Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.), 14/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet célja 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)a tehetséges salgótarjáni fiatalok felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása érdekében Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! elnevezéssel ösztöndíjat alapít. Az Önkormányzat ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek. (1) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Az ösztöndíj feltételei 2. (2) Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki a) salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik, b) gondviselője, szülője salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik, c) salgótarjáni székhelyű középfokú köznevelési intézményben érettségizett, d) 1 beiratkozott valamely államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű, államilag finanszírozott vagy önköltséges alap vagy első mesterképzésének nappali tagozatára, e) vállalja, hogy felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének megszerzését követően foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató). (3) A pályázat tartalmi elemei: a) pályázó adatai, b) a pályázó részletes önéletrajza, c) a felsőoktatási intézményre vonatkozó adatok, d) a tanulmányokra megjelölt képzési-és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időkeret megjelölése, e) az érettségi bizonyítvány másolata, g) a felsőoktatási intézmény igazolása a beiratkozásról, illetve a hallgatói jogviszonyról. 1 Módosította a 14/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos március 27. napjától. 1

2 Az ösztöndíj igénylése, mértéke, elbírálása 3. (1) 2 Az ösztöndíjpályázatot az Önkormányzat minden év március 31-ig hirdeti meg Salgótarján város honlapján, illetve a helyben szokásos módon. (2) A pályázat benyújtásának határideje minden év szeptember 20. napja. (3) A pályázat elbírálásának határideje minden év október 31.napja. (4) A szerződés megkötésének határideje minden év november 10. napja. (5) Az ösztöndíj összege Ft/hó, tanulmányi félévente 5 hónap időtartamra. (6) 3 Az ösztöndíjprogramban az első évben 5 fő, ezt követően minden évben további 5 fő ösztöndíjas támogatására van lehetőség. Amennyiben az adott tárgyévben támogatott pályázók között vannak olyan hallgatók, akik felsőbb évfolyamon kapcsolódnak be az ösztöndíjprogramba és a támogatást nem a teljes képzési időtartam alatt veszik igénybe, abban az esetben további pályázók támogatására is lehetőség van az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében. (7) 4 A pályázat elbírálása során kérelemre - figyelembe vehető a pályázó szociális helyzete is. Az elbírálás során elsősorban azon képzésben résztvevők részesülnek ösztöndíjban, akik a salgótarjáni munkaerő-piaci keresletnek megfelelően az adott évben ösztöndíj programban résztvevő Munkáltató feltételeinek megfelelnek. (8) Az ösztöndíjak elbírálásáról Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a polgármester dönt. (9) A Bizottság tagjai: a) az ágazatért felelős alpolgármester b) a Népjóléti Bizottság elnöke c) a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke d) a (7) bekezdésben meghatározott munkáltató képviselője (10) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. (11) A Bizottság döntéséről a pályázók elektronikus úton írásbeli értesítést kapnak. (12) A pályázat eredményét az Önkormányzat az internetes honlapján és a helyben szokásos módon teszi közzé 5. 2 Módosította a 34/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos december 20. napjától. 3 Módosította a 48/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos november 1. napjától, rendelkezéseit a 2013/2014. tanévre kiírt pályázati eljárásra is alkalmazni kell. 4 Módosította a 14/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos március 27. napjától. 5 Módosította a 14/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos március 27. napjától. 2

3 Az ösztöndíj folyósítása 4. (1) Az ösztöndíj folyósításának feltétele a beiratkozás tényének igazolása, valamint, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó 3 oldalú támogatási szerződést köt (a továbbiakban: szerződés) az önkormányzattal és a foglalkoztatását vállaló salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató). (2) Az ösztöndíj első folyósításának - szeptember 1. napjáig visszamenőleges - határideje november 20. napja. Az ösztöndíj további folyósítására havonta, minden hónap 20. napjáig kerül sor a képzési időtartam ideje alatt. (3) Az ösztöndíj folyósításnak további feltétele a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás benyújtása tanulmányi félévenként Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára. A benyújtás határideje minden év s szeptember 15. és február 15. napja 6. (1) A szerződés tartalmi elemei különösen: A szerződés tartalmi elemei 5. a) Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy aa) 7 a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn belül, de legfeljebb a képzési- és kimeneti követelményekben előírt idő 2 félévvel meghosszabbított időtartamán belül megszerzi a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet, ab) az oklevél megszerzését követően Munkáltatóval foglakoztatásra irányuló jogviszonyt létesít legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott. b) Az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy amennyiben ba) nem szerez oklevelet az aa) pontban meghatározott idő alatt, bb) az oklevél megszerzését követően nem létesít Munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, bc) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt salgótarjáni lakóhelyét megszünteti, bd) a szerződést felmondja, a képzési idő alatt folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől számított 60 napon belül visszafizeti. A Polgármester méltányosságból a visszafizetési kötelezettség, vagy annak egy része alól indokolt esetben felmentést adhat, illetve részletfizetést engedélyezhet. c) Az Önkormányzat kötelezettségvállalása, hogy az 5. (1) aa) pontjában meghatározott képzési idő alatt folyósítja az ösztöndíjat. d) Munkáltató kötelezettségvállalása, hogy da) az ösztöndíjast az oklevél megszerzését követően szakirányú végzettségének megfelelő 6 A benyújtási határidőt módosította a 14/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos március 27. napjától. 7 Módosította a 48/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos november 1. napjától, rendelkezéseit a 2013/2014. tanévre kiírt pályázati eljárásra is alkalmazni kell. 3

4 munkakörben foglalkoztatja legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott, db) amennyiben neki felróható okból a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat által az ösztöndíjas részére folyósított ösztöndíjnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt összegét megtéríti az Önkormányzatnak. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. 6. (2) Az önkormányzat a pályázatot évben a rendelet hatálybalépését követő napon hirdeti meg, a pályázati eljárásban meghatározott határidőkre egyebekben a 3. rendelkezéseit kell alkalmazni. Salgótarján, április 25. Székyné dr. Sztrémi Melinda sk. polgármester dr. Gaál Zoltán sk. jegyző 4

5 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2013/2014. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról szóló 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint: 1. A támogatás megnevezése Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj 2. A pályázat célja Az Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)a tehetséges salgótarjáni fiatalok felsőfokú tanulmányainak, valamint salgótarjáni munkáltató által történő foglalkoztatásának támogatása érdekében Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! elnevezésű ösztöndíj formájában pénzbeli támogatást nyújt azon fiatalok számára, akik vállalják, hogy felsőfokú tanulmányaik befejezését követően salgótarjáni székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek. 3. A pályázók köre Az ösztöndíjra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, aki salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik,gondviselője, szülője salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik, salgótarjáni középfokú köznevelési intézményben érettségizett, és beiratkozott államilag elismert felsőoktatási intézmény főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzés nappali tagozat állami finanszírozott formájára. 3. A pályázat benyújtása A pályázatot a mellékelt Pályázati adatlapon, annak mellékleteivel együtt kell benyújtani. A hiánytalanul kitöltött, a pályázó által aláírt adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt, 2 példányban, zárt borítékban, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára személyesen vagy postai úton a következő címre lehet benyújtani: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda (III. emelet 319. sz.) 3100 Salgótarján, Múzeum tér A pályázat benyújtásának határideje szeptember A támogatás mértéke Az ösztöndíj összege Ft/hó ( tanulmányi félévenként 5 hónap) a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időtartam alatt. 6. A pályázat elbírálása A határidőn belül beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottság október 31. napjáig bírálja el, döntéséről írásban értesíti a pályázókat. A hiányosan vagy határidőn túl érkezett pályázatokat a 1

6 Bizottság nem fogadja. A pályázat elbírálása során elsősorban azon képzésben résztvevők részesülnek ösztöndíjban, akik a salgótarjáni munkaerő-piaci keresletnek megfelelően az adott évben ösztöndíj programban résztvevő Munkáltató feltételeinek megfelelnek. A Bíráló Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 7. Támogatható pályázók száma Az ösztöndíjprogramban évente legfeljebb 5 fő ösztöndíjas támogatására van lehetőség. 8. Támogatási feltételek Az ösztöndíj folyósításának feltétele a beiratkozás tényének igazolása, valamint 3 oldalú támogatási szerződés megkötése az önkormányzattal és a foglalkoztatását vállaló salgótarjáni székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval (a továbbiakban: Munkáltató), amelyben az ösztöndíjas vállalja, hogy a képzési- és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn belül, de legfeljebb a képzési- és kimeneti követelményekben előírt idő egy félévvel meghosszabbított időtartamán belül megszerzi a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet, és az oklevél megszerzését követően a Munkáltatóval foglakoztatásra irányuló jogviszonyt létesít legalább annyi hónap időtartamra, amennyi hónapra ösztöndíj támogatást kapott. Az ösztöndíjas a szerződés hatálya alatt köteles a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolását benyújtani tanulmányi félévenként Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára minden év szeptember 30. és március 1. napjáig 9. A szerződés megkötésének határideje november 10. Az adatlap letölthető a honlapról, vagy személyesen átvehető a Népjóléti Irodán. 2

7 Pályázati adatlap az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! önkormányzati tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez 2013/2014. NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁN, LAKCÍMKÁRTYÁJÁN ÉS ADÓIGAZOLVÁNYÁN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELŐEN! A MEGADOTT MEZŐK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ, A HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT ŰRLAP FORMAI HIBÁS ÉS NEM FOGADHATÓ EL! A pályázó neve: A pályázó születési helye, ideje: A pályázó anyja születési (leánykori) neve: A pályázó lakóhelyének irányítószáma, címe: A pályázó adóazonosító jele: A pályázó szülője, gondviselője lakóhelyének irányítószáma, címe: A pályázó telefonszáma: A pályázó címe: A pályázó számlavezető bankja és számlaszáma: Felsőoktatási intézmény megnevezése és címe: Kar: (a karral nem rendelkező felsőoktatási intézménynél üresen hagyható) Szak, szakpár: Képzési forma: (aláhúzással jelölendő) felsőfokú alapképzés (BA, BSc) egységes, osztatlan alapképzés Az érettségit adó középfokú intézmény neve: A tanulmányokra megjelölt képzési időkeret: A pályázó által fontosnak tartott egyéb körülmények: 1

8 A kérelem rövid indoklása: A kitöltött pályázati adatlap csak az alábbiakban felsorolt kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen adatlaphoz csatolt mellékletek száma:... Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Bíráló Bizottsága az adatok ellenőrzése céljából a Polgármesteri Hivatallal környezettanulmányt végeztethet. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye, és azokat kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából a támogatás időtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és a pályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához....., a pályázó aláírása Kötelező mellékletek: részletes önéletrajz érettségi bizonyítvány másolata felvételi határozat a sikeres felvételiről a 2013/2014-es tanév első félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolása, a pályázó és gondviselője lakcímkártyájának másolata nyelvvizsga bizonyítvány másolata ( ha van ilyen) 2

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Borsodszirák Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székkutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kesztölc Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balotaszállás Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cserkeszőlő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

2. számú melléklet "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. számú melléklet B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2. számú melléklet Békéssámson Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Csömör Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velem község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben