A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II."

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1 I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal székhelye: Szolnok, Kossuth L. út A Megyei Önkormányzati Hivatal jogi személy. 13. sz. melléklet 4. Az egységes hivatal belső szervezeti egységei az irodák, amelyek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. - elnök - alelnökök - főjegyző - aljegyző - Elnöki Kabinet Iroda - Pénzügyi és Beruházási Iroda - Közgyűlési Iroda - Művelődési és Népjóléti Iroda - Térségfejlesztési és Külügyi Iroda - Védelmi Titkárság - Belső Ellenőrzési Csoport - Épületüzemeltetési Csoport II. A hivatal szervezeti felépítése a.) Közvetlen elnöki irányítás mellett tevékenykedik: - Elnöki Kabinet Iroda - Védelmi Titkárság. b.) közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett tevékenykednek: - Elnöki Kabinet Iroda vezetője, a személyzeti és munkaügyi referensi feladatok ellátásában, 1 A 9/1997.(V.5.)KR.sz., 16/1998.(XII.1.)KR.sz., 11/1999.(V.1.)KR.sz., 23/1999. (XII.23.)KR.sz., 14/2000. (VI.30.)KR.sz., 18/2000.(XII.18.)KR.sz., a 18/2001.(VIII.21.)KR.sz., a 6/2003.(IV.17.)KR.sz., a 8/2004. (IV.26.)KR.sz., a 13/2004.(IX.30.)KR.sz., a 3/2005.(II.21.)KR sz., a 11/2005.(IX.30.)KR.sz., a 16/2005.(XI.18.)- KR sz., a 3/2007.(II.19.)KR sz. és a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendeletekkel módosított, kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg.

2 2 - Épületüzemeltetési Csoport. c.) közvetlen főjegyzői irányítás mellett tevékenykedik: - Belső Ellenőrzési Csoport, - főjegyzői adminisztráció. 1. A hivatal irányítása III. A hivatal irányítása és vezetése A hivatalt a közgyűlés elnöke a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja. A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal aktuális feladatait. A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának kialakítására, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alelnökök és a főjegyző tekintetében, egyetértési jogot gyakorol - az általa meghatározott körben - a köztisztviselők kinevezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz. Az elnök a főjegyzővel együttes rendelkezésben szabályozza a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét, meghatározza a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és a dokumentumok tartalmát. A hivatal működésének egyéb általános szabályait elnöki rendelkezésben határozza meg. A főjegyző bevonásával évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart a hivatal dolgozói részére. Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint vesznek részt a hivatal irányításában. Az elnök, illetve az elnök és a főjegyző közös, közvetlen szakmai irányítása mellett dolgoznak a II. pontban meghatározott köztisztviselők. 2. A hivatal vezetése A hivatal vezetője: a megyei főjegyző. A főjegyzőt távollétében a megyei aljegyző helyettesíti, aki a főjegyző által meghatározott feladatokat látja el. A főjegyző szakmailag felelős a hivatal szakszerű és törvényes működéséért, az elnök által kijelölt aktuális feladatok operatív végrehajtásáért. A főjegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az aljegyző és a hivatal dolgozói tekintetében. A kinevezési, vezetői megbízási, felmentési, a vezetői megbízás visszavonási és a jutalmazási jogkörét - külön elnöki rendelkezésben meghatározott körben - a közgyűlés elnökének egyetértésével gyakorolja. A

3 megyei főjegyző külön intézkedésben szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a hivatalnál együttesen adományozható szakmai tanácsadói vagy szakmai főtanácsadói címek számát. Az e tárgyban született főjegyzői intézkedés a Hivatal belső szervezeti tagozódásának és működési rendjének (Ügyrend) mellékletét képezi. Javaslatot tesz a hivatal belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére. A hivatal egységére tekintettel, a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében végleges, vagy ideiglenes létszám-átcsoportosítást hajthat végre, több irodát érintő feladatok végrehajtására munkacsoportot hozhat létre. Megbízhatja a hivatal dolgozóját a munkaköri leírásában nem szereplő, de a hivatal tevékenységi körébe tartozó egyéb feladattal is. A főjegyző koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, irányítja a köztisztviselők továbbképzését. A hivatali munka szervezése, illetve az utasítások végrehajtásának ellenőrzése érdekében legalább kéthetente, illetve szükség szerint irodavezetői értekezletet tart. 3. A belső szervezeti egységek vezetése 3 A belső szervezeti egységként működő irodákat a főjegyző által megbízott irodavezetők vezetik. Az irodavezető az irodához csoportosított feladatok színvonalas, szakszerű, törvényes ellátásáról gondoskodik. Munkáját a főjegyző által megbízott irodavezető-helyettes segíti. Az irodavezető főbb általános feladatai: - meghatározza, ellenőrzi az irodán dolgozók munkáját, a munkaköri leírásokat elkészíti, aktualizálja, - javaslatot készít a testületi munkatervekhez, - gondoskodik a kialakított munkamegosztás alapján a közgyűlés bizottságai munkájának szakmai segítéséről, - beszámol a közgyűlés elnökének, alelnökeinek, főjegyzőnek az iroda munkájáról, - részt vesz a vezetői értekezleten, tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, - szükség szerint munkamegbeszélést tart az iroda dolgozói részére, - gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról, - az irodára érkező ügyiratokat szignálja, - ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogkörét, - gyakorolja az iroda dolgozói felett az átruházott munkáltatói jogokat, gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről, az iroda dolgozóinak szabadság-nyilvántartásáról, - javaslatot tesz az iroda megfelelő személyi feltételeinek kialakítására, - együttműködik a hivatal más irodáival, - feladatkörében kapcsolatot tart a megyei önkormányzati intézmények, a megyei érdekeltségű gazdálkodó szervezetek vezetőivel, - a tevékenységi körébe tartozó szerződések, megállapodások előkészítéséről gondoskodik, - közreműködik az önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdoni érdekeltségű gazdasági társaság vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásából adódó feladatok ellátásában. A munka hatékonyabb megszervezése érdekében szervezeti önállósággal nem rendelkező egységek (csoportok) működhetnek.

4 A közvetlen főjegyzői irányítás mellett működő Belső Ellenőrzési Csoportot az irodavezetőhelyettesi besorolással rendelkező csoportvezető irányítja. A csoportvezető gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséről és lebonyolításáról, ellátja a vonatkozó jogszabályokban a belső ellenőrzési vezető feladataként meghatározott tevékenységeket. A csoportvezetőt a csoportban dolgozó köztisztviselők tekintetében az irodavezetők jogai illetik és kötelezettségei terhelik. 1. A hivatal általános feladatai: IV. A hivatal feladatai a.) a megyei közgyűlés tevékenységével kapcsolatban: - szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét, - szervezi a megyei önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését, - ellátja a közgyűlés működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, - nyilvántartja a közgyűlés döntéseit, - ellátja a vagyonnyilatkozatok és a vagyonnyilatkozat-tétellel, illetve az ellenőrzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok technikai nyilvántartását, felelős a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért; b.) a megyei közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban: - biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket, - végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését, - a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről, - biztosítja a bizottságok döntéseinek a végrehajtását; c.) a közgyűlési tagok munkájának segítése érdekében: - elősegíti a közgyűlési tagok jogainak gyakorlását, - köteles a közgyűlési képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve a szükséges intézkedést megtenni, - közreműködik a közgyűlési tagok tájékoztatásának megszervezésében; d.) a tisztségviselők munkájával kapcsolatban: - előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását, - segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben; 4 e.) részt vesz a megyei önkormányzat intézményeivel kapcsolatos feladatok ellátásában, szakmai segítő tevékenységet folytat, az intézményvezető és a gazdasági társaság vezető tisztségviselője tekintetében a munkáltatói jog gyakorlója részére előkészíti a döntéseket;

5 f.) pénzügyi, vagyonkezelési, gazdálkodási feladatok, valamint az intézményi gazdálkodás ellenőrzése, térségi feladatok körében: - közreműködik az intézmények irányításában, szakmailag segíti az intézményi tervezést, gazdálkodást, - ellátja a beruházások, felújítások előkészítését, bonyolítását, - elvégzi a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám- és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást biztosít, - elősegíti a területi tervezést, területi információs rendszer kialakítását, vállalkozás-szervezést, - ellátja a költségvetési intézmények ellenőrzését, - a megyei önkormányzat ingatlan-vagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat lát el; g.) segíti a közgyűlés és a tisztségviselők kapcsolatainak szervezését. Ellátja a megyei önkormányzatot érintő (nemzetközi, egyházi, etnikai kisebbségi, sport, sajtó, főépítészi, személyzeti stb.) ügyek előkészítését; h.) segíti a közgyűlés által a megyei önkormányzat képviseletére különböző szervekhez delegáltak munkáját, igény szerint tájékoztatást ad részükre, végzi a technikai, adminisztrációs feladatokat; i.) 2 j.) segíti a megye országgyűlési képviselőinek munkáját, a képviselőket hivatali munkaidőben soron kívül fogadja; k.) közreműködik a más közigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban; l.) biztosítja a működés technikai feltételeit (iktatás, házi nyomda, gépkocsihasználat, irodaépület, üdülők üzemeltetése). 2. A hivatal belső szervezeti egységeinek sajátos feladatai Pénzügyi és Beruházási Iroda feladatai: 5 a.) A megyei önkormányzat és a megyei intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen: - gazdálkodik a megyei közgyűlés által rendelettel jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokkal, a költségvetési rendelet alapján finanszírozza az intézményeket, utalja az önkormányzati támogatást, - ellátja a megyei önkormányzat éves költségvetésével összefüggő tervezést, elemzést, a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetének előkészítését, koordinálja az intézmények költségvetési terveinek, gazdálkodási beszámolóinak összeállítását, gondoskodik a pénzmaradvány elszámolására vonatkozó elvek kidolgozásáról, - elkészíti a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolókat, - vezeti a gazdálkodással összefüggő nyilvántartásokat, biztosítja a gazdasági folyamatok kettős könyvviteli nyilvántartását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi és üzemgaz- 2 Hatályon kívül helyezte a 9/1997.(V.5.) KR. sz. rendelet.

6 dasági folyamatokat, ellátja az adótörvények alapján az önkormányzati hivatalra háruló feladatokat, - kezeli a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, a letéti számlát, a lakás-alap számlát, végzi az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokat, - pénzkezelési feladatok ellátása, - a megyei önkormányzat hivatala dolgozói bér- és bérjellegű kifizetéseinek intézése, a megbízási és tiszteletdíjakkal, a dolgozó kiküldetési, utazási és élelmezési költségeivel kapcsolatosan biztosítja a pénzügyi fedezetet, - számviteli vagyonnyilvántartást vezet, amelynek keretében elszámol az önkormányzat kötvényeiről, részvényeiről, vagyoni hozzájárulásairól, az osztalék-bevételekről, - közreműködik a pénzügyi információs rendszer működtetésében, kapcsolatot tart a hivatal gazdálkodásával összefüggően az államigazgatási és a gazdálkodó szervezetekkel, - közreműködik az intézményi gazdálkodás szervezeti kereteinek továbbfejlesztésében, - hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos számviteli, adózási, biztosítási és nyilvántartási feladatok ellátása; b.) a beruházási és közbeszerzési feladatok, így különösen: - ellátja a rendelet 56/A. -ában meghatározott, a közbeszerzési törvény végrehajtásából adódó feladatokat, - ellátja a megyei önkormányzat intézményei fejlesztéseinek koordinálását, végzi a konkrét fejlesztések pénzügyi és műszaki bonyolítását, a közbeszerzési eljárások előkészítését, lefolytatását a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet közbeszerzései, illetve az intézmények hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárásai kivételével -, - bonyolítja az intézményi rekonstrukciós és felújítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki feladatok ellátását. c.) vagyonkezelési feladatok: 6 Központi vagyonkezelőként végrehajtja a törzsvagyon és forgalomképes vagyonnal összefüggő feladatokat, így különösen: - központi vagyonkataszter vezetése, - a megyei önkormányzati intézmények vagyonkezelésének felügyelete, - a megyei önkormányzat pénz- és egyéb vagyoni eszközeinek, értékpapírjainak befektetésére, hasznosítására javaslattétel, illetve a befektetések szervezése, - a megyei önkormányzat vagyoni befektetéseinek nyilvántartása, - részvétel a privatizációs eljárásban, a privatizációs bevételek nyilvántartása, intézkedés az elmaradt befizetések behajtásáról, - az önkormányzat vagyoni eszközei nyilvántartásának és leltározásának irányítása, - a közgyűlés és a közgyűlés elnöke elé kerülő vagyonhasznosítási javaslatok előkészítése, a társirodák által készített, pénzügyi kihatású előterjesztések, szerződések, megállapodások véleményezése, - vagyonhasznosítási szerződések nyilvántartása, bérlemények átadás-átvétele, bérleti díj, valamint közüzemi költségek számlázása, - vagyonhasznosítási, gazdasági társasági, valamint a beruházások végrehajtásához kapcsolódó polgári jogi szerződések előkészítése, - a gazdasági társasági szerződések, határozatok és egyéb iratok nyilvántartása, - szükség szerint közreműködik a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat közötti intézmény átadás-átvétel lebonyolításában;

7 7 d) ellátja a Pénzügyi Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatokat. Közgyűlési Iroda feladatai: a.) a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok: - a közgyűlés munkatervének előkészítése, - testületi ülések előkészítése, szervezése, - meghívók, napirendi anyagok kiküldése, - az ülés forgatókönyvének elkészítése, - előterjesztések készítése, - az előterjesztések készítése eljárási szabályainak megfelelő előzetes törvényességi vizsgálat, illetve a szóbeli előterjesztés és sürgősségi indítvány soron kívüli törvényességi ellenőrzése, - jegyzőkönyvek, rendeletek hiteles szövegének elkészítése, határozatok leírása, postázása, - testületi döntések (rendeletek, határozatok) nyilvántartásának vezetése, adminisztrációja, - rendelet-tervezetek előkészítése, - a jegyzőkönyv megküldése a Közigazgatási Hivatalhoz, - a Megyei Önkormányzat Közlönyének szerkesztése, - kérdés, interpelláció megválaszolásának előkészítése, - elnöki tájékoztató elkészítésének koordinálása, jogszabály tájékoztatás, - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ellenőrzése, beszámoló elkészítése a teljesítésükről; b.) a bizottságok működésével kapcsolatos feladatai: - javaslatot készít a bizottságok szervezeti és működési szabályzatára, - előterjesztések készítése, törvényességi vizsgálata, - a bizottsági jegyzőkönyvek összegyűjtése, törvényességi ellenőrzés utáni megküldése a Közigazgatási Hivatal részére, - a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseinek nyilvántartása, továbbküldése a Közigazgatási Hivatal részére, - az Ügyrendi Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatok ellátása; c.) a megyei közgyűlés tisztségviselői és a főjegyző munkájának segítése körében előkészíti a megyei közgyűlés elnökének, alelnökeinek, főjegyzőjének hatáskörébe tartozó ügyeket, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását; d.) - a közgyűlési tagok testületi és képviselői munkájának jogi, szervezési, technikai segítése, információk biztosítása, - a képviselőcsoportok - igény szerinti - szervezési, technikai, ügyviteli segítése; e.) önkormányzati, szervezési feladatok: - ellátja a vagyonnyilatkozatok és a vagyonnyilatkozat-tétellel, illetve az ellenőrzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok technikai nyilvántartását, felelős a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért. - a megyei közgyűlés és szervei, illetve a hivatal belső szabályzatainak előkészítése, - a megyét érintő területszervezési ügyek előkészítése, - közmeghallgatás előkészítése, szervezése,

8 8 - az Ötv ában szabályozott felterjesztési jog gyakorlása során közreműködik a jogi álláspont kialakításában, - közreműködik a megyei önkormányzat hivatalához érkezett panaszok, közérdekű bejelentések, egyéb ügyek elintézésében, - a megye címerének és zászlajának használatával kapcsolatos engedélyezés előkészítése, - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj odaítélésével, átadásával kapcsolatos előkészítő feladatok, - közreműködik jogszabály-tervezetek véleményezésében, - a társirodák anyagai alapján elkészíti a hivatali munkatervet, - a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás, szakmai segítségnyújtás, tapasztalatcserék, önkormányzati fórumok szervezése, - kapcsolattartás a társadalmi és tömegszervezetekkel, szakmai kamarákkal, az országgyűlési képviselőkkel, a decentralizált megyei szervezetekkel, a Közigazgatási Hivatallal, - közreműködik a sajtókapcsolatok szervezésében, - rendezvények, értekezletek előkészítése, szervezése, - információs háttéranyagok készítése, továbbítása, koordinálása, - népi kezdeményezés, megyei népszavazás előkészítése, lebonyolítása, - a megyei főjegyző hatáskörébe tartozó, országgyűlési képviselői és helyi önkormányzati képviselői választással kapcsolatos feladatok ellátása, - a bírósági ülnökök választásában közreműködés, - a közgyűlési iroda keretében, szakmai felügyelete mellett működő központi iktató iroda látja el a hivatal ügyiratkezelési szabályzatában rögzített feladatokat; f.) jogi tevékenység: - a hivatali működés törvényességének a biztosítása, - a települési önkormányzatok részére igény, kérés alapján jogi tanácsadás, - véleményezi az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet-tervezetet, az eseti vagyonhasznosítási szerződéseket, - feladatkörében szerződéseket, szabályzatokat készít, - közreműködik társulások, gazdasági társaságok alapításának, alapítványok létrehozásának jogi előkészítésében, jogi képviselet ellátásában, - ellátja a közgyűlés és a hivatal szerződései törvényességi felülvizsgálatát, - részt vesz az önkormányzati intézmények komplex vizsgálatában (általános törvényességi felügyelet). Művelődési és Népjóléti Iroda feladatai: a.) egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: - a megyei önkormányzat egészségügyi, szociális és gyermek- és ifjúságvédelmi intézményei irányításával kapcsolatos szervezeti, személyzeti, munkáltatói és szakmai döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai felügyelete, ellenőrzése, - a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása, - az állami gondoskodás alatt álló gyermekek gondozásának, nevelésének, oktatásának szervezése, területi ellátásuk koordinálása, - az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) működtetése, a szociális otthonokban folyó gondozói munkának, a települési önkormányzatok szociális tevékenységének összehangolása,

9 9 - előkészíti a megyén kívüli szociális otthoni elhelyezési kérelmek és a gondozási díjak elengedésével, mérséklésével kapcsolatos kérelmek elbírálását, - az egészségügyi és szociális beruházások, a rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések tervezésének, a gép-műszer beszerzések szakmai programjának előkészítése, véleményezése, - együttműködik a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetőjével, segíti az "ESÉLY" Szociális Alapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont képzési, továbbképzési, módszertani munkáját, - megyei rendezvények, szakmai fórumok szervezése, - országos, megyei, térségi egészségügyi és szociális programok véleményezése, elemzések készítése, - kapcsolattartás a nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás szerveivel, - segíti az egészségügyileg és szociálisan hátrányos helyzetű csoportok érdekvédelmi szervezeteinek munkáját, - a megyei drogmegelőzési cselekvési programban foglaltak megvalósulásának elősegítése, koordinálása, bizonyos időszakonkénti áttekintése. - a megyei ifjúságpolitikai koncepcióban foglaltak megvalósulásának elősegítése, koordinálása, bizonyos időszakonkénti áttekintése. - jóváhagyás előtt véleményezi az intézmények SZMSZ-át, vizsgálja egyéb szabályzataikat, - ágazati jogszabály-tervezeteket, jogszabályokat véleményez; b.) közoktatási, művelődési, sport feladatok: - a megyei önkormányzat közoktatási, szakoktatási, közművelődési, levéltári, múzeumi, pedagógiai szolgáltató és sport intézményei irányításával kapcsolatos szervezeti, személyzeti, munkáltatói, szakmai döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai felügyelete, ellenőrzése, - jóváhagyás előtt véleményezi az intézmények SZMSZ-át, vizsgálja egyéb szabályzataikat, - a középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység; ellátja a beiskolázással, pályaválasztással kapcsolatos megyei koordinációs tevékenységet, - elbírálásra előkészíti a tanulói jogviszony és a tanulók egyéb ügyeivel kapcsolatos döntések jogorvoslati kérelmét, - az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek alapfokú oktatásának szervezése, - a fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú iskolai és diákotthoni, valamint szakiskolai ellátásának szervezése, területi koordinációja, - ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat éves fordulóival kapcsolatos feladatokat: megyei kiegészítő támogatás felosztásának előkészítése, on-line adatrögzítés, - ellátja a megyei tehetséggondozó ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart az ösztöndíjas hallgatókkal, - a nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése. - a megyei rendezvények, szakmai tanácskozások, fórumok szervezése, közreműködés szakmai közösségek munkájában, - kezdeményezi a közoktatás területén társulások létrehozását, igény esetén koordinálja az önkormányzatok közoktatási és művelődési tevékenységét,

10 - a megyei közoktatási együttműködési megállapodás szerint egyedi segítséget nyújt igény esetén a helyi önkormányzatoknak, azok oktatási, művelődési intézményeinek, megyei szintű statisztikai elemzéseket, szakmai vizsgálatokat végez, - kapcsolatot tart a szakképzés területén a különböző kamarákkal, Munkaügyi Központtal, a MTESZ-szel stb., - részvétel a Megyei Szakképzési Bizottság munkájában. - részt vesz a megyei intézmények iskolaszékeinek munkájában, - körzeti szolgáltatást ellátó intézmény működési területének, képzési irányainak megállapítására javaslattétel, koordináció, - az ifjúsági érdekképviseleti tevékenység koordinálásában való közreműködés, - az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolat építése, az együttműködés segítése, - a megyei sportélet koordinálásában való közreműködés, - sportszervezési feladatok ellátása, - megyei szintű művészeti, irodalmi események, kiállítások, tudományos konferenciák, előadások, programok szervezése, irodalmi, művészeti és tudományos kiadványok megjelentetése, - kapcsolattartás a megye művészeti, kulturális, népművészeti, képző- és iparművészeti szervezeteivel, - közreműködik - igény szerint - az egyházakkal való kapcsolattartásban, segíti az etnikai kisebbséggel összefüggő önkormányzati feladatok ellátását, - kapcsolattartás és együttműködés az egyházi és karitatív szervezetekkel, fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel. - szervező, koordinatív munka a kisebbségi feladatok ellátásának segítése érdekében. - közreműködik a szakterületeit érintő alapítványok létrehozásában, működésében, - véleményezi az ágazatot érintő jogszabály-tervezeteket, jogszabályokat, - ellátja az Oktatási, Kultúrális és Vallásügyi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat. Térségfejlesztési és Külügyi Iroda feladatai: 10 - a területfejlesztési szakmai feladatok ellátása, a települési, megyei, kistérségi, regionális és országos fejlesztési elképzelések összehangolása, a megyei érdekek képviselete, - a megye és kistérségei területi érdekképviseleti funkcióihoz kötődő elemző, döntéselőkészítő, szervező és végrehajtó tevékenység, - koncepciók és programok készítése, az elkészítés irányítása, koordinálása, segítése a megye teljes területére és egyes térségeire kiemelten: - területfejlesztési koncepció - középtávú területfejlesztési stratégiai program, - agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program, - közlekedésfejlesztési koncepció és program, - turizmusfejlesztési koncepció és program, - környezetvédelmi program, - hulladékgazdálkodási terv, - energiaellátási koncepció, - a megye és kistérségei társadalmi-gazdasági fejlődésének segítése elemző, koordinációs, integrációs, információs és forrásfeltáró feladatok ellátása, - a megye társadalmi-gazdasági folyamatainak és azok térségi vonatkozásainak folyamatos elemzése,

11 - a közlekedési, hírközlési, vízügyi, kommunális, környezet- és természetvédelmi, valamint az épített környezet védelmével és a műemlékvédelemmel kapcsolatos koordinációs és érdekképviseleti feladatok ellátása, - az energiaellátás megyei feladatainak koordinálása, a megyei önkormányzati intézmények energiagazdálkodásának irányítása, segítése, különös tekintettel a megújuló energiák hasznosítására, - a megyei főépítészi feladatok ellátása, területrendezési feladatok végzése, szervezése, - részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, - a megyei és regionális infrastruktúra helyzetének figyelemmel kísérése, a fejlesztési stratégia kialakításának, illetve a konkrét fejlesztési elképzelések kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, közreműködés ezek koordinálásában elsősorban a közúthálózat, a vízi közmű hálózatok, az ár- és belvízvédelem és a kommunális feladatok terén, - a befektetési és vállalkozásösztönzési tevékenység ellátása, - a településközi, a kistérségi és a megyék közötti együttműködésből, kapcsolattartásból eredő megyei feladatok ellátásának biztosítása, - a megyei önkormányzat terület-, infrastruktúra-, Európai Uniós- és nemzetközi kapcsolatok fejlesztési célú alapokkal, keretekkel és alapítványaival kapcsolatos szakmai, döntés előkészítő és koordinációs feladatainak ellátása, - a megyei önkormányzat képviseletében közreműködés egyes nemzetközi-, interregionális- és területfejlesztési célú szervezetekben, vállalkozásokban, általános kapcsolattartás a szakmai kamarákkal, a megye vállalkozói, gazdálkodói szférájával, - a megyei önkormányzati tulajdoni érdekeltségű gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének szakmai és általános felügyelete, kiemelten az idegenforgalom és a természetvédelem terén, - a fűtéstechnikai szolgáltatások szakmai felügyelete, - gazdasági társasági döntésekhez stratégia kialakítására javaslattétel, - közreműködés gazdasági társaságok, intézmények, társulások, alapítványok létrehozásában, az önkormányzati vagyon hasznosításának közgazdasági megalapozásában, - a települési önkormányzatok, illetve ezek térségi szövetkezései részére folyamatos szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, pályázati koordináció, - a szakterületéhez tartozó tevékenységi körű önkormányzati társulásokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenységének segítése, - a megyei idegenforgalmi fejlesztések összehangolása, az idegenforgalmi értékek feltárása, az idegenforgalmi marketing és információs tevékenység szakmai irányítása, az érdekegyeztető feladatok ellátása, - a megyei önkormányzat nemzetközi partnerkapcsolatainak ápolása, fejlesztése, két- és többoldalú nemzetközi programok menedzselése, - Európai Uniós információk összegyűjtése, széleskörű megismertetésének biztosítása, a megyei Európai Információs Pont szakmai irányítása, - hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, - uniós pályázatokra benyújtandó dokumentumok elkészítésének, illetve az ilyen témákban kiírandó megyei pályázatok elkészítésének koordinálása, program-menedzselés, - a nemzetközi és ezen belül az uniós kapcsolatok menedzselésével összefüggő adminisztrációs tevékenységeinek ellátása, - a Gazdasági Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Belső Ellenőrzési Csoport feladatai: 11

12 12 - a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) kiépítésének, működésének és a jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelőségének vizsgálata, - a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének, ezen keresztül az önkormányzat rendelkezésére álló források felhasználásának, szabályszerűségének, szabályozottságának, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése, - a gazdálkodás, a vagyongyarapítás és megóvás, valamint az elszámolások megbízhatóságának ellenőrzése, - a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapítások és ajánlások megfogalmazása az ellenőrzött szerv vezetője számára a működés eredményességének növelése, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, - a jogszabályi rendelkezések és a szakmai szabályok alapján a megbízhatósági ellenőrzések elvégzése, - az ellenőrzési jelentések és intézkedési tervek alapján megtett intézkedések, illetve azok végrehajtásának nyomon követése. 3. a.) Közvetlen elnöki irányítás mellett tevékenykedik: - Elnöki Kabinet Iroda: = vezetője: ellátja a tisztségviselői koordináció feladatait, = kapcsolattartás a tömegtájékoztatási eszközök képviselőivel. = tisztségviselői adminisztráció: titkárnői, leírási, nyilvántartási és egyéb feladatok. - Védelmi Titkárság: ellátja a védelmi igazgatás feladatait, továbbá segíti a megyei közgyűlés elnökének az Ötv. 7. -a szerinti államigazgatási feladatai ellátását. b.) közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett tevékenykednek: - Elnöki Kabinet Iroda vezetője: a személyzeti és a munkaügyi referensi feladatok ellátásában, amelynek keretében feladata a megyei közgyűlés, a közgyűlés elnöke és a főjegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói döntések előkészítése, végrehajtása; a személyi anyagok és nyilvántartások vezetése, a hivatal dolgozói továbbképzésének, vizsgáztatásának szervezése, - Épületüzemeltetési Csoport. c.) Közvetlen főjegyzői irányítás mellett tevékenykedik: - Belső Ellenőrzési Csoport: az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről gondoskodik a külön főjegyzői rendelkezésben foglaltak szerint, - főjegyzői adminisztráció: titkárnői, leírási, nyilvántartási és egyéb feladatok. 4. Az Elnöki Kabinet Iroda feladata a tisztségviselők és a Hivatal feladat-ellátásához kapcsolódó gépjárművek irányításának, üzemeltetésének biztosítása. V. 1. Képviselet: A hivatal működési szabályai

13 a.) a hivatalt a főjegyző, az aljegyző, valamint az általuk megbízott köztisztviselő jogosult képviselni, b.) jogi képviseletet a jogi képviseletről rendelkező jogszabályokban felhatalmazott személyek jogosultak ellátni, c.) a hivatal belső működése során az irodát az irodavezető, távollétében az irodavezetőhelyettes jogosult képviselni. 2. Kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, valamint a kiadmányozás rendje: 3. 3 A kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, valamint a kiadmányozás rendjét a közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző intézkedési körüknek megfelelően külön szabályozza. 4. Ügyiratkezelés, bélyegzők használatának rendje: A hivatali ügyiratkezelési szabályokat, bélyegzők használatának a rendjét külön főjegyzői rendelkezés tartalmazza. A hivatal köztisztviselői, ügykezelői felelősek a munkakörükbe tartozó ügyek elintézéséért, a rájuk bízott ügyiratok kezeléséért, a határidők betartásáért. 5. Munkarend, ügyfélfogadás rendje: 13 a.) - A Megyei Önkormányzati Hivatal munkarendje: hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart. az Épületüzemeltetési Csoport munkarendje: hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart. b.) Az önkormányzati hivatal félfogadási rendje: hétfő, kedd, csütörtök: óráig, szerdán: óráig tart, pénteken nincs félfogadás. A tisztségviselők és a főjegyző felváltva hetente szerdai napon óráig tartanak ügyfélfogadást. c) Az irodavezetők gondoskodnak arról, hogy a fogadónapokon az iroda feladatkörébe tartozó kérdésekben felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintéző rendelkezésre álljon. d.)az országgyűlési képviselőket, a megyei közgyűlés tagjait, a közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjait, a helyi önkormányzatok tisztségviselőit, a központi közigazgatási szervek képviselőit soron kívül kell fogadni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni. 3 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Szabályzatáról szóló 14/2000. (VI.30.) KR.sz. rendelet hatályba lépésével a hivatali belső ellenőrzésről, intézményi komplex ellenőrzésről szóló 3. pont hatályon kívül helyezésre került.

14 14 6. Szabadság igénybevételének rendje: A szabadság engedélyezése az irodák dolgozói esetében az irodavezető, irodavezetőknél a megyei főjegyző hatáskörébe tartozik. A szabadságot a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a hivatal működőképességének figyelembevételével kell kiadni. 7. A helyettesítés rendje: A hivatal dolgozói munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. 8. A dolgozók jogainak érvényesülése: A tisztségviselők, a főjegyző és az irodavezetők: a.) A hivatali szakszervezettel együttműködnek. Ennek keretében: - tevékenységüket elősegítik, - észrevételeiket, javaslataikat megvizsgálják, - álláspontjukat és indokaikat közlik. b.) Véleményt kérnek a köztisztviselők anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeit érintő, a hivatal tekintetében készülő döntés-tervezetekről. c.) Elősegítik a jogszabályokban a szakszervezetek részére biztosított jogok érvényesülését. 9. Technikai feltételek: A közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett működő Épületüzemeltetési Csoportot csoportvezető irányítja. A csoportvezető gondoskodik a testületi ülések, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal munkavégzése tárgyi, technikai feltételeinek biztosításáról; az irodaházak épületeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetési, felújítási, karbantartási feladatai ellátásáról; kiállítások, rendezvények szervezéséről, rendezéséről, lebonyolításáról. A hivatal gépkocsijainak igénybevétele az irodák igénybejelentése alapján történik. Az irodavezetők, valamint az iroda dolgozói hivatali utazásukhoz jogosultak saját gépkocsit használni, amelyet az irodavezetők esetében a főjegyző, az iroda dolgozói tekintetében az irodavezetők engedélyeznek. Az önkormányzati hivatal nyomdai munkákra vonatkozó megrendeléseit a hivatali nyomda teljesíti. A gépkocsi és a hivatali nyomda igénybevétele, valamint a hivatali munka során általános követelmény a takarékosság, a racionális megoldást kereső magatartás. VI. Vegyes rendelkezések Jelen szabályzatban foglaltak hatályosulását a közgyűlés elnöke, valamint a főjegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, az indokolt változtatások érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (1) és (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

24/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat

24/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat 23/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv,) 67. -a, a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. június 29-i soros ülése. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 1.. /6/. bek., valamint

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1.. Ez a rendelet szeptember 05-én lép hatályba. Egyek, szeptember 2. Dr. Miluczky Attila polgármester. Bóta Barbara aljegyző

1.. Ez a rendelet szeptember 05-én lép hatályba. Egyek, szeptember 2. Dr. Miluczky Attila polgármester. Bóta Barbara aljegyző Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (IX.02.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Hivatal elnevezése, címe, adószáma. (1) A Hivatal megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Hivatal elnevezése, címe, adószáma. (1) A Hivatal megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatáról -egységes szerkezetben- Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. számú függelék a 3/2011. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelethez KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Hivatal

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben