A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II."

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1 I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal székhelye: Szolnok, Kossuth L. út A Megyei Önkormányzati Hivatal jogi személy. 13. sz. melléklet 4. Az egységes hivatal belső szervezeti egységei az irodák, amelyek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. - elnök - alelnökök - főjegyző - aljegyző - Elnöki Kabinet Iroda - Pénzügyi és Beruházási Iroda - Közgyűlési Iroda - Művelődési és Népjóléti Iroda - Térségfejlesztési és Külügyi Iroda - Védelmi Titkárság - Belső Ellenőrzési Csoport - Épületüzemeltetési Csoport II. A hivatal szervezeti felépítése a.) Közvetlen elnöki irányítás mellett tevékenykedik: - Elnöki Kabinet Iroda - Védelmi Titkárság. b.) közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett tevékenykednek: - Elnöki Kabinet Iroda vezetője, a személyzeti és munkaügyi referensi feladatok ellátásában, 1 A 9/1997.(V.5.)KR.sz., 16/1998.(XII.1.)KR.sz., 11/1999.(V.1.)KR.sz., 23/1999. (XII.23.)KR.sz., 14/2000. (VI.30.)KR.sz., 18/2000.(XII.18.)KR.sz., a 18/2001.(VIII.21.)KR.sz., a 6/2003.(IV.17.)KR.sz., a 8/2004. (IV.26.)KR.sz., a 13/2004.(IX.30.)KR.sz., a 3/2005.(II.21.)KR sz., a 11/2005.(IX.30.)KR.sz., a 16/2005.(XI.18.)- KR sz., a 3/2007.(II.19.)KR sz. és a 7/2007.(IV.23.) KR sz. rendeletekkel módosított, kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg.

2 2 - Épületüzemeltetési Csoport. c.) közvetlen főjegyzői irányítás mellett tevékenykedik: - Belső Ellenőrzési Csoport, - főjegyzői adminisztráció. 1. A hivatal irányítása III. A hivatal irányítása és vezetése A hivatalt a közgyűlés elnöke a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja. A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal aktuális feladatait. A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának kialakítására, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alelnökök és a főjegyző tekintetében, egyetértési jogot gyakorol - az általa meghatározott körben - a köztisztviselők kinevezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz. Az elnök a főjegyzővel együttes rendelkezésben szabályozza a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendjét, meghatározza a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és a dokumentumok tartalmát. A hivatal működésének egyéb általános szabályait elnöki rendelkezésben határozza meg. A főjegyző bevonásával évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart a hivatal dolgozói részére. Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint vesznek részt a hivatal irányításában. Az elnök, illetve az elnök és a főjegyző közös, közvetlen szakmai irányítása mellett dolgoznak a II. pontban meghatározott köztisztviselők. 2. A hivatal vezetése A hivatal vezetője: a megyei főjegyző. A főjegyzőt távollétében a megyei aljegyző helyettesíti, aki a főjegyző által meghatározott feladatokat látja el. A főjegyző szakmailag felelős a hivatal szakszerű és törvényes működéséért, az elnök által kijelölt aktuális feladatok operatív végrehajtásáért. A főjegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat az aljegyző és a hivatal dolgozói tekintetében. A kinevezési, vezetői megbízási, felmentési, a vezetői megbízás visszavonási és a jutalmazási jogkörét - külön elnöki rendelkezésben meghatározott körben - a közgyűlés elnökének egyetértésével gyakorolja. A

3 megyei főjegyző külön intézkedésben szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a hivatalnál együttesen adományozható szakmai tanácsadói vagy szakmai főtanácsadói címek számát. Az e tárgyban született főjegyzői intézkedés a Hivatal belső szervezeti tagozódásának és működési rendjének (Ügyrend) mellékletét képezi. Javaslatot tesz a hivatal belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére. A hivatal egységére tekintettel, a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében végleges, vagy ideiglenes létszám-átcsoportosítást hajthat végre, több irodát érintő feladatok végrehajtására munkacsoportot hozhat létre. Megbízhatja a hivatal dolgozóját a munkaköri leírásában nem szereplő, de a hivatal tevékenységi körébe tartozó egyéb feladattal is. A főjegyző koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, irányítja a köztisztviselők továbbképzését. A hivatali munka szervezése, illetve az utasítások végrehajtásának ellenőrzése érdekében legalább kéthetente, illetve szükség szerint irodavezetői értekezletet tart. 3. A belső szervezeti egységek vezetése 3 A belső szervezeti egységként működő irodákat a főjegyző által megbízott irodavezetők vezetik. Az irodavezető az irodához csoportosított feladatok színvonalas, szakszerű, törvényes ellátásáról gondoskodik. Munkáját a főjegyző által megbízott irodavezető-helyettes segíti. Az irodavezető főbb általános feladatai: - meghatározza, ellenőrzi az irodán dolgozók munkáját, a munkaköri leírásokat elkészíti, aktualizálja, - javaslatot készít a testületi munkatervekhez, - gondoskodik a kialakított munkamegosztás alapján a közgyűlés bizottságai munkájának szakmai segítéséről, - beszámol a közgyűlés elnökének, alelnökeinek, főjegyzőnek az iroda munkájáról, - részt vesz a vezetői értekezleten, tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, - szükség szerint munkamegbeszélést tart az iroda dolgozói részére, - gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról, - az irodára érkező ügyiratokat szignálja, - ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogkörét, - gyakorolja az iroda dolgozói felett az átruházott munkáltatói jogokat, gondoskodik a szabadságolási terv elkészítéséről, az iroda dolgozóinak szabadság-nyilvántartásáról, - javaslatot tesz az iroda megfelelő személyi feltételeinek kialakítására, - együttműködik a hivatal más irodáival, - feladatkörében kapcsolatot tart a megyei önkormányzati intézmények, a megyei érdekeltségű gazdálkodó szervezetek vezetőivel, - a tevékenységi körébe tartozó szerződések, megállapodások előkészítéséről gondoskodik, - közreműködik az önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdoni érdekeltségű gazdasági társaság vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásából adódó feladatok ellátásában. A munka hatékonyabb megszervezése érdekében szervezeti önállósággal nem rendelkező egységek (csoportok) működhetnek.

4 A közvetlen főjegyzői irányítás mellett működő Belső Ellenőrzési Csoportot az irodavezetőhelyettesi besorolással rendelkező csoportvezető irányítja. A csoportvezető gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséről és lebonyolításáról, ellátja a vonatkozó jogszabályokban a belső ellenőrzési vezető feladataként meghatározott tevékenységeket. A csoportvezetőt a csoportban dolgozó köztisztviselők tekintetében az irodavezetők jogai illetik és kötelezettségei terhelik. 1. A hivatal általános feladatai: IV. A hivatal feladatai a.) a megyei közgyűlés tevékenységével kapcsolatban: - szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét, - szervezi a megyei önkormányzat rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését, - ellátja a közgyűlés működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, - nyilvántartja a közgyűlés döntéseit, - ellátja a vagyonnyilatkozatok és a vagyonnyilatkozat-tétellel, illetve az ellenőrzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok technikai nyilvántartását, felelős a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért; b.) a megyei közgyűlés bizottságai működésével kapcsolatban: - biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket, - végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését, - a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről, - biztosítja a bizottságok döntéseinek a végrehajtását; c.) a közgyűlési tagok munkájának segítése érdekében: - elősegíti a közgyűlési tagok jogainak gyakorlását, - köteles a közgyűlési képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve a szükséges intézkedést megtenni, - közreműködik a közgyűlési tagok tájékoztatásának megszervezésében; d.) a tisztségviselők munkájával kapcsolatban: - előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását, - segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben; 4 e.) részt vesz a megyei önkormányzat intézményeivel kapcsolatos feladatok ellátásában, szakmai segítő tevékenységet folytat, az intézményvezető és a gazdasági társaság vezető tisztségviselője tekintetében a munkáltatói jog gyakorlója részére előkészíti a döntéseket;

5 f.) pénzügyi, vagyonkezelési, gazdálkodási feladatok, valamint az intézményi gazdálkodás ellenőrzése, térségi feladatok körében: - közreműködik az intézmények irányításában, szakmailag segíti az intézményi tervezést, gazdálkodást, - ellátja a beruházások, felújítások előkészítését, bonyolítását, - elvégzi a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám- és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást biztosít, - elősegíti a területi tervezést, területi információs rendszer kialakítását, vállalkozás-szervezést, - ellátja a költségvetési intézmények ellenőrzését, - a megyei önkormányzat ingatlan-vagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat lát el; g.) segíti a közgyűlés és a tisztségviselők kapcsolatainak szervezését. Ellátja a megyei önkormányzatot érintő (nemzetközi, egyházi, etnikai kisebbségi, sport, sajtó, főépítészi, személyzeti stb.) ügyek előkészítését; h.) segíti a közgyűlés által a megyei önkormányzat képviseletére különböző szervekhez delegáltak munkáját, igény szerint tájékoztatást ad részükre, végzi a technikai, adminisztrációs feladatokat; i.) 2 j.) segíti a megye országgyűlési képviselőinek munkáját, a képviselőket hivatali munkaidőben soron kívül fogadja; k.) közreműködik a más közigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban; l.) biztosítja a működés technikai feltételeit (iktatás, házi nyomda, gépkocsihasználat, irodaépület, üdülők üzemeltetése). 2. A hivatal belső szervezeti egységeinek sajátos feladatai Pénzügyi és Beruházási Iroda feladatai: 5 a.) A megyei önkormányzat és a megyei intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen: - gazdálkodik a megyei közgyűlés által rendelettel jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokkal, a költségvetési rendelet alapján finanszírozza az intézményeket, utalja az önkormányzati támogatást, - ellátja a megyei önkormányzat éves költségvetésével összefüggő tervezést, elemzést, a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetének előkészítését, koordinálja az intézmények költségvetési terveinek, gazdálkodási beszámolóinak összeállítását, gondoskodik a pénzmaradvány elszámolására vonatkozó elvek kidolgozásáról, - elkészíti a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolókat, - vezeti a gazdálkodással összefüggő nyilvántartásokat, biztosítja a gazdasági folyamatok kettős könyvviteli nyilvántartását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi és üzemgaz- 2 Hatályon kívül helyezte a 9/1997.(V.5.) KR. sz. rendelet.

6 dasági folyamatokat, ellátja az adótörvények alapján az önkormányzati hivatalra háruló feladatokat, - kezeli a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, a letéti számlát, a lakás-alap számlát, végzi az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokat, - pénzkezelési feladatok ellátása, - a megyei önkormányzat hivatala dolgozói bér- és bérjellegű kifizetéseinek intézése, a megbízási és tiszteletdíjakkal, a dolgozó kiküldetési, utazási és élelmezési költségeivel kapcsolatosan biztosítja a pénzügyi fedezetet, - számviteli vagyonnyilvántartást vezet, amelynek keretében elszámol az önkormányzat kötvényeiről, részvényeiről, vagyoni hozzájárulásairól, az osztalék-bevételekről, - közreműködik a pénzügyi információs rendszer működtetésében, kapcsolatot tart a hivatal gazdálkodásával összefüggően az államigazgatási és a gazdálkodó szervezetekkel, - közreműködik az intézményi gazdálkodás szervezeti kereteinek továbbfejlesztésében, - hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos számviteli, adózási, biztosítási és nyilvántartási feladatok ellátása; b.) a beruházási és közbeszerzési feladatok, így különösen: - ellátja a rendelet 56/A. -ában meghatározott, a közbeszerzési törvény végrehajtásából adódó feladatokat, - ellátja a megyei önkormányzat intézményei fejlesztéseinek koordinálását, végzi a konkrét fejlesztések pénzügyi és műszaki bonyolítását, a közbeszerzési eljárások előkészítését, lefolytatását a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet közbeszerzései, illetve az intézmények hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárásai kivételével -, - bonyolítja az intézményi rekonstrukciós és felújítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki feladatok ellátását. c.) vagyonkezelési feladatok: 6 Központi vagyonkezelőként végrehajtja a törzsvagyon és forgalomképes vagyonnal összefüggő feladatokat, így különösen: - központi vagyonkataszter vezetése, - a megyei önkormányzati intézmények vagyonkezelésének felügyelete, - a megyei önkormányzat pénz- és egyéb vagyoni eszközeinek, értékpapírjainak befektetésére, hasznosítására javaslattétel, illetve a befektetések szervezése, - a megyei önkormányzat vagyoni befektetéseinek nyilvántartása, - részvétel a privatizációs eljárásban, a privatizációs bevételek nyilvántartása, intézkedés az elmaradt befizetések behajtásáról, - az önkormányzat vagyoni eszközei nyilvántartásának és leltározásának irányítása, - a közgyűlés és a közgyűlés elnöke elé kerülő vagyonhasznosítási javaslatok előkészítése, a társirodák által készített, pénzügyi kihatású előterjesztések, szerződések, megállapodások véleményezése, - vagyonhasznosítási szerződések nyilvántartása, bérlemények átadás-átvétele, bérleti díj, valamint közüzemi költségek számlázása, - vagyonhasznosítási, gazdasági társasági, valamint a beruházások végrehajtásához kapcsolódó polgári jogi szerződések előkészítése, - a gazdasági társasági szerződések, határozatok és egyéb iratok nyilvántartása, - szükség szerint közreműködik a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat közötti intézmény átadás-átvétel lebonyolításában;

7 7 d) ellátja a Pénzügyi Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatokat. Közgyűlési Iroda feladatai: a.) a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok: - a közgyűlés munkatervének előkészítése, - testületi ülések előkészítése, szervezése, - meghívók, napirendi anyagok kiküldése, - az ülés forgatókönyvének elkészítése, - előterjesztések készítése, - az előterjesztések készítése eljárási szabályainak megfelelő előzetes törvényességi vizsgálat, illetve a szóbeli előterjesztés és sürgősségi indítvány soron kívüli törvényességi ellenőrzése, - jegyzőkönyvek, rendeletek hiteles szövegének elkészítése, határozatok leírása, postázása, - testületi döntések (rendeletek, határozatok) nyilvántartásának vezetése, adminisztrációja, - rendelet-tervezetek előkészítése, - a jegyzőkönyv megküldése a Közigazgatási Hivatalhoz, - a Megyei Önkormányzat Közlönyének szerkesztése, - kérdés, interpelláció megválaszolásának előkészítése, - elnöki tájékoztató elkészítésének koordinálása, jogszabály tájékoztatás, - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ellenőrzése, beszámoló elkészítése a teljesítésükről; b.) a bizottságok működésével kapcsolatos feladatai: - javaslatot készít a bizottságok szervezeti és működési szabályzatára, - előterjesztések készítése, törvényességi vizsgálata, - a bizottsági jegyzőkönyvek összegyűjtése, törvényességi ellenőrzés utáni megküldése a Közigazgatási Hivatal részére, - a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseinek nyilvántartása, továbbküldése a Közigazgatási Hivatal részére, - az Ügyrendi Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatok ellátása; c.) a megyei közgyűlés tisztségviselői és a főjegyző munkájának segítése körében előkészíti a megyei közgyűlés elnökének, alelnökeinek, főjegyzőjének hatáskörébe tartozó ügyeket, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását; d.) - a közgyűlési tagok testületi és képviselői munkájának jogi, szervezési, technikai segítése, információk biztosítása, - a képviselőcsoportok - igény szerinti - szervezési, technikai, ügyviteli segítése; e.) önkormányzati, szervezési feladatok: - ellátja a vagyonnyilatkozatok és a vagyonnyilatkozat-tétellel, illetve az ellenőrzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok technikai nyilvántartását, felelős a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért. - a megyei közgyűlés és szervei, illetve a hivatal belső szabályzatainak előkészítése, - a megyét érintő területszervezési ügyek előkészítése, - közmeghallgatás előkészítése, szervezése,

8 8 - az Ötv ában szabályozott felterjesztési jog gyakorlása során közreműködik a jogi álláspont kialakításában, - közreműködik a megyei önkormányzat hivatalához érkezett panaszok, közérdekű bejelentések, egyéb ügyek elintézésében, - a megye címerének és zászlajának használatával kapcsolatos engedélyezés előkészítése, - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj odaítélésével, átadásával kapcsolatos előkészítő feladatok, - közreműködik jogszabály-tervezetek véleményezésében, - a társirodák anyagai alapján elkészíti a hivatali munkatervet, - a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás, szakmai segítségnyújtás, tapasztalatcserék, önkormányzati fórumok szervezése, - kapcsolattartás a társadalmi és tömegszervezetekkel, szakmai kamarákkal, az országgyűlési képviselőkkel, a decentralizált megyei szervezetekkel, a Közigazgatási Hivatallal, - közreműködik a sajtókapcsolatok szervezésében, - rendezvények, értekezletek előkészítése, szervezése, - információs háttéranyagok készítése, továbbítása, koordinálása, - népi kezdeményezés, megyei népszavazás előkészítése, lebonyolítása, - a megyei főjegyző hatáskörébe tartozó, országgyűlési képviselői és helyi önkormányzati képviselői választással kapcsolatos feladatok ellátása, - a bírósági ülnökök választásában közreműködés, - a közgyűlési iroda keretében, szakmai felügyelete mellett működő központi iktató iroda látja el a hivatal ügyiratkezelési szabályzatában rögzített feladatokat; f.) jogi tevékenység: - a hivatali működés törvényességének a biztosítása, - a települési önkormányzatok részére igény, kérés alapján jogi tanácsadás, - véleményezi az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló rendelet-tervezetet, az eseti vagyonhasznosítási szerződéseket, - feladatkörében szerződéseket, szabályzatokat készít, - közreműködik társulások, gazdasági társaságok alapításának, alapítványok létrehozásának jogi előkészítésében, jogi képviselet ellátásában, - ellátja a közgyűlés és a hivatal szerződései törvényességi felülvizsgálatát, - részt vesz az önkormányzati intézmények komplex vizsgálatában (általános törvényességi felügyelet). Művelődési és Népjóléti Iroda feladatai: a.) egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: - a megyei önkormányzat egészségügyi, szociális és gyermek- és ifjúságvédelmi intézményei irányításával kapcsolatos szervezeti, személyzeti, munkáltatói és szakmai döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai felügyelete, ellenőrzése, - a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása, - az állami gondoskodás alatt álló gyermekek gondozásának, nevelésének, oktatásának szervezése, területi ellátásuk koordinálása, - az egyes szakosított szociális ellátási formák (ápolást, gondozást és rehabilitációt nyújtó intézmények) működtetése, a szociális otthonokban folyó gondozói munkának, a települési önkormányzatok szociális tevékenységének összehangolása,

9 9 - előkészíti a megyén kívüli szociális otthoni elhelyezési kérelmek és a gondozási díjak elengedésével, mérséklésével kapcsolatos kérelmek elbírálását, - az egészségügyi és szociális beruházások, a rekonstrukciók, az ágazati fejlesztések tervezésének, a gép-műszer beszerzések szakmai programjának előkészítése, véleményezése, - együttműködik a módszertani feladatok ellátására kijelölt szakosított intézmény vezetőjével, segíti az "ESÉLY" Szociális Alapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont képzési, továbbképzési, módszertani munkáját, - megyei rendezvények, szakmai fórumok szervezése, - országos, megyei, térségi egészségügyi és szociális programok véleményezése, elemzések készítése, - kapcsolattartás a nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás szerveivel, - segíti az egészségügyileg és szociálisan hátrányos helyzetű csoportok érdekvédelmi szervezeteinek munkáját, - a megyei drogmegelőzési cselekvési programban foglaltak megvalósulásának elősegítése, koordinálása, bizonyos időszakonkénti áttekintése. - a megyei ifjúságpolitikai koncepcióban foglaltak megvalósulásának elősegítése, koordinálása, bizonyos időszakonkénti áttekintése. - jóváhagyás előtt véleményezi az intézmények SZMSZ-át, vizsgálja egyéb szabályzataikat, - ágazati jogszabály-tervezeteket, jogszabályokat véleményez; b.) közoktatási, művelődési, sport feladatok: - a megyei önkormányzat közoktatási, szakoktatási, közművelődési, levéltári, múzeumi, pedagógiai szolgáltató és sport intézményei irányításával kapcsolatos szervezeti, személyzeti, munkáltatói, szakmai döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának szakmai felügyelete, ellenőrzése, - jóváhagyás előtt véleményezi az intézmények SZMSZ-át, vizsgálja egyéb szabályzataikat, - a középfokú iskolai felvételekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység; ellátja a beiskolázással, pályaválasztással kapcsolatos megyei koordinációs tevékenységet, - elbírálásra előkészíti a tanulói jogviszony és a tanulók egyéb ügyeivel kapcsolatos döntések jogorvoslati kérelmét, - az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek alapfokú oktatásának szervezése, - a fogyatékos gyermekek óvodai, alapfokú iskolai és diákotthoni, valamint szakiskolai ellátásának szervezése, területi koordinációja, - ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat éves fordulóival kapcsolatos feladatokat: megyei kiegészítő támogatás felosztásának előkészítése, on-line adatrögzítés, - ellátja a megyei tehetséggondozó ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart az ösztöndíjas hallgatókkal, - a nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése. - a megyei rendezvények, szakmai tanácskozások, fórumok szervezése, közreműködés szakmai közösségek munkájában, - kezdeményezi a közoktatás területén társulások létrehozását, igény esetén koordinálja az önkormányzatok közoktatási és művelődési tevékenységét,

10 - a megyei közoktatási együttműködési megállapodás szerint egyedi segítséget nyújt igény esetén a helyi önkormányzatoknak, azok oktatási, művelődési intézményeinek, megyei szintű statisztikai elemzéseket, szakmai vizsgálatokat végez, - kapcsolatot tart a szakképzés területén a különböző kamarákkal, Munkaügyi Központtal, a MTESZ-szel stb., - részvétel a Megyei Szakképzési Bizottság munkájában. - részt vesz a megyei intézmények iskolaszékeinek munkájában, - körzeti szolgáltatást ellátó intézmény működési területének, képzési irányainak megállapítására javaslattétel, koordináció, - az ifjúsági érdekképviseleti tevékenység koordinálásában való közreműködés, - az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolat építése, az együttműködés segítése, - a megyei sportélet koordinálásában való közreműködés, - sportszervezési feladatok ellátása, - megyei szintű művészeti, irodalmi események, kiállítások, tudományos konferenciák, előadások, programok szervezése, irodalmi, művészeti és tudományos kiadványok megjelentetése, - kapcsolattartás a megye művészeti, kulturális, népművészeti, képző- és iparművészeti szervezeteivel, - közreműködik - igény szerint - az egyházakkal való kapcsolattartásban, segíti az etnikai kisebbséggel összefüggő önkormányzati feladatok ellátását, - kapcsolattartás és együttműködés az egyházi és karitatív szervezetekkel, fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel. - szervező, koordinatív munka a kisebbségi feladatok ellátásának segítése érdekében. - közreműködik a szakterületeit érintő alapítványok létrehozásában, működésében, - véleményezi az ágazatot érintő jogszabály-tervezeteket, jogszabályokat, - ellátja az Oktatási, Kultúrális és Vallásügyi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat. Térségfejlesztési és Külügyi Iroda feladatai: 10 - a területfejlesztési szakmai feladatok ellátása, a települési, megyei, kistérségi, regionális és országos fejlesztési elképzelések összehangolása, a megyei érdekek képviselete, - a megye és kistérségei területi érdekképviseleti funkcióihoz kötődő elemző, döntéselőkészítő, szervező és végrehajtó tevékenység, - koncepciók és programok készítése, az elkészítés irányítása, koordinálása, segítése a megye teljes területére és egyes térségeire kiemelten: - területfejlesztési koncepció - középtávú területfejlesztési stratégiai program, - agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program, - közlekedésfejlesztési koncepció és program, - turizmusfejlesztési koncepció és program, - környezetvédelmi program, - hulladékgazdálkodási terv, - energiaellátási koncepció, - a megye és kistérségei társadalmi-gazdasági fejlődésének segítése elemző, koordinációs, integrációs, információs és forrásfeltáró feladatok ellátása, - a megye társadalmi-gazdasági folyamatainak és azok térségi vonatkozásainak folyamatos elemzése,

11 - a közlekedési, hírközlési, vízügyi, kommunális, környezet- és természetvédelmi, valamint az épített környezet védelmével és a műemlékvédelemmel kapcsolatos koordinációs és érdekképviseleti feladatok ellátása, - az energiaellátás megyei feladatainak koordinálása, a megyei önkormányzati intézmények energiagazdálkodásának irányítása, segítése, különös tekintettel a megújuló energiák hasznosítására, - a megyei főépítészi feladatok ellátása, területrendezési feladatok végzése, szervezése, - részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, - a megyei és regionális infrastruktúra helyzetének figyelemmel kísérése, a fejlesztési stratégia kialakításának, illetve a konkrét fejlesztési elképzelések kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, közreműködés ezek koordinálásában elsősorban a közúthálózat, a vízi közmű hálózatok, az ár- és belvízvédelem és a kommunális feladatok terén, - a befektetési és vállalkozásösztönzési tevékenység ellátása, - a településközi, a kistérségi és a megyék közötti együttműködésből, kapcsolattartásból eredő megyei feladatok ellátásának biztosítása, - a megyei önkormányzat terület-, infrastruktúra-, Európai Uniós- és nemzetközi kapcsolatok fejlesztési célú alapokkal, keretekkel és alapítványaival kapcsolatos szakmai, döntés előkészítő és koordinációs feladatainak ellátása, - a megyei önkormányzat képviseletében közreműködés egyes nemzetközi-, interregionális- és területfejlesztési célú szervezetekben, vállalkozásokban, általános kapcsolattartás a szakmai kamarákkal, a megye vállalkozói, gazdálkodói szférájával, - a megyei önkormányzati tulajdoni érdekeltségű gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének szakmai és általános felügyelete, kiemelten az idegenforgalom és a természetvédelem terén, - a fűtéstechnikai szolgáltatások szakmai felügyelete, - gazdasági társasági döntésekhez stratégia kialakítására javaslattétel, - közreműködés gazdasági társaságok, intézmények, társulások, alapítványok létrehozásában, az önkormányzati vagyon hasznosításának közgazdasági megalapozásában, - a települési önkormányzatok, illetve ezek térségi szövetkezései részére folyamatos szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, pályázati koordináció, - a szakterületéhez tartozó tevékenységi körű önkormányzati társulásokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenységének segítése, - a megyei idegenforgalmi fejlesztések összehangolása, az idegenforgalmi értékek feltárása, az idegenforgalmi marketing és információs tevékenység szakmai irányítása, az érdekegyeztető feladatok ellátása, - a megyei önkormányzat nemzetközi partnerkapcsolatainak ápolása, fejlesztése, két- és többoldalú nemzetközi programok menedzselése, - Európai Uniós információk összegyűjtése, széleskörű megismertetésének biztosítása, a megyei Európai Információs Pont szakmai irányítása, - hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, - uniós pályázatokra benyújtandó dokumentumok elkészítésének, illetve az ilyen témákban kiírandó megyei pályázatok elkészítésének koordinálása, program-menedzselés, - a nemzetközi és ezen belül az uniós kapcsolatok menedzselésével összefüggő adminisztrációs tevékenységeinek ellátása, - a Gazdasági Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Belső Ellenőrzési Csoport feladatai: 11

12 12 - a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) kiépítésének, működésének és a jogszabályoknak, szabályzatoknak való megfelelőségének vizsgálata, - a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének, ezen keresztül az önkormányzat rendelkezésére álló források felhasználásának, szabályszerűségének, szabályozottságának, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése, - a gazdálkodás, a vagyongyarapítás és megóvás, valamint az elszámolások megbízhatóságának ellenőrzése, - a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapítások és ajánlások megfogalmazása az ellenőrzött szerv vezetője számára a működés eredményességének növelése, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, - a jogszabályi rendelkezések és a szakmai szabályok alapján a megbízhatósági ellenőrzések elvégzése, - az ellenőrzési jelentések és intézkedési tervek alapján megtett intézkedések, illetve azok végrehajtásának nyomon követése. 3. a.) Közvetlen elnöki irányítás mellett tevékenykedik: - Elnöki Kabinet Iroda: = vezetője: ellátja a tisztségviselői koordináció feladatait, = kapcsolattartás a tömegtájékoztatási eszközök képviselőivel. = tisztségviselői adminisztráció: titkárnői, leírási, nyilvántartási és egyéb feladatok. - Védelmi Titkárság: ellátja a védelmi igazgatás feladatait, továbbá segíti a megyei közgyűlés elnökének az Ötv. 7. -a szerinti államigazgatási feladatai ellátását. b.) közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett tevékenykednek: - Elnöki Kabinet Iroda vezetője: a személyzeti és a munkaügyi referensi feladatok ellátásában, amelynek keretében feladata a megyei közgyűlés, a közgyűlés elnöke és a főjegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói döntések előkészítése, végrehajtása; a személyi anyagok és nyilvántartások vezetése, a hivatal dolgozói továbbképzésének, vizsgáztatásának szervezése, - Épületüzemeltetési Csoport. c.) Közvetlen főjegyzői irányítás mellett tevékenykedik: - Belső Ellenőrzési Csoport: az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről gondoskodik a külön főjegyzői rendelkezésben foglaltak szerint, - főjegyzői adminisztráció: titkárnői, leírási, nyilvántartási és egyéb feladatok. 4. Az Elnöki Kabinet Iroda feladata a tisztségviselők és a Hivatal feladat-ellátásához kapcsolódó gépjárművek irányításának, üzemeltetésének biztosítása. V. 1. Képviselet: A hivatal működési szabályai

13 a.) a hivatalt a főjegyző, az aljegyző, valamint az általuk megbízott köztisztviselő jogosult képviselni, b.) jogi képviseletet a jogi képviseletről rendelkező jogszabályokban felhatalmazott személyek jogosultak ellátni, c.) a hivatal belső működése során az irodát az irodavezető, távollétében az irodavezetőhelyettes jogosult képviselni. 2. Kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, valamint a kiadmányozás rendje: 3. 3 A kötelezettségvállalás és ellenjegyzés, valamint a kiadmányozás rendjét a közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző intézkedési körüknek megfelelően külön szabályozza. 4. Ügyiratkezelés, bélyegzők használatának rendje: A hivatali ügyiratkezelési szabályokat, bélyegzők használatának a rendjét külön főjegyzői rendelkezés tartalmazza. A hivatal köztisztviselői, ügykezelői felelősek a munkakörükbe tartozó ügyek elintézéséért, a rájuk bízott ügyiratok kezeléséért, a határidők betartásáért. 5. Munkarend, ügyfélfogadás rendje: 13 a.) - A Megyei Önkormányzati Hivatal munkarendje: hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart. az Épületüzemeltetési Csoport munkarendje: hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart. b.) Az önkormányzati hivatal félfogadási rendje: hétfő, kedd, csütörtök: óráig, szerdán: óráig tart, pénteken nincs félfogadás. A tisztségviselők és a főjegyző felváltva hetente szerdai napon óráig tartanak ügyfélfogadást. c) Az irodavezetők gondoskodnak arról, hogy a fogadónapokon az iroda feladatkörébe tartozó kérdésekben felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintéző rendelkezésre álljon. d.)az országgyűlési képviselőket, a megyei közgyűlés tagjait, a közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjait, a helyi önkormányzatok tisztségviselőit, a központi közigazgatási szervek képviselőit soron kívül kell fogadni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni. 3 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Szabályzatáról szóló 14/2000. (VI.30.) KR.sz. rendelet hatályba lépésével a hivatali belső ellenőrzésről, intézményi komplex ellenőrzésről szóló 3. pont hatályon kívül helyezésre került.

14 14 6. Szabadság igénybevételének rendje: A szabadság engedélyezése az irodák dolgozói esetében az irodavezető, irodavezetőknél a megyei főjegyző hatáskörébe tartozik. A szabadságot a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a hivatal működőképességének figyelembevételével kell kiadni. 7. A helyettesítés rendje: A hivatal dolgozói munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. 8. A dolgozók jogainak érvényesülése: A tisztségviselők, a főjegyző és az irodavezetők: a.) A hivatali szakszervezettel együttműködnek. Ennek keretében: - tevékenységüket elősegítik, - észrevételeiket, javaslataikat megvizsgálják, - álláspontjukat és indokaikat közlik. b.) Véleményt kérnek a köztisztviselők anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeit érintő, a hivatal tekintetében készülő döntés-tervezetekről. c.) Elősegítik a jogszabályokban a szakszervezetek részére biztosított jogok érvényesülését. 9. Technikai feltételek: A közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett működő Épületüzemeltetési Csoportot csoportvezető irányítja. A csoportvezető gondoskodik a testületi ülések, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal munkavégzése tárgyi, technikai feltételeinek biztosításáról; az irodaházak épületeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetési, felújítási, karbantartási feladatai ellátásáról; kiállítások, rendezvények szervezéséről, rendezéséről, lebonyolításáról. A hivatal gépkocsijainak igénybevétele az irodák igénybejelentése alapján történik. Az irodavezetők, valamint az iroda dolgozói hivatali utazásukhoz jogosultak saját gépkocsit használni, amelyet az irodavezetők esetében a főjegyző, az iroda dolgozói tekintetében az irodavezetők engedélyeznek. Az önkormányzati hivatal nyomdai munkákra vonatkozó megrendeléseit a hivatali nyomda teljesíti. A gépkocsi és a hivatali nyomda igénybevétele, valamint a hivatali munka során általános követelmény a takarékosság, a racionális megoldást kereső magatartás. VI. Vegyes rendelkezések Jelen szabályzatban foglaltak hatályosulását a közgyűlés elnöke, valamint a főjegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, az indokolt változtatások érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

1. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladat- és hatáskörei, helyettesítés rendje

1. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladat- és hatáskörei, helyettesítés rendje 1. sz. függelék A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladat- és hatáskörei, helyettesítés rendje 1 I. Jegyző 1.) Jogállása, felelőssége, hatásköre A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben