A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet évi költségvetésének szöveges indokolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 2012. évi költségvetésének szöveges indokolása"

Átírás

1 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet évi költségvetésének szöveges indokolása A nemzeti erőforrás miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörét az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A rendelet szerint a miniszter a családpolitikáért, az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, az oktatásért, ennek keretében a közoktatásért, a felsőoktatásért, az iskolai nevelésoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszáért, a kultúráért, a sportpolitikáért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása keretében különösen a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdításáért és a tudománypolitika koordinációjáért felelős tagja. A minisztérium tervezett évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosítják. I. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet céljai Oktatási ágazat Közoktatási terület: Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy érvényesüljön a minőségi oktatáshoz való hozzáférés mindenkinek elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint hogy az oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél az állam fokozott felelősségének megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben megfogalmazottakra. Mivel új az előkészítés alatt álló kerettörvény szabályozza az ország köznevelését, közoktatását, szükséges, hogy a tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak körében nagyobb hangsúlyt kapjanak azok a feladatok, illetve azok a támogatások, amelyek az új célokkal összecsengenek és megteremtik a rendszer átszervezésének, újjáalakításának kereteit, feltételeit. Mivel az új törvény kerettörvény, azaz csak a legfontosabb területekkel foglalkozik, a részleteket kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet szintű jogszabályok fogják szabályozni. Ezek alapján évben számos olyan feladatot kell ellátni, amelyek elemzések, koncepciók, megvalósítási tanulmányok elkészítését követően lehetővé teszik az új törvényhez csatlakozó végrehajtási rendeletek, szabályozók elkészítését, a bevezetést, illetve az új szabályozást támogató tájékoztató, segítő és az iskolafenntartók és köznevelési intézmények értelmező munkáját. Mivel mindeközben megnő az állami irányítás szerepe, súlya, és felelőssége is, szükséges a köznevelési intézmények és fenntartóik működésének szakmai és költségvetési ellenőrzését erősíteni, a tantervitartami szabályozás feltételeit átdolgozni, így a Nemzeti alaptanterv tartalmi kiegészítését, az érettségi vizsga rendszerének korszerűsítését, és ezzel párhuzamosan a pedagógus életpálya bevezetését is megteremteni. Mindezek mellett azon közoktatási feladatokra, amelyek a jelenleg hatályos törvényből következően állandónak, folyamatos feladatnak tekinthetőek, szintén szükséges a fejezeti kezelésű előirányzatok között fedezetet teremteni. Felsőoktatási terültet: A felsőoktatási szférának a következő évben is el kell látni a hagyományai és a felsőoktatási törvény alapján is rá háruló általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, a fejlesztést és innovációt, amely az oktatás 1

2 megalapozásán túl szolgálja a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a tudomány fejlesztését. A felsőoktatási intézményrendszer évi működését meghatározzák az Európai Unió ig terjedő stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása a éves korosztályon belül a diplomások arányának növelése; a nemzetgazdaság átalakítását szolgáló Széll Kálmán Terv felsőoktatást érintő intézkedései; valamint a Nemzeti Felsőoktatási Rendszer működését szabályozó új, előkészítés alatt álló felsősoktatási törvény rendelkezései. A kidolgozás alatt álló új felsőoktatási törvény a felsőoktatás megváltozott körülmények közötti működőképessége biztosításához, a struktúraváltás által indukált változásokhoz, a minőségi követelmények teljesítéséhez teremti meg a törvényi feltételeket. A felsőoktatás intézményhálózatában a képzési kooperációra épülő integrációs folyamat az önálló intézményen belüli szervezeti, kari igényekhez igazodó képzési szerkezetet, a párhuzamosságok kiküszöbölését eredményezheti. A munkaerő-szükségleti prognózisok alapján a képzési szerkezet átalakulását eredményezi a képzés területenkénti és intézményi elosztásának új rendszere, az állami ösztöndíjrendszer bevezetése, a felvételi rendszer változása, a külföldi hallgatók nagyobb arányú fogadása. Az intézményi gazdálkodás szabályozottsága, monitorozása, a fenntartói feladatok szigorodása, az ellenőrzöttség biztosítása a gazdaságos működés elősegítője. Az oktatási, képzési és tanulmányi fegyelem erősítése az oklevél minőségének garanciája. Kulturális ágazat A kulturális ágazat általános céljai között valósul meg a minisztérium által fenntartott kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése, beleértve az új jogszabályokból, illetve meglévőek módosításából adódó feladatokat is (pénzügyi fedezet biztosítása az előadó-művészeti törvény módosításából adódó többletfeladatok ellátására, illetve a világörökségi törvényben meghatározott feladatok ellátására). A kulturális kormányzat határozott szándéka a kiemelt programjainak végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, így a Mátyás templom rekonstrukciós munkáinak elvégzése, a MaNDA program végrehajtása és a Finnugor Népek Világkongresszusának megrendezése. A évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a Nemzeti Kulturális Alap tevékenységi körét, pályázati lehetőségei és az ahhoz kapcsolódó finanszírozás rendszerét, az esetleges párhuzamosságok elkerülése végett. Egészségügyi ágazat Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása az Európai Unió fejlett államaihoz elképzelhetetlen a lakosság jó egészsége nélkül. Ehhez biztosítani kell az egészség előfeltételeit, hatékony egészségfejlesztést, egészségvédelmet, valamint a megfelelő egészségügyi ellátórendszert. Ennek megvalósítása érdekében egy olyan, hatékonyan működő egészségügyi ellátórendszer kialakítására törekszünk, amelynek jó minőségű szolgáltatásaihoz, betegségétől és anyagi helyzetétől függetlenül, egyforma eséllyel fér hozzá az ország valamennyi lakója. Célunk, hogy csökkenjenek az ellátórendszer területi egyenlőtlenségei, javuljon az ellátásokhoz való hozzáférés, az ellátórendszer hatékonysága. A cél megvalósításának alapelveit, módjait a Semmelweis Terv és az ezzel összefüggésben hozott 1208/2011 (VI.28) Kormányhatározat tartalmazza. Ennek főbb irányai a következők: a nagyobb állami felelősségvállalást jelentő, az intézmények közötti együttműködést, a struktúraátalakítást és a betegút-szervezést támogató, új állami egészségszervezési intézményrendszer kialakítása és ennek segítségével a szükséges strukturális átalakítások megvalósítása; 2

3 a struktúraátalakítás keretében az egészségügyi és a szociális ágazatban tervezett fejlesztések összehangolása, az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás megerősítése, illetve kompetenciáik tisztázása, valamint a sürgősségi ellátás újjászervezése; az egészségügyi dolgozók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, az egyes homogén foglalkozási csoportokra kidolgozott egészségügyi életpálya-modell megalkotása, a szakképzési rendszer átalakítása. Szociális ágazat A Szociális, Család-és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság feladatai közé tartozik a családpolitika stratégiájának a meghatározása, a gyermek és ifjúságvédelem, az idősügy és hozzá kapcsolódva a nyugdíjbiztosítás, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, illetve a segélyek és támogatások jövőjének alakítása. Hangsúlyos feladata még a fogyatékkal élők helyzetének javítása, valamint az esélyegyenlőség előmozdítása. A szociálpolitika területén kiemelendő, hogy a szolgáltatási rendszerben TAJ-alapú nyilvántartást vezetünk be. Ennek célja a párhuzamosságok kiszűrése, valamint központilag tervezhetővé válik, hogy egy adott tervezési évben mennyi szolgáltatási kapacitást kíván megvásárolni az állam, így ellenőrizhető lesz az is, hogy ténylegesen ki, milyen szolgáltatásban részesül. Az államtitkárság célja, hogy megtörje az intézményközpontúságot a gyermekvédelemben, és áttérjen a nevelőszülői/befogadói családok általi ellátásra ben elkezdődik a nagy szociális és gyermekvédelmi bentlakásos ellátást nyújtó intézmények lebontása. A családalapítás tervezhetősége érdekében a gyermekgondozási ellátások feltételrendszerét hosszú távon kiszámíthatóvá tesszük. Támogatjuk a fiatalok nemzetközi és hazai önálló közösségi kezdeményezéseit. Az államtitkárság feladata közé tartozik a megváltozott munkaképességűekről való gondoskodás. A mai igazságtalan, átláthatatlan és pazarló helyett hatékony és ellenőrizhető finanszírozás, ehhez egységes irányítás szükséges. Sport ágazat A Kormány kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségi állapotának javítására, a rendszeresen sportolók számának növelésére, a területi különbségek mérséklésére, amelyek makrogazdasági hatásként hosszútávon jelentős mértékben hozzájárulhatnak az egészségügyi kiadások csökkentéséhez. Kiemelt cél a sport stratégiai szerepének érvényesítése a nemzet egészségi állapotának és kulturális összetartozásának erősítése érdekében, valamint a tradicionálisan jó magyar olimpiai szereplések szinten tartása, illetve az eredményesség fokozása, aminek elsődleges eszköze a gyermek és ifjúkori egészségnevelés megalapozása lehet. A sport területén 2012-ben az egyik legjelentősebb feladat a londoni olimpián és paralimpián történő részvétel biztosítása, melyhez a sportolók eredményes felkészülésének elősegítésén túl olyan feladatok is kapcsolódnak, mint a doppingellenes tevékenység, illetve a sportegészségügyi feladatok ellátásának támogatása. A versenysporttal, illetve az utánpótlás-neveléssel összefüggő szakmapolitikai célként fogalmazódik meg a kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása, a versenysport és utánpótlás-nevelés stratégiai fejlesztését szolgáló, illetve a tehetséggondozó programok, valamint a sportiskolai tevékenységgel kapcsolatos feladatok támogatása. Folytatódik az országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszere kialakításának és fejlesztésének támogatása, illetve a tárca jelentős mértékben hozzájárul a labdarúgás, mint a legnagyobb tömegbázissal rendelkező sportág utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak teljesítéséhez is. A versenysport mellett a szabadidősport, a diák- és hallgatói sport támogatása is fontos célja a tárcának, melynek keretében meghatározó szerepet kap a szabadidősport-programok, illetve az 3

4 egészségjavítást célzó sporttevékenységek támogatása. Szintén célként kerül meghatározásra a fogyatékos személyek, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek sportjának támogatása. A sportszakterület továbbra is kiemelt feladataként kezeli az egységes sportinformációs rendszer fejlesztését, az európai uniós források bevonását a sport ágazat részére, kapcsolódva a társágazatok (oktatás, egészségügy) humán-fejlesztési elképzeléseihez, illetve a sportszakember-képzést. A sportlétesítmény-fejlesztés területén megfogalmazott egyik szakmapolitikai cél az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fejlesztése, amely magában foglalja az Olimpiai Központok fejlesztését, illetve az egyéb állami sportlétesítmények fejlesztését. A hat Olimpiai Központ fenntartása és működtetése alapvető fontosságú, ugyanakkor több létesítmény állapota leromlott, továbbá nem felel meg a sportszakmai követelménynek sem. Az egyéb állami sportlétesítmények további sportcélú hasznosíthatóságának felülvizsgálata 2011 decemberében lezárul, így sportszakmailag lényeges, hogy a stratégiai szempontból kevésbé fontosnak minősülő sportlétesítmények hasznosításából származó bevételt az állami sportlétesítmények fenntartására és/vagy fejlesztésére lehessen felhasználni. Fontos feladat az önkormányzati fenntartású sportingatlanok fejlesztése, amelynek keretében valósul meg a Tornaterem program, amely a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével a közoktatási intézmények sportcélú létesítményeinek sportudvarok, tornaszobák, tornatermek, tanuszodák fejlesztésére irányul, valamint a Varázskapu multifunkcionális sportlétesítmény mintaprojekt, amelynek célja a civil szférának is teret adó, a szabadidő-eltöltés hátteréül szolgáló, az életminőség javítását lehetővé tevő multifunkcionális létesítmények megvalósítása. Kiemelt feladat a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion fejlesztése, amelynek célja a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatban foglalt stadionkorszerűsítési program (a labdarúgó-stadionok megkezdett fejlesztésének befejezése, és 4-5, az UEFA előírásainak megfelelő, világverseny megrendezésére is alkalmas multifunkcionális stadion létrehozása) első projektjének megvalósítása. További fontos feladat a szabadidő- és alternatív sportpályák fejlesztése, amely a szabadidősportra alkalmas helyszínek fejlesztésére, illetőleg a rendszeres testmozgásra (fizikai aktivitásra) ösztönzésre irányul, valamint a sportági módszertani és edzőközpontok, utánpótlás bázisok kialakítása, amelynek célja, hogy a szakmai befektetők bevonásával korszerű országos módszertani és edzőközpontok, valamint utánpótlás bázisok jöjjenek létre, amelyek egyúttal több sportág igényeinek kielégítésére is alkalmasak. II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2012-ben Millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szervek , , , Fejezeti kezelésű előirányzatok ,0 410, ,0 - NEFMI cím összesen , , , Központi kezelésű előirányzatok 21.cím , ,0 - NEFMI cím összesen , , ,

5 III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban III.1. Intézményekkel történő feladatellátás a. ) Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása Oktatási ágazat A évi költségvetési előirányzatok tervezése során figyelembevételre kerültek a más fejezetek, intézmények részére átadott, valamint azoktól átvett feladatokkal összefüggésben átcsoportosítandó összegek. A közoktatási szakterület esetén a NEFMI Igazgatása, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Oktatási Hivatal részére történik feladat és ezzel párhuzamosan előirányzat átadás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem január 1-jétől a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar jogutódjaként jön létre. A NEFMI intézményi előirányzatai közül a Corvinus Egyetem KIK-ra jutó előirányzat a KIM fejezetében került megtervezésre. Kulturális ágazat A közgyűjtemények esetében a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet költségvetésével együtt átkerült a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) felügyelete alá. További változás, hogy a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány és a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány támogatása szintén átkerült a KIM költségvetésébe. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány és a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány, továbbá a Magyar Könyv Alapítvány megszűnésével az alapítványok feladatait, a szükséges létszámot és támogatási előirányzatokat az Országos Széchényi Könyvtár, illetve a Petőfi Irodalmi múzeum vette át. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum megvalósítása a Magyar Nemzeti Filmarchívum szervezetébe történő integrálással történt. Az átalakuló intézmény új elnevezése Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, amelynek alapító okirat módosítása augusztus 15-én került jóváhagyásra. A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetéséből eredően a korábbi évekkel ellentétben évtől nem a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégiuma biztosít állami támogatást filmszakmai célokra. A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1202/2011. (VI. 21.) Korm. határozat, valamint a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat alapján ugyanis a Magyar Mozgókép Közalapítvány jogutód nélküli megszűnését követően a Közalapítvány feladatai a kizárólagos állami tulajdonban álló Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium írásban rögzített és a Kormány által jóváhagyott megállapodása alapján kerülnek ellátásra a Filmalap és a NEFMI által. Egészségügyi ágazat A Semmelweis Terv alapelveivel összhangban, az abban részletezett és a 1208/2011 (VI.28.) Korm. határozat által meghatározott feladatok ellátásának érdekében került sor a NEFMI irányítása alatt álló Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) felállítására. Az Intézet a Kormánynak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) rendeletével, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe történő beolvasztásával, és ezzel 5

6 egyidejűleg a befogadó szervezet nevének módosításával május 1-jei hatállyal kezdte el működését. A GYEMSZI fő feladata a jogelődintézmények feladatainak további ellátása mellett a betegútszervezés megvalósítása érdekében az Állami Egészségszervezési Központ és a Térségi Egészségszervezési Központok létrehozása, a racionális betegutak kialakításához szükséges modellek kidolgozása és megvalósításuk felügyelete, intézményfenntartói feladatok jövőbeni ellátása a jelenleg a NEFMI irányítása alatt álló és a későbbiekben a NEFMI irányítása alá kerülő egészségügyi szakellátó intézmények tekintetében. Mindezeken túlmenően a GYEMSZI finanszírozási módszertani központként is működik. Szociális ágazat A gyermekvédelmi szakellátás keretében, a kísérő nélküli kiskorúak ellátását szeptember 1- től a fóti Károlyi István Gyermekotthon végzi. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet július 1-től vette át a Nemzeti Szakképzési Intézettől a szociális oktatási és továbbképzési feladatokat a hatékonyabb szociális munka biztosítása érdekében. A hatályos jogszabályok alapján végzi a szociális ágazat teljes képzési és humánerőforrás fejlesztési feladatait júliusától a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv. 98. (a) bekezdés módosítása következtében a módszertani feladatok kibővültek a gyermekjóléti alapellátás területén a családi napközi, családi gyermekfelügyelet, az alternatív ellátás, a gyermekek átmeneti otthona és a helyettes szülői ellátás országos módszertani feladataival, a gyermekvédelmi szakellátás területén pedig a különleges gyermekotthoni ellátás és a speciális gyermekotthoni ellátás országos módszertani feladataival. A évi III. törvény (a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartás vezetéséről) és a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a működési nyilvántartás részletes szabályairól alapján a Képzési Igazgatóság, működési nyilvántartást köteles vezetni a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működéséről, valamint e nyilvántartás alapján szervezi ezen személyek számára a törvényben kötelezően előírt továbbképzéseket. A 22/2011. (V.12.) NEFMI rendelettel módosított, a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 2.. (1) b) pontja szerint az NCSSZI a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga megszervezésére. Ezt kiegészítendő, a 20/2007. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a miniszter hatáskörébe rendeli a szakmai vizsgák írásbeli-, gyakorlati-, szóbeli tételsorainak megírását, szakmai és nyelvi lektorálását. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal január 1-től látja el a szociális intézményi foglalkoztatással és a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával kapcsolatos 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet és a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti feladatokat. A 321/2009. (XII.29) Korm. rendelet 22/A és a 259/2002. (XII.16) Korm. rendelet 3. (2) július 1-től történő módosítása alapján a szociális szolgáltatók, intézmények működés-engedélyezésének ellenőrzésének másodfokú hatósági ügyintézése a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörben történik. A Hivatal január 1-től - foglalkoztatási rehabilitációs feladatkörében - ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyeket, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal kapcsolatos 6

7 jogszabályban meghatározott rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatással összefüggő tervezési, nyilvántartási és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet szerint a költségkompenzációs, valamint a rehabilitációs költségtámogatások pályáztatási, támogatásfolyósítási feladatokat. A Hivatal nyilvántartást vezet a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyekről, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókról, nyilvántartja azok ágazati azonosítóját, ellátja az akkreditált munkáltatók és védett műhelyek, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatók és munkavállalók központi nyilvántartási feladatát. A Hivatal a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként végzi az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel, az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékkel és a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével kapcsolatos feladatokat. A Hivatal a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány jogutódjaként az esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel összefüggő feladatokat végez. Sport ágazat A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló évi I. törvényben meghatározott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenőrzési feladatokat a sportpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló sportigazgatási szervként a Nemzeti Sport Intézet látja el. A támogatással, illetve a támogatással összefüggő társasági adókedvezménnyel (sportcélú adókedvezmény) kapcsolatos szabályokat a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvény, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, továbbá a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet tartalmazzák. b. ) Az intézményrendszer összetétele címenként, a címen belüli intézmények tételes felsorolásával, az engedélyezett létszám feltüntetésével 1. cím NEFMI igazgatása 818 fő NEFMI igazgatása 2. cím Állami szociális intézetek 525 fő Reménysugár Habilitációs Intézet ÉletFa Rehabilitációs Intézet Vakok Állami Intézete Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 4. cím Egyéb kulturális intézmények 469 fő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Hagyományok Háza 5. cím Egyetemek, főiskolák fő Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Szent István Egyetem 7

8 Kaposvári Egyetem Miskolci Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pannon Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Színház-és Filmművészeti Egyetem Óbudai Egyetem Széchenyi István Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Kecskeméti Főiskola Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Szolnoki Főiskola Magyar Táncművészeti Főiskola Károly Róbert Főiskola 6. cím Egyéb oktatási intézmények 295 fő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Oktatási Hivatal 7. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 25 fő Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 9. cím Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 994 fő Károlyi István Gyermekközpont Budapesti Javítóintézet Aszódi Javítóintézet Zalaegerszegi Gyermekotthon Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon Esztergomi Gyermekotthon Kalocsai Gyermekotthon Debreceni Javítóintézet 10. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei fő Országos Sportegészségügyi Intézet Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Országos Idegtudományi Intézet Országos Onkológiai Intézet Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Mátrai Gyógyintézet Állami Szívkórház Balatonfüred Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Parádfürdői Állami Kórház 8

9 11. cím Közgyűjtemények fő Országos Széchényi Könyvtár Magyar Országos Levéltár Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Szabadtéri Néprajzi Múzeum Petőfi Irodalmi Múzeum Néprajzi Múzeum Iparművészeti Múzeum Magyar Természettudományi Múzeum Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Országos Idegennyelvű Könyvtár 12. cím Művészeti intézmények 798 fő Magyar Állami Operaház Budapest Pesti Magyar Színház 13. cím 1. Nemzeti Sport Intézet 116 fő 13. cím 2. Nemzeti Sportközpontok 586 fő 14. cím Országos Mentőszolgálat fő Országos Mentőszolgálat 15. cím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 632 fő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 983 fő Országos Tisztifőorvosi Hivatal 17. cím Országos Vérellátó Szolgálat fő Országos Vérellátó Szolgálat 19. cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 173 fő Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 9

10 c. ) Az intézményrendszer által ellátandó általános és a évi új feladatok bemutatása, az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése 1. cím NEFMI Igazgatása Általános feladatok A NEFMI Igazgatása a nemzeti erőforrás miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörével az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok végrehajtó szervezete évi új feladatok Oktatási ágazat A évben várhatóan az Országgyűlés által elfogadásra kerülő új köznevelési törvény alapján szükséges fejlesztések fedezete, továbbá a közoktatási szakterület által ellátandó feladatokból a NEFMI Igazgatása költségvetésében került megtervezésre az alábbi feladatok forrása. Megbízási díjak; folyamatban lévő és egyéb várható perköltségek fedezete; felszámolási díjak; a Köznevelés című lap megjelentetéséhez történő hozzájárulás; nemzetközi tanulói teljesítmény mérések nemzeti hozzájárulása és tagdíja; European Agency nemzetközi fogyatékosügyi szervezet magyar tagdíja; autizmus specifikus fejlesztés; Román népismeret című kézirat kiadása; nemzetiségi tankönyvek megalkotása és forgalmazása; tankönyvkiadással kapcsolatos igazgatási eljárási díj; siket tanulók tankönyvfejlesztésével kapcsolatban kézirat elkészítése. Szintén a NEFMI Igazgatása előirányzata részeként áll rendelkezésre a Nemzetközi feladatok támogatása, utaztatás; "Mozdulj, Magyarország!" c. rendezvényen átadásra kerülő serlegek finanszírozása; EUNEC tagdíj; Magyar Köztársaság Jó tanulója - jó sportolója pályázat; Nemzetközi diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanárok tiszteletdíjazása, jutalmazása; Ifjúsági Bolyai pályázat díjátadó ünnepségének költségei; nemzetközi tárgyú közoktatási feladatok; közoktatási testületek működésének támogatása. A felsőoktatáshoz kapcsolódó nemzetközi tagdíjak, szakmai versenyek és egyéb feladatok díjai. A NEFMI Igazgatáson keresztül kerül biztosításra a nemzetközi feladatat ellátással kapcsolatos kiadások, delgációk küldése illetve fogadása; OECD, EU és Európa Tanács oktatási tevékenységéhez kapcsolódó utazások, szakértői tevékenység, szakmai rendezvények, szolgáltatás megrendelések, fordítások, tolmácsolás fedezete. Az előirányzat biztosítja az EU tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét az oktatás területén. Kulturális ágazat A NEFMI Igazgatása költségvetésének keretében kerülnek biztosításra a határon túli kulturális feladatokhoz kapcsolódó utazások, hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel forrása; a kétoldalú kulturális munkatervi feladatok igazgatási jellegű kiadásai; a kulturális szakdiplomáciai feladatok fedezete; a nemzetközi kulturális tagdíjak; az EU tagságból eredő kulturális együttműködések forrásigénye; az ágazati feladatokhoz kapcsolódó utazások, hazai és nemzetközi rendezvényeken, eseményeken történő részvétel kiadásai; Mozgókép Mestere címhez kapcsolódó évi díjazás forrása. 10

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre.

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre. OLDAL Bevezetés 3. Az intézeti címek 2006. évi költségvetésének szöveges indoklása 5. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása 5. 1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 6. 1.2 Egészségügyi

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás 2008. január 1-jétől hatályos.

megállapodás alapján történő állami fenntartású intézményfinanszírozás 2008. január 1-jétől hatályos. Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint 2008. évben az oktatási és kulturális miniszter a kormány oktatásért, az egyházakkal való

Részletesebben

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság A Belügyminisztérium fejezet 2011-es költségvetése a Kormány programjának megfelelően kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, a határon túli

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A Kormány..../2012. ( ) Korm. rendelete. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

A Kormány..../2012. ( ) Korm. rendelete. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2015. (III. 6.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás...

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés...19 Pályaorientáció...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Simontornya Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 19 Célok...

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben