Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő Társaságnál Az érvényes Szabályzat megtalálható a VPE R:\ hálózatán a Szabályzatok győjteménye Számítógépes elérés hiányában az érvényességrıl felvilágosítás kérhetı telefonon a gazdálkodási elıadótól Kelt Név Beosztás Aláírás Készítette: Tálasné Balla Klára gazdasági vezetı Ellenırizte: Németh Réka cégvezetı, marketing vezetı Jóváhagyta: Pákozdi István Ügyvezetı 1

2 2/28. oldal A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 20. (8) bekezdésében valamint az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény (továbbiakban Eitv.) 4. (3) bekezdésében, illetve a közérdekő adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresı rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a közzétételi listákon szereplı adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra tekintettel a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő Társaságnál (továbbiakban: Társaság) a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályok a következık szerint kerülnek meghatározásra. A Közadat Program A jelen szabályzatban foglalt feladatok elvégzésére, a VPE Kft. mint csatlakozó intézmény támogatása a Neumann Kht. Közadat Programja keretében történik, amely elsısorban tájékoztatási, oktatási feladatokat foglal magába. A Közadat Program munkatársaival való kapcsolattartás a jelen szabályzatban kijelölt munkavállaló feladata. 1. A Szabályzat célja 1.1. A Szabályzat célja, hogy a Társaság vonatkozásában meghatározza a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények saját szervezeten belüli - teljesítésének rendjét, valamint annak biztosítása, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekő adatokat mindenki megismerhesse. További célja, hogy meghatározza a közérdekő adatok elektronikus közzétételére vonatkozó részletszabályokat. 2

3 2. A Szabályzat hatálya 3/28. oldal A személyi hatálya a Társaság vezetı tisztségviselıire, valamint a Társaság valamennyi munkavállalójára kiterjed. A tárgyi hatálya kiterjed a Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok, valamint a közérdekbıl nyilvános adatok teljes körére, illetve a Társaság vezetı tisztségviselıinek, munkavállalóinak közérdekbıl nyilvános adatai teljes körére. A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított évi LXIII. törvény 22..-a értelmében e szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók a közhitelő nyilvántartásból történı külön törvényben szabályozott adatszolgáltatásra. Az idıbeli hatálya az aláírásától számított határozatlan idıtartamra terjed ki. 3. Alapfogalmak: 3.1 közérdekő adat: a közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévı, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem esı, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy győjteményes jellegétıl közérdekbıl nyilvános adat: a közérdekő adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, melynek nyilvánosságra hozatalát, vagy hozzáférhetıvé tételét törvény közérdekbıl elrendeli. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekbıl nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggı személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggı személyes adata. Ezen adatok megismerésére az Avtv. közérdekő adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni adatfelelıs, adatközlı és adatkezelı: ezen szabályzat vonatkozásában a Társaság, mint közfeladatot ellátó személy, aki az egyedi adatigényléshez és az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó, valamint az elektronikus közzétételre vonatkozó feladatokat elvégzi. 3

4 4/28. oldal 4. A közzététellel kapcsolatos feladat-és hatáskörök 4.1. Az ügyvezetı feladata: a) megállapítja és módosítja a közzétételi szabályzatot, b) megállapítja és módosítja a Társaság közzétételi listáját, c) meghatározza a szabályzat végrehajtásával kapcsolatos egyes munkaköri feladatokat, d) meghatározza a Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket, e) szerzıdést köt az adatigénylıvel, f) a közzététellel kapcsolatos feladatok nem megfelelı teljesítése vagy elmulasztása esetén, illetve a 9.7. pont szerinti éves jelentés alapján a szabályzatot módosítja, intézkedik fegyelmi eljárás megindításáról A Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok közzé-, illetve hozzáférhetıvé tételével kapcsolatos feladatokat a kapacitás-gazdálkodási IT-munkatársa koordinálja. E feladatkörében: a) gondoskodik az általános közzétételi listán (Eisztv. melléklet), illetve az egyedi közzétételi listán szereplı adatok naprakészen tartásáról, szükség esetén elıállításáról; b) koordinálja a közzétételi honlap tartalmának belsı egyeztetését, c) kapcsolatot tart a Közadat Program munkatársaival, d) a közadatkeresıhöz történı csatlakozás érdekében elvégzi a kötelezı regisztrációt az admin.kozadattar.hu oldalon, e) koordinálja az adatintegráció mőszaki feltételeinek megteremtéséhez szükséges szoftverek üzemeltetési környezetének kiválasztását, azok letöltését és beüzemelését, f) elvégzi a beüzemelt szoftverek segítségével az elıállított leíró adatok tesztelését, g) gondoskodik a közérdekő adatigénylések iktatásáról, szükség esetén a megfelelı szervhez történı áttételérıl, illetve az igény tárgya szerinti nak történı átadásáról, 4

5 5/28. oldal h) részt vesz az adatigénylések megválaszolásában, illetve - a kapacitásgazdálkodási vezetı útján - gondoskodik a kapacitás-gazdálkodási t érintı adatigénylésekre adandó válaszok elıkészítésérıl; i) gondoskodik a közzétételi listán szereplı, a marketing- és szolgáltatás-kontrolling valamint a gazdasági feladatkörébe sorolt adatok közzétételre elıkészítésérıl, és az részére történı átadásáról; j) figyelemmel kíséri a közérdekő adatigénylések teljesítését, az adatigénylések elemzése alapján javaslatot tesz a közzétételi lista módosítására; k) ellenırzi, hogy a részére átadott adatok jelen szabályzatban elıírt formátumúake, ha nem, azokat megfelelı formátumúra alakítja, l) a közzétételi egységek és az azt elıállító szervezeti egységek szükség szerinti útmutatása alapján elıállítja a közadat-keresı által lekérdezett metaadatokat; m) a VPE által üzemeltetett közzétételi honlapon elérhetıvé teszi a számára megküldött adatokat, feltölti a metaadatokat a közadatkeresı által lekérdezett adatbázisba; n) az adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével eltávolításával kapcsolatos eseményeket naplózza, (az esemény bekövetkeztének dátumát és idıpontját, valamint az esemény kiváltásában közremőködı felhasználó nevét) o) az adatokat elıállító szervezeti egységek tájékoztatására alapozva folyamatosan ellenırzi a közzétételi honlapon közzétett közzétételi egységek megfelelı olvashatóságát, a jogszabályi elıírásoknak való megfelelést; p) gondoskodik az adatok jogosulatlan megváltoztatása, törlése, megsemmisülése, sérülése elleni védelemrıl, a sérült adatok helyreállításáról; q) figyelemmel kíséri az általános és egyedi közzétételi lista adatainak frissítését, figyelmezteti az egyes szervezeti egységeket a frissítés szükségességérıl; r) minden frissítés vagy helyesbítés után az adatokról biztonsági másolatot készít; s) a közzétételi listáknak megfelelı archiválás, az archív állomány elérhetıségének biztosítása, az alábbiak figyelembevételével: o Amennyiben a közzétételi lista az adat elızı állapotának tartását írja elı, az adat frissítése esetén annak elérhetıvé tétele a megırzési idı elteltét nem szüntetheti meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét is idejét, az új állapot fellelhetıségét, valamint feltőnı módon azt, hogy az elérhetı adat nem idıszerő. 5

6 6/28. oldal o Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehetı elérhetıvé sem a honlapon, sem az egységes közadat keresı rendszer számára. t) gondoskodik az egyedi közzétételi listán szereplı, a marketing- és szolgáltatáskontrolling, valamint a gazdasági feladatkörébe sorolt adatok elıállításáról, közzétételre elıkészítésérıl, az érintett osztállyal történı egyeztetésérıl A kapacitás-gazdálkodási vezetıjének feladatai: a) közremőködik a közzétételi honlap tartalmának belsı egyeztetésében; b) felügyeli és szükség szerint koordinálja a Társaság kezelésében lévı közérdekő adatok közzé- és/vagy hozzáférhetıvé tételével kapcsolatban kijelölt ITmunkatársat c) havonta ellenırzi az a feladatkörébe tartozó adatok tartalmi megfelelıségét A marketing és szolgáltatás-kontrolling valamint a gazdasági vezetıjének feladatai: a) közremőködik a közzétételi honlap tartalmának belsı egyeztetésében; b) gondoskodik az t érintı, az IT-munkatárs által határidıben átadott közérdekő adatigénylések érkeztetésérıl, illetve az igény tárgya szerinti munkatársnak történı átadásáról; c) gondoskodik az t érintı adatigénylésekre adandó válaszok elıkészítésérıl; d) gondoskodik az egyedi közzétételi listán szereplı, a feladatkörébe sorolt adatok elıállításáról, közzétételre elıkészítésérıl, a kapacitás-gazdálkodási osztállyal történı egyeztetésérıl, illetve a kapacitás-gazdálkodási részére történı átadásáról ügyvezetıi jóváhagyás után, e) havonta ellenırzi az feladatkörébe tartozó adatok tartalmi megfelelıségét. 6

7 7/28. oldal 4.4. Együttmőködés az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatok megalkotásában Az Eitv. alapján az általános közzétételi listán szereplı adatok elıállítását a 2. számú mellékletben foglaltak alapján kijelölt szervezeti egység végzi az ügyvezetı által megállapított közzétételi lista alapján A 2. sz. mellékletben meghatározott adatok frissítésére, valamint megırzésére vonatkozó elıírások jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó valamennyi vezetı tisztségviselıre és munkavállalóra kiterjednek A közzétételi listán szereplı közérdekő adatok elıállítása és tartalmi ellenırzése után az érintett vezetıje kimutathatóan köteles az adatokat azok rendelkezésre állásától számított 3 napon belül a kapacitás-gazdálkodási vezetınek elektronikus úton átadni, valamint egyidejőleg megküldeni a Titkárságra, ahol azok a Társaság iktatórendszerébe iktatásra kerülnek az Ügyviteli Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen A kapacitás-gazdálkodási vezetı továbbítja az IT-munkatársnak a beérkezett adatokat Az IT-munkatárs a részére megküldött adatállományt a 4.2. pontban foglaltaknak megfelelıen ellenırzi. Amennyiben szükséges a megfelelı formátumba helyezi azokat és intézkedik a közzétételi honlapra való feltöltésrıl, a metaadat elkészítésérıl. A közzétételi honlapra való felkerülés elıfeltétele, hogy az adatot létrehozó szervezeti egységek vezetıje és a kapacitás-gazdálkodási vezetı jóváhagyja azok feltöltését A szükséges adatállomány-frissítések protokollja megegyezik a pontban foglaltakkal, azzal az eltéréssel, hogy az IT-munkatárs köteles a 2. sz. mellékletnek megfelelı naplózási és archiválási munkákat elvégezni, azokat a Titkárságra megküldeni iktatásra. Ezzel egyidejőleg köteles az elvégzett módosításokról szóló 7

8 8/28. oldal leírást tájékoztatásul megküldeni az ügyvezetınek, valamint az vezetık részére A közérdekő adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése A pontokban foglaltaknak megfelelıen történik a kérelmek fogadása és teljesítése, figyelemmel a Társaság mindenkori hatályos alapító okiratában foglalt cégjegyzési jogosultságokra. 5. Közérdekő adatok nyilvánossága: 5.1. A Társaság, mint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elısegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed különösen: a Társaság költségvetésére és annak végrehajtására, a Társasági vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerzıdésekre, a piaci szereplık, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan, 5.2. A Társaság rendszeresen, elektronikus úton hozzáférhetıvé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat, így: hatáskör, illetékesség, szervezeti felépítés, szakmai tevékenység, annak eredményességére is kiterjedı értékelés, a birtokában lévı adatfajták, és mőködésérıl szóló jogszabályok, gazdálkodás. 8

9 9/28. oldal 5.3. Biztosítja, hogy a kezelésében lévı közérdekő adatokat bárki megismerhesse, kivéve: ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, ha az, nemzetközi szerzıdésbıl eredı kötelezettség alapján minısített adat, ha a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogot az adatfajták meghatározásával fıként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel törvény korlátozza A közérdekő adat megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók A közérdekbıl nyilvános adatok megismerésére a közérdekő adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 6. A közérdekő adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése 6.1. A közérdekő adatok szolgáltatásáért felelıs szervezeti egységek és személyek kijelölése A közérdekő adatok megismerését a Társaságnak kötelessége elısegíteni. E feladattal a megfelelı szakértelemmel, illetve végzettséggel rendelkezı személyek kerültek kijelölésre. A közérdekő adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelıs szervezeti egységek és személyek listáját a jelen szabályzat 4.2. pontja tartalmazza. 6.2 A kérelmek fogadása hagyományos úton, postai levélben a Társasághoz címezve, elektronikus úton a címen, telefaxon, személyesen benyújtva, illetve szóban elıterjesztve. 9

10 10/28. oldal A szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha -az igényelt adat a honlapon már közzétételre került, - az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthetı és az igénylı szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítı. Amennyiben szóban nem teljesíthetı, a szóbeli kérelemrıl feljegyzést kell készíteni és a kérelmezıt lehetıleg már a kérelem elıterjesztésekor nyilatkoztatni kell, a , és a pontok szerinti körülményekrıl Az elektronikus úton elıterjesztett kérelmet txt, pdf és az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló 12/2005. (X. 27.) IHM rendeletben elıírt formátumban lehet beterjeszteni, és papírra ki kell nyomtatni Az igények tetszıleges formában benyújthatók, de azoknak minden esetben tartalmazniuk kell az 1. sz. melléklet szerinti igénylı lapon szereplı információkat Az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatvány a kapacitás-gazdálkodási on igényelhetı és nyújtható be, továbbá a oldalról letölthetı A beérkezett közérdekő adat megismerésére vonatkozó igényt iktatás után az adatszolgáltatásra köteles hoz kell továbbítani A benyújtott igényeket mindig az igényelt adatokat kezelı teljesíti A kérelem elıterjeszthetı a kérelmezı anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven is, azonban az adatszolgáltatást magyar nyelven kell teljesíteni Ha a kérelem nem magyar nyelvő, intézkedni kell annak lefordítása iránt. A fordításhoz elsısorban a Társaság munkavállalónak nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában külsı szakembert kell megbízni. 10

11 11/28. oldal 6.3. A kérelmek elbírálása és teljesítése A közérdekő adatok szolgáltatására kijelölt vezetı a kérelmet annak tartalma alapján haladéktalanul köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy: az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e, az igényelt adatokat a Társaság kezeli-e, az igényelt adatok közérdekő adatnak minısülnek-e, megtalálhatók-e a honlapon, a kért módon vannak-e tárolva a Társaságnál, vagy feldolgozásuk szükséges, a kérelmezı elérhetısége tisztázott-e, a tájékoztatást milyen formában, módon kérik, az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e a Társaságnak külön költséget, ha igen, akkor ennek megtérítését a kérelmezı vállalja-e Ha a pontban írt körülmények a kérelembıl nem állapíthatók meg, a kérelmezıvel fel kell venni a kapcsolatot és a hiányzó adatokra vonatkozóan, be kell szerezni nyilatkozatát. Amennyiben a kérelmezı nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, a Társaság köteles segítséget nyújtani A kérelmezıtıl egyértelmő nyilatkozatot kell kérni, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e kérelmét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülı költséget a Társaságnak. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell személyazonosító adatait. A kötelezettség-vállalást írásban (postai levél, fax, e- mail) kell teljesíteni Az igénylıt tájékoztatni kell, hogy a nyilatkozat megtétele az adatszolgáltatásnak nem feltétele, de az igény elbírálását jelentısen megkönnyítheti és gyorsíthatja annak teljesítését. 11

12 12/28. oldal Ha a kért adatot nem a Társaság kezeli, akkor a közérdekő adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelıs személy a kérelmet a lehetı legrövidebb úton, de legfeljebb 5 munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, amirıl egyidejőleg tájékoztatja a kérelmezıt is A Társaság elutasítja a kérelmet, ha a kért adatok nem közérdekő adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban, amennyiben az elektronikus címet közölték, elektronikus levélben értesíteni kell az igénylıt A közérdekő adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvő az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg Amennyiben olyan adat megismerésére irányul a kérelem, amelyet a Társaság az Eitv. által elrendelt formában és adattartalommal a Társaság honlapján már közzétett, a kérelmezıt errıl tájékoztatni kell a fellelhetıséget is ideértve A közérdekő adat megismerésére irányuló kérelemnek a Társaság az igény tudomására jutását követı legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrıl, annak tárolási módjától függetlenül az igénylı másolatot kaphat Ha a kérelmezı csak szóbeli tájékoztatást kér, errıl is feljegyzést kell készíteni Egyéb esetben a tájékoztatásnak lehetıség szerint a kérelmezı által kívánt technikai eszközzel és módon kell eleget tenni (postai levélben, faxon, e- mailben, cd-n). 12

13 13/28. oldal Ha a kérelem csak részben teljesíthetı, a kérelmezıt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok körérıl és megismerhetıségének módjáról. Az adatszolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekő adatot tartalmazó dokumentum a kérelmezı által meg nem ismerhetı adatot is tartalmaz, akkor a másolaton a meg nem ismerhetı adatot felismerhetetlenné kell tenni Az ügyek iratborítóján rögzíteni kell a kérelem érkezésének idıpontját, a kérelmezıvel való kapcsolatfelvétel tényét és indokát, a tájékoztatás megtörténtének idejét és módját, továbbá ha a kérelmet az Avtv ának (2) és (6) bekezdéseiben írt határidıben nem lehetett elintézni, akkor ennek okát is Az ügyintézés során az Avtv ának (2) és (6) bekezdésiben írt határidık betartására figyelni kell. Ennek érdekében a kérelmezıvel való kapcsolatfelvételnek, illetve részletes nyilatkozata beszerzésének, a kérelem megérkezésétıl számítva legkésıbb öt napon belül meg kell történnie A Társaság évente, az adatvédelmi biztos közleményében meghatározott idıpontig értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekrıl, valamint az elutasítások indokairól. 7. Jogorvoslat a közérdekő adatokra vonatkozó igények teljesítésével kapcsolatban: 7.1. Ha az igénylı közérdekő adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylı a megtagadás közlésétıl, illetve ennek elmaradása esetén az igény elıterjesztésétıl számított 15 napos határidı eredménytelen elteltétıl számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat A megtagadás jogszerőségét és megalapozottságát az adatkezelı szerv köteles bizonyítani. 13

14 14/28. oldal 7.3. Ha a bíróság az igénynek helyt ad és a Társaságot, mint adatkezelıt a kért közérdekő adat közlésére kötelezi, ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell. 8. Adatvédelmi elıírások: 8.1. A Társaság a közzétett adatok megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem kötheti. Az elektronikusan közzétett adatokhoz történı hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhetı, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a személyes adatokat ezt haladéktalanul törölni kell Igénylés alapján történı adatszolgáltatás esetén az adatigénylı személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetık, amennyiben az, az igény teljesítéséhez beleértve az esetleges költségek megfizetését is elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetıleg a költségek megfizetését az igénylı személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 9. A közzétételi lista és az adatok karbantartása 9.1. A Társaságnak honlapján a külön jogszabályban meghatározott adatokon kívül közzé kell tennie az Eitv. alapján a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében (általános közzétételi lista) meghatározott adatokat A Társaság honlapján a) a nyitóoldalról elérhetınek kell lennie - a közérdekő adatigénylés rendjérıl szóló tájékoztatónak; - e szabályzatnak; - a közérdekő adatigénylés benyújtására kialakított felületnek; - a közzétételi listának, illetve a közzétételi listán szereplı adatoknak; b) az általános közzétételi listát az Eitv. melléklete szerinti közzétételi listával egységes szerkezetben kell közzétenni; 14

15 15/28. oldal c) az egyes oldalak frissítésének idejét fel kell tüntetni A közzétett adatok naprakészen tartásáról, pontosságáról, szakszerőségérıl és idıszerőségérıl a kapacitás-gazdálkodási gondoskodik. Az adatokat az Eitv.- ben, illetve az közzétételi listában meghatározott gyakoriság szerint, ennek hiányában legalább negyedévente aktualizálni kell, jogszabályváltozás esetén pedig legkésıbb annak hatálybalépéséig. A megküldött adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetıségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért a kapacitásgazdálkodási vezetı felel A közzétételre, helyesbítésre, frissítésre kerülı adatokat a 2. sz. mellékletben meghatározott idıben a meghatározott személyek küldik meg a kapacitásgazdálkodási vezetıje részére elektronikus úton A kapacitás-gazdálkodási vezetı által kijelölt IT-munkatárs az adatokat haladéktalanul megjeleníti A Társaság, mint adatfelelıs a szervezeti egységéhez tartozó közzétételi egység adatainak a változását nyomon követi. Az adatfelelıs a honlapon történı közzétételt az adatok pontosságát visszaellenırzi A Társaság ügyvezetıje a közzétételi listában nem szereplı közérdekő adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján évente felülvizsgálja az általa a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentıs arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti A Társaság gondoskodik a honlap adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésrıl, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítésérıl. A honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekő adatokon kívül elektronikusan közzétehetıek más közérdekő és közérdekbıl nyilvános adatok is. 15

16 16/28. oldal A közzétett adatok - ha e törvény vagy más jogszabály eltérıen nem rendelkezik - a közzétételt követı egy évig a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszőnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli A jelen szabályzatban és az Eitv.-ben foglaltak végrehajtásával összefüggı kötelezettségek teljesítésérıl azok eredményérıl évente egy alkalommal a társaság belsı ellenıre átfogó jelentést készít a társaság ügyvezetıje részére Központi elektronikus jegyzék A Társaság gondoskodik a kezelésében lévı, közérdekő adatokat tartalmazó honlap, adatbázis, illetve nyilvántartások leíró adatainak a központi elektronikus jegyzék mőködtetıjének történı továbbításáról és a továbbított adatok rendszeres frissítésérıl. Ugyancsak felel az egységes közadatkeresı rendszerbe továbbított közérdekő adatok tartalmáért és a továbbított adatok rendszeres frissítéséért is. Csatlakozás a közadatkeresıhöz A csatlakozás automatikus adminisztrációs felületeken keresztül történik. A jogszabály által elıírt bejelentési kötelezettség végrehajtására is itt kerül sor. A kijelölt munkatárs az admin.kozadattar.hu oldalon végzi el a kinevezésétıl számított 5 napon belül a kötelezı regisztrációt a honlapon található adminisztrációs felület segítségével. A sikeres regisztráció után meg kell teremteni az adatintegráció mőszaki feltételeit, melyhez a szükséges szoftvereket kell letölteni és beüzemelni. Ezt kerülhet sor a tesztelésre. A sikeres tesztelést a Társaság által közzétett adatok kereshetıségét a közadatkeresı automatikusan biztosítja. 16

17 17/28. oldal 10. Az adatszolgáltatás térítési díja A kérelemben foglalt adatok közlésével (ideértve a másolást) összefüggésben felmerült, költséggel arányos térítés kérhetı A költségtérítés pontos összegét a Társaság az adatszolgáltatást megelızıen köteles meghatározni Ha a kért adatszolgáltatás térítési díjköteles, akkor arról árajánlat készül a kérelmezı részére, amely tartalmazza a kérelmezı nevét és címét, a kért adatok pontos megjelölését, az adathordozót, az adatok átadásának módját és határidejét, a térítési díj összegét, fizetési módját és határidejét, valamint az árajánlat érvényességi idejét Az árajánlatot a kérelmezınek vissza kell igazolnia, ami az árajánlat elfogadó záradékának kérelmezı általi aláírásával történik. A visszaigazolt árajánlatot a kérelmezı átadhatja személyesen, elküldheti faxon vagy postai levélben A másolatkészítés költségei: Adathordozó Adathordozó Másolási (festék,stb.) költsége költség Munkadíj Papír (A/4) 4,- 5 Ft+ÁFA/oldal-fekete 1400,- Ft+ÁFA/oldal 15 Ft/óra Ft+Áfa/oldal/színes+kötés költségei CD lemez 100,- Ft+ÁFA Ft/óra Összesen elıállítás munkaórájának megfelelıen 1500,- Ft+ÁFA/oldal* *kivétel a Hálózati Üzletszabályzatot tartalmazó CD, ami 5000,- Ft+Áfa A postaköltség a mindenkor érvényben lévı postai díjszabás alapján kerül meghatározásra. 17

18 18/28. oldal 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A közérdekő adatigénylés honlapon történı benyújtására szolgáló felületet december 31-ig kell kialakítani A jelen Szabályzattal kapcsolatos jogvitákra a Magyar Köztársaság joga az irányadó Amennyiben a jelen Szabályzatról idegen nyelvő fordítás készül, értelmezési kérdésekben a Szabályzat magyar nyelvő változata az irányadó. A jelen Szabályzat aláírása napjától hatályos, és visszavonásig érvényes Budapest, ügyvezetı 18

19 19/28. oldal 1. sz. melléklet Igény a Társaság kezelésében lévı közérdekő adat megismerésére Érkeztetés idıpontja: Adatot kérı neve:. Elérhetıségei Lakcíme:. Telefonszáma:.- Igény pontos leírása: Az igényelt adatokról másolat készítését: kérem nem kérem Az elkészített másolatokat: személyesen veszem át postai úton kérem teljesíteni Az adathordozó fajtája: papír elektronikus adathordozó(.) Nyilatkozat Alulírott. nyilatkozom, hogy az igényem teljesítése során felmerülı költségeket Megtérítem. Nem térítem meg. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmerülı költségeket nem vállalom az általam kért információkról csak olyan formában és módon kaphatok tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülı költséget a VPE Kft-nek. Kelt: Budapest,... Az adatot igénylı aláírása 19

20 2. sz. melléklet 20/28. oldal A Társaság általános közzétételi listája I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Felelıs Frissítés Megırzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos Marketing és neve, székhelye, postai címe, telefon- szolgáltatás- állapot és telefaxszáma, elektronikus kontrolling törlendı levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetıségei 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek állapot megjelölésével, az egyes szervezeti törlendı egységek feladatai 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetıinek Marketing és és az egyes szervezeti egységek szolgáltatás- állapot vezetıinek neve, beosztása, kontrolling törlendı elérhetısége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) 4. A szervezeten belül illetékes Marketing és ügyfélkapcsolati vezetı neve és az szolgáltatás- állapot ügyfélfogadási rend kontrolling törlendı 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, állapot beosztása, elérhetısége törlendı 20

21 21/28. oldal 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenırzése alatt álló, vagy alárendeltségében mőködı más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk c) pont] neve, székhelye, elérhetısége, tevékenységi köre, képviselıjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 9. A közfeladatot ellátó szerv által Marketing és alapított lapok neve, a szerkesztıség és szolgáltatás- kiadó neve és címe, valamint a kontrolling fıszerkesztı neve A közfeladatot ellátó szerv felettes, 10. illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenırzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai 21

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat 6. Napirend közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályzata 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Ügyszám: 03-3/10/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Az információs

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

A Debreceni Törvényszék Elnökének

A Debreceni Törvényszék Elnökének A Debreceni Törvényszék Elnökének a közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok közzétételérıl, a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és az internetes honlap

Részletesebben

6.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

6.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatból kiemelve. 6. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése A MIVÍZ Kft. a közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű és közérdekből

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatmegismerési igények intézésének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekő adatok megismerésének szabályzata 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL

BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL Készítette: Bálint Albert jegyző Készült: 2014. augusztus 30. BAKONYSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben