XI. EVF. 12. SZÁM 2002 DECEMBER 20 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. EVF. 12. SZÁM 2002 DECEMBER 20 Ft"

Átírás

1 X L C / ö l XI. EVF. 12. SZÁM 2002 DECEMBER 20 Ft Biti Istvánná Karácsonyi köszönet Karácsony éjjelén reszket a fenyő, Hideg szél fú j a zord hegyek felöl. Ilyenkor legjobb a m eleg szobában, Á hítattal nézni a piros parázsba. Nézni, ahogy táncol a tűz a falon, S elm erengni azon, m ilyen volt egykoron. Am ikor én még kicsi gyerek voltam, Em lékszem, akkor hidegebbek voltak. N agyobb volt a cukor a szám hoz mérve, A karácsonyfánk is az eget elérte. É desebb volt a tejjel kelt kalács, Fényesebben csillogott a gyertya á fá n. A kkor a hóbucka az eget verte, S gyerm eki szívem örömmel volt tele. N agyokat já tszo ttu n k a puha hóban, Repült a szánkó a. hegyoldalban. G yermeki kacajtól volt hangos a tájék... Istenem! De sokszor oda visszavágynék! De hiába, az idő nagy léptekkel rohan, Oda visszatérni nem lehet már soha. A m ába kell élni, s a jövőt remélni, Karácsony sze n t éjén szívünkben békélni. A szeretet fé n y é t m agunkba zárni, S ölelő karunkat egym ás fe lé tárni. Hinni kell m agunkban és hinni egym ásban, Bízni kell a jóban és a megváltásban. Szeretni, kell, k ik még körülöttünk vannak, H isz észre sem vesszük, oly gyorsan elfogynak. Üljünk hát m ost körbe csöndes imádattal, S töltsük meg szívü n ket igaz áhítattal. Községi karácsony: december 2 0. A szeretet ünnepe alkalm ából az algyőiek nagy családja is közösen ü n nepelhet decem ber 20-án (pénteken). Az algyői karácsonyra szeretettel vár m indenkit a nagyközség önkorm ányzata! Az algyői karácsony program ja: 8 :, óra: Karácsonyi ünnepség a faluházban 10 óra: A főtéri bérlakások átad ása. 11 óra: Az általános iskolások karácsonyi m ű so ra a faluházban. 15 óra: A könyvtár átad ási ünnepsége: Avató beszédet m ond: dr. Piri J ó zse f polgárm ester, közrem űködik: Kátó Sándor, Parlandó kórus. 16 óra: K önyvbem utató a könyvtárban: B aghyné M akra Hóna T anár voltam H u nniában cím ű könyvének bem utatója. 17 óra: Kegye János pánsíp-koncerje a könyvtárban. Szilveszter a fatuházban Szilveszterezzen családjával és barátaival a faluházban! Zenéről a MOM trió gondoskodik, vacsora: svédasztalos jellegű. Belépő: 5 ezer Ft Jegyek elővételben decem ber 26-ig a faluházban kaphatók. DECEMBER

2 Áz élók kötelessége az emlékezés... C ziro k János: polgári áldozat; Algyő, 1888.; Lele Rozália, Lakhelye: Algyő, a község elfoglalása u tán garázdálkodó, szovjet k atonák áldozatául esett. Neve a hősi halottak em léktábláján szerepel. id. C ziro k Já n o st napszám os, polgári áldozat; Algyő, 1863, Tóth Rozália - Czirok János, lakhelye: Algyő; október 10-én a községért folyó harcok idején g rá n á t sérü lést szenvedett és elvérzett. Neve a hősi h alo ttak em léktábláján szerepel. C ziro k Lajos: földm űves, polgári áldozat; Algyő, Boldizsár Erzsébet - Czirok György, lakhelye Algyő, Szegedi u tca 96.; április 13-án délután 17 órakor elhagyott akna ro b b an ása következtében fej és végtag sérü léséb e belehalt. Következnek: Czirok Márton, Czirok Pál, Détár Antal (Ágoston). &ÁBA program az iskolában Folytatódik az algyői iskolában a DADA program (D=dohányzás, A=alkohol, D=drog, A=AIDS). Országos program keretében a rendőrség közrem űködésével felvilágosító előadásokat h allg ath attak a 2., 3. és 6. osztályos tanulók. A korosztálynak megfelelő tájékoztatót szakem ber tartja. Az iskola öröm m el fogadta ezt a kezdem ényezést, m ert a megelőzés nagyon fontos. Fogadóéra Az algyői polgármester minden páros héten szerdán óra között, az alpolgármester minden páratlan héten szerdán óra között tart fogadóórát. Az algyői önkormányzati képviselők szerdánként óra között állnak a választópolgárok rendelkezésére - a Polgármesteri Hivatalban. December 4-én Herczeg József, Süli-Zakar Mariann; 11-én Karsai Lászlóné, dr. Gubacsi Ede, 18-án Bakos József, dr. Gonda János. Jan u ár 8 -án dr. Gubacsi Enikő, Juhász Sándor; 15-én Vidács László, Beke Tamás; 22-én Bakos András, Borbély János tart fogadóórát. Önkormányzati ütés A község önkormányzati képviselő-testülete legközelebb decem ber 1 2 -én (kedden) ülésezik a községházán. A testület m unkája nyilvános. Ülésezett az önkormányzat Algyő képviselő-testülete novem ber 29-én tarto tta ülését. A képviselők m unkájáról D ubecz György jegyző tájékoztatja az Algyői H írm ondó olvasóit. Az önkorm ányzati képviselő-testület a község évi költségvetéséről szóló helyi rendeletet m ódosította az utóbbi időben hozott döntések értelm ében. A képviselők elfog adták az önkorm ányzat I-III. n e gyedévi m érlegjelentéséről és költségvetési jelentéséről szóló tájékoztatót, melyből m egállapítható: az önkorm ányzat bevételei és k iad ásai időarányosan teljesültek. A testü let tudom ásul vette, hogy a C satornam ű tá rsu la t m egszűnését követően az eszközök, a tarto zás és kötelezettség átvétele m eg-történt, azt átvezették az önkorm ányzat költségvetésébe. A képviselő-testület elfogadta az önkorm ányzat évi költségvetési koncepcióját, mely alapja lesz a konkrét ad ato k at tartalm azó következő évi költségvetésnek. A jogszabály előírásainak megfelelően a testü let lem ondott a céljellegű decentralizált tám ogatás fel nem h aszn á lt részéről, mivel a tem plom k ö rn y ezetében jelentkező fakadóvizek elvezetése zárt csatornahálózaton keresztül, pályázat útján valósult meg. Á ttekintették a I-III. negyedévi szociális ellátás helyzetét, m egállapították, hogy az erre elkülönített összeg átcsoportosítással elegendő lesz az év végéig. Nem sikerült dönteni az Algyői Hírm ondó felelős kiadójának és felelős szerkesztőjének kijelöléséről, u g y an is az ö sszeférh etetlen ségi törvény alapján a jelenlegi tisztviselőknek le kell m ondaniuk e feladat ellátásáról. Pályázat kiírását határo zta el a testü let a F aluház és Szabadidőközpont intézm ényvezetői álláshelyére, amely Molnárné Vida Z suzsa n n a főfoglalkozású alpolgárm eserré tö rtén t m egválasztása m iatt vált szü k ségessé. Sor került a rra is, hogy a faluház vezetésével bízzák m eg ideiglenesen Am brus Katalint, aki nem régen k erü lt az intézm énybe, de ráterm ettségét ezen időszak alatt bebizonyította.

3 Foglalkozása: alpolgármester - Molnáráé Vidm Zsuzsanna A (atuházbél a községházára Algyőn a könyvtár u tá n a faluház nőtt össze M olnárné Vida Z suzsanna nevével, aki ezentúl a község első főfoglalkozású alp o l gárm estereként bizonyíthat. M olnárné Vida Z suzsannával döntésének hátteréről, elképzeléseiről beszélgettünk. - A z öt algyői önkorm ányzati intézm ényvezető egyikéből m ost a fa lu közéletének m ásodik embere lett. Mihez hasonlítaná e változást sa já t élettörténetében? - A válásom hoz: m ikor egyedül m aradtam két iskolás gyerekkel, óriási energiával vetettem m agam a m unkába. Az újszerű család i könyvtár, am it Algyőn - az o rs z á g b a n az elsők között ben k ia la kítottam, kivívta a szakm a elism erését. - Miért lett a könyvtárosból népm űvelő? - Mert kihívásnak éreztem a feladatot. Az új faluházzal egy csodálatos közösségi teret kaptu n k. F antáziát láttam abban, hogy bizonyítsuk: Algyőn nagyszerű dolgokat le h et véghezvinni. - M ilyen falu h á zb a n töltött évek mérlege? - Az ben kitűzött legfontosabb céljaim teljesültek. M agtanultam azokat a fogásokat, melyek hozzájárulnak egy-egy rendezvény sikeréhez, hogy a házban m inden korosztály m egtalálja a szám ára érdekes program ot. B üszke vagyok a rra, hogy b e m u ta ttu k Algyő nagy szülötte, Süli A ndrás m egm aradt festm ényeit. Sikernek érzem a népszínházunkat. Meggyőződésem, a faluház ügyét a civil szervezetek, illetve a h ázat m agukénak érző algyőiek viszik előre. U gyanakkor a néptánc, a m űvészeti képzés nem honosodott meg a faluházban. - Mindig nagy szavazatszám m al választottá k képviselőnek. A z önállósodás után már dolgozott alpolgárm esterként. Mi a kü lö n b ség az akkori és a m ostani helyzet között? - Az akkori testü let részfoglalkozású alpolgárm esteri posztot tarto tt szükségesnek, de az, az előírások m iatt összeférhetetlen a faluház vezetésével. Ezért akkor lem ondtam az alpolgárm esterségről. Az önállóság öt éve, az önkorm ányzatra háruló feladatok összetettsége, illetve polgárm esterünknek, dr. Piri J ó zs e fn e k a megyei közgyűlési képviselőséggel m egnövekedett feladatai indokolják a. főfoglalkozású alpolgárm ester v álasztást. - E tisztség elvállalására a polgárm ester kérte fö l Önt, de a képviselők sza v a za ta ikkal kétszeresen is megerősítették. - Ez segített a döntésben, m ert nehezen szántam rá m agam a váltásra. Ugyanakkor a faluház vezetőjeként és képviselőként a saját bőröm ön tapasztaltam : nem m inden önkorm ányzati feladatnak volt gazdája.. - Mi a feladata az algyői alpolgármesternek? - Röviden: az alpolgárm ester a polgárm ester általános helyettese. A részletes m unkaköri leírás szerint dolga az önkorm ányzati intézm ények m u n k áján ak összehangolása; a civil szervezetekkel, valam int a hazai és külföldi testvértelepülésekkel a kapcsolattartás; a községi nagyrendezvények (például a falunap) kézben tartása; a képviselőkkel, a polgárm esteri hivatal m unkatársaival, a m édiával való tám ogató foglalkozás. - Barátai is kérdezik: a. népszerű fa lu h á za t miért váltja fö l a könnyen népszerűtlenné váló községházi szereppel? - Róni fiam b ü szk e rám ; Adél lányom, s a j n álja, hogy elhagytam a falu h ázat; é d esanyám meg úgy nyugázta a döntésem, hogy Legalább egyetlen m unkahelyed lesz, kislányom. A családom tagjai részben ism étlik az algyőiek vélem ényét. Tisztában vagyok azzal, hogy a képviselők és a lakosság között vitát vált ki, hogy például milyen irányban fejlődjünk, hogyan tegyük, takarék o sab b á intézm ényeink m űködését, de a jó döntéshez hozzátartozik a konfliktus. Remélem, a kétkedők szám ára is be tudom bizonyítani: Algyőn az alpolgárm estérség nem valamiféle hatalm i funkció, hanem kem ény és sokoldalú m unka, am i a község egészének érd e k ét szolgálja. - A z alpolgármester 2006-ra m ilyennek szeretn é látni Algyői? - Nyugodt, kiegyensúlyozott, virágzó településnek, ahol béke van, m ert m indenki érzi és tudja: a község adottságaival jól sáfárkodik az önkorm ányzat. DECEMBER." '

4 Gyümötcsszobrászat November 8 -án a. Faluházban szervezett Egészséghét keretén belül a gyermekekkel közösen gyüm ölcs-szobrászaton vehettünk részt. E kezdem ényezés újszerűsége fokozta az é r deklődést., am elyet az ötletes m űvek b izo nyítottak. Különböző gyüm ölcsökből (szőlő, kivi, n a rancs, ananász, stb.), zöldségekből (paradicsom, paprika, káposzta, uborka, stb.) figurákat, szobrokat készítettünk. A n ag y terem b en felállított polcokon k iá l lítást rendeztünk az elkészült művekből, melyet az odaérkezők csodálhattak meg. Az óvodások és iskolások m unkái, rajzai az egészséges életm ód v álto zato sság át je len ítették meg. A szülők és a gyerm ekek eg y arán t jól érezték m agukat. Ezúton szeretnénk köszönetét m ondani H arcsás Gizellának és Karsai Lászlóménak a színvonalas rendezésért, mellyel biztosíto tta a gyerm ekek szám ára ezt a nem m in dennapi lehetőséget. A résztvevő szülők nevében: Süli E rzsébet Virágkötészet novem ber 7-én közös tevékenységre hívtuk a szülőket és gyerm ekeiket óvodánkba, ahol elsajátíthatták a virágkötészet m űvészetének alapjait. Zerza Béláné E rzsiké osztotta meg velünk tudom ányát és ezúton is szeretnénk m egköszönni segítőkészségét, együttm űködését és türelm ét. A m u n k ad élu tán o n nagyon kellem es légkör alak u lt ki, m elyet áth ato tta a m űvészet irá n ti kíváncsiság. Az elk észü lt kom pozíciók egy részét a c so portszobák d ekorálására h aszn áltu k fel, de saját o tth o n u k b a is hazavihették a szülők a száraz virágokból készült koszorúkat, díszeket, bokrétákat. A további program okról tájékozódni lehet az óvoda hirdetőtábláján. A többi foglalkozásra is szeretettel v áru n k m inden kedves, érdeklődő szülőt. Fiissi O tília G y e r e k s z á j Mi készül a nyúl bundájából? Bundás h ú s! - vágja rá Attila. Mi az, hogy fürge? Hát, hogy gyorsan lábaz! - m agyarázza Dóri. 4> Az én térítőmnek már rojtos a széle! - m utogatja büszkén rojtozását Barbi. A lányok ru h á k a t h ajtogatnak a babasarokban. Boginak hirtelen eszébe ju t valami: Játszunk boldogosat! Én leszek a boldog! (boltos) ŐOodai információ D ecem ber 16-tól a karácsonyi ünnep v árás jegyében fenyőfadíszeket készítenek, és m ézeskalácsot sü tn ek a gyermekek. D ecem ber 17-én a feldíszített fenyőfa körül népi játékokat regélve várjuk a karácsonyt - m indannyiunk örömére. A hagyom ányoknak megfelelően d ecem b er 13-án 15 órakor ünnepi hangulatb an karácsonyi dalokkal köszöntjük nyugdíjasainkat. Téti szünet az óvodában A téli szü n e te t a Szivárvány óvodában d ecem b er 20. és ja n u á r 5. között tartják. Az első óvodai nap , ja n u á r 6. (hétfő). A szünet idejére gyermekfelügyeletet biztosítanak, m elynek igényét kérik az óvodavezetőnek jelezni. Térítési díj fizetési napok A Szivárvány óvodában a térítési díjat a szülők az alábbi időpontokban fizethetik: ja n u á r 6., február 4., m árcius 4., április 3., m áju s 5., jú n iu s 5.

5 Rendhagyó nap Iskolánkban először rendezték meg az önkéntesség napját, e rendhagyó napot. Ism erősök, szülők, civil szervezetek képviselői látogattak el hozzánk, hogy m unkájukról, hobbijukról m eséljenek, m u ta ssá k meg azt a gyerekeknek. A tan u ló k n ak igazi m eglepetés volt. Érdeklődéssel hallgatták az ikonfestészet titkait, m egcsodálták a hím zéseket. A kicsiket a. sütem ény készítés rejtelm eibe kísérték a szülők, de a cukrászm űvészet titkait is m egism erhették. Segítő kezek szorgoskodtak a m adáretető készítésénél. Voltak, akik virágot ültettek. Nagy sikerük volt a kukorica szárból készült játékoknak, a gyurm ázásnak, a papírm asénak. ízlett a gyüm ölcs és a p a la c sin ta, mellyel a Nőegylet kedveskedett az alsó tagozatosoknak. Az Ö nkéntesség n apja jó kezdem ényezés volt, melyet folytatni kell. Köszönjük a szülők aktív közrem űködését, a Nőegylet önzetlen segítségét! úecemheri iskolanapló 2.: Újságíró szakkörösök látogatása a K ossuth Nyomdában. DADA program 3.a, 3.b. 3.: DADA program 2.a, 2.b 4.: DADA program 2.c Várjuk a M ikulást bábszínházi előadás az alsó tagozatosoknak. 5.: 7-17 óra: ebédbefizetés. 6.: M ikulás ünnepség osztálykeretben. K arácsonyi kézm űves foglalkozás az alsó tagozatban. 9.: 17 óra: szülői értekezlet a felső tag o zato so k n ak. 1 0.: 1 0 óra: Gárdonyi Géza: Ugri meg Bugri cím ű előadás. 17 óra: szülői értekezlet az alsó tagozatban. 16.: óra: 4H vásár. 17.: óra: 4H v ásár. Pro M usica koncert a faluházban. 18.: Napközis karácsonyi ünnepség. 19.: 11 órától karácsonyi ü nnepség a faluházban január 3.: Téli szünet. Olimpiai &tpróbm Az Olimpiai ötpróba versenysorozatot 1978 óta rendezik meg. A rendezvénysorozat célja, hogy m inél többem bert sportolásra, ösztönözzön és segítse az egységes életmód, szokás rendszerének kialakítását. Az e s e m énysorozat öt sportág esem ényeit öleli fel: futás, kerékpár, gyalogtúra, úszás, triatlon. A próbák különböző távjain különböző pontszám ok szerezhetők, m elyeket próbakönyvbe gyűjtenek. Megfelelő pontszám elérése u tá n ajándékokkal jutalm azzák a résztvevőket. A próbákba az iskolák is bekapcsolódnak. A pontokat a helyi- és a Szegeden tarto tt központi próbákon lehet gyűjteni. A p o n t gyűjtésben nem csak gyerekek, hanem szülők, hozzátartozók is részt vehetnek. Hallouteen parti Október 30-án rendhagyó Halloween partit tarto ttak a felső tagozatosoknak. Az előzetes feladatok között szerepelt az iskola dekorálása, jelm ezek készítése és indulók kitalálása. A játék o s vetélkedőn az első helyezett a 6.a osztály lett. Az eredm ényhirdetést az ü n n ep i kőlyökbólé és szendvicsek elfogyasztása zárta. Mese és prózamondó Verseny A hagyom ányokhoz híven ebben a tanévben is m egrendezték az iskolai m ese és p rózam ondó versenyt. E redm ények: 1-2. osztály: I. Rácz K ristóf 2.a, II. Süli Brigitta l.a, III. Belovai Attila 2.c. Különdíjban részesült: Süli Bence l.a és Rózsa Norbert 2.c Felkészítő tanítóik: Torma Tiborné, K iss Ferencné, Dobó Gyöngyi, Kériné Bódi Judit osztály: I. Molnár Dóra 4.b, II. Kovács Vivien 4.b, II. B ajusz Kata 4.a. Különdíjban részesü lt: Pap M árton 4.b. Felkészítő tanítók: K iss Nóra, Szabóné Kálmán Mária. A kistérségi versenyen az algyői iskolát a korcsoportonként I. II. helyezést elért tanulók, képviselték. O tt Molnár Dóra 4.b osztályos tanuló II. helyezést ért el, így in d u lh ato tt a megyei versenyen, m elyen III. helyezést ért el.

6 fii!.1''!)..i'1. I l i i A családokért m m Nagyközség Ö nkorm ányzata Gyermek jóléti és Családsegítő Szolgálata címe: E gés^ségház u tc a 42. Telefonszám: { 2} ; ingyenes zöld szám: ÜGYFÉLFOGADÁS: Algyőn, az Egészségház u. 42 szám alatt Hétfőtől- csütörtökig: 8-15 óra közt Pénteken: 8-10 óra közt. Nagyfán m inden hónap első csütörtökjén óra közt az 59-es szám ú lakásban. INGYENES JOGI TANÁCSADÁS: m inden héten szerdán: óra. INGYENES PSZICHOLÓGIA! TANÁCS ADÁS; M inden héten csütörtökön: óra közt; időpont egyeztetés alapján családterápia: óra közt. ADOMÁNYOK ÁTVÉTELE ÉS KIADÁSA: Szerdán: 13-15, pénteken: 9-11 óra közt. Síiig! Köszönet a szolgálattól Ezúton szeretnénk m egköszönni Algyő nagyközség m inden egyes segítő polgárának, a z in tézm én yekn ek, szervezeteknek a sok-sok segítséget, adományt, amivel szolgálatunkat 2002-ben tám ogatták, segítették. Köszönjük a N yugdíjas klub segítségét: a szervezet tagjai az adom ányok átvételében és kiadásában segítik a szolgálat munkáját. Boldog, békés karácsonyt, jó egészséget, Boldog új évet kíván Algyő nagyközség m inden polgárának az Algyői Gyermekjóléti é s C saládsegítő Szolgálat: Ráczné Olasz Edit intézményvezető H arcsás Gizella családgondozó Vigh Erika családgondozó Karsainé Szénási Mónika adm inisztrátor, dr. Rohony Anikó jogász Pósa Róbert pszichológus, laeftrcmdflliua a OÉLMACYARORSZÁGOT 200 I egy hónapra 1166 Ft-ért I három hónapra 3495 Ft-ért! hat hónapra 6015 Ft-ért j tizenkét hónapra Ft-ért I ~ Invóbhl tonl m FM H >!7en>twnj tapto n wsínmpí ^ Név:' I ' tóm at íl- ^ ^ ( Kézbesítési cfm:. Váltatom, -4 *ifc l i*: cím: Számlázási, >. \W kfetukitifttól klayiwnisetn. ; 1:: ; lií 1v J [UhViix-ASÍfjfí Tlr sí LakonigHDMndnMMI rölhí^kiffeslíji/^tó^ kmmlt T#le'on... fl % atáfaii foíl&üi ítoiííööifi 9IMS ".* * * ", w * énlekítan M ü ir b ír/ 1.,.1... j i p Dátum;..Aláírás:. DECEMBER; iiíiii

7 A ím yj sportban: őttien éve béke Béke vagy te sport, népeket összefűző szép szalag... Pierre de Couberten báró, az újkori olimpia atyja nem esen veretes Óda a sporthoz című alkotásának első két sora ez. Több, m int száz éve írta ezeket a gondolatokat. Az, hogy milyen jól és mennyire igazat szólt, az bizonyítást nyert m ár rengetegszer. De igazolódott most is, amikor az Algyői SK félévszázados jubileum át ünnepelte november 23-án a faluházban. Még az ünnepségen figyelmeztettek: három nevet nehogy nélkülözzek a focisták közül. íme a trió: Bába (kapus), Vidács (bekk), és Kiss (csatár). A m a emlékezők jól vélekednek még, hogy a hőskorban így kezdte az összeállítást az öltözőben a tréner. A többi nyolc gyakran m ás-m ás játékos volt. A trió mostani emlegetése legyen nagyságuk örök emléke! Még egy fontos idézet, h a tetszik dokum entum a Délmagyarország ja n u ár 3-i számából. Újabb falusi sportkörök alakultak a szegedi járásban december második felében. Deszk, Szőreg, Mórahalom és Algyő községekben újabb sportkörök alakultak. A sportkörök vezetősége m indenütt komoly sportm unkát végez. Ennyi mindössze a korabeli tudósítás, ám nem baj a kurta információ, a lényeg, hogy így is dolcum entáltatott Algyő SI< születése. Az ötvenéves sportkör él és virul. Fociznak a fiúk mellett a lányok is, kézilabdáznak nők, férfiak, bokszolnál-: a fiúk, van lábtenisz és elismert sport a sakk'. Lesz talán majd kajak-kenu is. Sőt mi több: világ-versenyekről érmekkel jöttek haza a Quadriatlon nagyszerű sportolói, akik ú szásb an, kajakozásban, kerékpározásban és futásban képesek a világelsők között helytállni. Nem sorban ültek a vendégek, mint a moziban, de zöld asztalnál (Tán mert a focipálya is zöld, úgy-e?), hol mindenki elkölthette az ínyes vacsorát. A bensőséges ünnepet az iskola diákjai, pici lányok angyal fehérben kezdték. Sárga-piros szalagokkal táncoltak bájosan - susogó zenére. A Himnusz merevítette vigyázzba a nagyszámú közönséget. Vacsora után az algyői citerazenekar pengetett a megszokott módon. Molnárné Vida Zsuzsanna m int volt játékos beszélt a kézilabdáról ben kezdtek a község patikusa, Lantos Tibor edzősködésével, később a fiúkat Molnár Mihály trenírozta. Karsai László szólt a réges-régi időkről. Tömegsportolóként is szerepeltek a versenyzők, és eleget tettek a kor politikai elvárásainak is: Spartakiádolcat is rendeztek. Természetesen a foci volt a kiemelt. Al<kortájt is kellett utazni Kübekházától Szatymazig. Nem autóztak a játékosok, de utaztak. Ugyan mivel? Patald Balázs stráfkocsijával! Oh, hős kor! Legenda még Káva Pista bácsi, a boltos, aki a futballisták értő mindenese volt. Karsai László Fekete Jánost a foci legendájának titulálta. A színházteremben lózungok lógtak. A legtermészetesebb, a Hajrá Algyő, a legkülönösebb meg így szólt: Piri Jóska m ától sakk-m ester! Aláírás: Szekeres István, ciki túl a nyolcvanon is kiváló egészségnek örvend. Ő kapta az évszázad egyéni sportolója címet. A fehér selyemre írt szöveget meglepve olvasta a polgármester, ám jól eső érzéssel köszönte meg, hogy távollétében, tudom ása nélkül, sakkm esterré léptették elő. A sportosan vidám szórakozás éjfélkor még tartott. Végül megnevezték az évszázad női, illetve férfi csap atát és két fociedzőjét. Edzők: Portörő Lajos és Portörő Imre az aranyedzők Kézilabda csapat: Tóth Etelka, Benyákné Vida Éva, Trauznitz Erika, Trauznitz Katalin, Molnárné Vida Zsuzsanna, Bogdánné Török Ibolya, Molnár Adél, Németh Sándor, Molnár Mihály, Patald József, Lantos Tibor Foci csapat: Boldizsár Balázs, Borza. József, Vörös Imre, Varga József, Terhes István, Kabók József, Bakos József, id. Drávái Mihály, Karsai László, Juhász István, Kothencz Péter, Hetényi Imre, Makra Mihály, Kunszabó András, Fekete János. Emlékérmét özvegy neje vette át. Ács S. Sáíidosr

8 'M r g i i S f i i ÖRDÖGH CSABA ÓRÁSÜZLETE ALGYŐN A SZÉPSÉGNAPON december 7-én 10 órától A FALUHÁZBAN Férfi, női karórák. Gyermek K / karórák. Fali és m ~ r \ l j*n S ébresztőórák. Műanyag és jp L /7 J f l g bőr óraszíjak. Elemcsere. Fémcsatok. ÓRIÁSI VÁLASZTÉK! Kedvező árakon! Már most gondoljon a karácsonyra! MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK TOMBOLÁN! A L M A M 1 U M Ajándék és Papírkereskedés a Bartók Béla utcai COOP ABC-ben Kínálatunkból: párologtatók, illóolajok, mécsesek, kaspók, mézes edények, bőrből készült ajándéktárgyak, selyemvirágok, plüss játékok, írószerek, naptárak. Karácsonyi ajánlatunk: karácsonyfa díszek, képeslapok, díszcsomagolók, tasakok, kifestők, sablonok, gyertyák, gyertyatartók, gyertyagyűrűk, kitűzők, ajtódíszek, koszorú alapok, kellékek. Nyitva tartásunk: Hétfőtől péntekig: , , Szombaton: óra között. L ak á sv á sárlá s LAKÁSÉPÍTÉS Lakásfelújítás LAKÁSCSERE esetén, pétt^iigyi g o n d ját m egoldja a Szerződés köthető: Kottai Zoltán 3 0 / Kerekes László 3 0 / Tulipán motívumos szép kivitelű étkezőasztal (fenyő) 4 db sodrott gyékénnyel bevont ülőkéjű székkel készítőtől eladó. Érdeklődni: TariIstván asztalos Algyő, Piac té r L 62/ GÁZTŰZHELY (4 égős, Karancs) üzemképes állapotban MOSÓGÉP (hajdú energomat, automata felültöltős) jó állapotban 19 ezer Ft-ért ABLAK (alumínium as) hőszigetelt 6 ezer Ft-ért ÜST (60 l-es, új) 3 ezer Ft-ért ELADÓ. Algyő, telefon: Teljes körű lakásfelújítás C s a lá d i mim építése UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS Felvizesedett házak alá szigetelése Csempézés, burkolás Kéményfelújítás NEMES GÁBOR Algyő, Szamóca u. 36. Telefon: , Redőny, reluxa, harmonika ajtó. szalagfüggöny és napellenző készítés. Telefon: 06-30/ VADKACSA ÉS NÉMAKACSA ELADÓ. Algyő, Csórnák u. 5., Telefon: Vadkacsa: 1000 F t/d b élve, ném ak acsa 400 F t/k g élősúly.

9 I flz ÉKSZQRDOLT KOBÚCSOltYI fljbmlftto i arany- és ezüst ékszerek, j egyedi aranyékszer készítés, i javítás, vésésé, kőfoglalás, I folyamatos törtarany felvásárlás, i fájdalommentes fülcimpa lyukasztás, szerencsefák, medálok, marokkövek - gyógyító ásványokból, férfi, női és gyermekórák, valamint fali ébresztőórák, órán elemcsere, szíjcsere. Nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek: 10-12, óra, «kedd: óra, csütörtök: óra. K e l l e m e s k a r á c s o n y i ü n n e p e k e t é s b o l d o g ú j é v e t k ív á n u n k! S z i l á g y i P. J m i 'e 6 S S z i l á g y i P. K a t a lin DECEMBERI AJÁNLATA NÉVNAPOKRA: élővirágok már 100 Ft-tól, cserepesvirágok már 400 Ft-tól kaphatók. KARÁCSONYRA: adventi koszorúk, kellékek, temetői tartós sírdíszek selyemvirágból. ELJEGYZÉSI kosarak, tálak, menyasszonyi csokrok megrendelhetők. NYITVA TARTÁS: Hétfőtől péntekig: 8-18 óra között, szombaton, vasárnap: 8-12 óra között. Vásárhelyi u. 21. Telefon: DECEMBER Új civii szervezetünk: a Start Algyő legfiatalabb civil szervezete, a. Start Kulturális Egyesület március 20 án tartotta alakuló közgyűlését. Az egyesület célja - alapszabálya szerint a helyi kulturális tevékenység elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltését, a közösségi élet kialakulását, erősítését szolgáló programok támogatása, a helyi nyilvánosság széleskörű megteremtésében való részvétel, valamint Algyő nagyközség kulturális és egyéb értékeinek propagálása. Az egyesület feladatai közé tartozik az aktív részvétel a helyi kulturális-, és közéletben, valamint szabadidős és kulturális programok szervezése. Továbbá: együttműködés minden olyan szervezettel, amely az egyesület céljaihoz hasonló értékrendet képvisel. A Start szoros együttműködést alakítana ki a helyi kulturális és oktatási-nevelési intézményekkel, valamint a helyi önkormányzattal, segítve azok munkáját. Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat, és biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület céljainak elérése és feladatainak ellátása érdekében gazdasági vállalkozást is kíván folytatni. De vállalkozást csali közhasznú céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott céljai és feladatai megvalósítására fordítja. A Start egyesület tagja lehet az a személy, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, és vállalja, hogy az egyesület működésében tevékenyen részt vesz. Az egyesületbe való beés kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság a felvétellel keletkezik, kilépéssel, magánszemély elhalálozásával, illetve kizárással szűnik meg. A tagdíjfizetés elmulasztása - a tag figyelmét erre előzetesen fel kell hívni - kizárást von maga után. Az egyesület tagságáról nyilvántartást fizet. Az egyesület alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. F E N Y Ő F A V Á S Á R Ezüst, erdei, luc, douglás fenyők, töves. vágott nag^ választékban kaphatók a GYEW1 ÜZLETKÖZPONTnál 12-24»ig.

10 HÁZIORVOS RENDELÉSE Bt, Béimd Sémim D ecem ber ; D ecem ber : D ecem ber : D ecem ber : ja n ii á r ; óra _ ó ra óra 1 3 _ ó ra óra Telefonszáma: / Lakatos Albertné DR. TÓTH MÁRIA a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése: Decem ber 09-től 13-ig: D ecem ber 16-től 20-ig: D ecem ber 23-tó l 28-ig: D ecem ber 3 0 -tó l 31-ig: Január 0 2 -tő l 03-ig: J a n u á r 06-tól 10-ig: 1 - >!.) J J 123"-I6M V ", ", December 14.,25., 26.: m unkaszüneti nap. T elefonos e lérh ető ség : 06-60/ , 06-62/ K ellem es k a rá c so n yt és egészséges új évet kívá n dr. Tóth M ária és T ari S á n d o rn é M árti! 2003-tól BIOLÁMPA és MINISTIM (fizioterápia) kezelés a rendelőben, előjegyzés alapján. HÁZIORVOS RENDELÉSE Tarökné ár. Kálmán Antónia D ecem ber : D ecem ber : D ecem ber : D ecem ber : január _ ó ra óra óra óra óra Telefonszáma: 06-30/ DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése Hétfő, szerda: 8,S- N,S Kedd, csütörtök: JSf Péntek: 900-U m December 23-tól: a rendelőben levő kiírás szerint. Egészségház u. 42. Telefon: H í Iiaiillglli:!:!. DECEMBÍSE1 'M s y W M > n 'n T.ririT T.T ^ T rjrp x rr ^ DR. MOLNÁR MARÍA csecsemő és gyermek-szakorvos Mobil telefonszáma: 06-30/ Telefon: B eteg ren d elés: Hétfőn 8 -tól 12 óráig, Kedden 8 -tól 11 óráig. Szerdán 13-tól 16 óráig, Csütörtökön 8 -tól 10 óráig, Pénteken 8 -tól 12 óráig. Csecsem ő-tanácsadás: Csütörtökön 1030-tó1 143ü óráig. V édőnői fogadóóra: Csütörtökön 9-től 10 óráig. T erh es ta n ácsad á s: Hétfőn 8 30-tól 10 óráig. T e rh e s diagnosztika (Szegeden): Rendel: dr. Kanyó Ádám telefon: /256 mellék ö n á lló védőnői ta n ácsad á s: Algyő, Egészségház u. 42., tel.: Kedden 13-tól 15 óráig. D ecem ber 2 3 -án é s 24-én: zárva, n in c s rendelés. D ecem ber án, illetv e én: rendelés 10-től 12 óráig. O rvosi ü g y elet r en d elési id őn kívül: ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI IJGYELETE Szeged, Kossuth Lajos sgt T elefon: H étköznapon: 1600~tól m ásn ap reggel 7 30 óráig; Szom baton, v asárn ap, ünnepnapon: 730-tól m ásn ap reggel 7 30 óráig. F6DY0 ezüst- zöldezüst és luc konténeres, földlabdás és vödrös 0,5-től 2 méterig KARÁCSOHYRA és PARKOSÍTÁSRA e t í ó. Algyő, Téglás u. 77., telefon: 62/ Palocz Imre

11 .A lg y ő i H fr m qjodó, i1', ^ J, _ / j Anyakönyvi hírek S zületett: október 14-én Kiss Krisztián (3600 gr), édesanyja: Kiss Henrietta; 29-én Bura Alexandra (4160 gr), szülei: Bura György és Kovács Katalin; 30- án Pócsik Sarolta (4060 gr), szülei: Pócsik Mihály és Vida Sarolta; 31- én Tóth Szilvia (2930 gr), szülei: Tóth István és Rekett Nagy Sára. H ázasságot k ö tö tt: november 9-én Üveges László és Pintér Edina. E lhunyt: október 1-jén Simon Béla. Költözik a köm$$/íár Végre elérkezett az idő: az algyői könyvtár új helyre, a volt gyógyszerük' felújított és átalakított épületébe, a Kastélykert utca 63. szám alá kerül. A könyvtár költözése m iatt december 2-től szünetel a könyvkölcsönzés, az intézmény zárva tart. Az új könyvtár megnyitó ünnepségére, decem ber 20-án. 15 órától m inden kedves olvasót nagy szeretettel várnak. December 23-tól 30-ig: nyitva tartási időben kedvezményesen lehet internetezni (150 Ft/óra). Adandó programok a faluházban Hétfő: Karate, Asszony torna Kedd: Paiiando kórus, Citera, Hagyományőrző Együttes Szerda: Fiesta Tánciskola, Sakk Csütörtök: Karate, Citera, Nyugdíjas Klub, Asszony torna Adtfenttférék Minden algyői gyereket és felnőttet szeretettel vár a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Adventváró rendezvényeire. Tiz^éMéldodőlr airalgyői tájházban decem ber - én (csütörtökön) 16 órától adventi koszorúkat és asztali díszeket készíthetnek; decem ber én (szerdán) 16 órától karácsonyi díszeket barkácsolhatnak és csomagolási technikákat tanulhatnak. A Nagykarácsonyt váró ünnepség a faluházban decem ber 18-án (szerdán) 15 órakor kezdődik. TÖVES FENYŐ ELADÓ Érdeklődni: Vadvirág u. 37. Á katolikus egyházközség decemberi programja H ajnali (Rorate-) szentm isék az adventi időben csütörtökönként (decem ber 5., 12., 19.) 6 órakor. D ecem ber 8. (vasárnap): a 10 ó rak o r kezdődő szentm ise keretében M ikulásünnepség a gyerm ekek szám ára. D ecem ber (csütörtök-péntekszombat): adventi lelkigyakorlat az e s ti S ó ra i szentm iséken. Az elm élkedést tartja: Gruber László deszki plébános. D ecem ber 22. (vasárnap): a 10 ó rak o r kezdődő szentm ise u tá n pásztorjáték a Szeged-tarjánvárosi cserkészcsapat tagjain a k előadásában. D ecem ber 24. (kedd): éjféli szentm ise. D ecem ber 2 5., karácsony első napja (szerda): szentm ise 1 0 érák o r. D ecem ber 26., karácsony m ásodik napja (csütörtök): szentm ise 1 0 órak o r. D ecem ber 31. (kedd): év végi hálaadó mise 17 órak o r. 2 Ö0 S. ja n u á r 1., újév napja, (szerda): szentm ise 1 0 éra k o r. Karácsonyi ünnep a tempi&mkerthen Ism ét közeleg a karácsony, a családok legnagyobb ünnepe. Más h angulatú ünnep ez, m int az összes többi. Az em ber teste- lelke m elegségre, békességre vágyik ilyenkor. Ezt érezhettük m ár akkor is, am ikor a tavalyi éjféli szentm ise előtt, az algyői színkör ünnepi énekes program m al tette bensőségesebbé a han g u latu n k at. Ez évben is szeretnénk em lékezetessé tenni ezt az estét. A faluvédő Egyesület szervezésében, az algyői civil szervezetek közrem űködésével élő b e tle h e m e i já té k o t adunk, elő a tem plom kertben felállított betlehem i já.szolnál d e cem b e r 24-én, k a rá cso n y est 2 3 ó ra 15 p erctő l. M indenkit nagy szeretettel v áru n k erre a m eghitt ünnepségre, m ajd az éjféli szentm isére. H erezeg J ó z s e f

12 ). A A faluházban december 6~án 17 órakor érkezik a M ikulás. A gyerekek m egnézhetik Sasait Gabriella és Száraz-Nagy Tamás vidám, zenés gyerm ekm űsorát, amiből kiderül: Hogyan tölti Gabi és Tomi az ü n n e p ek et? A belépés díj talan. M indenki szám íthat egy kis meglepetésre. Szépsépimp a fatuházban Egésznapos küzdelem a szépségért: d e cem b e r 7-éa 10 ó rátó l, a faluházban A kínálatból: fodrász, kozm etikus, m anikűrös közkedvelt kozm etikai cégek term ékbem utatói, szín - és form atanácsadás, órák, ékszerek, virág, virágdekorációk, *> divat-bem utatók, gyerm ekeknek frizuraverseny. Tom bolasorsolások: 13, 15 órakor és a divatbem utató előtt! É rdem es elm enni a faluházba a szépségnap rendezvényeire! Hírmondó karácsony a fatuházban S zületésnapját ünnepli az Algyői Hírmondó. Az algyőiek havilapjának első szám a decem ber 21-én jelent meg. Az évforduló alkalm ából idén d e cem b e r 19-én (csü tö rtö k ö n ) 17 ó rá tó l a faluházban rendezzük meg a Hírmondó karácsonyt. Az ünnepségen m űsor várja az érdeklődőket, m ajd tom bola tárgyakat sorsolunk ki azok között, akik m agukkal hozzák a H írm ondót és az a.bból kivágott aláb b i tom bolaszelvényt. T O M B O t i í :S Í l l f I Az- olvasó ; A íjo/r;oláaö/i vpítz részi. decemberi programok a fatuházban 6-án 17 óra: Gabi, Tomi és a M ikulás - Szenti Gabriella és Száraz Nagy Tam ás zenés, gyermek m ű so ra 7-én 10 óra: Szépségnap. 14-én 14 óra: Kerek istenfája címmel az Algyői Könyvtár és Tájház néprajzi vetélkedőjének döntője. 17-én 17 óra: a Pro M usica Alapfokú M űvészeti Iskola karácsonyi koncertje 18-án IS ó ra: H átrán y o s helyzetű gyerm ekek karácsonyi m űsora. 19-én 17 óra: Hírm ondó karácsony. 20-án 8 30 óra: Idősek karácsonya -- csom ag átadás; 10 óra: A Főtéri bérlakások ünnepélyes átad ása, Helyszín: a Főtér; 11 óra: az Algyői Á ltalános Iskola karácsonyi m űsora; IS óra: a könyvtár ünnepélyes átad ása, Kegye Já n o s pánsíp m űvész karácsonyi koncertjével az új könyvtárban (Kastélykert u tca 63.). 31-én 19 óra: Ó-év búcsúztató - Új év köszöntő, belépőjegy: 5 ezer F t/fő (áfával, vacsorával). decemberi Vásárok a fatuházban 3-án 4-én 5-én 6-án 9-én 10-én 11-én 1 2 -én 13-án 17-én 18-án 19-én DECEMBER m űanyag m űanyag m űanyag, és és m űanyag, vegyes iparcikk, m űszaki cikk, m űanyag, ruha, ruha, bálás ru h a, bálás ru h a, ruha, ru h a, ruha, ruha, katonai ruha. Alqgőr bírmoodó A helyi önkormányzat lapja. Megjelenik havonta egyszer. Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Ménesi Lajosné, Kis Nóra. Levélcím: 6750 Algyő, Kastélykert u., Könyvtár. N y o m á s : G O L D P R IS S S N y o m d a

13 A lgyő N agyközség Ö nkorm ányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Főtéren épített 14 db költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására 1. A p ály ázato n részt vehetnek: ~ önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló szem élyek kereső tevékenységet folytatnak, vagy m ás állandó jövedelem m el rendelkeznek és az együttélők havi nettó jövedelm e legalább ,- Ft/hó a pályázatot benyújtó szem ély m agyar állam polgár legalább két éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek A lgyőn 3 havi bérleti díjnak m egfelelő összegű óvadékot fizetnek m eg 2. A % e lb írálás so rán előnyt élveznek azok a pályázók, akik: 1. egy vagy több gyerm eket nevelnek 2. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt m egszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblém ájukat m ás m ódon m egoldják. 3. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek 4. első lakásszerzők 3. K izáró okok: A pályázó: a szerződés m egkötésének időpontjában kiskorú lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől szám ítva 10 év m ég nem telt el, korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható m agatartás miatt szűnt meg, lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lem ondás elfogadása óta 5 év m ég nem telt el lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette 60 napon túli köztartozása áll fenn V alótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. 4. A lak áso k a d a ta i: A 2 53 m alapterület, 2 szoba kom fortfokozata: összkom fort bérbeadás jogcím e: költségalapú lakbér ,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által m eghatározottak szerint B m alapterület, 3 szoba kom fortfokozata: összkom fortos bérbeadás jogcím e: költségalapú lakbér ,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által m eghatározottak szerint A lakások m egtekinthetőek: decem ber 2-án 9-12 óra között 5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgárm esteréhez (6750 Algyő, K astélykert u. 40) kell b e n y ú jta n i d ecem b er 9-én 15 óráig a Polgárm esteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével. 6. A p á ly á z a to k e lb írá lá sá n a k ideje: decem ber 12. Az eredm ényről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől szám ított 5 napon belül, de legkésőbb decem ber 23-án 15 óráig köthető m eg a lakásbérleti szerződés, am ennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlő kijelölés hatályát veszti. Algyő, novem ber 22. A lgyő N agyközség K épviselő-testülete

14 Január; 2-án, 3~án, 6-án, 7-én, 9-től" 17 óráig

15 Az Algyői Hírmondó melléklete E gészségfelm érés Magyarországon 2000-ben volt országos egészségfelmérés, amely - többek között - rámutatott: az alacsony iskolázottság, az egyént támogató társas kapcsolatok hiánya, valamint az egyén kedvezőtlen gazdasági helyzete jelentősen megnöveli a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulásának esélyét, az egészségproblémák miatti csökkent teljesítőképesség, a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás előfordulása. Az egységes egészségmonitorozás (egészségfelmérés) kialakítása az Európai Unió (EU) tagállamaiban már az unió 1997-ben elfogadott népegészségügyi programjában célkitűzésként szerepelt. Ennek megvalósítására Magyarországon is törekszenek az egészségadatok gyűjtésével foglalkozók. Ilyen szervezet az E- gészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), az egészségügyi tárca Gyógyító Ellátás Információs Központja (Gyógyinfok), az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár (Medinfo), az Országos Epidemiológiai Központ (OEK). Ugyanis az egészségügyi intézmények regisztrációira építő egészségügyi statisztikákból összegyűjtött adatok nem adnak teljes képet a lakosság egészségéről, mivel azok csak az orvoshoz fordulók körére vonatkoznak. Az egészségmonitorozás a lakosság egészségével kapcsolatos legfontosabb adatok folyamatos és rendszeres gyűjtését, elemzését és az eredmények közzétételét jelenti. Ezek az információk alapot nyújtanak a döntéshozóknak a népegészségügyi feladatok sorrendjének meghatározásához. Az egészségmonitorozás módszerei közül leginkább a kérdőíves egészségfelmérés teszi lehetővé az egészséget meghatározó tényezők - mint például a társadalmi-gazdasági helyzet - és az egészségi állapot egyidejű vizsgálatát, ezek kapcsolatának elemzését. A KSH és a Gyógyinfok 1985-től 1999-ig gyűjtött adatai, illetve a évi országos egészségfelmérés eredményeire épülő számítógépes magyar egészségadattár 2001 óta működik. Ez az Egészségügyi Világszervezet által kifejlesztett program első hazai változata : a cson t évtizede Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a közötti időszakot a Csont és ízület Évtizedének nyilvánította. A civilizáció, az életmód megváltozása magával hozta a csontok, az Ízületek állapotának jelentős elváltozásait is. Az oszteoporózis (csontritkulás) népbetegség. A kevés mozgás, a gépkocsi kritikátlan használata, a lakosság többségének elhízása, az ízületek egyoldalú terhelése, az egyénileg, a kontroll nélkül végzett hobbi-sportok előidézői az ízületek arthrózisának (kopásának). III. szám A jó létért A 2003-ra tervezett 4 százalékos nemzeti jövedelemtöbbletből 2 százalék ju t jóléti célokra és az egészségügyre - hangsúlyozta az illetékes miniszter, Csehák Judit. A 2 százalékból 1,3 a családokkal, nyugdíjasokkal kapcsolatos jóléti kiadásokra, 0,7 százalék pedig az egészségügyre fordítható. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gyógyítómegelőző ellátásokra fordítható kerete 479 milliárd forintról 621 milliárd forintra emelkedik jövőre, amiből 127 milliárd a megnövekedett bérek fedezetére szolgál. A gyógyszerek termelői árában januártól 3,2 százalékos emelkedés várható. Algyő bajai Nem hű tükre a lakosság egésze egészségi állapotának egyetlen háziorvos adatsora. Mégsem ta nulság nélküli a három algyői háziorvos közül az egyik végén készült statisztikája. A legtöbben (437 esetben) a m a gas vérnyomás kiváltotta panasszal fordulták orvoshoz. A betegségek sorrendjében a m á sodik helyen a diabetes mellitus (127 esetben), míg a harm adikon (113) az ichaemiás szívbetegség áll. E betegkörben gyakori még a pajzsmirigy rendellenesség; a gyomor-, nyombél-betegség; a vér és vérképző szervek betegsége és az immunrendszert érintő rendellenességek; a csontsűrűség és csontszerkezet problémái. A statisztika által számon tartott 38 féle baj közül rosszindulatú daganattal 28, a máj betegségével 16, köszvénynyel 8 beteg küszködött.

16 2 EGÉSZSÉGPONT Orvosi Nobel-díj A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj eddigi kitüntetettjei között volt Bárány Róbert ( ), aki Svédországban élt és 1914-ben kapta a díjat a vesztibuláris apparátus (egyensúlyszerv) fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkáiért ben Szent-Györgyi Albert ( ) részesült a kitüntetésben a biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéséért, különösen a C- vitamin, valamint a fumársav-katalízis vonatkozásában. Ő az egyetlen magyar, aki itthoni (szegedi) kutatásaival érdemelte ki a Nobel-díjat. Az Amerikában letelepedett Békésy György (Georg von Békésy) ( ) a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért 1961-ben kapott Nobel-díjat. Leszokni nehéz A fogorvoshoz fordulóknak, különösen a dohányosoknak igényelniük kellene a szájüregi vizsgálatot. Ugyanis a szájüregi nyálkahártya elváltozásaiból már jóval a tünetek kialakulása előtt következtethetni lehet a test más részein bekövetkező betegségekre, így a dohányzás miatt kialakult, rákot megelőző állapotra is. Magyarországon minden tizedik praktizáló fogorvos ismeri - Poul Erik Petersen, a WHO globális főigazgatójának előadása és szakanyagai alapján - a dohányzásról történő leszoktatás több országban már bevált gyakorlatát. Az e módszer alkalmazásával járó munkát be kellene fogadnia az OEP finanszírozási körébe. A stressz b eteg ség b e torkollik A magas munkahelyi követelmények, az elvégzett m unka elismerésének a hiánya súlyos egészségügyi következményekkel járhat. Orvosok állítják: a túl sok munkahelyi stressz megduplázza a szívés érrendszeri problémák okozta halál kockázatát. Finn orvosok több mint negyed évszázadon át kísérték figyelemmel egy közép-finnországi cég, a Valmet 812 dolgozójának egészségügyi állapotát, mérték vérnyomásukat, koleszterinszintjüket. Az évek során a dolgozók közül összesen 73-an vesztették életüket szív- és érrendszeri problémák miatt. A kutatók azt tapasztalták, hogy a m unka közben keletkező feszültségek (túl magas követelmények, vagy hogy az illető nem igazán ért ahhoz, amit csinálnia kell), illetve az elégtelennek érzett jutalm azás (alacsony munkabér, az előmenetel lehetetlensége, a munka presztízsének hiánya) miatt panaszkodóknál 2,2 -szerese volt a szív- és érrendszeri problémák okozta halálesetek száma, m int a munkahelyükkel elégedett embereknél. A munkahelyi stressz egyébként növeli a koleszterinszintet is, (ez a jelenség az első öt év után jelentkezik), illetve ha a stresszes helyzet legalább tíz éve tart, hajlamossá tesz az elhízásra. A stressz okozta szív- és érrendszeri problémák - a kutatók szerint - nem az elvárt, megkövetelt erőfeszítés túlzott intenzitására, hanem a társadalmilag fe nem sokra értékelt m unkákat végzőkben kialakult hatalm as szültségre vezethetők vissza. A szeg én y ség é s a rák összefü gg Az ember szociális helyzete közvetett módon ugyan, de kimutathatóan hatással van a betegség keletkezésére. A szegénység negatív értelemben erősíti a rákos megbetegedések kockázati tényezőit, az olyanokat, mint a fokozott dohányzás és alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás és a mozgáshiány. Különösen hangsúlyozni kell az olyan stresszhelyzeteket, mint például a munkanélküliség, a rossz lakásviszony és az eladósodás. Tanulmányok bizonyítják, hogy szegény sorsú és kevésbé tanult emberek ritkábban veszik igénybe a felkínált rákszúrési lehetőségeket. A már kialakult rákos megbetegedésnél is negatívan befolyásolja a szegénység a kór lefolyását és a terápia lehetőségeit, mivel gyakoriak például az olyan esetek, amikor a szegény sorsú beteg képtelen fizetni a kiegészítő gyógymódokat. Miért élnek tovább a nők? A nők tovább élnek, m int a férfiak. Ezt minden statisztika egyértelm űen bizonyítja, ám az okot különbözően magyarázzák. Az Egészségügyi Világszervezet arra hivatkozik, hogy a férfiak kiszolgáltatottabbak a közlekedési baleseteknél, az erőszakos cselekményeknél, a gyilkosságoknál. Egyes kutatók szerint viszont a nők szervezetét bizonyos betegségek (például a magas vérnyomás) kevésbé támadják. Az angliai Stirling Egyetem kutatói szerint a férfiak azért halnak meg korábban, mert kiszolgáltatottabbak a különféle élősködők okozta fertőzéseknek. Ez a hátrány a férfiasságot meghatározó hormonhoz kapcsolható, a herékben termelődő tesztoszteronhoz, ami bizonyos betegségekkel szemben sérülékenyebbé tesz, csökkentve szervezetük immunrendszerének védekező erejét. A másik elmélet szerint a férfiak mindenfajta fertőzésre érzékenyebbek. A női szervezet immunrendszere ellenállóbb, hiszen csak így képes kihordani a magzatot is. III. szám

17 EGÉSZSÉGPONT 3 Az em lőszűrés haszna A szervezett mammográfiás emlőszűréseket követően csaknem 500 nő számára javasoltak daganat miatt műtétet az orvosok 2002 első negyedében - tartalmazza az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közleménye, miután a mellrákszűréseket koordináló szakmai bizottság értékelte a éves nők szám ára decemberben és januárban elindított program első eredményeit. Március 31-ig az országban működő 32 szűrőállomás összesen mintegy 204 ezer behívót küldött ki a vizsgálatokra, amelyeken az érintettek 41 százaléka jelent meg. A mammográfiás szűréseken résztvevők 92 százaléka negatív leletet kapott, a többieket uzunbun tovább vizsgálták. A vizsgálatok után műtétre javasolt 500 nő több mint felénél tünetmentes és 15 milliméter alatti, azaz korai stádiumban lévő mellrákot állapítottak meg, így mintegy 260 érintett emlője vált megmenthetővé a szervezett szűrésnek köszönhetően. Á ttörés a mellrák gyógyításában A mellrák évente 400 ezer nő halálát okozza világszerte, s minden évben 800 ezerrel nő a betegek száma. A gyengébb nem képviselőinél ez jelenti a második leggyakoribb halálokot a tüdőrák után. Amerikai tudósoknak sikerült azonosítaniuk egy gént, amelynek hiánya, vagy működésképtelensége magyarázatot adhat a nem örökletes jellegű mellrák kialakulására. Az összes mellrák 90 százaléka ebbe a kategóriába tartozik. A New York-i Cold Spring Harbor Laboratoiy és a washingtoni állami egyetem kutatói a megvizsgált mellrákos esetek 60 százalékánál azt találták, hogy ez a gén - amelyet DBC2-nek neveztek el - vagy hiányzik a szervezetből, vagy nem fejt ki semmilyen hatást. Ez a- zért fontos, m ert a DBC2 egy olyan fehérjét termel, amely elpusztítja a mellben lévő rákos sejteket, illetve megállítja terjedésüket. A gén hiánya, vagy hibás működése egyes tüdőrák-típusoknál is szerepet játszik. Szintén a washingtoni állami egyetem kutatóinak köszönhető, hogy - még 1990-ben - sikerült azonosítani az első olyan gént, amely szerepet játszik a mellrák kialakulásában. Ez a gén - a BRCA1 - azonban csak az örökletes jellegű mellrákos eseteknél fejtett ki káros hatást, s ez az összes mellrákos esetnek 1 0 százaléka. így a mostani felfedezés az, a- mely áttörést hozhat a mellrák diagnosztizálásában és gyógyításában. Magától elm úlhat, de bajt okoz A női nemi szervek fertőzéses betegségei közé tartoznak a petevezetékek, a petefészek, a méhet körülvevő kötőszövet és az e- gész kismedence gyulladásai. Többnyire fertőzött szexuális partner vagy mesterséges beavatkozás, méhnyaktágítás (például művi terhesség-megszakítás) során kerülhetnek baktériumok ebbe a steril közegbe. A fertőzés tényét jellegzetes tünetek kísérik: kétoldali alhasi fájdalom, kóros hüvelyi folyás, vizelési zavarok, hányinger, súlyosabb esetben hőemelkedés vagy láz. E gyulladások többsége magától is elmúlik, de a spontán, gyógyszeres kezelés nélküli gyógyulásért a beteg súlyos árat fizethet: meddőség, esetleg méhen kívüli terhesség lehet a következmény. III. szám B iológia! óra Gyorsabban ketyeg a reprodukciós biológiai óránk, mint ahogy korábban gondoltuk. Egy tanulmány szerint férfiaknál a nemzőképesség 35 éves kortól jelentősen csökken az eddig feltételezett éves korral szemben. A nőknél a záróra : a 27. év, akkortól gyengül a fogamzásra való hajlam. Eddig világszerte úgy vélték, hogy nőknél átlagosan 30 és 35 éves kor között kezd csökkenni a fogamzásra való hajlam. Fény é s szem A szem károsodásért elsősorban az ultraibolya és infravörös su garak a felelősek. Az ultraibolya sugarak okozta károsodás tipikus példája az úgynevezett hóvakság. Ilyen veszélyeknek teszik ki m agukat azok, akik védőszemüveg nélkül kvarclámpába néznek, nyitott szemmel tartózkodnak szoláriumban, a diszkókban az UV-lámpák fényével néznek szembe. A napsugárzás infravörös tartománya kivédhető megfelelő UV-szürővel ellátott napszemüvegek használatával. Fura szívinfarktus Minden negyedik infarktus felderítetlen marad a tipikustól gyakran eltérő tünetek következtében. Ha asszonyok szívkoszorúér szűkületben szenvednek, tüneteik számos esetben eltérőek a férfiaknál hasonló esetben észleltektől. Nőknél ugyanis infarktus esetén gyakran jelentkeznek olyan elterelő tünetek, mint például gyomorpanasz, depresszió. Jóllak otton Nem kell azonnal gyógyszerért nyúlni a nyomott hangulat, a szomorúság, a kezdődő depreszszió megállítására. A legtöbb esetben elég az étrend, a diéta megváltoztatása.

18 4 EGÉSZSÉGPONT G yom orbajok Magyarországon 1995-ben ezer lakosra 116 e- mésztőszervei betegség miatti haláleset jutott, re ez a szám ra csökkent. A daganatos betegségek között az emésztőszervi rákokban elhunytak aránya 38 százalék. A férfiak körében magas a szájüreg, a garat és a nyelőcső, míg a nőknél a vastagbél rosszindulatú daganata miatti halálozás. A nyelőcsőbe visszaáramló gyomorsav által okozott reflux népbetegségnek számít, szerepe van a nyelőcsődaganat kialakulásában, miközben károsíthatja a légzőszerveket, a gégét, garatot és a korai fogszuvasodásért is felelős lehet. Túl só s A szív- és érrendszeri betegségek évről évre 12 millió ember haláláért felelősek világszerte. A fejlett országokban ennek okát a dohányzás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint jelenti. A fejlődő országokban meg azért válik mind veszélyesebbé ez a betegségtípus, mert a lakosság átveszi a nyugati, kevés mozgással járó életformát, és zsírban és sóban gazdag ételeket esznek. EGÉSZSÉePeM T az Algyői Hírmondó kiadványa Megjelent: az Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatásával Projekt felelős: Molnáráé Vida Zsuzsanna. Levélcím: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon, fax: 62/ falu ház/?/ mail. ti szane t. hu Ml a h osszú élet titka? Az élet hosszát megrövidítő kockázati tényezők mellett az életminőségéért felelős tényezőket is fontosnak tartják már a statisztikusok. Pedig aligha ismerik az egykori neves labdarúgó sírfeliratát: Élt 38 évet, de jól! Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 10 olyan kockázati tényezőt sorol fel, amely különösen veszélyezteti az emberiség életminőségét. Ezek a világon előforduló összes haláleset 40 százalékáért felelősek, miközben az utána következő 10 tényező már csak az elhalálozások 1 0 százalékát okozza. A kockázati tényezők: az alultápláltság, a kockázatos szexuális szokások, a magas vérnyomás, a dohányzás, az alkohol, a rossz minőségű víz, a magas koleszterinszint, a sziláid fűtőanyagok (szén, fa) füstjének rendszeres beszívása, a vashiány és a kövérség. Ezekre kell összpontosítani a figyelmet, a megelőzést, ha az emberi élet, és főként a jó egészségben eltöltött évek meghosszabbítását akarjuk. A WHO szakértői megkülönböztetik a várható teljes élettartam, és a jó egészségben eltöltött élettartam kategóriáit, ez utóbbit tekintve fontosabbnak. Egyébként mindkét kategóriában Japán vezet: itt a várható teljes élettartam a nőknél átlagban 84,7 év, a férfiaknál 77,5 év, míg a jó egészségben töltött évek hossza mindkét nemnél átlagban 73,6 év. Ami a kockázati tényezőket illeti, a világ különböző részein más és más áll a veszélyforrások élén. Az alultápláltság (ami 2000-ben 3,4 millió halálesetet okozott) és a veszélyes szexuális szokások (ami az AIDS legfőbb oka, és 2000-ben 2,9 millió halálesethez vezetett) elsősorban Afrikában pusztítanak, míg a dohányzás (2000-ben 4,9 millió halott), a magas vérnyomás (7,1 millió halott évente) és a magas koleszterinszint (4,4 millió halott) főként a fejlett világ, azaz Európa, Észak-Afrika és Japán lakosait veszélyezteti. Ez utóbbi régiókban ráadásul évről évre 500 ezer ember veszti életét a kövérséghez köthető betegségek miatt. A WHO szakértői az alultápláltság ellen a mikroelemek, az A- vitamin, a cink és a vas, továbbá a szoptatás fontosságát hangsúlyozzák. A dohányzás ellen a dohánytermékek árának növelése jelentheti a megoldást (minden 10 százalékos áremelkedés 2-10 százalékkal csökkenti a fogyasztást). A magas vérnyomás és a kövérség ellen pedig a több mozgás, a zöldségek és gyümölcsök fokozottabb fogyasztása, a só visszaszorítása lenne a kiút. Három vírus ok ozh at influenzát Negyed százada volt nálunk utoljára nagy influenza-járvány, de a változékony kórokozó minden télen jelentkezik. A háziorvosok folyamatosan kapják az idei influenza elleni védőoltások oltóanyagait. Közel más-fél millió embert érint ez az évenként ismétlődő, védekező akció. Az influenza heveny, légúti, fertőző betegség, amely súlyos szövődményei miatt esetenként halálozással is járhat. Jellemzője a gyors, robbanásszerű teijedés, a hirtelen kezdet, a m agas láz, végtagfájdalmak, felsölégúti tünetek. Az influenza kórokozója az A, B és C- vírus. Az influenza cseppfertőzéssel teljed, ezért a közösségben élők fokozottan veszélyeztetettek. Idős, legyengült, egyéb betegségben szenvedők is könnyebben megkapják. Az ingyenes oltásra jogosultak köre a szociális intézményekben, kórházakban, egyéb gyógyhelyeken kezelt idős beteg emberekből kerül ki. III. szám

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tárgy: Ásotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 17/A. szám alatti költségalapú bérlakására pályázat kiírása

Tárgy: Ásotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 17/A. szám alatti költségalapú bérlakására pályázat kiírása Ásotthalom Község Önkormányzatának Polgármesterétől 13/2008. Tf.: Somogyi Róbert Iktsz.: 1847/2008. Véleményező bizottság: TVMB Tárgy: Ásotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 17/A. szám alatti költségalapú

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Képújság rovatai. Civil szervezetek, egyesületek hírei, Önkormányzati hírek. Kisebbségi Önkormányzati hírek, Közérdekű információk,

Képújság rovatai. Civil szervezetek, egyesületek hírei, Önkormányzati hírek. Kisebbségi Önkormányzati hírek, Közérdekű információk, 2017.07.11. Képújság rovatai Önkormányzati hírek Kisebbségi Önkormányzati hírek, Intézmények aktuális közleményei, Rendezvények, programok, Civil szervezetek, egyesületek hírei, Közérdekű információk,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 87/2017. Kth. Megbízási szerződés kötés a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítés

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

Őszi szünet: október november 5. Téli szünet: december január 2. Tavaszi szünet: március április 3.

Őszi szünet: október november 5. Téli szünet: december január 2. Tavaszi szünet: március április 3. 7. A TANÉV RENDJE 7.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2017. szeptember 1. (péntek) A tanév első féléve: 2018. január 19. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2018. január

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2017/2018 tanév rendje

2017/2018 tanév rendje OM azonosító: 203029 Felnőttképzési nyilv.vételi szám: E- 001278/2015 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. Tel.: +36 66/444-511 Fax: +36 66/430-793 www.bszc.hu E-mail: trefort@bszc.hu 2017/2018 tanév rendje

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 873/2011. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

EGYMI. Járóbeteg szakrendelések Egyesített Gyógyító Megelõzõ Intézet 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126. Telefon: 56/

EGYMI. Járóbeteg szakrendelések Egyesített Gyógyító Megelõzõ Intézet 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126. Telefon: 56/ EGYMI Szerzõ Adminok 2009.02.09. Frissítve 2009.02.09. Járóbeteg szakrendelések Egyesített Gyógyító Megelõzõ Intézet Cím: 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126. Telefon: 56/590-239 Fax: 56/390-936

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27.

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27. 2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA 2013. Április 25-26-27. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon VERSENYKIÍRÁS Sportosan Könnyebb! Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiválja

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészség határok nélkül

Egészség határok nélkül Egészség határok nélkül Best Doctors Smart, Bónuszos Egészségbiztosítás Szeretné, ha a saját területükön szaktekintélynek számító orvosok gyógyítanák a világ számos pontján? Magyarország egészségügyi mutatói

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil:

Cím: 2340 Kiskunlacháza Kinizsi u. 1. Tel.: Mobil: Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben