A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013.

2 7.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Szenátusának 501/2013. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme: Gi.2013.ME Miskolc-Egyetemváros 2013.

4 Oldalszám: 4 Tartalomjegyzék Fejezet- Fejezetcím Old. Vált. Bevezetés szám szám szám dátuma I. Bevezető rész A szabályzat területi hatálya kiterjed A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed II. A környezetvédelmi tevékenység rendszere Környezetvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatkörei és kötelességei III. Környezetvédelmi oktatás, továbbképzés A dolgozók előzetes környezetvédelmi oktatása Hallgatók oktatása A környezetvédelmi felelősök oktatása, továbbképzése IV. Környezetvédelmi ellenőrzés, környezetvédelmi szemle 9. V. Hulladékkezelés Települési szilárd hulladék elhelyezés, gyűjtés, szállítás A hulladék szelektív gyűjtése Intézményi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, megsemmisítése Építési, felújítási, bontási tevékenységből származó hulladékok kezelése Hulladékkezelés adminisztrációs feladatai VI. Levegőtisztaság védelem Helyhez kötött légszennyező pontforrások Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatás

5 Oldalszám: 5 VII. VIII. IX. Víz- és talajvédelem Rendkívüli események Záró rendelkezések Függelék és melléklet jegyzék Mellékletek

6 Oldalszám: 6 I. BEVEZETŐ RÉSZ 1. 1 A szabályzat célja: a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) tevékenységének - a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló - szabályozása, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény előírásainak figyelembevételével. Meghatározza azokat a feladatokat, amelyek ellátásával az Egyetem tevékenysége során keletkező, környezetre káros szennyeződések és ártalmak feltárhatók, megelőzhetők, csökkenthetők, ill. megszüntethetők. Környezetvédelmi Szabályzatának (továbbiakban Szabályzat) alapját a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, (Kvtv.) a hulladékgazdálkodásról szóló évi CLXXXV. törvény, (Ht.) a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a kémia biztonságról szóló évi XXV. törvény, valamint az ezek végrehajtására vonatkozó kormány és szakminiszteri rendeletek alkotják A szabályzat területi hatálya kiterjed: Az egyetem üzemeltetésében, kezelésében lévő valamennyi területre és létesítményre, beleértve a PPP konstrukcióban üzemeltetett létesítményeket A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel: közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban álló személyekre. A Környezetvédelmi Szabályzat előírásait alkalmazni kell az egyetem területén tartozkódó harmadik személyekre is A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: Az Egyetem tevékenységéből adódó környezetterhelésre, környezeti ártalmak megakadályozásának, illetőleg csökkentésének szabályozására, megadja a környezethasználati tevékenység végrehajtásához szükséges környezetigazgatási szervezet felépítését, a szervezet résztvevőinek feladat- és hatáskörét. II. A környezetvédelmi tevékenység rendszere A környezetvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatkörei és kötelességei A Szabályzat az egyetemre vonatkozó környezetvédelmi feladatokat, azok megvalósításához szükséges hatáskört és felelősséget az alábbiakban rögzíti: 1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

7 Oldalszám: Az egyetemi szintű környezetvédelmi feladatokat a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság szervezetén belül az Ellátási és Biztonságszervezési Osztály (továbbiakban EBSZO) végzi A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok egyetemi felső vezetői szintű irányítását átruházott hatáskörben a gazdasági főigazgató látja el az alábbiak szerint: a. Felelős az Egyetem egész területén a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban és a jelen szabályzatban foglaltak érvényre juttatásáért, a környezetvédelmi szervezet hatékony működéséért. b. Biztosítja a környezetvédelmi előírások teljesítéséhez szükséges személyi, anyagi és műszaki feltételeket. c. A kommunális, az újrahasznosítható, és a veszélyes hulladék elszállításáról külső gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések keretében gondoskodik. d. 5 e. 6 Gondoskodik arról, hogy a a külső kivitelezők, szolgáltatók a tevékenységük során a rájuk vonatkozó mértékben az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatában meghatározottakat megismerjék, és azt munkájuk során betartsák. f. Szándékos környezetszennyezés, környezeti ártalom okozása esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez az SZMSZ II. kötetben, illetve a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltak szerint. g. Az Egyetem új létesítményeinek beruházása során, a felújítások alkalmával a tervezés fázisában, valamint a már működő létesítmények üzemeltetése során biztosítja a környezetvédelmi előírások érvényre jutását. h. 7 Gondoskodik arról, hogy a környezetvédelmi szabályzatban foglaltak az Egyetemen tevékenykedő idegen gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződésekben is érvényesítésre kerüljenek A szervezeti egységek vezetői 8 Közvetlenül felelősek az irányításuk alá tartozó munkaterület környezetvédelmi helyzetéért, a környezetvédelmi előírások végrehajtásáért, betartásáért.. a. A környezetvédelmi feladatok szervezeti egységen belüli ellátása érdekében helyi környezetvédelmi felelőst nevez ki. A kinevezésről írásban tájékoztatja a kinevezett felelőst, valamint az EBSZO környezetvédelmi megbízottját. A Megbízást a környezetvédelmi felelős feladatkör ellátáshoz az 1. számú melléklet tartalmazza. b. Biztosítják a helyi környezetvédelmi felelős környezetvédelmi oktatáson, továbbképzésen való részvételét. 5 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

8 Oldalszám: 8 c. Biztosítják a Környezetvédelmi Szabályzat szervezeti egységre vonatkozó előírásainak betartásához szükséges anyagi, tárgyi feltételeket. d. Gondoskodnak a környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások, valamint az Anyagmérleg határidőre történő elkészítéséről. e. Gondoskodnak arról, hogy az általuk irányított szervezeti egységek dolgozói ismerjék és végrehajtsák a Környezetvédelmi Szabályzat előírásait. f. A környezetvédelmi szabályok megsértése estén személyes felelősségre vonást alkalmaznak. g. Együttműködnek a környezetvédelmi ellenőrzések zavartalan lebonyolításában. h. Szervezeti egységüknél, a környezetre kiható átalakítás, technológiai módosítás, tevékenység megkezdése előtt tájékoztatják az EBSZO-t. i. Részt vesznek (akadályoztatásuk esetén döntési, intézkedési jogkörrel felruházott felelősük képviseli) a szervezeti egységük területén tartott szemléken, ellenőrzéseken, gondoskodnak az észlelt hiányosságok, szabálytalanságok határidőre történő megszüntetéséről. j. Gondoskodnak arról, hogy a szervezeti egységüknél alkalmazottak a munkakörükhöz szükséges környezetvédelmi ismereteket elsajátítsák. k. Gondoskodik a szükséges környezetvédelmi dokumentációk beszerzéséről új létesítmény, gép, berendezés stb. üzembe helyezése (használatbavételi eljárás) előtt Az EBSZO osztályvezető Koordinálja a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. a. Elkészíti az Egyetem Környezetvédelmi Szabályzatát, gondoskodik annak évenkénti felülvizsgálatáról, illetve jogszabályváltozás estén kezdeményezi annak módosítását. b. A Biztonságszervezési Csoport útján megszervezi az Egyetem szervezeti egységeinek környezetvédelmi ellenőrzését. c. Biztosítja az Egyetemen történő fejlesztések, beruházások, felújítások, beszerzések környezetvédelmi vonatkozású - a hatályos jogszabályokban foglalt - követelmények teljesítését. d. Gondoskodik az egyetem egészére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő elkészítéséről. e. Ellenőrzi a környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések meglétét, érvényességét. f. Részt vesz a környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozókkal kötött szerződések szakmai előkészítésében. Figyelemmel kíséri a szerződésekben megfogalmazott kötelezettségvállalások teljesítését, az attól történő eltérés esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. g. Kezdeményezi a környezetvédelmi tevékenységhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek biztosítását. h. Rendszeresen kapcsolatot tart a hatóságokkal a környezetvédelmi megbízotton keresztül Az egyetemi környezetvédelmi megbízott a. Koordinálja, és szakmailag segíti a szervezeti egységek környezetvédelmi tevékenységét. b. Gondoskodik a szervezeti egységek környezetvédelmi felelőseinek oktatásáról. 9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

9 Oldalszám: 9 c. Gondoskodik a környezet védelméről szóló jogszabályok egyetemre vonatkozó előírásainak betartásáról, betartatásáról. d. Szüksége esetén előkészíti a Környezetvédelmi Szabályzat módosítását.. e. Gondoskodik a Szabályzat és a hatályos jogszabályok szervezeti egységeket érintő környezetvédelmi előírásainak betartásáról. f. Szabálytalanság észlelése esetén az osztályvezető értesítése mellett - jogosult önállóan intézkedni. g. Napi rendszerességgel ellenőrzi a kommunális hulladékgyűjtők környezetét, állapotát, folyamatosan kapcsolatot tart a hulladékszállítást végző céggel. h. Részt vesz a hatósági környezetvédelmi ellenőrzéseken, üzembe helyezési eljárásokon. i. Felméri a környezetszennyező munkahelyeket és forrásokat, szükség esetén javaslatokat tesz műszeres mérések elvégzésére. j. Javaslatot tesz a korszerű hulladéktárolási és szállítási lehetőségekre, a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésére. k. Koordinálja, összesíti a szervezet egységek környezetvédelmi felelősei által megküldött nyilvántartásokat, adatlapokat, bizonylatokat, Anyagmérleget, egyéb dokumentumok naprakész állapotban tartását, gondoskodik megőrzésükről. l. Elkészíti a szükséges jelentéseket a szervezeti egységek részjelentései (anyagmérleg)alapján m. A Biztonságszervezési Csoport által tartott szemlék keretében ellenőrzi a környezetvédelmi feladatok teljesülését. n. Szakmai segítséget nyújt az Egyetemen történő fejlesztések, beruházások, felújítások, beszerzések környezetvédelmi vonatkozású - követelményei teljesítéséhez. o. Elkészíti a környezetvédelemmel kapcsolatos éves adatszolgáltatásokat, jelentéseket, gondoskodik azok határidőre történő elküldésről. p. Igény esetén segítséget nyújt a dolgozók környezetvédelmi oktatásában. q. Szakmai segítséget nyújt az új munkavállalók, hallgatók környezetvédelmi oktatási tematikájának összeállításában. r. Továbbképzést tart a környezetvédelmi felelősök részére. s. Részt vesz szakmai fórumokon, tanfolyamokon, továbbképzéseken. t. Környezetvédelmi vészhelyzet, ill. rendkívüli esemény esetén értesíti a környezetvédelmi hatóságot és az ÁNTSZ illetékes intézetét. A hatóságok utasítása szerint eljárva, a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve, részt vesz a vészhelyzet megszüntetésében. u. Évente egy alkalommal írásban beszámol az egyetemen folyó környezetvédelmi tevékenységről, a Biztonságszervezési Csoport éves jelentésének megfelelően. v. Hatósági bejelentésre helyileg szervezi az Egyetem szervezeti egységeinek környezetvédelmi ellenőrzését A szervezeti egységek környezetvédelmi felelősei A környezetvédelmi feladatok összefogására, koordinálására a szervezeti egységeknél környezetvédelmi felelőst szükséges megbízni. A feladatot a kijelölt méreg/vegyszerfelelős is elláthatja. Amennyiben nincs megbízott felelős, a szervezeti egység vezetője felel a környezetvédelmi feladatok egységre háruló megvalósításáért. A környezetvédelmi felelős a szervezeti egység vezetőjének írásos megbízása alapján, - munkaköri feladatainak ellátása mellett - látja el az alábbi feladatokat: 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

10 Oldalszám: 10 Kapcsolatot tart, és együttműködik a környezetvédelmi megbízottal, szükség szerint konzultálnak. Szervezi, és rendszeresen ellenőrzi a szervezeti egység környezetvédelmi feladatainak végrehajtását. Adatszolgáltatással segíti a jogszabályban meghatározott környezetvédelmi jelentések elkészítését. A környezetvédelmi megbízott által tartott környezetvédelmi ellenőrzéseket és a bejárásokat aktív részvételével segíti. Kezdeményezi az egység vezetőjénél az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszűntetését. Részt vesz a munkavállalók/hallgatók környezetvédelmi szemléletének formálásában, a környezetvédelmi oktatásokon. A szervezetei egység munkatársainak környezetvédelmi oktatást tart évente legalább egyszer a környezetvédelmi megbízott útmutatási szerint. Az oktatás meglétéről jelentést készít, amit megküld a környezetvédelmi megbízott részére Egyetemi közalkalmazottak, hallgatók, valamint külső partnerek a. A közalkalmazottak, és a gyakorlati oktatáson, gyakorlaton részt vevő hallgatók kötelesek megismerni, elsajátítani, és betartani az általános, és a munkakörükkel összefüggő környezetvédelmi előírásokat. b. Bármilyen, a környezetre ártalmat jelentő rendellenességet kötelesek jelenteni az EBSZO-nak. c. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése során be kell tartaniuk jelen Szabályzat rendelkezésein túl, a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályokat, melyeket a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatok írnak elő. III. Környezetvédelmi oktatás, továbbképzés 3. A környezetvédelmi oktatás célja, hogy minden dolgozó és hallgató megismerje a környezetvédelmi feladatokat, előírásokat A dolgozók előzetes környezetvédelmi oktatása a. Munkába álláskor minden dolgozót meg kell ismertetni az egyetemre vonatkozó, és a munkakörükhöz kapcsolódó környezetvédelmi feladatokkal. b. Az oktatást az előzetes munka- és tűzvédelmi védelmi oktatás keretében szükséges megtartani. Igény esetén az előzetes elméleti oktatást a környezetvédelmi megbízott tartja. A dolgozók elméleti környezetvédelmi oktatásának tematikáját a Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. c. Amennyiben a munkakör jellege indokolja, a gyakorlati képzést a munkavégzés helyszínén a munkába álláskor, a dolgozó közvetlen munkahelyi vezetője, vagy az egység környezetvédelmi felelőse tartja. 12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

11 Oldalszám: 11 d. A környezetvédelmi oktatás dokumentálása a munkavédelmi oktatás dokumentálásával együtt a munkavédelmi oktatási naplóban történik a tematika megjelölésével, melyet az alkalmazottak és a hallgatók aláírásukkal igazolnak Hallgatók oktatása A hallgatók környezetvédelmi oktatásáról az alábbiak szerint kell gondoskodni: Minden évben az I. évfolyam hallgatói részére, a beiratkozáskor, az EBSZO által összeállított írásos tájékoztatót adunk ki, amely tartalmazza a munka- tűz és katasztrófavédelmi oktatás mellett a legfontosabb környezetvédelmi tudnivalókat is. A gyakorlati képzések előtt a szükséges környezetvédelmi oktatás megtartásáért a gyakorlatot vezető oktató felel. Az oktatás megtörténtét a hallgatók a munkavédelmi naplóban aláírásukkal igazolják A környezetvédelmi felelősök oktatása, továbbképzése Az EBSZO által megszervezett és megtartott időszakos konzultációkon, szakmai oktatásokon az újonnan kinevezett és a már kinevezett felelősök, feladatuk ellátásához környezetvédelmi oktatásban részesülnek. A környezetvédelmet érintő jogszabályi változások, új technológiák bevezetése esetén az EBSZO tájékoztatást ad, szükség esetén továbbképzést tart. IV. Környezetvédelmi ellenőrzés, környezetvédelmi szemle A környezetvédelmi ellenőrzés kiterjed a környezetet igénybevevő, terhelő, veszélyeztető, illetve szennyező tevékenységek vizsgálatára. Az EBSZO Biztonságszervezési Csoportja az éves ellenőrzési tervében meghatározott szervezeti egységeknél szemlét tart, melynek része a környezetvédelmi ellenőrzés is. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor soron kívüli szemlét kell tartani. A szemle időpontját a csoportvezető előzetesen egyezteti az érintett egységek vezetőivel. Az ellenőrzésen a szervezeti egység részéről annak vezetője vagy az általa kijelölt, intézkedésre jogosult megbízottja, a munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott és az egység környezetvédelmi felelőse köteles részt venni. A környezetvédelmi ellenőrzés szempontjait a 3ámú melléklet tartalmazza. 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

12 Oldalszám: 12 V. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Az egyetem szervezeti egységei kötelesek a tevékenységük során képződő hulladékok kezeléséről a jelen Szabályzatban meghatározott módon gondoskodni. A hulladékgazdálkodás komplex tevékenység, mely magába foglalja az Egyetem különböző tevékenysége során keletkező mindenféle típusú hulladék keletkezésének felügyeletét, megfelelő módon történő gyűjtését, tárolását, ártalmatlanítását és /vagy hasznosítás céljából történő átadását. A környezetkímélő hulladékgazdálkodás az alábbi alapelvek, és prioritások figyelembe vételét jelenti: Az egyetem minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy a keletkező hulladék mennyisége és veszélyessége a lehető legkisebb legyen. A keletkező hulladékokat a lehető legnagyobb arányban hasznosítani kell. A Ht. prioritása szerint az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az Egyetemen anyagában történő hasznosításra kell átadni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék olyan hulladék, amelyet a fajta és jelleg adott esetben típus szerint a képződés helyén elkülönítetten gyűjtenek, illetve ide nem tartoznak a vegyes hulladékok. Az újra használat, olyan művelet, melynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, melyre eredetileg szolgált. A vegyes hulladékot (háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól külön gyűjtőedényben gyűjtenek. A hulladékbirtokos (az Egyetem) a saját ingatlanán, telephelyén, illetve az általa jogszerűen használt ingatlanon, telephelyen képződött hulladékot az ingatlan területén, illetve a telephelyen így különösen a munkahelyi gyűjtőhelyen vagy üzemi gyűjtőhelyen hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyűjtheti. Törvény, kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet a hulladékbirtokost (az egyetemet) kötelezheti a hulladék meghatározott anyagfajta így különösen a papír, fém, műanyag biológiailag lebomló, építési-bontási, illetve üveg vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére, a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá arra, hogy az ilyen módon előzetesen válogatott hulladékot a közszolgáltatónak vagy agy hulladékkezelőnek átadja. A hulladékkezelő, a kereskedő és a közszolgáltató a hulladék birtokbavételével a hulladék tulajdonosává válik. Jogszabályban meghatározott esetekben a hulladékká vált terméket a hulladékbirtokos (az egyetem) az átvételre kötelezettnek adja át. 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

13 Oldalszám: 13 Hulladéknak kell tekinteni mindazokat a tárgyakat, vagy anyagokat: amelyeket annak birtokosa tovább használni már nem tud, amelytől megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. A HT. szerint, a hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak, hasznosítottnak kell tekinteni. Nem minősül hulladéknak. Az újrahasznosításra átadott eszköz (pl. más gazdálkodó szervezetnek, illetve magánszemélynek eladott számítógép, bútor, műszer stb.). A többszöri töltésre alkalmas csomagoló anyagok (üvegek, hordók, ballonok) vagy pl. az újratölthető nyomtató patronok, festékkazetták mindaddig, amíg a töltő cég és a felhasználó között folyamatosan forgalomban vannak. Az Egyetemen általában/leggyakrabban előforduló hulladékok listáját a Szabályzat 4. számú melléklet tartalmazza. A hulladékkezelési tevékenységek közül az Egyetem feladatkörébe a hulladék gyűjtése, és elszállíttatása, illetve megsemmisítésre/hasznosításra történő átadása tartozik. Ezen feladatának az alábbiak szerint tesz eleget: Települési szilárd hulladék (háztartási jellegű hulladékok) elhelyezés, gyűjtés, szállítás Az egyetem települési szilárd hulladéknak minősülő intézményi hulladékot az AVE Miskolc Kft., mint közszolgáltató, az egyetemmel kötött szerződésben foglaltak szerint szállítja el ártalmatlanítás céljából.. A szerződés lehetőséget biztosít az alkalmankénti többlethulladék gyűjtésére és elszállítására is (rendezvények, lomtalanítás, stb.). Az erre irányuló igényeket előzetesen be kell jelenteni az EBSZO-nak. A gyűjtés 1,1 m 3 -es műanyag tolótetős, kerekes gyűjtőedényekben történik. A gyűjtőedények kihelyezéséről, évenkénti tisztításáról a szolgáltató gondoskodik. A szolgáltató az általa elszállított települési szilárd hulladék kezeléséért teljes felelősséget vállal. Az egyetemen elhelyezett kommunális hulladék tárolóedények lakattal zártak. A tárolóedények kulcsait a portákon, és a Diszpécserközpontban helyeztük el. A kommunális hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag a háztartási hulladéknak minősülő, nem elkülönítetten gyűjtött hulladékot szabad elhelyezni. 18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

14 Oldalszám: A hulladék szelektív gyűjtése A hulladékokat, a keletkezés helyén hasznosítható, és más-más módon kezelendő hulladékfajták szerint kell gyűjteni. A szelektíven gyűjtött hulladékfajtákat a számukra kijelölt edényzetben, az arra kialakított tároló helyen kell a környezetet nem veszélyeztető módon ideiglenesen tárolni. A különböző típusú hulladékok tárolását szolgáló gyűjtőedényeket, konténereket eltérő jelöléssel megkülönböztettük. Az alábbiakban felsorolt hulladékfajták szelektív gyűjtése kötelező, azokat a kommunális hulladékba helyezni tilos Az egyetemi szelektív gyűjtés során keletkező nem veszélyes hulladékok A papír szelektív gyűjtése A kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében az egységeknél a papírhulladékot külön kell gyűjteni és az egyetem területén elhelyezett szelektív papírgyűjtő konténerekbe kell elhelyezni. A takarítást végző hivatalsegédek, illetve a Központi Takarítószolgálat dolgozói kötelesek az egységeknél a külön gyűjtött papír hulladékot a kültéri papírgyűjtő konténerben elhelyezni. 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

15 Oldalszám: 15 Zárt papírgyűjtő konténerek az egyetem alábbi területein kerültek kihelyezésre: Konténer helye Kulcs felvétel 1. A/1 és A/3 épület közötti Diszpécser Központból (III. előadó) (földszinti büfé) parkoló 2 A/2 épület laborszárny A/2 porta 3. C/1-B/1 épület mögötti parkoló A/4 főportán és a B/2 portán 4. Központi Könyvtár, Levéltár, A könyvtár gondnokánál Múzeum hátsó parkolójában 5. E/7 irodaház, Sokszorosító Üzem E/7 irodaház portáján hátsó kijáratánál 6. B/2 épület hátsó parkoló B/2 épület portáján 7. Egészségügyi Kar Az épület portáján 8. AFKI AFKI portán 9. Bolyai kollégium E/2- E/3 mögötti hátsó parkoló E/2 és az E/3 portán A papír szelektív beltéri gyűjtésére szolgálnak a folyosói kék színű 70 l-es billenő tároló edények is. A tárolóedények oldalán piktogram jelzi az edény funkcióját. A beltéri gyűjtőkben mindenféle papírhulladék (kivétel a szennyezett és impregnált papír) gyűjthető, a papír csomagolóanyagokat (nagyméretű dobozok) összehajtva lehet a konténerbe elhelyezni. A folyosói gyűjtők ürítését a takarítónők, hivatalsegédek végzik a napi takarítással egy időben. Az irodai papírhulladékok lehetnek: Iroda- és géppapír, újságpapír (napilapok, magazinok), Csomagolódoboz, kartondoboz (összelapítva), élelmiszer doboz, (pl. müzlis) Iratmegsemmisítőből származó hulladék Nem lehet szelektíven gyűjteni: Ételmaradvánnyal szennyezett papír Olajos, zsíros, vagy oldószeres papír Használt zsebkendő Indigó, celofán Egyéb szennyezett papírok A konténerek elszállítását a Diszpécser Központ bejelentésére - a MÉH Zrt. végzi Irodai munka során keletkező iratok megsemmisítése Az egyetemen legalább évente egyszer, de igény esetén, soron kívül is megszervezzük a szervezeti egységeknél képződött, leselejtezett (bizalmas, személyes és üzleti adatokat tartalmazó) iratok megsemmisítését. A megsemmisítésre szerződött cég a megsemmisítés tényéről, minden esetben Felelősségvállalási nyilatkozatot állít ki. Igény esetén személyesen is követhető a bizalmas iratok megsemmisítésének folyamata.

16 Oldalszám: A fémhulladék szelektív gyűjtése Az egyetem műhelycsarnokaiban keletkező fémforgács, vashulladék gyűjtésére egy 4 m 3 es zárt fémkonténer található a C/2 műhelycsarnok északi oldalánál. A szállítást a MÉH Zrt. végzi Műanyag - PET palack és fém italos dobozok gyűjtése A kommunális hulladék jelentős hányadát teszik ki a kiürült üdítős és ásványvizes polietilén palackok, ezért ezek szelektív gyűjtésével az elszállítandó kommunális hulladék mennyisége számottevően csökkenthető. Ennek érdekében, a kollégiumi épületek minden szintjén felszerelésre kerültek ún. PICK-PACK Kombi prések, melyek a maximum 2, 5 l-es (0,5; 1; 2; 2,5 literes is!) műanyagból készült vékony falú, kupak nélküli üres palackok (ún. pille palackok), és maximum 0,5 l-es alumíniumból készült, üres italos dobozok tömörítésére alkalmasak. Ugyanezen prések kerültek felszerelésre az Egyetem több pontján, ezek helyéről valamennyi szervezeti egységet írásban értesíti az EBSZO, mivel ezek száma folyamatosan bővül. A gyűjtőpontokon elhelyezett PET hulladék összegyűjtését és a gyűjtőzsákok ürítését a Központi Takarítószolgálat dolgozói végezik. A kisebb zsákok ürítését egy megadott helyen elhelyezett nagyobb (BIG-BAG) zsákokba ürítik, a zsákok ürítését az AVE Miskolc Kft. gyűjtőjárata végezi Irodai festékpatronok, tonerek gyűjtése Az üres festékpatronok, tonerek összegyűjtését és elszállíttatását az EBSZO szervezi negyedéves gyakorisággal. A szervezeti egységeknél külön gyűjtött saját dobozába, vagy tárolójába visszahelyezett kellékanyagot, az előzetes értesítésre történő visszajelzés után az erre szerződött cég a helyszínen átveszi és elszállítja A hulladékká vált étolaj gyűjtése a kollégiumokban A hulladékká vált étolaj gyűjtésére szerződést kötöttünk, egy annak gyűjtésére és elszállítására jogosult céggel. A kollégiumi konyhákban elhelyezett 25 l-es műanyag kannában kell az olajat gyűjteni. Az így összegyűjtött olajat további feldolgozó üzembe viszik, ahol kezelik, tisztítják, majd minőségi vizsgálatok után ipari célokra hasznosítják Üveghulladék gyűjtése Az egyetemen a bontásból, üveges szakipari munkákból fölöslegessé vált üveghulladék gyűjtésére, egy zárt 4 m 3 konténer található az A/3 Rácsos büfé hátsó kijáratánál. A szállítást a MÉH Zrt. Végzi. Az Egyetemen a szelektív gyűjtés során keletkező hulladékok típusait és a főbb hulladéktermelő egységeket a Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg. 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

17 Oldalszám: Intézményi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, megsemmisítése A veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól, és az egyes hulladékfajtákat egymástól elkülönítve, szelektíven kell gyűjteni, a kommunális hulladékgyűjtőbe helyezni tilos. Fontos, hogy a gyűjtőedények, a települési hulladékoktól egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek. Egyetemünkön elsősorban az alábbi veszélyes hulladékok fordulnak elő: elemek, akkumulátorok, fénycsövek, e -hulladékok: leselejtezett elektromos elektronikai, irodatechnikai berendezések (hűtő, mikro, főző melegítő sütő berendezések, számítógépek, számítógép alkatrészek, nyomtatók, másolók, monitorok stb.), újrahasznosításra alkalmatlan nyomtatási kellékanyagok, vegyi anyagok hulladékai Hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtése Az elemekben, akkumulátorokban található higany, kadmium, ólom és vegyületeik olyan veszélyes anyagok, amelyek veszélyessége hosszú időn keresztül változatlan marad, ezért külön történő gyűjtésük elengedhetetlen. A hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok gyűjtésére az alábbi gyűjtőpontokon találhatók gyűjtőedények, melyek díjmentes elszállítását szerződéssel rendelkező cég végzi. UNI-Hotel portája Bolyai Kollégium portái: E/1,E/2, E/3,E/4,E/5, E/6 épületek E/7 Irodaépület földszint A/2 épület portája A/4 épület Diszpécser Központ mellett A/4 főépület porta C/2 VI. hajó földszint B/2 épület porta B/3-B/4 Felnőttképzési Regionális Központ földszint Könyvtár, Levéltár, Múzeum portája Sportlétesítmények portája 3.2. A fénycsövek gyűjtése A fénycsövek higanytartalmuk miatt tartoznak a veszélyes hulladékok csoportjába, ezért elkülönítetten kell gyűjteni. A fénycsövek átvételét hulladékhasznosítást koordináló szervezet végzi (térítésmentesen). A fénycsövek gyűjtését egyetemen belül a Villamos Részleg végzi A használhatatlanná vált elektronikai berendezések gyűjtése Az elektronikai berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak. Az Elfekvő Raktárba leadott, leselejtezett, használhatatlanná vált elektronikai berendezések

18 Oldalszám: 18 ártalmatlanítását, ill. az alkatrészek újrafelhasználását az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező cégeken keresztül oldja meg az EBSZO Újrahasznosításra alkalmatlan nyomtatási kellékanyagok Az anyagok gyűjtése és elszállíttatása az 5.5 pontban leírtak szerint történik Veszélyes hulladéknak minősülő vegyi anyagok kezelése, átadása ártalmatlanítás céljából A veszélyes (tűz és robbanásveszélyes, mérgező, rákkeltő, mutagén, ökotoxikus) anyagokkal illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységet az alábbi jogszabályok szerint kell végezni: a kémiai biztonságról szóló évi XXV törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet. A veszélyes hulladékok gyűjtésére és tárolására és elszállítására vonatkozó szabályokat, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 3. sz. melléklete, Szabályzat a veszélyes hulladékok gyűjtéséről és tárolásáról tartalmazza mindazokat a rendelkezéseket, melyeket a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtése és elszállíttatása során be kell tartani. Néhány főbb előírás: o A veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró gyűjtőedényben, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő, műanyag vagy fém kannában, üvegedényben, hordóban, badellában kell gyűjteni. o Veszélyes anyag felhasználása során keletkező veszélyes hulladék az adott anyag Biztonsági adatlapján szereplő, az anyag hulladékára vonatkozó előírások betartásával gyűjthető, tárolható. o Aki bármilyen módon olyan veszélyes anyagot hoz be az egyetemre, melynek biztonsági adatlapja nem áll rendelkezésre, kötelessége at anyag származási helyétől beszereznie annak biztonsági adatlapját. o Veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos minden tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy a veszélyes anyag a tevékenység során az egészséget, illetve a környezetet ne veszélyeztesse, ne károsíthassa. o Tevékenység csak igazolható módon bejelentett készítménnyel, a felhasznált anyag adatait, a kezelés és tárolás feltételeit, a hulladékkezelésre, szállításra vonatkozó előírásokat tartalmazó BIZTONSÁGI ADATLAP birtokában végezhető. A intézetnek (szervezeti egységnek) kötelessége az anyag, vagy készítmény származási helyéről beszereznie annak biztonsági adatlapját. Minden veszélyes anyag rendelkezik Biztonsági adatlappal. o A veszélyes anyagokkal és készítményekkel való tevékenységet, annak megkezdése előtt, be kell jelenteni a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél a tevékenység engedélyezése céljából. o A méregnek minősülő anyagok kezelése (tárolás, felhasználás, szállítás) az egység méregfelelősének, vagy vegyszerfelelősének irányításával végezhető. A veszélyes 23 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

19 Oldalszám: 19 anyagokról és készítményekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, az e célra rendszeresített nyilvántartó füzetben. Ennek tartalmaznia kell a beszerzés idejét, az anyag beszerzett, tárolt és kiadott (felhasznált) mennyiségeit, egyszerűsített anyagmérleg jelleggel. o A laboratóriumokban a veszélyes anyaggal való munkavégzéshez technológiai utasítást kell kihelyezni, vagy könnyen hozzáférhető helyen tartani. o A veszélyes anyagokat és készítményeket egymástól elkülönítetten kell tárolni. A polcon való tárolás esetén biztosítani kell a szakosított tárolást. Figyelemmel kell kísérni az anyagok felhasználhatóságát, szavatossági idejét. A lejárt készítményeket és a felhasználásra nem kerülő anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, ezek gyűjtését külön kell biztosítani. o Az Egyetem minden szervezeti egységénél, ahol veszélyes hulladék keletkezik, ki kell alakítani szabályszerű átmeneti tároló helyet. Az adott anyag tárolására vonatkozó, a veszélyességének megfelelő tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. A nagyon mérgező (T+ és a mérgező (T) anyagokat külön, biztonsági zárral és figyelmeztető feliratokkal ellátott szekrényben (méregszekrényben) anyagonként elkülönítve kell tárolni. A méregszekrényhez csak az egység vezetőjének vagy az általa megbízott személynek lehet kulcsa. A tárolók külső ajtaján, szembetűnő módon az ott tárolt veszélyes anyagok fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságaitól függően feliratot, ill. jelzést (piktogramot) kell elhelyezni. A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tárolásáért a szervezeti egység vezetők, illetve az általuk megbízott személyek felelősek. A veszélyes anyag tároló helyek kialakításánál biztosítani kell vízvételi lehetőséget, mosható fal és padlóburkolatot. Gondoskodni kell a kármentesítésről, meg kell akadályozni, hogy padlózaton kiömlő veszélyes anyag szennyvízelvezető közműbe jusson. Veszélyes hulladék elszállítása Az egyetem az EBSZO szervezésében igény szerint, de évente legalább egy alkalommal gondoskodik a veszélyes anyagok és készítmények hulladékainak elszállításáról. Az elszállítás megszervezése a környezetvédelmi megbízott feladata. A hulladékok összegyűjtése és biztonságos tárolása az elszállításig a felhasználó szervezeti egység feladata. A hulladékokat a biztonságos szállításnak megfelelő csomagolásban, csoportokban összegyűjtve kell szállításra átadni. A szervezeti egységnek az elszállítandó anyagokról mennyiségi kimutatást kell vezetni. Az elszállítás és megsemmisítés költségei a felhasználó szervezeti egységeket terhelik. Minden veszélyes hulladék-szállítmányt 4 példányos, az EBSZO által kitöltött "SZ" kísérőjeggyel kell ellátni, melynek 1 példányát a kezelő a hulladék átvétele után köteles visszaküldeni. Soron kívüli szállítást az EBSZO-nál kell kezdeményezni. 4. Építési, felújítási, bontási tevékenységből származó hulladékok kezelése 4.1 Az építési munkák során keletkezett, valamint a bontásból származó anyagok jogszabályoknak megfelelő elszállítása a tevékenységet végző feladata. Külső vállalkozással

20 Oldalszám: 20 kötött szerződésben minden esetben rendelkezni kell a hulladék szabályszerű gyűjtéséről és elszállításáról Amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége eléri a az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1 sz. mellékletében foglaltakat, úgy a rendelet 2. számú melléklete szerinti építési hulladék tervlapot, a 3. számú melléklet szerint bontási hulladék tervlapot, továbbá az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően a ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot kell kitölteni. A tervlapokat és nyilvántartó lapokat a Beruházási Osztály készíti el, és a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtja. A nyilvántartó lapok egy példányát meg kell küldeni az EBSZO-nak. 5. Hulladékkezelés adminisztrációs feladatai A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint a hulladék termelője, birtokosa és kezelője, köteles nyilvántartást vezetni a tevékenység során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másoknak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. A nyilvántartás alapján a rendeletben meghatározott nyomtatványokon bejelentést kell tenni az előző évben képződött és kezelt hulladékokról, amennyiben azok mennyisége eléri, vagy meghaladja: veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy nem veszélyes építési és bontási hulladékok estében az 5000 kg-ot. Egyetemünkön az éves hulladékmennyiség az első két kategóriában meghaladja a fenti mennyiségeket, így bejelentési kötelezettségünk fennáll. A hulladék-nyilvántartás vezetését és az adatszolgáltatás teljesítését a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. A nyilvántartási, és az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése, hatósági intézkedést von maga után Környezetvédelmi alapnyilvántartás Egyetemünk eleget tett a Hulladék Információs Rendszerbe (HIR) történő bejelentkezésnek. Ennek megfelelően az egyetem és telephelyei környezetvédelmi azonosítóval rendelkeznek (KÜJ, illetve KTJ ), melyek az alábbiak: Miskolci Egyetem Környezetvédelmi Ügyfél jel KÜJ : Bartók Béla Zeneművészeti Intézet KTJ: Miskolci Egyetem KTJ: Helyrajzi szám alapján: 40589/1, 40591, 40592/3, 40592/4, 40592/7, 40593/2, 40593/4, 40593/6, 40593/9, 40593/10, 40593/16, 40593/17, 40593/19, 40597/3, 40597/13, 40597/14 Egészségügyi Kar KTJ: Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 501/2013. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos szöveg.

A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 7.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA Szenátusának 501/2013. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? - folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja!!! HIR bevallás (hulladék) - m

Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja!!! HIR bevallás (hulladék) - m Környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítése Mezei Marianna környezetvédelmi szakértő 2017. január 27. Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1

A veszélyes hulladékok kezelése OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A veszélyes hulladékok kezelése 2001. OEC Centrumelnöki Rendelkezés MU001.B1 Készítette: Vattai Éva Rita folyamatgazda

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben