CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. DECEMBER 31."

Átírás

1 CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ DECEMBER 31.

2 Független könyvvizsgálói jelentés a Concordia Közraktár Zrt. tulajdonosa részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Concordia Közraktár Zrt. (cégjegyzékszám: ) mellékelt évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege EFt, a mérleg szerinti eredmény EFt (veszteség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is - a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Concordia Közraktár Zrt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

3 Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a Concordia Közraktár Zrt. mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Concordia Közraktár Zrt évi üzleti jelentése a Concordia Közraktár Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 29. Valóczki Andrea Nagy József ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Dornhof Nagy und Partner Kft Kamarai tagsági száma: Budapest, Vérhalom u A/I/20. Nyilvántartásba-vételi szám:000093

4 Statisztikai számjel CONCORDIA KÖZRAKTÁR KERESKEDELMI ZRT. a vállalkozás megnevezése 1119 Budapest, XI., Fehérvári út a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló Keltezés: Budapest, április 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT M É R L E G Eszközök (aktívák) sorszám a A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés A tétel megnevezése Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete b Előző év c Adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e

6 Cégjegyzék száma sorszám a Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Késztermékek Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok 47. sorból: zálogjegy Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek A tétel megnevezése Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Áruk III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) b Adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév c d e Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. Eszközök összesen ( sorok) Keltezés: Budapest, április 29. P.H... A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT M É R L E G Források (passzívák) sorszám a Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév b c d e D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE 58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési gazdálkodóval szemben

8 Cégjegyzék száma sorszám a Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részese- dési viszonyban lévő vállalkozással szemben G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek A tétel megnevezése b II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratu kölcsönök 86.sorból: az átváltoztatható kötvények Előző év c Adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Források összesen ( sorok) Keltezés: Budapest, április 29. P.H... A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel-szám a /a 01/b 02. I II. III. III/a III/b IV V. VI. VII. A Belföldi értékesítés nettó árbevétele Anya- és leányvállalatok felé Egyéb vállalkozók felé Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01.+02) Anya- és leányvállalat felé Egyéb vállalkozók felé Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév b c d e Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) Egyéb bevételek Személyi jellegű ráfordítások ( ) Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) III.sorból: visszaírt értékvesztés

10 Cégjegyzék száma Tételszám a Részesedések értékesítésének árfolyamnyersége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai b c d e Kapott osztalék, részesedés 13. Sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 Adatok E Ft-ban Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek VIII IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F G. 16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. sorból: értékelési különbözet Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) Rendkivüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+C.+D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) Keltezés: Budapest, április 29. P.H... A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Kiegészítő melléklet a CONCORDIA KÖZRAKTÁR KERESKEDELMI ZRT december 31-i Éves Beszámolójához

12 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész. 1. I.1. A társaság bemutatása I.1.1. A társaság neve, működési formája.. 1. I.1.2. Tulajdonosi szerkezet 1-3. I.1.3. A Concordia Közraktár Zrt. társasági szerződésben rögzített fő tevékenységei I.2. A számviteli politika főbb vonásai I.3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása I.3.1. Vagyoni helyzet alakulása I.3.2. Pénzügyi helyzet alakulása I.3.3. Jövedelmi helyzet alakulása. 11. II. Specifikus rész II.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II.1.1. Tárgyi eszközök bruttó értéke és értékcsökkenési leírása II.1.2. Részesedések 14. II Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban II Egyéb tartós részesedések II.1.3 Készletek. 18. II.1.4. Követelések II.1.5. Értékpapírok II.1.6. Pénzeszközök II.1.7. Aktív időbeli elhatárolás II.1.8. Saját tőke változása II.1.9. Céltartalékok II Kötelezettségek II Passzív időbeli elhatárolások

13 II.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések II.2.1. Az üzemi tevékenység eredménye 27. II Az értékesítés nettó árbevétele. 28. II Egyéb bevételek II Értékesítés költségei. 29. II Egyéb ráfordítások II.2.2. A pénzügyi tevékenység eredménye II.2.3. Rendkívüli tevékenység eredménye. 32. II.2.4. Igénybevett szolgáltatások költségei 32. II.2.5. Bevételek bemutatása a kapcsolt vállalkozással szemben III. Tájékoztató rész III évi közraktári forgalom III.2. Zálogkölcsön III.3. A létszám és a bérköltség alakulása III.4. Az Igazgatóság és a Felügyeleti Bizottság részére kifizetett juttatások III.5. Várható kötelezettségek, követelések III.5.1. A CONCORDIA Zrt. ellen indított peres eljárások III.5.2. A CONCORDIA Zrt. által indított peres eljárások III.5.3. Függő kötelezettségek III.6. Veszélyes hulladékok kezelése. 45. III.7. Mutatószámok III.8. Cash flow kimutatás. 48. III.9. Társasági adó levezetése

14 I. Általános rész I. 1. A társaság bemutatása I A társaság neve, működési formája A Concordia Közraktár Zrt. továbbiakban Társaság június 30-tól november 28-ig részvénytársaságként, majd ezt követően zártkörűen működő részvénytársaságként működik. A cég megnevezése: Concordia Közraktár Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság A cég rövidített elnevezése: Concordia Közraktár Zrt. A Társaság székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út A Társaság leányvállalatai: - Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. f.a. Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út Concordia Integrátor Kereskedelmi Kft. Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út I Tulajdonosi szerkezet A Társaság részvényei 100 %-ban a Magyar Állam tulajdonában vannak, a tulajdonosi jogokat szeptember 25-ig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.) gyakorolta. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény alapján szeptember 25-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján látja el a tulajdonosi jogokat. A Társaság február 24-i alaptőkéje db, azaz Egyszázhetvennyolcezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névre szóló törzsrészvényből és db, azaz 1

15 Húszezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű osztalékelsőbbségi részvényből áll. A tulajdonos december 1-vel az alaptőkén felüli vagyonból tőkeemelést hajtott végre db, azaz Tizennégyezerhat darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló új törzsrészvény kibocsátásával. A Társaság alaptőkéje az emelés után db, azaz Egyszázkilencvenkettőezerhat darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből és db, azaz Húszezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű osztalékelsőbbségi részvényből áll. Törzsrészvényfajtán belül kibocsátott részvénysorozat db ,- Ft névértékű részvény db ,- Ft összevont névértékű részvény (10 db ,- Ft névértékű részvény összevonásával) db ,- Ft összevont névértékű részvény (1000 db ,- Ft névértékű részvény összevonásával) Osztalékelsőbbségi részvényfajtán belül kibocsátott részvénysorozat 200 db ,- Ft összevont névértékű, elsőbbségi részvény ( db ,- Ft névértékű elsőbbségi részvény, mely 100 db ,- Ft névértékű részvény összevonásával került kibocsátásra) A Társaság alaptőkéje ,- Ft, azaz Kettőmilliárd-egyszázhúszmillió-hatvanezer forint. Cégjegyzésre jogosultak: vezérigazgató egy személyben A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kiadott 431/2010.(X.18.) sz. Alapítói Határozat alapján megszüntette a Concordia Közraktár Zrt. Igazgatóságát. 2

16 A 431/2010.(X.18.) sz. Alapítói Határozat alapján a Társaság Igazgatósága jogkörének gyakorlására jogosult vezérigazgató a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény alapján Bártfai Márton. A vezérigazgató által képviseleti jogkörrel felruházott dolgozók közül két fő együttesen jegyzi a Társaságot. A Concordia Közraktár Zrt-nél Ügydöntő Felügyelő Bizottság működik a - Gt.37..(1) bekezdése alapján október 18-tól. Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Pyrkosz Stanislaw Tomasz Domján Sándor Tibor Komor István május 31-ig Dr. Balogh József április 29-ig Csongrádi Pálma Zsuzsa április 29-ig Dr. Ádor Sándor Lendvai Magdolna február 24-től A beszámoló aláírására jogosult személy: Bártfai Márton vezérigazgató (lakcíme: 9026 Győr, Gébics u.16.) A Társaságnál a számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős: Baloghné Piller Katalin vezérigazgató-helyettes (lakcíme: 2085 Pilisvörösvár, Bocskai u.7.) PM Regisztrációs száma: A Társaság könyvvizsgálója: Nagy József Kamarai tagsági száma: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Kft. Nyilvántartásba vételi száma: Címe: 1023 Budapest, Vérhalom u K.ép. 20. Könyvvizsgáló által felszámított díj: ,- Ft + ÁFA, amely tartalmazza az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló díját is. 3

17 I A Concordia Közraktár Zrt. Alapító Okiratban rögzített fő tevékenységei: Közraktározási tevékenység (bér- és közraktározás) Közraktárjegy kibocsátás Minőségvizsgálat Rakodás Ingatlan bérbeadás Egyéb hitelnyújtás (zálogkölcsön) Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása Megnevezés Eltérés Rendelkezésre tartás, tárolás bevétele 406, ,297-87,240 Művi szolgáltatás bevétele 304, , ,238 Be/kitárolás bevétele 169, ,585-7,722 Árumozgatás bevétele 26,004 18,920-7,084 Fertőtlenítés bevétele 24,056 19,985-4,071 Minőségellenőrzés bevétele 156, ,408 7,014 Szállítás-rakodás bevétele 40,660 57,389 16,729 Egyéb közraktári szolgáltatás bevétele 101,006 61,739-39,267 Átminősített tárgyi eszköz értékesítés 179, ,532 Egyéb szolgáltatások bevétele 116,569 88,673-27,896 Értékesítés nettó árbevétele 1,523,744 1,095, ,307 I. 2. A számviteli politika főbb vonásai A Társaság kettős könyvvitelen alapuló éves beszámolót készít a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a 245/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alkalmazásával. A mérleg formája: Társaságunk a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változat szerinti mérleg formáját választotta. 4

18 A mérleg tagolása: A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább részletezett az alábbiak szerint: MÉRLEG. Eszközök (aktívák) II. ÉRTÉKPAPÍROK 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 47. sorból: zálogjegy Az eredménykimutatás formája: A számviteli törvény 2. sz. melléklet A változat szerinti eredménykimutatást választotta Társaságunk. Az üzemi tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként, összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább részletezett: Belföldi értékesítés nettó árbevétele 01/a. Anya és leányvállalatok felé 01/b. Egyéb vállalkozók felé III. Egyéb bevételek III/a. Anya- és leányvállalat felé III/b. Egyéb vállalkozók felé A mérlegkészítés időpontja: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja. Számviteli alapelvek: A Társaság a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Szt ban meghatározott alapelveket alkalmazta. 5

19 Eszközök bekerülési értéke: A Szt előírása alapján az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési érték az Eszközök és Források értékelési szabályzatában került meghatározásra. Lényegesség kritériumai: A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Jelentős összegű hiba: - jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések soránugyanazon évet érintő- megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől függetlenül) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot kell figyelembe venni. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Nem jelentős összegű hiba: - nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba a feltárásának évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák, és hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő- értékének együttes (előjeltől függetlenül) összege nem haladja meg a mérlegfőösszeg 2%-át. a nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását a tárgyévi eredmény-kimutatás adatai tartalmazzák. A valuta- és devizatételek értékelése: a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Év végén a december 31-i Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átértékelni a külföldi pénznemben nyilvántartott összegeket. Amennyiben az átértékelés előtti könyv szerinti érték és az értékeléskori forintérték közötti árfolyam-különbözet összevontan veszteség, akkor egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb 6

20 ráfordításai között árfolyamveszteség, ha összevontan nyereség, akkor egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségként kell elszámolni. Amortizációs politika: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök vonatkozásában a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a maradványérték nulla. A január 01. és dec. 31-e között üzembe helyezett személygépkocsik esetében a bekerülési érték 20 %-a a maradványérték, a től üzembe helyezett gépkocsik maradványértéke 0. Immateriális javak értékcsökkenése: Az immateriális javak értékcsökkenési leírása a Szt.52..(4) bekezdése alapján időkorlátokat figyelembe véve kerül elszámolásra. A kísérlet fejlesztés aktivált értéke 5 év, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek 3 év alatt kerülnek leírásra. Terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték alapján lineáris módszerrel kerül elszámolásra, a hasznos élettartam figyelembe vételével. Tárgyi eszközök értékcsökkenése: A tárgyi eszközök értékcsökkenése a bruttó érték alapján lineárisan történik. A leírási kulcsok az eszközök elhasználódásával összhangban vannak kialakítva. Az így kialakított módszer alapján: - épületeknél a 2, 3, ill. a 6 %-os, - építményeknél a 2, 3, 4, 8, illetve 20 %-os, - termelő berendezések, üzemi gépek és berendezések esetében a 14,5 %-os, - irodai berendezéseknél a 14, 5, 20, valamint a 33 %-os, - idegen ingatlanon végzett beruházás esetén 6 %-os értékcsökkenési leírási kulcsok kerültek meghatározásra. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti un. kis értékű szellemi termékek, tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek. Az értékcsökkenés költségként való elszámolása havonta történik. A befektetett pénzügyi eszközök egyedi értékelés alapján kerülnek a mérlegbe. 7

21 Készletek értékelése: - A készlet értékét az elszámolt értékvesztéssel kell csökkenteni, vagy visszaírással növelni, ha a piaci érték tartósan magasabb, vagy alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. Követelések értékelése: - A követelések értékelése a vevő, az adós egyedi minősítése alapján történik a mérleg készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján. A mérlegben a követelések az adós által elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékelése: - Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a számviteli törvényben meghatározott rendelkezés szerint számoljuk el. Társaságunk a számviteli politikán kívül az alábbi, Számviteli törvényben előírt szabályzatokat készítette el: - Eszközök és források értékelési szabályzata - Leltározási szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Önköltség számítási szabályzat A 245/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján készítette el: - Zálogkölcsön Fedezetminőségi és Fedezetértékelési Szabályzatát. 8

22 I. 3. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása I Vagyoni helyzet alakulása A Társaság eszközeinek összetétele Eszközök % % A. Befektetett eszközök 3,284, ,709, Immateriális javak 5, , Tárgyi eszközök 2,515, ,335, Befektetett pénzügyi eszközök 763, , B. Forgóeszközök 1,403, ,449, Készletek 18, , Követelések 483, , Értékpapírok 827, , Pénzeszközök 74, , C. Aktív időbeli elhatárolás 2,861 4,583 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4,691,133-4,163,769 - A Társaság eszközein belül az eszközök összetétele 2013 évben az előző évihez képest nem változott jelentősen. A befektetett eszközök értéke 574,9 MFt-tal csökkent, míg a forgóeszközök értéke 45,8 MFt-tal nőtt. A befektetett eszközökön belül az immateriális és a tárgyi eszközök értéke 183,5 MFt-tal csökkent. A csökkenés a Lenti ingatlan értékesítése, az új beruházások, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírás különbözetéből adódik. A befektetett pénzügyi eszközök 391,4 MFt-os csökkenését a Concordia Integrátor Kft-ben lévő befektetésünkre elszámolt 61,4 MFt értékvesztés és a Soroksári ingatlan értékesítéséből a évben esedékes 330 MFt törlesztő részlet rövidlejáratú kötelezettségként történt átminősítése okozza. A forgóeszközök 45,8 MFt összegű növekedése a követelések 327 MFt-os növekedése és az értékpapírok állomány 251 MFt-os visszaesése, valamint a pénzeszközök 31 MFt csökkenésének a különbözete. 9

23 A Társaság forrásainak összetétele Eszközök % % D. Saját tőke 3,301, ,385, Jegyzett tőke 2,120, ,120, Tőketartalék 795, , Eredménytartalék -566, , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 952, , E. Céltartalékok 125, ,623 - F. Kötelezettségek 1,076, ,379, Hosszúlejáratú kötelezettségek 20, Rövidlejáratú kötelezettségek 1,055, ,379, G. Passzív időbeli elhatárolás 187, ,199 - FORRÁSOK ÖSSZESEN 4,691,133-4,163,769 - A forrásokon belül a saját tőke 916,3 MFt-tal csökkent a évre elszámolt mérleg szerinti veszteség miatt. A céltartalék összege 33,4 MFt-tal növekedett. A növekedés a tárgyévben képzett 140,2 MFt összegű és az előző években képzett 106,8 MFt összegű céltartalék tárgyévi felhasználás különbözetéből adódik. A kötelezettségek 323,3 MFt-os növekedését elsősorban a rövid lejáratú hitelállomány növekedése okozza. A zálogkölcsönzéshez kapcsolódó refinanszírozási hitelek 249 MFt-tal csökkentek, míg a folyószámlahitel 637 MFt-tal növekedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 64,7 MFt-tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolás 53 MFt-tal nőtt az előző évihez képest. Ennek egyik oka, hogy az Adonyi raktártelep tárgyévet érintő bérleti díja a szerződés alapján lett költségként elszámolva, mivel az egy éves bérleti időtartam lejártáig előleget számláz a bérbeadó, az elszámolás utólag történik meg. A társaság fizetőképességét 2013 évben is megőrizte, lejárt köztartozása nincs. 10

24 I Pénzügyi helyzet alakulása A pénzügyi helyzet változását a következő mutatók szemléltetik: Likviditási gyorsráta: december 31. Pénzeszközök = 0,07 Rövidlejáratú kötelezettségek december 31. Pénzeszközök = 0,03 Rövidlejáratú kötelezettségek Likviditási mutató: Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek december = 1, december = 1, I Jövedelmi helyzet alakulása Megnevezés Üzemi tevékenység eredménye 1,016, ,924 Pénzügyi tevékenység eredménye 7,656-48,759 Rendkívüli eredmény -7,520 7,356 Adózás előtti eredmény 1,017, ,327 11

25 II. Specifikus rész II. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II Tárgyi eszközök bruttó értéke és értékcsökkenési leírása Bruttó érték változása évben Megnevezés Növekedés Csökkenés Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 13, ,075 Vagyon értékű jogok 140, ,824 Szellemi termékek 30, ,068 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok 3,127,997 29, ,802 3,048,355 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 1,343,841 15, ,511 1,236,983 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 650,156 23,786 12, ,491 Idegen ingatlanon végzett beruházás Beruházások, felújítások 2,892 67,054 69, Beruházásokra adott előlegek Összesen: 5,308, , ,348 5,132, évben az új beruházások , az élettartamot növelő beruházások összegben növelte az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékét. Értékesítésre került a Lenti telep, melynek nyilvántartás szerinti bruttó értéke Az értékesítésből összegű bevétel keletkezett. Selejtezésre kerültek elavult, érték nélkül nyilvántartott technológiai berendezések. Tárgyévi beruházások és felújítások Uszálytöltő technológia rekonstrukciója II. ütem (faddi telep) Zajvédő fal kiépítése (szombathelyi telep) Térvilágítás kialakítása, raktár és gazdasági épület felújítása db személygépkocsi beszerzése Laboreszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök

26 Értékcsökkenés változás 2013 évben Növekedés Csökkenés Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 13, ,075 Vagyon értékű jogok 135, ,615 Szellemi termékek 30, ,068 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok 936, , ,974 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 1,154, ,227 1,095,482 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 518, , ,518 Idegen ingatlanon végzett beruházás Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen: 2,787, , ,269 2,794,732 A tárgy évben a lineáris módszerrel elszámolt értékcsökkenés volt, míg egyösszegű értékcsökkenésként került elszámolásra az egyéb berendezésekre. Ingatlanok könyv szerinti értékének alakulása évben Megnevezés Telek 422, ,172 Épületek 1,427,530 1,334,333 Egyéb építmények 319, ,701 Üzemkörön kívüli ingatlanok 3,139 3,011 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok 0 0 Lakóépület 19,564 19,164 Összsen: 2,191,826 2,072,381 Jelzáloggal terhelt ingatlanok: Szombathelyi telep Győri telep Jászberényi telep Siófoki telep Összesen:

27 Nettó érték alakulása évben Megnevezés Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 Vagyon értékű jogok 5,182 2,209 Szellemi termékek 0 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok 2,191,826 2,072,381 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 188, ,501 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 132, ,973 Idegen ingatlanon végzett beruházás 0 0 Beruházások, felújítások 2, Beruházásokra adott előlegek 0 0 Összesen: 2,520,886 2,337,426 II Részesedések II Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Cég neve Növekedés Csökkenés Tul.rész % Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. "fa." Concordia Integrátor Kft. 102,400 61,440 40, Összesen: 102, ,440 40, A cég megnevezése: Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. f.a. A cég rövidített elnevezése: Gabonaforgalmi Kft. Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári u. 24. Concordia Közraktár Zrt. tulajdoni hányada 99,90 % A részesedés névértéke , könyv szerinti értéke , elszámolt értékvesztés A Concordia Közraktár Zrt évi mérlegében a befektetés az értékvesztéssel csökkentett összegben szerepel. 14

28 A Kft-t november 27-én a Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt. jogelődje a GAMSZOV Vállalat alapította Gabona-, Malom- és Sütőipari Kereskedelmi és Ügynöki Kft. néven. A Kft. fő profilja a malom- és sütőipari alkatrészek, műszaki anyagok, malomipari termékek, stb. forgalmazása volt. Később szélesítette tevékenységi körét mezőgazdasági termények kereskedelmével, amely a Kft. fő tevékenysége lett. A többi tevékenység végzése megszűnt. A cégcsoport piacon való egységesebb megjelenése érdekében a évi beszámoló elfogadását követően a Társaság neve Concordia Kereskedőház Kft-re változott, és ezen a néven működött július 4-ig, majd ezt követően a Cg sz. cégbírósági bejegyzés alapján Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft-re módosult. A Kft. több éven keresztül veszteséges volt, és ennek következtében a tőkehelyzete nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak, annak ellenére, hogy a többségi tulajdonos Concordia Közraktár Zrt. részéről évben 95 MFt, majd évben 100 MFt, évben 120 MFt összegű pótbefizetéssel próbálta megoldani a Kft. tőkehelyzetét. Mivel a Kft. vesztesége tartósnak és jelentősnek mutatkozott a Concordia Közraktár Zrt. a befektetés könyv szerinti értékére évben 100 % értékvesztést számolt el. A tagok a december 14-én megtartott taggyűlésen határoztak a Kft. jogutód nélküli megszűnéséről, mivel a Kft évben kereskedelmi tevékenységet már nem folytatott, és a negatív tőke rendezésére nem volt mód. A végelszámolás kezdő időpontja: január 1. A Kft. végelszámolója: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zrt. (1115 Budapest, Ildikó u. 21.) Mivel a Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. vagyona a hitelezői követelések fedezetére nem elegendő, az1991. évi XLIX. törvény 108. (2) bekezdés alapján a végelszámolás felszámolási eljárásba került november 05-től. A Kft. felszámolása a mérleg készítés időpontjáig nem zárult le. Concordia Integrátor Kereskedelmi Kft. Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út december 19-én kelt alapító okirat alapján a Cg: /4. számú Cégbírósági határozat alapján december 22-én került bejegyzésre. 15

29 A Kft. rövidített elnevezése: Concordia Integrátor Kft. Az alapító okiratban rögzített fő tevékenységei: - gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme - mezőgazdasági termékek ügynöki nagykereskedelme - vegyi áru nagykereskedelme - dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme - máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenység A Kft. jegyzett tőkéje: 100 MFt A Concordia Közraktár Zrt. tulajdoni hányada 99,80 %. A részesedés névértéke , könyv szerinti értéke A Concordia Közraktár Zrt 2013.évi mérlegében a befektetés értékvesztéssel csökkentett összegben szerepel. Kisebbségi tulajdonos: 0,2 %-ban Varga János (5000 Szolnok, Szerb Antal u. 49.) sz. alatti lakos november13-ig Jakab Krisztián (6300 Kalocsa, Gábor Lajos u. 3.) sz. alatti lakos november14-től Cégjegyzésre jogosult: Varga János egy személyben november 10-ig 5000 Szolnok, Szerb Antal u. 49. Jakab Krisztián egy személyben november 11-től 6300 Kalocsa, Gábor Lajos u évet a Kft. 1 mérleg szerinti veszteséggel zárta. A Kft évben elindította az integrátori tevékenységet és részt vett az árufelvásárlási, árukereskedelmi tevékenységben. A évet mérleg szerinti veszteséggel zárta, amely a Kft. alultőkésítésének volt a következménye évben a Kft. aktívan részt vett az árufelvásárlási, árukereskedelmi tevékenységben. Az integrátori tevékenységhez kapcsolódóan komplex egységben történő szolgáltatást biztosított a partnerek felé. Ennek következtében a Kft. a évet mérleg szerinti eredménnyel zárta. 16

30 A Kft évben adózott eredményt ért el. Ez elmarad mind a tervtől, mind az előző évi eredménytől. Ennek oka az év végi magas fordulónapi készletállomány, melynek költségei a évet terhelték, mivel az év végi piaci nehézségek és a kedvezőtlen piaci árak alakulása miatt a Kft. készleteit már értékesíteni nem tudta. A Kft évben mérleg szerinti eredményt ért el, annak ellenére, hogy a évhez képest lényegesen kevesebb kereskedelmi árukészlettel rendelkezett. A növekedés zömében annak köszönhető, hogy a nyári szezonban felvásárolt gabonát a Kft. kedvező áron tudta értékesíteni. Az őszi betakarítású terményből viszont maradt készleten, mert a kedvezőtlen piaci áralakulás miatt csak részben tudta értékesíteni. Az Concordia Integrátor Kft évet 273 MFt veszteséggel zárta. Ennek oka egyrészt, hogy a tárgyévben felvásárolt és előző évről - magas áron - készleten maradt gabonát a felvásárlási ár alatti értéken tudta csak a Kft értékesíteni a piaci árak alakulása miatt, mivel a felvásárlás időszakában az árak folyamatosan csökkentek. Az integrátoroktól átvett, illetve a szabadpiacon felvásárolt gabonát a pénzügyi és értékesítési nehézségek miatt, a Kft csak késve tudta a partereinek kifizetni, ezért többször kénytelen volt a beszerzési ár alatt értékesíteni, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. Így a raktározási és finanszírozási költségei sem térültek meg az eladási árban. A veszteséget növelte az előző évekről készleten maradt és csírázó képességét elvesztett vetőmag készletre elszámolt 40 MFt értékvesztés. Az előző években keletkezett vevő követelésekre 50 MFt értékvesztést számolt el a Kft, mivel ezek a követelések, vagy peresítésre kerültek vagy végrehajtási és felszámolási eljárások vannak folyamatban. A veszteség hatására a Concordia Integrátor Kft saját tőke összege a jegyzett tőke alá csökkent és mivel a veszteség jelentősnek mutatkozott a Concordia Közraktár Zt. a befektetés könyvszerinti értékére 2013 évi mérlegében 61.4 MFt értékvesztést számolt el. A Kft tőkehelyzetének rendezésére a többségi tulajdonos a pótbefizetés mellett döntött, de a végrehajtáshoz a Concordia Zrt tulajdonosának a jóváhagyása szükséges. A pótbefizetés végrehajtásához szükséges tulajdonosi jóváhagyás a mérleg készítés időpontjáig nem történt meg. 17

31 I Egyéb tartós részesedések Cég neve Növekedés Csökkenés Tul.rész % Vas-Ész Szövetkezet 1, , Összesen: 1, , A Vas-Ész Szövetkezetben a Concordia Közraktár Zrt. részesedése 10 % alatt van, és a társaság irányításában nincs mértékadó szerepe. II Készletek Megnevezés Növekedés Csökkenés Anyagok 4,021 9,098 7,076 6,043 Áruk 14, ,000 Összesen: 18,121 9,098 7,176 20,043 Társaságunk az anyagkészletek között tartja nyilván az év végi leltárak alapján a telepek által fel nem használt preventív vegyszereket, alkatrészeket és segédanyagokat értékben. Az áruk között a Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. f.a. -tól évben megvásárolt 40 db vasúti, közúti, vízi szállításra alkalmas speciális konténert tart nyilván, melyre évben összegű értékvesztést számoltunk el. A készletek a mérlegben értékvesztéssel csökkentett összegben szerepelnek. 18

32 II Követelések Vevőállomány összetétele (elszámolt értékvesztés nélkül) Lejárati idő Nem lejárt 121,993 76,860 Lejárt 54,781 64, napos 24,385 36, napos 5,808 4, napos 1, napos 1, napon túli 21,333 22,380 Összesen: 176, ,154 Követelésekre képzett értékvesztés alakulása: nyitó 23,881 Lejárt követelésekre képzett 185 Befolyt követelések miatti visszavezetés 52 Hitelezési veszteségként leírt követelés miatti visszavezetés 1, záró 22,536 A vevőkövetelések egyenlege csökkent az előző évihez képest, amely a forgalom visszaesésével magyarázható. Azonban a szigorú behajtási tevékenységnek köszönhetően a lejárt állományra minimális értékvesztést kellett elszámolni az egyedi értékelések alapján. Az éven túli vevőköveteléseket a felszámolási és végelszámolási eljárás alatt lévő partnerekkel szembeni követelések alkotják. 19

33 Egyéb követelések Megnevezés Vásárolt követelés 74,830 74,465 Vásárolt követelés elszámolt értékvesztés -71,337-73,663 Társasági adó 6,095 16,278 Iparűzési adó 3,431 9,657 Szolgáltatásokra adott előleg (Adony rakt.bérlet) 0 108,000 Következő évben esedékes ÁFA követelés 4, TB ellátások Munkavállalókkal szembeni követelések 2, Innovációs járulék Egyéb követelés (erzsébet.ut, szállitói tulfiz.) Fizetett kaució Összesen: 21, ,418 Az egyéb követelések összességében 116,2 MFt-tal növekedett. A növekedés oka az Adonyi raktártelep bérleti díjához kapcsolódó 108 MFt bérleti díj előleg és az adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó 12,8 MFt összegű követelés növekedése. Csökkent viszont a munkavállalókkal szembeni követelések 2 MFt összegben. A Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft f.a. -tól előző években megvásárolt követelésekre a tárgyévben 2,3 MFt összegű értékvesztést számoltunk el. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Megnevezés Évközi változások Növekedés Csökkenés Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. "f.a." 301, ,526 Concordia Integrátor Kft. 309, , , ,351 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt , ,000 Összesen: 610, , ,959 1,088,877 20

34 A Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft f.a. -val szemben Ft összegű tagi kölcsön és vevőkövetelés áll fenn, a Concordia Integrátor Kft-vel szemben tagi kölcsön és összegű vevőkövetelése van Társaságunknak. Az MNV Zrt-vel szembeni 330 MFt összegű követelés a Soroksári úti ingatlan értékesítéshez kapcsolódó 2014 évben esedékes vételár részlet. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelésre képzett értékvesztés nyitó 301,526 Concordia Integrátor Kft 233, záró 534,823 A tartalmazza a Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft f.a. -val szembeni követelésekre előző években elszámolt értékvesztést, mivel a Kft végelszámolása 2012.január 1- vel megkezdődött. A végelszámolás november 5-től felszámolási eljárásba fordult át. A Concordia Integrátor Kft-vel szembeni követelésekre tárgyévben összegű értékvesztést számoltunk el. II Értékpapírok Az értékpapírok évi forgalmát a közraktárjegy fedezete mellett nyújtott zálogkölcsönök alkották, mivel a számviteli politikában foglaltak szerint a Társaságunk értékpapírként tartja nyilván ezen követeléseit. Megnevezés Növekedés Csökkenés Zálogjegyek fedezete mellett nyújtott kölcsön 827,852 1,603,570 1,854, ,805 21

35 Közraktár által nyújtott zálogkölcsön mérleg fordulónapi könyv szerinti értéke Megnevezés Saját forrásból nyújtott Ft kölcsön 3,516 1,574 Banki refinanszírozó hitelből nyújtott Ft kölcsön 824, ,231 Devizában saját forrásból nyújtott kölcsön 0 0 Devizában nyújtott kölcsön 0 0 Összesen: 827, ,805 A zálogkölcsön év végi állománya 251 MFt-tal csökkent az előző évihez képest, amely a gabonapiacon kialakult keresleti helyzettel magyarázható évben a saját forrásból finanszírozott korábbi évekről áthúzódó értékpapírokra további, MFt összegű értékvesztést számoltunk el. A közraktár által nyújtott jelentős összegű zálogkölcsön megoszlása hitelfelvevőnként én: Zálogkölcsön felvevő Banki refinanszírozó kölcsönből nyújtott Ft kölcsön () Saját forrásból nyújtott kölcsön () 1 Hitelfelvevő 288, Hitelfelvevő 201, Hitelfelvevő 35,

36 II Pénzeszközök Megnevezés Eltérés Pénztárak 1,028 1, Elszámolási betétszámla 47,444 27,644-19,800 Deviza betétszámla 692 3,290 2,598 Egyéb elkülönített betétszámla 25,643 10,588-15,055 Összsen: 74,807 42,862-31,945 A pénztárak leltárral alátámasztott értékeket tartalmaznak, bankbetétek a pénzintézet által visszaigazoltak. A Concordia Közraktár Zrt. fő számlavezetője továbbra is a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., további számlavezetői a KDB Bank Zrt., a Budapest Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. II Aktív időbeli elhatárolások Kiadások és bevételek aktív időbeli elhatárolása Megnevezés Bérleti díjak /GPS,személygépkocsi,raktár stb./ Számítástechnikai szolgáltatások,távfelügyeleti díj, 2014.évi tanfolyamok, stb , Újságok, cégtár, jogtár előfiztése Tagsági díj Gépkocsi 2014.I.n.évi CASCO és kötelező bizt Gáz, áram és víz csatornadíj Vezetékes és mobil telefonok, internet év alapdíj évi akkreditációs díj Árumozgatás /áttárolás/ Továbbszámlázott üzemeltetés Kamatbevétel 14 0 Összesen: 2,861 4,583 A kiadások aktív időbeli elhatárolása a tárgyévben felmerült, de a évre vonatkozó szolgáltatások összegét tartalmazza. 23

37 II Saját tőke Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke 2,120, ,120,060 Tőketartalék 795, ,959 Eredménytartalék -566, , ,946 Mérleg szerinti eredmény 952, , , ,327 Összesen: 3,301,965 35, ,106 2,385,638 A Concordia Zrt. saját tőke összege összegben csökkent. A csökkenés a évi mérleg szerinti veszteségből adódik. II Céltartalékok évben várható kötelezettségként céltartalékot képeztünk, egy áruhiánnyal kapcsolatos peren kívüli megegyezés alapján, valamint évi teljesítmény jutalmazásaként 514 céltartalék került elszámolásra. A tárgyévben felszabadításra került az előző években képzett céltartalékból: Hungrana Kft Bio-Ma Zrt OEP.üzemi baleset miatti kártérítés Főgáz Zrt. kártérítés év után fizetendő prémium 672. II Kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása évben Megnevezés Hitel Deviza Nyitó Növekedés Csökkenés Átminősítés rövid lej-ba Évvégi átért. árfolyam kül. Záró Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség CHF/Ft 20, ,

38 A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségét a korábbi évek beruházásainak finanszírozása céljából kötött lízingszerződésen alapuló, évben lejáró kötelezettség alkotta, amely a rövid lejáratú kötelezettség közé került átsorolásra az évvégén. Rövid lejáratú hitelek alakulása évben Megnevezés Hitel Deviza Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Folyószámla kölcsön KDB Banktól Ft 0 371,427 53, ,835 Folyószámla kölcsön Takarékbanktól Ft 0 355,000 35, ,000 Folyószámla kölcsön K&H Banktól Ft 0 43,266 43,266 0 Zálogkölcsönök összesen: Ft 824,336 1,682,236 1,931, ,230 -zálogkölcsön a K&H Banktól Ft 366, , , ,501 -zálogkölcsön a BB Banktól Ft 184, , , ,026 -zálogkölcsön a Takarékbanktól Ft 272, , , ,703 Rövidlejáratú hitelek összesen: Ft 824,336 2,451,929 2,063,200 1,213,065 A rövid lejáratú hitelek állományának növekedését a folyamatos likviditás fenntartását szolgáló folyószámlahitel okozta, amely egy része biztosította a leányvállalatnak nyújtott tagi kölcsön fedezetét is. A zálogkölcsön hitelezési tevékenység fedezetét biztosító refinanszírozó banki hitelek állománya 249 MFt-tal visszaesett az előző évihez képest a piaci igények csökkenése miatt. Szállítói kötelezettségek A Társaság szállítói kötelezettsége 57 MFt, amely főleg a telepek üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások (tárolási díj, gázdíj, víz- és csatornadíj, bérleti díj, stb.) összegét tartalmazza. A szállító állományból december 31-ig még nem esedékes tartozás 51 MFt. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettsége nincs a Társaságnak. 25

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben