A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)"

Átírás

1 II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez 2. sz. melléklet A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) Készítette: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u Budapest április 30.

2 2. sz. melléklet A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) A megbízó témafelelıse: Pallag Orsolya projektfelelıs, vezetı fıtanácsos KvVM TKSZÁT Nemzeti parki és tájvédelmi Fıosztály, Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály Vállalkozó képviselıje: Göncz Annamária projektvezetı helyettes VÁTI Kht. Vállalkozó szakmai témafelelıse: Dr. Podmaniczky László projektvezetı, egyetemi docens SZIE KTI Készítık: Dr. Podmaniczky László projektvezetı, egyetemi docens SZIE KTI Marticsek József agrárszakértı, MME További szakértık, tervezık: Faragóné Huszár Szilvia területrendezési tervezı,projektasszisztens VÁTI Kht. Fejes Ágnes gyakornok VÁTI Kht. Schneller Krisztián területrendezési tervezı, VÁTI Kht.

3 Áttekintés a jelenleg mőködı agrártámogatási rendszerekrıl TARTALOMJEGYZÉK 1 A Natura 2000 program kapcsolódása Uniós támogatásokhoz 4 2 A területalapú támogatások intézményrendszere Az Integrált Igazgatási és Ellenırzési Rendszer Gazdaregiszter Mezıgazdasági Parcella Azonosító és Nyilvántartó Rendszer Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer 8 3 Egységes területalapú támogatás Jogszabályi háttér A támogatás bemutatása A támogatás szerkezete SAPS Top-up 10 4 Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Jogszabályi háttér Az intézkedés célja Az intézkedés tartalma A támogatás szerkezete Magas Természeti Értékő Területek (MTÉT) Kötelezettségvállalás Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Kapcsolódás Natura 2000 programhoz 18 5 Kedvezıtlen adottságú területek támogatása Jogszabályi háttér A intézkedés célja Az intézkedés tartalma A támogatás szerkezete Kötelezettségvállalás Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Kapcsolódás Natura 2000 programhoz 20 6 Erdı környezetvédelmi program Jogszabályi háttér Az intézkedés célja 21

4 6.3 Az intézkedés tartalma A támogatás szerkezete Kötelezettségvállalás Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Kapcsolódás Natura 2000 támogatáshoz 23 7 Mezıgazdasági földterület elsı erdısítése Jogszabályi háttér Az intézkedés célja Az intézkedés tartalma A támogatás szerkezete Kötelezettségvállalás Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Kapcsolódás Natura 2000 programhoz 26 8 Nem mezıgazdasági földterület elsı erdısítése Az intézkedés célja Az intézkedés tartalma A támogatás szerkezete Kötelezettségvállalás Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Kapcsolódás Natura 2000 programhoz 27 9 Agrár-erdészeti támogatás Jogszabályi háttér Az intézkedés célja Az intézkedés tartalma A támogatás szerkezete Kötelezettségvállalás Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Kapcsolódás Natura 2000 programhoz İshonos és veszélyeztetett mezıgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történı megırzése Jogszabályi háttér Az intézkedés céljai Az intézkedés tartalma A támogatás szerkezete Kötelezettségvállalás Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Kapcsolódás Natura 2000 programhoz 32

5 1 A Natura 2000 program kapcsolódása Uniós támogatásokhoz A Natura 2000 program kidolgozása során kiemelt szempont volt, hogy azt megfelelıen lehessen integrálni az Uniós támogatási rendszerekbe. A támogatások kapcsolódásakor egyszerre kellett figyelembe venni azok várható pozitív hozadékait, valamint azt, hogy ne alakuljon ki túlkompenzáció, azaz egy tevékenységhez egyszeri kifizetés társuljon. Tekintettel arra, hogy a Natura 2000 területek esetében a kívánatos területhasználat elérését több támogatás is jelentısen befolyásolni tudja, fontos, hogy a támogatások megfelelı szakmai szempontok mellett, egymást erısítve, és ne egymás ellen fejtsék ki hatásukat. Ennek értelmében, a vidékfejlesztési forrásból finanszírozott területalapú támogatások a Natura 2000 területeket kiemelten kezelik. A természet és környezet védelmét célzó intézkedések (pl.: agrár-környezetgazdálkodási, erdı-környezetvédelmi intézkedések) forráselosztásának tervezése során a Natura 2000 területek elıtérbe kerülnek, kifejezetten abból az okból, hogy hazánkban prioritás ezeknek a területeknek a fejlesztése, javítása. A területhasználat váltásra irányuló támogatások esetében (pl.: mezıgazdasági területek elsı erdısítése, agrár-erdészeti intézkedés) a Natura 2000 területeken történı beavatkozások még körültekintendıbben kezelendık. Ezeknél a támogatásoknál már megjelenik a fenntartási tervek jelentısége és szerepe. Annak érdekében, hogy egy Natura 2000 területen a kívánatostól eltérı földhasználat váltás támogatása ne alakulhasson ki, ezek az intézkedések a Natura fenntartási tervek meglétéhez kötik a támogatás biztosítását. Mindezekbıl látható, hogy a Natura 2000 program beépült a vidékfejlesztési programozás során az uniós források szabályozásába, aminek eredményeként egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fenntartási tervek. Az alábbiakban bemutatott elsı sorban területalapú támogatások szakmailag kapcsolódnak a Natura 2000 programhoz. A Natura 2000 területek esetében a jelentıs számú támogatás miatt egyre markánsabban körvonalazódik a gazdálkodók számára, hogy megfelelı területhasználat mellett, a támogatások harmonizálásával olyan mértékő, piaci ingadozásoktól független, kiszámítható és elıre tervezhetı bevétel érhetı el, ami egy gazdálkodás jövedelmezıségében rendkívül komoly szerepet játszik. A támogatások által elérhetı bevételi források gazdálkodói szempontú értékelése a tervezés során is fontos szerepet játszik, ezért van jelentısége annak, hogy a fenntartási tervek szakmai összeállítása mellett, a Natura 2000 program teljes körő fejlesztését biztosítsuk a többi releváns támogatás megfelelı harmonizálásával. Ez azt is jelenti, hogy a fenntartási tervek elkészítése mellett a Natura 2000 program többi támogatáshoz való illesztése szintén fontos, mert csak így lehet a forrásokat egy adott cél érdekében, a gazdálkodó számára is egyértelmő elvárások és szabályozások meghatározásával, mőködıképessé tenni. 4

6 A kijelölt Natura 2000 területek esetén az alábbi területalapú támogatások épülnek egymásra: Egységes támogatás Támogatás Mővelési ág Megjegyzés területalapú Szántó, gyep Minden mővelt területre igényelhetı Natura 2000 támogatás gyep Natura 2000 kijelölt területeken KAT támogatás Szántó, gyep KAT és Natura 2000 egyidejő kijelölése esetén Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Mezıgazdasági elsı erdısítése földterület Nem mezıgazdasági földterület elsı erdısítése Szántó, gyep, ültetvény, vizes élıhely Szántó, gyep Szántó, gyep Natura 2000 területek elınyt élveznek, gyepek esetén, a túlkompenzáció miatt a N2000 területek csökkentett kifizetésre jogosultak Csak Natura 2000 fenntartási terv alapján Csak Natura 2000 fenntartási terv alapján Agrár-erdészeti rendszerek Szántó, gyep Csak Natura 2000 fenntartási terv alapján Erdı-környezetvédelmi támogatás erdı Natura 2000 területek elınyt élveznek 2 A területalapú támogatások intézményrendszere Az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alapból, valamint az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások és kifizetések adminisztratív lebonyolítására, kifizetésére és ellenırzésére az átláthatóság, és a koherencia érdekében közös intézményrendszer került felállításra. 2.1 Az Integrált Igazgatási és Ellenırzési Rendszer Az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap terület alapú, és állatlétszám alapú támogatásait igénybe vevı területek így a Környezetileg Érzékeny Területek - ellenırzése az Integrált Igazgatási és Ellenırzési Rendszer mőködésére alapszik. Az Integrált Igazgatási és Ellenırzési Rendszer bevezetését az Európai Unió a támogatási rendszer összetettsége, a feldolgozandó támogatási dokumentumok nagy száma miatt, valamint a hatékony adminisztráció és ellenırzés érdekében kötelezıvé tette a tagállamok számára. Kiépítését a 3508/92 sz. EEC rendelet írja elı. A rendszer az igénylések és támogatások adminisztrálására és ellenırzésére szolgál. Célja többek között, hogy kiszőrje a jogosulatlan illetve kettıs támogatási igényléseket. A rendszer alapvetı és egyben lényegi tulajdonsága, hogy a beérkezı nagyszámú igénylés adminisztratív ellenırzését automatikusan végzi, kihasználva az információs rendszerek hatékonyságát. Az adminisztrációs ellenırzés teljeskörő, azaz 100 %-os, minden igénylést benyújtóra kiterjed. A támogatások fogadására történı országos felkészülés része a megfelelı földterület-azonosítási rendszer kiépítése is (Mezıgazdasági Parcella Azonosító és Nyilvántartó Rendszer, MEPAR), a szükséges térképi és térinformatikai háttér megteremtésével együtt. A rendszer 5

7 biztosítja, hogy a gazdálkodók a támogatási kérelemhez csatolt térképek segítségével azonosítani tudják az általuk hasznosított mezıgazdasági táblákat. Az IIER részét kell, hogy képezze még egy Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) az állatok és a tenyészetek nyilvántartására, valamint egy Gazdaregiszter is (1. ábra). A MEPAR kiépítésére, adattartalmára, üzemeltetésére, stb. vonatkozó rendelkezéseket a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet tartalmazza. Az adminisztrációs ellenırzéseken kívül a magyar Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a szerzıdéssel rendelkezık 5%-nál minden évben ellenırzést tart. 1. ábra: Az Integrált Igazgatási és Ellenırzési Rendszer felépítése. Integrált Igazgatási és Ellenırzési Rendszer Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MEPAR) Gazdaregiszter Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) A támogatás felhasználását, a támogatási szerzıdésben foglaltak teljesítésének ellenırzését a minisztérium területi szerveinek bevonásával végzi. Az ellenırzések során más szervek bevonására sor kerülhet (Nemzeti Park Igazgatóságok, ökológiai termelést ellenırzı szervezetek). A támogatási szerzıdésben foglaltak nem teljesítése esetén a minisztérium a szerzıdést felbontja és intézkedik a jogosulatlanul felvett támogatások visszafizetésérıl (Forrás: 3/2003. (I.24.) FVM rendelet) 2.2 Gazdaregiszter A gazdálkodók nyilvántartásba vétele alapvetı feltétele annak, hogy uniós és nemzeti agrártámogatásban részesüljenek. Magyarországon törvényi szinten a 141/2003 számú (IX. 9) kormányrendelet nyilatkozik az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggı ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrıl. A korszerő gazdaregiszter kialakításánál az alapvetı cél, hogy a közvetlen kifizetéső támogatások alanyainak, a gazdálkodóknak a regisztrálása, nyilvántartásba vétele során olyan adatbázis kerüljön kialakításra, amely minden szempontból alkalmas az IIER egyes alrendszereinek összekapcsolására, illetve amelyet a többi alrendszer is hatékonyan tud felhasználni a támogatások ellenırzése során. Az IIER céljaira kialakítandó gazdaregiszterrel szemben támasztott követelmények az alábbiakban foglalhatók össze: A regisztráció minden támogatást igénybe vevı termelı számára kötelezı. A regisztráció fı eleme a termelıt azonosító kód, amely segítségével a IIER többi alrendszere között kapcsolatot lehet teremteni. A regisztrációra egy alkalommal van szükség, az elsı támogatási igény benyújtása elıtt, a továbbiakban a rendszer ugyanarra a termelıre ugyanazt a regisztrációs kódot használja. A regisztráció a termelı azonosítására szolgál, tartalmazhat ugyan tulajdonosi és gazdálkodási adatokat, de ez nem az ellenırzés célját szolgálja. A támogatási 6

8 kérelemhez a termelıre vonatkozó további adatokat (statisztikai, vagy egyéb) egy önálló adatbázisban kell tárolni. 2.3 Mezıgazdasági Parcella Azonosító és Nyilvántartó Rendszer A Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos abban az értelemben, hogy a földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni. Az ilyen jellegő támogatások igénylésekor semmiféle más nyilvántartás (pl. az ingatlannyilvántartás) adatait a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni, legyenek azok a mezıgazdasági táblák elhelyezkedésére, azonosító számára, vagy éppen a tábla területére vonatkozó adatok. A földterület-azonosítás viszonyítási kerete a fizikai blokk, amely a mezıgazdasági mővelés szempontjából idıben állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl.: utak, vasutak, csatorna, töltés, erdıszél stb.) rendelkezik, és többnyire azonos típusú mővelés alatt lévı földterület (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdı stb.). Egy fizikai blokkban általában több mezıgazdasági tábla (parcella) van, és területét több gazdálkodó is mővelheti. A mezıgazdasági parcella (más néven mezıgazdasági tábla) földterülethez kapcsolódó támogatások esetében az úgynevezett azonosítási alapegység. Olyan összefüggı mezıgazdasági földterületet jelent, amelyen adott évben egyetlen termelı egyetlen növényfajt (vagy növényfajtát) termeszt A mezıgazdasági tábla a föld használójához, megmővelıjéhez kötıdik, nem pedig a tulajdonoshoz. Fontos tulajdonsága, hogy a ténylegesen mővelt terület alapján határozható csak meg, tehát területébe nem számítható bele pl. a mővelt terület és az út közötti nem hasznosított terület. Természetesen a mezıgazdasági táblák határai évrıl-évre változhatnak a gazdálkodás jellegének és a vetés szerkezetének megfelelıen (pl. vetésforgó esetén). A blokkok országosan egyedi azonosítóval vannak ellátva, melynek segítségével azonnal kideríthetı az összes olyan adat, ami egy blokkra vonatkozik (pl. hol helyezkedik el, mekkora a területe, stb.). A mezıgazdasági táblákat a kérelmezıknek a fizikai blokkon (2. ábra) belül kell azonosítani és bejelölni az erre a célra elkészített térképen, az un. MePAR blokktérképen. Az áttekintı térképeken könnyőszerrel azonosíthatók az egyes gazdákhoz tartozó mezıgazdasági földterületek, a térképhelyes légifelvétel háttéren ugyanis nagyon könnyen felismerhetıek az állandó földfelszíni elemek (utak, épületek, csatornák, erdıs részek, stb.). 2. ábra: Blokktérkép A fizikai blokkokat az Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), illetve az MVH megbízásából a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) alakította ki az egész országra. A fizikai blokkon belül a különbözı mezıgazdasági hasznosítások (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdı, halastó, mozaikos mővelés stb.), valamint a beépített és infrastruktúrának használt területek vannak elkülönítve. A blokk és belsı, elkülönített részei határainak 7

9 rögzítése korszerő eljárásokkal (légi- és őrfelvételek feldolgozásával) és helyszíni adatfelvételezéssel történt. 2.4 Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere. Létrehozásának törvényi hátterét a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl, valamint e rendeletnek a módosítása - 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet írja le. Ez alapján a szarvasmarha, bivaly, ló, juh és kecske fajok állatait egyedileg, hasznosítási módtól függetlenül, tartósan meg kell jelölni, és nyilvántartásba kell venni. A törvény alapján az állattartó kötelessége: elısegíteni a tenyészet és az állatok pontos és szakszerő nyilvántartásba vételét, az ellenırzésre jogosult szervezet képviselıinek rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat, illetve adatokat; a kijelölt szervezetnek jelenteni új tenyészet létesítését, vagy tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet, az állat és az állattartó adataiban bekövetkezett változásokat; az ENAR szabályai szerint és saját költségén gondoskodni a tenyészetében lévı állatok megjelölésérıl, illetve megjelöltetésérıl; megakadályozni az azonosító jelek eltávolítását, azok megrongálását, illetveolvashatatlanná tételét; saját költségén pótolni a kiesett, az elveszett vagy olvashatatlanná vált azonosító jeleket; telepenként/tartási helyenként naprakész nyilvántartást vezetni a tenyészetben lévı; az onnan kiadott és oda érkezett állatok azonosító számairól, és azt - kérésre - az ellenırzést végzık rendelkezésére bocsátani; importált vagy korábban más jelölési rendszer szerint megjelölt állat adatait az állomány nyilvántartásában úgy feltüntetni, hogy a régi és az új azonosító jel közötti kapcsolat bármikor egyértelmően megállapítható legyen; a tenyészet állományában bekövetkezett létszámváltozás esetén, az e rendelet II-IV. fejezeteiben meghatározott részletes szabályok szerint eljárni. A rendszer segítségével - az állatok nyilvántartásba vételével - nyomon követhetı az egyes tenyészetek állományalakulása, megkönnyíthetık az állategészségügyi eljárások nyomon követése (pl. gyógyszeres kezelések és oltások nyilvántartása), követhetı a fedeztetés, bejegyezhetık az állat egyedi azonosító jegyei, eredményei (versenyzés), stb. 3 Egységes területalapú támogatás 3.1 Jogszabályi háttér 1782/2003 EK rendelet Hazai rendeletek A támogatások évente külön rendeletben kerülnek meghatározásra 8

10 3.2 A támogatás bemutatása Magyarország EU tagállammá válása óta a Csatlakozási Szerzıdés és a Koppenhágai Megállapodás alapján két forrásból, mégis egymáshoz kapcsolódva mőködik a közvetlen kifizetéső területalapú termelıi támogatások rendszere: egységes területalapú támogatás (SAPS), amit az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlege finanszíroz, kiegészítı nemzeti területalapú támogatás (Top-up), amely kapcsolódik a SAPS-hoz, de forrása a magyar költségvetés. 3.3 A támogatás szerkezete SAPS A Kormány 2003-ban hozott határozata alapján Magyarország az egységes területalapú támogatási rendszert (single area payment scheme - SAPS) vezette be a csatlakozás idıpontjától. Az uniós közvetlen támogatást - amely mértéke 2004-ben 25% volt - ennek alapján kapják meg a termelık. Célja a gazdák jövedelmének biztosítása. A SAPS keretében adható támogatás éves összegét a Bizottság a Csatlakozási Szerzıdésben foglalt kvóták és bázisterületek alapján határozza meg. A támogatásra jogosult mezıgazdasági terület nagyságának meghatározása (SAPS terület) az érintett tagállam feladata, ugyanúgy, mint annak eldöntése, hogy mekkora legyen a támogatható minimális birtokméret 0,3-1 ha határértékek között (nemzeti döntés: 1 ha, illetve 0,3 ha szılı- és gyümölcsterület). A SAPS közösségi támogatásokra jogosult terület nagyságát úgy kellett meghatározni, hogy jogilag teljesen egyértelmő, vitathatatlan legyen országos, üzemi és parcella szinten egyaránt. Fontos a támogatásra való jogosultság, illetve kizárás pontos kritériumainak, az ellenırzés módszerének meghatározása is. A támogatásban részesülı területeken nincs mővelési kötelezettség, a termelı szabadon dönthet arról, mit termel, nincs jogalapja a területpihentetési kötelezettség elıírásának. A Csatlakozási Szerzıdés szerint támogatás csak olyan területre igényelhetı (szántó, gyep, szılı, gyümölcsös), amely június 30-án - a hasznosítástól függetlenül - megfelelı kultúrállapotban volt. A SAPS rendszerben támogatásra jogosult mezıgazdaságilag hasznosított területek: a szántóföldi növények, a takarmánytermı-területek, a gyepterületek, a valamint szılı- és gyümölcsültetvények. A támogatás kifizetésére évente egy alkalommal, a tárgyév december 1-je és a rákövetkezı év április 30-a között kerülhet sor. A SAPS támogatást a tagállamnak meg kell elılegeznie, mert a Bizottság a részletes elszámolás benyújtását követı két hónapon belül utalja csak át a támogatást. Lehetıség van december 1-jét megelızı kifizetésre is: a tagállam kérelme alapján a Bizottság a pénzügyi helyzet függvényében, nagyon indokolt esetben engedélyezheti. Ennek részaránya azonban nem haladhatja meg az éves támogatás 50%-át. Tehát a SAPS keretében támogatható területek: legalább 1 hektár szántó-, gyep, illetıleg konyhakert, ha az azonos kultúrával beültetett parcella mérete eléri a min. 0,3 ha-t, vagy legalább 0,3 hektár szılı, gyümölcsös; ha a fenti méretkritériumoknak megfelelı terület június 30-án eleget tett a "Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot" feltételrendszerének; a támogatás alapjául szolgáló területet mővelési ágtól függetlenül a tényleges használat (Lásd még: 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet) 9

11 3.3.2 TOP-UP Kiegészítı nemzeti közvetlen támogatások jogcímen a magyar költségvetésbıl az egységes területalapú támogatás egészíthetı ki. A top-up jogcímei (nemzeti borítékok): a hízottbika-tartáshoz, a tejtermeléshez, az anyatehén-tartáshoz, extenzifikációs szarvasmarha-tartáshoz, az anyajuh-tartáshoz, a kedvezıtlen adottságú területeken történı anyajuh-tartáshoz, a szántóföldi növénytermesztéshez, a Burley dohány termesztéséhez, a Virginia dohány termesztéséhez, a héjas gyümölcsőek termesztéséhez, valamint az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények termesztéséhez vehetı igénybe kiegészítı nemzeti támogatás. 4 Agrár-környezetgazdálkodási támogatás 4.1 Jogszabályi háttér Az 1698/2005/EK rendelet 36. (a) (iv) és 39. cikke Az 1974/2006/EK rendelet 27. cikke és II. mellékletének pontja Hazai rendelet: Kidolgozás alatt 4.2 Az intézkedés célja Az ország jelentıs részén szükség van a földhasználat átalakítására és országos, új földhasználati irányok keresésére valamint a térségi prioritások meghatározására (pl.: árvízzel és belvízzel veszélyeztetett területek terület használatának átalakítása, természetközeli gazdálkodási rendszerek visszaállítása). A termıföldre továbbra is veszélyt jelentenek a talaj minıségét, termıképességét rontó folyamatok (erózió, savanyodás, szikesedés, tömörödés, a negatív tápanyagmérleg), a környezetkímélı, legelıre alapozott állattartás indokolatlanul alacsony aránya, a környezettudatos tápanyag-gazdálkodás hiánya, melyek a fenntarthatóság érvényesítését gátolják. Az AKG kifizetések hozzájárulnak a vidéki területek fejlıdéséhez és környezeti szolgáltatásokat nyújtanak a társadalom egészének. Ösztönzik a gazdálkodókat a mezıgazdasági földterületeken a környezet, a táj és a természeti erıforrások fenntartható hasznosításával összeegyeztethetı mezıgazdasági termelési módszerek alkalmazására és a genetikai erıforrások megırzésére. Az intézkedés hozzájárul a biológiai sokféleség csökkenésének 2010-ig történı visszafordításával kapcsolatban Göteborgban tett kötelezettségvállalás teljesítéséhez és az úgynevezett Víz Keretirányelv (VKI) célkitőzéseinek 10

12 megvalósításához. Az AKG intézkedések kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a Magyarországon jellemzı agrár-környezetvédelmi problémák csökkentésére, visszaszorítására, illetve olyan környezetbarát gazdálkodási gyakorlat elterjesztésére, amely megelızi bizonyos környezeti problémák kialakulását. Ennek megfelelıen az alábbi AKG prioritásoknak megfelelı elıírások kerültek megfogalmazásra és a különbözı célprogramokba való integrálásra: Talajvédelem: a különbözı talajdegradációs folyamatok (talajerózió, elsavanyodás, talajtömörödés) hatásainak csökkentése különbözı agrotechnikai módszerek alkalmazása révén. A környezetbarát tápanyag-gazdálkodás gyakorlatának elterjesztésével a talaj negatív tápanyagmérlegének egyensúlyba hozása is kiemelt célként fogalmazódik meg. Felszíni és felszín alatti vizek védelme: a földhasználat-váltás elısegítésén és a környezetbarát tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem gyakorlatán keresztül a vízbázisok védelme, a vízminıség javítása, a szennyezések lehetıségének redukálása. Természetvédelem: a mezıgazdasági földhasználat minden ágában (szántómővelés, gyepgazdálkodás, ültetvények) sokszínő, a természetközeli élıhelyek kialakításával és megırzésével, a természetvédelmi szempontból értékes állat- és növényfajok számára megfelelı táplálkozó-, szaporodási- és pihenıhelyek biztosításával az aktív természetvédelem rendszerének kiterjesztése a cél. A biológiai sokféleség megırzésének és növelésének fent említett eszközei elsıdlegesen a Natura 2000 területek megırzését és fejlesztését szolgálják. Génmegırzési célok: a különbözı gazdálkodási rendszerekben a magas genetikai értéket képviselı és sokszor kihalással/genetikai erózióval fenyegetett mezıgazdasági szempontból értékes növény- és állatfajok/fajták kiemelt támogatást élveznek. Levegıszennyezés csökkentése: az extenzív, külterjes mővelést és alacsony külsı inputokat igénylı gazdálkodási módszereken és növénycsoportokon keresztül a célprogramok hozzájárulnak a mezıgazdaság által kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkentéséhez. Az intézkedés fı céljai a vidéki területek fenntartható fejlıdésének támogatása, a környezet állapotának megırzése és javítása, a mezıgazdasági eredető környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erıforrások fenntartható használatán alapuló mezıgazdasági gyakorlat erısítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás megırzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termıhelyi adottságoknak megfelelı termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. Fontosnak látjuk kiemelni, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben foglalt AKG programnál is magasabb szintő, kiemelten a minıség irányába továbbfejlesztett programcsomag kidolgozását tızte ki célul a tagállam. 4.3 Az intézkedés tartalma Az intézkedés keretében önkéntes alapon legalább öt évig, egyes célprogramok esetében akár tíz évig is, AKG kötelezettségeket vállaló mezıgazdasági termelık és egyéb földhasználók (pl.: természetvédelmi hasznosítást végzı közhasznú társaságok, nemzeti park igazgatóságok, non-profit szervezetek és civil szervezetek) támogathatók. A gazdaság teljes területén betartott, kölcsönös megfeleltetésbıl származó kötelezettségek betartása mellett a vállalt kötelezettségeknek meg kell haladniuk az 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikkében, és a III.-IV. mellékletében elıírt, valamint a trágya- és növényvédıszerhasználatra vonatkozó minimumkövetelményeket és a nemzeti jogszabályok által létrehozott és a programban meghatározott egyéb kötelezı elıírásokon túlmutató kötelezettségvállalásokat. 11

13 Az intézkedésben meghatározott elıírások teljesítéséért járó kifizetéseket évente terület alapján (hektáronként) kell nyújtani a mezıgazdasági termelık részére az elıírások teljesítésével összefüggı többlet költség és elmaradt bevétel ellentételezése céljából. Az AKG intézkedés célprogramjainak bevezetése a következı tervezett ütemterv alapján történik: 2008-ban a következı célprogramok kerülnek bevezetésre (a MePAR kijelöléshez szükséges lépések megtétele után): szántóföldi erózióvédelmi célprogramok (szél- és vízerózió), környezet- és természetvédelmi célú földhasználat váltási célprogramok (gyep), vizes helyek fenntartása és vizes élıhelyek létrehozása célprogramok (vizes élıhelyek). A többi célprogram 2009-ben kerül megnyitásra miután a jelenleg futó NVT célprogramok befejezıdtek. 4.4 A támogatás szerkezete Az AKG támogatási rendszer célprogramokon keresztül valósul meg, és területalapú támogatásokat foglal magába, melyek horizontális és zonális elemekbıl épülnek fel. A mezıgazdasági területek különféle természeti adottságait figyelembe véve, valamint ahhoz, hogy jó minıségő környezetgazdálkodási programok kerüljenek megvalósításra, az intézkedés keretében 22 különbözı célprogram került meghatározásra (9 szántóföldi növénytermesztéshez, 6 gyepgazdálkodáshoz és gyeptelepítéshez, 3 ültetvények környezetkímélı gazdálkodásához és 3 vizes élıhely fenntartásához kapcsolódó). Az intézkedés a mezıgazdasági földhasznosítási irányok alapján négy alintézkedésre/célprogram csoportra osztható: 1. szántóföldi növénytermesztés, 2. gyepgazdálkodás, 3. ültetvényes gazdálkodás (gyümölcs- és szılıtermesztés) 4. vizes élıhelyeken történı gazdálkodás. Bizonyos AKG célprogramok az ország teljes támogatható területén felvállalhatók, vagyis a kifizetések horizontális jellegőek. Az AKG elıírások közül, egyes lehatárolt, a MePAR-ban is feltüntetett, vagy a meghatározott szervektıl igazolhatóan a feltételeknek megfelelı területeken gazdálkodók számára a horizontális elıírásokon túl, speciális elıírások felvételére van lehetıség. Ezeken a területeken belül felvehetı elıírásokat zonális elıírásoknak nevezzük. Három eltérı zonális célprogram csoport kerül meghatározásra: természetvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi célprogramok. 12

14 természetvédelmi célú gazdálkodás - kék vércse természetvédelmi célú gazdálkodás - túzok természetvédelmi célú földhasználatváltás horizontális zonális természetvédelmi célú gazdálkodás - vadlúd / daru természetvédelmi célú gazdálkodás - madár / apróvad szélerózió elleni védekezés vízerózió elleni védekezés természetvédelmi célú gazdálkodás - túzok természetvédelmi célú gazdálkodás - élıhely környezetvédelmi célú földhasználatváltás ökológiai gazdálkodás ökológiai gyepgazdálkodás ökológiai gyümölcstermesztés vizes élıhelyek létrehozása tanyás gazdálkodás hagyományos gyümölcstermesztés vizesélıhelyek fenntartása integrált gazdálkodás extenzív gyepgazdálkodás integrált gyümölcstermesztés nádgazdálkodás szántó célprogramok gyep célprogramok ültetvény célprogramok vizes élıhely célprogramok A célprogramok struktúrája környezeti és természeti vállalás mértéke szerint bemutatva 13

15 4.4.1 MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŐ TERÜLETEK (MTÉT) A Magyarországi Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszere Az Érzékeny Természeti Területek programjának bevezetése és finanszírozása figyelembe véve az EU 2078/1992 számú, 1257/1999 számú és a 445/2002 számú rendeleteit a évi agrárgazdasági célok támogatási rendszerének részeként, a Nemzeti Agrárkörnyezetgazdálkodási Program keretén belül a 2253/1999 sz. kormányhatározat és a 102/2001. (XI. 16.) FVM rendelet alapján megkezdıdött ben kísérleti jelleggel 11 modellterületen indult ÉTT program, 2004-ben a területek száma már 15-re emelkedett. Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) magyarországi lehatárolása Az Érzékeny Természeti Területekre vonatkozó elıírásokat azok kijelölésének szempontjait valamint létesítésük eljárási rendjét a 2/2002 (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet szabályozza. E területek magyarországi lehatárolásához jelentıs segítséget adtak a földhasználati zónarendszer kidolgozása során elıállított talaj-, víz- és élıvilág szempontjából érzékeny területeket ábrázoló adatbázisok átlapolásával szintetizált komplex környezetérzékenységi térkép. Ezek alapján azokat tekinthetjük potenciális ÉTT célterületeknek, amelyek a komplex környezetérzékenységi térkép szerint átlag feletti (a 9,3 millió hektár átlagát meghaladó) sérülékenységet mutattak. Egyes adott ÉTT legfeljebb 25%-a kerülhet országos jelentıségő védett természeti területre. Ennél nagyobb mértéket csak akkor lehet meghatározni, ha a természeti értékek és az extenzív mezıgazdasági termelés megırzése érdekében elkerülhetetlenül szükséges. ÉTT az ökológiai hálózat bármely részén kijelölhetı. A 2/2002 (I.23.) rendelet alapján ÉTT létesítésére bárki javaslatot tehet az illetékes NP Igazgatóságoknál. A létesítésre vonatkozó javaslatnak többek között tartalmaznia kell a létesítés természetvédelmi indokait, a terület pontos lehatárolását, a gazdálkodási formák leírását, a tervezett intézkedéseket, stb. A javaslat alapján az Igazgatóság elvégzi az ÉTT megvalósíthatósági elemzését, majd megvalósíthatósági vizsgálatát. A környezetvédelmi miniszter a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együtt dönt az ÉTT létesítésérıl. A leírt szempontok és prioritások alapján a Természetvédelmi Hivatal koordinálásával és a Nemzeti Park Igazgatóságok valamint a SZIE-KTI szakembereinek bevonásával 2002 óta indult be az ÉTT területek programja. Az ÉTT intézkedések ismertetése Az elıírásokat különbözı természetvédelmi szakértık és a Nemzeti Park Igazgatósági hálózat alakították ki a korábbi agrár-környezetvédelmi programok tapasztalatai alapján. A kötelezettségek célja alacsony ráfordítású, extenzív gazdálkodási módszerek alkalmazása a szántó- és legelıterületeken, a védett madárfajok táplálékforrásának biztosítása, a fészkelés és utódnevelés védelme és élıhely-fejlesztés céljából. Fontos a madarakat és egyéb állatfajokat zavaró tényezık kiküszöbölésének biztosítása is. A programok számos elemének célja a tájhasználat/tájvédelem a valaha hagyományos gazdálkodási módszerek újbóli bevezetésével, amelyek a védett értékek többségét létrehozták Magyarországon. A különbözı kötelezettségek végrehajtásának biztosítania kell azon 14

16 élıhelyek kezelését (esetenként a jövıbeni NATURA 2000 részeként is) amelyek jelentıs pozitív hatással vannak a biológiai sokféleség magyarországi fejlıdésére. Az Érzékeny Természeti Területek felülvizsgálata Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv térségi agrár-környezetgazdálkodási célprogramjai tehát olyan konkrétan lehatárolt, ún. Érzékeny Természeti Területeken támogatják a gazdákat a természet-kímélı gazdálkodási módok kialakításában és fenntartásában, ahol a mezıgazdasági hasznosítás folytatása különösen fontos feltétele az élıvilág, a tájkép valamint az épített és történeti értékek hosszú távú megırzésének. Ennek érdekében olyan gazdálkodási elıírásokat, csomagokat fogalmaz meg, amelyek önkéntes felvállalásáért és teljesítéséért kifizetés illeti meg a gazdálkodót. Az ÚMVT agrár-környezetgazdál-kodási célprogramjai közül a természeti környezet fenntartása szempontjából az egyik legfontosabb az Érzékeny Természeti Értékő Területek (ÉTT) rendszerének kiépítése. Ezek olyan mezıgazdasági mővelés alatt álló területek, amelyeken különleges illetve sérülékeny természeti, környezeti értékek vannak jelen, és ezek megırzése speciális gazdálkodási rendszer alkalmazását, rendszabályok, technológiai elıírások betartását kívánja meg a gazdálkodótól. Ha vállalja ezen elıírások betartását, akkor ezért normatív, területalapú, vissza nem térítendı támogatásban, gazdálkodása kedvezı környezeti teljesítményeiért nyújtott kifizetésben részesül. A kifizetés nagysága arányos az elıíráscsomag összetettségével, várható környezeti, valamint a termelés gazdasági eredményét befolyásoló hatásával. A 2002-ben kísérleti jelleggel 11 modellterületen indult ÉTT program 2004-ben az alábbi a MePar rendszerben már szereplı 15 mintaterületen folytatódott, 2009-tıl lehetıség nyílik 26 zonális lehatárolás bevezetése. Ezek az alábbiak: 15

17 [1] Baranya [2] Békés-Csanádi-hát [3] Bihari-sík [4] Bodrogköz [5] Borsodi-Mezıség [6] Bükkalja [7] Dévaványa [8] Dunavölgyi-sík [9] Észak-Cserehát [10] Gerje-Perje-sík [11] Hanság [12] Hevesi-sík [13] Homokhátság [14] Hortobágy [15] Kis-Sárrét [16] Marcal-medence [17] Mosoni-sík [18] İrség [19] Sárvíz-völgye [20] Somogy [21] Szatmár [22] Szatmár-Bereg [23] Szentendrei-sziget [24] Taktaköz [25] Turjánvidék [26] Zámolyi-medence 16

18 Az egyes ÉTT-ken az alábbi célprogramok pályázhatók: Jogosult MTÉT egységek megnevezése Szántóföldi növénytermesztés túzok élıhelyfejlesztés vadlúd- és daruvédelem madár- és apróvad élıhelyfejlesztés kék vércse élıhelyfejlesztés Gyepgazdálkodás túzok élıhelyfejlesztés élıhelyfejlesztés természetvédelm i célú gyeptelepítés Baranya megye fás legelıi x X x X Békés-Csanádi hát x x X x X Beregi ártér X x X Bihari sík x x X X x x X Bodrogköz x X Borsodi mezıség x x X X x x X Bükkalja x X X x x X Dévaványa és környéke x x X x Dunavölgyi-sík x x X x x X Észak-Cserehát X x Gerje-perje sík X X x X Hanság x X x X Hevesi síkság x x X x Homokhátság x X x x X Hortobágy x x X X x x X Kis-sárrét x x X x Marcal medence X x X Mosoni-sík x x X x İrség- Vendvidék X x X Somogy x x X Szatmár X x X Szentendrei Sziget X x Taktaköz X x X Turjánvidék X x Velencei-tó és Sárvízvölgye x X x X Zámolyi medence x X x X 17

19 4.5 Kötelezettségvállalás Az intézkedés keretében önkéntes alapon legalább öt évig nyújtható támogatás azon mezıgazdasági termelık és egyéb földhasználók részére, akik a nemzeti jogszabályokban meghatározott minimális tápanyag-gazdálkodási és növényvédelmi elıírásokon, valamint az 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikkében, és a III.-IV. mellékletében elıírtakon túlmutató AKG kötelezettségeket vállalnak. Az EU Bizottság által eddig alkalmazott alapelveknek és szabályoknak megfelelıen, eltérıen a többi célprogram 5 éves futamidejétıl, a hosszú távú vízvédelmi célú területpihentetés célprogram (B.4.) esetén 10 éves futamidı került megállapításra. Ennek indoka a célprogram által alapvetıen érintett kiemelten érzékeny mezıgazdasági területen (vízbázisvédelem, erózióvédelem) a fizikai környezet védelmének hosszú távon történı biztosítása, mely egyaránt alapvetı célkitőzése a Víz Keretirányelvnek és az EU tagállamok eddigi gyakorlatának. 4.6 Kedvezményezettek és jogosultsági feltételek Minden magyarországi ügyfél-regisztrációval rendelkezı természetes és jogi személy, aki: szántó, gyep, nádas, esetén minimum 1 ha, ültetvény, mocsár vagy zsombék hasznosítása esetén minimum 0,3 ha földterületet mővel; az AKG programba bevonni kívánt földterületet a támogatás teljes idıszaka alatt birtokolja, vagy bérli; és megfelel a célprogramok jogosultsági kritériumainak. Zonális elıírás felvételére csak a fizikai blokk szinten lehatárolt, MePAR-ban feltüntetett területen, vagy a meghatározott szervektıl igazolhatóan a feltételeknek megfelelı gazdálkodó jogosult. Az egyéb földhasználók (pl.: nemzeti park igazgatóságok és azok gazdálkodó szervezetei) megırzı gazdálkodási tevékenysége csak olyan területekre koncentrál, ahol a speciális adottságok miatt nagyon érzékeny a kedvezı természetvédelmi állapot hosszú távon megırzése. Ezen területek megfelelı kezelésének fontossága miatt ajánlott, hogy (a gazdálkodók mellett) az ilyen egyéb földhasználók is lehetséges kedvezményezettjei legyenek a következı AKG célprogramoknak: ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram; ökológiai gyepgazdálkodás célprogram; természetvédelmi célú szántóföldi gazdálkodás; természetvédelmi célú gyepgazdálkodás természetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram, vizes élıhelyek kezelése célprogram 4.7 Kapcsolódás Natura 2000 programhoz Az intézkedés során a tervezet szerint a Natura 2000 területeken lévı mezıgazdasági mőveléső területek többletpontban részesülnek a támogatás elbírálására során, mivel ezeknek az erdıknek a minıségi javítása, fejlesztése kiemelt célként került meghatározásra. A támogatási összegek kiszámítása esetén azonban a hasonló program elıírások miatt, a 18

20 túlkompenzáció elkerülése érdekében, csökkentett agrár-környezetgazdálkodási kifizetésben részesülnek a Natura 2000 támogatásra jogosult gyepterületeken gazdálkodók. 5 Kedvezıtlen adottságú területek támogatása 5.1 Jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 36. cikke a) pontjának (ii) alpontja, illetve 37. és 93. cikke, valamint az abban hivatkozott 1257/1999/EK tanácsi rendelet V. Fejezetének cikke, és I. melléklete 15. cikkének (3) bekezdése Az 1974/2006/EK rendelet 27. cikkének (6) bekezdése és II. mellékletének pontja 5.2 A intézkedés célja Az intézkedés hozzájárul a gyepterületek megırzéséhez, jövedelem-kiegészítést biztosít a kedvezıtlen adottságú területeken a mezıgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére. Közvetve ösztönzi a termelési szerkezet átalakítását, a hátrányos adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentıséggel bíró és a különleges jellegő (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élıállatok tartásával. A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához. Az intézkedés hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitőzéseinek megvalósulásához. Az intézkedés fı céljai a termıhelyi adottságoknak megfelelı termelési szerkezet kialakítása, az extenzív kultúrák (gyep- és takarmánynövények) elımozdítása az érzékeny természeti területeken, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erısítése. Az intézkedés további fı célkitőzései a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetıségek bıvítése és javítása, új, alternatív, a környezetvédelem követelményeinek megfelelı vidéki gazdasági környezet kialakítása, valamint a kedvezıtlen adottságú területeken a mezıgazdasági tevékenység folytatásának és a mezıgazdasági célú földhasználat fenntartásának biztosítása, továbbá hozzájárulás az életképes vidéki közösségek fenntartásához. 5.3 Az intézkedés tartalma Magyarország a Kedvezıtlen adottságú területek támogatása programot az 1257/1999/EK rendelet 19. és 20. cikkében elıírt feltételekkel összhangban valósítja meg. Az intézkedés az Európai Bizottság által július 20-án elfogadott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 4.2 fejezetét alkotó Kedvezıtlen Adottságú Területek (továbbiakban KAT) intézkedés folytatásaként, azt továbbfejlesztve kerül megvalósításra legalább december 31-ig. A 19. cikk hatálya alá esı területek olyan, az agro-ökológiai adottságok szempontjából homogén területek, amelyek a cikkben meghatározott mindhárom feltételt kielégítik (alacsony hozamú, nehezen mővelhetı földterület; az átlagnál alacsonyabb termésátlagok; alacsony népsőrőségő és magas mezıgazdasági foglalkoztatottsági aránnyal jellemezhetı területek). A 20. cikk feltételeinek összesen ha földterület felelt meg, ami a teljes hasznosított mezıgazdasági terület (HMT) 6,3%-a, az ország területének 4,25%-a. A 20. cikk szerint a KAT-ok olyan különleges hátrányok által érintett területek, amelyeken szükség szerint és bizonyos körülmények esetén folytatni kell a gazdálkodást a környezet megırzése és javítása, a vidék fenntartása és a terület turisztikai potenciáljának megırzése céljából. A 20. cikkre hivatkozással, a magyar területek a négy különleges hátrány (agronómiai korlátozó tényezı) közül legalább két tényezı egyidejő fennállása alapján 19

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet.

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

MUNKANAPLÓ ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK. Ügyfél regisztrációs száma: Támogatásra jogosult lakcíme/székhelye:

MUNKANAPLÓ ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK. Ügyfél regisztrációs száma: Támogatásra jogosult lakcíme/székhelye: MUNKANAPLÓ Kitöltés kezdete (dátum): Vonatkozási év: ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK EKV01 Ügyfél neve: Ügyfél regisztrációs száma: ERDİGAZDÁLKODÓ ADATAI: Telefon Támogatásra

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú

Részletesebben

Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra

Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet Távérzékelési Központ GIS-Open Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra Csornai Gábor dr. Mikus Gábor, Dr. Mihály Szabolcs, Dr. Vass Tamás Tartalom Bevezetés

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdaság és a természetvédelem kapcsolata az ÉTT területeken. 109.lecke

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Mezőgazdálkodás AKG nélkül

Mezőgazdálkodás AKG nélkül Mezőgazdálkodás AKG nélkül Az agrár-környezetgazdálkodási program egy éves kimaradásának hatásai és értékelése Kovács Krasznai Eszter és Kalóczkai Ágnes Kutatási cél Mi történt egy AKG nélküli évben? Kutatási

Részletesebben

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelı, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló

Részletesebben

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NAK egységesen szervezett, kötelező tagsághoz kötött köztestület,

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirıl és szabályairól A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra

Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra Agrártámogatások és a nemzeti téradat infrastruktúra Csornai Gábor-dr.Mikus Gábor-dr.Vass Tamás-dr.Mihály Szabolcs Földmérési és Távérzékelési Intézet A mezıgazdaság az egyik olyan speciális terület, ahol

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ADarányi Ignác Terv a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 végrehajtási programja. A

Részletesebben

Agrárkörnyezetgazdálkodási

Agrárkörnyezetgazdálkodási Agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés az ÚMVP-n belül - kihirdetés alatt álló támogatási jogszabály alapján - Makovényi Anna osztályvezetı FVM Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály Környezetgazdálkodási Osztály

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

./2007. (..) FVM rendelete

./2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

AKG jogszabály tervezet közigazgatási véleményezése

AKG jogszabály tervezet közigazgatási véleményezése AKG jogszabály tervezet közigazgatási véleményezése ÚMVP Monitoring Bizottság rendkívüli ülése Makovényi Anna osztályvezetı FVM Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály Környezetgazdálkodási Osztály 2009. március

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon KAP támogatások csoportosítása a két pillér mentén -6, EU-15 Piac politika klasszikus piaci támogatások (%) közvetlen támogatások (7%!!!) Vidékfejlesztés

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei Változatlan célok mentén a program továbbfejlesztése Továbbfejlesztés területei: o Előírások egyszerűsítése, csökkentése o Korábbi célprogramok

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Agrárkörnyezetgazdálkodási

Agrárkörnyezetgazdálkodási Agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés az ÚMVP-n belül - támogatási jogszabály tervezet(!) alapján - Makovényi Anna osztályvezető FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Környezetgazdálkodási Osztály 2009.

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment 13-15 November 2014, Debrecen, Hungary Az agroerdészet (agroforestry)

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2011 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Hegymegi Péter Miniszterelnökség Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály 2014. november

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása

Az EU vidékfejlesztési politikájának kialakulása A vidékfejlesztés lehetısége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 2013 A a Készült Bondor István, főosztályvezető50. Georgikon Napokon elhangzott előadása,nemes Gusztáv cikke (Közgazdasági szemle

Részletesebben

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására Bognár Erika Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (Szekeres Ádám, Naszádos Anna, Balla Csilla) FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. A óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. A óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA MÁRCIUS SOPRON, MAGYARORSZÁG

ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA MÁRCIUS SOPRON, MAGYARORSZÁG Lapos Tamás közigazgatási főtanácsadó NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Jogszabály és támogatás ostor és kenyér ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Uniós környezetjogi szabályozás

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Földügy és térképészet a nemzetgazdaság szolgálatában című 30. VÁNDORGYŰLÉSE A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

Részletesebben

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/1. szám Értelmezõ rendelkezések 2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben