A Debreceni Törvényszék Elnökének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Törvényszék Elnökének"

Átírás

1 A Debreceni Törvényszék Elnökének a közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok közzétételérıl, a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és az internetes honlap mőködtetésérıl szóló szabályzata A Debreceni Törvényszék az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. (Információs tv.) 30. (6) bekezdése és 35. (3) bekezdése, valamint az OBH elnökének 19/2012. (X.18.) számú utasítás (OBH utasítás) 4. (1) bekezdés b) pontja alapján a törvényszék szabályzatát az alábbiakban állapítom meg.. I. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a közérdekő és a közérdekbıl nyilvános adatoknak a bíróságok központi honlapján és a Debreceni Törvényszék saját honlapján történı kötelezı közzétételének részletszabályait, valamint meghatározza a Debreceni Törvényszék kezelésében lévı közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét. A szabályzat az a Debreceni Törvényszék saját honlapjának kezelési rendjét is tartalmazza. II. A szabályzat hatálya A szabályzat rendelkezései a Debreceni Törvényszékre és Hajdú-Bihar megyében található bíróságokra vonatkozik. III. Közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok közzététele 1. Általános kötelezettség A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az Információs tv. szerint kötelezıen közzéteendı adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és kimásolható módon, díjmentesen hozzáférhetıvé kell tenni. A közfeladatot ellátó szervnek lehetıvé kell tenni, hogy a kezelésében lévı közérdekő adatot és közérdekbıl nyilvános adatot, erre irányuló igény alapján, bárki megismerhesse. A törvényszék, mint közfeladatot ellátó szerv (adatfelelıs) a fenti kötelezettségének a törvényszék elnöke (adatfelelıs vezetıje) útján tesz eleget. Az adatfelelıs vezetıje, az adatközlési kötelezettsége teljesítése során az általa kijelölt közzétételi felelıs közremőködésével jár el.

2 2 2. Az adatfelelıs vezetıje Az adatfelelıs vezetıje: 1. elkészíti a 1. és 2. sz. melléklet szerinti közzétételi egységek szerinti közérdekő adatokat, 2. intézkedik az elkészített közérdekő adatok közzétételérıl, 3. figyelemmel kíséri a közzétett közérdekő adatok pontosságát, szakszerőségét és idıszerőségét; 4. intézkedik az OBH utasítás 1. melléklete szerinti általános közzétételi lista szerinti közérdekő adatok tartalmának az Információs tv 1. mellékletében az egyes adatok tekintetében meghatározott idıszakonkénti, az OBH utasítás 2. melléklet szerinti egyedi közzétételi lista szerinti közérdekő adatok tartalmának folyamatos frissítésérıl; 5. az OBH utasítás 1. melléklet szerinti általános közzétételi lista szerinti közérdekő adatokat az Információs tv 1. mellékletében az egyes adatok tekintetében meghatározott határidıig, az OBH utasítás 2. melléklet szerinti egyedi közzétételi lista szerinti közérdekő adatokat 1 évig megırzi; 6. a közzétett közérdekő adatok pontatlansága, tévessége vagy idıszerőtlenné válása esetén elrendeli az új közzétételi állományok közzétételét, 7. engedélyezi az adatok feltöltését a törvényszék saját honlapjára, ezen adatok frissítését, valamint törlését, Az adatfelelıs vezetıje közzétételi személyt jelöl ki a közzétételi feladatok elvégzésére. A közzétételi felelıs személyérıl megválasztását követı 8 napon belül az adatfelelıs vezetıje írásban tájékoztatja az adatközlıt. Ugyanígy jár el, ha a közzétételi felelıs személyében változás következik be. Az adatfelelıs vezetıje jelöli ki azt a szervezeti egységet, mely folyamatosan vizsgálja az Információs tv. alkalmazásával összefüggı kötelezettségek teljesítését. 3. A közzétételi felelıs A Debreceni Törvényszéken a közzétételi felelıs feladatait Dr. Némethy Attila, a törvényszék informatikai osztályának vezetı helyettese látja el. A közzétételi felelıs 1. Az adatfelelıs vezetıje által elkészített közérdekő adatokat közzéteszi a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) a saját szervezetére vonatkozó felületén és a Debreceni Törvényszék saját honlapján (www.hbmbirosag.hu). 2. figyelemmel kíséri a közzétett közérdekő adatok pontosságát, szakszerőségét és idıszerőségét;

3 3 3. amennyiben eljárása során észleli a közzétett adatok pontatlanságát, hiányosságát, szakszerőtlenségét, vagy tudomással bír valamely adatban idıközben beállt változásról, úgy azt jelzi az adatfelelıs vezetıjének, 4. az IV.2.4. pontban meghatározott adatok frissítését elvégzi, 5. elvégzi az IV.2.5. pontban meghatározott adatok megırzésével kapcsolatos szükséges feladatokat, 6. a közzétett közérdekő adatok pontatlansága, tévessége vagy idıszerőtlenné válása esetén az új közzétételi állományokat közzéteszi, 7. gondoskodik a közérdekő adatok pontos, naprakész és folyamatos feltöltésérıl, A közzétételi felelıs munkáját az adatfelelıs vezetıje ellenırzi. A közzétételi felelıs köteles évente egy alkalommal, az általa elvégzett munkáról, az adatfelelıs vezetıje által, a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatban adott utasítások elvégzésérıl, a közzétett adatokról, s azok idıszerőségérıl beszámolni a törvényszék vezetıi értekezletének. Az adatfelelıs vezetıjén kívül a közzétételi felelıs jogosult megismerni és használni az adatközlı által a törvényszék rendelkezésére bocsátott, a közérdekő adatoknak a központi honlap publikus felületére történı feltöltéséhez szükséges jelszavakat. A közzétételi felelıs az adatoknak a törvényszék honlapján történı megjelenítése során e szabályzat internetes honlap mőködtetésének szabályai fejezetben írt eljárási elıírásokat köteles megtartani, s annak megfelelıen eljárni. A közzétételi felelıs feladatait az informatikai osztály informatikusának bevonásával is elláthatja. IV. Az internetes honlap mőködtetése Általános szabályok A Debreceni Törvényszék saját internetes honlapot üzemeltet, melyet a törvényszék elnökének irányítása és felügyelete mellett a közzétételi felelıs mőködtet. A honlap elérhetısége: címen, illetve a honlapról. A honlap mőködtetésének célja a természetes és jogi személyek korszerő tájékoztatása Hajdú- Bihar megye területén mőködı bíróságok szervezetérıl, eljárási rendjérıl, közérdekő adatok, szakmai munkaanyagok, egyéb információk közzététele, késıbbiekben az elektronikus információkérés lehetıségének biztosítása a sajtó részére.

4 4 A honlap üzemeltetéséhez szükséges költségeket az éves tervezett elıirányzat szerint, a Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatala biztosítja a törvényszék költségvetésébıl. Dokumentumok telepítése, eltávolítása, az adatállomány frissítése A honlapra az adatfelelıs vezetıje által jóváhagyott különbözı témaköröket átfogó menürendszer szerint lehet elhelyezni dokumentumokat. Az új dokumentum feltelepítését az érintettnek az adatfelelıs vezetıjénél kell kezdeményezni a kérelem és a telepítendı anyag egy példányának megküldésével. A törvényszék elnöke által engedélyezett adatokat a közzétételi felelıs tölti fel a honlapra. A már meglévı dokumentumok frissítésére, törlésére vonatkozó információkat, az adatfelelıs vezetıjéhez az érintett területek vezetıi nyújtják be. Az érintett területek: Polgári Kollégium Felelıs: Dr.Tardiné Dr Szabó Piroska, a törvényszék polgári kollégiumvezetıje Büntetı Kollégium Felelıs: Felegyiné Dr.Szabó Ágnes, a törvényszék büntetı kollégiumvezetıje Gazdasági Kollégium Felelıs: Dr.Dzsula Marianna, a törvényszék gazdasági kollégiumvezetıje Munkaügy és Közigazgatási ügyek: Felelıs: Dr.Figula Ildikó a Debreceni Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróság elnöke Üvegzseb- törvény változásai és egyéb gazdasági információk Felelıs: Szittáné Bilanics Erzsébet gazdasági hivatalvezetı Sajtó Felelıs: Tatár Tímea, a törvényszék sajtószóvivıje A bíróság dolgozója bármelyik témakörben javasolhatja a megjelent anyag frissítését. A kérelem elutasítás esetén az adatfelelıs vezetıje a dokumentumot visszaküldi a kezdeményezınek. A honlapra feltöltött adatok frissítését a közzétételi felelıs végzi el az adatfelelıs vezetıje utasításai szerint. Adatvédelmi szabályok Az internetes honlapon közzétett adatok, szakmai anyagok, egyéb dokumentumok tartalma nyilvános, bárki számára hozzáférhetı.

5 5 A honlap informatikai védelmének kialakítása, az adatállomány stabilitásának biztosítása a közzétételi felelıs hatáskörébe tartozik. Gondoskodnia kell a szolgáltatóval együttmőködve az adatállomány jogtalan megváltoztatásának megakadályozásáról, továbbá annak megelızésérıl, hogy a honlapra bárki jogosulatlanul helyezzen el dokumentumokat. A honlap mőködtetése során be kell tartani a évi CXII. törvény személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezéseit. A törvény 3. -ában szereplı személyes adat csak akkor kezelhetı, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy azt törvény, önkormányzati rendelet rendeli el. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, erre a figyelmét azonban fel kell hívni. V. A közérdekő adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai Az adatigénylés általános szabályai A közzétételi listákon nem szereplı közérdekő adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus úton a Debreceni Törvényszék saját és az OBH által kezelt központi honlapon megadott elérhetıségei útján. A kérelem az elnöki ügyvitel szabályai szerint lajstromozandó. Az elektronikus úton érkezett kérelmet a bíróság elektronikus postafiókját kezelı személy köteles haladéktalanul kinyomtatni, és elnöki ügyként lajstromoztatni. Az írásbeli adatigényléseket, és a szóbeli adatigénylésekrıl szóló írásbeli feljegyzéseket érkeztetésük napján haladéktalanul továbbítani kell az adatfelelısnek vezetıjének. Ha az adatigénylés nem egyértelmő vagy nem értelmezhetı, az adatigénylıt fel kell hívni az igénye pontosítására vagy egyértelmősítésére. Ha az igényelt adatot nem az OBH vagy valamelyik bíróság kezeli, illetıleg tevékenységüket nem érinti, errıl tájékoztatni kell az adatigénylıt és az adatfelelıs az adatigénylést visszaküldi az adatigénylınek. Amennyiben az igényelt adat beszerzéséhez szükséges, az adatfelelıs vezetıje a kérelmet továbbítja a közzétételi felelısnek. A közzétételi felelıs 3 munkanapon belül köteles az adatfelelıs megkeresésére bekért adatot, illetve a választ megadni az adatfelelıs vezetıjének. Az adatigénylés teljesítése A közérdekő adatigényléseknek az adatfelelıs vezetıje a lehetı legrövidebb idı alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés jelentıs terjedelmő, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a határidı egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyrıl az igénylıt az igény kézhezvételét követı 8 napon belül tájékoztatni kell.

6 6 Ha a közérdekő adatot tartalmazó dokumentum az igénylı által meg nem ismerhetı adatot is tartalmaz és az adatközlés másolat kiadásával teljesíthetı, a másolaton a meg nem ismerhetı adatot felismerhetetlenné kell tenni (kivonatolt másolat). Az adatigénylésnek közérthetı formában és amennyiben az aránytalan nehézség nélkül teljesíthetı az igénylı által megjelölt technikai eszközzel, formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha az OBH vagy a bíróság a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az igény teljesíthetı az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylés teljesítésének megtagadása Az adatfelelıs a közzétételi lista adatain túlmutató egyedi adat iránti igénylések teljesítését írásban, indokolással ellátva, az Információs tv. 30. és 31. -okban foglalt jogorvoslati lehetıségekrıl való tájékoztatással együtt tagadhatja meg. Az adatfelelıs köteles az igény teljesítésének megtagadásáról 8 napon belül írásban tájékoztatni az igénylıt. Az adatigénylést nem lehet elutasítani azzal az indokkal, hogy annak közérthetı formában nem lehet eleget tenni. Az adatigénylések nyilvántartása Az adatfelelıs vezetıje az elutasított igényekrıl és az elutasítások indokairól a nyilvántartás alapján minden évben január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét. Az egyedi adatigénylésekrıl az adatfelelıs nyilvántartást vezet, amelyben elkülönítve tartja nyilván a teljesített és az elutasított közérdekő adatigényléseket. A nyilvántartás tartalmazza az adatigénylés iránti igény elıterjesztésének és teljesítésének módját (pl.: papíralapú, elektronikus), az igényelt közérdekő adat megnevezését, a teljesítés vagy az elutasítás idıpontját. Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylı személyes adatai csak annyiban kezelhetık, amennyiben az igény teljesítéséhez szükséges. VI. Fogalmak Közérdekő adat: a bíróság kezelésében lévı és tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem esı, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy győjteményes jellegétıl. Közérdekő adat különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is

7 7 kiterjedı értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a mőködést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerzıdésekre vonatkozó adat. Közérdekbıl nyilvános adat: a közérdekő adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetıségét vagy hozzáférhetıvé tételét törvény közérdekbıl elrendeli. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Adatközlı: a központi bírósági honlapot és az e honlap részét képezı bírósági honlapokat mőködtetı OBH, amely kialakítja a publikus honlap felületen az általános és az egyedi közzétételi lista szerinti mappastruktúrát saját maga és a bíróságok részére. Biztosítja a publikus honlap felületen az adatok feltöltéséhez szükséges jelszavakat, továbbá kialakítja az adatfelelıs által közzétett közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatoknak (a továbbiakban: közérdekő adat) más bíróságok és az OBH publikus felületén történı közzétételét. Adatfelelıs: a Debreceni Törvényszék és Hajdú-Bihar megye bíróságai, amelyek a közzéteendı adatokat elıállították, és amelyek mőködése során az adat keletkezett. Az adatfelelıs vezetıje: a Debreceni Törvényszék elnöke. Közzétételi felelıs: az adatfelelıs vezetıje által kinevezett személy, akinek elsıdleges feladata az adatfelelıs és az adatközlı közötti kapcsolattartás, valamint a közérdekő adatok központi és saját honlapra történı feltöltése. Közzétételi egység: az Információs tv. és a Bszi. által elıírt kötelezettség alapján közzétenni kívánt, meghatározott szempontok szerint csoportosított közérdekő adatok összessége. VII. Záró rendelkezés A közérdekő adatok közzétételére és a közérdekő adatokkal kapcsolatos igények elbírálására egyebekben a évi CXII tv ai irányadóak. Ez a szabályzat január 1. napjával lép hatályba. Debrecen, december 21. napján Dr. Kahler Ilona Márta A Debreceni Törvényszék elnöke

8 8 1.sz. melléklet Az OBH 19/2012. (X. 18.) számú utasításának 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık Elérhetıségi adatok A szervezeti struktúra A szerv vezetıi 1.2. A felügyelt költségvetési szervek 1.3. Gazdálkodó szervezetek 1.4. Közalapítványok 1.5. Lapok 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenırzést gyakorló szervek 1.7. Költségvetési szervek 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok 2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 2.3. Közszolgáltatások 2.4. A szerv nyilvántartásai 2.5. Nyilvános kiadványok 2.6. Döntéshozatal, ülések 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 2.8. Pályázatok 2.9. Hirdetmények Közérdekő adatok igénylése Közzétételi listák 3. Gazdálkodási adatok 3.1. A mőködés törvényessége, ellenırzések Vizsgálatok, ellenırzések listája Az Állami Számvevıszék ellenırzései Egyéb ellenırzések, vizsgálatok A mőködés eredményessége, teljesítmény Mőködési statisztika 3.2. Költségvetések, beszámolók Éves költségvetések Számviteli beszámolók A költségvetés végrehajtása 3.3. Mőködés A foglalkoztatottak Támogatások Szerzıdések Koncessziók Egyéb kifizetések Európai Unió által támogatott fejlesztések Közbeszerzések

9 9 2.sz. melléklet Az OBH 19/2012. (X. 18.) sz. utasítás 2. sz. mellékletében található egyedi közzétételi lista adatai közül a Debreceni Törvényszéket érintı adatok: Bíróság ügyfélfogadási ideje Ügyelosztási rendek A bírósági épület használatának rendjérıl szóló szabályzat

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben