A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013.

2 7.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Szenátusának 501/2013. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme: Gi.2013.ME Miskolc-Egyetemváros 2013.

4 Oldalszám: 4 Tartalomjegyzék Fejezet- Fejezetcím Old. Vált. Bevezetés szám szám szám dátuma I. Bevezető rész A szabályzat területi hatálya kiterjed A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed II. A környezetvédelmi tevékenység rendszere Környezetvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatkörei és kötelességei III. Környezetvédelmi oktatás, továbbképzés A dolgozók előzetes környezetvédelmi oktatása Hallgatók oktatása A környezetvédelmi felelősök oktatása, továbbképzése IV. Környezetvédelmi ellenőrzés, környezetvédelmi szemle 9. V. Hulladékkezelés Települési szilárd hulladék elhelyezés, gyűjtés, szállítás A hulladék szelektív gyűjtése Intézményi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, megsemmisítése Építési, felújítási, bontási tevékenységből származó hulladékok kezelése Hulladékkezelés adminisztrációs feladatai VI. Levegőtisztaság védelem Helyhez kötött légszennyező pontforrások Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatás

5 Oldalszám: 5 VII. VIII. IX. Víz- és talajvédelem Rendkívüli események Záró rendelkezések Függelék és melléklet jegyzék Mellékletek

6 Oldalszám: 6 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1. 1 A szabályzat célja: a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) tevékenységének - a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló - szabályozása, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény előírásainak figyelembevételével. Meghatározza azokat a feladatokat, amelyek ellátásával az Egyetem tevékenysége során keletkező, környezetre káros szennyeződések és ártalmak feltárhatók, megelőzhetők, csökkenthetők, ill. megszüntethetők. Környezetvédelmi Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) alapját a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, (Kvtv.) a hulladékgazdálkodásról szóló évi CLXXXV. törvény, (Ht.) a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a kémia biztonságról szóló évi XXV. törvény, valamint az ezek végrehajtására vonatkozó kormány és szakminiszteri rendeletek alkotják A szabályzat területi hatálya kiterjed: Az egyetem üzemeltetésében, kezelésében lévő valamennyi területre és létesítményre, beleértve a PPP konstrukcióban üzemeltetett létesítményeket A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel: közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban álló személyekre. A Környezetvédelmi Szabályzat előírásait alkalmazni kell az egyetem területén tartozkódó harmadik személyekre is A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: Az Egyetem tevékenységéből adódó környezetterhelésre, környezeti ártalmak megakadályozásának, illetőleg csökkentésének szabályozására, megadja a környezethasználati tevékenység végrehajtásához szükséges környezetigazgatási szervezet felépítését, a szervezet résztvevőinek feladat- és hatáskörét. II. A környezetvédelmi tevékenység rendszere A környezetvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatkörei és kötelességei A Szabályzat az egyetemre vonatkozó környezetvédelmi feladatokat, azok megvalósításához szükséges hatáskört és felelősséget az alábbiakban rögzíti: 1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

7 Oldalszám: Az egyetemi szintű környezetvédelmi feladatokat a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság szervezetén belül az Ellátási és Biztonságszervezési Osztály (továbbiakban EBSZO) végzi A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok egyetemi felső vezetői szintű irányítását átruházott hatáskörben a gazdasági főigazgató látja el az alábbiak szerint: a. Felelős az Egyetem egész területén a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban és a jelen szabályzatban foglaltak érvényre juttatásáért, a környezetvédelmi szervezet hatékony működéséért. b. Biztosítja a környezetvédelmi előírások teljesítéséhez szükséges személyi, anyagi és műszaki feltételeket. c. A kommunális, az újrahasznosítható, és a veszélyes hulladék elszállításáról külső gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések keretében gondoskodik. d. 5 e. 6 Gondoskodik arról, hogy a a külső kivitelezők, szolgáltatók a tevékenységük során a rájuk vonatkozó mértékben az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatában meghatározottakat megismerjék, és azt munkájuk során betartsák. f. Szándékos környezetszennyezés, környezeti ártalom okozása esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez az SZMSZ II. kötetben, illetve a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltak szerint. g. Az Egyetem új létesítményeinek beruházása során, a felújítások alkalmával a tervezés fázisában, valamint a már működő létesítmények üzemeltetése során biztosítja a környezetvédelmi előírások érvényre jutását. h. 7 Gondoskodik arról, hogy a környezetvédelmi szabályzatban foglaltak az Egyetemen tevékenykedő idegen gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződésekben is érvényesítésre kerüljenek A szervezeti egységek vezetői 8 Közvetlenül felelősek az irányításuk alá tartozó munkaterület környezetvédelmi helyzetéért, a környezetvédelmi előírások végrehajtásáért, betartásáért.. a. A környezetvédelmi feladatok szervezeti egységen belüli ellátása érdekében helyi környezetvédelmi felelőst nevez ki. A kinevezésről írásban tájékoztatja a kinevezett felelőst, valamint az EBSZO környezetvédelmi megbízottját. A Megbízást a környezetvédelmi felelős feladatkör ellátáshoz az 1. számú melléklet tartalmazza. b. Biztosítják a helyi környezetvédelmi felelős környezetvédelmi oktatáson, továbbképzésen való részvételét. 5 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

8 Oldalszám: 8 c. Biztosítják a Környezetvédelmi Szabályzat szervezeti egységre vonatkozó előírásainak betartásához szükséges anyagi, tárgyi feltételeket. d. Gondoskodnak a környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások, valamint az Anyagmérleg határidőre történő elkészítéséről. e. Gondoskodnak arról, hogy az általuk irányított szervezeti egységek dolgozói ismerjék és végrehajtsák a Környezetvédelmi Szabályzat előírásait. f. A környezetvédelmi szabályok megsértése estén személyes felelősségre vonást alkalmaznak. g. Együttműködnek a környezetvédelmi ellenőrzések zavartalan lebonyolításában. h. Szervezeti egységüknél, a környezetre kiható átalakítás, technológiai módosítás, tevékenység megkezdése előtt tájékoztatják az EBSZO-t. i. Részt vesznek (akadályoztatásuk esetén döntési, intézkedési jogkörrel felruházott felelősük képviseli) a szervezeti egységük területén tartott szemléken, ellenőrzéseken, gondoskodnak az észlelt hiányosságok, szabálytalanságok határidőre történő megszüntetéséről. j. Gondoskodnak arról, hogy a szervezeti egységüknél alkalmazottak a munkakörükhöz szükséges környezetvédelmi ismereteket elsajátítsák. k. Gondoskodik a szükséges környezetvédelmi dokumentációk beszerzéséről új létesítmény, gép, berendezés stb. üzembe helyezése (használatbavételi eljárás) előtt Az EBSZO osztályvezető Koordinálja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. a. Elkészíti az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatát, gondoskodik annak évenkénti felülvizsgálatáról, illetve jogszabályváltozás estén kezdeményezi annak módosítását. b. A Biztonságszervezési Csoport útján megszervezi az Egyetem szervezeti egységeinek környezetvédelmi ellenőrzését. c. Biztosítja az Egyetemen történő fejlesztések, beruházások, felújítások, beszerzések környezetvédelmi vonatkozású - a hatályos jogszabályokban foglalt - követelmények teljesítését. d. Gondoskodik az egyetem egészére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő elkészítéséről. e. Ellenőrzi a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések meglétét, érvényességét. f. Részt vesz a környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozókkal kötött szerződések szakmai előkészítésében. Figyelemmel kíséri a szerződésekben megfogalmazott kötelezettségvállalások teljesítését, az attól történő eltérés esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. g. Kezdeményezi a környezetvédelmi tevékenységhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek biztosítását. h. Rendszeresen kapcsolatot tart a hatóságokkal a környezetvédelmi megbízotton keresztül Az egyetemi környezetvédelmi megbízott a. Koordinálja, és szakmailag segíti a szervezeti egységek környezetvédelmi tevékenységét. b. Gondoskodik a szervezeti egységek környezetvédelmi felelőseinek oktatásáról. 9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

9 Oldalszám: 9 c. Gondoskodik a környezet védelméről szóló jogszabályok egyetemre vonatkozó előírásainak betartásáról, betartatásáról. d. Szüksége esetén előkészíti a Környezetvédelmi Szabályzat módosítását.. e. Gondoskodik a Szabályzat és a hatályos jogszabályok szervezeti egységeket érintő környezetvédelmi előírásainak betartásáról. f. Szabálytalanság észlelése esetén az osztályvezető értesítése mellett - jogosult önállóan intézkedni. g. Napi rendszerességgel ellenőrzi a kommunális hulladékgyűjtők környezetét, állapotát, folyamatosan kapcsolatot tart a hulladékszállítást végző céggel. h. Részt vesz a hatósági környezetvédelmi ellenőrzéseken, üzembe helyezési eljárásokon. i. Felméri a környezetszennyező munkahelyeket és forrásokat, szükség esetén javaslatokat tesz műszeres mérések elvégzésére. j. Javaslatot tesz a korszerű hulladéktárolási és szállítási lehetőségekre, a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésére. k. Koordinálja, összesíti a szervezet egységek környezetvédelmi felelősei által megküldött nyilvántartásokat, adatlapokat, bizonylatokat, Anyagmérleget, egyéb dokumentumok naprakész állapotban tartását, gondoskodik megőrzésükről. l. Elkészíti a szükséges jelentéseket a szervezeti egységek részjelentései (anyagmérleg)alapján m. A Biztonságszervezési Csoport által tartott szemlék keretében ellenőrzi a környezetvédelmi feladatok teljesülését. n. Szakmai segítséget nyújt az Egyetemen történő fejlesztések, beruházások, felújítások, beszerzések környezetvédelmi vonatkozású - követelményei teljesítéséhez. o. Elkészíti a környezetvédelemmel kapcsolatos éves adatszolgáltatásokat, jelentéseket, gondoskodik azok határidőre történő elküldésről. p. Igény esetén segítséget nyújt a dolgozók környezetvédelmi oktatásában. q. Szakmai segítséget nyújt az új munkavállalók, hallgatók környezetvédelmi oktatási tematikájának összeállításában. r. Továbbképzést tart a környezetvédelmi felelősök részére. s. Részt vesz szakmai fórumokon, tanfolyamokon, továbbképzéseken. t. Környezetvédelmi vészhelyzet, ill. rendkívüli esemény esetén értesíti a környezetvédelmi hatóságot és az ÁNTSZ illetékes intézetét. A hatóságok utasítása szerint eljárva, a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve, részt vesz a vészhelyzet megszüntetésében. u. Évente egy alkalommal írásban beszámol az egyetemen folyó környezetvédelmi tevékenységről, a Biztonságszervezési Csoport éves jelentésének megfelelően. v. Hatósági bejelentésre helyileg szervezi az Egyetem szervezeti egységeinek környezetvédelmi ellenőrzését A szervezeti egységek környezetvédelmi felelősei A környezetvédelmi feladatok összefogására, koordinálására a szervezeti egységeknél környezetvédelmi felelőst szükséges megbízni. A feladatot a kijelölt méreg/vegyszerfelelős is elláthatja. Amennyiben nincs megbízott felelős, a szervezeti egység vezetője felel a környezetvédelmi feladatok egységre háruló megvalósításáért. A környezetvédelmi felelős a szervezeti egység vezetőjének írásos megbízása alapján, - munkaköri feladatainak ellátása mellett - látja el az alábbi feladatokat: 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

10 Oldalszám: 10 Kapcsolatot tart, és együttműködik a környezetvédelmi megbízottal, szükség szerint konzultálnak. Szervezi, és rendszeresen ellenőrzi a szervezeti egység környezetvédelmi feladatainak végrehajtását. Adatszolgáltatással segíti a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi jelentések elkészítését. A környezetvédelmi megbízott által tartott környezetvédelmi ellenőrzéseket és a bejárásokat aktív részvételével segíti. Kezdeményezi az egység vezetőjénél az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszűntetését. Részt vesz a munkavállalók/hallgatók környezetvédelmi szemléletének formálásában, a környezetvédelmi oktatásokon. A szervezetei egység munkatársainak környezetvédelmi oktatást tart évente legalább egyszer a környezetvédelmi megbízott útmutatási szerint. Az oktatás meglétéről jelentést készít, amit megküld a környezetvédelmi megbízott részére Egyetemi közalkalmazottak, hallgatók, valamint külső partnerek a. A közalkalmazottak, és a gyakorlati oktatáson, gyakorlaton részt vevő hallgatók kötelesek megismerni, elsajátítani, és betartani az általános, és a munkakörükkel összefüggő környezetvédelmi előírásokat. b. Bármilyen, a környezetre ártalmat jelentő rendellenességet kötelesek jelenteni az EBSZO-nak. c. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése során be kell tartaniuk jelen Szabályzat rendelkezésein túl, a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályokat, melyeket a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatok írnak elő. III. Környezetvédelmi oktatás, továbbképzés 3. A környezetvédelmi oktatás célja, hogy minden dolgozó és hallgató megismerje a környezetvédelmi feladatokat, előírásokat A dolgozók előzetes környezetvédelmi oktatása a. Munkába álláskor minden dolgozót meg kell ismertetni az egyetemre vonatkozó, és a munkakörükhöz kapcsolódó környezetvédelmi feladatokkal. b. Az oktatást az előzetes munka- és tűzvédelmi védelmi oktatás keretében szükséges megtartani. Igény esetén az előzetes elméleti oktatást a környezetvédelmi megbízott tartja. A dolgozók elméleti környezetvédelmi oktatásának tematikáját a Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. c. Amennyiben a munkakör jellege indokolja, a gyakorlati képzést a munkavégzés helyszínén a munkába álláskor, a dolgozó közvetlen munkahelyi vezetője, vagy az egység környezetvédelmi felelőse tartja. 12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

11 Oldalszám: 11 d. A környezetvédelmi oktatás dokumentálása a munkavédelmi oktatás dokumentálásával együtt a munkavédelmi oktatási naplóban történik a tematika megjelölésével, melyet az alkalmazottak és a hallgatók aláírásukkal igazolnak Hallgatók oktatása A hallgatók környezetvédelmi oktatásáról az alábbiak szerint kell gondoskodni: Minden évben az I. évfolyam hallgatói részére, a beiratkozáskor, az EBSZO által összeállított írásos tájékoztatót adunk ki, amely tartalmazza a munka- tűz és katasztrófavédelmi oktatás mellett a legfontosabb környezetvédelmi tudnivalókat is. A gyakorlati képzések előtt a szükséges környezetvédelmi oktatás megtartásáért a gyakorlatot vezető oktató felel. Az oktatás megtörténtét a hallgatók a munkavédelmi naplóban aláírásukkal igazolják A környezetvédelmi felelősök oktatása, továbbképzése Az EBSZO által megszervezett és megtartott időszakos konzultációkon, szakmai oktatásokon az újonnan kinevezett és a már kinevezett felelősök, feladatuk ellátásához környezetvédelmi oktatásban részesülnek. A környezetvédelmet érintő jogszabályi változások, új technológiák bevezetése esetén az EBSZO tájékoztatást ad, szükség esetén továbbképzést tart. IV. Környezetvédelmi ellenőrzés, környezetvédelmi szemle A környezetvédelmi ellenőrzés kiterjed a környezetet igénybevevő, terhelő, veszélyeztető, illetve szennyező tevékenységek vizsgálatára. Az EBSZO Biztonságszervezési Csoportja az éves ellenőrzési tervében meghatározott szervezeti egységeknél szemlét tart, melynek része a környezetvédelmi ellenőrzés is. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor soron kívüli szemlét kell tartani. A szemle időpontját a csoportvezető előzetesen egyezteti az érintett egységek vezetőivel. Az ellenőrzésen a szervezeti egység részéről annak vezetője vagy az általa kijelölt, intézkedésre jogosult megbízottja, a munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott és az egység környezetvédelmi felelőse köteles részt venni. A környezetvédelmi ellenőrzés szempontjait a 3ámú melléklet tartalmazza. 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

12 Oldalszám: 12 V. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Az egyetem szervezeti egységei kötelesek a tevékenységük során képződő hulladékok kezeléséről a jelen Szabályzatban meghatározott módon gondoskodni. A hulladékgazdálkodás komplex tevékenység, mely magába foglalja az Egyetem különböző tevékenysége során keletkező mindenféle típusú hulladék keletkezésének felügyeletét, megfelelő módon történő gyűjtését, tárolását, ártalmatlanítását és /vagy hasznosítás céljából történő átadását. A környezetkímélő hulladékgazdálkodás az alábbi alapelvek, és prioritások figyelembe vételét jelenti: Az egyetem minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy a keletkező hulladék mennyisége és veszélyessége a lehető legkisebb legyen. A keletkező hulladékokat a lehető legnagyobb arányban hasznosítani kell. A Ht. prioritása szerint az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az Egyetemen anyagában történő hasznosításra kell átadni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék olyan hulladék, amelyet a fajta és jelleg adott esetben típus szerint a képződés helyén elkülönítetten gyűjtenek, illetve ide nem tartoznak a vegyes hulladékok. Az újra használat, olyan művelet, melynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, melyre eredetileg szolgált. A vegyes hulladékot (háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól külön gyűjtőedényben gyűjtenek. A hulladékbirtokos (az Egyetem) a saját ingatlanán, telephelyén, illetve az általa jogszerűen használt ingatlanon, telephelyen képződött hulladékot az ingatlan területén, illetve a telephelyen így különösen a munkahelyi gyűjtőhelyen vagy üzemi gyűjtőhelyen hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyűjtheti. Törvény, kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet a hulladékbirtokost (az egyetemet) kötelezheti a hulladék meghatározott anyagfajta így különösen a papír, fém, műanyag biológiailag lebomló, építési-bontási, illetve üveg vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére, a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá arra, hogy az ilyen módon előzetesen válogatott hulladékot a közszolgáltatónak vagy agy hulladékkezelőnek átadja. A hulladékkezelő, a kereskedő és a közszolgáltató a hulladék birtokbavételével a hulladék tulajdonosává válik. Jogszabályban meghatározott esetekben a hulladékká vált terméket a hulladékbirtokos (az egyetem) az átvételre kötelezettnek adja át. 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

13 Oldalszám: 13 Hulladéknak kell tekinteni mindazokat a tárgyakat, vagy anyagokat: amelyeket annak birtokosa tovább használni már nem tud, amelytől megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. A HT. szerint, a hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak, hasznosítottnak kell tekinteni. Nem minősül hulladéknak. Az újrahasznosításra átadott eszköz (pl. más gazdálkodó szervezetnek, illetve magánszemélynek eladott számítógép, bútor, műszer stb.). A többszöri töltésre alkalmas csomagoló anyagok (üvegek, hordók, ballonok) vagy pl. az újratölthető nyomtató patronok, festékkazetták mindaddig, amíg a töltő cég és a felhasználó között folyamatosan forgalomban vannak. Az Egyetemen általában/leggyakrabban előforduló hulladékok listáját a Szabályzat 4. számú melléklet tartalmazza. A hulladékkezelési tevékenységek közül az Egyetem feladatkörébe a hulladék gyűjtése, és elszállíttatása, illetve megsemmisítésre/hasznosításra történő átadása tartozik. Ezen feladatának az alábbiak szerint tesz eleget: Települési szilárd hulladék (háztartási jellegű hulladékok) elhelyezés, gyűjtés, szállítás Az egyetem települési szilárd hulladéknak minősülő intézményi hulladékot az AVE Miskolc Kft., mint közszolgáltató, az egyetemmel kötött szerződésben foglaltak szerint szállítja el ártalmatlanítás céljából.. A szerződés lehetőséget biztosít az alkalmankénti többlethulladék gyűjtésére és elszállítására is (rendezvények, lomtalanítás, stb.). Az erre irányuló igényeket előzetesen be kell jelenteni az EBSZO-nak. A gyűjtés 1,1 m 3 -es műanyag tolótetős, kerekes gyűjtőedényekben történik. A gyűjtőedények kihelyezéséről, évenkénti tisztításáról a szolgáltató gondoskodik. A szolgáltató az általa elszállított települési szilárd hulladék kezeléséért teljes felelősséget vállal. Az egyetemen elhelyezett kommunális hulladék tárolóedények lakattal zártak. A tárolóedények kulcsait a portákon, és a Diszpécserközpontban helyeztük el. A kommunális hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag a háztartási hulladéknak minősülő, nem elkülönítetten gyűjtött hulladékot szabad elhelyezni. 18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

14 Oldalszám: A hulladék szelektív gyűjtése A hulladékokat, a keletkezés helyén hasznosítható, és más-más módon kezelendő hulladékfajták szerint kell gyűjteni. A szelektíven gyűjtött hulladékfajtákat a számukra kijelölt edényzetben, az arra kialakított tároló helyen kell a környezetet nem veszélyeztető módon ideiglenesen tárolni. A különböző típusú hulladékok tárolását szolgáló gyűjtőedényeket, konténereket eltérő jelöléssel megkülönböztettük. Az alábbiakban felsorolt hulladékfajták szelektív gyűjtése kötelező, azokat a kommunális hulladékba helyezni tilos Az egyetemi szelektív gyűjtés során keletkező nem veszélyes hulladékok A papír szelektív gyűjtése A kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében az egységeknél a papírhulladékot külön kell gyűjteni és az egyetem területén elhelyezett szelektív papírgyűjtő konténerekbe kell elhelyezni. A takarítást végző hivatalsegédek, illetve a Központi Takarítószolgálat dolgozói kötelesek az egységeknél a külön gyűjtött papír hulladékot a kültéri papírgyűjtő konténerben elhelyezni. 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

15 Oldalszám: 15 Zárt papírgyűjtő konténerek az egyetem alábbi területein kerültek kihelyezésre: Konténer helye Kulcs felvétel 1. A/1 és A/3 épület közötti Diszpécser Központból (III. előadó) (földszinti büfé) parkoló 2 A/2 épület laborszárny A/2 porta 3. C/1-B/1 épület mögötti parkoló A/4 főportán és a B/2 portán 4. Központi Könyvtár, Levéltár, A könyvtár gondnokánál Múzeum hátsó parkolójában 5. E/7 irodaház, Sokszorosító Üzem E/7 irodaház portáján hátsó kijáratánál 6. B/2 épület hátsó parkoló B/2 épület portáján 7. Egészségügyi Kar Az épület portáján 8. AFKI AFKI portán 9. Bolyai kollégium E/2- E/3 mögötti hátsó parkoló E/2 és az E/3 portán A papír szelektív beltéri gyűjtésére szolgálnak a folyosói kék színű 70 l-es billenő tároló edények is. A tárolóedények oldalán piktogram jelzi az edény funkcióját. A beltéri gyűjtőkben mindenféle papírhulladék (kivétel a szennyezett és impregnált papír) gyűjthető, a papír csomagolóanyagokat (nagyméretű dobozok) összehajtva lehet a konténerbe elhelyezni. A folyosói gyűjtők ürítését a takarítónők, hivatalsegédek végzik a napi takarítással egy időben. Az irodai papírhulladékok lehetnek: Iroda- és géppapír, újságpapír (napilapok, magazinok), Csomagolódoboz, kartondoboz (összelapítva), élelmiszer doboz, (pl. müzlis) Iratmegsemmisítőből származó hulladék Nem lehet szelektíven gyűjteni: Ételmaradvánnyal szennyezett papír Olajos, zsíros, vagy oldószeres papír Használt zsebkendő Indigó, celofán Egyéb szennyezett papírok A konténerek elszállítását a Diszpécser Központ bejelentésére - a MÉH Zrt. végzi Irodai munka során keletkező iratok megsemmisítése Az egyetemen legalább évente egyszer, de igény esetén, soron kívül is megszervezzük a szervezeti egységeknél képződött, leselejtezett (bizalmas, személyes és üzleti adatokat tartalmazó) iratok megsemmisítését. A megsemmisítésre szerződött cég a megsemmisítés tényéről, minden esetben Felelősségvállalási nyilatkozatot állít ki. Igény esetén személyesen is követhető a bizalmas iratok megsemmisítésének folyamata.

16 Oldalszám: A fémhulladék szelektív gyűjtése Az egyetem műhelycsarnokaiban keletkező fémforgács, vashulladék gyűjtésére egy 4 m 3 es zárt fémkonténer található a C/2 műhelycsarnok északi oldalánál. A szállítást a MÉH Zrt. végzi Műanyag - PET palack és fém italos dobozok gyűjtése A kommunális hulladék jelentős hányadát teszik ki a kiürült üdítős és ásványvizes polietilén palackok, ezért ezek szelektív gyűjtésével az elszállítandó kommunális hulladék mennyisége számottevően csökkenthető. Ennek érdekében, a kollégiumi épületek minden szintjén felszerelésre kerültek ún. PICK-PACK Kombi prések, melyek a maximum 2, 5 l-es (0,5; 1; 2; 2,5 literes is!) műanyagból készült vékony falú, kupak nélküli üres palackok (ún. pille palackok), és maximum 0,5 l-es alumíniumból készült, üres italos dobozok tömörítésére alkalmasak. Ugyanezen prések kerültek felszerelésre az Egyetem több pontján, ezek helyéről valamennyi szervezeti egységet írásban értesíti az EBSZO, mivel ezek száma folyamatosan bővül. A gyűjtőpontokon elhelyezett PET hulladék összegyűjtését és a gyűjtőzsákok ürítését a Központi Takarítószolgálat dolgozói végezik. A kisebb zsákok ürítését egy megadott helyen elhelyezett nagyobb (BIG-BAG) zsákokba ürítik, a zsákok ürítését az AVE Miskolc Kft. gyűjtőjárata végezi Irodai festékpatronok, tonerek gyűjtése Az üres festékpatronok, tonerek összegyűjtését és elszállíttatását az EBSZO szervezi negyedéves gyakorisággal. A szervezeti egységeknél külön gyűjtött saját dobozába, vagy tárolójába visszahelyezett kellékanyagot, az előzetes értesítésre történő visszajelzés után az erre szerződött cég a helyszínen átveszi és elszállítja A hulladékká vált étolaj gyűjtése a kollégiumokban A hulladékká vált étolaj gyűjtésére szerződést kötöttünk, egy annak gyűjtésére és elszállítására jogosult céggel. A kollégiumi konyhákban elhelyezett 25 l-es műanyag kannában kell az olajat gyűjteni. Az így összegyűjtött olajat további feldolgozó üzembe viszik, ahol kezelik, tisztítják, majd minőségi vizsgálatok után ipari célokra hasznosítják Üveghulladék gyűjtése Az egyetemen a bontásból, üveges szakipari munkákból fölöslegessé vált üveghulladék gyűjtésére, egy zárt 4 m 3 konténer található az A/3 Rácsos büfé hátsó kijáratánál. A szállítást a MÉH Zrt. Végzi. Az Egyetemen a szelektív gyűjtés során keletkező hulladékok típusait és a főbb hulladéktermelő egységeket a Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

17 Oldalszám: Intézményi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, megsemmisítése A veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól, és az egyes hulladékfajtákat egymástól elkülönítve, szelektíven kell gyűjteni, a kommunális hulladékgyűjtőbe helyezni tilos. Fontos, hogy a gyűjtőedények, a települési hulladékoktól egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek. Egyetemünkön elsősorban az alábbi veszélyes hulladékok fordulnak elő: elemek, akkumulátorok, fénycsövek, e -hulladékok: leselejtezett elektromos elektronikai, irodatechnikai berendezések (hűtő, mikro, főző melegítő sütő berendezések, számítógépek, számítógép alkatrészek, nyomtatók, másolók, monitorok stb.), újrahasznosításra alkalmatlan nyomtatási kellékanyagok, vegyi anyagok hulladékai Hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtése Az elemekben, akkumulátorokban található higany, kadmium, ólom és vegyületeik olyan veszélyes anyagok, amelyek veszélyessége hosszú időn keresztül változatlan marad, ezért külön történő gyűjtésük elengedhetetlen. A hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtésére az alábbi gyűjtőpontokon találhatók gyűjtőedények, melyek díjmentes elszállítását szerződéssel rendelkező cég végzi. UNI-Hotel portája Bolyai Kollégium portái: E/1,E/2, E/3,E/4,E/5, E/6 épületek E/7 Irodaépület földszint A/2 épület portája A/4 épület Diszpécser Központ mellett A/4 főépület porta C/2 VI. hajó földszint B/2 épület porta B/3-B/4 Felnőttképzési Regionális Központ földszint Könyvtár, Levéltár, Múzeum portája Sportlétesítmények portája 3.2. A fénycsövek gyűjtése A fénycsövek higanytartalmuk miatt tartoznak a veszélyes hulladékok csoportjába, ezért elkülönítetten kell gyűjteni. A fénycsövek átvételét hulladékhasznosítást koordináló szervezet végzi (térítésmentesen). A fénycsövek gyűjtését egyetemen belül a Villamos Részleg végzi A használhatatlanná vált elektronikai berendezések gyűjtése Az elektronikai berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak. Az Elfekvő Raktárba leadott, leselejtezett, használhatatlanná vált elektronikai berendezések

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓINAK TŰZVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

A MISKOLCI EGYETEM NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓINAK TŰZVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Miskolci Egyetem Ellátási és Biztonságszervezési Osztály A MISKOLCI EGYETEM NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓINAK TŰZVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Készítette: Kövér Tamás osztályvezető Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Györgyi Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. XI. 27-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 123/2014. (XI. 26.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) 2012. Preambulum A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 2. A 2012. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben