CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. DECEMBER 31."

Átírás

1 CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ DECEMBER 31.

2 Független könyvvizsgálói jelentés a Concordia Közraktár Zrt. tulajdonosa részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Concordia Közraktár Zrt. (cégjegyzékszám: ) mellékelt évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege EFt, a mérleg szerinti eredmény EFt (veszteség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is - a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Concordia Közraktár Zrt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

3 Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a Concordia Közraktár Zrt. mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Concordia Közraktár Zrt évi üzleti jelentése a Concordia Közraktár Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 29. Valóczki Andrea Nagy József ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló Dornhof Nagy und Partner Kft Kamarai tagsági száma: Budapest, Vérhalom u A/I/20. Nyilvántartásba-vételi szám:000093

4 Statisztikai számjel CONCORDIA KÖZRAKTÁR KERESKEDELMI ZRT. a vállalkozás megnevezése 1119 Budapest, XI., Fehérvári út a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló Keltezés: Budapest, április 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT M É R L E G Eszközök (aktívák) sorszám a A. Befektetett eszközök ( sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés A tétel megnevezése Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete b Előző év c Adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e

6 Cégjegyzék száma sorszám a Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Késztermékek Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok 47. sorból: zálogjegy Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek A tétel megnevezése Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Áruk III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) b Adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév c d e Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. Eszközök összesen ( sorok) Keltezés: Budapest, április 29. P.H... A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT M É R L E G Források (passzívák) sorszám a Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév b c d e D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE 58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési gazdálkodóval szemben

8 Cégjegyzék száma sorszám a Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részese- dési viszonyban lévő vállalkozással szemben G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek A tétel megnevezése b II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratu kölcsönök 86.sorból: az átváltoztatható kötvények Előző év c Adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Források összesen ( sorok) Keltezés: Budapest, április 29. P.H... A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel-szám a /a 01/b 02. I II. III. III/a III/b IV V. VI. VII. A Belföldi értékesítés nettó árbevétele Anya- és leányvállalatok felé Egyéb vállalkozók felé Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01.+02) Anya- és leányvállalat felé Egyéb vállalkozók felé Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző Tárgyév b c d e Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) Egyéb bevételek Személyi jellegű ráfordítások ( ) Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) III.sorból: visszaírt értékvesztés

10 Cégjegyzék száma Tételszám a Részesedések értékesítésének árfolyamnyersége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai b c d e Kapott osztalék, részesedés 13. Sorból: Kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 Adatok E Ft-ban Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek VIII IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F G. 16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. sorból: értékelési különbözet Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) Rendkivüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+C.+D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) Keltezés: Budapest, április 29. P.H... A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Kiegészítő melléklet a CONCORDIA KÖZRAKTÁR KERESKEDELMI ZRT december 31-i Éves Beszámolójához

12 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész. 1. I.1. A társaság bemutatása I.1.1. A társaság neve, működési formája.. 1. I.1.2. Tulajdonosi szerkezet 1-3. I.1.3. A Concordia Közraktár Zrt. társasági szerződésben rögzített fő tevékenységei I.2. A számviteli politika főbb vonásai I.3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása I.3.1. Vagyoni helyzet alakulása I.3.2. Pénzügyi helyzet alakulása I.3.3. Jövedelmi helyzet alakulása. 11. II. Specifikus rész II.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II.1.1. Tárgyi eszközök bruttó értéke és értékcsökkenési leírása II.1.2. Részesedések 14. II Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban II Egyéb tartós részesedések II.1.3 Készletek. 18. II.1.4. Követelések II.1.5. Értékpapírok II.1.6. Pénzeszközök II.1.7. Aktív időbeli elhatárolás II.1.8. Saját tőke változása II.1.9. Céltartalékok II Kötelezettségek II Passzív időbeli elhatárolások

13 II.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések II.2.1. Az üzemi tevékenység eredménye 27. II Az értékesítés nettó árbevétele. 28. II Egyéb bevételek II Értékesítés költségei. 29. II Egyéb ráfordítások II.2.2. A pénzügyi tevékenység eredménye II.2.3. Rendkívüli tevékenység eredménye. 32. II.2.4. Igénybevett szolgáltatások költségei 32. II.2.5. Bevételek bemutatása a kapcsolt vállalkozással szemben III. Tájékoztató rész III évi közraktári forgalom III.2. Zálogkölcsön III.3. A létszám és a bérköltség alakulása III.4. Az Igazgatóság és a Felügyeleti Bizottság részére kifizetett juttatások III.5. Várható kötelezettségek, követelések III.5.1. A CONCORDIA Zrt. ellen indított peres eljárások III.5.2. A CONCORDIA Zrt. által indított peres eljárások III.5.3. Függő kötelezettségek III.6. Veszélyes hulladékok kezelése. 45. III.7. Mutatószámok III.8. Cash flow kimutatás. 48. III.9. Társasági adó levezetése

14 I. Általános rész I. 1. A társaság bemutatása I A társaság neve, működési formája A Concordia Közraktár Zrt. továbbiakban Társaság június 30-tól november 28-ig részvénytársaságként, majd ezt követően zártkörűen működő részvénytársaságként működik. A cég megnevezése: Concordia Közraktár Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság A cég rövidített elnevezése: Concordia Közraktár Zrt. A Társaság székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út A Társaság leányvállalatai: - Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. f.a. Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út Concordia Integrátor Kereskedelmi Kft. Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út I Tulajdonosi szerkezet A Társaság részvényei 100 %-ban a Magyar Állam tulajdonában vannak, a tulajdonosi jogokat szeptember 25-ig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.) gyakorolta. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az állami vagyonról szóló évi CVI. Törvény alapján szeptember 25-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján látja el a tulajdonosi jogokat. A Társaság február 24-i alaptőkéje db, azaz Egyszázhetvennyolcezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névre szóló törzsrészvényből és db, azaz 1

15 Húszezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű osztalékelsőbbségi részvényből áll. A tulajdonos december 1-vel az alaptőkén felüli vagyonból tőkeemelést hajtott végre db, azaz Tizennégyezerhat darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló új törzsrészvény kibocsátásával. A Társaság alaptőkéje az emelés után db, azaz Egyszázkilencvenkettőezerhat darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből és db, azaz Húszezer darab, egyenként ,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű osztalékelsőbbségi részvényből áll. Törzsrészvényfajtán belül kibocsátott részvénysorozat db ,- Ft névértékű részvény db ,- Ft összevont névértékű részvény (10 db ,- Ft névértékű részvény összevonásával) db ,- Ft összevont névértékű részvény (1000 db ,- Ft névértékű részvény összevonásával) Osztalékelsőbbségi részvényfajtán belül kibocsátott részvénysorozat 200 db ,- Ft összevont névértékű, elsőbbségi részvény ( db ,- Ft névértékű elsőbbségi részvény, mely 100 db ,- Ft névértékű részvény összevonásával került kibocsátásra) A Társaság alaptőkéje ,- Ft, azaz Kettőmilliárd-egyszázhúszmillió-hatvanezer forint. Cégjegyzésre jogosultak: vezérigazgató egy személyben A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kiadott 431/2010.(X.18.) sz. Alapítói Határozat alapján megszüntette a Concordia Közraktár Zrt. Igazgatóságát. 2

16 A 431/2010.(X.18.) sz. Alapítói Határozat alapján a Társaság Igazgatósága jogkörének gyakorlására jogosult vezérigazgató a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény alapján Bártfai Márton. A vezérigazgató által képviseleti jogkörrel felruházott dolgozók közül két fő együttesen jegyzi a Társaságot. A Concordia Közraktár Zrt-nél Ügydöntő Felügyelő Bizottság működik a - Gt.37..(1) bekezdése alapján október 18-tól. Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Pyrkosz Stanislaw Tomasz Domján Sándor Tibor Komor István május 31-ig Dr. Balogh József április 29-ig Csongrádi Pálma Zsuzsa április 29-ig Dr. Ádor Sándor Lendvai Magdolna február 24-től A beszámoló aláírására jogosult személy: Bártfai Márton vezérigazgató (lakcíme: 9026 Győr, Gébics u.16.) A Társaságnál a számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős: Baloghné Piller Katalin vezérigazgató-helyettes (lakcíme: 2085 Pilisvörösvár, Bocskai u.7.) PM Regisztrációs száma: A Társaság könyvvizsgálója: Nagy József Kamarai tagsági száma: Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Kft. Nyilvántartásba vételi száma: Címe: 1023 Budapest, Vérhalom u K.ép. 20. Könyvvizsgáló által felszámított díj: ,- Ft + ÁFA, amely tartalmazza az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló díját is. 3

17 I A Concordia Közraktár Zrt. Alapító Okiratban rögzített fő tevékenységei: Közraktározási tevékenység (bér- és közraktározás) Közraktárjegy kibocsátás Minőségvizsgálat Rakodás Ingatlan bérbeadás Egyéb hitelnyújtás (zálogkölcsön) Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása Megnevezés Eltérés Rendelkezésre tartás, tárolás bevétele 406, ,297-87,240 Művi szolgáltatás bevétele 304, , ,238 Be/kitárolás bevétele 169, ,585-7,722 Árumozgatás bevétele 26,004 18,920-7,084 Fertőtlenítés bevétele 24,056 19,985-4,071 Minőségellenőrzés bevétele 156, ,408 7,014 Szállítás-rakodás bevétele 40,660 57,389 16,729 Egyéb közraktári szolgáltatás bevétele 101,006 61,739-39,267 Átminősített tárgyi eszköz értékesítés 179, ,532 Egyéb szolgáltatások bevétele 116,569 88,673-27,896 Értékesítés nettó árbevétele 1,523,744 1,095, ,307 I. 2. A számviteli politika főbb vonásai A Társaság kettős könyvvitelen alapuló éves beszámolót készít a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a 245/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alkalmazásával. A mérleg formája: Társaságunk a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változat szerinti mérleg formáját választotta. 4

18 A mérleg tagolása: A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább részletezett az alábbiak szerint: MÉRLEG. Eszközök (aktívák) II. ÉRTÉKPAPÍROK 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 47. sorból: zálogjegy Az eredménykimutatás formája: A számviteli törvény 2. sz. melléklet A változat szerinti eredménykimutatást választotta Társaságunk. Az üzemi tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként, összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább részletezett: Belföldi értékesítés nettó árbevétele 01/a. Anya és leányvállalatok felé 01/b. Egyéb vállalkozók felé III. Egyéb bevételek III/a. Anya- és leányvállalat felé III/b. Egyéb vállalkozók felé A mérlegkészítés időpontja: A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja. Számviteli alapelvek: A Társaság a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Szt ban meghatározott alapelveket alkalmazta. 5

19 Eszközök bekerülési értéke: A Szt előírása alapján az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési érték az Eszközök és Források értékelési szabályzatában került meghatározásra. Lényegesség kritériumai: A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Jelentős összegű hiba: - jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések soránugyanazon évet érintő- megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől függetlenül) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot kell figyelembe venni. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. Nem jelentős összegű hiba: - nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba a feltárásának évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák, és hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő- értékének együttes (előjeltől függetlenül) összege nem haladja meg a mérlegfőösszeg 2%-át. a nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását a tárgyévi eredmény-kimutatás adatai tartalmazzák. A valuta- és devizatételek értékelése: a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Év végén a december 31-i Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átértékelni a külföldi pénznemben nyilvántartott összegeket. Amennyiben az átértékelés előtti könyv szerinti érték és az értékeléskori forintérték közötti árfolyam-különbözet összevontan veszteség, akkor egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb 6

20 ráfordításai között árfolyamveszteség, ha összevontan nyereség, akkor egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségként kell elszámolni. Amortizációs politika: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök vonatkozásában a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a maradványérték nulla. A január 01. és dec. 31-e között üzembe helyezett személygépkocsik esetében a bekerülési érték 20 %-a a maradványérték, a től üzembe helyezett gépkocsik maradványértéke 0. Immateriális javak értékcsökkenése: Az immateriális javak értékcsökkenési leírása a Szt.52..(4) bekezdése alapján időkorlátokat figyelembe véve kerül elszámolásra. A kísérlet fejlesztés aktivált értéke 5 év, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek 3 év alatt kerülnek leírásra. Terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték alapján lineáris módszerrel kerül elszámolásra, a hasznos élettartam figyelembe vételével. Tárgyi eszközök értékcsökkenése: A tárgyi eszközök értékcsökkenése a bruttó érték alapján lineárisan történik. A leírási kulcsok az eszközök elhasználódásával összhangban vannak kialakítva. Az így kialakított módszer alapján: - épületeknél a 2, 3, ill. a 6 %-os, - építményeknél a 2, 3, 4, 8, illetve 20 %-os, - termelő berendezések, üzemi gépek és berendezések esetében a 14,5 %-os, - irodai berendezéseknél a 14, 5, 20, valamint a 33 %-os, - idegen ingatlanon végzett beruházás esetén 6 %-os értékcsökkenési leírási kulcsok kerültek meghatározásra. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti un. kis értékű szellemi termékek, tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek. Az értékcsökkenés költségként való elszámolása havonta történik. A befektetett pénzügyi eszközök egyedi értékelés alapján kerülnek a mérlegbe. 7

21 Készletek értékelése: - A készlet értékét az elszámolt értékvesztéssel kell csökkenteni, vagy visszaírással növelni, ha a piaci érték tartósan magasabb, vagy alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. Követelések értékelése: - A követelések értékelése a vevő, az adós egyedi minősítése alapján történik a mérleg készítésekor rendelkezésre álló adatok alapján. A mérlegben a követelések az adós által elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékelése: - Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a számviteli törvényben meghatározott rendelkezés szerint számoljuk el. Társaságunk a számviteli politikán kívül az alábbi, Számviteli törvényben előírt szabályzatokat készítette el: - Eszközök és források értékelési szabályzata - Leltározási szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Önköltség számítási szabályzat A 245/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján készítette el: - Zálogkölcsön Fedezetminőségi és Fedezetértékelési Szabályzatát. 8

22 I. 3. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása I Vagyoni helyzet alakulása A Társaság eszközeinek összetétele Eszközök % % A. Befektetett eszközök 3,284, ,709, Immateriális javak 5, , Tárgyi eszközök 2,515, ,335, Befektetett pénzügyi eszközök 763, , B. Forgóeszközök 1,403, ,449, Készletek 18, , Követelések 483, , Értékpapírok 827, , Pénzeszközök 74, , C. Aktív időbeli elhatárolás 2,861 4,583 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4,691,133-4,163,769 - A Társaság eszközein belül az eszközök összetétele 2013 évben az előző évihez képest nem változott jelentősen. A befektetett eszközök értéke 574,9 MFt-tal csökkent, míg a forgóeszközök értéke 45,8 MFt-tal nőtt. A befektetett eszközökön belül az immateriális és a tárgyi eszközök értéke 183,5 MFt-tal csökkent. A csökkenés a Lenti ingatlan értékesítése, az új beruházások, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírás különbözetéből adódik. A befektetett pénzügyi eszközök 391,4 MFt-os csökkenését a Concordia Integrátor Kft-ben lévő befektetésünkre elszámolt 61,4 MFt értékvesztés és a Soroksári ingatlan értékesítéséből a évben esedékes 330 MFt törlesztő részlet rövidlejáratú kötelezettségként történt átminősítése okozza. A forgóeszközök 45,8 MFt összegű növekedése a követelések 327 MFt-os növekedése és az értékpapírok állomány 251 MFt-os visszaesése, valamint a pénzeszközök 31 MFt csökkenésének a különbözete. 9

23 A Társaság forrásainak összetétele Eszközök % % D. Saját tőke 3,301, ,385, Jegyzett tőke 2,120, ,120, Tőketartalék 795, , Eredménytartalék -566, , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 952, , E. Céltartalékok 125, ,623 - F. Kötelezettségek 1,076, ,379, Hosszúlejáratú kötelezettségek 20, Rövidlejáratú kötelezettségek 1,055, ,379, G. Passzív időbeli elhatárolás 187, ,199 - FORRÁSOK ÖSSZESEN 4,691,133-4,163,769 - A forrásokon belül a saját tőke 916,3 MFt-tal csökkent a évre elszámolt mérleg szerinti veszteség miatt. A céltartalék összege 33,4 MFt-tal növekedett. A növekedés a tárgyévben képzett 140,2 MFt összegű és az előző években képzett 106,8 MFt összegű céltartalék tárgyévi felhasználás különbözetéből adódik. A kötelezettségek 323,3 MFt-os növekedését elsősorban a rövid lejáratú hitelállomány növekedése okozza. A zálogkölcsönzéshez kapcsolódó refinanszírozási hitelek 249 MFt-tal csökkentek, míg a folyószámlahitel 637 MFt-tal növekedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 64,7 MFt-tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolás 53 MFt-tal nőtt az előző évihez képest. Ennek egyik oka, hogy az Adonyi raktártelep tárgyévet érintő bérleti díja a szerződés alapján lett költségként elszámolva, mivel az egy éves bérleti időtartam lejártáig előleget számláz a bérbeadó, az elszámolás utólag történik meg. A társaság fizetőképességét 2013 évben is megőrizte, lejárt köztartozása nincs. 10

24 I Pénzügyi helyzet alakulása A pénzügyi helyzet változását a következő mutatók szemléltetik: Likviditási gyorsráta: december 31. Pénzeszközök = 0,07 Rövidlejáratú kötelezettségek december 31. Pénzeszközök = 0,03 Rövidlejáratú kötelezettségek Likviditási mutató: Követelések + Értékpapírok + Pénzeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek december = 1, december = 1, I Jövedelmi helyzet alakulása Megnevezés Üzemi tevékenység eredménye 1,016, ,924 Pénzügyi tevékenység eredménye 7,656-48,759 Rendkívüli eredmény -7,520 7,356 Adózás előtti eredmény 1,017, ,327 11

25 II. Specifikus rész II. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések II Tárgyi eszközök bruttó értéke és értékcsökkenési leírása Bruttó érték változása évben Megnevezés Növekedés Csökkenés Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 13, ,075 Vagyon értékű jogok 140, ,824 Szellemi termékek 30, ,068 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok 3,127,997 29, ,802 3,048,355 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 1,343,841 15, ,511 1,236,983 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 650,156 23,786 12, ,491 Idegen ingatlanon végzett beruházás Beruházások, felújítások 2,892 67,054 69, Beruházásokra adott előlegek Összesen: 5,308, , ,348 5,132, évben az új beruházások , az élettartamot növelő beruházások összegben növelte az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékét. Értékesítésre került a Lenti telep, melynek nyilvántartás szerinti bruttó értéke Az értékesítésből összegű bevétel keletkezett. Selejtezésre kerültek elavult, érték nélkül nyilvántartott technológiai berendezések. Tárgyévi beruházások és felújítások Uszálytöltő technológia rekonstrukciója II. ütem (faddi telep) Zajvédő fal kiépítése (szombathelyi telep) Térvilágítás kialakítása, raktár és gazdasági épület felújítása db személygépkocsi beszerzése Laboreszközök beszerzése Számítástechnikai eszközök

26 Értékcsökkenés változás 2013 évben Növekedés Csökkenés Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 13, ,075 Vagyon értékű jogok 135, ,615 Szellemi termékek 30, ,068 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok 936, , ,974 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 1,154, ,227 1,095,482 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 518, , ,518 Idegen ingatlanon végzett beruházás Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen: 2,787, , ,269 2,794,732 A tárgy évben a lineáris módszerrel elszámolt értékcsökkenés volt, míg egyösszegű értékcsökkenésként került elszámolásra az egyéb berendezésekre. Ingatlanok könyv szerinti értékének alakulása évben Megnevezés Telek 422, ,172 Épületek 1,427,530 1,334,333 Egyéb építmények 319, ,701 Üzemkörön kívüli ingatlanok 3,139 3,011 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok 0 0 Lakóépület 19,564 19,164 Összsen: 2,191,826 2,072,381 Jelzáloggal terhelt ingatlanok: Szombathelyi telep Győri telep Jászberényi telep Siófoki telep Összesen:

27 Nettó érték alakulása évben Megnevezés Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 Vagyon értékű jogok 5,182 2,209 Szellemi termékek 0 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok 2,191,826 2,072,381 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 188, ,501 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 132, ,973 Idegen ingatlanon végzett beruházás 0 0 Beruházások, felújítások 2, Beruházásokra adott előlegek 0 0 Összesen: 2,520,886 2,337,426 II Részesedések II Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Cég neve Növekedés Csökkenés Tul.rész % Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. "fa." Concordia Integrátor Kft. 102,400 61,440 40, Összesen: 102, ,440 40, A cég megnevezése: Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. f.a. A cég rövidített elnevezése: Gabonaforgalmi Kft. Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári u. 24. Concordia Közraktár Zrt. tulajdoni hányada 99,90 % A részesedés névértéke , könyv szerinti értéke , elszámolt értékvesztés A Concordia Közraktár Zrt évi mérlegében a befektetés az értékvesztéssel csökkentett összegben szerepel. 14

28 A Kft-t november 27-én a Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt. jogelődje a GAMSZOV Vállalat alapította Gabona-, Malom- és Sütőipari Kereskedelmi és Ügynöki Kft. néven. A Kft. fő profilja a malom- és sütőipari alkatrészek, műszaki anyagok, malomipari termékek, stb. forgalmazása volt. Később szélesítette tevékenységi körét mezőgazdasági termények kereskedelmével, amely a Kft. fő tevékenysége lett. A többi tevékenység végzése megszűnt. A cégcsoport piacon való egységesebb megjelenése érdekében a évi beszámoló elfogadását követően a Társaság neve Concordia Kereskedőház Kft-re változott, és ezen a néven működött július 4-ig, majd ezt követően a Cg sz. cégbírósági bejegyzés alapján Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft-re módosult. A Kft. több éven keresztül veszteséges volt, és ennek következtében a tőkehelyzete nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak, annak ellenére, hogy a többségi tulajdonos Concordia Közraktár Zrt. részéről évben 95 MFt, majd évben 100 MFt, évben 120 MFt összegű pótbefizetéssel próbálta megoldani a Kft. tőkehelyzetét. Mivel a Kft. vesztesége tartósnak és jelentősnek mutatkozott a Concordia Közraktár Zrt. a befektetés könyv szerinti értékére évben 100 % értékvesztést számolt el. A tagok a december 14-én megtartott taggyűlésen határoztak a Kft. jogutód nélküli megszűnéséről, mivel a Kft évben kereskedelmi tevékenységet már nem folytatott, és a negatív tőke rendezésére nem volt mód. A végelszámolás kezdő időpontja: január 1. A Kft. végelszámolója: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zrt. (1115 Budapest, Ildikó u. 21.) Mivel a Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. vagyona a hitelezői követelések fedezetére nem elegendő, az1991. évi XLIX. törvény 108. (2) bekezdés alapján a végelszámolás felszámolási eljárásba került november 05-től. A Kft. felszámolása a mérleg készítés időpontjáig nem zárult le. Concordia Integrátor Kereskedelmi Kft. Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út december 19-én kelt alapító okirat alapján a Cg: /4. számú Cégbírósági határozat alapján december 22-én került bejegyzésre. 15

29 A Kft. rövidített elnevezése: Concordia Integrátor Kft. Az alapító okiratban rögzített fő tevékenységei: - gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme - mezőgazdasági termékek ügynöki nagykereskedelme - vegyi áru nagykereskedelme - dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme - máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenység A Kft. jegyzett tőkéje: 100 MFt A Concordia Közraktár Zrt. tulajdoni hányada 99,80 %. A részesedés névértéke , könyv szerinti értéke A Concordia Közraktár Zrt 2013.évi mérlegében a befektetés értékvesztéssel csökkentett összegben szerepel. Kisebbségi tulajdonos: 0,2 %-ban Varga János (5000 Szolnok, Szerb Antal u. 49.) sz. alatti lakos november13-ig Jakab Krisztián (6300 Kalocsa, Gábor Lajos u. 3.) sz. alatti lakos november14-től Cégjegyzésre jogosult: Varga János egy személyben november 10-ig 5000 Szolnok, Szerb Antal u. 49. Jakab Krisztián egy személyben november 11-től 6300 Kalocsa, Gábor Lajos u évet a Kft. 1 mérleg szerinti veszteséggel zárta. A Kft évben elindította az integrátori tevékenységet és részt vett az árufelvásárlási, árukereskedelmi tevékenységben. A évet mérleg szerinti veszteséggel zárta, amely a Kft. alultőkésítésének volt a következménye évben a Kft. aktívan részt vett az árufelvásárlási, árukereskedelmi tevékenységben. Az integrátori tevékenységhez kapcsolódóan komplex egységben történő szolgáltatást biztosított a partnerek felé. Ennek következtében a Kft. a évet mérleg szerinti eredménnyel zárta. 16

30 A Kft évben adózott eredményt ért el. Ez elmarad mind a tervtől, mind az előző évi eredménytől. Ennek oka az év végi magas fordulónapi készletállomány, melynek költségei a évet terhelték, mivel az év végi piaci nehézségek és a kedvezőtlen piaci árak alakulása miatt a Kft. készleteit már értékesíteni nem tudta. A Kft évben mérleg szerinti eredményt ért el, annak ellenére, hogy a évhez képest lényegesen kevesebb kereskedelmi árukészlettel rendelkezett. A növekedés zömében annak köszönhető, hogy a nyári szezonban felvásárolt gabonát a Kft. kedvező áron tudta értékesíteni. Az őszi betakarítású terményből viszont maradt készleten, mert a kedvezőtlen piaci áralakulás miatt csak részben tudta értékesíteni. Az Concordia Integrátor Kft évet 273 MFt veszteséggel zárta. Ennek oka egyrészt, hogy a tárgyévben felvásárolt és előző évről - magas áron - készleten maradt gabonát a felvásárlási ár alatti értéken tudta csak a Kft értékesíteni a piaci árak alakulása miatt, mivel a felvásárlás időszakában az árak folyamatosan csökkentek. Az integrátoroktól átvett, illetve a szabadpiacon felvásárolt gabonát a pénzügyi és értékesítési nehézségek miatt, a Kft csak késve tudta a partereinek kifizetni, ezért többször kénytelen volt a beszerzési ár alatt értékesíteni, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. Így a raktározási és finanszírozási költségei sem térültek meg az eladási árban. A veszteséget növelte az előző évekről készleten maradt és csírázó képességét elvesztett vetőmag készletre elszámolt 40 MFt értékvesztés. Az előző években keletkezett vevő követelésekre 50 MFt értékvesztést számolt el a Kft, mivel ezek a követelések, vagy peresítésre kerültek vagy végrehajtási és felszámolási eljárások vannak folyamatban. A veszteség hatására a Concordia Integrátor Kft saját tőke összege a jegyzett tőke alá csökkent és mivel a veszteség jelentősnek mutatkozott a Concordia Közraktár Zt. a befektetés könyvszerinti értékére 2013 évi mérlegében 61.4 MFt értékvesztést számolt el. A Kft tőkehelyzetének rendezésére a többségi tulajdonos a pótbefizetés mellett döntött, de a végrehajtáshoz a Concordia Zrt tulajdonosának a jóváhagyása szükséges. A pótbefizetés végrehajtásához szükséges tulajdonosi jóváhagyás a mérleg készítés időpontjáig nem történt meg. 17

31 I Egyéb tartós részesedések Cég neve Növekedés Csökkenés Tul.rész % Vas-Ész Szövetkezet 1, , Összesen: 1, , A Vas-Ész Szövetkezetben a Concordia Közraktár Zrt. részesedése 10 % alatt van, és a társaság irányításában nincs mértékadó szerepe. II Készletek Megnevezés Növekedés Csökkenés Anyagok 4,021 9,098 7,076 6,043 Áruk 14, ,000 Összesen: 18,121 9,098 7,176 20,043 Társaságunk az anyagkészletek között tartja nyilván az év végi leltárak alapján a telepek által fel nem használt preventív vegyszereket, alkatrészeket és segédanyagokat értékben. Az áruk között a Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. f.a. -tól évben megvásárolt 40 db vasúti, közúti, vízi szállításra alkalmas speciális konténert tart nyilván, melyre évben összegű értékvesztést számoltunk el. A készletek a mérlegben értékvesztéssel csökkentett összegben szerepelnek. 18

32 II Követelések Vevőállomány összetétele (elszámolt értékvesztés nélkül) Lejárati idő Nem lejárt 121,993 76,860 Lejárt 54,781 64, napos 24,385 36, napos 5,808 4, napos 1, napos 1, napon túli 21,333 22,380 Összesen: 176, ,154 Követelésekre képzett értékvesztés alakulása: nyitó 23,881 Lejárt követelésekre képzett 185 Befolyt követelések miatti visszavezetés 52 Hitelezési veszteségként leírt követelés miatti visszavezetés 1, záró 22,536 A vevőkövetelések egyenlege csökkent az előző évihez képest, amely a forgalom visszaesésével magyarázható. Azonban a szigorú behajtási tevékenységnek köszönhetően a lejárt állományra minimális értékvesztést kellett elszámolni az egyedi értékelések alapján. Az éven túli vevőköveteléseket a felszámolási és végelszámolási eljárás alatt lévő partnerekkel szembeni követelések alkotják. 19

33 Egyéb követelések Megnevezés Vásárolt követelés 74,830 74,465 Vásárolt követelés elszámolt értékvesztés -71,337-73,663 Társasági adó 6,095 16,278 Iparűzési adó 3,431 9,657 Szolgáltatásokra adott előleg (Adony rakt.bérlet) 0 108,000 Következő évben esedékes ÁFA követelés 4, TB ellátások Munkavállalókkal szembeni követelések 2, Innovációs járulék Egyéb követelés (erzsébet.ut, szállitói tulfiz.) Fizetett kaució Összesen: 21, ,418 Az egyéb követelések összességében 116,2 MFt-tal növekedett. A növekedés oka az Adonyi raktártelep bérleti díjához kapcsolódó 108 MFt bérleti díj előleg és az adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó 12,8 MFt összegű követelés növekedése. Csökkent viszont a munkavállalókkal szembeni követelések 2 MFt összegben. A Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft f.a. -tól előző években megvásárolt követelésekre a tárgyévben 2,3 MFt összegű értékvesztést számoltunk el. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Megnevezés Évközi változások Növekedés Csökkenés Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft. "f.a." 301, ,526 Concordia Integrátor Kft. 309, , , ,351 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt , ,000 Összesen: 610, , ,959 1,088,877 20

34 A Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft f.a. -val szemben Ft összegű tagi kölcsön és vevőkövetelés áll fenn, a Concordia Integrátor Kft-vel szemben tagi kölcsön és összegű vevőkövetelése van Társaságunknak. Az MNV Zrt-vel szembeni 330 MFt összegű követelés a Soroksári úti ingatlan értékesítéshez kapcsolódó 2014 évben esedékes vételár részlet. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelésre képzett értékvesztés nyitó 301,526 Concordia Integrátor Kft 233, záró 534,823 A tartalmazza a Gabonaforgalmi Kereskedőház Kft f.a. -val szembeni követelésekre előző években elszámolt értékvesztést, mivel a Kft végelszámolása 2012.január 1- vel megkezdődött. A végelszámolás november 5-től felszámolási eljárásba fordult át. A Concordia Integrátor Kft-vel szembeni követelésekre tárgyévben összegű értékvesztést számoltunk el. II Értékpapírok Az értékpapírok évi forgalmát a közraktárjegy fedezete mellett nyújtott zálogkölcsönök alkották, mivel a számviteli politikában foglaltak szerint a Társaságunk értékpapírként tartja nyilván ezen követeléseit. Megnevezés Növekedés Csökkenés Zálogjegyek fedezete mellett nyújtott kölcsön 827,852 1,603,570 1,854, ,805 21

35 Közraktár által nyújtott zálogkölcsön mérleg fordulónapi könyv szerinti értéke Megnevezés Saját forrásból nyújtott Ft kölcsön 3,516 1,574 Banki refinanszírozó hitelből nyújtott Ft kölcsön 824, ,231 Devizában saját forrásból nyújtott kölcsön 0 0 Devizában nyújtott kölcsön 0 0 Összesen: 827, ,805 A zálogkölcsön év végi állománya 251 MFt-tal csökkent az előző évihez képest, amely a gabonapiacon kialakult keresleti helyzettel magyarázható évben a saját forrásból finanszírozott korábbi évekről áthúzódó értékpapírokra további, MFt összegű értékvesztést számoltunk el. A közraktár által nyújtott jelentős összegű zálogkölcsön megoszlása hitelfelvevőnként én: Zálogkölcsön felvevő Banki refinanszírozó kölcsönből nyújtott Ft kölcsön () Saját forrásból nyújtott kölcsön () 1 Hitelfelvevő 288, Hitelfelvevő 201, Hitelfelvevő 35,

36 II Pénzeszközök Megnevezés Eltérés Pénztárak 1,028 1, Elszámolási betétszámla 47,444 27,644-19,800 Deviza betétszámla 692 3,290 2,598 Egyéb elkülönített betétszámla 25,643 10,588-15,055 Összsen: 74,807 42,862-31,945 A pénztárak leltárral alátámasztott értékeket tartalmaznak, bankbetétek a pénzintézet által visszaigazoltak. A Concordia Közraktár Zrt. fő számlavezetője továbbra is a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., további számlavezetői a KDB Bank Zrt., a Budapest Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. II Aktív időbeli elhatárolások Kiadások és bevételek aktív időbeli elhatárolása Megnevezés Bérleti díjak /GPS,személygépkocsi,raktár stb./ Számítástechnikai szolgáltatások,távfelügyeleti díj, 2014.évi tanfolyamok, stb , Újságok, cégtár, jogtár előfiztése Tagsági díj Gépkocsi 2014.I.n.évi CASCO és kötelező bizt Gáz, áram és víz csatornadíj Vezetékes és mobil telefonok, internet év alapdíj évi akkreditációs díj Árumozgatás /áttárolás/ Továbbszámlázott üzemeltetés Kamatbevétel 14 0 Összesen: 2,861 4,583 A kiadások aktív időbeli elhatárolása a tárgyévben felmerült, de a évre vonatkozó szolgáltatások összegét tartalmazza. 23

37 II Saját tőke Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke 2,120, ,120,060 Tőketartalék 795, ,959 Eredménytartalék -566, , ,946 Mérleg szerinti eredmény 952, , , ,327 Összesen: 3,301,965 35, ,106 2,385,638 A Concordia Zrt. saját tőke összege összegben csökkent. A csökkenés a évi mérleg szerinti veszteségből adódik. II Céltartalékok évben várható kötelezettségként céltartalékot képeztünk, egy áruhiánnyal kapcsolatos peren kívüli megegyezés alapján, valamint évi teljesítmény jutalmazásaként 514 céltartalék került elszámolásra. A tárgyévben felszabadításra került az előző években képzett céltartalékból: Hungrana Kft Bio-Ma Zrt OEP.üzemi baleset miatti kártérítés Főgáz Zrt. kártérítés év után fizetendő prémium 672. II Kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása évben Megnevezés Hitel Deviza Nyitó Növekedés Csökkenés Átminősítés rövid lej-ba Évvégi átért. árfolyam kül. Záró Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség CHF/Ft 20, ,

38 A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségét a korábbi évek beruházásainak finanszírozása céljából kötött lízingszerződésen alapuló, évben lejáró kötelezettség alkotta, amely a rövid lejáratú kötelezettség közé került átsorolásra az évvégén. Rövid lejáratú hitelek alakulása évben Megnevezés Hitel Deviza Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Folyószámla kölcsön KDB Banktól Ft 0 371,427 53, ,835 Folyószámla kölcsön Takarékbanktól Ft 0 355,000 35, ,000 Folyószámla kölcsön K&H Banktól Ft 0 43,266 43,266 0 Zálogkölcsönök összesen: Ft 824,336 1,682,236 1,931, ,230 -zálogkölcsön a K&H Banktól Ft 366, , , ,501 -zálogkölcsön a BB Banktól Ft 184, , , ,026 -zálogkölcsön a Takarékbanktól Ft 272, , , ,703 Rövidlejáratú hitelek összesen: Ft 824,336 2,451,929 2,063,200 1,213,065 A rövid lejáratú hitelek állományának növekedését a folyamatos likviditás fenntartását szolgáló folyószámlahitel okozta, amely egy része biztosította a leányvállalatnak nyújtott tagi kölcsön fedezetét is. A zálogkölcsön hitelezési tevékenység fedezetét biztosító refinanszírozó banki hitelek állománya 249 MFt-tal visszaesett az előző évihez képest a piaci igények csökkenése miatt. Szállítói kötelezettségek A Társaság szállítói kötelezettsége 57 MFt, amely főleg a telepek üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások (tárolási díj, gázdíj, víz- és csatornadíj, bérleti díj, stb.) összegét tartalmazza. A szállító állományból december 31-ig még nem esedékes tartozás 51 MFt. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettsége nincs a Társaságnak. 25

CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. DECEMBER 31.

CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. DECEMBER 31. CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. DECEMBER 31. Statisztikai számjel: 1 0 9 0 7 0 8 7 5 2 1 0 1 1 4 0 1 Cégjegyzék száma 0 1-1 0-0 4 2 3 7 6 0 1 CONCORDIA KÖZRAKTÁR ZRT. 2014.12.31.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2014. december 31. Tartalom Független Könyvvizsgálói Jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Független Könyvvizsgálói

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az MVM Magyar Villamos Művek

Részletesebben

14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel. 01-10-045985 Cégjegyzékszám. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése.

14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel. 01-10-045985 Cégjegyzékszám. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése. 14292615-3511-114-01 Statisztikai számjel 01-10-045985 Cégjegyzékszám ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a. a vállalkozás címe, telefonszáma 2010. december

Részletesebben

14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-001759 Cégjegyzék szám. EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31.

14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-001759 Cégjegyzék szám. EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31. 14003790-6190-114-16 Statisztikai számjel 16-10-001759 Cégjegyzék szám EXTERNET Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry út 18. 2014.12.31 Éves beszámoló Budapest, 2015. április 16. Lévay Örs 1/1 Az EXTERNET Nyrt.

Részletesebben

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111. 2014. december 31.

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111. 2014. december 31. 24200936-7010-114-16 Statisztikai számjel 16-10-001794 Cégjegyzék száma KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111 2014. december 31. Éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. január 01. 2013. december 31. 18153093-2-42 Statisztikai számjel: 18153093-5210-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-921454 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága KHVT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI és VÍZÜGYI TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=xfz7wz... 1 / 6 2013.09.12. 10:32 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Matusz-Vad Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Matusz-Vad Zrt. mellékelt 213. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves

Részletesebben

Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft.

Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. 10963702-5911-11301 Statisztikai számjel 01-09-363610 Cégjegyzék száma Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. 1054 Budapest, Nagysándor József u. 4. Eredménykimutatás (összköltség

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Statisztikai számjel. 0 1 1 0 0 4 2 0 4 8 1 1 Cégjegyzék száma. a b c d 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 729 747 3 601 514

Statisztikai számjel. 0 1 1 0 0 4 2 0 4 8 1 1 Cégjegyzék száma. a b c d 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 729 747 3 601 514 1 0 7 9 5 0 4 4 1 1 0 1 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1 1 0 0 4 2 0 4 8 1 1 Cégjegyzék száma Sorszám Zwack Unicum Nyrt. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése adatok E Ft-ban a b c d 01.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. január 10. - 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. január 10. - 2013. december 31. 24201975701011411 Statisztikai számjel 11-10-001682 Cégjegyzék száma KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. (34) 515-200 Éves beszámoló 2013. január 10. -

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2010. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2010. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben