1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2015. (V. 26.) rendelete a Békéscsaba hazavár! felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya a) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton államilag támogatott képzésben résztvevő, békéscsabai lakóhellyel rendelkező és b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevéllel (a továbbiakban: oklevél) és békéscsabai lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki. 2. E rendelet hatálya a) a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására (a továbbiakban: Békéscsaba hazavár! felsőoktatási hallgatói ösztöndíj) és b) a diplomás pályakezdők támogatására (a továbbiakban: Békéscsaba hazavár! életkezdési támogatás) meghirdethető támogatásokra (a továbbiakban együtt: ösztöndíjak) terjed ki. 2. Az Ösztöndíj-véleményező Testület tagjai és működése 3. (1) Az Ösztöndíj-véleményező Testület (a továbbiakban: Testület) a Békéscsaba hazavár! felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és életkezdési támogatás pályázati felhívásának megszövegezésével, az ösztöndíj odaítélésével és visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban véleményt nyilvánító konzultatív testület. (2) A Testület tagjai: a) a polgármester, b) az alpolgármester(ek), c) a jegyző, d) az aljegyző, e) az pénzügyi feladatokat ellátó bizottság elnöke, f) az oktatási feladatokat ellátó bizottság elnöke.

2 2 (3) A polgármester megkeresésére a Testület tagja lehet a Békéscsabán főiskolai vagy egyetemi karral rendelkező állami felsőoktatási intézmény békéscsabai főiskolai vagy egyetemi karának dékánja. (4) A polgármester megkeresésére a Békés megyei kormánymegbízott egy köznevelési szakértőt és a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának egy kormánytisztviselőjét tagként delegálhatja a Testület tagjai közé. A kormánymegbízott a delegált személyt indokolás nélkül bármikor visszahívhatja a Testületből. (5) A Testület tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat. (6) A Testület munkáját a polgármester vezeti. 4. (1) A Testület ülését a polgármester legkésőbb az ülést megelőző 8. napon írásban vagy más dokumentálható módon hívja össze. (2) A Testület üléséről a hozzászólások lényegét és a döntéseket összefoglaló jegyzőkönyv készül. (3) A Testület akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. (4) A Testület a véleményét tartalmazó döntését egyszerű többséggel hozza. 3. A Békéscsaba hazavár! felsőoktatási hallgatói ösztöndíjra és életkezdési támogatásra vonatkozó közös szabályok 5. (1) A Testület minden év június 25. napjáig és november 25. napjáig tesz javaslatot a polgármester részére a pályázati felhívás szövegére, valamint a helyi munkaerőpiacon tapasztalt szakemberkeresletre tekintettel azon tudományterületekre vagy felsőoktatási szakokra (a továbbiakban együtt: preferált szakmák), amelyek az adott évi pályázatok elbírálása során előnyt élveznek. A preferált szakmák felsorolását a pályázati felhívásban szerepeltetni kell. (2) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a polgármester teszi közzé minden év június 30. napjáig és november 30. napjáig és abban az éves költségvetési rendelettel összhangban pályázati kategóriánként megjelöli a maximálisan támogatható pályázatok számát. A felhívásban tájékoztatni kell a pályázókat, hogy a pályázatok benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott pályázatukban megjelölt személyes adataikat a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. (3) A pályázati felhívást meg kell jelentetni a városi lapban, valamint az erre a célra rendszeresített pályázati űrlappal együtt az önkormányzat honlapján. 6. (1) A pályázatot úgy kell személyesen vagy postai úton benyújtani, hogy az szeptember 30. napjáig, illetve február 28. napjáig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz. (2) A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nincs lehetőség, azokat a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

3 3 7. A beérkező pályázatokat a Testület megvizsgálja, rangsorolja, és az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegre figyelemmel október 15. napjáig, illetve március 16. napjáig meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, ülésén meghallgathatja a pályázókat. 8. (1) A polgármester a Testület véleményének figyelembe vételével hozza meg döntését, amelynek megfelelően a támogatott pályázókkal október 31. napjáig, illetve március 31. napjáig szerződést (a továbbiakban: ösztöndíjszerződés) köt, az elutasított pályázók részére a döntésről október 31. napjáig, illetve március 31. napjáig értesítést küld. (2) A polgármester a beérkezett pályázatokra és a Testület véleményére figyelemmel dönthet úgy, hogy az 5. (2) bekezdése szerint meghatározott maximálisan támogatható pályázatnál kevesebb pályázatot támogat. (3) Az ösztöndíjszerződés tartalmazza a) az ösztöndíj összegét, b) az ösztöndíj folyósításának módját és ütemezését, c) a pályázót terhelő kötelezettségeket, d) a jelen rendeletben, illetve az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének esetén alkalmazandó, az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat és e) a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevét és a pályázaton általa elnyert ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozhatja. 4. A Békéscsaba hazavár! felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 9. (1) A felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására meghirdetett ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azon az 1. a) pontjában meghatározott személyek, akik a) a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 25. életévüket nem töltik be, b) a pályázat benyújtásáig ba) főiskolai szintű alap- vagy mesterképzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt tanulmányi pontok (a bb) továbbiakban: kreditek) legalább 50 %-át, osztatlan képzésben az adott felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek legalább 60 %-át teljesítették. (2) A pályázati űrlaphoz csatolni kell: a) a felsőoktatási intézmény igazolását az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kreditek teljesítéséről, b) a felsőoktatási intézmény igazolását a pályázó részére az oklevél megszerzéséhez előírt kreditek számáról, c) a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, a felsőoktatási

4 4 intézményben esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság bemutatását. 10. (1) A polgármester a Testület véleményének figyelembe vételével a preferált szakmák körén kívül eső pályázat támogatásáról csak akkor hozhat döntést, ha az adott pályázati kategóriában minden, a preferált szakmák területén tanulmányokat folytató, formailag hibátlan pályázatot benyújtó pályázó támogatásban részesül. (2) Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi ,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár úgy, hogy a) az ösztöndíjszerződés megkötésekor folyamatban lévő félév első három hónapjára járó ösztöndíj az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül egy összegben, b) az ösztöndíjszerződés megkötésekor folyamatban lévő félév negyedik hónapjától a tárgyhó 15. napjáig havonta kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára. (3) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban esetlegesen felmerülő közterheket az önkormányzat viseli. 11. Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles a) hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt felsőoktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon felsőfokú tanulmányait megszakítás nélkül végezni, b) az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített hallgatói jogviszonyát minden év szeptember 30. napjáig és február 28. napjáig igazolni, c) a felsőoktatási intézmény által előírt kreditet és az oklevelet a felsőoktatási intézmény által előirt képzési idő alatt megszerezni, d) az oklevél megszerzését 30 napon belül annak másolatával igazolni, e) az oklevél megszerzésétől számított 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, f) az oklevél megszerzésétől számított 36 hónapon belül legalább az ösztöndíj folyósításának megfelelő számú hónap időtartamig a végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni, g) az e) és f) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg megszűnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított 15 napon belül igazolni, h) az e) és f) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az f) pontban meghatározott idő letelik, i) a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni. 12.

5 5 (1) Az a pályázó, aki a 11. -ban vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a később folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és a korábban folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni. (2) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmény különösen a pályázó önhibáján kívül bekövetkezett körülmények esetén a pályázó erre irányuló kérelmére, a Testület véleményének kikérését követően a visszafizetési kötelezettséget elengedheti, a visszafizetendő ösztöndíj összegét csökkentheti vagy a visszafizetésre részletfizetést engedélyezhet. 5. A Békéscsaba hazavár! életkezdési támogatás 13. (1) A diplomás pályakezdők támogatására meghirdetett ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azon az 1. b) pontjában meghatározott személyek, akik a) a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 30. életévüket nem töltik be, b) az oklevél megszerzését követő 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, c) a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán legalább 6 hónapon keresztül teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgoztak, d) életvitelszerűen Békéscsabán laknak és e) jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át. (2) A pályázati űrlaphoz csatolni kell: a) az oklevél másolatát, b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogviszony létesítését igazoló okirat másolatát, c) a pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet által előírt, jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot és d) a pályázó által írt, legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelműönéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az általa esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka bemutatását. 14. (1) A polgármester a Testület véleményének figyelembe vételével a preferált szakmák körén kívül eső pályázat támogatásáról csak akkor hozhat döntést, ha az adott pályázati kategóriában minden, a preferált szakmák területén dolgozó, formailag hibátlan pályázatot benyújtó pályázó támogatásban részesül. (2) Az ösztöndíj összege egyszeri ,- Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

6 6 (3) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban esetlegesen felmerülő közterheket az önkormányzat viseli. 15. Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles a) az ösztöndíjszerződés megkötését számított 36 hónapon belül összesen legalább 24 hónap időtartamban az oklevélben meghatározott végzettség szerinti munkakörben Békéscsabán teljes munkaidős munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni, b) az a) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg megszűnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával annak keltétől számított 15 napon belül igazolni, c) az a) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január 31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az a) pontban meghatározott idő letelik, d) a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni. 16. (1) Az a pályázó, aki a 15. -ban vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, békéscsabai lakó-, illetve tartózkodási helye megszűnik vagy életvitelszerűen nem Békéscsabán él, köteles a neki folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten az erre okot adó körélmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni. (2) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmény különösen a pályázó önhibáján kívül bekövetkezett körülmények esetén a pályázó erre irányuló kérelmére, a Testület véleményének kikérését követően a visszafizetési kötelezettséget elengedheti, a visszafizetendő ösztöndíj összegét csökkentheti vagy a visszafizetésre részletfizetést engedélyezhet. 6. Záró rendelkezések 17. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Szarvas Péter polgármester Dr. Bacsa Vendel jegyző Záradék: Kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel május 26. napján Dr. Bacsa Vendel jegyző

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben