Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10.) KT. számú rendelet módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10.) KT. számú rendelet módosítása"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. tel:63/ I /2013. szám Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10.) KT. számú rendelet módosítása Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendelet Szociális Bizottság által javasolt módosítása tervezetének vitáját a Képviselő-testület a július 2- án tartott rendes ülésén már megkezdte. Az ülésen két konkrét módosító javaslat hangzott el a tervezettel kapcsolatban: A rendelet 17. /6/ bekezdésének b.) pontjában azt javasoltam, hogy a pályázat benyújtásának feltétele legyen, hogy a pályázó legalább fél éve meglévő, és még legalább fél évig tartó munkaviszonyt igazoljon. Ez valóban életszerűtlen, ezért a rendelet 17. /6/ bekezdésének b.) pontját az alábbiak szerint javaslom elfogadni: b.) Amennyiben a fenti jövedelem munkabér, legalább egy éve meglévő munkaviszony igazolása. A rendelet 10. -át az alábbi /3/ bekezdéssel javasoltam kiegészíteni: /3/ Az önkormányzati tulajdonú lakások legfeljebb 5 %-a a Szociális Bizottság döntése alapján pályázat útján, piaci feltételek szerint is hasznosítható. A pályázat egyfordulós. Amennyiben nincs pályázó, a lakást szociális bérlakásként kell hasznosítani. Az ülésen elhangzó módosító javaslat az volt, hogy, ha a lakás piaci alapon történő bérbeadására az első fordulóban nincs pályázó, ismételten hirdessük meg változatlan feltételek mellett, vagy tegyük tartalékba. Ezzel a módosító javaslattal nem értek egyet. Egy pályázati forduló lebonyolítása is biztosan igénybe vesz két-három hónapot, addig a lakás üresen áll. Több forduló, vagy tartalékba helyezés esetén ez az idő megsokszorozódik. Ez nem helyes, egyrészt, mert sok lakásigénylő vár lakásra, másrészt, ha a lakás távfűtéses, akkor azt fizetni kell akkor is, ha a lakás üres (sőt pl. a közös költséget is), ha pedig a lakásban hosszabb ideig nincs fűtés, elfagyhatnak a vezetékek.

2 2 A Képviselő-testületi ülésen elhangzott, illetve a Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége által leírt véleményeket nem tudtam a tervezetbe beépíteni, mert azok koncepciójukban térnek el a Szociális Bizottság javaslatától. Azt gondolom azonban, hogy a továbbiakban a rendelet jelentősebb módosítására, vagy újragondolására lesz szükség az egyre növekvő lakbérhátralékok miatt, és akkor más javaslatok is figyelembe vehetők. A bérlők jövedelmi viszonyainak felmérését már a nyár folyamán megkezdtük. A munka kétharmadát már elvégeztük. Kérem, a képviselőket, hogy a rendelet módosításának tárgyalásához szíveskedjenek magukkal hozni a Képviselő-testület július 2-án tartott, rendes ülésének 11. napirendjéhez kiadott előterjesztést. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítás tervezetét vitassa meg, s amennyiben azzal egyet ért, fogadja el. Szentes, szeptember 11. Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera osztályvezető

3 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. tel:63/ I /2013. szám Tárgy: az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10.) KT. számú rendelet módosítása Mell.: rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat Szociális Bizottsága javasolja, hogy tekintettel a nagyon magas lakbérhátralékra, lakásaink egy részét piaci alapon adjuk bérbe. Ez lehetővé tenné, hogy hosszabb távon csökkenjen behajthatatlan adósságunk mértéke. A piaci alapon történő bérbeadás a lakástörvény (1993. évi LXXVIII törvény, továbbiakban Ltv.) és a helyi önkormányzati rendelet (19/1999.(VII.10.)KT rendelet, továbbiakban Ök. rend.) szabályai szerint ma sem lehetetlen, csak korlátozott. Ök. rend. 10 /2/ bek. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokat elsősorban szociális, jövedelmi és vagyoni helyzet alapján kell bérbe adni, ettől eltérni csak a Szociális Bizottság egyetértése esetén a polgármester engedélyével lehet. Pályázat útján, piaci feltételek szerint akkor lehet önkormányzati tulajdonú lakást bérbe adni, ha a bérbe adható lakások minőségi összetétele alapján nincs fizetőképes kereslet a szociálisan rászorulók köréből. Ezt a bekezdést kellene módosítani ahhoz, hogy a lakások egy részét piaci alapon lehessen hasznosítani. Szeretném azonban a törvény és a helyi rendelet szabályait részletesebben ismertetni Önökkel, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni. Ltv. 34 /1/-/2/ és /4/-/5/ (1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a) szociális helyzet alapján, vagy b) költségelven, vagy c) piaci alapon történő bérbeadás figyelembevételével önkormányzati rendelet állapítja meg. (2) A szociális helyzet alapján bérbe adott, illetőleg az állami lakás lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, valamint a 10. rendelkezéseinek megfelelően a bérbeadó által a szerződés keretében nyújtott szolgáltatás alapján, továbbá a 13. (2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével kell meghatározni.

4 2 (4) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás (2) bekezdésben meghatározott alapvető jellemzői, továbbá a 10. és a 13. (1) bekezdésének rendelkezései alapján úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek. (5) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzat ebből származó bevételei nyereséget is tartalmazzanak. ( 10. (1) A bérbeadó köteles gondoskodni a) az épület karbantartásáról; b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. 13. (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. (2) Az (1) bekezdésben említett munkák elvégzése a szociális helyzet alapján bérbe adott és az állami lakás esetén a bérlőt terheli, a szerződés megkötésekor azonban a fizetendő lakbér összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének mértékét a Képviselőtestület május 1-től az alábbiak szerint szabályozza városunkban: Sorszá m Lakás komfortfokozata Lakás lakbére Ft/hó/m 2 1. Összkomfortos lakás esetén 200,- + ÁFA 2. Komfortos, gázfűtéses lakás és komfortos 183,- + ÁFA egylakásos családi ház esetén 3. Komfortos egyéb lakás esetén 166,- + ÁFA 4. Félkomfortos lakás esetén 79,- + ÁFA 5. Komfort nélküli lakás esetén 53,- + ÁFA 6. Szükséglakás esetén 28,- + ÁFA A lakbéremelés legutóbb nagyon jelentős volt (mintegy 150 %-kal lett több), mert az volt az elképzelés, hogy a bérleti díjak közelítsenek a piaci árakhoz, a támogatást pedig ne a lakás, hanem a bérlő kapja. A lakbér most a piaci árak fele-harmada. A lakbérhátralék pedig mintegy az ötszörösére nőtt. A helyi rendelet az alábbiak szerint szabályozza a költségelven és a piaci alapon kiadott ingatlanok bérleti díját. Ök.rend. 17. /1/ A piaci feltételekkel, pályázat útján bérbe adható lakások jegyzékét - a Szociális Bizottság döntése után - a Polgármester nyilvánosan közzéteszi. /2/ A pályázatot akkor kell kiírni, ha van üresen álló, bérbe adható lakás, vagy a bérbeadás időpontja előre tervezhető. /3/ A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a lakás címét, komfortfokozatát, nagyságát, a piaci bérleti díjat, a lakás megtekinthetőségének időpontját, a pályázat benyújtásának határidejét.

5 3 /4/ A lakás piaci bérleti díját úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadó a pályázat kiírása előtt megállapítja a megpályázható lakás költségalapú bérét és arra 100% bevételi nyereséget számol. /5/ Piaci feltételekkel önkormányzati tulajdonú bérlakást csak lakás céljára, határozott időre, maximum 3 évre lehet bérbe adni. A határozott idő eltelte után új, nyilvános pályázatot kell írni, miután a piaci bérleti díjat a /4/ bekezdésben leírtak szerint ismét megállapítják. A lakásban lakó bérlőnek előbérleti joga van. /6/ Amennyiben a meghirdetett lakás bérleti jogára többen nyújtottak be pályázatot, a lakást a több kiskorú gyermeket nevelő pályázónak kell adni. Az azonos feltételekkel pályázók közül sorsolással kell eldönteni, hogy ki kapja meg a bérleti jogot. /7/ A bérleti jog pályázat útján történő megszerzéséről a Szociális Bizottság dönt a fenti szabályok betartásával. A piaci alapon kiadott lakások esetében a Képviselő-testület adhat még szempontokat a bérbeadás feltételeként, de a lakbért nem bocsáthatja licitre (nem szabhatja meg azt a feltételt, hogy az lesz a lakás bérlője, aki több lakbért fizet). Ezt részletesen magyarázza a törvény kommentárja, de más itt nem idézett állásfoglalások is. A törvény nem változtat azon az alapelven, hogy az önkormányzati és az állami lakások lakbére - ellentétben az egyéb tulajdonú lakásokkal, és (tulajdonformától függetlenül) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel - a jövőben sem lehet szabad megállapodás tárgya. A szociálisan rászoruló családokról történő gondoskodás feladatának teljesítése mellett, a nem szociális jellegű elhelyezéseknél is a helyi lakásgazdálkodási célokat kell elérni (munkahelyteremtéshez kapcsolódva a településen, más módon lakáshoz jutni nem képes dolgozók időleges vagy végleges letelepítése, stb.). Így a fizetendő lakbérnek illetve a lakbér változásainak - a helyi lakásgazdálkodási célok alapján az elhelyezések meghatározott bérlői körhöz kötöttsége miatt - a leendő bérlők számára kiszámíthatónak kell lenniük. Mindezekre tekintettel a törvény meghatározza a szociális, a költségelvű, és a piaci lakbérmérték önkormányzati rendeleti szabályozásához irányadó szempontokat, világossá téve, hogy a lakbérek mértéke a bérbeadás jellege szerint differenciálható. Kifejezetten a gazdasági körülményekből adódik, hogy az önkormányzatoknak a szociális helyzetük miatt rászoruló családok tekintetében a lakásra - jelenleg még - alacsony (a törvény 10. -a szerinti épület-üzemeltetési és karbantartási költségeket tartalmazó) lakbérmértéket kell szabályozniuk, mert a költségelvű, vagy a piaci lakbér megfizetéséhez elegendő támogatási forrással az önkormányzatok még nem rendelkeznek. A törvény egyértelművé teszi azt is, hogy a költségelvű és a piaci bérlet esetén a lakbérben a lakáson belüli feladatok bérbeadó által történő elvégzésének költségei jelentik a szociális bérlethez képest azt a többletet, ami a lakbérben érvényesíthető, illetve ami piaci bérletnél nyereség beszámítására is módot ad. Továbbra sem változik azonban, hogy - függetlenül a bérbeadás jellegétől - a rendeletben megállapított, a konkrét lakásra vonatkozó lakbérmérték szerint havi lakbér összege kizárólag a helyi rendelet módosítása esetén változtatható, illetve emelhető. Ez azt jelenti, hogy például a piaci bérletre irányadó összkomfortos 800 Ft/négyzetméter lakbérmérték szerint egy 50 négyzetméteres lakásra fizetendő havi 40 ezer forintos lakbérre a pályázati kiírás esetén licitáltatni nem lehet, illetve ettől az összegtől a bérbeadó és a bérlő megállapodással sem térhet el. Az eltérés csak a helyi rendelet módosítása esetén, a szabályozott új lakbérmérték alapján történhet meg a szociális, a költségelvű és a piaci lakbérnél egyaránt. Ezek a rendelkezések megakadályozzák az olyan - téves értelmezésen alapuló - törvénysértő, de a gyakorlatban többször (a közelmúltban is) tapasztalt megoldásokat, melyek a pályázati licitálás vagy a közvetlen megegyezés alapján lényegében az

6 4 önkormányzati lakbért szabad megállapodás tárgyává teszik, kiszolgáltatva ezzel a bérlőket az előre nem kiszámítható lakbérek megfizetése tekintetében. Jelenleg összesen 4.fő bérlő fizet piaci lakbért. A Szociális Bizottság több alkalommal tárgyalta a módosítás lehetőségét keresve a legjobb megoldásokat és a rendelettervezetben leírt javaslatot teszi figyelemmel arra, hogy a város tulajdonában lévő lakások bérbeadásának elsősorban szociális feladatokat kell megoldani. A Ltv 3. /1/ bekezdése megengedi, hogy. önkormányzati rendelet a nem szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén szabályozhatja a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő óvadék kikötésének lehetőségét és feltételeit. (A Polgári Törvénykönyv ának szabályai szerint az óvadék valamely követelés biztosítására pénzen, bankszámla-követelésen, értékpapíron, egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközön és hitelkövetelésen az erre irányuló szerződéssel és az óvadék tárgyának átadásával alapítható jog. Kielégítési joga megnyílásakor a jogosult az óvadékkal biztosított követelését az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti, ha az óvadék tárgya pénz, bankszámla-követelés, nyilvánosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz... A jogosult minden esetben köteles a kötelezettel ésszerű időn belül elszámolni, és a követelését és annak járulékait meghaladó fedezetet, illetve - értékesítés esetén - a követelését, annak járulékait és az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó bevételt a kötelezett részére kiadni.) Tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások piaci feltételekkel történő bérbeadásának elsődleges célja, hogy hosszútávon csökkenjen a lakbérhátralék, helyesnek láttam az óvadék intézményét is alkalmazni. Kérem, hogy a rendelettervezetet szíveskedjenek megvitatni és ha egyetértenek céljaival, fogadják el. Szentes, május 31. Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera irodavezető

7 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2013.( VI.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII. 10) KT számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk /1/ bekezdés a./ pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény /pontja és a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. /1/ bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. (VII.19.) KT rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. -a az alábbi /3/ bekezdéssel egészül ki: /3/ Az önkormányzati tulajdonú lakások legfeljebb 5 %-a a Szociális Bizottság döntése alapján pályázat útján, piaci feltételek szerint is hasznosítható. A pályázat egyfordulós. Amennyiben nincs pályázó a lakást szociális bérlakásként kell hasznosítani. /1/ A Rendelet 17. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. /4/ A lakás piaci bérleti díja 400 forint havonta, négyzetméterenként. Ez a díj nem tartalmazza a fizetendő általános forgalmi adót. /2/ A Rendelet 17. /5/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /5/ Piaci feltételekkel önkormányzati tulajdonú bérlakást csak lakás céljára, határozott időre, legfeljebb 3 évre lehet bérbe adni. A határozott idő letelte után ismét nyilvános pályázatot kell kiírni. A lakásban lakó bérlőnek előbérleti joga van. /3/ A Rendelet 17. /6/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /6/ A pályázat benyújtásának feltételei: a.) Egyedülálló pályázó esetén legalább a minimálbér másfélszeresét, egyébként családtagonként legalább a minimálbért elérő jövedelem igazolása (2013-ban a nettó minimálbér ~ forint). b.) Amennyiben a fenti jövedelem munkabér, legalább fél éve meglevő és még legalább fél évig tartó munkaviszony igazolása Több pályázó esetén elsősorban az kapja meg a bérleti jogot, akinek a szakértelmére a városnak nagyobb szüksége van, másodsorban az, aki több személy lakhatását oldja meg, végezetül az, akinek magasabb a jövedelme.

8 2 /4/ A Rendelet 17. -a az alábbi /8/-/9/ bekezdéssel egészül ki: /8/ Az önkormányzati tulajdonú lakást piaci alapon bérlő személynek a szerződéskötéskor kettő hónapi lakbérnek megfelelő óvadékot (pénzben) kell letétbe helyeznie Szentes Város Önkormányzata számlájára. Az óvadékot csak a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor lakbérhátralék kifizetésére, vagy a lakás lakhatóvá tételére szabad közvetlenül felhasználni. A felhasználásról el kell számolni. Az óvadék a mindenkori jegybanki alapkamattal kamatozik. Az óvadék összege a szerződés megszűntekor, ha felhasználásának nem volt indoka, kamatostul visszajár. /9/ Az önkormányzati tulajdonú lakást piaci alapon bérlő személynek kettő hónapi lakbérhátralék felhalmozódása után fel kell mondani, és a lakást el kell hagynia. Ezt a tényt a lakásbérleti szerződésbe bele kell foglalni. A kötelező felmondás alól csak Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete adhat felmentést. 3. A Rendelet 10. (2) bekezdés 2. mondata hatályát veszti. 4. /1/ Ez a Rendelet augusztus 1-én lép hatályba. /2/ Az e rendeletben meghatározott piaci lakbért az eddig is piaci lakbért fizetőkkel a rendelet elfogadásakor ismertetni kell, de csak szeptember 1-től lehet esetükben alkalmazni. Dr. Sztantics Csaba jegyző Szirbik Imre polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

Melléklet: Lakásrendelet tervezet

Melléklet: Lakásrendelet tervezet Melléklet: Lakásrendelet tervezet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK ZRt. 1018-23/100/2006 J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló rendelet elfogadására Összeállította: Dr. Halmai Gyula igazgató

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

.( 'bl. számú előterjesztés

.( 'bl. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je.( 'bl. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012.

Részletesebben

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba.

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba. 5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 I. FEJEZET A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE... 3 1. cím A lakásbérbeadás közös szabályai...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE Készült: A 2015. április 22-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Kovács Raymund önkormányzati képviselő Tárgy: Javaslat a fiatal házasok

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben