Areformációt sokan, nem is olyan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Areformációt sokan, nem is olyan"

Átírás

1 A reformáció Erdélyben Reformfolyamat, egyházszerkezet, nemzettudat Areformációt sokan, nem is olyan rég, vallásos köntösben jelentkezõ osztályharcnak mondották, amelynek a társadalmi vonatkozása jelentõsebb, mint a misztikus vallási. Bár a reformációt világtörténelmi folyamatba ágyazható jelenségként is meg lehet közelíteni, úgy érzem, mégsem ez fejezi ki annak legbelsõbb lényegét. Sokan hitújításnak mondják. Ez alapjában véve fából vaskarika, ugyanis a hitet újítani nem lehet, legfeljebb a hit pontokba szedett és papírra vetett megjelenítését, amit hittételeknek vagy hitvallásnak nevezünk. Heltai Gáspár kolozsvári reformátor az 1570-es években az alábbi tömör mondatban találta meg a reformáció lényegét: Erdélyben tél-túl (értsd: itt is, ott is) villámlani kezdett az Istennek igéje. A reformáció tehát igehirdetés, akár hiszünk benne, akár nem. Amennyiben hívõként nézünk rá, abban az isteni ige megjelenítését látjuk, Úrvacsora. Fametszet Heltai Gáspár kisebb katekizmusából. Kolozsvár, 1550 amennyiben pedig nem hívõként társadalmi jelenséget látunk benne, akkor sem kerülhetjük meg, és számolnunk kell vele. Mindaz, ami ennek hatására késõbb társadalmi/nemzeti pozitívummá válik (anyanyelv, oktatás stb.), csak következménye az igehirdetés formájában jelentkezõ reformációnak. I. Új kezdet? Tévhit, hogy a reformáció teljesen új kezdet volt, végleges szakítás a középkori egyházzal, teljes kiválás abból, elhatárolódás mindattól, ami valamiben is emlékeztet arra. A reformáció csak a tan- és a dogmatikai tételek terén volt új kezdet, s ott sem teljesen, hiszen reformátoraink nagy buzgósággal idézgették mindvégig például az egyházatyákat. A 16. századi vallási változások eredményeként létrejött erdélyi református egyház szerkezeti felépítésében Úrvacsorára induló erdélyi hajadon Barcasági protestáns lelkész és mûködési gyakorlatában bizonyos mértékig tovább éltek a középkori római katolikus egyház hagyományai. A látszat ellenére sok közös vonás volt és talán van is a Krisztus istenségét valló történelmi egyházaink között a 16. században. Nem történt teljes szakítás sem az istentiszteleti hagyományok, sem a szerkezeti felépítés tekintetében. A kialakult egyháztestek tehát nem leszakadtak, hanem inkább csak ugyanazon általános keresztyén értékek szerkezetében átcsoportosultak. A reformáció ezért nem teljes és végérvényes szakítás azzal az egyháztesttel, amelyre munkája célterületeként tekintett. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az elsõ reformátori nemzedék nem dolgozott ki semmiféle tervezetet új egyház létrehozására, nem állított fel ütemtervet annak megvalósítására, nem fogalmazott meg egyház-ideológiai alapkoncepciót, nem volt semmiféle eltökélt szándék különálló egyház megszervezésére. A felekezetté válás folyamata az erdélyi tájakon eltartott legalább három-négy évtizedig, a felekezeti hitvallások pedig ezalatt természetes fejlõdés eredményeként születtek meg. A református egyház a középkori nagy egyháztest törzsébõl nõtt ki, fejlõdése elsõ néhány évtizedében megtartva annak számos elemét. Mind az erdélyi református egyháznak, mind a tiszántúli (illetve a mai Királyhágómelléki) református egyház egy részének közös törzse a középkori gyulafehérvári római katolikus egyházmegye. Nemcsak 43

2 az egyháztest volt közös, hanem annak központja, Gyulafehérvár és vezetõje, a püspök is. A besztercevidéki evangélikus lelkészek például még a század derekán is elismerték Bornemisza Pál püspökségét, 1555-ben pedig a marosvásárhelyi országgyûlés megerõsítette a káptalan joghatóságát a lutheránus papok fölött is. II. Egyházszerkezeti párhuzamok A középkori római katolikus egyháznak, legalábbis Erdélyben, igen nagy válságot kellett átvészelnie a reformáció idején. Ez szinte létében ingatta meg, és csaknem fél évszázadnak kellett eltelnie, amíg Báthory István fejedelemségének idején, újra rendezni tudta sorait. Helyi közösség, gyülekezet A reformált, majd a református egyház szerkezete a 16. században, regionális szinten, majdnem pontos leképezése volt a középkori egyháznak. Kezdjük a legalapvetõbb szerkezeti egységgel, a helyi közösséggel. Elfogadott tény, hogy a reformáció leginkább a helyi gyülekezetet alakította át: a közösség jogi személlyé vált, amely magának lelkészt választhatott, és azt szabadon elbocsáthatta, szemben a római katolikus egyházzal, amely ezt a jogot a püspöknek tartotta fenn. Itt tehát nincs párhuzam. Más volt a helyzet azonban a városokban. Némely ezek közül külön privilégiumot kapott szabad lelkészválasztásra, és a megválasztott személy nevét csak bejelenteni tartozott a püspöknek, megerõsítés végett. A városi magisztrátus volt az egyházi vagyon tulajdonosa is, azt adminisztrálta, élvén minden patrónusi joggal is. Ennek lényeges részeként gondoskodnia kellett a lelkész fizetésérõl és megélhetésérõl. A reformáció után ez a rendszer szinte semmit nem változott. A különbség csak annyi volt, hogy a lelkész Erdélyi szász prédikátor szertartási öltözetben Az augsburgi városi tanács ülése. Színezett metszet, 1545 nevét megerõsítés végett nem a püspöknek (esetünkben a szuperintendensnek) küldték fel, hanem a fejedelemnek, aki az egyház legfõbb felügyelõje volt. Még a terminológiában is volt hasonlóság: a városon kialakult protestáns egyház, a korábbi római katolikus szokáshoz híven, a város fõpapját plébánosnak hívta (még a 16. század végén is), segédeit pedig káplánoknak (ez a gyakorlat még az unitárius egyházban is élt). A plébános káplántartási joga ugyancsak átöröklõdött protestáns területre. A század vége felé ez megszûnt, mert azt a város magisztrátusa sajátította ki magának. Sok helyen megmaradt a városi egyházközség kiemelt státusa is, korabeli kifejezéssel élve, exemptusok voltak, ami azt jelentette, hogy mentességet kaptak többféle adó alól. Ennek nemcsak anyagi, hanem egyházkormányzati vonzata is volt, mindkét felekezet esetében: mentesek voltak az esperesi látogatás kötelezettsége alól is, õket csak a püspök vizitálhatta. Az egyházfegyelem kérdésében is sokáig fennmaradt a korábbi gyakorlat: azt a helyi lelkész végezte. Igaz ugyan, hogy a református egyházban ez a vizitáló esperes és lelkésztársai feladata lett volna (nem pedig a kálvini presbitériumé, aminek nálunk társadalmi okai voltak), a 16. században viszont ezt szinte végig a lelkész gyakorolta. Az erdélyi szász reformáció egyik alapirata, 1547 A fõesperesség esperesség A középkori egyház igazgatásának középsõ rétege, a fõesperesség, a magyar egyházszervezés elsõ fázisában alakult ki. Vezetõje a püspök segítõtársaként is mûködõ archipresbiter vagy archidiakónus, aki kezdetben anyagi ügyekkel kapcsolatos feladatot látott el és bírói jellegû munkát végzett. Ez késõbb kiegészült azzal, hogy évente ellenõriznie kellett a plébánosokat (visitatio), miközben részt kellett vennie az egyházi bíráskodásban is, kiküldött bírákkal, megbízottakkal, püspöki vagy helynöki bírótársakkal (ezek mellett sok esetben világi jellegû tevékenységet is végeztek, a ki- 44

3 rályi kancelláriai szolgálattól a diplomáciai feladatokig). Európában eleinte a püspökségeknek csak egy fõesperességük volt, a 8. században ez megváltozott: több fõesperesi kerület jött létre, a 13. századra pedig kialakult az önálló fõesperesi joghatóság, amely a püspöki jogokat mintázta. A kisebb kiterjedésû egyház-igazgatási körzetekben (districtus) a fõesperesi munkát sok esetben az esperesek (vicearchidiaconi) végezték, akik a püspöktõl kapták megbízatásukat. Az archidiakonátus és az archidiakónus fogalma sokáig fennmaradt a református egyházban is. Az egyházi struktúra még sokáig egységesen mûködött tovább korábbi formájában, ugyanazon területi elrendezõdést követve. A kialakuló református esperességek az archidiakonátusok, vice-archidiakonátusok és dékánátusok területi határait követték (a telegdi és az ózdi kivételével, amelyek megszûntek), és mint jelentõs közigazgatási egységek, a már meglévõ vagy újonnan választott esperesek igazgatása alá kerültek, vagy megmaradtak alatta. A század folyamán ezek még tisztségük feltüntetésével írták alá a jelentõsebb reformátori zsinatok végzéseit tartalmazó íveket. Az archidiakónusok megbízatásából ugyancsak sokat megtartott a református egyház: a papság felügyelõje volt, zsinati végzések rendelkezései szerint a területén élõ lelkészeket össze kellett írnia és nyilván kellett tartania, feladata volt az egyházközségi és egyházmegyei bíráskodás, a rendszeres vizitáció. Ez utóbbit, akárcsak korábban az archidiakónusok, külön papi testülettel végezte (az egyházmegyei hivatalok ugyancsak a római katolikus archidiakonátusból nõttek ki), tagja volt még hosszú ideig a brachium saeculare éppen úgy, mint a római katolikus gyakorlatban, jelezvén a vizitáció közjogi érvényét. Jogai közé tartozott az exmissio, a felszentelés elõtti szolgálatra küldése valamely lelkésznek, a collocatio és a dislocatio, mely fogalmak ugyancsak igen ismerõsek a középkori egyházi terminológiában. Az egyházi bíráskodás terén is szinte teljes azonosság van a két egyház 16. századi gyakorlata között. Az erdélyi római katolikus egyházban, a 11. századtól kezdõdõen, a püspöki jogkör jelentõs részét a fõesperes gyakorolta. Feladata volt a bíráskodás is, ezért szorgalmazzák, hogy jogi végzettsége is legyen. Bíráskodási jogát az egyházi bíróságokon vagy az egyházmegyei zsinaton gyakorolta, amely emellett még az egyházmegye igazgatásának egyik igen jelentõs fóruma is volt (kánoni szabályok, egyetemes és tartományi zsinati határozatok, illetve belsõ, egyházmegyei határozatok érvényesítése). Ugyanez érvényes a refor- (Franz Hertel, Kolozsvár, 1520 Déva, 1579) Az erdélyi unitárius egyház megalapítója és elsõ püspöke és 1551 között Wittenbergben és Odera-Frankfurtban folytatott tanulmányokat. Hazatérve Kolozsvárott evangélikus lelkész tõl az erdélyi magyarok püspöke, 1564-tõl János Zsigmond udvari prédikátora, ekkortól kezdett antitrinitárius (késõbbi nevén unitárius) nézeteket vallani ben János Zsigmond a rendelkezésére bocsátotta a gyulafehérvári nyomdát, az itt kiadott magyar és latin nyelvû mûveiben (vitairatok, értekezések, prédikációk) a humanizmus és a radikális reformáció képviselõinek gondolatait népszerûsítette. Jelentõs részben az õ tevékenységének köszönhetõ, hogy az 1570-es években Erdély a vallási türelem jelképe lett Európában ben, János Zsigmond halála után a katolikus Báthory István lett Erdély fejedelme, és a gyulafehérvári nyomdát visszavette az unitáriusoktól. Az évi marosvásárhelyi országgyûlés megerõsítette a vallásügyi törvényt, de egyben kimondta az újabb hitújítások tilalmát is. Dávid Ferencet ez alapján fogta perbe 1579-ben Báthory Kristóf fejedelem, és életfogytiglani fogságra ítélték. A dévai börtönben halt meg. mátus egyház századi mûködésére is, egyházmegyei/esperesi szinten. Püspökség (szuperintendencia) és püspök A reformáció korában a korábbi gyulafehérvári püspökség, nemzetiségi törésvonalak mentén, két részre szakadt, és lett belõle lutheránus szász, illetve reformált magyar egyháztest. Ez utóbbi, elõször területi-politikai beosztás szerint, ugyancsak kettõre (erdélyire és a par- (Szinérváralja, 1504 Bécs, 1552) Író, bibliafordító, a magyar értekezõ próza megalapítója: õ írt elõször magyarul esszéket. A magyar nyelvtantudomány alapítója, az egységes helyesírásra való törekvés elindítója, Grammatika Hungaro-latina c. (1539-ben megjelent) nyelvtankönyvével. Elkészítette az elsõ teljes, korszerû, tudományos kritikát kiálló ma- Sylvester János Újszövetségfordítása. Sárvár-Újsziget, 1541 OSZK gyar Újszövetség-fordítást, amelyet ben nyomtattak ki Abádi Benedek tipográfiai munkájával, az elsõ Magyarországon elõállított magyar nyelvû könyvként. Felfedezte, hogy a magyar nyelv alkalmas a görög latin idõmértékes versformákra ben Krakkóban tanult, itt ismerkedett meg Erasmus eszméivel tõl Wittenbergben folytatta tanulmányait ben került Nádasdy Tamás szolgálatába; az ottani iskolában tanított, egyúttal a Nádasdy által alapított nyomdát vezette tól a bécsi egyetemen elõbb a héber, késõbb a görög nyelv tanára volt. Sylvester az Erasmus által képviselt humanizmus híve volt, nem csatlakozott egyértelmûen a reformáció követõinek táborába. 45

4 tiumi egyik részére) oszlott fel, az erdélyi rész pedig, állami beavatkozásra, megint kettõre: reformátusra és unitáriusra. Mindez alig negyed század alatt történt meg. Amennyiben az egyházkerület mûködését vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a szervezet bármennyire is ellenkezett a reformátori alapelvekkel az egyházi rend szervezete maradt, amely a világi rendi társadalom keretei között, annak mintájára elsõsorban a papi rend kiváltságainak megõrzésére szervezõdött. Például a szabad és demokratikus lelkész-, esperes-, illetve püspökválasztási jog ellenére az egész egyházkormányzás erõteljesen hierarchikus volt. DOKUMENTUM Az egyházkerületi zsinat ugyancsak sok mindent megõrzött a korábbi idõkbõl. Szorosan kapcsolódott a püspök jogához, amellyel évenként zsinatra hívta papjait. Itt törvényeket hoztak és papokat szenteltek. (Zárójelben jegyezzük meg: szinte mai napig ugyanez a feladata a református zsinatnak. Annyi különbséggel, hogy szentelés helyett lelkészeket avatnak.) A generális vizitáció még jobban magán viseli a római katolikus hatás jeleit, mint a zsinat. A püspök csak a lelkészeket látogatta meg, személye túlnõtte a vizitáló testület többi tagját. Itt találkozott a körzet lelkészeivel, bíróság is volt, ugyanakkor rendeleteket Végre-valahára az Újszövetség teljesen kész! Kérjük Nagyságodat, fogadja jó szívvel és mint mondani szokás örömest. Szerencsés hazatértekor megmutatják majd Nagyságodnak a felszántott földeket, az istállókat, a halastavakat s ezekhez hasonlókat, mi azonban mindezeknél sokkal becsesebb alkotást mutatunk. Azok ugyanis Nagyságod és törvényes örökösei után más és más gazdát fognak cserélni, ez azonban, mivel egyszer megszerezte, mindig Nagyságodé marad. Ezért ugyanis dicsõség, dicséret és örökkévalóság jár ki, az ilyen munkának szerzõje becsületben áll nemzeténél. Mi Nádasdy Tamás nádor ( ) csak méltatlan szolgák vagyunk. Néhány évvel ezelõtt még csúfolódtak az idegen nemzetbeliek, hogy még az oroszoknak is van anyanyelvû evangéliumuk, egyedül csak a magyaroknak nincs. Pedig a keresztény nemzetek nemcsak hogy nem csúfolódhatnak rajtunk, sõt irigykedhetnek, tudniillik nyelvünk kiválósága miatt, s ezt utánozni nem képesek. Melyik idegen nemzet nem csodálkozik azon, hogy valaki magyar nyelven mindenfajta verssort tud írni görög és római mértékre? Ki hiszi el, hogy a szóalakzatokból, a súlyokból, mértékekbõl bárki bármit is le tud fordítani erre a nyelvre? Valóban senki! Mellékeltük az evangéliumoknak versekben írt summáit. Ezek igazában akkor lesznek kedvesek, ha valaki lanttal énekli vagy dúdolja, valóban nagyon kedves dallamuk van. Szeretném, ha ezt mind a fiúk, mind a lányok az udvarban megtanulnák és énekelnék. Jeromos azt óhajtja, hogy a földmûves lefekvés elõtt alleluját énekeljen, hasonlóképpen én is azt szeretném az én nemzetemnél. Elmondhatatlan, mily nagy fontosságúak ezek a versek az emlékezet megerõsítésére. Olvassa tehát Nagyságod ezeket az új énekeket, olvassa a szóalakzatokat stb., mihelyt ideje engedi. Még ide csatoltam Mózes énekét is. Szolgája, Sylvester János (Gerézdi Rabán fordítása latinból. In: Hargittay Emil [szerk.]: Régi magyar levelestár. XVI XVII. század. Bp., ) MNM Történelmi Képcsarnok is bocsáthatott ki az ügyes-bajos dolgok intézésére, amelyeket a közzsinat késõbb jóváhagyott, de olyan eset is akadt elég, amikor nem a zsinat szentesítette azokat, hanem tekintélye és a püspök hatalma. III. Reformátori nemzettudat, avagy magyarságunk esélye A reformációt nem lehet nemzeti keretek közé merevíteni. Inkább lehet azt csúnya szóval élve igei internacionalizmusnak nevezni, amennyiben az újra felfedezett ige nemzetek fölöttivé vált, és így át-, majd összefogta Európa nemzeteit. Az, hogy ennek ellenére nemzeti egyházak születtek, ugyancsak a reformáció lényegébõl érthetõ: a prédikátori hivatás- és küldetéstudat, szolgálat és feladatvállalás hatott lelki kényszerként akkor, amikor Isten akaratát szerették volna megértetni a néppel, a saját anyanyelvén. Egyszerûbb volt nemzeti nyelven prédikálni, mint az akkor használt közös európai nyelvre (latin) megtanítani mindenkit. A reformáció magyarországi elterjedésében a 16. század második felében megtartott egyházkerületi zsinatok játszották a legnagyobb szerepet. Meghatározták az egyházkerületek hitvallásos arculatát és lefektették a helvét irányú reformáció továbbterjedésének az útját a tanbeli elkülönülés idején. Központi kérdései az úrvacsoratan és a szertartások körül forogtak ben a marosvásárhelyi zsinat elfogadta az úrvacsoráról szóló református tanítást, majd 1564-ben, a nagyenyedi zsinaton a helvét, illetve lutheri irányú reformációk elváltak egymástól. Ettõl az idõponttól számítható az Erdélyi Református Egyház létrejötte. A kálvini irány önállósodása Beythe István dunántúli püspöksége idején következik be, amikor is a csepregi zsinat (1591) döntése nyomán 1612-ben megalakul a dunántúli egyházkerület. A felsõdunamelléki részen a reformátusok önállósodása az 1615-ben tartott komjáti zsinaton történt meg. 46

5 Csók István: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre Úrvacsora, 1890 Nyelvi eszmélés és nemzeti nyelv A reformátorok sikeresen tették alkalmassá a nemzeti nyelvet a pontos és egyértelmû közlésre, és arra, hogy az értekezõ próza kényelmesen érezze magát ezen a nyelven is.* Sokan szerintem leegyszerûsítve fogalmaznak a kérdéssel foglalkozó szakirodalomban: a reformáció kezdte el a tudatos nyelvápolást, nyelvtisztítást, nyelvújítást stb. Több munka hirdette, hogy reformátoraink tudatos nyelvmûvelése és népnevelése kizárólag belsõ indítóokokra vezethetõ vissza, és a humanista mûveltségen felnõtt értelmiségi közösség azon feladat- felismerésébõl fakadt, hogy az egyszerû népet felemelni, nagykorúsítani kell. Ismerve a 16. századi reformátori lelkiséget és küldetéstudatot véleményem szerint önzetlen és jó szándékú nép- és nemzetszeretetük nem cél volt, hanem következmény. Motivációjuk mélyebbrõl fakadt. Elsõdleges céljuk nem a nép nevelése és a nyelv mûvelése volt. Ez csak az eredmény lett. A reformátorokat elsõdlegesen az a lényeges belsõ dimenzió is determinálta, amit hitnek nevezünk. Komolyan hittek Istenben és abban, hogy Isten õket országa terjesztésére és igéje hirdetésére hívta el. Ebbõl táplálkozott küldetéstudatuk. * Vö. e számunkban Ács Pál írásával! (A szerk.) Magyar Nemzeti Galéria Ahhoz pedig, hogy maradéktalanul teljesíteni tudják a krisztusi parancsot, és igaz tanítványokká tegyenek népeket, elengedhetetlenül szükség volt a jó viszonyra a népppel és a pontos kommunikációra a befogadó közeggel. Ez pedig csak anyanyelven történhetett. Korszerû kommunikáció Elõször a kommunikációs csatornákat kellett kiépíteniük, illetve korszerûsíteniük, és csak az után lehetett beszélni egyáltalán a küldetés elkezdésérõl. A nyelvmûvelésben Sylvester János nyelvtanától Szenci (Szenczi) Molnár Albert grammatikájáig vezet az út. Motivációjuk: ha Isten méltónak tartotta megszólalni magyar nyelven is, akkor méltóvá kell tenni nemzeti nyelvünket Isten igéjéhez, alkalmassá kell tenni arra, hogy üzenetét pontosan továbbítsa. Helyesen és pontosan tolmácsolni az üzenetet felelõsség, és õk úgy érezték, hogy üdvösségükkel (Nagykároly, 1529 Gönc, 1591) Református lelkész, egyházszervezõ, bibliafordító. Eredeti neve Radics vagy Radicsics Gáspár, késõbb vette fel szülõvárosának nevét. Nagykárolyban, majd Brassóban tanult, 1556-tól pedig Wittenbergben ben, a Két könyv címû mûvének írásakor már Magyarországon, valahol a Tiszántúl északi részén tartózkodott. Keet könyö minden orszagoknac es kyralioknac io es gonosz szerenczeieknec okairul... címû mûvében választ keresett Magyarország romlásának okára. Következtetése Isten a magyarokat bûneikért bünteti a törökkel sokszor visszatérõ gondolat lett ban Göncre, az akkor virágzó mezõvárosba került prédikátornak. Egyházszervezõ munkájának köszönhetõen erõsödött meg a svájci reformáció a Tisza környékén ben vagy 1565-ben esperessé választották, 1564 és 1566 között az e vidéken egyenrangú esperesek közül õ lett az egyik legnagyobb tekintélyû. Feltehetõen A Vizsolyi Biblia címlapja, 1590 ezért 1566-ban Göncön tartották a tiszáninneni esperességek elsõ nagyobb törvényalkotó zsinatát, amelyen már szembesültek az Erdélyben egyre nagyobb hatású antitrinitáriusok jelentette veszedelemmel. Károli tevékenységének jelentõs részét alkotta az ellenük folytatott vita körül kezdett hozzá nagy tervéhez, a Biblia fordításához, amelyet többek között Rákóczi Zsigmond pártfogásával végezhetett. Vizsolyba hívták Mantskovit Bálint nyomdászt, ahol 1589-ben megkezdõdött az elsõ teljes magyar nyelvû Biblia nyomtatása, amely 1590-ben példányban jelent meg. OSZK játszanak, ha nem maximálisan teljesítenek. Mindebbõl természetesen a népnek volt haszna. Ki ne ismerné el azt, hogy nyelvünk ébredésének, majd Károlyi (Károli) Gáspár fordítása révén az egységes nemzeti nyelv kialakulásának és a nyomába szegõdõ nemzeti nyelvû írásbeliségnek köze lenne nemzeti öntudatra ébredésünkhöz és nemzettudatunk erõsítéséhez? A reformáció eredményeként megszületett egységes nemzeti irodalmi nyelv hozzásegítette népünket ahhoz, hogy nemzeti egységét a három részre szakadt országban megõrizhesse. BUZOGÁNY DEZSÕ Ajánlott irodalom: Buzogány Dezsõ: Harc a tiszta evangéliumért. Kolozsvár, 2006.; Buzogány Dezsõ: Melanchthon úrvacsoratana levelei alapján. Debrecen Budapest, 1999.; Nagy Géza: Kálvinista jellemképek. Kolozsvár, 1930.; Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. I V. Bp., 1904.; Révész Imre: Magyar református egyháztörténet tájától 1608-ig. I. kötet. Debrecen, 1938.; Zoványi Jenõ: A magyar protestantizmus története 1895-ig. I. kötet. Gödöllõ,

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

Wolfgang Lazius: Magyarország térképe (1552)

Wolfgang Lazius: Magyarország térképe (1552) Wlfgang Lazius: Magyarrszág térképe (1552) Az elő-refrmátrk tanai hzzájárultak a refrmáció elterjedéséhez hazánkban. A Szepességben és a bányavárskban már a 15. században huszita gyülekezetek alakultak

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Buzogány Dezső: Az Institutio a református egyház alkotmánya

Buzogány Dezső: Az Institutio a református egyház alkotmánya Buzogány Dezső: Az Institutio a református egyház alkotmánya Kálvin János legfőbb műve az Institutio. Ez a mű a református egyház alkotmány, mondja Buzogány Dezső teológiai tanár, aki 2014-ben fejezte

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

26. MAGYAR REFORMÁTOROK A KÖRNYEZETÜNKBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

26. MAGYAR REFORMÁTOROK A KÖRNYEZETÜNKBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 26. MAGYAR REFORMÁTOROK A KÖRNYEZETÜNKBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Benke György: Hittan 7. RPI, 2000; Bottyán János: Hitünk hősei,

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház

Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház Bergman filmje amelynek címét kölcsönöztem egy eléggé nyomasztó házasság jeleneteit mutatja be. A kárpát-medencei nemzetiségek együttélése

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században Részletes jelentés a kutatás eredményeiről és folyamatáról A fenti kutatásra 2001. január

Részletesebben

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság Vajdasági vallási magatartás Szerbiában ma a vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmi csoportok számára A társadalom plurális sokféle eszme keveredése; Három fő vallásos világnézeti típus különül

Részletesebben

Alutheri reformáció elsõ jelei

Alutheri reformáció elsõ jelei A magyarországi reformáció kezdetei Dévai Mátyás, a magyar Luther Alutheri reformáció elsõ jelei 1521/22-ben jelentkeztek Magyarországon: az 1523. és 1525. évi országgyûlések egy-egy törvénycikkben foglalkoztak

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Bethlen Gábor és a vallási türelem

Bethlen Gábor és a vallási türelem Buzogány Dezső Bethlen Gábor és a vallási türelem Ismerve ezt a kort, a címet akár ellentmondásosnak is lehet tekinteni. Bethlen Gábor uralkodását szinte teljesen kitöltötte a harmincéves háború, aktívan

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig Kronológia 1520 1566. Szulejmán szultán 1456. Nándorfehérvár eleste 1526. aug. 29. Mohács 1532. Kőszeg ostroma 1541. Buda a töröké 1552. Eger ostroma 1594. Esztergom ostroma Irodalmunk Janus Pannoniustól

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Olvasók, könyvek, könyvtárak

Olvasók, könyvek, könyvtárak Fülöp Géza Olvasók, könyvek, könyvtárak Művelődéstörténeti olvasókönyv 10-18 éveseknek TARTALOM I. kötet A kezdetektől 1848/49-ig 1. fejezet A kézzel írott könyv 2. fejezet Kolostori, egyházi könyvtárak

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola. Tézisek

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola. Tézisek Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Tézisek Ravasz László és a református oktatáspolitika Magyarországon a két világháború között Varga Gáborné 2011 1.

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás A refrmáció a 16. században a katlikus egyház megújítására indult mzgalm A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnymtatás feltalálása A tudmányk és művészetek 15.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás 1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás A két dolog, a reformáció és a könyvnyomtatás, kölcsönösen hatott egymásra, az az állítás, miszerint

Részletesebben

GOTTFRIED WILHELM LOCHER Református egyházkormányzat* Alapvetés kilenc tételben

GOTTFRIED WILHELM LOCHER Református egyházkormányzat* Alapvetés kilenc tételben 108 Választás 2008 A Magyarországi Református Egyház rendje szerint hatévenként tisztújításra kerül sor. Az egyházmegyei és az egyházkerületi tisztségviselõk választási eljárása 2008. szeptember 1-jétõl

Részletesebben

Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből *

Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből * A KATE DRÁRÓL Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből * Csohány János Lelkészképzés A reformáció kezdetén nem ritkán római katolikus világi lelkészek, vagy szerzetesek, köztük számos

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben