Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint"

Átírás

1 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Suma Revoflow Clean P5 Felülvizsgálat: Verzió: SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Suma Revoflow Clean P5 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Azonosított felhasználás: Kizárólag intézményi felhasználásra. AISEP202 Mosogató szerek; Automata alkalmazás Ellenjavallt felhasználások: Az azonosított felhaszánlásoktól való eltérés nem javasolt 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Elérhetőség Diversey Kft cím: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. tel: (23) , fax: 23/ Sürgősségitelefonszám Sürgősségitelefonszám:ETTSZ Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása A termék osztályozása és címkézése, a 1272/2008/EK rendelet alapján történt. EUH031 Skin Corr. 1A (H314) EUH071 STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412) Az osztályozás az 1999/45/EK irányelv és a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján készült Veszélyjel C Maró Veszély jellegére utaló mondatok: R31Savvalérintkezvemérgezőgázokképződnek. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R37 Izgatja a légutakat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 2.2 Címkézési elemek Figyelmeztetés: Veszély Tartalmaz Dinátriummetaszilikát (Sodium Metasilicate), Nátriumhidroxid (Sodium Hydroxide). Figyelmeztetőmondatok: EUH031Savvalérintkezvemérgezőgázokképződnek. Oldal 1 / 15

2 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. EUH071 Maró hatású a légutakra. H412Ártalmasavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok. P260 A por belélegzése tilos. P280Védőkesztyű,védőruha,szemvédőésarcvédőhasználatakötelező. P303+P361+P353HABŐRRE(vagyhajra)KERÜL:Azösszesszennyezetruhadarabotazonnallekelvetni.Abőrtlekelöblítenivízzel, vagy zuhanyozás. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 2.3 Egyéb veszélyek A termék nem tartozik az 1907/2006/EK, XIII. Mellékletének (PBT, vpvb) hatálya alá. További veszély nem ismert. 3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok 3.2 Keverékek ECszám CAS szám REACH szám Besorolás (EK) 1272/2008 Dinátriummetaszilikát Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335) Met. Corrosion 1 (H290) Nátriumhidroxid Skin Corr. 1A (H314) Met. Corrosion 1 (H290) Diklórizocianursavnátriumsódi EUH031 hidrát Acute Tox. 4 (H302) STOT SE 3 (H335) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Alkilalkoholalkoxilát Polymer* [4] Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411) Osztályozás C;R34 Xi;R37 Megjegy Tömegszázal zések ék 3050 C;R Xn;R22 R31 Xi;R36/37 N;R50/53 Xi;R38 N;R * Polimer. Munkahelyi expozíciós határérték(ek), ha van(nak), a 8.1. alpontban található(ak) [1] Mentesített: ionos keverék. Lásd a 1907/2006/EK rendelet, V. Mellékletének 3. és 4. bekezdését. Ezen só jelenléte kalkuláción alapszik és kizárólag az osztályozási,iletvecímkézésielőírásokokánkerültfeltüntetésre.azionoskeveréketalkotó,valamennyikindulásianyag,azelőírásoknakmegfelelőenregisztrált. [2] Mentesített: az 1907/2006/EK rendelet IV. Melléklete értelmében. [3] Mentesített: az 1907/2006/EK rendelet V. Melléklete értelmében. [4] Mentesített: polimer. az 1907/2006/EK rendelet 2. cikk (9) értelmében. Jelen szakaszban említett R, H és EUH mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás 4.1Azelsősegélynyújtásiintézkedésekismertetése Általános információk: Amérgezésestüntekakártöbbóraelteltévelisjelentkezhetnek.Azesetetkövetőenlegalább48 órán át tartó orvosi felügyelet ajánlott. Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell alkalmazni. Belégzés Azérintetszemélytfrisslevegőrekelvinniésolyannyugalmitesthelyzetbekelhelyezni,hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrelvalóérintkezés: Mossaleabőrtbő,langyosfolyóvízzel,legalább30percenát.Azösszesszennyezetruhadarabot azonnallekelvetniésazújbólihasználatelőtkikelmosni.azonnalforduljontoxikológiai KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Szemmel való érintkezés: Azonnal öblítsük a szemet langyos vízzel, több percen át. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni. Azonnal igyon 1 pohár vizet. TILOS hánytatni. Nyugalomban kell tartani. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Azelsősegélynyújtóvédelme: Legyentekintetela8.2alpontbansoroltvédőeszközökre. 4.2Alegfontosabb akutéskésleltetet tünetekés Belégzés: Maróhatásúalégutakra.Klórérzékenyegyéneknélbronchospasmust(hörgőgörcs)okozhat. Bőrelvalóérintkezés: Súlyos égési sérülést okoz. Szemmel való érintkezés: Súlyos vagy maradandó károsodást okozhat. Lenyelés: Lenyeléseseténerősmaróhatástfejtkiaszájbanésatorokban,valamintfennálanyelőcsőésa gyomor perforációjának veszélye. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Klinikai tesztek és orvosi vizsgálatok alapján nem áll információ. Különleges toxikológiai információ(k) az anyag(ok)ról, ha van(nak), megtalálható(ak) a 11. szakaszban. Oldal 2 / 15

3 5.SZAKASZ:Tűzvédelmiintézkedések 5.1. Oltóanyag Széndioxid.Szárazpor.Tűzoltófecskendő.Anagyobbtüzeketvízsugáralvagyalkoholnakelenálóhabbaloltsa. 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Különleges veszélyek nem ismertek. 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Mintbármelytűznél,viseljenlégzésvédőkészüléketésmegfelelővédőruházatotbeleértveakesztyűtésszem /arcvédőt. 6.SZAKASZ:Intézkedésekvéletlenszerűexpozíciónál 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Gondoskodjunkmegfelelőszelőzésről.Akeletkezőpor,vagygőztnem szabadbelélegezni.megfelelővédőruházatot,védőkesztyűtés szem/arcvédőtkelviselni Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornábaésfelszínivízekbenem engedhető A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Gyűjtésmechanikusan.Gondoskodjunkmegfelelőszelőzésről Hivatkozás más szakaszokra Azegyénivédőfeszközöka8.2.alszakaszbantalálhatók.Azártalmatlanításiszempontoka13.szakaszbantalálhatók. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Intézkedésektűzésrobbanásmegakadályozására: szükség különleges óvintézkedésekre. Szükséges intézkedések a környezet védelme érdekében: Akörnyezetiexpozícióelenőrzéseka8.2.alszakaszbantalálhatók. Általános munkahigiéniai tanácsok: Ahelyesipariegészségügyiésbiztonságigyakorlatalapjánkelkezelni.Élelmiszertől,italoktólésálateledeltőltávolkeltartani.Nekeverjük mástermékekkel,kivéve,haasealedairszaktanácsadójajavasolja.szünetekelőtésamunkanapvégénkezetkelmosni.ahasználatot követőenazarcot,kezetésmindenérintetbőrfelületetalaposanmegkelmosni.azösszesszennyezetruhadarabotazonnallekelvetni.a szennyezetruhátújbólihasználatelőtkikelmosni.azelőírtegyénivédőfelszereléshasználatakötelező.abőrelésszemmelvaló érintkezéstelkelkerülni.aporbelélegzésetilos.csakmegfelelőszelőzésmelethasználható.aporésaködbelélegzésetilos A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolásahelyiésnemzetiszabályozásnakmegfelelően.Azeredetiedénybentartandó.Zártedénybentárolandó. Akerülendőkörülményeka10.4.alszalkaszbantalálhatók.Anem összeférhetőanyagoka10.5.alszakaszbantalálhatók Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Végfelhasználók részére konkrét javaslat nem áll rendlekezésre. 8.SZAKASZ:Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem 8.1Elenőrzésiparaméterek Munkahelyi expozíciós határértékek Munkahelyi légtérexpozíciós határérték, ha áll: ÁKérték CKérték MKérték Nátriumhidroxid 2 mg/m 3 2 mg/m 3 Biológiai határértékek, ha az infomráció áll: Ajánlott felügyeleti eljárások, ha az információ áll: További expozíciós határértékek az adott felhasználsái körülmények között, ha infromáció áll: DNEL / DMEL és PNEC értékek Emberi expozíció DNELszájonáttörténőexpozícióFogyasztó(mg/tkg) Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus Dinátriummetaszilikát 0.74 Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát 1.15 Oldal 3 / 15

4 Alkilalkoholalkoxilát DNEL dermális expozíció dolgozó Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (mg/ttkg) (krónikus) Helyi Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid 2 % Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát DNELbőrexpozícióFogyasztó Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (mg/ttkg) (krónikus) Helyi Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid 2 % Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát (krónikus) Szisztemikus (mg/ttkg) (krónikus) Szisztemikus (mg/ttkg) DNELbelégzésseltörténőexpozíciódolgozó(mg/m 3 ) Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus Dinátriummetaszilikát 6.22 Nátriumhidroxid 1 Diklórizocianursavnátriumsódihidrát 8.11 Alkilalkoholalkoxilát DNEL belélegzéses expozíció Consumer (mg/m 3 ) Rövid távú Helyi Rövid távú Általános (krónikus) Helyi (krónikus) Szisztemikus Dinátriummetaszilikát 1.55 Nátriumhidroxid 1 Diklórizocianursavnátriumsódihidrát 1.99 Alkilalkoholalkoxilát Környezeti expozíció Környezeti expozíció PNEC felszíni víz, a friss felszíni víz, tengeri Időszakos Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Szennyvízkezelőtelep Környezeti expozíció PNEC, folytatás Üledék, édesvízi Üledék, tengeri Talaj (mg/kg) Levegő(mg/m 3 ) (mg/kg) (mg/kg) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát 8.2Azexpozícióelenőrzése Azalábbiinformációkaz1.2pontbanszereplőazonosítotfelhaszánlás(ok)ravonatkoznak Alkalmazássaléskezelésselkapcsolatostovábbiinformációkatermékismertetőbentalálhatók. Jelenszakaszrendeltetésszerűfelhasználásravonatkozik. adat. Javasolt munkabiztonsági intézkedések a termék hígítás nélküli kezelés során: Tevékenységek,melyekmagukbafoglaljákatermékkiöntését,valamintafelhasználástólfüggőedényzetbe(pl.:flakonok,vödrök)való eljuttattatását Oldal 4 / 15

5 Megfelelőműszakielenőrzések: Megfelelőszervezetielenőrzések: Egyénivédőeszköz Szem/arcvédő: Kézvédelem: Ha a termék hígítása zárt adagolóberendezéssel történik, a frecsenés, vagy a közvetlen bőrkontaktuslehetőségenélkül,úgyajelenszakaszbanleírtegyénivédőeszközökviselésenem kötelező.ahollehetséges:felhzasználászárt/automatarendszerben,avegyszertárolólefedése mellett. Vezetéken keresztül továbbítandó. Feltötlés, automata rendszer segítségével. A termékkel történőmanipuláció,amegfelelőeszközsegítségévelvégezhető.kizárólagjólszelőztethelyen használható. Kerülje a közvetlen érintkezést és/vagy a freccsenést, ahol lehetséges. Személyzet oktatása. Védőszemüveg(EN166). Vegyszerálóvédőkesztyű(EN374). Elenőrizzeavédőkesztyűazáteresztőképességétésazáthatolásiidőt,agyártóvonatkozó utasításai szerint. Vegyefigyelembeahelyifelasználáskapcsánesetelgesenfelmerülőveszélyeketafreccsenés, vágás,érintkezésiidőéshőmérsékletvonatkozásában. Huzamosideigtartófelhasználáseseténjavasoltvédőkesztyű: Anyag: Butilkaucsuk Áthatolásiidő:>=480min Anyagvastagság: >= 0.7 mm Freccsenéselenivédelemrejavasoltvédőkesztyű: Anyag: Nitrilkaucsuk Áthatolásiidő:>=30min Anyagvastagság: >= 0.4 mm Egésztest védelem: Légzésvédelem: Környezetiexpozícióelenőrzése: Avédőkesztyűbeszálítójávaltörténőkozultációalapján,eltérőtípusú,azonosvédelmetnyújtó védőkesztyűisválasztható. Dermális expozíció és/vagy freccsenésveszély esetén, vegyszerálló ruházat viselése javasolt. Amennyibenaporexpozíciónem kerülhetőel,úgyalkalmazzon:félálarc(en140)p2(en143) részecskeszűrővelvagyteljesálarc(en136)p1(en143)részecskeszűrővelvegyefigyelembea helyifelhasználásikörülményeket.alégzésvédőbeszálítójávaltörténőkonzultációalapján,eltérő típusú,azonosvédelmetnyújtóvédőeszközisválasztható.azonbanaporbelégzésekerülendő. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténlégzésvédőhasználatanem kötelező. Hígítaltanálapotbannem engedhetőbeleaszennyvízbe,iletvebefogadóba. Javasolt biztonsági intézkedések a hígított termék kezelése során: Javasolt maximális koncentráció (%): 0.3 Megfelelőműszakielenőrzések: Megfelelőszervezetielenőrzések: Azegyénivédőeszközöketkülönkel tárolni Szem/arcvédő: Kézvédelem: Egésztest védelem: Légzésvédelem: Környezetiexpozícióelenőrzése: Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs.Kizárólagjólszelőztethelyen használható. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció Jelenszakaszbanlévőinformációkatermékrevonatkoznak,kivéve,hakülönjelezvevan,hogyaközöltadatmelyanyagravonatkozik Fizikai tulajonságok: Szilárd Szín: Fehér Szag: Klór Szagküszöbérték: Nem használható ph: Oldat ph: >= 12 (1%) Olvadáspont/fagyáspont ( C) Nem meghatározott Kezdeti forráspont és forrásponttartomány ( C): meghatározva Módszer / megjegyzés Alapanyagadat, forráspont Érték ( C) Módszer Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid > 990 Módszer nincs Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Atermékforáselőt Olvassa végig Légköri nyomás (hpa) Oldal 5 / 15

6 felbomlik Alkilalkoholalkoxilát > 250 Módszer nincs Lobbanáspont ( C): Nem használható. Tartóségésű:Nem meghatározott Párolgási sebesség: Nem meghatározott Tűzveszélyesség(szilárdésgázhalmazálapotra):Nem meghatározott Felső/alsórobbanásihatár(%):Nem meghatározott Módszer / megjegyzés Alapanyagadat, lobbanékonyság, vagy robbanási határ, ha áll: Gőznyomás:Nem meghatározott Módszer / megjegyzés Alapanyagadat,gőznyomás Érték (Pa) Módszer Hőmérséklet ( C) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid < 1330 Módszer nincs 20 Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Olvassa végig 20 Alkilalkoholalkoxilát < 10 Módszer nincs 20 Gőzsűrűség:Nem meghatározott Relatívsűrűség:1.00 g/cm³ (20 C) Oldhatóság/keverhetőségazalábbiakkal:Víz:Oldható Módszer / megjegyzés Alapanyagadat, vízben való oldhatóság Érték (g/l) Módszer Hőmérséklet ( C) Dinátriummetaszilikát 350 Módszer nincs 20 Nátriumhidroxid 1000 Módszer nincs 20 Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Olvassa végig 25 Alkilalkoholalkoxilát Nem oldható Módszer nincs Substance data, partition coefficient noctanol/water (log Kow): see subsection 12.3 Öngyuladásihőmérséklet:Nem meghatározott Bomlásihőmérséklet:Nem meghatározott Viszkozitás: Nem meghatározott Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló Módszer / megjegyzés 9.2 Egyéb információk Felületi feszültség (N/m): Nem meghatározott Korroziós hatás fémekre: Szilárd és gáz halmazállapotra nem alkalmazható Alapanyagadat, disszociációs konstans (bomlási állandó), amennyiben áll: 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem ismertek reakcióval kapcsolatos veszélyek normál tárolási és felhasználási körülmények között Kémiai stabilitás Előírásszerűtárolásiésfelhasználásikörülményekközötstabil Aveszélyesreakcióklehetősége enek ismert veszélyes reakciók normál tárolási és felhasználási feltételek között Kerülendőkörülmények Normál tárolási és felhasználási körlümények között nem ismert Nem összeférhetőanyagok Savaktól távol tartandó Veszélyes bomlástermékek Klór. Oldal 6 / 15

7 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai ra vonatkozó információ Keverékre vonatkozó adat nem áll Releváns számított ATE érték(ek): ATE Szájon át (mg/kg): >2000 Anyagra vonatkozó adatokat, amennyiben állnak és relevánsak, lentebb találhatók. Akut toxicitás Akut toxicitás, szájon át (mg/kg) idő(óra) Dinátriummetaszilikát LD Egér Módszer nincs Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát LD Patkány EPA OPP 811 Alkilalkoholalkoxilát LD 50 > 2000 Patkány Módszer nincs Akuttoxicitás,bőrönát (mg/kg) idő(óra) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát LD 50 > 5000 Patkány EPA OPP 812 Alkilalkoholalkoxilát Akut toxicitás, belélegzés útján idő(óra) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát LC 50 > 0.27 Patkány OECD 403 (EU B.2) 4 Alkilalkoholalkoxilát Irritatív és maró hatású Bőriritációésbőrkorózió Eredmény idő Dinátriummetaszilikát Maró Módszer nincs Nátriumhidroxid Maró Nyúl Módszer nincs Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Maró Nyúl EPA OPP 815 Alkilalkoholalkoxilát Irritatív Nyúl Draize test Szemirritációs és maró hatás Eredmény idő Dinátriummetaszilikát Maró Módszer nincs Nátriumhidroxid Maró Nyúl Módszer nincs Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Maró Nyúl EPA OPP 814 Alkilalkoholalkoxilát Sem maró, sem irritatív hatása nincs Nyúl Módszer nincs Légúti irritáció és légúti korrozió Eredmény idő Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Oldal 7 / 15

8 Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Irritálja a légutakat Szenzibilizáció Bőrelérintkezveszenzibilizáló Eredmény idő (óra) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Nem okoz túlérzékenységet Megismételt emberi tapaszos vizsgálat Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Nem okoz Tengerimalac OECD 406 (EU B.6) / túlérzékenységet GPMT Alkilalkoholalkoxilát Belélegezve szenzibilizáló Eredmény idő Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát CMR(rákkeltő,mutagénvagyreprodukciótkárosító) Mutagén hatás Eredmény (invitro) Módszer (invitro) Eredmény (in vivo) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid bizonyíték mutagenitásra, negatív vizsgálati eredmények DNS helyreállító vizsgálat patkány májsejteken OECD 473 bizonyíték mutagenitásra, negatív vizsgálati eredmények Diklórizocianursavnátriumsódihidrát bizonyíték mutagenitásra, negatív OECD 471 (EU bizonyíték a genotoxicitásra, vizsgálati eredmények B.12/13) negatív vizsgálati eredmények Alkilalkoholalkoxilát Módszer (in vivo) OECD 474 (EU B.12) OECD 475 (EU B.11) OECD 475 (EU B.11) Rákkeltőhatás Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Hatás adat. Arákkeltőhatásnem bizonyítot,nem álelegendőbizonyíték. Arákkeltőhatásnem bizonyítot,negatívvizsgálatieredmények. adat. Reprodukciót károsító tulajdonság Végpont Különleges hatást Érték (mg/kg ttkg/nap) Dinátriummetaszilikát rendelkezésr e Nátriumhidroxid rendelkezésr e Diklórizocianursavnátri umsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát idő NOAEL Fejlődésitoxicitás 190 Patkány OECD 416, (EU B.35), oral rendelkezésr e Ismételt dózis toxicitás Szubakut vagy szubkrónikus szájon keresztüli (orális) toxicitás (mg/kg ttkg/nap) Dinátriummetaszilikát NOAEL > Patkány Módszer nincs Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát NOAEL 115 Patkány Módszer nincs Alkilalkoholalkoxilát Oldal 8 / Megjegyzések és egyéb jegyzett bizonyítékfejlődési toxicitásra bizonyíték reproduktív toxicitásra Különleges, és szervspecifikus

9 Szubkrónikusbőrönkeresztüli(dermális)toxicitás (mg/kg ttkg/nap) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Különleges, és szervspecifikus Szubkrónikus belélegzéses toxicitás (mg/kg ttkg/nap) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát NOAEL > 31 Patkány Módszer nincs Alkilalkoholalkoxilát 28 Különleges, és szervspecifikus Krónikus toxicitás Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátri umsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Expozíciós útvonal Végpont Érték (mg/kg ttkg/nap) rendelkezésr e rendelkezésr e Orális NOAEL 1523 Egér OECD 453 (EU B.33) rendelkezésr e Különleges, és szervspecifikus 24 hónap(ok) Megjegyzés STOTegyszeri expozíció Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát STOTismétlődőexpozíció Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Érintett szerv(ek) Érintett szerv(ek) Aspirációs veszély Aspirácósveszélyűanyagok(H304),havannak,a3.szakaszbantalálhatóak.Haszükséges,atermékdinamikusviszkozitásiésrelatív sűrűségiadataitlásda9.szakaszban. Potenciális egészségkárosító és tünetek Termékkel kapcsolatos és tünetek, ha léteznek, megtalálhatóak a 4.2. alszakaszban. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Keverékre vonatkozó adat nem áll. Anyagra vonatkozó adatokat, amennyiben állnak és relevánsak, lentebb találhatók Oldal 9 / 15

10 Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás hal idő(óra) Dinátriummetaszilikát LC Brachydanio Módszer nincs 96 rerio Nátriumhidroxid LC Különböző Módszer nincs 96 fajok Diklórizocianursavnátriumsódihidrát LC Lepomis Módszer nincs 96 macrochirus Alkilalkoholalkoxilát LC Leuciscus idus Módszer nincs 96 Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás rákok idő(óra) Dinátriummetaszilikát EC Daphnia Módszer nincs 48 Nátriumhidroxid EC Ceriodaphnia Módszer nincs 48 sp. Diklórizocianursavnátriumsódihidrát EC Daphnia magna Straus ASTM módszer tervezet 48 Alkilalkoholalkoxilát EC 50 1 Nem meghatározott Módszer nincs Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás alga idő(óra) Dinátriummetaszilikát EC Chlorella pyrenoidosa Módszer nincs 72 Nátriumhidroxid EC Photobacteriu m phosphoreum Diklórizocianursavnátriumsódihidrát EC 50 < 0.5 Scenedesmus obliquus Alkilalkoholalkoxilát EC Nem meghatározott Módszer nincs Belsőválalatielőírás szerint. Módszer nincs Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás tengeri fajok Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Szennyvítisztítóragyakorlot hatástoxikusabaktériumokra Oltóanyag Módszer Expozíciós idő Dinátriummetaszilikát EC 50 > 100 eleveniszap Módszer nincs 3 óra (órák) Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát 1000 eleveniszap DIN EN ISO 8192OECD 20988/302/EEC Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás hal Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát NOEC 1000 Oncorhynchus mykiss Alkilalkoholalkoxilát Oldal 10 / 15 idő OECD nap(ok) Megfigyelt

11 Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás rákok Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát NOEC 160 Daphnia magna Alkilalkoholalkoxilát NOEC 0.25 Daphnia magna idő OECD 211 Módszer nincs 21 nap(ok) 21 nap(ok) Megfigyelt Vízikörnyezetregyakorolttoxicitásmásvíziélőlényekre:fenéklakó,beleértveazüledékbenélőorganizmusok,haál: (mg/kg dw üledék) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Földi toxicitás Földi toxicitás földigiliszták, ha az információ áll: (mg/kg talaj dw) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát NOEC 1000 Eisenia fetida OECD Alkilalkoholalkoxilát Megfigyelt Megfigyelt Földi toxicitás növények, ha az információ áll: (mg/kg talaj dw) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Megfigyelt Földi toxicitás madarak, ha az információ áll: Végpont érték Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Megfigyelt Földi toxicitás hasznos rovarokra, ha az információ áll: (mg/kg talaj Oldal 11 / 15 Megfigyelt

12 Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát dw) Földi toxicitás talaj baktériumok, ha az információ áll: (mg/kg talaj dw) Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Megfigyelt 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Abiotikus lebomlás Abiotikuslebomlásfotodegradációalevegőben,haazinformációál: Felezésiidő Módszer Értékelés Megjegyzés Nátriumhidroxid 13 másodperc(ek) Módszer nincs gyorsan lebomló (fotodegradáció) Abiotikus lebomlás hidrolízis, ha az információ áll: Abiotikus lebomlás egyéb folyamatok, ha az információ áll: Biológiai lebomlás Biológiailag lebomló aerob körülmények között Oltóanyag Analitikai DT 50 Módszer Értékelés módszer Dinátriummetaszilikát Nem alkalmazható (szervetlen anyag) Nátriumhidroxid Nem alkalmazható (szervetlen anyag) Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Oxigénhiány 2 % 2 2 nap(ok) OECD 301D Biológiailag nem könnyen lebontható. Alkilalkoholalkoxilát CO 2 kibocsátás > 60% 60 2 nap(ok) OECD 301B Biológiailag gyorsan lebomlóe Biológiailag lebomló anaerob és tengeri körülmények között, ha az információ áll: Lebomlásamegfelelőkörnyezetben,haazinformációál: A termékben található felületaktív anyag(ok) biológiai lebonthatóság szempontjából megfelel(nek) a 648/2004/EK rendeletben foglaltaknak. Ezen igazoló dokumentuok az egyes tagállamok szakhatóságainak megkeresésére, vagy a tisztítószergyártó kérésre állnak Bioakkumulációs képesség noktanol/víz megoszlási együttható (log Kow) érték Módszer Értékelés Megjegyzés Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Nem releváns, nem bioakkumulatív Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Módszer nincs Bioakkumuláció nem várható Alkilalkoholalkoxilát Bioakkumuláció nem várható Biokoncentrációstényezőre(BCF) érték Faj Módszer Értékelés Megjegyzés Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátri umsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Oldal 12 / 15

13 12.4. A talajban való mobilitás Adszorpció / deszorpció a talajban vagy üledékben Dinátriummetaszilikát Nátriumhidroxid Diklórizocianursavnátriumsódihidrát Alkilalkoholalkoxilát Adszorpciós koefficiens Log Koc álló adat álló adat álló adat álló adat Deszorpciós koefficiens Log Koc (des) Módszer Talaj/üledék típus Értékelés Mobil a talajban Potenciális adszorpciója talajban A PBT és a vpvbértékelés eredményei A PBT/vPvB anyagok listája, ha van ilyen, a 3. szakaszában található Egyéb káros Egyéb káros hatás nem ismert. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Maradékokból/felhasználatlan termékekbőlszármazóhuladék: Hulladékjegyzék szerinti azonosítási kód(a(*) galjelöltazonosítókódok veszélyes hulladékot jelölnek): Üres csomagolóanyag Javaslat: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A huladékokkezelésesorán,mindigahasznosítástkelelőnybenrészesíteni,azártalmatlanítással szemben.nem ajánlatosahuladékszennyvízcsatornábavalókibocsátásarévéntörténő elhelyezése * lúgok. A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A huladékokkezelésesorán,mindigahasznosítástkelelőnybenrészesíteni,azártalmatlanítással szemben.habmentességigöblítetcsomagolóanyag,kommunálishuladékkéntkezelhető. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA 14.1 UNszám: AzENSZszerintimegfelelőszálításimegnevezés Szilárd nátriumhidroxid, keverék Sodium hydroxide, solid, mixture 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály: 8 Bárca/bárcák Csomagolási csoport II 14.5 Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes: Nem Tengeriszennyezőanyag:Nem 14.6.Afelhasználótérintőkülönlegesóvintézkedések Senki által nem ismert A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás A termék ömlesztve (tartányban) nem szállítható. Egyéb vonatkozó információ: ADR Osztályba sorolási szabály: C6 Alagútkorlátozási kód: E A veszély azonosító száma: 80 IMO/IMDG EmS: FA, SB Oldal 13 / 15

14 Atermékbesorolása,címkézéseéscsomagolásaazADRkövetelményrendszereésazIMDG előírásaiszerinttörtént.aszálításiszabályok, különlegeselőírásokatfogalmaznakmegveszélyesáruosztályokra,engedményesmennyiségbentörténőcsomagolásokesetén. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1Azadotanyaggalvagykeverékkelkapcsolatosbiztonsági,egészségügyiéskörnyezetvédelmielőírások/jogszabályok Engedélyezés, vagy korlátozás (1907/2006/EK VII. Cím, illetve VIII. Cím): Nem használható. Összetevőka648/2004/EKreneleteamosóéstisztítószerekről,szerint foszfátok >=30% klóralapúfehérítőszer,nem ionosfelületaktívanyag,polikarboxilátok < 5% Nemzetielőírások: 2000.éviXXV.törvényakémiaibiztonságról 25/2000.(IX.30.)EüMSzCsM együtesrendeletamunkahelyekkémiaibiztonságáról 44/2000.(XI.27.)EüM rendeletaveszélyesanyagokkalésaveszélyeskészítményekkelkapcsolatosegyeseljárások,iletvetevékenységek részletes szabályairól 33/1998.(VI.24.)NM rendeletamunkaköri,szakmai,iletveszemélyihigiénésalkalmasságorvosivizsgálatárólésvéleményezéséről 28/2004.(XI.25.)KvVM rendeletavízszennyezőanyagokkibocsátásairavonatkozóhatárértékekrőlésalkalmazásukegyesszabályairól 1993.éviXC I.törvényamunkavédelemről 2012.éviCLXXXV.Törvényahuladékról Avidékfejlesztésiminiszter72/2013.(V I.27.)VM rendeleteahuladékjegyzékről Csakabiocidokra/fertőtlenítőszerekrevonatkozószabályozás: 38/2003.(VI.7.)ESzCsMFVMKvVM együtesrendeletabiocidtermékekelőálításánakésforgalombahozatalánakfeltételeiről 15.2 Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonsági értékelést a keverékre nem végezték el. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződésesjogviszonyt. Biztonsági adatlap kódja: MSDS6004 Verzió: 05.0 Felülvizsgálat: Feülvizsgálat oka: Aformátum a453/2010/eurendeletelmódosítot1907/2006/ekrendeleti.melékletealapjánkerültkialakításra,ezazadatlapazelőző változathozképestakövetkezőrészekbentartalmazváltozásokat:,3 Besorolási folyamat A keverék besorolása általánosságban számítási módszerrel, az anyagok adatainak felhasználásával történik, a 1272/2008/EK rendelet előírásaialapján.amennyibenazadotkeverékrevonatkozóbesorolásiadatelérhető,vagypéldáulazinterpolációselvek,vagyabizonyítékok súlyának mérlegelési elve használható a besorolásra, úgy az a biztonsági adatlap vonatkozó szakaszainál feltüntetésre kerül. Fizikai és kémiai tulajdonságokat lásd a 9. szakaszban, toxikológiai adatokat lásd a 11. szakaszban, ökológiai információkat lásd a 12. szakaszban. A 3. Szakaszban feltüntetett R, H és EUH mondatok teljes szövege: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H411Mérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz. H315Bőriritálóhatású. H335 Légúti irritációt okozhat. H410Nagyonmérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz. EUH031Savvalérintkezvemérgezőgázokképződnek. H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H400Nagyonmérgezőavíziélővilágra. R34 Égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. R37 Izgatja a légutakat. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R22 Lenyelve ártalmas. R38Bőrizgatóhatású. R50Nagyonmérgezőavíziszervezetekre. R31Savvalérintkezvemérgezőgázokképződnek. R50/53Nagyonmérgezőavíziszervezetekre,avízikörnyezetbenhosszantartókárosodástokozhat. Rövidítések és mozaikszavak: AISE Nemzetközi Mosó és Tisztítószer Szövetség (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) DNEL származtatott hatásmentes szint EUHCLPVeszélytjelzőmondatok PBTPerzisztens,BioakkumulatívésMérgező PNEC becsült hatásmentes koncentráció REACH szám REACH regisztrációs szám, a gyártóra vonatkozó rész nélkül vpvb nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív ATE becsült akut toxicitási érték Oldal 14 / 15

15 A biztonsági adatlap vége Oldal 15 / 15

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Titan Sanitizer Felülvizsgálat: 20150405 Verzió: 03.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Domestos Professional Citrus Fresh Felülvizsgálat: 20150811 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional All In 1 Tablets Felülvizsgálat: 20150713 Verzió: 06.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági lap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Sun Professional Tablets Felülvizsgálat: 20150421 Verzió: 13.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint HORECA Select FOLYÉKONY MOSOGATÓSZER POHÁR ÉS ÜVEGMOSOGATÁSHOZ Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 01.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Cif Professional Window & Multi Surface Felülvizsgálat: 2014-02-06 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Felülvizsgálat: 2012-11-12 Cif Professional Oxygel Ocean 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Verzió 09 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően Elkészítés kelte: 09/03/02 Módosítás kelte: 15/02/04

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően Elkészítés kelte: 09/03/02 Módosítás kelte: 15/02/04 Az 1907/2006/EK (REACH) rendeletn megfelelően Elkészítés kelte: 09/03/02 Módosítás kelte: 15/02/04 1. RÉSZ: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítása: EB25SS Kereskedelmi

Részletesebben

: Bonux Color mosópor

: Bonux Color mosópor Kibocsátási dátum: 26/02/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Termékkód

Részletesebben

: Ariel Color mosópor

: Ariel Color mosópor Kibocsátási dátum: 25/02/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Termékkód

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013.12.20. Felülvizsgálat időpontja: 2015.01.07. Verziószám: 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: LEADE004 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosogatópor

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1778 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1778 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 11. 08. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX rovareltávolító (szórópisztolyos) 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61188 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61627 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Nemkívánatos fizikokémiai hatások, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Nemkívánatos fizikokémiai hatások, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások A Őő3/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelel en Kibocsátási dátum: 19/01/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 305 450 - KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 450 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 305 450 - KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 450 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 450 ML Termék kódja : 0890 305 450 SDS-Identcode : 10036404 1.2 Az anyag

Részletesebben

: FROSCH BABY LIQUID DETERGENT EF 1,5 L A

: FROSCH BABY LIQUID DETERGENT EF 1,5 L A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61873 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Felülvizsgálat dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1. Sodium Formate

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Felülvizsgálat dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1. Sodium Formate Biztonsági adatlap Kiadás dátuma 16-jún.-2016 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Sodium Formate Kémiai név CAS sz EK-szám REACH

Részletesebben

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: Ariel Formula Pro mosópor

: Ariel Formula Pro mosópor Kibocsátási dátum: 24/06/2014 Feldolgozva: 10/09/2014 : Változat: 1.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Termékkód

Részletesebben

: FROSCH KIDS SHOW&SH.EL 250ML TEST A

: FROSCH KIDS SHOW&SH.EL 250ML TEST A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64314 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-296 WG 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: FROSCH KIDS CARE SENS.HANDSOAP 300ML AT

: FROSCH KIDS CARE SENS.HANDSOAP 300ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64288 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: kodan tincture forte colourless

: kodan tincture forte colourless 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61687 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 10.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 19.11.2013 Első kiadás dátuma 23.01.2008

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 10.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 19.11.2013 Első kiadás dátuma 23.01.2008 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: HADDEN. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

: HADDEN. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 15/10/2015 Változat: 1.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés : HADDEN Termékkód : FH-045- Tifenszulfuron-metil

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Sensitive Aloe Vera Pearls oldal 1 / 11 Biztonsági adatlap (BA) száma: 437706 V000.0 Kiadás dátuma: 2012. 09. 03. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 03.04 Felülvizsgálat dátuma 19.11.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 03.04 Felülvizsgálat dátuma 19.11.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Sensitive Gél oldal 1 / 10 Biztonsági adatlap (BA) száma:264133 Felülvizsgálat ideje: 2012.09.03 1.1. Termékazonosító: Persil Expert Sensitive Gél

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30/01/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája : Keverék Kereskedelmi megnevezés

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A veszélyességet meghatározó összetevők: Kvaterner ammónium-vegyületek, Benzil-C12-16- alkil-dimetil-ammónium-kloridok;

BIZTONSÁGI ADATLAP. A veszélyességet meghatározó összetevők: Kvaterner ammónium-vegyületek, Benzil-C12-16- alkil-dimetil-ammónium-kloridok; Elkészítés időpontja: 2014.04.17. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. 1.1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító: METASEPT FOLYÉKONY tisztító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum

Részletesebben

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-0000 68551-12-2. %-os arány 5-10. < 5 polimer 1387-28-5 237-623-4 < 5

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-0000 68551-12-2. %-os arány 5-10. < 5 polimer 1387-28-5 237-623-4 < 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-T3-175 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2.

FLUROSTAR 200 Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/12/2013 Feldolgozva: 09/12/2013 : Változat: 2. Kibocsátási dátum 09/12/2013 Feldolgozva 09/12/2013 Változat 2.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Keverék Az anyag/készítmény neve

Részletesebben

Verzió 05.00 Felülvizsgálat dátuma 11.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.10.2012 Első kiadás dátuma 22.05.2007

Verzió 05.00 Felülvizsgálat dátuma 11.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.10.2012 Első kiadás dátuma 22.05.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Clovin II Septon. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Clovin II Septon. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ceresit CT 13 Homlokzati impregnálószer oldal 1 / 8 BA száma : 41854 Felülvizsgálat ideje: 02.06.2015 Nyomtatás ideje: 15.08.2015 Előző verzió kiadása: 31.03.2015

Részletesebben

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61545 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 09. 15. Oldalszám: 1/17 ( v e z e t é k e s ) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE SF 7455 ACTIVATOR known as Loctite 7455 Primer 500ml oldal 1 / 12 BA száma : 173277 Felülvizsgálat ideje: 25.05.2015 Nyomtatás ideje: 10.07.2015 Előző

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2215 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9

Biztonsági adatlap Azonosító: 2215 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9 Kiadás: 2013. 12. 03. Oldalszám: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX Wash and Wax viaszos autósampon 1.2. Az anyag/keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K é s a 2 0 1 5 / 8 3 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K é s a 2 0 1 5 / 8 3 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1/6 Konyhai Univerzális tisztító BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / E K é s a 2 0 1 5 / 8 3 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék

Részletesebben

HVU M8 - M39. Biztonsági adatlap. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

HVU M8 - M39. Biztonsági adatlap. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 19/10/2015 Felülvizsgálat dátuma: 19/10/2015 Felváltja ezt: 20/10/2015 Verzió: 8.3 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

: FROSCH ALOE VERA GEL DETERG. EF 1,5 L SO

: FROSCH ALOE VERA GEL DETERG. EF 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61264 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

Z 260 / Z 260/90 / Z 260/180 / Z 260/1000

Z 260 / Z 260/90 / Z 260/180 / Z 260/1000 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Irritatív hatású készítmény. Xi= irritatív R mondatok: R 36/38 Szem- és bırizgató hatású

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Irritatív hatású készítmény. Xi= irritatív R mondatok: R 36/38 Szem- és bırizgató hatású 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 és a 453/2010 számú EK rendeletek szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint ZANTARA 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév ZANTARA Termék kódja (UVP) 79014236 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK rendelet alapján

1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK rendelet alapján 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet alapján 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000006601 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000006601 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012 BAYCIDAL WP LÉGYLÁRVA IRTÓ SZER 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév BAYCIDAL WP LÉGYLÁRVA IRTÓ SZER Termék kódja (UVP) 04007425 1.2 Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biopon Áztató oldal 1 / 9 Biztonsági adatlap (BA) száma: 278710 Felüli dátum: 2012.01.05 1.1. Termékazonosító Biopon Áztató 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 16. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. június 16. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő szer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 830/2015 EU rendelet alapján. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 830/2015 EU rendelet alapján. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP A 830/2015 EU rendelet alapján 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Bionur Univerzális mosószer 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelt szerint

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelt szerint 1/7 Verzió:1.0-HU B I Z T O N S Á G I A D A T L A P készült az 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendelt szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1999/45/EK szerint

Biztonsági adatlap. 1999/45/EK szerint Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2012.03.13 Felülvizsgálat dátuma:2012.11.26 Verzió:2. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve:

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK rendelet alapján

A 1907/2006 számú EK rendelet alapján 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet alapján Kovald Kft. 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító Bázis hígító Oldal 1 ennek 13 BIZTONSÁGI ADATLAP Bázis hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 14.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-5976 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2013. 03. 18. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 07. 10. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Akril primer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2 L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2 L BAG 11 SPR. WEST Nyomtatás Dátuma 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1.

: Difcor 250 EC. Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 03/12/2013 Feldolgozva: : Változat: 1. Kibocsátási dátum 03/12/2013 Feldolgozva Változat 1.0 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi megnevezés Keverék 1.2. Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Somat Gold oldal 1 / 11 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 449408 Kibocsátás dátuma: 2013.05.23 1.1. Termékazonosító Somat Gold 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1103 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2015. 06. 01. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KENTAUR téli szélvédőmosó 19 C 1.2. Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk

BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk Színtelen matt akril lakk Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Színtelen matt akril lakk 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 11.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító:

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2013. 05. 21. Oldal: 1/11 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Platinum konyha- és fürdőszobafesték 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Dimilin 25WP. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma 00.00.0000 Nyomtatás Dátuma 27.11.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Dimilin 25WP. Verzió 0.0 Felülvizsgálat dátuma 00.00.0000 Nyomtatás Dátuma 27.11. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sani C. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Sani C. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. november 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. november 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 60039 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján 1.oldal/ összesen 18 oldal 1.1 Termékazonosító - Márkanév D-DEZ 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználási módjai -

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gombaölő mezőgazdasági

Részletesebben

Bus Cleaner BIZTONSÁGI ADATLAP: DEGREASER 2000. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 2 SZAKASZ: A veszély meghatározása:

Bus Cleaner BIZTONSÁGI ADATLAP: DEGREASER 2000. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 2 SZAKASZ: A veszély meghatározása: BIZTONSÁGI ADATLAP: DEGREASER 2000 Felülvizsgálat: 2014. november 7., péntek 1 SZAKASZ: Az anyagkeverék és a vállalatvállalkozás azonosítása: 1.1 Termékazonosító: Bus Cleaner 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 9 Biztonsági adatlap (BA) száma: 50066 50067 Felülvizsgálat ideje: 2012.01.16 1.1. Termékazonosító Bref WC Duo Aktív Oceán 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító Ködölő hígító Oldal 1 ennek 12 BIZTONSÁGI ADATLAP Ködölő hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 18.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt

BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt S-2000 Akril Szórókitt Oldal 1 ennek 11 BIZTONSÁGI ADATLAP S-2000 Akril Szórókitt SDS megfelelnek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1789 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1789 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 24. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2.A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-0000 1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31-0000 68551-12-2 polimer

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-0000 1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31-0000 68551-12-2 polimer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító

BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító Oldal 1 ennek 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Antisztatikus lemosó hígító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kiadás dátuma 12.03.2014 1.1. Termékazonosító Termék neve Szinonimák REACH

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK)

Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK) Biztonságtechnikai Adatlap (1907/2006/EK) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: splendour 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Trax Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 453/2010 sz. (EU) Rendelet szerint Oldal: 1 -tól 9 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Taski Jontec Eternum Felülvizsgálat: 20150227 Verzió: 06.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Loctite 7234B Kit component oldal 1 / 10 BA száma : 152844 Felülvizsgálat ideje: 26.05.2015 Nyomtatás ideje: 14.11.2015 Előző verzió kiadása: 12.01.2015 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Kurinpower A-807. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerű felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Aktívklór tartalmú padozat

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 620 oldal 1 / 14 BA száma : 153472 Felülvizsgálat ideje: 03.07.2015 Nyomtatás ideje: 03.12.2015 Előző verzió kiadása: 27.03.2015 1.1. Termékazonosító LOCTITE

Részletesebben

Terméknév: MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék

Terméknév: MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 08. 06. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 16. Oldal: 1/(14) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék

Részletesebben