OML 1110 Közvetlen és online kommunikáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OML 1110 Közvetlen és online kommunikáció"

Átírás

1 OML 1110 Közvetlen és online kommunikáció Kővágó Pál 10 óra Kővágó Pál Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Kollokvium I. 5 fokozatú érdemjegy A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az Internetes kommunikációs formákba és azok sajátosságaiba. A klasszikus ( offline ) kommunikációelméletek rövid áttekintése után kiemelt figyelmet kapnak az internetes kommunikációs és egyéb szociálpszichológiai eredmények. Bemutatásra kerülnek a CMCvel (computer mediated communication) kapcsolatos empirikus eredmények, valamint a különböző online interakciós formák (szinkron és aszinkron kommunikációs lehetőségek). A kurzus további célja a különféle Internetes interakciós formákban megfigyelhető kommunikációs sajátosságok értelmezése, az online üzenetekben, adatlapokon, blogokban megjelenő tartalmak jelentésmezejének megvitatása. Végül, de nem utolsó sorban, megvitatásra kerülnek a kommunikációs lehetőségek sajátosságaiból kifolyó pszichológiai hatások is. A tárgy programja (5x2 óra) 1. előadás: A kommunikáció szociálpszichológiája 2. előadás: Az online kommunikációs lehetőségek. előadás: Szinkron és aszinkron kommunikáció 4. előadás: Az online kommunikáció sajátosságai 5. előadás: Párbeszédtől a közösségig Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák: A kurzus elvégzése esetén a résztvevők képesek lesznek eligazodni az online kommunikációs formákban. Alapvető ismereteket szereznek az Internetes kommunikáció jelentéstartományairól és értelmezési lehetőségeiről. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Csepeli, Gy. (2007). Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, old. Suler, J. (1998). Cyberpsychology. URL: Wallace, Patricia (2006): Az internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Bp.

2 A tantárgy felelőse: Sebő Tamás OML 1111 Közvetlen és Online tanácsadás 10 óra A tantárgy előadója: Sebő Tamás Szalai Tamás Kővágó Pál Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: I. Házidolgozat minősített aláírás A kurzus célja, hogy elméleti és részben gyakorlati szempontból is rávilágítson a f2f és az online tanácsadás különbségeire. Részletes megvitatás alá kerülnek a számítógép által közvetített kommunikáció specifikus hatásai, mint anonimitás, aszinkronicitás, dizinhibízió. Emellett a tantárgy feladata, hogy tudatosítsa és megtanítsa kezelni az online térben fokozottan jelenlévő projekciós hatásokat és f2f helyzettől eltérő kapcsolati dinamikát. A tantárgy felhívja a figyelmet az online tanácsadás azon keretfeltételeire, amelyek az online konzultáció mindenkori szakmai feltételeit biztosítják. A tantárgy programja (5x2 óra) 1. A f2f és online tanácsadás folyamata azonosságok és eltérések: kapcsolat felvétel, szerződéskötés, lezárás. 2. Az online tanácsadás kapcsolati dinamikája. A kliens és tanácsadó kapcsolata.. Specifikus hatások 1: anonimitás, aszinkronicitás, dizinhibíció. 4. Specifikus hatások 2: A projekciók és elhárító mechanizmusok működése az online térben. 5. Az online tanácsadói munka keretei és kompetenciahatárai. Továbbküldés, krízishelyzetek kezelése. A hallgatók ismerjék meg a f2f és online tanácsadás folyamatának és dinamikájának különbözőségeit. Tudatosítsák a f2f és online kapcsolati mintázatok közti azonosságokat és eltéréseket. Megtanulják, miként lehet adekvát módon kezelni a tanácsadás folyamán jelentkező specifikus hatásokat. Ismerjék meg az online tanácsadás végzéséhez szükséges tanácsadói attitűdöt, és keretrendszert. Az órákon való legalább 80%os részvétel. A hallgatók évközben írásbeli beszámolót teljesítenek, melynek értékelése háromfokozatú jeggyel történik. A félév során a gyakorlatvezető és az egy műhelymunka csoportban dolgozók által egymásnak biztosított szakcikkek, tanulmányok, handoutok. Fonyó IlonaPajor András Fejeztek a konzultáció pszichológiájának témaköréből Gyógypedagógiai Főiskolai kar ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest 2000 Jones, G., Stokes, A. Online Counselling: A handbook for practioners. Palgrave Macmillan Surler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. Volume 7, Number, 2004 Suler, John (1998): The Psychology of Cyberspace. Wallace, Patrícia (2006): Az internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Bp.

3 Simon Gabriella OML 1120 Segítői szerep és személyiség 10 óra Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Simon Gabriella Kollokvium II. félév 5 fokozatú érdemjegy A tantárgy célja, hogy bemutassa a segítő hivatás választásának motivációit, a proszociális és altruista magatartás jellemzőit és kialakulásának gyökereit, illetve segítés segítőre gyakorolt egészséglélektani és élettani hatásait. A tárgy keretében a hallgatók megismerik a kölcsönös kontingencia fogalmát és jelentéstartalmát, a társas helyzet és megítélés jelentőségét, motiváló jellegét. A stúdium rávilágít arra, hogy a segítő foglalkozások a professzionalizálódott altruizmus megjelenési formáiként is értelmezhetőek, a segítői identitásban a magas szintű hivatástudat és foglalkozásszeretet jelenik meg. A tárgy célja annak tudatosítása, hogy a segítő személyisége egyben munkaeszköze is, melynek karbantartása nem öncél, hanem a hatékony segítői szerepalakítás szükséges feltétele. A kurzus nyomán a hallgatók megismerik a segítő hivatás választásának tudatos és tudattalan motívumait, a segítő és kiégési tünetcsoportok háttértényezőit. Képessé válnak e problémák korai felismerésére, valamint (a megelőzés és hatékony kezelés érdekében) arra, hogy az ilyen nehézségekkel küzdő kollégák számára hatékony konzultációt nyújtsanak. A hallgatók tisztában lesznek belső erőforrásaik felszínre hozásának lehetőségeivel, a megküzdés lehetséges módozataival, illetve a saját mentálhigiénéjük, lelki és mentális egyensúlyuk ápolásának fontosságával, az ezt eredményező különböző konkrét lehetőségekkel. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Bagdy, E. (1999): Altruizmus, segítő hivatás, személyiség. In: Kállai János és Gál Béla (szerk., 1999): Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. Grezsa, F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem. Petróczi, E. (2007): Kiégés elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó. Buda, B. (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Tanulmánygyűjtemény. Animula Kiadó. Buda, B. (200): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda, B. (200): Iskolai nevelés a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó. Csabai, M., Csörsz, I., Szili, K. (2009): A gyógyító kapcsolat élménye. OrioldésTársai Kiadó. Fábián, Gy. (2011): Tükörtől tükörig: A pedagógus pályakép változásainak elmúlt negyven éve. Iskolakultúra, 2011/12. sz Ferenczi, I. (1998): A pedagógusszerep szükséges változásai. Új Pedagógiai Szemle, 48.. sz Fodor, G. (2000): Tanár szerep konfliktusok. Új Pedagógiai Szemle, sz URL: Kézdi, B. (1998): Bevezető. In: Kézdi Balázs.(szerk.): Iskolai mentálhigiéné. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alap. Lelesz, K.a (2001): A tanári kiégésről mint "tünetről". Új Pedagógiai Szemle sz URL: Lubinszky, M. 2012): A kiégés komplex értelmezése és prevenciós lehetőségei a pedagóguspályán. Tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára

4 Ónody, S. (2001): Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle sz Pető. Cs. (1998): És ki segít a segítőnek? Gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek mentálhigiénéje a kiégés veszélyei és megelőzésének lehetőségei. Család, gyermek, ifjúság,. sz URL: Petróczi, E., Fazekas, M., Tombácz, Zs., Zimányi, M. (1999): A kiégés jelensége pedagógusoknál. Magyar Pszichológiai Szemle.54. köt.. sz Selye, J. (1976): Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest. Setényi, J. (2004): Mentálhigiéné klíma konfliktusok. Új Pedagógai Szemle, sz Szebedy, T. (2005): A pedagóguspálya sajátosságai és a foglalkozási ártalmak. Új Pedagógiai Szemle, sz OML 1121 A segítő hivatásszemélyisége Simon Gabriella 20 Simon Gabriella Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: tavasz Oktatás nyelve: II. Házi dolgozat Minősített aláírás A tárgy a Segítői szerep és személyiség c. elméleti kurzushoz kapcsolódik. A szemináriumok során a hallgatók szakmaspecifikus kiscsoportokban, kooperatív csoportmunkában dolgozzák fel az előadásokon elhangzott témaköröket, reflektálnak azokra, illetve tovább gondolják az őket hivatásszerepükben is érintő kérdéseket, szakirodalmat dolgoznak fel és ismertetnek. A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg az egyes segítő hivatások sajátosságait, mélyítsék el az azokkal kapcsolatos ismereteiket. Tudatosítsák magukban a segítői hivatás választásához vezető motívumokat. Legyenek tisztában a segítő hivatás gyakorlásának kockázataival, a stressz és a burnout jelenségével, különös tekintettel saját hivatásukra, illetve hivatásszerepükre. Tárják fel a belső erőforrásaikat, ismerjék meg megküzdő képességük lehetőségeit, határait. A hallgatók legyenek képesek reflektálni saját segítői hivatásuk művelésének napi tapasztalatait. Tárják föl személyes motivációikat és legyenek képesek önmaguk motivációiról, segítő hivatásukról önreflektíven gondolkodni. Legyenek képesek a munkahelyi stressz helyzetek és stressz tényezők azonosítására, a segítő és kiégési tünetcsoportok korai felismerésére és e problémák lehetőség szerinti kedvező befolyásolására. Tudatosítsák magukban belső és külső erőforrásaikat, megküzdési stratégiáikat, és ezeket tudatosan építsék is be a segítő szerepalakításuk napi gyakorlatába. A csoport közös konzultációin való legalább 80%os részvétel. A hallgatók évközben írásbeli beszámolót teljesítenek, melynek értékelése háromfokozatú jeggyel történik. A félév során a gyakorlatvezető és az egy műhelymunka csoportban dolgozók által egymásnak biztosított szakcikkek, tanulmányok, handoutok. Bagdy Emőke (1999): Altruizmus, segítő hivatás, személyiség. In: Kállai János és Gál Béla (szerk., 1999): Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. Grezsa Ferenc (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem. Petróczi Erzsébet (2007): Kiégés elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó. Csabai Márta, Csörsz Ilona és Szili Katalin (2009): A gyógyító kapcsolat élménye. Oriold és Társai Kiadó. Buda Béla (2012): Empátia. A beleélés lélektana. Folyamatok, alkalmazás, új szempontok. Károli Gáspár Református Egyetem L Harmattan Kiadó, Budapest

5 Ferenczi István (1998): A pedagógusszerep szükséges változásai. Új Pedagógiai Szemle, 48.. sz URL: Kézdi Balázs (1998): Bevezető. In: Kézdi Balázs.(szerk.): Iskolai mentálhigiéné. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alap. Lelesz Krisztina (2001): A tanári kiégésről mint "tünetről". Új Pedagógiai Szemle sz URL: Lubinszky Mária 2012): A kiégés komplex értelmezése és prevenciós lehetőségei a pedagóguspályán. Tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára URL:http://bolcsesz.unimiskolc.hu/dok/jubileumikotet/25_lubinszki.pdf Mearns, David és Thorne, Brian (2011): A személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás a gyakorlatban. Oriold és Társai, Budapest. Meleg Csilla (2002): Iskolai egészségnevelés: a feladat újrafogalmazása. Magyar Pedagógia, sz Ónody Sarolta (2001): Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle sz URL: Pető Csilla (1998): És ki segít a segítőnek? Gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek mentálhigiénéje a kiégés veszélyei és megelőzésének lehetőségei. Család, gyermek, ifjúság,. sz URL: Petróczi Erzsébet, Fazekas Márta, Tombácz Zsuzsanna és Zimányi Mária (1999): A kiégés jelensége pedagógusoknál. Magyar Pszichológiai Szemle.54. köt.. sz Piper, HansChristoph (1998): Beszélgetés elemzések. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszéke, Debrecen. Szebedy Tas (2005): A pedagóguspálya sajátosságai és a foglalkozási ártalmak. Új Pedagógiai Szemle, sz URL: OML 110 Lelki zavarok online környezetben Grezsa Ferenc 10 Grezsa Ferenc Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Kollokvium III. 5 fokozatú érdemjegy A tárgy keretében alapismeretek hangzanak el a leginkább elterjedt pszichopatológiai és patopszichológiai állapotokról, illetve ezek online kapcsolati közegben is észlelhető, de legalább is valószínűsíthető kommunikációs jellemzőiről. Cél annak elősegítése, hogy a vonatkozó lelki problémákkal, illetve azok online kommunikációban való tükröződésével kapcsolatos alapismeretek elsajátítása nyomán a hallgatók saját online mentálhigiénés tanácsadói tevékenységük során képesek legyenek ezeket az eseteket azonosítani, és így való segítői kompetencia határaikat megfelelőn megvonni. A tárgy programja (5x2 óra) 1. Pszichopatológiai modellek 2. Szorongásos zavarok, stresszzavarok. Addikciók, különös tekintettel az internet addikcióra 4. Krízisállapotok, preszuicidális szindróma, cry for help kommunikáció 5. Az online mentálhigiénés segítő szakember kompetenciahatárai Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák: A kurzus nyomán a hallgatók megismerik a leggyakoribb pszichológiai zavarjelek és pszichiátriai betegségi állapotok kialakulásának legfontosabb háttértényezőit, és az eme állapotokhoz kapcsolódó életvezetési, magatartási, illetve pszichológiai tüneteket, valamint ezek online kommunikációban való megjelenési formáit. Így saját online mentálhigiénés tanácsadói gyakorlatuk során képesek lesznek ezen állapotok felismerésére, saját kompetencia határaik helyes

6 megvonására, valamint arra, hogy az érintett kliensek figyelmét felhívják a szakmai szempontokból releváns segítő programok, illetve intézmények megkeresésének fontosságára. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Comer, R, J. (2000): A lélek betegségei Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Budapest Buda, B. (1997): Az öngyilkosság orvosi és társadalomtudományi tanulmányok. Animula, Budapest Hárdi, I. (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Török, Sz. (200, szerk.): Életesemények lelki zavarai III. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem TF, Budapest OML 2110 A médiumok és a személyiség Vajda Zsuzsanna 10 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Vajda Zsuzsanna kollokvium 1 ötjegyű osztályzás A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mindennapi életet minden szegmensét átható médiumok, elsősorban a világháló szocializációra és személyiségfejlődésre gyakorolt szerepével. A mediatizáltság közvetítettség új feltételeket teremtett a személyiség fejlődése, az identitás és az énkép alakulása számára.. E feltételek közé tartozik a gyerekek túl gyors felnevelkedése, a korábbi fejlődési szakaszhatárok megváltozása. A médiumtartalmak döntő hatással vannak az azonosulás és az impulzuskontroll folyamataira, a nemi szerepekre és az intim kommunikációra és jelentős hatással vannak a csoportok, közösségek szerveződésére is. Életutak, gyerekkor és felnőttség a posztmodern hálóvilágban Szocializáció és személyiségfejlődés a mediatizált világban Azonosulás, énkép, identitás és a média Önbemutatás és online személyiség Intim kapcsolatok és csoportképződés a világhálón A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mediatizált társadalmakra jellemző szociológiai mikrokörnyezet néhány fontosabb sajátosságával, az új feltételek között létrejött önreflexiós lehetőségekkel és hatásukkal a személyiség alakulására. A képzés gyakorlati céljainak megvalósulását elősegíti, ha a hallgatók megfelelő tájékozottságra tesznek szert az válnak az önbemutatás, a kommunikáció és a kapcsolatteremtés új feltételei tekintetében és képesek lesznek azok kezelésére. Részvétel az órák 80%án Az órai prezentációk, videoanyagok, tanulmányok pdf formátumban Csepeli Gy.: Az én mediatizálása. Livingstone, S.: The Challenge of Engaging Youth Online: Contrasting Producers' and Teenagers' Interpretation of Websites. European Journal of Communication 2007; 22; 165 Mesch, G., Talmud, I.: The Quality of Online and Offline Relationships. The Role of Multiplexity and Duration of Social Relationships. The Information Society, 2006, Rothenbuhler, E.W. Coman, M (eds): Media Anthropology. Sage publications, 2005 Petric, G.: Conteptualizing and Measuring the Social Uses of the Internet: The Case of Personal Websites.The Information Society, 22: , 2006

7 Ropolyi L.: Az internet természete. Budapest, Typotex, 2009 Strasburger, V. C.Wilson, B. Jordan, B. : Children, Adolescents and the Media. Sage Publications, California, 2009 Vajda Zs.: Egyéni identitás a hálóvilágban. Se vele, se nélküle. Tanulmányok a médiáról. Szerk.: Lányi András és László Miklós. Wolders Kluwer, 2014, Valentine, G.: Globalizing Intimacy: The Role of Information and Communication Technologies in Maintaining and Creating Relationships. Women's Studies Quarterly, Vol. 4, No. 1/2, Wallace, P,.:Az internet pszichológiája. Budapest, Osiris, 2002 OML 2120 Online tanácsadás eszközei és hatásmechanizmusai Szalai Tamás Dömötör szemeszter abszolválása Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Szalai Tamás Dömötör Kollokvium tavasz II. 5 fokozatú érdemjegy Az tantárgy célja az online tanácsadás kliens és tanácsadó közt alakuló folyamatának interperszonális hatások, mentálhigiénés érvényű beavatkozások szintjén történő megértése. Ennek keretében a hallgatók megismerhetik azokat az alapvető, online konzultációs közegben megjelenő kapcsolati, dinamikai, s személyiségjellemzőket, elhárítási mechanizmusokat, melyek meghatározzák a lelki egészséget fejlesztő hatás érvényesülését. A kliens igényei, tanácsadó felé érkező kérése mellé helyezi a tanácsadót, annak segítői eszköztárával. Feltárja és bemutatja expresszivitás és expresszív írás, online közegben is lehetséges figyelem, személyesség és visszacsatolás hatásmechanizmusait. Részletesen tárgyalja és elemzi online tanácsadás alapvető módszertani eszköztárát, technikai és beavatkozási lehetőségeit (átkeretezés, tükrözés, holding, paceingleading, interpretáció, kiemelés stb.). Kitér arra, hogy az írás hatásmechanizmusainak, és a tanácsadás eszközeinek alkalmazása hogyan legyen tudatos, ugyanakkor személyes. Részletesen, gyakorlatba olvasztva elemzi az online expresszivitás alapvető hatásmechanizmusait, a szelfreprezentáció és az internetes tanácsadás folyamatát, valamint kiaknázandó mentálhigiénés eszközeit. Tárgy programja (5x2 óra) 1. Az expresszivitás és expresszív írás, szavakká alakítás, önfeltáró szöveg és leírásának fázisai és hatásmechanizmusai 2. Az online közegben történő önkifejezés megküzdést segítő és mentálhigiénés hatásai (kognitív kiértékelés, strukturálást, koherenciaérzet, kontroll, önirányítottság, tanult leleményesség, hardiness, éntudatosság, ágencia hatás, önaktualizáció). A levél és online visszacsatolás egysége, és biopszichoszociális hatásai különböző csoportokban, és egy pozitívabb én : a selfreprezentációs teória 4. Az online tanácsadás alapvető technikai és beavatkozási lehetőségei (kérdések alkalmazása, metaforák, összefoglalás használata, átkeretezés, tükrözés, holding, paceingleading, interpretáció, kiemelés stb.) 5. További hatásmechanizmusok értelmezése és gyakorlása: motoros, kognitív, emocionális megmunkálás, és önirányítottság élmény érzelmi aktiváció, externalizáció és gátlásoldás, perspektívaváltás, expozíció és habituáció, hálóeffektus, új olvasat, rekonstrukció, integritás élmény, munkamemória felszabadulás és arousal csökkenés, indukált folyamatok visszahatása, átstrukturálódási kör, emlékezeti rekonstrukció és implicit tanulás Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák A hallgatók ismerjék a főbb elhárítási, és énközlési, igény kifejezési módok írott online közegben megjelenő formáit. Legyenek tisztában az írás, önkifejezés, expresszivitás, online kommunikáció, levél alapú tanácsadás hatásmechanizmusaival. Legyenek korszerű ismereteik a segítő személy online mentálhigiénés tanácsadási eszköztáráról, valamint az online tanácsadás közben felhasználható fontos technikai beavatkozási lehetőségekről. Legyenek képesek hatásuk alapján mérlegelni az online tanácsadási folyamat intervenciós eszközeit, és azokat konkrét példákon is bemutatni, flexibilisen alkalmazni.

8 Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes gyakorlatok után. Barak, A., BonielNissim, M., Suler, J. (2008). Fostering empowerment in online support groups. Computers in Human Behavior (2008), doi: /j.chb Barak, A., Hen, L., BonielNissim, M.,Shapira, N. (2008). A Comprehensive Review and a MetaAnalysis of the Effectiveness of InternetBased Psychotherapeutic Interventions. Journal of Technology in Human Services. Vol. 26(2/4) 2008 Barak, A., Klein, B.,Proudfoot, J.G. (2009). Defining InternetSupported Therapeutic Interventions Ann. Behav. Bed. (2009) 8:4 17 Beattie, D., Cunningham, S., Jones, R., Zelenko, O. (2006). I use online so the counsellors can t hear me crying : Creating design solutions for online counselling. Media International Australia Incorporating Culture and Policy. (118):pp Beattie, A., Shaw, A.,Kaur, S., Kessler, K. (2009). Primarycare patients expectations and experiences of online cognitive behavioural therapy for depression: a qualitative study. Health Expectations. 2009, 12, pp Castelnuovo, G., Gaggioli, A., Mantanovani, F., Riva, G. (200). From Psychotherapy to etherapy: The Integration of Traditional Techniques and New Communication Tools in Clinical Settings. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. Volume 6, Number 4, 200 FENICHEL, M., SULER, J., BARAK, A., ZELVIN, E., JONES, G., MUNRO, K., MEUNIER, V., WALKER SCHMUCKER, W. (2002) Myths and Realities of Online Clinical Work. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. Volume 5, Number 5, 2002 Jones, G., Stokes, A. Online Counselling: A handbook for practioners. Palgrave Macmillan. Postel, M.G., de Haan, H.A.,De Jong, C.A. (2008). ETherpy for mental health problems: A systematic review. Telemedicine and ehealth. Vol. 15. No. 7. September Surler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. Volume 7, Number, 2004 Wrighth, J. (2001). Online counselling: learning from writing therapy. British Journal of Guidance & Counselling. Vol. 0, No., 2002 OML 210 Az online tanácsadás etikája Sebő Tamás 10 Sebő Tamás Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: III. Kollokvium 5 fokozatú érdemjegy A tantárgy célja, hogy hangsúlyozza és kiemelje azokat a megfontolásokat, melyek az új kommunikációs csatorna az internet sajátosságaiból fakadnak. Az online tanácsadás minden esetben egy számítógép által mediált folyamat. Az ilyen közegben magvalósult kommunikáció egészen más specifikumokkal rendelkezik, mint egy személyes találkozás. A tantárgy oktatása során ki kell térni arra, hogy az online tanácsadás előnyeiről és hátrányairól tájékoztatni kell a felhasználót. Fontos hangsúlyozni a kurzus folyamán, hogy egy virtuális tanácsadási folyamatban minden résztvevőnek önmagának kell megteremtenie a kapcsolatban való jelenlét feltételeit, kereteit és biztonságát. A tantárgy célja, hogy hangsúlyozza a kompetenciahatárokat, amelyek egyrészt az eltérő tanácsadói képesítések, kompetenciák eltéréséből adódnak. Másrészt hogy felhívja a figyelmet, az online közeg korlátozott hatékonyságára, mint: a kapcsolat erőssége, a kommunikációs hibák lehetősége, a reakcióidő, valamint a diagnosztizálás nehézségei. Hangsúlyozni kell, mivel a kapcsolat kliens és tanácsadó között virtuális, a megosztott információk hitelessége mindig megkérdőjelezhető. Mindebből fakadóan minden egyes esetben fontos tisztázni milyen felelősségi körrel rendelkeznek, a folyamatban résztvevő felek.

9 A kurzusnak ki kell emelnie, hogy az internetes szolgáltatás esetében elengedhetetlen, hogy a szakember, vagy szolgáltató ellenőrizhetővé tegye jogosultságát (hivatalos végzettségét, szakképzettségét) a szolgáltatás nyújtására, ez védi a felhasználót és a tanácsadót egyaránt. A tárgy oktatása során fel kell hívni a figyelmet arra,hogy a tanácsadó rendelkezzen megfelelő szakmai háttérrel, és kiépített szupervíziós kapcsolattal, hiszen az őt megkeresők problémáinak több vonatkozására is reagálniuk kell. Ideális esetben a tanácsadó olyan csoport tagjaként dolgozik, ahol a szakmai segítség multidiszciplináris szinten is könnyen elérhető, illetve az esetleges továbbküldés útjai könnyen járhatóak. A tantárgy célja, hogy tisztázza az online tanácsadás, mint szolgáltatás alapszabályait. Ez vonatkozik a finanszírozásra, titoktartásra és adatvédelemre, a tanácsadás folyamatára egyaránt. A tantárgy figyelmet fordít az online tanácsadással kapcsolatos kutatások és publikációk etikai megfontolásaira. Tervezett program órabontásban: 1. Általános etikai irányelvek a segítői munkában 2. A kliens tájékoztatása az online tanácsadás jellemzőiről. Az anonimitás és hitelesség etikai kérdései 4. Szerződéskötés és finanszírozás kérdései 5. Az online tanácsadási forma kompetenciahatárai 6. A tanácsadó kompetenciahatárai 7. A diagnosztizálás és kontraindikált pszichés állapotok kérdései 8. Szupervízió és továbbküldés 9. Vészhelyzetek és speciális helyzetek kezelése 10. Kutatás és publikálás, titoktartás és adatvédelem A hallgatók legyenek képesek felismerni és megkülönböztetni saját tanácsadói kompetencia határaikat, és az online tanácsadás, mint forma szakmai lehetőségeit. Legyenek tisztában az online tanácsadásra nem javasolt tanácskérői helyzetekkel és állapotokkal. A tipikus határkérdéseket ismerjék fel és adekvát módon kezeljék azokat. Magabiztosan alkalmazzák a szupervíziós, és a továbbküldés eszközét. Megfelelően bonyolítsák a dokumentációs folyamatokat, a titoktartás, és adatvédelem fényében. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. ISMHO Suggested Principles for the Online Provision of Mental Health URL: Jones, G., Stokes, A. Online Counselling: A handbook for practioners. Palgrave Macmillan.(2005) Mallen, M. J., Vogel, D. L., Rochlen, A. B. (2005): The Practical Aspects of Online Counseling: Ethics, Training, Technology, and Competency. The Counseling Psychologist.. Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe: Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság. Letölthető: URL: (2004) Suler, J. R. (2004): The Psychology of Syberspace. Hypertext Book. (Ethics in Cyberspace Research) URL: Varga Katalin (2009): Pszichológus eitka 99 eset tükrében. Medicina Bp

10 OML 110 Tanácsadás lélektan Dr. Szenes Márta 10 óra Dr. Szenes Márta Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: L kollokvium 1. 5 fokú érdemjegy A kurzus célja, hogy megismertesse az alapvető pszichológia tanácsadással kapcsolatos fogalmakat, mutassa be a területen leismertebb pszichológiai iskolák elméleteit, definiálja a pszichoterápia és tanácsadás eltérő és közös pontjait, tudatosítsa az alapvető segítői kompetenciákat, továbbá mutassa meg a tanácsadás folyamatában létrejövő változást, annak dinamikáját, jellegzetességeit, jelölje ki a tanácsadás kompetencia határait. 1. A segítő kommunikáció modelljei a főbb pszichoterápiás iskolák személyiségelméleteinek tükrében. A tanácsadás és terápia kapcsolódása 2. A tanácsadó készségek rendszere A terápiás változás dinamikája.. A tanácsadás folyamata. A segítő kapcsolat keretei. Szerződés. Etikai szempontok 4. Pszichológiai tanácsadási konzultáció gyermekeknél, serdülőknél és felnőtteknél. Egyéb alkalmazott területek bemutatása. 5. Ellenállás a pszichoterápiában és a tanácsadásban. Az indulatáttétel fogalma. 6. Alapvető tanácsadó kompetenciák: az empátia, kongruencia, feltétel nélküli elfogadás A hallgatók legyenek képesek elhelyezni a pszichológiai tanácsadást a mentálhigiénés segítő szolgáltatások közt, annak kapcsolatát a pszichoterápiával, szem előtt tartva főbb specifikumait, kompetencia határait. Ismerjék meg a tanácsadás jelentősebb pszichológiai iskoláit, irányzatait, azok főbb fogalmait. Legyenek tisztába elméleti szinten a tanácsadás folyamatával, módszertanával, eszközrendszerével. Tájékozódjanak, milyen területen képes a mentálhigiénés szakember tanácsadási feladatokat ellátni. A tanegység közvetlenül előkészíti a későbbi gyakorlati készség illetve kompetencia fejlesztő kurzusokat. Az órák 80%nak látogatása Az előadásokról közreadható vázlatok készülnek Kötelező Buda, B.: Empátia. A beleélés lélektana, Budapest, Ego School Bt.199 Carl R. Rogers :Valakivé válni. A személyiség születése SHL könyvek 2014 Casement, P. Páciensektől tanulva. Budapest: Animula.1999 Dávid Mária:A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Kiadás: Esztergom, 2012 Fonyó Ilona Pajor András Fejeztek a konzultáció pszichológiájának témaköréből Gyógypedagógiai Főiskolai kar ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Budapest 2000

11 Insoo Kim Berg Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás olvasókönyv sorozat V. Budapest: Animual.1995 Ivey Downing Tanácsadás és pszichoterápia: Orvostovábbképző Egyetem Pszichiátriai és klinikai pszichológiai Tanszék kiadványa Kulcsár Éva(szerk ) Tanácsadás és terápia Eötvös Kiadó 2009 Malan, R., D. Egyéni dinamikus pszichoterápia. Budapest: Animula 1995 Ritoókné Ádám Magda:A tanácsadás pszichológiája ELTE jegyzet 1998 Tringer, L. : A gyógyító beszélgetés, Medicin 2005 Ajánlott: Egan, G.: The skilled helper. (A problemmanagement approach to helping)brookscole Publishing Co., California, Egan, G.: Excercises in Helping Skills. (A manual accompany the Skilled Helper) BrooksCole, California, Malan, R., D. Egyéni dinamikus pszichoterápia. Budapest: Animula 1995 Riroókné Ádám Magda A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája. Szemelvénygyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992., Első ill. Második kötet Virág Teréz: "A terápiás konzultáció". Winnicott módszere és gyakorlata. In: Gerő Zsuzsa (szerk) A gyermekpszichoterápia elmélete és gyakorlata, III. Nemzeti Tankönyvkiadó, 199. OML 111 A tanácsadás gyakorlata Dr. Szenes Márta 10 óra Dr. Szenes Márta Szalai Tamás Sebő Tamás Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Házi dolgozat 5 fokú érdemjegy A kurzus célja megismerkedni a tanácsadás folyamatával, szakaszaival illetve megtapasztalni az alapvető tanácsadói készségeket fókuszban a nondirektív beszélgetésvezetés eszköztárával. A gyakorlat alapvetően saját élményű megtapasztalást, készségfejlesztést, illetve az előzőek kognitív ismeretekkel való összekapcsolását célozza. A kurzus során további cél, oktató filmek segítségével segítősegített közti interakciós folyamatok bemutatása és az elemzés módszerének megismertetése. Empátia, kongruencia, tolerancia fejlesztés, nonverváblis és verbális eszköztár bővítése és összehangolása. Kommunikációs serkentők készségszintű használata. Folyamatelemző készség fejlesztése. Aktív órai jelenlét Esetleírások, javasolt elemzési protokollok, oktató film

12 Gerard Egan: A segítő készségek fejlesztése ELTE Eötvös kiadó Kft 2010 Kulcsár Éva(szerk ) Tanácsadás és terápia Eötvös Kiadó 2009 Ritoókné Ádám Magda:A tanácsadás pszichológiája ELTE jegyzet 1998 Tringer, L. : A gyógyító beszélgetés, Medicin 2005 OML 120 Online tanácsadás: színterek Simon Gabriella 10 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Simon Gabriella Kollokvium tavasz II. 5 fokozatú érdemjegy A tantárgy célja azt bemutatni, hogy az internet mint médium képes és alkalmas mentálhigiénés, lelki egészség építőfejlesztő funkció betöltésére, illetve természeténél fogva, a közvetlen emberi kommunikáció elősegítőjeként és megjelenési formájaként, segítő színtérként is funkcionálhat. A tárgy az internet mint mentálhigiénés és mint segítő színtér értelmezésén túl ismerteti az online mentálhigiénés tanácsadás azon színtereit, melyek segítségével az online tanácsadás hatékonyan támogathatja a lelki egészség megőrzését, a lelki egészség fejlesztését. A tárgy programja (5x2 óra) 6. előadás: A lelki egészség fejlesztésének lehetőségei, a lelki egészségre nevelés 7. előadás: Az internet mint mentálhigiénés segítő színtér, az online mentálhigiénés tanácsadás színterei 8. előadás: Szakmaspecifikus online mentálhigiénés tanácsadói tevékenységek előadás: Szakmaspecifikus online mentálhigiénés tanácsadói tevékenységek előadás: Életkorok, életkori krízisek és az online tanácsadás Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók legyenek képesek az internet mentálhigiénés segítő színtérként való értelmezésére, ismerjék meg az online mentálhigiénés tanácsadás lelki egészségre nevelésben játszott szerepét. Legyenek tisztában az online mentálhigiénés tanácsadás színtereivel, ismerkedjenek meg az online mentálhigiénés tanácsadói tevékenységek szakmaspecifikus jellemzőivel, a különböző életkorok, életkori krízisek és az online tanácsadás kapcsolatával, lehetőségeivel, valamint az online kommunikáció és tanácsadás jellegzetességeivel. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Alkalmazott pszichológia tematikus szám, 2014/1 sz. Bagdy Emőke (1999): A mentálhigiéné főbb irányzatai és a hazai Mentálhigiénés Program (1996) In: Bagdy Emőke (szerk.): Mentálhigiéné elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula, Budapest. Buda Béla (1998): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. TÁMASZ. Budapest. Buda Béla (200): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Csepeli György (2009): Álarcosbál a blogteremben. Kritika, június. Erikson, Erik H. (1991): Az életciklus: az identitás epigenezise, In: A fiatal Luther és más írások. Budapest, Gondolat. Grezsa Ferenc (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest

13 Kézdi Balázs (1998): Bevezetés. In: Kézdi, Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok. Pannónia Könyvek, Pécs Lasch, Christopher (1984): Az önimádat társadalma. Budapest, Európa Kiadó. Ritter Andrea (2001): Az internethasználat néhány lehetséges hatása a serdülőkre. Pléh Csaba (1998): Számítógép és személyiség. Replika, június. Sarbin, Theodor, R. (1986): Az elbeszélés mint a lélektan tőmetaforája. In: Narratívák 5. Narratív Pszichológia Válogatta: László János. Szerkesztette: Thomka Beáta. Kijárat Kiadó, Budapest, Strangelove, Michael (1994): A nélkülözhetetlen Internet. Replika, június. Strate, Lance (1995): A kiberidő megtapasztalása: A számítógép használat mint tevékenység és esemény Replika, december. Suler, John (1998): The Psychology of Cyberspace. Tókos Katalin (2006): Énbemutatás, önjellemzés és identitáspróbák (az interneten) narratívkommunikatív szemszögből. Új Pedagógiai Szemle, sz Vikár György (1980): Az ifjúkor válságai. Gondolat,Budapest. Winnicott, D.W. (1999): Játszás és valóság. Animula, Budapest. Wallace, Patrícia (2006): Az internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Bp. Young, Kimberly (1998): Caught in the NET. John Wiley & Sons, Inc. New York OML 11 Szupervízió és intervízió Grezsa Ferenc 20 5 Grezsa Ferenc Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: III. Évközi jegy Házidolgozat Minősített aláírás A segítő kapcsolatok, s így az online mentálhigiénés tanácsadás alapja is a benne résztvevők interakciója, kommunikációs kapcsolata, melyben a felek teljes személyiségükkel vesznek részt. Így a segítő kapcsolat menetét a szorosabb értelemben vett segítői tevékenységen kívül a kliens és a segítő szakember egész addigi élettörténetének tapasztalatai is meghatározzák. A tanácsadó számára fontos követelmény annak folyamatos reflexiója, hogy a tanácsadás eseményeiben hogyan jelennek meg személyes és hivatásszerepének korábbi, az aktuális kliens részvételétől gyakran függetlenül is megjelenő tapasztalatai. Ennek az önreflexiónak fontos és elterjedt módszerei a szupervízió és az intervízió. A tárgy célja, hogy a hallgatók saját online tanácsadói munkájuk, illetve abban beöltött hivatásszerepük jellemző reakciómódjainak valódi motívumait minél inkább megértsék és tudatosítsák. E célt a tárgy csoportkeretben végzett szupervíziós és intervíziós ülések révén szolgálja. A tárgy programja (10x2 óra) Az első ülésen történik meg a szupervízió és intervízió célrendszerének tisztázása, az ülések keretfeltételeinek meghatározása, valamint a folyamat szabályaira, menetére vonatkozó csoportszerződés megkötése. A további ülések tematikája előre nem határozható meg, az minden esetben a résztvevőket aktuálisan foglalkoztató és a hivatásszerepből (jelen esetben online mentálhigiénés tanácsadói szerepből) adódó tapasztalatok és kérdések határozzák meg. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák: A csoportmunka révén a hallgatók képesek lesznek árnyaltabban feldolgozni és átélni saját segítői, tanácsadói szerepüket, illetve tapasztalataikat. Mélyebb szinten értik meg konkrét online mentálhigiénés tanácsadási kapcsolatokban való részvételük, reakcióik valódi motívumait. Nyitottabbá válnak az önreflexióra, erősödik elkötelezettségük a különböző

14 szakmai együttműködési formák iránt. Mindezek nyomán, illetve összességében fejlődik hivatásszemélyiségük, segítői szerepértelmezésük. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Lippenmeier, N. (szerk, 1996): Szemelvények a német szupervíziós irodalomból. Tanulmányok a szupervízió köréből I. Supervisio Hungarica Füzetek, Supervisio Hungarica Munkacsoport OML 4110 Az internetes tanácsadás alapjai Szalai Tamás Dömötör 10 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Szalai Tamás Dömötör Kollokvium I. 5 fokozatú érdemjegy A tantárgy szakmai tartalma és elsajátításának célja: Az internetes tanácsadás alapjai tantárgy célja az online tanácsadás kialakulásának rövid történeti bemutatása, beleértve az azt befolyásoló, illetve az internet hatásaként alakuló kulturális és társadalmi trendeket. A tantárgy körképet ad az online tanácsadás legalapvetőbb formáiról, köztük az váltás, skype, chat alapú, egyéni és csoportos tanácsadás jellemzőiről (a félév második felében részletesen, eset alapon bemutatva). Bemutatja azok legalapvetőbb alkalmazási területeit, és felhasználási lehetőségeit mentálhigiéné, lelki egészségmegőrzés, támogatás, és fejlesztés területén. Kitér a tanácsadási folyamat elemi céljaira, és azok megjelenésére, alkalmazására az internet közvetítésével. A tárgynak így szerepe nyílik mind az online tanácsadási folyamat, főbb jellemzőinek és helyének definiálásában a mentálhigiénés szolgáltatások és az internet kontextusában, mind kulcsszerepe nyílik abban, hogy a későbbi alapfogalmakról. A tárgy programja (5x2 óra) 1. előadás: Az internetes tanácsadás kulturális kontextusa és kialakulásának története 2. előadás: Az online tanácsadás fogalma és szerepe a mentálhigiénés segítői repertoárban. előadás: Az online tanácsadás alapvető felhasználási területei, beavatkozási lehetőségei 4. előadás: Az online tanácsadás folyamatmodellje (kapcsolatfelvétel, megrendelés, folyamat törzsrésze, zárás) fázisai jellemzői módszertani szempontjai 5. előadás: Az váltás alapú (offline), a chatalapú, egyéni és csoportos online, valamint a videó alapú online tanácsadási folyamat jellemzői Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák A hallgatók legyenek képesek elhelyezni az online tanácsadást a mentálhigiénés segítő szolgáltatások közt, annak kulturális beágyazottságát és főbb jellemzőit figyelembe véve. Ismerkedjenek meg az online tanácsadás alapvető formáival, főbb céljaival, és munkafolyamatának kiemelt jellemzőivel. Sajátítsák el jelenségkörének főbb fogalmait, és legyenek korszerű ismereteik az online tanácsadás mentálhigiénés lehetőségeiről. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Chester, A., Glass, C.A. (2006). Online counselling: a descriptive analysis of therapy services on the Internet. British Journal of Guidance & Counselling. Vol. 4, No. 2, May 2006 Danby, S. J., Butler, C., Emmison, M. (2009). When listeners can t talk : comparing active listening in opening sequences of telephone and online counselling. Australian Journal of Communication, 6(2). FletcherTomenius, Leon and Vossler, Andreas (2009). Trust in Online Therapeutic Relationships: The Therapist s

15 Experience. Counselling Psychology Review, 24(2), pp Haberstroh, S. Duffey, T., Evans, M., Trepal, H. (2007). The Experience of Online Counseling. Journal of Mental Health Counseling. Volume 29/Number /July 2007/Pages Mitchell, D.L., Murphy, L.J. Confronting the Challenges of Therapy Online: A Pilot Project. Murphy, L., Parnass, P., Mitchell, D.L., Hallett, R., Cayley, P., Seagram, S. (2009) Client Satisfaction and Outcome Comparisons of Online and FacetoFace Counselling Methods. British Journal of Social Work. (2009) 9, Rochlen, A.B., Zack, J.S., Speyer, C. (2004).Online Therapy: Review of Relevant Definitions, Debates, and Current Empirical Support. Journal of Clinical Psychology. 60: , The British Psychological Society. (2009). Special Edition: Technology and Counselling Psychology: Theory, Research and Practice. Counselling Psychology Review. Volume 24, Number 2, June 2009 Young, K.S. (2005). An Empirical Examination of Client Attitudes Towards Online Counseling. Cyberpsychology & Behavior. Volume 8, Number 2, 2005 OML 4111 Online tanácsadás: segítői eszköztára Szalai Tamás Dömötör 10 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Szalai Tamás Dömötör Házi dolgozat I. Minősített aláírás A tantárgy célja az Internetes tanácsadás alapjai c. kurzushoz kapcsolódva feltárni és bemutatni az online tanácsadás munkafolyamatának kiemelt jellemzőit és azon módszertani vonatkozásait, beavatkozási lehetőségeit, melyeket az internetes mentálhigiénés tanácsadást végző szakember munkája folyamán alapvetően szem előtt kell, hogy tartson. A tantárgy fókuszában azon meghatározó segítő készségek és eszközök állnak különös tekintettel a fogékonyságát biztosító jellemzőkre, és azon segítői eszköztárra, melyet az online tanácsadási folyamatba beépítve mentálhigiénés hatást remélhetünk. A képzés kitér az online tanácsadási folyamat kivitelezésének olyan gyakorlati elemeire, azok helyére, funkciójára is, mint a szerződés, segítői kompetenciahatárok, és szupervízió. A tárgy programja (5x2 óra) 1. A tanácsadó lehetőségei, működése, és segítői eszköztára internetes közegben: a kliens és igényeinek, elhárításainak felfedezése az online tanácsadási folyamatban 2. Az online tanácsadás személyiségfüggő és független jellemzői, korlátai és lehetőségei. Mentálhigiénés hatású személyes és kapcsolati jellemzők, technikai eszközök, alapvető dinamikus és személyiségtényezők online tanácsadási közegben 4. Technika, személyesség és hatás kapcsolata az online tanácsadásban a segítői eszköztár elemeinek összefüggései 5. Az online tanácsadási folyamat kivitelezésének egyéb gyakorlati szempontjai (szerződés, idői kalibrálás, kompetenciahatások és szupervízió szerepe) Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák A hallhatók ismerjék az online tanácsadás legfőbb módszertani vonatkozásait, ismerjék annak legfontosabb gyakorlati formáit, és megvalósításának gyakorlati elemeit. Értsék meg az online közegben megjelenő legalapvetőbb kapcsolati dinamikákat, legyenek képesek a klienst és a tanácsadót különálló személyként és egy dinamikus egységként szemlélni. Gyakorlati szinten rá tudjanak mutatni, és alkalmazni tudják az online tanácsadásban legfontosabb, a személyiségéből, segítői kompetenciájából, az online, írott környezetből, és a tanácsadó technikai felkészültségéből adódó alapvető segítő eszközöket. Az előadások 80%án való részvétel. A hallgatók évközben írásbeli beszámolót teljesítenek, melynek értékelése háromfokozatú jeggyel történik. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes gyakorlatok után. Castelnuovo, G., Gaggioli, A., Mantanovani, F. Riva, G. (200). From Psychotherapy to etherapy: The Integration of Traditional Techniques and New Communication Tools in Clinical Settings. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR.

16 Volume 6, Number 4, 200 Jones, G., Stokes, A. Online Counselling: A handbook for practioners. Palgrave Macmillan. Mallen, M.J., Vogel, D.L., Rochlen, A.B. (2005). The Practical Aspects of Online Counseling: Ethics, Training, Technology, and Competency. The Counseling Psychologist. 2005; ; 776 ManhalBaugus, M. (2001). ETherapy: Practical, Ethical, and Legal Issues. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. Volume 4, Number 5, 2001 Pelling, N. (2009). The Use of and the Internet in Counselling and Psychological Service: What Practitioners Need to Know. Counselling, Psychotherapy, and Health, 5(1), The Use of Technology in Mental Health Special Issue, 125. OML alapú tanácsadás: esetelemzés Grezsa Ferenc 10 Grezsa Ferenc Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: tavasz Oktatás nyelve: II. Évközi jegy Házidolgozat Minősített aláírás A stúdium megismerteti a hallgatókat online levelezési tanácsadási esetekkel, azok elemzésének szempontrendszerével, a levelezési kapcsolat sokszempontú reflexiójának lehetőségeivel és konkrét gyakorlati módszereivel. A hallgatók a tapasztalati tanulás módszerével konkrét internetes tanácsadási eseteket elemeznek a következő főbb elemzési szempontok segítségével: kiváltott érzelmi hatás és annak alakulása a levelezési kapcsolat folyamata során, formai jellemzők (terjedelem, tagolás, tördelés, kurziválás, színdinamika), tartalmi jellemzők (tematika, identitás elemek, stílus és szóhasználat), kapcsolati jellemzők (dinamika, indulatáttétel, projekció, introjekció), keretjellegű feltételek (szerződés, szabályok, lezárás). A tárgy programja (10x2 óra) Az egyes alkalmakon szemináriumi, illetve csoport keretben, előzetesen kialakított és / vagy megadott szempontok szerint elemezzük korábban megvalósult online mentálhigiénés tanácsadás levelezéseit. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák A hallgatók képessé válnak online levelezési tanácsadási esetek sokszempontú elemzésére, a levelezési kapcsolatok formai, tartalmi, tematikai, dinamikai és stiláris sajátosságainak azonosítására, valamint az elemzett levelezések tükrében saját online tanácsadói stratégia kialakítására. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Suler, J. (2004): The Psychology of Text Relationships. In: Online Counseling a manual for mental health professionals (Kraus, R, Zack, J, Sriker, G. Eds.) London, Elsevier Academic Press. Forrás: usr.rider.edu/~suler/psycyber/psytextrel.html Grezsa, F. (2011): Kommunikáció és tanácsadás interneten Egy serdülő program tapasztalatai. CsászárNagy, N, Demetrovics, Zs, Vargha, A. (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L Harmattan Kiadó, Budapest, oldal Grezsa, F. (2010): Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek Egy serdülőprogram tapasztalatai. In: Gabos, E (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, pp

17 OML 411 Tevékenységkísérés: esetmunka Grezsa Ferenc 20 5 Grezsa Ferenc Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: III. Évközi jegy Házidolgozat Minősített aláírás A tárgy során a hallgatók 45 fős csoportokban mentortanár vezetésével, előzetesen megállapított szempontrendszer segítségével online szemináriumi munkában reflektálják és elemzik saját online mentálhigiénés tanácsadói levelezési kapcsolataik anyagát. Az elemzések, visszacsatolások alapjául szolgáló szempontrendszer legfontosabb elemei a következők. A kliensi levelek által a tanácsadóban kiváltott érzelmi hatások, ezek alakulása a tanácsadás folyamatában. A beérkező, illetve válaszlevelek formai jellemzői, mint például terjedelem, tagolás, tördelés, kurziválás, színdinamika. A levelek tartalmi jellemzői: tematika, identitás elemek megjelenése, stílus és szóhasználat. A kliens segítő kapcsolat jellemzői a levélváltások tükrében: dinamika, indulatáttétel, projekció, introjekció, a kapcsolat lezárása. A keretjellegű feltételek megjelenése: tanácsadási szerződés, szabályok, normák, illetve mindezek működése a kapcsolat során. Az első, offline szemináriumi alkalom során az adott mentor tanárhoz tartozó 45 hallgató közösen kidolgozza a levelezési esetek bemutatásának, elemzésének, reflexiójának szempontrendszerét. A további, online szemináriumi ülésekre előre egyeztetett időpontokban kerül sor. Ezen online ülések forgatókönyve azonos. Az esethozó hallgató az előzetesen megállapított szempontokra figyelemmel ismerteti levelezési esetét, bemutatja a jellemző szövegrészeket, végül pedig megfogalmazza a csoportnak a kliense mélyebb szintű megértését szolgáló kérdését. Ezt követően a csoport visszajelzi az esetbemutatás módját, tisztázó kérdéseket tesz fel, majd az ülés a bemutatott eset sokszempontú reflexiójával folytatódik. Végül az esethozó integrálja a kapott reflexiókat és megválaszolja az ülés elején saját maga által feltett kérdést. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák A szemináriumi munka nyomán fejlődik a hallgatók lényeglátó képessége, megtanulják tömören és lényegre törően összefoglalni levelezési eseteik jellemzőit, az ahhoz fűződő szakmai problémáikat. Fejlődik szövegértő és szövegelemző képességük, a kapott visszajelzések nyomán integráltabban tudják feldolgozni saját levelezési eseteiket, érzékenyebbé válnak a kliens tanácsadó közötti dinamikai folyamatok felismerésére és megértésére. Végül, de nem utolsósorban, eldnek a szakmai együttműködés iránt, mintegy szocializálódnak a csoportos esetmegbeszélés munkamódjára. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. Suler, J. (2004): The Psychology of Text Relationships. In: Online Counseling a manual for mental health professionals (Kraus, R, Zack, J, Sriker, G. Eds.) London, Elsevier Academic Press. Forrás: usr.rider.edu/~suler/psycyber/psytextrel.html Grezsa, F. (2011): Kommunikáció és tanácsadás interneten Egy serdülő program tapasztalatai. CsászárNagy, N, Demetrovics, Zs, Vargha, A. (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Károli Gáspár Református Egyetem, L Harmattan Kiadó, Budapest, oldal Grezsa, F. (2010): Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek Egy serdülőprogram tapasztalatai. In: Gabos, E (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, pp

18 OML 5110 Narratív pszichológia: a szövegírás lélektana Kővágó Pál 10 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: Kővágó Pál Kollokvium I. 5 fokozatú érdemjegy A kurzus keretében a hallgatók betekintést nyernek a kurrens narratív pszichológiai megközelítésekbe. A narratív paradigma fejlődéslélektani és mentálhigiénés megfontolásai, eredményei kiemelt figyelmet kapnak, ezeken keresztül kerül megalapozásra a narratív szemlélet gyakorlati alkalmazhatósága. A nemzetközi áttekintés mellett, nagy hangsúly helyeződik a országi narratív pszichológiai vizsgálatok eredményeire. A kurzus során bemutatásra kerülnek azok a narratív szerkezeti jellemzők, melyek fontos információhordozói a narrátor mentális állapotának. Bemutatásra kerülnek többek között a személy referenciát, a kognitív állapotot jelző igék, az ágenciát, a pszichológiai perspektívát és a tériidői perspektívát jelző szerkezeti elemek. A szerkezeti jellemzők lokalizációja mellett kiemelt szerepet kap azok értelmezési lehetőségeinek megvizsgálása: akár különkülön, akár különféle konfigurációkban. Ennek érdekében valós szövegek bemutatására és elemzésére is sor kerül a kurzus keretein belül. A narratív pszichológia mellett sor kerül az írás lélektani hatásainak bemutatására, különösen az naplóvezetés, élmények leírása kerülnek fókuszba. A tárgy programja (5x2 óra) 11. előadás: A narratív megközelítés alapjai 12. előadás: Identitás és narratívum 1. előadás: Tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés 14. előadás: Narratív kompozíciós elemek: kogníció, ágencia, pszichológiai, tériidői perspektíva 15. előadás: Az írás pszichológiája Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók a kurzus során megismerkednek a narratív pszichológia különböző kurrens megközelítéseivel. A kurzus kifejezett célja, hogy a korábbi empirikus vizsgálatok által bizonyított narratív szerkezeti jellemzőket a hallgatók képesek legyenek felismerni a szövegekben, és ezek alapján képesek legyenek következtetni az író mentális állapotára. Az előadások 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását az egyes előadások után. 1. László, J. (2005): A történetek tudománya, Budapest, Új Mandátum Kiadó, old László, J. (201): Történelem történetek, Budapest, Akadémiai Kiadó 2. Péley, B. (2002): Rítus és történet. Beavatás és kábítószeres létezésmód, Budapest, Új Mandátum Kiadó Propp, V. (1999): A mese morfológiája, Budapest, Osiris Kiadó, old. László, J. (2005): A történetek tudománya, Budapest, Új Mandátum Kiadó, old László János (2011): A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai, Pszichológia 1:(1) pp. 15. Ehmann B. (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Budapest: Új Mandátum. 4. Vincze O., Rein Gabriella (2011) A csoportközi diszkrimináció és tolerancia narratív alapjai: A kognitív állapotok szerepe a csoportközi attitűdök változásában történelmi szövegek estében. Pszichológia 1:1, 174 Ferenczhalmy, R., Szalai, K., László, J (2010): Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás szempontjából, Pszichológia, 1: 1, 546 Vincze O., László J. (2010) : A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 65:(4) pp

19 Pólya, T., László, J., & Forgas, J.P. (2005). Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity, European Journal of Social Psychology, 5(6), Fülöp, É., Péley, B., László, J. (2011): A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje történelmi regényekben, Pszichológia, 1 (1), Pennebaker, J.W. (2005) : Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az inte beszéd és írás gyógyító ereje. Háttér Kiadó, Budapest, OML 5111 Narratív pszichológia: szövegelemzés Kővágó Pál 10 Kővágó Pál Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: házi dolgozat I. 5 fokozatú érdemjegy A tantárgy rövid leírása: A kurzus keretében a kurzushoz kapcsolódó elméleti tárggyal összhangban történik különböző szövegek, levelezések elemzése. Az elemzés szempontjait az elméleti kurzuson megismert narratív kompozíciós elemek adják. A kurzus során azokat a narratív szerkezeti jellemzőket, elemezzük melyek fontos információhordozói a narrátor mentális állapotának: személy referencia, kognitív állapotot jelző igék, az ágencia markerei, a pszichológiai és tériidői perspektíva jelei, valamint a tagadás. A tárgy programja (5x2 óra) 16. A narratív megközelítés alapjai 17. Szövegelemzés Narratív kompozíciós elemek a szövegben: kogníció 18. Szövegelemzés Narratív kompozíciós elemek a szövegben: pszichológiai perspektíva 19. Szövegelemzés Narratív kompozíciós elemek a szövegben: tériidői perspektíva 20. Szövegelemzés Narratív kompozíciós elemek a szövegben: tagadás, személyreferenciák Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók a kurzus során megismerkednek a narratív pszichológia különböző kurrens megközelítéseivel. A kurzus kifejezett célja, hogy a korábbi empirikus vizsgálatok által bizonyított narratív szerkezeti jellemzőket a hallgatók képesek legyenek felismerni a szövegekben, és ezek alapján képesek legyenek következtetni az író mentális állapotára. A gyakorlatok 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását a gyakorlati alkalmak után. László, J. (2005): A történetek tudománya, Budapest, Új Mandátum Kiadó, old László, J. (201): Történelem történetek, Budapest, Akadémiai Kiadó Péley, B. (2002): Rítus és történet. Beavatás és kábítószeres létezésmód, Budapest, Új Mandátum Kiadó Propp, V. (1999): A mese morfológiája, Budapest, Osiris Kiadó, old László, J. (2005): A történetek tudománya, Budapest, Új Mandátum Kiadó, old László János (2011): A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai, Pszichológia 1:(1) pp. 15. Ehmann B. (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Budapest: Új Mandátum. Vincze O., Rein Gabriella (2011) A csoportközi diszkrimináció és tolerancia narratív alapjai: A kognitív állapotok szerepe a csoportközi attitűdök változásában történelmi szövegek estében. Pszichológia 1:1, 174 Ferenczhalmy, R., Szalai, K., László, J (2010): Az ágencia szerepe történelmi szövegekben a nemzeti identitás

20 szempontjából, Pszichológia, 1: 1, 546 Vincze O., László J. (2010) : A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 65:(4) pp Pólya, T., László, J., & Forgas, J.P. (2005). Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity, European Journal of Social Psychology, 5(6), Fülöp, É., Péley, B., László, J. (2011): A történelmi pályához kapcsolódó érzelmek modellje történelmi regényekben, Pszichológia, 1 (1), 4761 Pennebaker, J.W. (2005) : Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az inte beszéd és írás gyógyító ereje. Háttér Kiadó, Budapest, OML 5121 IRC alapú kommunikáció elemzése Kővágó Pál 10 Kővágó Pál Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: házi dolgozat II. 5 fokozatú érdemjegy A tantárgy rövid leírása: A tantárgy célja az online tanácsadás egyéb, nem alapú módjainak, például egyéni, illetve csoportos chat, chat szoba, és videó alapú internetes tanácsadási folyamatok gyakorlatának megismerése. A tárgy kitér ezek normál face to face (f2f) és hagyományos online tanácsadásokhoz viszonyított eltéréseire és hasonlóságaira. A félév folyamán a hallgatók konkrét esetekkel ismerkedhetnek meg, és elemzik azok folyamatát, a főbb beavatkozási lehetőségeket, a kritikus és hatásos pontjait. A tárgy a megfelelő hatáselemek konkrét esetekben való azonosítása által a csoportos esetelemzés szinergikus hatására épít, középpontba állítva a klienstanácsadó interakciót, az esetlegességek kiküszöbölését, és a mentálhigiénés segítségnyújtás e keretek közti maximalizálásának lehetőségeit. A tárgy programja (5x2 óra) 1. Az online tanácsadás alternatív formáinak eltérései a face to face (f2f) váltás alapú tanácsadástól, keretek, specifikumok és közös hatáselemeik. 2. Az egyéni chatalapú online tanácsadás jellemzői és gyakorlati elmei esetelemzés.. A csoportos chatszoba jellegű online tanácsadás jellemzői és gyakorlati elmei esetelemzés. 4. A videó alapú online tanácsadás jellemzői és gyakorlati elmei esetelemzés. 5. Saját eset bemutatása, összefoglaló esetelelemzés, a félév során tanult főbb ismeretek összefoglaló bemutatása. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók megismerik az egyéni és csoportos chat alapú, chat szoba jellegű, illetve videó alapú internetes tanácsadási folyamatok legfőbb sajátosságait, technikai elemeit, esetviteli összetevőit és beavatkozási pontjait. Így gyakorlati ismerettel fognak rendelkezni konkrét esetek folyamatáról, kritikus pontjairól, a klienstanácsadó kapcsolatról, és a segítői eszközök ilyen elrendezésben lehetséges érvényesítésének módozatairól. Képessé válnak arra, hogy dinamikai és kommunikációs egységként lássák és értelmezzék a tanácsadási folyamatot, azzal összefüggésben pedig saját tanácsadói szerepüket. A gyakorlatok 80%án való részvétel. A kurzusfelelős vállalja a handoutok (online) biztosítását a gyakorlati alkalmak után.

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1 KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet - Pszichológiai Továbbképző Központ. Szakfelelős: prof. dr. Vass Zoltán intézetvezető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi oktatás pedagógiája Tanácsadás és pályaválasztás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Online viselkedés,online tanácsadás tapasztalatai a. Szegedi Tudományegyetemen. Szenes Márta Szeged SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ

Online viselkedés,online tanácsadás tapasztalatai a. Szegedi Tudományegyetemen. Szenes Márta Szeged SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ Online viselkedés,online tanácsadás tapasztalatai a Szegedi Tudományegyetemen Szenes Márta Szeged SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ Néhány szó az Egyetemi Életvezetési Tanácsadóról Online tanácsadásra

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek - A necc.hu működési tapasztalatai

Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek - A necc.hu működési tapasztalatai Generációk az informális társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Szeged, SZTE-BTK Online mentálhigiénés tanácsadás serdülőknek - A necc.hu működési tapasztalatai

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz

Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz Pápay Nikolett Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 2013. június 17. PhD disszertáció (A reproduktív egészség és a termékenységi problémák pszichoszociális kontextusa) Védés minősítése: Summa cum laude Oklevél

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika - 2016/17 tavaszi félév A gyakorlat célja: bevezetés a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikában használatos főbb eljárások és

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben