Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő Társaságnál Az érvényes Szabályzat megtalálható a VPE R:\ hálózatán a Szabályzatok győjteménye Számítógépes elérés hiányában az érvényességrıl felvilágosítás kérhetı telefonon a gazdálkodási elıadótól Kelt Név Beosztás Aláírás Készítette: Tálasné Balla Klára gazdasági vezetı Ellenırizte: Németh Réka cégvezetı, marketing vezetı Jóváhagyta: Pákozdi István Ügyvezetı 1

2 2/28. oldal A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 20. (8) bekezdésében valamint az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény (továbbiakban Eitv.) 4. (3) bekezdésében, illetve a közérdekő adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresı rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a közzétételi listákon szereplı adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra tekintettel a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő Társaságnál (továbbiakban: Társaság) a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályok a következık szerint kerülnek meghatározásra. A Közadat Program A jelen szabályzatban foglalt feladatok elvégzésére, a VPE Kft. mint csatlakozó intézmény támogatása a Neumann Kht. Közadat Programja keretében történik, amely elsısorban tájékoztatási, oktatási feladatokat foglal magába. A Közadat Program munkatársaival való kapcsolattartás a jelen szabályzatban kijelölt munkavállaló feladata. 1. A Szabályzat célja 1.1. A Szabályzat célja, hogy a Társaság vonatkozásában meghatározza a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények saját szervezeten belüli - teljesítésének rendjét, valamint annak biztosítása, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekő adatokat mindenki megismerhesse. További célja, hogy meghatározza a közérdekő adatok elektronikus közzétételére vonatkozó részletszabályokat. 2

3 2. A Szabályzat hatálya 3/28. oldal A személyi hatálya a Társaság vezetı tisztségviselıire, valamint a Társaság valamennyi munkavállalójára kiterjed. A tárgyi hatálya kiterjed a Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok, valamint a közérdekbıl nyilvános adatok teljes körére, illetve a Társaság vezetı tisztségviselıinek, munkavállalóinak közérdekbıl nyilvános adatai teljes körére. A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított évi LXIII. törvény 22..-a értelmében e szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók a közhitelő nyilvántartásból történı külön törvényben szabályozott adatszolgáltatásra. Az idıbeli hatálya az aláírásától számított határozatlan idıtartamra terjed ki. 3. Alapfogalmak: 3.1 közérdekő adat: a közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévı, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem esı, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy győjteményes jellegétıl közérdekbıl nyilvános adat: a közérdekő adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, melynek nyilvánosságra hozatalát, vagy hozzáférhetıvé tételét törvény közérdekbıl elrendeli. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekbıl nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggı személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggı személyes adata. Ezen adatok megismerésére az Avtv. közérdekő adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni adatfelelıs, adatközlı és adatkezelı: ezen szabályzat vonatkozásában a Társaság, mint közfeladatot ellátó személy, aki az egyedi adatigényléshez és az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó, valamint az elektronikus közzétételre vonatkozó feladatokat elvégzi. 3

4 4/28. oldal 4. A közzététellel kapcsolatos feladat-és hatáskörök 4.1. Az ügyvezetı feladata: a) megállapítja és módosítja a közzétételi szabályzatot, b) megállapítja és módosítja a Társaság közzétételi listáját, c) meghatározza a szabályzat végrehajtásával kapcsolatos egyes munkaköri feladatokat, d) meghatározza a Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket, e) szerzıdést köt az adatigénylıvel, f) a közzététellel kapcsolatos feladatok nem megfelelı teljesítése vagy elmulasztása esetén, illetve a 9.7. pont szerinti éves jelentés alapján a szabályzatot módosítja, intézkedik fegyelmi eljárás megindításáról A Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok közzé-, illetve hozzáférhetıvé tételével kapcsolatos feladatokat a kapacitás-gazdálkodási IT-munkatársa koordinálja. E feladatkörében: a) gondoskodik az általános közzétételi listán (Eisztv. melléklet), illetve az egyedi közzétételi listán szereplı adatok naprakészen tartásáról, szükség esetén elıállításáról; b) koordinálja a közzétételi honlap tartalmának belsı egyeztetését, c) kapcsolatot tart a Közadat Program munkatársaival, d) a közadatkeresıhöz történı csatlakozás érdekében elvégzi a kötelezı regisztrációt az admin.kozadattar.hu oldalon, e) koordinálja az adatintegráció mőszaki feltételeinek megteremtéséhez szükséges szoftverek üzemeltetési környezetének kiválasztását, azok letöltését és beüzemelését, f) elvégzi a beüzemelt szoftverek segítségével az elıállított leíró adatok tesztelését, g) gondoskodik a közérdekő adatigénylések iktatásáról, szükség esetén a megfelelı szervhez történı áttételérıl, illetve az igény tárgya szerinti nak történı átadásáról, 4

5 5/28. oldal h) részt vesz az adatigénylések megválaszolásában, illetve - a kapacitásgazdálkodási vezetı útján - gondoskodik a kapacitás-gazdálkodási t érintı adatigénylésekre adandó válaszok elıkészítésérıl; i) gondoskodik a közzétételi listán szereplı, a marketing- és szolgáltatás-kontrolling valamint a gazdasági feladatkörébe sorolt adatok közzétételre elıkészítésérıl, és az részére történı átadásáról; j) figyelemmel kíséri a közérdekő adatigénylések teljesítését, az adatigénylések elemzése alapján javaslatot tesz a közzétételi lista módosítására; k) ellenırzi, hogy a részére átadott adatok jelen szabályzatban elıírt formátumúake, ha nem, azokat megfelelı formátumúra alakítja, l) a közzétételi egységek és az azt elıállító szervezeti egységek szükség szerinti útmutatása alapján elıállítja a közadat-keresı által lekérdezett metaadatokat; m) a VPE által üzemeltetett közzétételi honlapon elérhetıvé teszi a számára megküldött adatokat, feltölti a metaadatokat a közadatkeresı által lekérdezett adatbázisba; n) az adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével eltávolításával kapcsolatos eseményeket naplózza, (az esemény bekövetkeztének dátumát és idıpontját, valamint az esemény kiváltásában közremőködı felhasználó nevét) o) az adatokat elıállító szervezeti egységek tájékoztatására alapozva folyamatosan ellenırzi a közzétételi honlapon közzétett közzétételi egységek megfelelı olvashatóságát, a jogszabályi elıírásoknak való megfelelést; p) gondoskodik az adatok jogosulatlan megváltoztatása, törlése, megsemmisülése, sérülése elleni védelemrıl, a sérült adatok helyreállításáról; q) figyelemmel kíséri az általános és egyedi közzétételi lista adatainak frissítését, figyelmezteti az egyes szervezeti egységeket a frissítés szükségességérıl; r) minden frissítés vagy helyesbítés után az adatokról biztonsági másolatot készít; s) a közzétételi listáknak megfelelı archiválás, az archív állomány elérhetıségének biztosítása, az alábbiak figyelembevételével: o Amennyiben a közzétételi lista az adat elızı állapotának tartását írja elı, az adat frissítése esetén annak elérhetıvé tétele a megırzési idı elteltét nem szüntetheti meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét is idejét, az új állapot fellelhetıségét, valamint feltőnı módon azt, hogy az elérhetı adat nem idıszerő. 5

6 6/28. oldal o Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehetı elérhetıvé sem a honlapon, sem az egységes közadat keresı rendszer számára. t) gondoskodik az egyedi közzétételi listán szereplı, a marketing- és szolgáltatáskontrolling, valamint a gazdasági feladatkörébe sorolt adatok elıállításáról, közzétételre elıkészítésérıl, az érintett osztállyal történı egyeztetésérıl A kapacitás-gazdálkodási vezetıjének feladatai: a) közremőködik a közzétételi honlap tartalmának belsı egyeztetésében; b) felügyeli és szükség szerint koordinálja a Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok közzé- és/vagy hozzáférhetıvé tételével kapcsolatban kijelölt ITmunkatársat c) havonta ellenırzi az a feladatkörébe tartozó adatok tartalmi megfelelıségét A marketing és szolgáltatás-kontrolling valamint a gazdasági vezetıjének feladatai: a) közremőködik a közzétételi honlap tartalmának belsı egyeztetésében; b) gondoskodik az t érintı, az IT-munkatárs által határidıben átadott közérdekő adatigénylések érkeztetésérıl, illetve az igény tárgya szerinti munkatársnak történı átadásáról; c) gondoskodik az t érintı adatigénylésekre adandó válaszok elıkészítésérıl; d) gondoskodik az egyedi közzétételi listán szereplı, a feladatkörébe sorolt adatok elıállításáról, közzétételre elıkészítésérıl, a kapacitás-gazdálkodási osztállyal történı egyeztetésérıl, illetve a kapacitás-gazdálkodási részére történı átadásáról ügyvezetıi jóváhagyás után, e) havonta ellenırzi az feladatkörébe tartozó adatok tartalmi megfelelıségét. 6

7 7/28. oldal 4.4. Együttmőködés az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatok megalkotásában Az Eitv. alapján az általános közzétételi listán szereplı adatok elıállítását a 2. számú mellékletben foglaltak alapján kijelölt szervezeti egység végzi az ügyvezetı által megállapított közzétételi lista alapján A 2. sz. mellékletben meghatározott adatok frissítésére, valamint megırzésére vonatkozó elıírások jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó valamennyi vezetı tisztségviselıre és munkavállalóra kiterjednek A közzétételi listán szereplı közérdekő adatok elıállítása és tartalmi ellenırzése után az érintett vezetıje kimutathatóan köteles az adatokat azok rendelkezésre állásától számított 3 napon belül a kapacitás-gazdálkodási vezetınek elektronikus úton átadni, valamint egyidejőleg megküldeni a Titkárságra, ahol azok a Társaság iktatórendszerébe iktatásra kerülnek az Ügyviteli Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen A kapacitás-gazdálkodási vezetı továbbítja az IT-munkatársnak a beérkezett adatokat Az IT-munkatárs a részére megküldött adatállományt a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelıen ellenırzi. Amennyiben szükséges a megfelelı formátumba helyezi azokat és intézkedik a közzétételi honlapra való feltöltésrıl, a metaadat elkészítésérıl. A közzétételi honlapra való felkerülés elıfeltétele, hogy az adatot létrehozó szervezeti egységek vezetıje és a kapacitás-gazdálkodási vezetı jóváhagyja azok feltöltését A szükséges adatállomány-frissítések protokollja megegyezik a pontban foglaltakkal, azzal az eltéréssel, hogy az IT-munkatárs köteles a 2. sz. mellékletnek megfelelı naplózási és archiválási munkákat elvégezni, azokat a Titkárságra megküldeni iktatásra. Ezzel egyidejőleg köteles az elvégzett módosításokról szóló 7

8 8/28. oldal leírást tájékoztatásul megküldeni az ügyvezetınek, valamint az vezetık részére A közérdekő adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése A pontokban foglaltaknak megfelelıen történik a kérelmek fogadása és teljesítése, figyelemmel a Társaság mindenkori hatályos alapító okiratában foglalt cégjegyzési jogosultságokra. 5. Közérdekő adatok nyilvánossága: 5.1. A Társaság, mint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elısegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed különösen: a Társaság költségvetésére és annak végrehajtására, a Társasági vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerzıdésekre, a piaci szereplık, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan, 5.2. A Társaság rendszeresen, elektronikus úton hozzáférhetıvé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat, így: hatáskör, illetékesség, szervezeti felépítés, szakmai tevékenység, annak eredményességére is kiterjedı értékelés, a birtokában lévı adatfajták, és mőködésérıl szóló jogszabályok, gazdálkodás. 8

9 9/28. oldal 5.3. Biztosítja, hogy a kezelésében lévı közérdekő adatokat bárki megismerhesse, kivéve: ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, ha az, nemzetközi szerzıdésbıl eredı kötelezettség alapján minısített adat, ha a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogot az adatfajták meghatározásával fıként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel törvény korlátozza A közérdekő adat megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók A közérdekbıl nyilvános adatok megismerésére a közérdekő adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 6. A közérdekő adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése 6.1. A közérdekő adatok szolgáltatásáért felelıs szervezeti egységek és személyek kijelölése A közérdekő adatok megismerését a Társaságnak kötelessége elısegíteni. E feladattal a megfelelı szakértelemmel, illetve végzettséggel rendelkezı személyek kerültek kijelölésre. A közérdekő adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelıs szervezeti egységek és személyek listáját a jelen szabályzat 4.2. pontja tartalmazza. 6.2 A kérelmek fogadása hagyományos úton, postai levélben a Társasághoz címezve, elektronikus úton a címen, telefaxon, személyesen benyújtva, illetve szóban elıterjesztve. 9

10 10/28. oldal A szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha -az igényelt adat a honlapon már közzétételre került, - az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthetı és az igénylı szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítı. Amennyiben szóban nem teljesíthetı, a szóbeli kérelemrıl feljegyzést kell készíteni és a kérelmezıt lehetıleg már a kérelem elıterjesztésekor nyilatkoztatni kell, a , és a pontok szerinti körülményekrıl Az elektronikus úton elıterjesztett kérelmet txt, pdf és az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló 12/2005. (X. 27.) IHM rendeletben elıírt formátumban lehet beterjeszteni, és papírra ki kell nyomtatni Az igények tetszıleges formában benyújthatók, de azoknak minden esetben tartalmazniuk kell az 1. sz. melléklet szerinti igénylı lapon szereplı információkat Az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatvány a kapacitás-gazdálkodási on igényelhetı és nyújtható be, továbbá a oldalról letölthetı A beérkezett közérdekő adat megismerésére vonatkozó igényt iktatás után az adatszolgáltatásra köteles hoz kell továbbítani A benyújtott igényeket mindig az igényelt adatokat kezelı teljesíti A kérelem elıterjeszthetı a kérelmezı anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven is, azonban az adatszolgáltatást magyar nyelven kell teljesíteni Ha a kérelem nem magyar nyelvő, intézkedni kell annak lefordítása iránt. A fordításhoz elsısorban a Társaság munkavállalónak nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában külsı szakembert kell megbízni. 10

11 11/28. oldal 6.3. A kérelmek elbírálása és teljesítése A közérdekő adatok szolgáltatására kijelölt vezetı a kérelmet annak tartalma alapján haladéktalanul köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy: az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e, az igényelt adatokat a Társaság kezeli-e, az igényelt adatok közérdekő adatnak minısülnek-e, megtalálhatók-e a honlapon, a kért módon vannak-e tárolva a Társaságnál, vagy feldolgozásuk szükséges, a kérelmezı elérhetısége tisztázott-e, a tájékoztatást milyen formában, módon kérik, az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e a Társaságnak külön költséget, ha igen, akkor ennek megtérítését a kérelmezı vállalja-e Ha a pontban írt körülmények a kérelembıl nem állapíthatók meg, a kérelmezıvel fel kell venni a kapcsolatot és a hiányzó adatokra vonatkozóan, be kell szerezni nyilatkozatát. Amennyiben a kérelmezı nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, a Társaság köteles segítséget nyújtani A kérelmezıtıl egyértelmő nyilatkozatot kell kérni, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e kérelmét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülı költséget a Társaságnak. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell személyazonosító adatait. A kötelezettség-vállalást írásban (postai levél, fax, e- mail) kell teljesíteni Az igénylıt tájékoztatni kell, hogy a nyilatkozat megtétele az adatszolgáltatásnak nem feltétele, de az igény elbírálását jelentısen megkönnyítheti és gyorsíthatja annak teljesítését. 11

12 12/28. oldal Ha a kért adatot nem a Társaság kezeli, akkor a közérdekő adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelıs személy a kérelmet a lehetı legrövidebb úton, de legfeljebb 5 munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, amirıl egyidejőleg tájékoztatja a kérelmezıt is A Társaság elutasítja a kérelmet, ha a kért adatok nem közérdekő adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban, amennyiben az elektronikus címet közölték, elektronikus levélben értesíteni kell az igénylıt A közérdekő adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvő az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg Amennyiben olyan adat megismerésére irányul a kérelem, amelyet a Társaság az Eitv. által elrendelt formában és adattartalommal a Társaság honlapján már közzétett, a kérelmezıt errıl tájékoztatni kell a fellelhetıséget is ideértve A közérdekő adat megismerésére irányuló kérelemnek a Társaság az igény tudomására jutását követı legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrıl, annak tárolási módjától függetlenül az igénylı másolatot kaphat Ha a kérelmezı csak szóbeli tájékoztatást kér, errıl is feljegyzést kell készíteni Egyéb esetben a tájékoztatásnak lehetıség szerint a kérelmezı által kívánt technikai eszközzel és módon kell eleget tenni (postai levélben, faxon, e- mailben, cd-n). 12

13 13/28. oldal Ha a kérelem csak részben teljesíthetı, a kérelmezıt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok körérıl és megismerhetıségének módjáról. Az adatszolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekő adatot tartalmazó dokumentum a kérelmezı által meg nem ismerhetı adatot is tartalmaz, akkor a másolaton a meg nem ismerhetı adatot felismerhetetlenné kell tenni Az ügyek iratborítóján rögzíteni kell a kérelem érkezésének idıpontját, a kérelmezıvel való kapcsolatfelvétel tényét és indokát, a tájékoztatás megtörténtének idejét és módját, továbbá ha a kérelmet az Avtv ának (2) és (6) bekezdéseiben írt határidıben nem lehetett elintézni, akkor ennek okát is Az ügyintézés során az Avtv ának (2) és (6) bekezdésiben írt határidık betartására figyelni kell. Ennek érdekében a kérelmezıvel való kapcsolatfelvételnek, illetve részletes nyilatkozata beszerzésének, a kérelem megérkezésétıl számítva legkésıbb öt napon belül meg kell történnie A Társaság évente, az adatvédelmi biztos közleményében meghatározott idıpontig értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekrıl, valamint az elutasítások indokairól. 7. Jogorvoslat a közérdekő adatokra vonatkozó igények teljesítésével kapcsolatban: 7.1. Ha az igénylı közérdekő adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylı a megtagadás közlésétıl, illetve ennek elmaradása esetén az igény elıterjesztésétıl számított 15 napos határidı eredménytelen elteltétıl számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat A megtagadás jogszerőségét és megalapozottságát az adatkezelı szerv köteles bizonyítani. 13

14 14/28. oldal 7.3. Ha a bíróság az igénynek helyt ad és a Társaságot, mint adatkezelıt a kért közérdekő adat közlésére kötelezi, ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell. 8. Adatvédelmi elıírások: 8.1. A Társaság a közzétett adatok megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem kötheti. Az elektronikusan közzétett adatokhoz történı hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhetı, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a személyes adatokat ezt haladéktalanul törölni kell Igénylés alapján történı adatszolgáltatás esetén az adatigénylı személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetık, amennyiben az, az igény teljesítéséhez beleértve az esetleges költségek megfizetését is elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetıleg a költségek megfizetését az igénylı személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 9. A közzétételi lista és az adatok karbantartása 9.1. A Társaságnak honlapján a külön jogszabályban meghatározott adatokon kívül közzé kell tennie az Eitv. alapján a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében (általános közzétételi lista) meghatározott adatokat A Társaság honlapján a) a nyitóoldalról elérhetınek kell lennie - a közérdekő adatigénylés rendjérıl szóló tájékoztatónak; - e szabályzatnak; - a közérdekő adatigénylés benyújtására kialakított felületnek; - a közzétételi listának, illetve a közzétételi listán szereplı adatoknak; b) az általános közzétételi listát az Eitv. melléklete szerinti közzétételi listával egységes szerkezetben kell közzétenni; 14

15 15/28. oldal c) az egyes oldalak frissítésének idejét fel kell tüntetni A közzétett adatok naprakészen tartásáról, pontosságáról, szakszerőségérıl és idıszerőségérıl a kapacitás-gazdálkodási gondoskodik. Az adatokat az Eitv.- ben, illetve az közzétételi listában meghatározott gyakoriság szerint, ennek hiányában legalább negyedévente aktualizálni kell, jogszabályváltozás esetén pedig legkésıbb annak hatálybalépéséig. A megküldött adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetıségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért a kapacitásgazdálkodási vezetı felel A közzétételre, helyesbítésre, frissítésre kerülı adatokat a 2. sz. mellékletben meghatározott idıben a meghatározott személyek küldik meg a kapacitásgazdálkodási vezetıje részére elektronikus úton A kapacitás-gazdálkodási vezetı által kijelölt IT-munkatárs az adatokat haladéktalanul megjeleníti A Társaság, mint adatfelelıs a szervezeti egységéhez tartozó közzétételi egység adatainak a változását nyomon követi. Az adatfelelıs a honlapon történı közzétételt az adatok pontosságát visszaellenırzi A Társaság ügyvezetıje a közzétételi listában nem szereplı közérdekő adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján évente felülvizsgálja az általa a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentıs arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti A Társaság gondoskodik a honlap adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésrıl, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítésérıl. A honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekő adatokon kívül elektronikusan közzétehetıek más közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatok is. 15

16 16/28. oldal A közzétett adatok - ha e törvény vagy más jogszabály eltérıen nem rendelkezik - a közzétételt követı egy évig a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszőnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli A jelen szabályzatban és az Eitv.-ben foglaltak végrehajtásával összefüggı kötelezettségek teljesítésérıl azok eredményérıl évente egy alkalommal a társaság belsı ellenıre átfogó jelentést készít a társaság ügyvezetıje részére Központi elektronikus jegyzék A Társaság gondoskodik a kezelésében lévı, közérdekő adatokat tartalmazó honlap, adatbázis, illetve nyilvántartások leíró adatainak a központi elektronikus jegyzék mőködtetıjének történı továbbításáról és a továbbított adatok rendszeres frissítésérıl. Ugyancsak felel az egységes közadatkeresı rendszerbe továbbított közérdekő adatok tartalmáért és a továbbított adatok rendszeres frissítéséért is. Csatlakozás a közadatkeresıhöz A csatlakozás automatikus adminisztrációs felületeken keresztül történik. A jogszabály által elıírt bejelentési kötelezettség végrehajtására is itt kerül sor. A kijelölt munkatárs az admin.kozadattar.hu oldalon végzi el a kinevezésétıl számított 5 napon belül a kötelezı regisztrációt a honlapon található adminisztrációs felület segítségével. A sikeres regisztráció után meg kell teremteni az adatintegráció mőszaki feltételeit, melyhez a szükséges szoftvereket kell letölteni és beüzemelni. Ezt kerülhet sor a tesztelésre. A sikeres tesztelést a Társaság által közzétett adatok kereshetıségét a közadatkeresı automatikusan biztosítja. 16

17 17/28. oldal 10. Az adatszolgáltatás térítési díja A kérelemben foglalt adatok közlésével (ideértve a másolást) összefüggésben felmerült, költséggel arányos térítés kérhetı A költségtérítés pontos összegét a Társaság az adatszolgáltatást megelızıen köteles meghatározni Ha a kért adatszolgáltatás térítési díjköteles, akkor arról árajánlat készül a kérelmezı részére, amely tartalmazza a kérelmezı nevét és címét, a kért adatok pontos megjelölését, az adathordozót, az adatok átadásának módját és határidejét, a térítési díj összegét, fizetési módját és határidejét, valamint az árajánlat érvényességi idejét Az árajánlatot a kérelmezınek vissza kell igazolnia, ami az árajánlat elfogadó záradékának kérelmezı általi aláírásával történik. A visszaigazolt árajánlatot a kérelmezı átadhatja személyesen, elküldheti faxon vagy postai levélben A másolatkészítés költségei: Adathordozó Adathordozó Másolási (festék,stb.) költsége költség Munkadíj Papír (A/4) 4,- 5 Ft+ÁFA/oldal-fekete 1400,- Ft+ÁFA/oldal 15 Ft/óra Ft+Áfa/oldal/színes+kötés költségei CD lemez 100,- Ft+ÁFA Ft/óra Összesen elıállítás munkaórájának megfelelıen 1500,- Ft+ÁFA/oldal* *kivétel a Hálózati Üzletszabályzatot tartalmazó CD, ami 5000,- Ft+Áfa A postaköltség a mindenkor érvényben lévı postai díjszabás alapján kerül meghatározásra. 17

18 18/28. oldal 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A közérdekő adatigénylés honlapon történı benyújtására szolgáló felületet december 31-ig kell kialakítani A jelen Szabályzattal kapcsolatos jogvitákra a Magyar Köztársaság joga az irányadó Amennyiben a jelen Szabályzatról idegen nyelvő fordítás készül, értelmezési kérdésekben a Szabályzat magyar nyelvő változata az irányadó. A jelen Szabályzat aláírása napjától hatályos, és visszavonásig érvényes Budapest, ügyvezetı 18

19 19/28. oldal 1. sz. melléklet Igény a Társaság kezelésében lévı közérdekő adat megismerésére Érkeztetés idıpontja: Adatot kérı neve:. Elérhetıségei Lakcíme:. Telefonszáma:.- Igény pontos leírása: Az igényelt adatokról másolat készítését: kérem nem kérem Az elkészített másolatokat: személyesen veszem át postai úton kérem teljesíteni Az adathordozó fajtája: papír elektronikus adathordozó(.) Nyilatkozat Alulírott. nyilatkozom, hogy az igényem teljesítése során felmerülı költségeket Megtérítem. Nem térítem meg. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmerülı költségeket nem vállalom az általam kért információkról csak olyan formában és módon kaphatok tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülı költséget a VPE Kft-nek. Kelt: Budapest,... Az adatot igénylı aláírása 19

20 2. sz. melléklet 20/28. oldal A Társaság általános közzétételi listája I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Felelıs Frissítés Megırzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos Marketing és neve, székhelye, postai címe, telefon- szolgáltatás- állapot és telefaxszáma, elektronikus kontrolling törlendı levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetıségei 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek állapot megjelölésével, az egyes szervezeti törlendı egységek feladatai 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetıinek Marketing és és az egyes szervezeti egységek szolgáltatás- állapot vezetıinek neve, beosztása, kontrolling törlendı elérhetısége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) 4. A szervezeten belül illetékes Marketing és ügyfélkapcsolati vezetı neve és az szolgáltatás- állapot ügyfélfogadási rend kontrolling törlendı 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, állapot beosztása, elérhetısége törlendı 20

21 21/28. oldal 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenırzése alatt álló, vagy alárendeltségében mőködı más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk c) pont] neve, székhelye, elérhetısége, tevékenységi köre, képviselıjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 9. A közfeladatot ellátó szerv által Marketing és alapított lapok neve, a szerkesztıség és szolgáltatás- kiadó neve és címe, valamint a kontrolling fıszerkesztı neve A közfeladatot ellátó szerv felettes, 10. illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenırzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai 21

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó SZ A B Á L Y Z A T A Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány TKT-276/2008/I/4 SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL Magyar Televízió Közalapítvány 2008. április 2. A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata A Magyar Televízió Közalapítvány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő

Ásotthalom Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő Ásotthalom Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplı adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tolna Megyei Etikai Tanács. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tolna Megyei Etikai Tanács. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Tolna Megyei Etikai Tanács I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Tamási Város Polgármesterének és Jegyzıjének. 16/2010.(XI. 15.) számú együttes utasítása

Tamási Város Polgármesterének és Jegyzıjének. 16/2010.(XI. 15.) számú együttes utasítása Tamási Város Polgármesterének és Jegyzıjének 16/2010.(XI. 15.) számú együttes utasítása TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekő adatok megismerésére és a közzétételi

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplı adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplı adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplı adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők 2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG. ADATVÉDELEM - INFORMÁCIÓSZABADSÁG Fogalmak:

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok Általános közzétételi lista (az Infotv. 1. számú melléklete alapján) I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adat Elérhetőség Frissítés A közfeladatot ellátó szerv, azaz az Egyetemhivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának. SZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva

Hajdúsámson Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának. SZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva Hajdúsámson Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítı SZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva Hajdúsámson Város

Részletesebben

1. melléklet a évi CXII. törvényhez

1. melléklet a évi CXII. törvényhez 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok KEI-KTSz - 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

Hejőszalonta Község Önkormányzata. Szabályzat 2014.

Hejőszalonta Község Önkormányzata. Szabályzat 2014. Hejőszalonta Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Hejőszalonta Község Önkormányzatánál 2014. Hejőszalonta Község Önkormányzata Polgármesterétől

Részletesebben

Galgagyörk község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Galgagyörk község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Galgagyörk község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Készítette: Horkai István informatikus Jóváhagyta: Dolányi

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

A BAROSS Ovi Kindergarten Baross Óvoda. Közérdekű adat közzétételének belső szabályzata

A BAROSS Ovi Kindergarten Baross Óvoda. Közérdekű adat közzétételének belső szabályzata A BAROSS Ovi Kindergarten Baross Óvoda Közérdekű adat közzétételének belső szabályzata A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 53/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 53/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 53/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs önrendelkezési

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok +(36-1)-334-2396 +(36-1)-314-1246. prateraltisk@prater-bp8.sulinet.hu A honlap URL-je

1. Szervezeti, személyzeti adatok +(36-1)-334-2396 +(36-1)-314-1246. prateraltisk@prater-bp8.sulinet.hu A honlap URL-je A közzétételi egységek az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) és a 18/2005. (XII.27.) IMH rendelet alapján 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Közzétételi

Részletesebben

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA a közérdekő adatok elektronikus közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról Az elektronikus információszabadságról

Részletesebben

Közzétételi szabályzat

Közzétételi szabályzat Közzétételi szabályzat a közérdekő adatok szolgáltatásáról és a közérdekő adatok elektronikus közzétételének teljesítésére vonatkozó részletes szabályokról A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelete a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat A személyes adatok védelméről

Részletesebben

Cigánd Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata

Cigánd Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata Cigánd Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 4. -ának (3) bekezdése alapján, továbbá a végrehajtására

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a évi CXII. törvényhez

Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a évi CXII. törvényhez Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a 2011. évi CXII. törvényhez I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Megtalálható Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

Közzétételi egység. Fő egységek egység. Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés. Sorszám

Közzétételi egység. Fő egységek egység. Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés. Sorszám Sorszám Fő egységek egység Közzétételi egység Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés 1 Szervezeti, személyzeti adatok 1.1 Elérhetőségi adatok 1.1.1 Hivatalos név (teljes név): Nemzeti Sportközpontok Hivatalos

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE

2011. évi CXII. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a évi CXII. törvényhez

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a évi CXII. törvényhez Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvényhez I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Megtalálható Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

A Debreceni Törvényszék Elnökének

A Debreceni Törvényszék Elnökének A Debreceni Törvényszék Elnökének a közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok közzétételérıl, a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és az internetes honlap

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekő adatok megismerésének szabályzata 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

I. fejezet. II. fejezet

I. fejezet. II. fejezet SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KISHARTYÁNI KIRENDELTSÉGÉNEK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL 15/2013. (IV.29.) határozat Az információs

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet. a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet. a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT 1450 Budapest, Pf.: 214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu, www.meszk.hu Felnőttképzési tevékenység száma: 01-0482-06 KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT 2011. november 1. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA ZIRC Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és

Részletesebben

2/2008. számú Rektori Utasítás a közérdekő adatok nyilvánosságra hozataláról. Preambulum

2/2008. számú Rektori Utasítás a közérdekő adatok nyilvánosságra hozataláról. Preambulum 2/2008. számú Rektori Utasítás a közérdekő adatok nyilvánosságra hozataláról Preambulum Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88., 88/A. és 88/B. -ai, az államháztartás mőködési rendjérıl

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Ügyszám: 03-3/10/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Az információs

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének Közzétételi Szabályzata

A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének Közzétételi Szabályzata A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének Közzétételi Szabályzata I. Bevezetés A Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete Küldöttgyűlése (területi

Részletesebben

Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde. 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde. 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok III. Gazdálkodási adatok 3. Gazdálkodási adatok 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511 Közérdekű adatok: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1.KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK 1.1.1 ELÉRHETŐSÉGI ADATOK Hivatalos név Salföld Község Önkormányzata Székhely 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Postai

Részletesebben

Polgármesteri-Jegyzői 1/2008 sz.közös utasítás

Polgármesteri-Jegyzői 1/2008 sz.közös utasítás Erdőkertes Község Polgármesterétől Polgármesteri-Jegyzői 1/2008 sz.közös utasítás Erdőkertes Község Jegyzőjétől A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Erdőkertes KözségPolgármesteri

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

HALÁSZTELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2314 Halásztelek, Posta köz 1.

HALÁSZTELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2314 Halásztelek, Posta köz 1. HALÁSZTELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2314 Halásztelek, Posta köz 1. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT Halásztelek, 2014. Az információs önrendelkezési

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM TOLDY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK, INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRİL

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

+36/46/456-218 +36/46/556-207

+36/46/456-218 +36/46/556-207 Közérdekű adatok 1.1.1 Elérhetőségi adatok Hivatalos név (teljes név) Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Csobádi Kirendeltsége Székhely 3848 Csobád,Petőfi út 35. Postacím (postafiók szerinti címe, ha

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje kivonat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ MIK 373-20/2012. számú A közérdekű adatok közzétételének és a közérdekű adatok

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

Monostorpályi Gondozási Központ ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

Monostorpályi Gondozási Központ ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Monostorpályi Gondozási Központ 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTLÁNOS KÖZZÉTÉTELI LIST I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. dat Tényleges adatok Frissítés Megőrzés közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2 Salföld Község Önkormányzat SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Biatorbágy Város Polgármesterének és Biatorbágy Város Jegyzőjének együttes - 5/2008 számú - utasítása A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről 2 A személyes adatok védelméről

Részletesebben