Gyakorlati útmutató. az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati útmutató. az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához"

Átírás

1 Gyakorlati útmutató az új hulladékgazdálkodási rendszer használatához

2 Tisztelt Lakosok! Szeretettel köszöntöm Önöket, a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevô települések lakosait. A projekt gesztor önkormányzatának vezetôjeként fontosnak tartom tájékoztatni Önöket a beruházás kivitelezési munkálatai mellett a és év között megvalósuló új és kor szerû hulladékgazdálkodási rendszerrôl, és ezzel egyidejûleg megismertetni Önöket a környezetbarát hulladékkezelés alapjaival. Magyarországon a kilencvenes évektôl kezdôdôen új alapra helyezôdött a környezeti jog szabályozása, és 1995-ben létrejött az a törvény, mely a környezet védelmének általános szabályairól szól. Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy országunk európai uniós taggá válása is további új feladatokat és lehetôségeket jelentett a környezetvédelem területén, úgymint az Európai Unió környezetpolitikájának hazai megismertetése, a beruházási programok, a környezeti jelentések rendszerének fejlesztése, a lakosság kör nye - zettudatosságának növelése, a környezeti információkhoz való hozzájutás biztosítása. A környezet védelme elengedhetetlenül fontos a ma élô és a felnövekvô nemzedékek életminôsége szempontjából. Így a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy hatékonyan védjük környezetünket, és egyszersmind biztosítsuk térségünkben a folyamatos gazdasági növekedést. Ezért a Homokhátsági Regionális Te lepülési Hulladékgazdálkodási Projekt fô célja a szelektív hulladékgyûjtés feltételeinek megteremtése, és emellett a la kosság felhasználói szokásain változtatva áttérni a környezettudatos háztartások vezetésére. A szelektív hulladékgyûjtés feladata, hogy a hulladékot minél nagyobb arányban hasznosítsuk, ezzel értékes másodnyersanyaghoz jussunk, egyúttal elkerüljük a környezet felesleges szennyezését. Ahhoz azonban, hogy sikeresen mûködtetni tudjuk ezt a rendszert, az Önök aktív együttmûködésére van szükség. A szelektív hulladékgyûjtés sikere nemcsak a korszerû technológián, hanem a lakosság elkö te le zettségén is múlik. Ezért elkészítettük gyakorlati útmutatónkat, mely a szelektív hulladékgyûjtési rendszer legfontosabb kérdéseiben ad eligazítást, valamint felhívja figyelmüket a szemléletváltozás, így a környezettudatos életmódra való áttérés hasznosságára, hogy mire év elején beindul az új hulladékgazdálkodási rendszer, az jól, hatékonyan és környezetbarát módon mûködjön. Üdvözlettel: 2 Bedô Tamás Csongrád Város Polgármestere, országgyûlési képviselô Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, munkája során keletkezô, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem ér té kesíteni nem tud, és amelynek kezelésérôl, ártalmatlanításáról külön gondos kodni kell. A hulladékokat csoportosítani lehet halmazállapot sze rint (lehet szilárd, folyékony, légnemû), keletkezés helye szerint (üzemi, lakossági) vagy veszélyességük szerint (veszélyes, nem veszélyes). Milyen problémát jelent a kezeletlen hulladéklerakó? Milyen módon károsítja környezetünket a hulladékszennyezés? A kezeletlen hulladéklerakók a következôképpen terhelhetik a környezetünket: - a hulladéklerakó forgalma (szállítás) okozta levegôszennyezés, - szállítójármûvek ki-be járása, - kiporzás, szélkihordás por, papír, mûanyagzacskók, - kilépô csurgalékvíz a lerakóban lévô nehézfémek, mérgek oldódnak bele és szennyezik el a talajt és a felszín alatti vizeket, - felszíni vízelfolyás közvetlenül a környezetbe jutnak a kioldódó mérgezô anyagok, - felszabaduló gázok, szagok üvegházhatásért felelôs metán és széndioxid, - madarak, rovarok, férgek jelenléte széthordhatják a fertôzést okozó mikroszervezeteket, - tájképkárosítás. A nem megfelelôen (elôzetes hatástanulmányi vizsgálat nélkül) lezárt lerakó is hat a környezetére a kilépô csurgalékvíz, a felszabaduló gázok és a szennyezett növényzet útján, ezért ma már elôírás mintegy 30 évig a hulladéklerakók folyamatos vizsgálata. Mit tehetünk a hulladékképzôdés megelôzése érdekében? A tudatos fogyasztás, vásárlási szokásaink megváltozása segíthet a hulladékmennyiség csökkentésében. Mit kell tudni a hulladékhasznosításról? Milyen elônye van az újrahasznosításnak? A képzôdô hulladék megfelelô kezelés hiányában a környezetet terheli. Ezért a szelektív hulladékgyûjtés fô célja, hogy a hulladékokat minél nagyobb arányban hasznosítsa, így nagymértékben csökken a lerakandó/elégetendô hulladék mennyi sége, ezáltal a hulladéklerakókat is tehermentesíti, és így kíméli Földünk energiaforrásait. A hulladék tehát érték, ha megfelelôen bánunk vele! Mit jelent a szelektív hulladékgyûjtés? Az egyes hulladék-összetevôk külön-külön, anyagfajták szerinti begyûjtése. A háztartásokban különféle termékek és csoma golásaik válnak hulladékká, melyek nagy része alkalmas az újrahasznosításra. Így külön gyûjtésükkel lehetôvé tesszük azok ismételt feldolgozását.

3 A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben két helyszínen gyûjtik majd a hasznosítható hulladékot: 1. Hulladékudvar: A háztartásokban keletkezô nem kommunális, valamint veszélyes és speciális szilárdhulladék átvételét, az elszállításig elkülö nített módon történô tárolását szolgálja, mely felügyelettel ellátott, önálló zárt átvevôhely. A projekt részeként 13 hulla dékudvar épül. 2. Hulladékgyûjtô szigetek A hulladékgyûjtô sziget közterületeken lévô begyûjtôhely, mely a háztartásokban keletkezô alapvetôen három hulladéktípus begyûjtését szolgálja, így a papír, mûanyag, valamint a fehér és színes üveg. Ezek az edények különbözô színûek, valamint feliratok és rajzok segítik a helyes használatukat. A projekt részeként 397 hulladékgyûjtô sziget kerül kialakításra a térségben. ANYAGFAJTA PAPÍR MÛANYAG ÜVEG SZELEKTÍVEN GYÛJTHETÔ újságok, papírok, kartondobozok összehajtva, tiszta csomagolópapírok, telefonkönyv, szórólapok és reklám kiadványok ásványvizes és üdítôs PET palackok lapítva, elöblített tejfölös és joghurtos poharak, mûanyag zacskók, reklámtáskák, mûanyag fóliák befôttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, egyéb italok üvegpalackjai 3 NEM GYÛJTHETÔ SZELEKTÍVEN zsíros, szennyezett papírok, mûanyagborító, indigó, faxpapír használt egészségügyi papírok, pelenka, kazetta, CD-lemez, vegyszeres, zsíros flakonok, fogkefe, mûanyag játékok, hungarocell ablaküveg, tükör, villanykörte, hôálló üvegtál, szemüveg, neoncsô, orvosságos üvegek, porcelán, kerámia A PAPÍR újrahasznosítása: Az újrapapír alapanyag készítésével 75%-os víz és több mint 50%-os energia-megtakarítást érünk el, és a gyártási folyamatban nincs szükség adalék anya gokra, mészkôre, kénre és klórra sem. A begyûjtött papírhulladékokat elsô sorban anyaguk sze rint válogatják szét, majd bálázzák. A papírgyártás hagyo mányos folyamata során így a papírhulladékból újrapapír alapanyag készül. Hogyan gyûjtsék? A hasznosítás feltétele, hogy a papírhulladék ne legyen szennye zett (pl. zsíros), valamint a papírról távolítsuk el a fém és mû anyag részeket (pl. gémkapocs, füzetspirál). Mi készülhet a szelektíven gyûjtött papírhulladékból? Pl. újságpapírból hullámkarton, kartondoboz, papírtörlô, WC-papír, tojástartó. Hogyan takarékoskodhatnak a papírral? - Írjanak a papír mindkét oldalára! - Ne dobják ki a félig használt füzetet! Használják tovább! - Nem kell mindent kinyomtatni, sok mindent elég, ha csak moni toron olvasnak el! - Keressenek környezetbarát papírt és használjanak ilyet az irodában, vagy akár otthon is! - Ne fogadjanak el, ne vigyenek haza felesleges szórólapokat! - Otthoni dobozokból készíthetnek ajándékdobozt. Ezt a megaján dékozott ismerôseik is használni tudják. - Nem kell minden könyvet, újságot megvenni. Járjanak könyv tárba, vagy kérjenek kölcsön mástól! - Falinaptárból készülhet füzetborító, képeslap is. - Használja a gyûjtôszigeteket, és oda dobja ki a feleslegessé vált papírhulladékot! A PAPÍR HASZNOSÍTÁSA

4 Papírbála Papírhulladék a feldolgozó üzemben 4 A MÛANYAG újrahasznosítása: A begyûjtött mûanyag hulladékokat a hulladékválogatóban faj tánként válogatják szét, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az újrahasznosítás helyére történô szállítás után aprítják, majd a mûanyag darabkákat vegyszerek felhasználásával meg tisztítják a szennyezôdésektôl. A megtisztított mûanyag darab kákat ezután granulálják, szemcsézik. Az így nyert félkész termékeket mûanyag termékek és csomagolások elôállításához használják fel újra. Hogyan gyûjtsék? A mûanyag palackok, flakonok, dobozok stb. tisztán, kiöblítve kerüljenek a gyûjtôhelyre. A palackokat tapossák laposra vagy zsugorítsák össze, hogy kevesebb helyet foglaljanak a gyûjtôedényben. Mi készülhet a szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékból? Pl. PET palackból újra PET palack, mûanyag háztartási eszkö zök, polár pulóver, DVD-tok, lábtörlô, vállfa. Hogyan takarékoskodhatnak a mûanyaggal? - Vásárlásnál célszerûbb a kevesebb, vagy teljes egészében mûanyag csoma - golóanyag-mentes árukat elônyben része sí teni. Sajnos az üvegalapú betétdíjas (többször használható) csoma golási rendszer visszaszorulása és a betétdíj nélküli mû a nyag flakonok, illetve a visszaváltható, de csupán 5-6-szor újratölt hetô mûanyag palackok elterjedése jelentôsen növeli a mûanyaghulladékok mennyiségét. - A pénztárnál ne fogadják el azt a sok mûanyag zacskót, amit elôzékenyen a kezünkbe nyomnak. Inkább vigyenek otthonról kosarat vagy vászonszatyrot. - Ha ugyanaz a termék kapható természetes vagy újrahasznosított anyagból, részesítsék azt elônyben a mûa nyaggal szemben. A MÛANYAG HASZNOSÍTÁSA - Ha már elkerülhetetlen a mûanyag termék megvásárlása, válasszanak da ra - bokra szedhetô (és darabjaiban ja vít ható) árut, hogy ha tönkremegy az adott használati eszköz, ne kelljen az egészet kidobni (mint például egy-egy darabból álló, fröccsön tött széket). Tapossa laposra! Ha összenyomva gyűjtik a műanyag palackokat, akkor gazdaságosabb az elszállításuk.

5 Bálázott műanyag palackok Műanyaghulladék feldolgozása Az ÜVEG újrahasznosítása: Az üvegcsomagolás szinte 100%-ban hasznosítható. A gyûjtôedényekben gyûjtött üvegeket tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák. Ezt követôen a váloga tóban mágnes segítségével eltávolítják belôle az eset legesen az üveg közé keve - redett fémdarabkákat (pl. kupakok). Ezután az üvegdarabkákat beol vasztják és formába öntik, azaz újra terméket készítenek belôle a csomagolóipar számára. Hogyan gyûjtsék? Az üvegpalackokat ki kell öblíteni, és a zárókupakot el kell távolítani róluk. A csomagolásokon kívül egyéb üvegtípus ne kerüljön közéjük. Mi készülhet a szelektíven gyûjtött üveghulladékból? Pl. befôttesüveg, ásványvizes-, üdítôs- és szeszesitalos, illetve egyéb üvegpalackok. Hogyan takarékoskodhatnak az üveggel? - Az öblös üvegek alkalmasak befôttek tárolására, számtalan alkalommal újra lehet ôket tölteni. - Csak azt dobják a szelektív gyûjtôbe, amit visszaváltani már nem lehet. - Ha lehet, vásárláskor válasszák a visszaválthatót! AZ ÜVEG HASZNOSÍTÁSA 5 Mit jelent a komposztálás? A kertben és a konyhában keletkezô szerves maradék a komposztálás során az ember által irányított természetes folyamat segítségével alkotóelemeire bomlik, és tápanyagban gazdag humusszá alakul. Humusz csak a talajban élô baktériumok, gombák, férgek, és egyéb parányi élôlények segítségével jöhet létre, ezért fontos, hogy a komposzthalomnak legyen kapcsolata az élô talajjal. A komposztálás folyamata A komposztálást arra készített rácsos edényben, halomban vagy a földbe ásott gödörben végezhetik. Durvább, nagyobb hulladékdarabok (ágak stb.) segítségével gondoskodjanak arról, hogy a komposztot kellôen átjárja a levegô, ugyanis a levegôtôl elzárva (pl. egy vastag, frissen nyírt fûréteg alatt) megjelennek a rothasztó baktériumok. A lebomlás 3-6 hónapig tart. Ez nem bonyolult és nem költséges módszer, kiskertben vagy a társasház kertjében könnyen megva - lósítható. A sikeres komposztálás jele, hogy a komposzthalom összeesik. A komposztot 2-3 hónaponként helyezzék át egy másik silóba. Az érési folyamat végeztével még mindig maradnak olyan nagyobb darabok a komposztban, melyek nem bomlottak le, ezért használat elôtt át kell azt rostálni. A rostált komp osztot ezután ideiglenesen tárolhatják más helyen, vagy rögtön kb. 1 cm vastag rétegben terítsék a talajra, majd óvatosan dolgozzák be. Komposzthalom

6 KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉKOK Konyhai hulladékok: zöldségés gyümölcsmaradékok (krumplihéj, almacsutka, almahéj, sárgarépa maradék, levelek, déligyümölcsök héja stb.), kávézacc, tea, tojáshéj, ételmaradék (csak kis mennyiségben) Kerti hulladék: avar, fû, vadvirágok, faágak, nyesedékek Egyéb hulladékok: háziállatok alomja (növényevô), tollak, állati szôr, fahamu NEM KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉKOK húsmaradék, csont, olaj, gyökérdarabok (különösen tarackos gyomok), macska- és kutyaürülék, kô, üveg, mûanyag, fém, nyomtatott papír, karton, építési faanyag, vegyszerrel kezelt faanyag, hamu (kivéve fahamu), porzsák, diófa levél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektrôl Dél - Alföld 3 megyéjének (Csongrád, Bács-Kiskun, Baranya) 82 településén eddig annyi szemét gyûlt össze, mint a buda pesti Gellért-hegy. A felhalmozódó szemét kezelése a településeken sok problémát okoz. Nem is olyan rég, még minden egyes település önmaga próbálta megoldani a hulladékok ártalmatlanítását. Ezekre a szigetelés nélküli szeméttelepekre válogatás nélkül kerülnek a szerves és szervetlen hulladékok, ami igen káros a környezetre és az egészségre is. A rende zetlen állapotú lerakók nem csak kellemetlen szagot árasztanak, de csapadékkal szennyezôanyagot visznek a talajba. Környezetünk védelmének érdekében, és ahhoz, hogy ezek az állapotok megszûnjenek, az említett szemétlerakó telepeket most felszámolják, helyette pedig korszerû, egységes és biztonságos hulladéklerakó telepeket hoznak létre a szakemberek, az európai uniós követelményeken alapuló, új jogszabályok által elôírt környezetvédelmi kritériumoknak megfelelôen, ezzel is lehetôvé téve a szelektív hulladékgyûjtést. 6 A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt részeként a szelektív hulladékgyûjtés feltételeinek megteremtésén dolgozunk. A térségben a közeljövôben a hulladékok külön gyûjtésére 397 db hulladékgyûjtô szigetet alakítunk ki speciális edényekkel a települések forgalmas, könnyen megközelíthetô pontjain. Az új hulladékgazdálkodási rendszerrôl A régi hulladéklerakó telepek felszámolásával új, korszerû, a környezetvédelmi elôírásoknak is teljes mértékben megfelelô központok létrehozása fog megvalósulni. Ezek a központok majd egy nagyobb térség, azaz több település hulladékának befogadására lesznek alkalmasak. A munkálatok részeként most két ilyen hulladékkezelô központ épül, az egyik Kiskunhalason, a másik Felgyôn. A központok részét képezi egy hulladékválogató, egy bálatároló csarnok, egy lerakó tér, egy komposztáló telep és egy bekötôút. A kiskunhalasi komplexumba 18 településrôl (Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Imrehegy, Jánoshalma, Kecel, Kéles halom, Kiskôrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Kömpöc, Tázlár, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Zsana), míg a felgyôi központba 14 tele pülésrôl (Bugac, Bugacpusztaháza, Csongrád, Felgyô, Fülöpjakab, Gátér, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Móricgát, Vaskúti Hulladékkezelô Központ - légifelvétel

7 Pálmonostora, Petõfiszállás, Tiszaalpár, Tömörkény) szállítják majd a hulladékot. A hulladékkezelô központok várhatóan év elsô félévében kezdik meg mûködésüket. A két központ mellett épül még Kalocsán egy komposztáló telep, valamint egy hulladékátrakó állomás. Az átrakóba Kalocsáról és térségébôl (14 településrôl: Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Foktô, Géderlak, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertô, Szakmár, Újtelek és Uszód) szállítják majd a háztartási hulladékot, amelyet nagyméretû konté ne rekbe tömörítenek, majd konténerszállító jármûvekkel viszik a vaskúti hulladékkezelôbe. A már mûködô Vaskúti Hulladékgazdálkodási Központ, jelen projekt támogatásával kiegészül egy bálatároló csarnokkal, válogató - technológiával, egy bekötôúttal és új eszközökkel. Így Vaskút a már elôzôekben említett Kalocsa és térségérôl, valamint további 37 településrôl (Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszôlôs, Bátmonostor, Borota, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Fajsz, Felsôszentiván, Gara, Hajós, Hercegszántó, Homorúd, Katymár, Kisszállás, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács sziget települések, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút) fogja szelektíven gyûjteni a hulladékot. A vaskúti központ kiegészítô létesítményeit várhatóan elsô félévében helyezik üzembe. A projekt keretében épül még 13 darab hulladékudvar (Bácsalmás, Baja, Csongrád, Csátalja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kecel, Kiskõrös, Soltvadkert és Sükösd), melyek elôreláthatóan elsô félévében készülnek el. A térség közszolgáltatóiról Az Ön településérôl a szelektíven gyûjtött hulladék elszállításáról a majdani szolgáltató gondoskodik attól függôen, hogy melyik gyûjtôkörzetbe tartozik. A városok és községek mellett, a települések határain kívül élôk számára is biztosított lesz a szelektív hulla - dék gyûjtés lehetôsége, de ennek feltételeirôl még egyeztetés van folyamatban. Amennyiben kérdés, észrevétel merül fel a hulladékgyûjtési szolgáltatást illetôen, úgy azzal kapcsolatban a szolgáltatónál, vagy a település önkormányzatánál lehet információt kérni. A hasznosítható hulladékok begyûjtésére különbözô begyûjtô rendszerek mûködnek. 7 ÁTVEVÔHELY / ÁTVÉTEL TÍPUSA ÁTVETT HULLADÉKOK KÖRE INFORMÁCIÓ Hulladékgyûjtô szigetek csomagolási hulladékok A települési újságpapír hulladékkezelési közszolgáltató vállalat Hulladékudvarok csomagolási hulladékok - telephelyein és újságpapír veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes doboz, lomok, építési törmelék, gumiabroncs) - honlapján - tájékoztató prospektusaiban Visszavételi hálózatok Forgalmazó helyek elektronikai termékek Az ún. hulladékkezelést (üzletek stb.) (például akkumulátorok, elemek) koordináló szervezetek gumiabroncsok, roncsautók honlapján Gumiszervizek, gyógyszerek Gyógyszertárak, Bontó- és kezelôtelepek stb. Önkormányzati veszélyes Számos típusú lakossági Önkormányzati újság, hulladék gyûjtôakciók veszélyes hulladék szórólap, honlap

8 A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT KERETÉN BELÜL ÉPÜLÔ 13 HULLADÉKUDVAR ELHELYEZKEDÉSE TERÜLET TELEPÜLÉS NEVE HULLADÉKUDVAR CÍME HELYRAJZI SZÁM FELGYÔ Csongrád Meglévô hulladéklerakó területén (Kéttemetô út) 3670 hrsz. Kiskunfélegyháza Szennyvíztelep és a Piac tér között 2173/12 hrsz. KALOCSA Kalocsa Régi hulladéklerakó mellett 021/3 hrsz. KISKUNHALAS Jánoshalma Régi hulladéklerakó területén 0120/13 hrsz. Kecel II. Körzet 144. sz. (Sükösdi úton) 0446/7 hrsz. Kiskôrös Izsáki út 19/ /2 hrsz. Kiskunhalas Ipari Park 6023/10 hrsz. Kiskunmajsa Volt laktanya területén 0329/65 hrsz. Soltvadkert Meglévô hulladéklerakó területén 0218/8 hrsz. VASKÚT Bácsalmás Szennyvíztisztító telep mellett 0582 hrsz. Baja Bajai Kommunális és Szolgáltató Kht. telephelyén, Bokodi út 10020/20 hrsz. Csátalja - Nagybaracska Régi csátaljai hulladéklerakó mellett (51. út mellett) 0312/5 hrsz. Sükösd Házi Piros Paprika Kft. mellett 062/24 hrsz. 8 A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKT KERETÉN BELÜL KIALAKÍTÁSRA KERÜLÔ HULLADÉKGYÛJTÔ SZIGETEK SZÁMA TERÜLET TELEPÜLÉS HULLADÉK- NEVE SZIGETEK SZÁMA TERÜLET TELEPÜLÉS HULLADÉK- NEVE SZIGETEK SZÁMA TERÜLET TELEPÜLÉS HULLADÉK- NEVE SZIGETEK SZÁMA FELGYÔ Bugac 4 Bugacpusztaháza 2 Csongrád 20 Felgyô 2 Fülöpjakab 2 Gátér 2 Jászszentlászló 4 Kiskunfélegyháza 34 Kunszállás 3 Móricgát 2 Pálmonostora 3 Petôfiszállás 3 Tiszaalpár 6 Tömörkény 3 KALOCSA Bátya 3 Drágszél 2 Dunapataj 5 Dunaszentbenedek 2 Foktô 3 Géderlak 2 Homokmégy 3 Kalocsa 20 Miske 3 Ordas 2 Öregcsertô 2 Szakmár 3 Újtelek 2 Uszód 2 KISKUNHALAS Bócsa 3 Csólyospálos 3 Harkakötöny 2 Imrehegy 2 Jánoshalma 11 Kecel 10 Kéleshalom 2 Kiskôrös 16 Kiskunhalas 32 Kiskunmajsa 13 Kisszállás 4 Kömpöc 2 Kunfehértó 3 Pirtó 2 Soltvadkert 9 Szank 4 Tázlár 3 Zsana 2 VASKÚT Bácsalmás 9 Bácsbokod 4 Bácsborsód 2 Bácsszentgyörgy 2 Bácsszôlôs 2 Baja 10 Bátmonostor 3 Borota 3 Császártöltés 4 Csátalja 3 VASKÚT Csávoly 3 Csikéria 2 Dávod 3 Dunafalva 2 Dusnok 5 Érsekcsanád 4 Érsekhalma 2 Fajsz 3 Felsôszentiván 3 Gara 4 Hajós 5 Hercegszántó 3 Homorúd 2 Katymár 3 Kunbaja 3 Madaras 4 Mátételke 2 Mélykút 7 Mohács (Újmohács, Sárhát) 2+1 Nagybaracska 4 Nemesnádudvar 3 Rém 2 Sükösd 5 Szeremle 3 Tataháza 3 Vaskút 5 További információt a weboldalon talál. Kérdéseit írja meg az címre, vagy hívja a 06 80/ as telefonszámon az ingyenesen hívható infovonalunkat. Készítette: Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye megbízásából a Double Decker PR Ügynökség.

Hulladék Kisokos. Kalocsa, Vaskút és térsége

Hulladék Kisokos. Kalocsa, Vaskút és térsége Hulladék Kisokos Kalocsa, Vaskút és térsége A közszolgáltatásról 2008 nyarán megkezdte mûködését az új, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer, mely a szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével lehetôvé

Részletesebben

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kalocsa, Vaskút és térsége

Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kalocsa, Vaskút és térsége Hogyan mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer? Gyakorlati útmutató Kalocsa, Vaskút és térsége Tisztelt Lakosok! 2002-ben, amikor a térségben elindítottuk a szelektív hulladékgyûjtés rendszerének kiépítését,

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

Hulladék Kisokos. Kiskunhalas és térsége

Hulladék Kisokos. Kiskunhalas és térsége Hulladék Kisokos Kiskunhalas és térsége A közszolgáltatásról 2008 ôszén megkezdte mûködését az új, környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer, mely lehetôvé teszi a szelektív hulladékgyûjtést, a hulladékok

Részletesebben

Hulladék Kisokos. Felgyô és térsége

Hulladék Kisokos. Felgyô és térsége Hulladék Kisokos Felgyô és térsége A közszolgáltatásról 2008 végétôl megkezdte mûködését az új, környezetbarát hulla dék gazdálkodási rendszer, mely a szelektív hulladékgyûjtés beve ze tésével lehetôvé

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése. Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége

GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése. Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN! Az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködése Gyakorlati útmutató Felgyô és térsége Tisztelt Lakosok! Az elmúlt évtizedek során a gondatlanul végzett hulladéklerakás, a mainál jóval

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 6-10 éves korosztály részére Sziasztok! A kiadvány, melyet a kezetekben tartotok,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS HULLADÉK ÉS SZEMÉT Hulladék - az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkező anyagok melyeket már nem tudnak/akarnak felhasználni. Kezeléséről

Részletesebben

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZ- DÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 2. Sz. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1. Bácsalmás Városi Önkormányzat 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki

Részletesebben

A hulladék útja a Keszthelyi Városüzemeltetõ Kft.-n keresztül

A hulladék útja a Keszthelyi Városüzemeltetõ Kft.-n keresztül A hulladék útja a Keszthelyi Városüzemeltetõ Kft.-n keresztül Köszöntõ Tisztelt Keszthelyi Polgárok! 2003-ban, amikor a városban elkezdtük kiépíteni a szelektív hulladékgyûjtés rendszerét, megteremtettük

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2013 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom Paksi Hírnök paks.hu pthr.hu Komposztálás

Részletesebben

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás

Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás Környezetvédelem, környezet- és energiatudatos magatartás A környezetvédelem nem csak a felnőttek dolga! Óvd a Földet és a környezetedet, ugyanis TE tovább fogod használni, mint a mostani felnőttek! Szemét

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS I. számú módosítása Mely létrejött egyrészről Teljes név:. Székhely: Nyilvántartási szám (PIR): KSH azonosító:.. Egyéb szervezeti azonosító: Adószám: Bankszámlaszám:. IBAN szám:.

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS A kor követelményeit figyelembe véve a szelektív hulladékgyűjtés a hulladékgazdálkodási célok egyik elengedhetetlen eleme. A háztartásokban keletkező hulladékok nagy

Részletesebben

Háztartásunk hulladékai

Háztartásunk hulladékai Háztartásunk hulladékai Tanulói feladatlap Csoport:. Elérhetı szám:.. Elért szám:. Ssz. Feladat Pont Szám Idı Perc 1. A hulladék egyidıs az élettel. Minden élılény termel valamiféle hulladékot élete során,

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ESZKÖZBESZERZÉSSEL

A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ESZKÖZBESZERZÉSSEL A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ESZKÖZBESZERZÉSSEL ZALAISPA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS KEOP-1.1.1/C/ 13-2013-0017 A MEGVALÓSÍTÁSHOZ VEZETŐ ÚT A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

vri ; 0ú, Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatot

vri ; 0ú, Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatot fi AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL - ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGA 0 vri ; 0ú, Módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Emberi

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

A hulladék gyűjtése Gyűjtés

A hulladék gyűjtése Gyűjtés A hulladék gyűjtése Gyűjtés Gyűjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető 1. számú melléklet A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE HIVATALVEZETŐ Belső szervezeti egységek Igazgatási szervek TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY főov., főov.-helyettes

Részletesebben

KECSKEMÉT* Az intézmény vezetõjének e-mail címe: bozokyg@freemail.hu

KECSKEMÉT* Az intézmény vezetõjének e-mail címe: bozokyg@freemail.hu BÁCS-KISKUN MEGYE KECSKEMÉT* Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Tüdõbelgyógyászat Az intézmény címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. Az intézmény levelezési címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. Az intézmény

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály A BÁCS--KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A játékhoz tartozó négy táblán egy-egy képet láthatunk, melyek a szelektív szemétgyűjtéshez és az újrahasznosításhoz

A játékhoz tartozó négy táblán egy-egy képet láthatunk, melyek a szelektív szemétgyűjtéshez és az újrahasznosításhoz ML 31953 Környezetvédelem mágneses játék A játékhoz tartozó négy táblán egy-egy képet láthatunk, melyek a szelektív szemétgyűjtéshez és az újrahasznosításhoz kapcsolódó jeleneteket ábrázolnak. Ezek egyes

Részletesebben

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK BÁCS-KISKUN MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK 1 2 1. Jogszabályok és nyomtatványok 1.1. Az erdőtüzek megelőzésére és oltására vonatkozó jogszabályok 1.2. Nyomtatvány az Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Részletesebben

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54.

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu www.progressio.hu

Részletesebben

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -1-2013/2014.

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -1-2013/2014. M e n e t r e n d i é r t e s í t ő, Nagy I. u. 39. Bacs -1-2013/2014. Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2013. december 24-én (kedd) a szabadnapra meghirdetett országos és regionális járatai

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

Bács-Kiskun

Bács-Kiskun Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu Hulladékudvar Bánk bán utca 8-10.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012. FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2012-ES ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2129-6/2012. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 28-i ülése jegyzőkönyvéből 53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Mit tegyünk a hulladékkal? A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Mit tegyünk a hulladékkal? A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése Bereczkiné Kardeván Kinga Mit tegyünk a hulladékkal? A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése A követelménymodul száma: 0510-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

a szemét nem hulladék

a szemét nem hulladék Felgyűlt a nyár a szobában állapítottuk meg, amint szétnéztünk a lakásban, ahogy megjelentek az első őszi falevelek, és velük együtt a nagytakarítás cseppet sem vonzó gondolata. Szelektálni márpedig kell.

Részletesebben

Ügyeskedj! Kalendárium. Legyél Te is indián! Zöld mozaik. Egészség-ábécé. Mese. - Szívem a. - Gondolkozz! Oldd meg! - Anyák napja.

Ügyeskedj! Kalendárium. Legyél Te is indián! Zöld mozaik. Egészség-ábécé. Mese. - Szívem a. - Gondolkozz! Oldd meg! - Anyák napja. 2006. május A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VI. évf.v. szám - Szívem a szíveddel lüktetett - Kalendárium - Anyák napja Zöld mozaik - A mûanyag Mese - Versek Ügyeskedj! - Gondolkozz!

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.eu) Minden jog fenntartva. A kiadványt, illetve annak részét tilos sokszorosítani, bármely formában vagy eszközzel a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

FORGALMI VIZSGAÚTVONALAK

FORGALMI VIZSGAÚTVONALAK Település Utca/tér hsz. "AM" "A1" "A1" Tanpálya - Burg E. u. - Ifjúság u. - Nagy I. u - 1 000 DARI Bács-Kiskun 6500 Baja Burg E.(Ifjúság út) Keletei körút. - Bokodi út - Nagy I. út - Rókus u. - Tanpálya

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt jelenlegi állásáról

Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt jelenlegi állásáról szoro_20_2 9/16/08 2:57 PM Page 1 10. szám Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt jelenlegi állásáról szoro_20_2 9/16/08 2:57 PM Page 2 Ugyancsak

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló. Anyák Napjára. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló. Anyák Napjára. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVII. évfolyam 2007. április Anyák Napjára Édesanyám, de régen volt, hogy nem jártál minálunk, húsz éve már annak, hogy nem láttad a házunk.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉGBEN TERVEZETT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET LÉTREHOZÁSA Készítette: EURO-NOVEX Kft. Nagypál László okl. környezetmérnök 2008. október TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA 2 1.1.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

SAJTÓANYAG 2009. december 9. 2010 évi hulladékgyűjtés változásai SAJTÓANYAG. 2010 évi változások a hulladékgyűjtésben

SAJTÓANYAG 2009. december 9. 2010 évi hulladékgyűjtés változásai SAJTÓANYAG. 2010 évi változások a hulladékgyűjtésben SAJTÓANYAG 21 évi változások a hulladékgyűjtésben 1.) Biohulladékos övezet lakossági, szervetlen hulladék heti ürítése A biohulladék gyűjtést 27. április 6-án kezdtük el az Epreskertkert, Tégláskert és

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2014

Környezetvédelmi termékdíj 2014 Környezetvédelmi termékdíj 2014 Sztruhár Imre, tanácsadó Green Tax Consulting Kft. Nyíregyháza, 2014. január 23. Áttekintés Esettanulmányok Importőr nagykereskedő Importőr termelő Üdítőital-gyártó Elektronikai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1 2 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI..)Kt. sz. rendelete A Környezetvédelemről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása

Energiafelhasználás. Ház energiagazdálkodása Mit tehetünk? Energiafelhasználás Ház energiagazdálkodása A mi éghajlati adottságaink mellett a háztartási energiafelhasználás döntő hányadát a téli fűtés teszi ki. Költségek befolyásoló tényezői: - Kinti

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mutasd a szemeted, megmondom ki vagy!

Mutasd a szemeted, megmondom ki vagy! Mutasd a szemeted, megmondom ki vagy! keszthely A Környezeti Energetikai Operatív Program forrásaiból KEOP 6.1.0./B09-2009 0008, támogatás intenzitása: 95%, összege: 12.516.250 Ft tervezett eszközbeszerzése

Részletesebben

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma neve neve település 1 Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Bács-Kiskun Kiskırös Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és a 200955 Kiskırös 4

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Házikerti. komposztálás. telei

Házikerti. komposztálás. telei Komposztálás Házikerti és s közössk sségi komposztálás Bezeczky-Bagi Beáta Magyar Minőségi Komposzt Társaság Komposztálásnak - a pontos definíció alapján - az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag bontható

Részletesebben

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 106. szám A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Környezetvédelem, környezettudatos és energiatudatos magatartás

Környezetvédelem, környezettudatos és energiatudatos magatartás Környezetvédelem, környezettudatos és energiatudatos magatartás A környezetvédelem nem csak a felnőttek dolga! A Földet és a környezetedet, ugyanis te tovább fogod használni, mint a mostani felnőttek!

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester,

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 130. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a környezet

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

TISZTELT HEGYVIDÉKI POLGÁROK!

TISZTELT HEGYVIDÉKI POLGÁROK! Z Ö L D H E G Y V I D É K TISZTELT HEGYVIDÉKI POLGÁROK! Most kerül elôször kiadásra a Kerületi Környezetvédelmi Kalauz, amelyben igyekeztünk összefoglalni mindazt, ami valódi tartalommal tölti meg a Zöld

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

16. GÖNDÖR DT KUPA. kispályás labdarúgó torna

16. GÖNDÖR DT KUPA. kispályás labdarúgó torna 16. GÖNDÖR DT KUPA kispályás labdarúgó torna 2014 1 A csoportok névadói Disztl Péter 1936-ban született Hartán. A labdarúgással Garán ismerkedett meg. Többször volt tagja a megyei ifjúsági válogatottnak.

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Önkormányzati Tájékoztató

Önkormányzati Tájékoztató 11. évfolyam 3. szám 2011. június Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekttel kapcsolatos tudnivalók

Polgármesteri Projekt Hírlevél A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekttel kapcsolatos tudnivalók V. A projektben részt vevő települések: Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszentgyörgy Bácsszőlős Baja B á t m o n o s t o r Bátya Bócsa Borota B u g a c B u g a c p u s z t a h á z a Császártöltés Csátalja

Részletesebben

Vállalkozási szerződés TÁMOP-6.1.5./14 projekt keretében Egészségkaraván előkészítésére és lebonyolítására szerződésmódosítás

Vállalkozási szerződés TÁMOP-6.1.5./14 projekt keretében Egészségkaraván előkészítésére és lebonyolítására szerződésmódosítás Vállalkozási szerződés TÁMOP-6.1.5./14 projekt keretében Egészségkaraván előkészítésére és lebonyolítására szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

(2014-2019) Valkó Nagyközségi Önkormányzat. Helyi Hulladékgazdálkodási Terv

(2014-2019) Valkó Nagyközségi Önkormányzat. Helyi Hulladékgazdálkodási Terv ' Valkó Nagyközségi Önkormányzat 2114. Valkó, Rákóczi u. 3.W06/28-483-443. GiW6/28-572-031. E-mail cím: hivatal@valko.hu Valkó Nagyközségi Önkormányzat Helyi Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2019) Szervezet

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben