SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL. Magyar Televízió Közalapítvány"

Átírás

1 TKT-276/2008/I/4 SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRİL Magyar Televízió Közalapítvány április 2.

2 A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata A Magyar Televízió Közalapítvány (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 36., nyilvántartási szám: Fıvárosi Bíróság 6074., bankszámlaszám: , adószám: , képviseli: dr. Czeglédi László a kuratórium elnöke) (a továbbiakban: MTV Közalapítvány) Kuratóriumának Elnöksége az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. tv. alapján a közérdekő adatok elektronikus közzétételének rendjét az alábbi rögzíti. SZABÁLYZATBAN Az MTV Közalapítvány Kuratóriumának Elnöksége a jelen szabályzatot a április 2-án kelt 70/2008.EH számú határozatával hagyta jóvá. I. A szabályzat jogforrásai Az MTV Közalapítvány Kuratóriumának Elnöksége a jelen szabályzat megalkotása során az alábbi jogforrások rendelkezéseit tekintette alapvetı fontosságúnak: 1) Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. tv. 2) A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: AvTv.) 3) A polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) II. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse azon szabályokat és eljárási rendet, amely alapján az MTV Közalapítvány a kezelésében lévı, törvényben illetve jelen szabályzatban meghatározott adatokról a közvélemény tájékoztatását biztosítsa elektronikus úton; bárki számára külön eljárás nélkül elérhetıen, folyamatosan. Jelen szabályzat rögzíti az adatok közzétételére, a folyamatos hozzáférhetıségre, a hitelességre, és az adatok frissítésére vonatkozó részletes szabályokat. III. Az MTV Közalapítvány által közzétett adatok köre Az MTV Közalapítvány jelen szabályzat alapján rendszeresen elektronikusan közzéteszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedı értékelésére, a birtokában lévı adatfajtákra és a mőködésérıl szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó alábbi adatokat: Szervezeti, személyzeti adatok 1. Az MTV Közalapítvány hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetıségei 2. Az MTV Közalapítvány szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 3. Az MTV Közalapítvány vezetıinek és az egyes szervezeti egységek vezetıinek neve, beosztása, elérhetısége (telefonés telefaxszáma, elektronikus levélcím) Adat Frissítés Megırzés 2

3 A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetı neve és az ügyfélfogadási rend 5. Az MTV Közalapítvány Elnökségének, illetve Kuratóriumának létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetısége 6. Az MTV Közalapítvány irányítása, felügyelete vagy ellenırzése alatt álló, vagy alárendeltségében mőködı más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 7. Az MTV Közalapítvány többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mőködı gazdálkodó szervezet [Ptk c) pont] neve, székhelye, elérhetısége, tevékenységi köre, képviselıjének neve, az MTV Közalapítvány részesedésének mértéke 8. Az MTV Közalapítvány felett törvényességi ellenırzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok 9. Az MTV Közalapítvány feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvetı jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és mőködési szabályzat hatályos és teljes szövege 10. Az MTV Közalapítvány által nyújtott vagy költségvetésébıl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendı díj mértéke, az abból adott kedvezmények 11. Az MTV Közalapítvány által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendı nyilvántartásoknak az Avtv a szerinti azonosító adatai; az MTV Közalapítvány által - alaptevékenysége keretében - győjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 12. Az MTV Közalapítvány Elnöksége, illetve Kuratóriuma döntései elıkészítésének rendje, az állampolgári közremőködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, az Elnökség és a Kuratórium üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzıkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza. 13. Az MTV Közalapítvány által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 14. Az MTV Közalapítványnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenırzések nyilvános megállapításai 15. Az MTV Közalapítvány feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, idıbeli változásuk 16. A közérdekő adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetısége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelıs, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adat Frissítés Megırzés 3 Folyamatosan A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követıen haladéktalanul

4 17. Az MTV Közalapítvány tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyőjtés eredményei, idıbeli változásuk 18. A közérdekő adatokkal kapcsolatos kötelezı statisztikai adatszolgáltatás MTV Közalapítványra vonatkozó adatai 19. Azon közérdekő adatok hasznosítására irányuló szerzıdések listája, amelyekben az MTV Közalapítvány az egyik szerzıdı fél 20. Az MTV Közalapítvány kezelésében lévı közérdekő adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzıdési feltételek 21. Az MTV Közalapítványra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata Gazdálkodási adatok 22. Az MTV Közalapítvány éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók 23. Az MTV Közalapítványnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetık és vezetı tisztségviselık illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 24. Az MTV Közalapítvány költségvetésébıl nyújtott, nem normatív, céljellegő, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 25. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történı gazdálkodással összefüggı - jogszabályban meghatározott értékő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékő jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzıdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzıdést kötı felek neve, a szerzıdés értéke, határozott idıre kötött szerzıdés esetében annak idıtartama 26. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetık, pályázat eredménye) 27. Az MTV Közalapítvány által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítı szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggı kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Adat Frissítés Megırzés de legalább 5 évig 4

5 IV. Az MTV Közalapítvány nem teszi közzé A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata 1) az olyan adatot, amelyet törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerzıdésbıl eredı kötelezettség alapján minısített adat. 2) a korlátozás hatálya alá tartozó adatot, ha a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bőnüldözési vagy bőnmegelızési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbıl, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza. 3) az MTV Közalapítvány feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatot, a keletkezésétıl számított tíz évig. Ezen adatok megismerését az MTV Közalapítvány Elnöksége engedélyezheti. 4) az üzleti titkot tartalmazó adatot. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése vagy felhasználása az MTV Közalapítvány jogszerő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében az MTV Közalapítvány a szükséges intézkedéseket megtette. Nem minısül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával, költségvetést érintı juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbıl elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a mőszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét. 5) a zárt ülés jegyzıkönyvét, 6) a titkos szavazás adatait, 7) a jegyzıkönyv, illetve a szavazás azon részét, amely az MTV Zrt. vagy más adatgazda által üzleti titoknak nyilvánított adatra, információra, illetve okiratra vonatkozik, 8) a jegyzıkönyv, illetve a szavazás azon részét, amely tárgyalás elızetes engedélyezésére, szerzıdéskötésre, közbeszerzési eljárás megindítására, vagy személyes adatokat tartalmazó megbízást megelızı tárgyalásra vonatkozik, illetve az Elnökség, a Kuratórium, vagy az MTV Zrt. által meghozandó döntés megalapozását szolgáló adatot tartalmaz. 9) folyamatban lévı hatósági eljárások, jogerısen el nem bírált peres ügyek olyan adatait, amelyek nyilvánosságra kerülése az eljárás illetve a per kimenetelét befolyásolhatja, 10) az MTV Közalapítvány birtokába került; és az MTV Zrt.-re vonatkozó olyan adatot, amellyel kapcsolatos döntéshozatal nem tartozik az MTV Közalapítvány Kuratóriuma, vagy annak Elnöksége hatáskörébe. 11) Az MTV Közalapítvány az MTV Zrt. elnöki tisztségére kiírt pályázat bármely adatát a pályázat kiírásának tényén, illetve a nyilvános pályázati felhíváson kívül kizárólag a pályázati eljárás befejezését követıen hozza nyilvánosságra. 5

6 V. A közzétételre vonatkozó eljárási szabályok 1) A közzététel saját honlapon történik. A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata 2) A közzététel határideje azonnali, a hozzáférhetıség folyamatos biztosítása mellett. 3) Automatikusan nyilvánosságra kerülnek mindazon napirendi pontok, jegyzıkönyvek, és mindazon elıterjesztések, amelyek nem érintenek üzleti titkot, nem sértenek személyiségi jogot. 4) Amennyiben nem egyértelmő, hogy valamely napirendi pont tartalmaz-e üzleti titkot illetve sért-e személyiségi jogot, úgy az Elnökség, illetve a Kuratórium a napirendi pont lezárása után dönt arról, hogy azokból mit hoz nyilvánosságra. 5) Az elıterjesztı (pl. MTV Zrt., FB, könyvvizsgáló) az elıterjesztésében javaslatot tehet a nyilvánosságra hozatal mellızésére. 6) A nem nyilvános jegyzıkönyvi részleteknél fel kell tüntetni a nem nyilvános jegyzıkönyvi részlet megjegyzést, valamint a legközelebbi nyilvánosságra hozhatóság idıpontját. 7) Az MTV Közalapítvány Elnöke, illetve Elnökhelyettese gondoskodik a jelen szabályzatban meghatározott adatok közzétételérıl, az adatközlınek való megküldésérıl. 8) Az MTV Közalapítvány Elnöksége részérıl az Elnökhelyettes, mint adatközlı a) gondoskodik a honlapnak adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésrıl, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok rendszeres frissítésérıl. b) felel az MTV Közalapítvány Elnöke által meghatározott adatok közzétételéért, a folyamatos hozzáférhetıségéért, az adatok hitelességéért és frissítéséért. c) gondoskodik a kezelésében levı, közérdekő adatokat tartalmazó honlap tartalmának a központi elektronikus jegyzék mőködtetıjéhez továbbításáról és frissítésérıl. 9) A jogszabályban meghatározottakon túl további kötelezıen közzéteendı adatkört határozhat meg az MTV Közalapítvány Elnöke. A közzétételi listában nem szereplı közérdekő adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján az MTV Közalapítvány Elnöke évente köteles felülvizsgálni az általa kiadott közzétételi listát, és a jelentıs arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján köteles azt kiegészíteni. VI. Az adatigénylés eljárási rendje 1) A közérdekő adat megismerése iránt bárki írásban igényt nyújthat be. 2) A közérdekő adat megismerésére irányuló igénynek az MTV Közalapítvány Elnökségének az igény tudomására jutását követı legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 3) Az adatigénylés teljesítésére, vagy a teljesítés megtagadására vonatkozó döntés meghozatala az MTV Közalapítvány Kuratóriuma Elnökségének kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Elnökség az adatigénylést egyszerő többséggel meghozott döntéssel bírálja el. 4) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylıt. 6

7 A Magyar Televízió Közalapítvány Szabályzata 5) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrıl, annak tárolási módjától függetlenül az igénylı másolatot kaphat. Ha a közérdekő adatot tartalmazó dokumentum az igénylı által meg nem ismerhetı adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhetı adatot felismerhetetlenné kell tenni. Az MTV Közalapítvány a másolat készítéséért - költség mértékéig terjedıen - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét elıre közölni kell. 6) Az adatigénylı személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetık, amennyiben az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetıleg a költségek megfizetését követıen az igénylı személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 7) Ha az igénylı közérdekő adatra vonatkozó igényét nem teljesítik. bírósághoz fordulhat. A per a megtagadás közlésétıl, illetve ennek elmaradása esetén az igény teljesítésére nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl számított 30 napon belül az MTV Közalapítvány ellen indítható meg. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az MTV Közalapítványt a kért közérdekő adat közlésére kötelezi. VII. Záró rendelkezések 1) Az MTV Közalapítvány Kuratóriumának Elnöksége jelen szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja. Budapest, április 2. dr. Czeglédi László az MTV Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 7

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A Debreceni Törvényszék Elnökének

A Debreceni Törvényszék Elnökének A Debreceni Törvényszék Elnökének a közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok közzétételérıl, a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és az internetes honlap

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatmegismerési igények intézésének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2 Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

III.FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE. 20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

III.FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE. 20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. Fejezet 26. -31. 2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének19/2012. (X. 18.) OBH utasítása az információs

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

MU5601 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat MUNKAUTASÍTÁS

MU5601 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat MUNKAUTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat MUNKAUTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSŐ HASZNÁLATRA TULAJDONOS

Részletesebben

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata

Közérdekő adatok megismerésének szabályzata Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekő adatok megismerésének szabályzata 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

2003. évi XXIV. törvény

2003. évi XXIV. törvény 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1 A közpénzek

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Ügyszám: 03-3/10/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Az információs

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben