1. ábra: A Bárányjárás légi felvételen [1]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ábra: A Bárányjárás légi felvételen [1]"

Átírás

1 Hamar Éva tel.: 06 20/ Cím: 2100 Gödöllő, Veres Péter utca 14. Iskola: Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Sokszínűség a bárányok völgyében Felkészítő tanár: Horváth Zsolt A biodiverzitás, a biológiai sokszínűség veszélyben van, halljuk, olvassuk ezt a közhelyszerű gondolatot. De vajon mi bújik meg mögötte, hogyan lehet ezt elmagyarázni a mai fogyasztó embernek. És mit lehet tenni a sokszínűség csökkenése ellen, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy egy tájról a több mint száz évvel ezelőtt készített dagerrotípia tarkasága mára, a digitális fényképek korában, fekete szürke egyhangúsággá kopjon. Talán a legkézenfekvőbb ezt a problémát egy kis völgy, a Gödöllői dombság Bárányjárásának (1. ábra) egy évtizedre visszatekintő természetvédelmi problémáin keresztül bemutatni. 1. ábra: A Bárányjárás légi felvételen [1] A múlt század 80-as, 90-es éveiben bontakozott ki, és mára külön tudományággá nőtte ki magát a biodiverzitás védelme, biológiai sokszínűség megőrzése. Ez egy igazán interdiszciplináris tudomány, amely magában foglalja a taxonómia, az ökológia, a genetika tudományágakat, valamint a természetvédelem, az erdészet és a mezőgazdaság gyakorlati alkalmazásait is. Továbbá kapcsolatot tart a közgazdaságtannal is, akkor, amikor a mai ember által leginkább megfogható oldalról, az anyagiak területéről közelít egy egy terület megóvásának szükségességéhez. [2] A biológia hierarchikus szerveződésének megfelelően a biodiverzitás az életjelenségek többféle szerveződési szintjén is vizsgálható. Beszélhetünk genetikai, taxon és ökológiai diverzitásról. A sokszínűség nyomon követhető az örökítő anyag molekuláiban, így beszélhetünk genetikai diverzitásról. Ez a fajon, populáción belüli sokszínűségről, vagyis egy tulajdonság (gén) változatainak felméréséről szól. [2] A következő lépcső a taxondiverzitás: ami egy tetszőlégesen elkülönített területen megtalálható élőlények rendszertani sokféleségét vizsgálja. Ezzel foglalkoztam elsősorban én is a Bárányjárás bejárása során. Végül elkülöníthetünk ökológiai diverzitást is, mely a társulásokat létrehozó populációk közötti kölcsönhatások sokrétűségével a horizontális és vertikális tagolódással, valamint ezek időbeli változásának a sokszínűségével foglalkozik. [2] A harmadik szint az ökológiai diverzitás A taxondiverzitás matematikai vizsgálatát a Shannon-függvény teszi lehetővé:

2 % - p i lnp i A képletben szereplő p i az adott faj relatív gyakoriságát jelenti, ami egy 0-1 közötti szám. A gyakoriságot megszorozva annak logaritmusával egy negatív számot kapunk, ezért praktikus okokból az összesített eredménynek a mínusz egyszeresét vesszük. A taxondiverzitás szélsőséges esetben nulla is lehet, amennyiben a vizsgált területen csak egyetlen fajt találunk. A másik szélsőséges eset az, amikor az összes megtalált élőlény eltérő fajhoz tartozik. Ilyenkor az összes fajra igaz, hogy relatív gyakoriságuk azonos és a minimális nagyságú, ezért ennek logaritmusa (mivel a gyakoriság egynél kisebb szám) maximális. [3] A sokszínűséget csupán matematikai úton megragadó Shannon-függvény nem jelzi a területen található élőlények természetvédelmi értékét. A függvénybe írt fajok száma nem informatív a terület pillanatnyi állapotáról, hiszen a parlagfű és a leánykökörcsin ugyanúgy eggyel növeli a fajok számát. Ezért vizsgálódásaim során megpróbáltam a fajok által képviselt természetvédelmi értékeket is számításba venni. (1. diagram) A bárányjáráson előforduló növények borítási aránya diagram K KV V TZ GY TP E Kutatásaimat a Domonyvölgy település mellett található, a Gödöllő Dombvidék Tájvédelmi Körzet szigorúan védett kategóriájú területén, a Bárányjáráson folytattam. A mindössze 825m hosszú, 240m széles, 17,7ha területű térség talaja a domboldalon lösz és homok keveréke, a mélyebben fekvő részeken homok, amit száraz és félszáraz gyepek, cserjések és erdősülő foltok borítanak. A Gödöllői-dombság jellegzetessége az elzárt völgyek sokasága, melyek tájformálásában az itt folyó legeltető állattartás is szerepet kapott. A Bárányjáráson egészen a múlt század kilencvenes éveinek elejéig előfordultak a juhnyájak, eltűnésük tovább sietette a már akkor is javában folyó szukcessziós folyamatokat. A területen 2000-ben 241 növényfajt találtak a tájvédelmi körzet, valamint a Vácrátóti Botanikus Kert munkatársai. Ezek borítási arányát a fenti táblázatban összesítettem TV értékeik alapján csoportosítva (1. diagram). Jól látható, hogy a leggyakoribbak az úgynevezett kísérőfajok (K) voltak. Ezek közé tartozik a mezei juhar (Acer campestre), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna ), a magyar szegfű (Dianthus giganteiformis ssp. pontederae) és homoki pimpó (Potentilla arenaria). Ez utóbbi indikátornövény, az itt zajlott legeltetés emléke (1-3. kép [4]). 2

3 1. egybibés galagonya 2. magyar szegfű 3. homoki pimpó Kiemelten védett faj (KV) csak egy volt, a homoki cickafark (Achillea ochroleuca), viszont a védett fajok (V) csaknem 10%-át adták a terület növénytakarójának. Különösen sokat találtak tavaszi héricsből (Adonis vernalis), Janka-tarsókából (Thlaspi jankae), árvalányhaj fajokból (Stipa sp.) és pusztai meténgből (Vinca herbacea). A nagyezerjófű (Dictamnus albus), a leánykökörcsin (Pulsatalla grandis), a tarka nőszirom (Iris variegata) és az enyvesszegfű (más néven szurokszegfű: Lychnis viscara) kisebb csoportokban volt jelen (4-12. kép [4]). Védett növények: 4. tavaszi hérics 5. Janka-tarsóka 6. pusztai meténg 7. árvalányhaj 8. nagyezerjófű 9. leánykökörcsin 3

4 10. fekete kökörcsin (2010-ben megjelent faj) 11. tarka nőszirom 12. enyves szegfű Viszonylag magas a természetes zavarástűrő- (TZ) és gyomnövények (GY) aránya. Ezek bolygatásra utalnak, valamint a bárányok régi delelőhelyén (13. kép [4]), a terület közepén álló magányos körtefa alatt vannak jelen, ahol a talaj magas nitrogéntartalmát jelzik. Ide tartozik a nagy csalán (Urtica dioica), a selyemkóró (Asclepias syriaca) és földi bodza (Sambucus ebulus). 13. kép: A bárányok régi delelőhelye [4] Pionír növényekből (TP) négy fajt tartottak számon ( kép [4]), valószínűleg a tápanyagszegény homokos talaj miatt jelenhettek meg. Jelentős továbbá a társulás alkotó természetes fajok (E) borítása. Ide a lágyszárúak közül a sásfajok (16. kép [4]) a réti csenkesz és egyéb nem védett füvek, a fák közül pedig a virágos kőris és tölgyfajok tartoznak. 4

5 Pionír növények: Természetes társulás alkotó faj: 14. gumós kőtörőfű 15. tavaszi kőhúr 16. lappangó sás 2010-es vizsgálatom során a tíz évvel ezelőtti adatoktól jelentős eltérést nem tapasztaltam. A terület szteppjellegét jelzi, hogy az egy évtizeddel ezelőtti vizsgálathoz képest a fekete kökörcsin (Pulsatilla nigra) kezdett terjedni, valamint a cserjés nyomult előre kismértékben. Az elmúlt tíz év során folytatódott a völgy erdősülése (17. kép [4]), ami része az ezen a klímán megfigyelhető szukcessziós folyamatnak. Ennek során a területre folyamatosan betelepülő élőlényeknek megváltoztatják az ott tapasztalható környezeti feltételek (pl.: a talaj tápanyag tartalma, páratartalom, hőmérséklet). Ezek indukálják az élővilág további átalakulását. A folyamat egyirányú, a mérséklet övön belül többnyire lombhullató erdővel zárul. A végeredmény a legnagyobb biomasszával, azaz szervesanyag-termeléssel járó társulás kialakulása. 17. cserjés (galagonya) A Bárányjárás ökológiai sokszínűségre, a területen megfigyelhető erdősülés kettős hatást gyakorol. Az ökológia diverzitásnak két aspektusa van a funkcionális, és a szerkezeti sokszínűség. A funkcionális diverzitás, vagyis a társulást alkotó populációk közötti 5

6 kapcsolatok száma növekedhet, hiszen a cserjék búvó és fészkelő helyet biztosítanak a területen élő madarak számára. A madarak megtelepedése mellett a cserjefajok által kialakított szegélyhatás szintén változásokat hozott a régi legelő sokszínűségében. Ez azon környezeti változásokat jelenti, melyek elősegítik az erdőalkotó fajok megjelenését a területen. Ugyanakkor a már ismertetett taxondiverzitás csökkenése során megszűnnek a korábban meglevő populációk közötti kölcsönhatások. Ez a két ellentétes irányú hatás a cserjék terjedésének korai időszakában valószínűleg egyensúlyban volt, később a legeltetés hiányával a galagonya, kökény fokozottabb megjelenése a funkcionális diverzitás csökkenését vonta maga után. Az ökológiai diverzitás másik összetevője a szerkezeti sokszínűség. Ez a szintezettség növekedésével, valamint a völgy társulásainak mozaikossá válásával egy ideig pozitív módon változott. Ugyanakkor a fás szárúak térhódításával, a kökényes, galagonyás alatt megfigyelhető egyhangúság, a már meglevő szintek eltűnését, a társulás fragmentumok megszűnését okozza. Ezt jól jelzi a taxondiverzitás csökkenése is az említett sűrű cserjésekben. A szukcesszió folyamán a biodiverzitás általában nő. Furcsa módon ez a természetes változás itt, a Bárányjáráson a sokszínűség csökkenésével jár együtt. A kökénnyel, galagonyával borított területekről, azok árnyékolása miatt eltűnnek a lágyszárú fajok, közöttük is elsősorban a zavarást nehezen tűrők (pl.: a védett Janka-tarsóka (Thlaspy jankae) és árvalányhaj fajok (Stipa sp.,), továbbá agárkosbor (Orchis morio) sömörös kosbor (Orchis ustulata)). Máshol, elsősorban az utak mentén tett megfigyeléseim szerint a bolygatott területeken az előzővel ellentétes folyamatot játszódott, itt nőtt a biodiverzitás. Ezt a változást bizonyos lágyszárúak megjelenése okozta, de ezek inkább a természetvédelmi problémák súlyosbodását jelzik. Ezek a fajok a kónya madártej (Ornithogalum boucheanum), selyemkóró (Asclepias syriaca), piros árvacsalán (Lamium purpureum) ( képek [4]), nagy csalán (Urtica dioica). 18. kónya madártej 19. selyemkóró 20. piros árvacsalán A szukcesszió felgyorsulása elsősorban annak köszönhető, hogy a területen az állattartás, a juhok legeltetése megszűnt. Utolsó adatok az 1990-es évekről szólnak ezt követően a bárányok eltűntek a Bárányjárásról. Úgy tűnik, hogy az ember által, a tájjal, az ott található társulásokkal kialakított harmonikus gazdálkodás fontos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen része sokszínűség fennmaradásának. Itt is érvényesül az az alapelv, hogy a biodiverzitás 6

7 fennmaradásában az emberi tevékenységet, mint a történelmi idők talán legfontosabb környezeti tényezőjét, tájformálóját nem lehet kikapcsolni, kirekeszteni. A bárányok legelése megállította az erdősülést, a cserjék rügyeinek rágásával megakadályozta azoknak a szegélytársulásoknak a megjelenését, felerősödését, melyek az erdők kialakulásához elengedhetetlenek. A legkézenfekvőbb megoldás az állatok újbóli megjelenése lenne, amit a mezőgazdaság, azon belül az állattenyésztés közel húsz éves agóniája lehetetlenné tesz. Ehhez képest a többi kezelés, mint például a cserjeirtás kevésbé hatékony beavatkozás, nagyon drasztikus, de pillanatnyilag egyedül ez áll rendelkezésünkre. Az utóbbi években elkezdődött a terület dombhátain a galagonya irtása, gyérítése, melyet a tájvédelmi körzet munkatársai végeztek el. Az így az aljnövényzetre beáramló fény lehetővé teszi a lágyszárú növényzet megerősödését. Úgy gondolom, hogy a biodiverzitás védelme egyre fontosabb feladata az XXI. századnak. Egy középiskolás a környeztében található védett értékek feltárásával, az azokról szóló információk terjesztésével hívhatja fel sokszínűség fenntartásának fontosságára a figyelmet. Források: [1] A légi felvétel forrása: Google Earth [2] Erdőssztepp vegetáció felmérése a Gödöllői- Dombvidéken MTA ÖBKI [3] Standovár Tibor-Richard B. Primack: A természetvédelmi biológia alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó 2001 ( oldal) [4] Saját képek. A Bárányjáráson készült többi fotó megtekinthető a címen. 7

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT

A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT A DUNABOGDÁNYI VADASKERT VEGETÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA 1783 ÉS 2006 KÖZÖTT HOCK FERENC, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK BI, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, e-mail: hockf@elte.hu

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

Botanikai vizsgálatok a Péterhidai Fás Legelõn BÖRCSÖK ZOLTÁN University of West-Hungary, Faculty of Forest Engineers, Department of Botany; H-9400 Sopron, Ady E. u. 5., HUNGARY; E-mail: borcsokz@emk.nyme.hu

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata A biodiverzitás és oktatása az OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt AZ MKNE projektcsapata 1 Összeállította: Kecskés Ferenc Lektorálta: Halácsy Ágnes, Tóthné Tímár-Geng Csilla Magyar Környezeti Nevelési

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro

Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro Projekt koordinátor: Suba Csongor Projekt asszisztens: Balla Zoltán A projektet támogatta:

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS Írta: Bölöni János, Horváth András, Illyés Eszter, Kun András, Molnár Zsolt, Szabó Rebeka, Viszló Levente Az esettanulmányok szerzôi: Csonka Péter, Lengyel Tibor,

Részletesebben

Tétényi-fennsík. tanösvény

Tétényi-fennsík. tanösvény Tétényi-fennsík tanösvény A Tétényi-fennsík tanösvény térképvázlata Tétényi-fennsík Természetvédelmi Terület Tanösvény állomások Indítótábla Cserjemozaik Kedves Látogató! Köszöntjük a Tétényi-fennsík területén

Részletesebben

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik (Elterjedésüket a Kék-Kállóvölgy site-n belül a térképmelléklet - lásd Galéria rovat: http://kekkallo.csillagpark.hu/gal.html - mutatja be.) 6260 Pannon

Részletesebben

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI ANYAG ALSÓNÉMEDI 2014-BEN HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDELEM ALÁ VONT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: ALSÓNÉMEDI 0261/55-67 HRSZ-Ú INGATLANOK Tervkészítés időpontja:

Részletesebben

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei

Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR NÖVÉNYTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET Védett növényfajok szaporításának dokumentálási és adatbázisba foglalási lehetőségei DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTETTE: BARANYAI

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben

Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban

Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban Dedák Dalma 1 Sulyán Péter Gábor 2 Természetföldrajzi Közlemények TFK A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban 1 hallgató,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

A pannon bennszülött tartós szegfű védelme

A pannon bennszülött tartós szegfű védelme A pannon bennszülött tartós szegfű védelme Összefoglaló jelentés www.tartosszegfu.hu A projekt alapadatai Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Partnerek: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Tapolcai Kisköves Miskolc, Miskolc-Tapolca Természetvédelmi kezelési terv Készítette: Hudák Katalin Barati Sándor Horváth

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE

A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE A TERVEZETT SÍ- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSA A NORMAFA TERMÉSZETI ÉRTÉKEIRE 2013. szeptember Fotó: Prommer Mátyás Természetvédelmi háttér A Normafa a Budai-hegység talán egyik legszebb pontja,

Részletesebben

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Tájökológiai Lapok 7 (2): 473 484 (2009) 473 Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Mravcsik Zoltán 1, Harmos Krisztián 2, Malatinszky Ákos 1 1 Szent István Egyetem,

Részletesebben

A kiadvány a Riparia Természetbarátok Egyesületének Természetbarát mezőgazdaság Mezőgazdászok oktatása című projektjének része.

A kiadvány a Riparia Természetbarátok Egyesületének Természetbarát mezőgazdaság Mezőgazdászok oktatása című projektjének része. A kiadvány a Riparia Természetbarátok Egyesületének Természetbarát mezőgazdaság Mezőgazdászok oktatása című projektjének része. Riparia Természetbarátok egyesülete Corvin Mátyás 9. 24000 Szabadka Tel.:024/

Részletesebben

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV DABAS, GYÁL, MONOR STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE Készítette: Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület 1078 Budapest,

Részletesebben

GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI

GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI (LEGELŐK, KASZÁLÓK, FÁS LEGELŐK, FELHAGYOTT, ILLETVE VETETT GYEPEK, GYEPTÖREDÉKEK FLORISZTIKAI, CÖNOLÓGIAI, GYEPGAZDÁLKODÁSI ÉRTÉKELÉSE, ÉLŐHELY-

Részletesebben

Hálózatok az ökológiában

Hálózatok az ökológiában Szegedi Ökológiai Napok 2004 Hálózatok az ökológiában Szeged 2004. november 25-26. Hálózatok az ökológiában Szerkesztette: Körmöczi László Kiadja: Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszéke 2004 Tartalom

Részletesebben

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M

Hivatal FAJMEGŐRZ TERVEK. KvVM Term. (Pulsatilla. flavescens) T E R M É S Z E T V É D E L E M T E R M É S Z E T V É D E L E M Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZ RZÉSI TERVEK KvVM Term Magyar kökörcsink (Pulsatilla flavescens) 2006 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi

Részletesebben

Bánáti bazsarózsa (Peonia

Bánáti bazsarózsa (Peonia KvVM Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Bánáti bazsarózsa (Peonia banatica ) 2005 T E R M É S Z E T V É D E L E M 1 Összeállították: Dr. Kevey Balázs (Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék)

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben