 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz 001 / 2008 SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ádánd, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonszabadi, Balatonszárszó,

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csobánka község területén Hatályba lépés kelte: 2009.01.01.

Részletesebben

K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből

K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből 1 K I V O N A T a Kondorosi Kábeltelevíziós Bt. Általános Szerződési Feltételeiből 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége,

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Bicomix Kft Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2012.01.01 szolgáltató cégszerű aláírása Általános Szerződési Feltételek 2 Hatályba lépés

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Bácska TV Bt. (CellaNET) 6500 Baja, Szent László u. 40. (Székhely) 6500 Baja, Szentjánosi u. 3. (Telephely) Tel.: 06-20-617-0622 Tel.: 06-70-387-2567

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Macronet System Kft.

Macronet System Kft. Macronet System Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Parti János Ügyvezető Készítés/utolsó módosítás dátuma: 2012.06.27. Hatályosság dátuma: 2012.07.01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz. Hajós város belterületén

Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz. Hajós város belterületén Hajósszolg Kft. Hajós Rákóczi u. 12. a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hajós város belterületén Hatálybalépés kelte: 2010.01.01 Utolsó módosítás kelte: 2009.11.30

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

szolgáltató tagja szolgáltatáshoz

szolgáltató tagja szolgáltatáshoz PATAJ TV BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz DUNAPATAJ település területén

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata ÁSZF 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 9.3.1. Az Előfizető átírás címén kérheti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben