MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR DIPLOMAMUNKA-PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR DIPLOMAMUNKA-PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR DIPLOMAMUNKA-PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA (Az Ügyrend 9. melléklete)

2 1.. A diplomamunka pályázat célja és odaítélése 1. A Magyar Hidrológiai Társaság 1988-ban Lászlóffy Woldemár diplomaterv pályázat -ot alapított, amelyet a későbbiekben diplomamunka pályázattá neveztek át. A pályázat jogelődje az 1965-ben alapított Diplomaterv pályázat volt. 2. A díj alapításával a Magyar Hidrológiai Társaság emléket kíván állítani Lászlóffy Woldemárnak ( ), a kiváló hidrológusnak, egyetemi magántanárnak, a Társaság tiszteleti tagjának, a vízzel foglalkozó fiatal szakemberek nevelőjének. 3. A pályázat célja, hogy ösztönözze a felsőoktatásban tanuló hallgatókat arra, hogy a vízzel és a vízi környezet védelmével kapcsolatos diplomamunkájukat, szakdolgozatukat magas színvonalon, tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék el. 4. A pályázatra benyújtott diplomamunkákat, szakdolgozatokat felsőfokú szakképzés (legalább 4 félév időtartamú, legalább 120 kreditpont összértékű képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul), alapképzés (BSc), mesterképzés (MSc), szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul). kategóriákban elkülönítve kell értékelni. Egy-egy kategóriában évente egy első, két második és három harmadik díj adományozható, amely oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az arra érdemes pályázók minden kategóriában a díjakon kívül dicséretben, könyvjutalomban is részesíthetők. 2.. A díj adományozásának feltételei 1. Díjazásban részesíthető minden, a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar felsőoktatási intézményben készített, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunka, szakdolgozat, illetve minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka, szakdolgozat. 2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábra- (kép-) anyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön. 3. A pályázatra a tárgyévet megelőző év július 1-től a tárgyév június 30-ig terjedő időszakában megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be. 4. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát. A diplomamunka, szakdolgozat pályázathoz mellékelni kell a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét. 3.. A pályázat kiírása és a bírálat megszervezése 1. A pályázatot minden év július 31-i beküldési határidővel kell kiírni. A pályázati kiírást a Társaság Titkársága az előző év október 31-ig közzéteszi a Társaság Híreiben, az internetes honlapon és megküldi a felsőoktatási intézmények vezetőinek. 2. A pályázatra a megadott határidőig a kitöltött pályázati lap és a diplomamunka, szakdolgozat megküldésével a Magyar Hidrológiai Társaságnál kell jelentkezni. 3. A pályázatok elbírálása és a díjak odaítélése az erre létrehozott bírálóbizottság feladata. 4. A bírálóbizottság elnökét a két tisztújító közgyűlés közötti időszakra, a Társaság közgyűlése választja meg [Alapszabály, 30., (13) bekezdés]. A bírálóbizottság titkárát és három tagját a két tisztújító közgyűlés kö-

3 zötti időszakra a Társaság elnöksége választja meg. Az elnök, illetve a titkár tartós akadályoztatása esetén helyettesítésükről, egy éves időszakra, az intézőbizottság gondoskodik. 5. Az egyes pályaművek bírálatát a pályaművek tárgyköre szerinti érintett szakosztályok által felkért bírálók készítik el. 4.. A bíráló bizottság működése 1. A bírálóbizottság a díjak odaítéléséről minden évben az intézőbizottsággal egyeztetett határidőig dönt. A határidő egyeztetése a bíráló bizottság elnökének a feladata. 2. A bírálók a pályázatokat egységes értékelő lapon pontozzák, s rövid szöveges jellemzéssel értékelik. Az értékelő lapokat és az értékelésre megkapott diplomamunkákat, szakdolgozatokat a bírálók a bíráló bizottság elnöke által kitűzött határidőre a Magyar Hidrológiai Társaság Titkárságára küldik meg. 3. A bíráló az általa készített értékeléséért személyében felelős. 4. A bírálóbizottság amennyiben azt szükségesnek látja kikérheti a diplomamunkát irányító konzulens véleményét. 5. A bírálóbizottság a díjak, dicséretek és könyvjutalmak odaítéléséről szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás érvényességének feltétele, hogy az ülésen a bírálóbizottság elnöke, titkára és legalább két tagja jelen legyen. 6. A bírálóbizottság döntése végleges. 7. A díjak és a könyvjutalmak odaítéléséről döntő ülésről a bírálóbizottság titkára az ülés végén jegyzőkönyvet készít, melyet a résztvevők aláírnak. 5.. A pályázatok díjazása 1. Az első díjat elnyert pályázó minden kategóriában a pénzjutalom mellett emlékérmet is kap. Az emlékérem 100 mm átmérőjű és 7 mm vastag bronzérem, melynek előlapján Lászlóffy Woldemár domborművű arcképe látható Lászlóffy Woldemár körfelirattal. Az érem hátoldalán a MHT diplomamunka pályázat kategória I. díj felirat olvasható. 2. A tárgyévet megelőző év július 1-től a tárgyév június 30-ig terjedő pályázati időszakban díjazásra felhasználható keretösszegről a Magyar Hidrológiai Társaság elnöksége az éves költségvetést elfogadó ülésén dönt. 3. A felhasználható összeg felosztási arányai a kiadható díjak között: Pályázati kategória Egy díjra jutó arány I. díj II. díj III. díj összesen (1 db) Egy díjra jutó arány összesen (2 db) Egy díjra jutó arány összesen (3 db) A kategóriára jutó díjösszeg aránya felsőfokú szakképzés 2,2% 2,2% 1,5% 3,0% 1,0% 3,0% 8,2% alapképzés (BSc) 8,0% 8,0% 5,3% 10,6% 4,0% 12,0% 30,6% mesterképzés (MSc) 8,0% 8,0% 5,3% 10,6% 4,0% 12,0% 30,6% szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés) 8,0% 8,0% 5,3% 10,6% 4,0% 12,0% 30,6% Összesen: 26,2% 34,8 % 39 % 100% 4. A díjakat ezer forintra kerekítve kell megállapítani. A díjak bruttó összegéből a személyi jövedelemadót a díjazott, az egyéb járulékokat a Társaság fizeti meg. 5. Az adott évben ki nem osztott díjak összegei nem kerülnek felosztásra a többi díj között. 6. Valamennyi díjazott tagdíjfizetési kötelezettség nélkül, egy évre elnyeri a Magyar Hidrológiai Társaság tagságát, illetve amennyiben már a Társaság tagja volt egy évig tagdíjmentességet élvez. 3

4 7. A Társaság a díjban, dicséretben, illetve könyvjutalomban részesített szerzők felsőoktatási intézményét, konzulenseit, továbbá munkahelyét levélben értesíti az elért eredményről, és a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a Hidrológiai Közlönyben, valamint a Társaság híreiben és internetes honlapján is közzéteszi. 8. A Társaság lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását a Hidrológiai Tájékoztatóban közzétegyék. 9. A diplomamunka pályázat eredményhirdetését egyeztetve az illetékes felsőoktatási intézményekkel ünnepélyes keretek között úgy kell megszervezni, hogy az eredményhirdetés helyén egyidejűleg bemutassák a pályázatra beküldött diplomamunkákat, szakdolgozatokat is. 6.. Mosonyi Emil különdíj adományozása ben volt dr. Mosonyi Emil professzor születésének centenáriuma. A Társaság elhatározta, hogy egykori elnöke emlékének megörökítésére a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat keretein belül Mosonyi Emil különdíjat alapít. 2. A különdíjat a Társaság azoknak az építőmérnököknek adományozza, akik a Lászlóffy pályázat alapképzés (BSc), mesterképzés (MSc) és szakirányú továbbképzés kategóriáiban diplomamunkájukkal a leginkább viszszatükrözték Mosonyi Emil vízépítő mérnöki munkásságának szellemiségét; diplomamunkájukat a folyószabályozás, ármentesítés-árvízvédelem, vízhasznosítás, vízrendezés, vízerőhasznosítás témakörök valamelyikéből, általában a területi vízgazdálkodás szakterületéről készítették el. 3. A Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatra benyújtott munkák közül a pontban megnevezett három pályázati kategória mindegyikében évente egy-egy különdíj adományozható. 4. A Mosonyi Emil különdíj összege egy-egy személy esetében a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat az 5. (3) bek. szerinti első díjával megegyező összeg. 5. A különdíjat elnyert pályázó minden kategóriában a pénzjutalom mellett emlékérmet is kap. Az emlékérem 110 mm átmérőjű és 7 mm vastag bronzérem, melynek előlapján Mosonyi Emil domborművű arcképe látható Mosonyi Emil körfelirattal és Mosonyi Emil aláírásával. Az érem hátoldalán a MHT diplomamunka pályázat évi különdíj felirat olvasható. 6. A különdíjat elnyert pályázó tagdíjfizetési kötelezettség nélkül, egy évre elnyeri a Magyar Hidrológiai Társaság tagságát, illetve amennyiben már a Társaság tagja volt egy évig tagdíjmentességet élvez. 7. A különdíj odaítélését a Társaság Intéző Bizottsága által felkért különbizottság végzi. A különbizottság működésével kapcsolatban a jelen szabályzat 4. -ában foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni. Záradék A Magyar Hidrológiai Társaság május 8-án megtartott elnökségi ülése a fenti szabályzatot elfogadta, és egyidejűleg hatályba léptette. Kling Zoltán főtitkár Dr. Szlávik Lajos elnök 4

5 PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Magyar Hidrológiai Társaság 20..-ben is meghirdeti a LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZATOT A pályázaton való részvétel feltételei 1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben felsőfokú szakképzés (legalább 4 félév időtartamú, legalább 120 kreditpont összértékű képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul), alapképzés (BSc), mesterképzés (MSc), osztatlan 5 éves képzésben résztvevők szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített. 2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábra- (kép-) anyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön. 3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat amennyiben megfelel a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat szabályzatának 6. -ában szereplő feltételeknek három kategóriában (BSc, MSc, szakirányú továbbképzés) Mosonyi különdíjat is nyerhet. A Mosonyi különdíjra pályázni nem kell, az alkalmas pályamunkákat a bírálatot végző különbizottság választja ki. 4. A pályázatra a július 1-től június 30-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be. 5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát. 6. A diplomamunka, szakdolgozat pályázathoz mellékelni kell a diplomamunkát (nyomtatott formában), a diploma másolatát, a jelentkezési lapot, a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét, az oktatási intézmény nyilatkozatát, pályamunka egyoldalas tartalmi kivonata. A pályázaton való részvételi szándékot a jelentkezési lapon lehet bejelenteni. Amennyiben a pályázat/ok benyújtása az oktatási intézmény részéről történik, kérjük mellékletként csatolni az "Összesítő c. dokumentumot. A jelentkezés határideje: július 31. A jelentkezési lap, a hirdetmény beszerezhető a Társaság Titkárságán (Bp. 1091, Üllői út es szoba, telefon: ), vagy letölthető a Társaság internetes honlapjáról (www.hidrologia.hu). A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 20.. novemberében kerül sor. A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. Az arra érdemes pályázók minden kategóriában a díjakon kívül dicséretben, könyvjutalomban is részesíthetők. A pályázók tagdíjfizetési kötelezettség nélkül egy évre elnyerik a Magyar Hidrológiai Társaság tagságát, illetve amennyiben már a Társaság tagjai voltak egy évig tagdíjmentességet élveznek. A Társaság a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a Hidrológiai Közlönyben, valamint a Társaság Híreiben és internetes honlapján is közzéteszi, valamint lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását a Hidrológiai Tájékoztatóban közzétegyék.

6 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 1091 Budapest, Üllői út 25. Tel: Fax: JELENTKEZÉSI LAP Bejelentem, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság évre meghirdetett LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR diplomamunka pályázatán részt kívánok venni. Név: Születési hely, idő: adóazonosító jele: Állandó lakcím: Értesítési cím: telefon: végzettség: anyja neve: állampolgársága: cím: leendő munkahely neve és címe: A Magyar Hidrológiai Társaságnak... óta vagyok tagja, nem vagyok tagja (megfelelő aláhúzandó) A diplomamunka, szakdolgozat címe: Kategória (kérjük, aláhúzással jelölje) Bsc Msc Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés A belső konzulens (-ek) neve: munkahelye: értesítési címe: A külső konzulens (-ek) neve: munkahelye: értesítési címe: A felsőoktatási intézmény neve: címe: A diplomamunka, szakdolgozat védésének dátuma: Nyilatkozat: A Magyar Hidrológiai Társasághoz benyújtott diplomamunkámat, szakdolgozatomat más társadalmi szervezethez, vagy hivatalos szervhez, sem az ide benyújtást megelőzően, sem azt követően nem nyújtottam, nyújtom be a pályázó aláírása

7 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 1091 Budapest, Üllői út 25. Tel: Fax: Összesítő a Magyar Hidrológiai Társaság 20.. évre meghirdetett LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR diplomamunka pályázatára javasolt diplomatervekről, szakdolgozatokról (Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázat/ok benyújtását az oktatási intézmény végzi) A felsőoktatási intézmény neve: címe: telefon/fax/ címe: A (záró) vizsga időpontja: A vizsgabizottság elnöke: A tanszék/intézet vezetője: A fenti időpontban megtartott (záró) vizsgán megvédett diplomamunkák, szakdolgozatok közül az alábbiakat javasoljuk a Magyar Hidrológiai Társaság 20.. évre meghirdetett LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR diplomamunka pályázatára beadni: Név: Születési hely, idő: A diplomamunka, szakdolgozat címe: A képzés jellege (Bsc, Msc, Felsőfokú szakképzés, Szakirányú továbbképzés) A tanszék/intézet vezetője a vizsgabizottság elnöke 7

8 BÍRÁLATI LAP Magyar Hidrológiai Társaság évre meghirdetett Lászlóffy Woldemár Diplomamunka Pályázatra beérkezett munkákhoz Sorszám: A pályázó neve: A diplomamunka belső konzulense: külső konzulense: A diplomamunka címe: A diplomamunka jellege: tanulmány; műszaki terv (a megfelelő aláhúzandó!) A bíráló neve: A bíráló az egyes bírálati pontokat 0-5 közötti értékkel pontozza és amennyiben szükségesnek ítéli szövegesen is értékelje, illetve fűzzön hozzá megjegyzést. A 10. pont tartalmazza a bíráló összegző véleményét, díjazási, jutalmazási javaslatát. 1. Értékelje, hogy a pályázó milyen színvonalon alkalmazta az egyetemen, főiskolán tanultakat. 2. Értékelje, hogy a pályázó diplomamunkája milyen színvonalú szakmai gondolkodásmódot tükröz. 3. Véleménye szerint a diplomamunka tartalmaz-e a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható, új elgondolásokat, s melyek ezek közül a leginkább említésre méltóak? 4. Értékelje, hogy a diplomamunka tartalmaz-e önálló megoldásokat, eredményeket, s melyek ezek között az említésre méltóak? 5.a /5.b pont kitöltése eseté, kérjük hagyja üresen) A tanulmány-jellegű diplomamunkánál értékelje, hogy mennyiben áttekinthető, logikus a műszaki leírás és az egyéb szöveges részek (pl. előtanulmányok, tanulmányi fejezetek, stb.) felépítése? Milyen mértékig és milyen érthetően indokolja a pályázó ezekben e munkarészekben a választott megoldásokat? 5.b /5.a pont kitöltése esetén kérjük hagyja üresen) 8

9 A műszaki terv jellegű diplomamunkánál értékelje, hogy mennyire gondos a szöveges és a rajzi munkarészek kiállítása, utalnak-e elírások, rajzi hiányosságok, stb. az önellenőrzés hiányára? 6. Értékelje a munkában szereplő fogalom meghatározások alkalmazásának helyességét. 7. Értékelje a diplomamunka megfogalmazásainak szabatosságát, nyelvhelyességét! 8. Értékelje, hogy a pályázó az oktatási tananyagon túlmenően megfelelően feltárta-e a magyar és idegen nyelvű szakirodalmi forrásmunkákat és azokra megfelelően hivatkozik-e? Összes pontszám: 9. Esetleges egyéb megjegyzések: 10. Összefoglaló értékelés és javaslat a díjazásra, jutalmazásra: Budapest, 20.. a bíráló aláírása 9

10 MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 1091 Budapest, Üllői út 25. Tel: Fax: OKTATÁSI INTÉZMÉNY NYILATKOZATA A Magyar Hidrológiai Társaság évre meghirdetett LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR diplomamunka pályázathoz Pályázó neve: Születési helye, ideje: Adóazonosító jele: Állandó lakcíme: Az alábbi képzésen vett részt (a megfelelő rész aláhúzandó): Alapképzés (Bsc) Mesterképzés (Msc), osztatlan 5 éves képzés A képzés jellege: Felsőfokú szakképzés (legalább 4 félév időtartamú, legalább 120 kreditpont összértékű képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul) Szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul) Az oktatási intézmény ügyintézőjének aláírása 10

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 6 TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI... 6 Évi rendes közgyűlés... 6 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY... 7 50 éves a bajai vízügyi Főiskola... 7 Vizes filmszemle az Uránia

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. MÁRCIUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 8 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 8 XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathelyen...

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. NOVEMBER - DECEMBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 10 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 10 XXXII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat

Az év fiatal könyvtárosa. Alapító okirat 1. Preambulum Az év fiatal könyvtárosa díj Alapító okirat A könyvtári rendszerben felhalmozott tárgyi és információs kincs értő gondozója és szolgáltatója a könyvtáros. A kommunikációs technológia gyors

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ... 4 SZERVEZETI KERETEK... 4 I. fejezet... 4 Általános rendelkezések... 4 1.... 4 A Doktori Iskola (DI)... 4 2.... 4 A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)... 5 3.... 5 A DOKTORI KÉPZÉSBEN

Részletesebben

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata I. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK l./ A Társaság neve: Magyar Növényvédelmi Társaság. Angolul: Hungarian Plant Protection Society 2./ A Társaság alapításának éve:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Történettudományi Bizottság Ókortörténeti Tudományos Bizottság Régészeti Tudományos Bizottság Művészettörténeti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben