ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, január. Nagy Sándor elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök"

Átírás

1 ELİSZÓ A 2010-es év sikeres esztendı volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a világgazdasági válság ebben az évben sem hagyta érintetlenül a civil szférát, így egyesületünket sem. Az élet továbbra is igazolta stratégiánkat, a szervezet tevékenységének négy fı elemre bontását. A szervezet fı tevékenységei: Civil társadalom fejlesztése Kulturális, közmővelıdési tevékenység Munkaerıpiaci szolgáltatások Információszolgáltatás A civil társadalom fejlesztése kapta a legnagyobb hangsúlyt 2010-ben is. A 2000-ben megalapított helyi Mecénás Díjat ismét átadtuk, a Mosonmagyaróvári Civil Napot immár tizenegyedszer rendeztük meg. Új díjunkat, Az év civil szervezete címet ötödször adtuk át. Ide tartozik, hogy az egyesület elnöke, Nagy Sándor a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugatdunántúli Regionális Kollégium elnökeként több civil tanácskozást szervezett, segítette a helyi civil társadalom anyagi forrásokhoz jutását, szakmaiságának emelését. A hagyományos kulturális, közmővelıdési tevékenységben befejezıdött a tisztulás folyamata. A legjelentısebbet, a XX. Moson Megye Színjátszó Találkozót 2010-ben két és fél naposra sikerült szerveznünk, s minısítı fesztivállá fejlesztenünk. A rendezvény vonzóvá vált az ország színjátszó csoportjai számára, ami a jelentkezésekben (és sajnos a kényszerő elutasításokban) mutatkozott meg. Stabilizálódott a határon túli magyar anyanyelvő színjátszó csoportok érdeklıdése, Erdélybıl, Délvidékrıl és Csallóközbıl is volt érdeklıdés. Egyéb, kisebb súlyú programjainkat meg tudtuk szervezni, zavar nem támadt. A munkaerıpiaci szolgáltatások területén az elmúlt évben jól mőködött az információs, munkatanácsadói és térségi tanácsadói programunk, melyet négy fıvel a Munkaügyi Központtal együttmőködve biztosítottunk. A megújulást szolgálta, hogy korábbi lapunk szellemiségét követve január 1-vel immár hatodik éve kiadtuk a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapot. A lap stabilan mőködött, kezdeti félelmeink alaptalannak bizonyultak. Hirdetıink nagy részét sikerült megtartanunk, s új alkalmi szerzıket is köszönthettünk a lapban. A második felében együttmőködési megállapodást kötöttünk a mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klubbal, mely kapcsolat 2010-ben elmélyült. Nyugdíjas önkénteseink rakták össze a Civil Szemlét az egész évben. Elmélyült kapcsolatunk a Nemzeti Civil Alapprogrammal ben jelentıs mőködési támogatást kaptunk, s az NCA finanszírozta három, civil társadalom fejlesztését szolgáló programunkat. Ennek is köszönhetı, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület anyagi helyzete stabil volt 2010-ben. Forrásproblémák miatt program nem maradt el, sikerült a tartalékot növelni. Azt azonban látni kell, hogy egyre jobban meg kell dolgozni a forrásokért. Az év végén az elnökség a gazdasági válság hatására takarékossági intézkedéseket vezetett be. Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2010-ben eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Ezúton fejezem ki köszönetemet az egyesület munkatársainak, tagságának, támogatóinak, akik nélkül az elmúlt évi terveinket nem tudtuk volna megvalósítani. Mosonmagyaróvár, január Nagy Sándor elnök

2 Az Egyesület legfontosabb adatai Neve: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Székhelye és irodája: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Levelezési címe: 9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 152 Telefon: 96/ Telefax: 96/ Honlap: Bankszámlaszáma: Adószáma: Bírósági bejegyzés száma: Pk.T /1989 Bejegyzés sorszáma: 277 Bírósági bejegyzés dátuma: október 4. Közhasznú szervezeti bejegyzés száma: Pk.T.KH /1989/12 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú szervezeti bejegyzés dátuma: június 24. Kérdések - Feleletek Amit a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületrıl tudni kell Milyen jogállású a Kulturális Egyesület? A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület független, önálló jogi személyiségő, alapszabállyal rendelkezı társadalmi szervezet. Ebbıl az következik, hogy saját nevében bevételeket, jogokat szerezhet, kiadásokat, kötelezettségeket vállalhat. Mikor alakult meg az Egyesület? Az Egyesület 10 alapító taggal augusztus 31-én tartotta alakuló közgyőlését. A Gyır- Moson-Sopron Megyei Bíróság október 4-én kelt végzésében vette nyilvántartásba. Mikor kezdte meg tevékenységét az Egyesület? október 24-én tartotta az Egyesület elsı önálló rendezvényét. "Mondj egy dalt azokért..." címmel emlékmősorral tisztelgett azok emléke elıtt, akik 1956-ban áldozatot hoztak a magyar szabadságért. A mősorban fellépett az Egyesület Zenei és Színházi Szekciója, a Jánossomorjai Pedagógus Énekkar, a Városi Mővelıdési Központ Versmondó Köre, a városi zeneiskola mővésztanárai. A rendezvényen adományokat fogadtak el az "1956. október 26." Alapítvány javára. Melyek az Egyesület céljai? Az Egyesület 1989-ben megfogalmazott, de azóta módosult céljait az Alapszabály tartalmazza. Ezek a következık: - Mosonmagyaróvár és környéke kulturális életének gazdagítása - Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés - A civil társadalom fejlıdésének elısegítése, érdekképviselet biztosítása - A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása - A hátrányos helyzető rétegek munkaerıpiaci reintegrálása, képzése

3 - Az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elısegítése - Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás - Euroatlanti integráció elısegítése - Emberi és állampolgári jogok védelme - Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás - Civil szervezetek képzése, felnıttképzés Közhasznú szervezet-e az egyesület? A Gyır-Moson-Sopron megyei Bíróság június 24-én vette közhasznú szervezetként nyilvántartásba az egyesületet. Nyilvántartási szám: Pk.T.KH.60277/1989/12. A bíróság döntése alapján jogilag január 1-tıl mőködik közhasznú szervezetként a Kulturális Egyesület. Melyek az egyesület közhasznú tevékenységei? A Gyır-Moson-Sopron megyei Bíróság az alábbi közhasznú tevékenységeket engedélyezte: - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - emberi és állampolgári jogok védelme - fogyasztóvédelem - munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Ki lehet az Egyesület tagja? Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett, illetıleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, aki rendes tag is lehet, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet. Mi a különbség a rendes és a pártoló tag között? A rendes tag képessége és lehetısége szerint közvetlenül elısegíti az Egyesület céljainak teljesítését, választhat és választható, részt vesz az oktató munkában. A rendes tagnak a jogokon túl alapszabályban rögzített kötelességei is vannak. A pártoló tag képességei és lehetıségei szerint támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. Hogyan mőködik az Egyesület? Az Egyesület az Alapszabályban foglaltak szerint mőködik. Legfıbb szerve a tagok összességét tömörítı közgyőlés, mely évente tartja ülését, s meghatározza az Egyesület éves tevékenységének, gazdálkodásának kereteit. Ennek végrehajtását a választott elnökség végzi. A mővészeti munkát végzı szekciók, csoportok szakmai, mővészeti önállóságot élveznek, mely azonban nem lehet ellentétes az Alapszabályban rögzített célokkal. Hogyan lehet valaki tagja az Egyesületnek? Pártoló tag az lehet, aki aláírja a belépési nyilatkozatot, s az Elnökség az Egyesület tagjai közé felveszi. Rendes tag az lehet, akit az Elnökség döntése alapján a rendes tagok közé ajánl. Aki tag szeretne lenni, célszerő ha az Egyesület elnökét vagy titkárát keresi meg, akik készséggel segítik szándékában.

4 Honnan teremti elı az Egyesület a mőködéséhez szükséges forrásokat? Az Egyesület évente 120 forint tagdíjat szed rendes és pártoló tagjaitól. A fı bevételi forrás a különbözı helyi, térségi és országos pályázati kiírásokon való eredményes szereplés. A tapasztalatok szerint ezek a források összegszerően fokozatosan csökkennek, ezért egyre fontosabbá válik az egyéb források (vállalkozás, saját rendezvény) felkutatása, a mőködés költségeinek tervezhetı elıteremtése. Lehet-e az Egyesületet adományokkal támogatni? Igen, mind pénzbeni, mind természetbeni adományokkal lehet. Az egyesület január 1- tıl közhasznú szervezet, s a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény elıírásai szerint jogosult olyan igazolás kiadására, mely alapján az Alapszabályban rögzített célra adott támogatás után a támogatót társasági adókötelezettséget, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintı kedvezmény illeti meg T Á J É K O Z T A T Ó a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapról A havilap fıbb adatai: Alapító: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Kiadó: Moson Megye Polgáraiért Alapítvány Felelıs kiadó: Mike Károly Felelıs szerkesztı: Nagy Sándor Szerkesztıség címe: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Elérhetıség: Telefon: 96/ Fax: 96/ Nagyság: A/5 Terjedelem: 20 oldal Megjelenés gyakorisága: havonta Rovatok: közélet, kultúra, környezet, ifjúság, sport, pályázatok Példányszám: példány Terjesztés: címlista alapján Magyar Posta és saját terjesztı hálózat

5 Tagnévsor december 31-én I. Rendes tagok Belépés idıpontja Szalai Mária augusztus 31. Nagy Sándor augusztus 31. Simon Zoltánné augusztus 31. Lakatos Tamás november 3. Kránitz István augusztus 1. Czollner Lászó május 4. Böröndi Lajos május 4. Dr. Molnár Barna május 4. Dr. Lascsik Ágoston május 4. Dancsecs Mária május 14. Palmené Pallay Éva május 14. Vali Istvánné június 15. Schmidt Jánosné június 15. Pappné Jávorka Éva június 15. Bánfi Lajosné június 15. Pintér Éva június 21. Tóthné Porcz Cecilia március 23. Gnám Róbert február 8. Dr. Farkas László március 13. Egresi András március 13. Marczinkó Lajosné április 22. Molnár Józsefné február 22. Haris Pálné február 22. Gyıry Istvánné február 22. Riener Ferencné február 22. Bognár Dezsıné február 22. II. Pártoló tagok Dr. Nagy István május 26. Dr. Nagy Istvánné május 26. Litresits Mátyás december 30. Fazekas Zoltán január 12. Kiczenkó Mária augusztus 1. Farkas Eszter március 25. Horváth Mária március 25. Visy Péter május 14. Dr. Bardon István május 25. Papp Gyula június 13. Dr. Orbán Jószef június 17. Tóth Béla június 15.

6 Vezetı szervek és tisztségviselık Elnökség Elnök: Titkár: Elnökségi tag: Nagy Sándor Szalai Mária Czollner László Felügyelı Bizottság Elnök: Tag: Tag: Gnám Róbert Pintér Éva Marczinkó Lajosné Alkalmazottak december 31-én Nagy Sándor Tóth Zoltánné Litresits Anett Tudós Zsuzsanna Amtmann István Altenthaller Eszter Németh Dávid elnök ügyintézı munkaerıpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó munkaerıpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó térségi foglalkoztatási tanácsadó munkatanácsadó kulturális szervezı

7 ESEMÉNYNAPTÁR A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület évi tevékenységérıl Január 15. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap januári számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Január 19. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Közhasznúvá válik a Kertbarátok Köre Vendég: Rongits Pál elnök Ábrahám Tivadarné, Ellenırzı Bizottság elnöke Palkovits Gusztáv tag Hírek: XX. Moson Megye Színjátszó Találkozó Téma: Fantázia mazsorett csoport bemutatása Vendég: Szalainé Sándor Katalin elnök Légrádi Szintia tag Johann Barbara tag Mősorvezetı: Nagy Sándor Január 23. Tanulmányút Somorjára (Szlovákia) Základna organizácia civilizacnymi chorobami a telesne postihnutych Samorin nevő szervezet tevékenységének tanulmányozása Résztvevık száma: 18 fı Résztvevık összetétele: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület tagsága Margaréta Nyugdíjas Klub tagsága Február 5. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap februári számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Február 11. Képzés Téma: Mosonmagyaróvár Önkormányzata Civil Egyeztetés internetes felületének használata Tréner: Bognár Árpád, Tengri Ijász és Hagyományırzı Egyesület Résztvevık száma: 8 fı Helyszín: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Február 16. Adóbevallás készítési kampány egy százalékért A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület a civil szervezetek számára felajánlható személyi jövedelemadó 1 %-ának adófelajánlása növelése érdekében az idén felvállalta, hogy az alábbi feltételekkel elkészíti magánszemélyek adóbevallását.

8 1. Térítési díjat kérnek (egyszerő adóbevallás készítés: Ft, bonyolult adóbevallás készítés: Ft) 2. A civil szervezetek számára felajánlható 1 %-ot ha van a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület részére kell felajánlani. Adóbevallási dokumentumok, jövedelemigazolások átvételi idıintervalluma: február 16-tól május 10-ig. Az átvétel helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti irodában munkanapokon 8 órától 14 óráig. Kapcsolattartó: Tóth Zoltánné Elızetesen telefonon érdeklıdı személy (fı) 6 Elkészített adóbevallások száma (db) 38 1 %-ot felajánlani képes magánszemélyek száma (fı) 23 Felajánlott SZJA 1 % összege (Ft) Február 16. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Gyır-Moson-Sopron megyei közgyőlés kitüntetése a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vendég: Vitéz Vilmos Téma: 48-as kaszinó Vendég: Bérci Csaba szervezı, Hunyadi Diákmozgalomért Alapítvány Forgó Diána tanár Mősorvezetı : Nagy Sándor Február 25. Mosonmagyaróvár Civil Kerekasztal Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár A Civil Kerekasztal napirendje: 1. Pályázati alapok civil szakértıi 2. A MOCISZ honlapjának bemutatása 3. Mosonmagyaróvári civil stratégia munkabizottság választása 4. Konzultáció az NCA évi mőködési pályázatával kapcsolatban. Résztvevık száma: 17 fı Március 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap márciusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Március 11. Az egyesület közgyőlése Helye: Corvina étterem különterme (Mosonyi M. u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a szervezet taglétszámáról 2. Beszámoló a szervezet évi tevékenységérıl (Nagy Sándor elnök) 3. Beszámoló a szervezet évi gazdálkodásáról (Vali Istvánné könyvelı) 4. Beszámoló a szervezet évi tevékenységének ellenırzésérıl (Gnám Róbert Felügyelı Bizottsági elnök) 5. A szervezet évi közhasznúsági jelentése (Nagy Sándor elnök)

9 6. Az Alapszabály módosítása (Nagy Sándor elnök) 7. A szervezet évi munkaterve (Nagy Sándor elnök) 8. A szervezet évi költségvetése (Nagy Sándor elnök) 9. Egyebek Március 15. Március 15-i ünnepi koszorúzás Helye: Magyaróvári temetı, Soós János nemzetır sírja Koszorút elhelyezett: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Nagy Sándor elnök Ezt követıen koszorúzás Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Zeyk Domokos honvéd százados emléktábláknál. (A Múzeumbarátok Egyletével, a Honvéd Hagyományırzı Egyesülettel, a Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesülettel és a Széchenyi Polgári Körrel közös rendezvény.) Március 16. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: 20 éves a KÜHNE Nyugdíjas Klub Vendég: Puskásné Piller Klára klubvezetı Babos Mihályné tag Gyıri Árpádné tag Téma: Moson címő könyv bemutatása Vendég: Thullner István helytörténész Mősorvezetı: Nagy Sándor Április 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap áprilisi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Április 1. Munkaerıpiaci szolgáltatások program indítása A program célja: munkatársak alkalmazása, akik a mosonmagyaróvári munkaügyi kirendeltségen munkaerıpiaci szolgáltatásokat végeznek. Munkatársak: Amtmann István térségi foglalkoztatási tanácsadó Litresits Anett foglalkoztatási információs tanácsadó Petrovics Zsuzsanna foglalkoztatási információs tanácsadó Altenthaller Eszter munkatanácsadó A program idıtartama: április március 31. Támogató szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Április 8. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: bevezetés, bemutatkozás, jégtörés igényfelmérés alapismeretek a civil szektorról

10 szervezetfejlıdés Résztvevık száma: 12 fı Április 12. Költészet Napja Ady Endre dombormővének megkoszorúzása Ünnepi beszédet mondott: Nagy Sándor, egyesületi elnök Koszorúzó szervezetek: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesület Margaréta Nyugdíjas Klub Mősorral közremőködtek a Hunyadi Mátyás Szakképzı Iskola diákjai. (felkészítı tanár: Dr. Kissné Németh Éva) Április 13. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: 1000 éves Moson vármegye Vendég: Nagy Mihály elnök - Mosoni Polgári Kör Téma: XIV. Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny Vendég: Egresi András klubvezetı Mosonmagyaróvári Makettezı Klub Mősorvezetı: Nagy Sándor Április 15. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: Stratégiai tervezés projektek tervezése projektmenedzsment Résztvevık száma: 12 fı Április19. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület tevékenységének bemutatása Helyszín: Flesch Károly Kulturális Központ Összejövetel: Margaréta Nyugdíjas Klub foglalkozása Résztvevık száma: 80 fı Elıadó: Nagy Sándor elnök Elıadás jellege: vetítettképes elıadás Április 22. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: Kommunikáció PR és marketing Önkéntesség önkéntesek bevonása, motivációja Csapatépítési alapok Résztvevık száma: 12 fı

11 Április 29. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: A források feltérképezése Adománygyőjtési módszerek Pályázatírási alapok Résztvevık száma: 12 fı Május 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap májusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Május 3. Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. A Civil Kerekasztal napirendje: 1. Mosonmagyaróvári civil szervezetek stratégiája Résztvevık száma: 4 fı Május 7. A Tallós Prohászka István Mővészeti Egyesület kiállításának megnyitója Helye: Fehér Ló Közösségi Ház Megnyitót mond: Nagy Sándor elnök (Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület) Résztvevık száma: 50 fı Május 11. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: A Civil percek mősorának 100. jubileumi adása (A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség bemutatása) Vendég: Nagy Sándor elnök, mősorvezetı Mősorvezetı: Rácz Tamás Május XX. Moson Megye Színjátszó Találkozó Helye: Flesch Károly Kulturális Központ Résztvevı csoportok: Csoport neve és címe 1. Tekergık Színjátszó Csoport Nyárasd, Szlovákia 2. Tekergıcök Színjátszó Csoport Nyárasd, Szlovákia 3. F-Actor Színpad Gyır Csoportvezetı neve Nagy Irén Magyar Gaál Lívia Nagy Irén Magyar Gaál Lívia Frankó Katalin Bemutatandó mő szerzıje, címe, mőfaja, idıtartama A rátóti csikótojás Népmese 20 perc A szebeni muzsikusok Népmese 20 perc Az okos lány Népmese 30 perc

12 4. Éjjeli Pávaszem színjátszó csoport Hajdujárás, Szerbia) 5. Hinga M.E. Nosza Szerbia Hajdújárás, Szerbia) 6. Fókusz Gyermekszínpad Dunaszerdahely, Szlovákia) 7. SINOSZ Hallássérültek Irodalmi Köre Orosháza 8. Rába(p)ART Társulat Ikervár 9. MÁMOR Színtársulat Tiszalök 10. K2 Színjátszó Csoport Gyır 11. LÁMPA-LÁZ Színpad Bıs, Szlovákia) 12. Deszkart Színjátszó Csoport Gyır 13. Lébényi Színjátszók Lébény 14. Arlecchino Színjátszó csoport Százhalombatta 15. Libenti Színpad Lébény 16. Ifi Vándorok Színpad Nagykároly, Románia 17. SINOSZ - Ergo Sum Színpad Dunakeszi 18. Felhıcske Diákszínjátszó Csport Dunakiliti 19. Magfúzió Színpad Gyır 20. Theatrum Ad Flexum Színház Mosonmagyaróvár Senki sem figyel rám Bicskei Ibolya, Kovács Elvira 45 perc Bicskei Ibolya, Kovács Elvira Jarábik Gabriella Dr. Nagy Istvánné Pásti József Tölgyesi Attiláné Fekete Anikó Farkas Péter Bauer Ildikó Nessie Váradyné Márkus Éva Karácsonyné Domokos Aranka Ságiné Börzsei Zsuzsanna Kiss Zita Juhászné Székely Hajnalka Schnitzerné Samu Tímea Kósa Roland Imre Kurucz Róbert Zsőri: Pápai László rendezı, Sopron Kiss László, Budapest Pataki András, Gyır Eredmények: Z Német István: Hócompoc bohócai Mese 25 perc Petıfi-Jarábik: János vitéz avagy Jánoska a vitézke 30 perc Mikszáth Kálmán: A Lırinc kalapjai Novella 15 perc Zilahy Lajos: Szénapadlás Vígjáték 25 perc Buzogány Béla: Hecckúra Zenés kabaré 75 perc Álarcos bár Szerkesztett játék 40 perc Rejtı Jenı: A biztosíték Bohózat 30 perc Mark Twain: Ádám és Éva naplója 30 perc Illyés Gyula: Becsületes Jancsi próbatételei 15 perc Álmok hercege Romantikus színdarab 30 perc Karinthy Frigyes: Konzílium Dr. Fuxról, Vígjáték 30 perc Frenyó Anna: Isten a metrón Dráma 45 perc Titokzatos bıröndök Komédia 40 perc Gyerek-Játék Szerkesztett mősor 15 perc Egressy Zoltán: 4x100 Dráma 50 perc Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Tragikomédia 50 perc Szcenikai díj: Theatrum Ad Flexum Színház, Mosonmagyaróvár Rendezı: Kurucz Róbert

13 Színészi díj: Színészi díj: Színészi díj: Színészi díj: Színészpedagógiai díj: Színészpedagógiai díj: Rendezıi díj: Rendezıi díj: A kortárs irodalom színpadi megvalósításáért díj Fontos társadalmi üzenet megfogalmazásáért díj Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Komka Tamás Csoport neve: Theatrum Ad Flexum Színház Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Zemplenszkyné Rujder Éva Csoport neve: Theatrum Ad Flexum Színház Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Pálfy Vince Csoport neve: Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely, Felvidék A mi János vitézünk Csizmadia Orsolya Csoport neve: F-Actor Színpad, Gyır Az okos lány Vörös Imelda Csoport neve: Hinga Mővészeti Egyesület, Hajdújárás, Vajdaság Z. Németh István: Hócompoc bohócai Juhászné Székely Hajnalka Csoport neve: SINOSZ Ergo Sum Társulat, Dunakeszi Titokzatos bıröndök Kósa Roland Imre Csoport neve: Magfúzió Színjátszó Csoport, Gyır Egressy Zoltán: 4x100 Jarabik Gabriella Csoport neve: Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely, Felvidék A mi János vitézünk Ifi Vándorok Diákszínpad, Nagykároly, Erdély Vezetı: Kiss Zita Frenyó Anna: Isten a metrón Éjjeli Pávaszem Színjátszó Csoport, Hajdújárás, Vajdaság Vezetı: Bicskei Ibolya és Kovács Elvira Senki sem figyel rám Május 19. Jótékonysági mősor Cél: a Családok Átmeneti Otthona támogatása Mősor: 1. Theatrum ad Flexum táncosa (O. Cser Zita) 2. Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei mősora (Tóth Ágnes, Petıvári Bíbor Anna, Szottfried Boglárka) 3. Piarista Általános Iskola gitáros együttese 4. Piarista Általános Iskola és Gimnázium táncegyüttese 5. Lakatos Tamás és Magyar Csaba 6. Kopf Katalin bemutatja a Családok Átmeneti Otthonát 7. Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei mősora (Farkas Fanni, Kovács Márk) 8. Bérci Csaba humoreszk 9. Világi Zoltán ének 10. Szent Gotthard Plébániatemplom Szt. Krisztina Kórusa 11. Cser Anikó vers 12. Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei mősora (Nemes Nagy Teodóra, Varga Bálint) 13. Fantázia Majorett Csoport Mősorvezetı: Vitéz Vilmos

14 Összegyőlt adomány: Ft Június 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap júniusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Június 15. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesület bemutatása Hírek: Határmenti kerékpártúra Vendég: Dr. Kocsis Sándor elnök Téma: IV. Nemzetközi Vízifesztivál (Voluta Fesztivál) Vendég: Nagy Gábor elnök Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Mősorvezetı: Nagy Sándor Június 20. Szigetközi kerékpártúra A túra útvonala: Mosonmagyaróvár Halászi - Darnózseli Hédervár Ásványráró Mecsér, Rigó tanya és vissza A túra hossza: kb. 50 km Az út jellege: szinte végig aszfaltozott kerékpárút Jelentkezés: A túrára jelentkezni a rajtnál az indulás idıpontjáig lehet. Rajt: 9,00 órakor, Flesch Károly Kulturális Központ (Erkel F. u. 14.) Frissítıállomás: Mecsér, Rigó tanya Ásványráró, Halászcsárda (itt fakultatív alapon megebédelünk) Tervezett visszaérkezés: kb. 15,00 óra Cél: Mosonmagyaróvár, Flesch Károly Kulturális Központ Szervezı: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Szakmai támogató: Mosoni 100 éves Elıre Túrakerékpáros Egyesület Július 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap júliusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Augusztus 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap augusztusi számának megjelentetése. Példányszám: 6000 példány Szeptember 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap szeptemberi számának megjelentetése. Példányszám: 6000 példány Szeptember 14. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Városközpontiak Napja Vendég: Muráncsik László elnök Egyesület a Városközpontért Közhasznú szervezet

15 Hírek: XI. Mosonmagyaróvári Civil Nap Téma: Rotaract Klub bemutatkozása Vendég: Tukovics Attila, a Rotary Klub soros elnöke Testner Gergely, Rotaract Klub elnök Nagy Katalin, Rotaract Klub közönségkapcsolat Mősorvezetı: Nagy Sándor Szeptember 30. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2010-ben tizenötödször hirdetett Meseíró pályázatot általános iskola alsó tagozatos tanulók részére. A pályázat azt a célt szolgálta, hogy az íráskészséget fejlessze, a gyermeki alkotókedvet kiteljesítse. Két kategóriában, 1-2 osztályos, 3-4 osztályos korcsoportban lehetett nevezni. A jeligés pályázatra elküldhette pályamővét minden magyarországi és határon túli magyar kisdiák. Egy tanuló a pályázaton két írásmővel is részt vehetett. A június 30-i nevezési határidıre szép számmal érkeztek pályamővek, melyet szakértı zsőri dolgozott fel, s tett javaslatot a sorrendre. Kategóriánként az elsı öt helyezett oklevél és könyvjutalomban részesült. A legjobb történetek olvashatók a kulturális egyesület honlapján osztály Helyezés Tanuló neve, címe Iskola neve, címe 1. Éder Gergı Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Boros Bettina Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Josziv-Szolga Szabina Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Báder Anna Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Hanke Dorina Ujhelyi Imre Általános Iskola 9231 Máriakálnok, İzike u Mosonmagyaróvár, Ujhelyi I. u osztály Helyezés Tanuló neve, címe Iskola neve, címe 1. Novakovics Dóra Bolyai János Általános Iskola 9244 Újrónafı, Nefelejcs u Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér Kilácskó Máté Lébényi Közoktatási Központ 9155 Lébény, Iskola köz 1. Fodor Péter Fekete István Általános Iskola Mosonmagyaróvár, Fertı 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 8. sor Katona Réka 9241 Jánossomorja, Bajcsi- Zsilinszky u. Mike Bianka Körzeti Általános Iskola 9241 Jánossomorja, Iparos u. 11. Lébényi Közoktatási Központ 9155 Lébény, Iskola köz 1. Október 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap októberi számának megjelentetése.

16 Példányszám: 5500 példány Október 5. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: 56-os kaszinó Vendég: Bérci Csaba fıszervezı, Hunyadi Diákmozgalomért Alapítvány Rosta Béla igazgató-helyettes Hírek: 1956-os megemlékezések Mosonmagyaróvárott Téma: Rendhagyó történelem óra a Városi Kollégiumban Vendég: Simon Zsuzsanna igazgató, Városi Kollégium Varga Bálint nevelıtanár Mősorvezetı: Nagy Sándor Október 9. XI. Mosonmagyaróvári Civil Nap Helyszíne: Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár Résztvevık száma: 12 civil szervezet, 100 fı. Segítı szervezetek: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Moson Megye Polgáraiért Alapítvány A Civil Nap céljai: - mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozása, a nonprofit szféra elismertségének növelése - A Mecénás Díj és az Év civil szervezete díj átadása - egészségügyi szőrések - Nemzeti Civil Alapprogram bemutatkozása - a mosonmagyaróvári civil szervezetek együttmőködési lehetıségei A Civil Nap programja: 10,00 óra: Ünnepélyes megnyitó Dr. Nagy István polgármester Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. igazgatója Közremőködik: Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei 10,00 óra: Civil börze Mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozása az aulában kialakított standokon. (fényképekkel, dokumentumokkal) - Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület - Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület - Egyesület a Városközpontért - Mosonmagyaróvári Rászorultakért Alapítvány - Vakok és Gyengénlátók Mosonmagyaróvári Csoportja - Lehetıség Családoknak 2005 Alapítvány - Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesület - Újjáéledés Alapítvány - Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre - Hédervári Baráti Kör - Jánossomorjai Kármentı Egyesület. A legjobb stand díját a mecénások javaslata alapján a Jánossomorjai Kármentı Egyesület kapta. A díjat ünnepélyes keretek között a DUO Televízió Civil percek novemberi mősorában adják át.

17 10,05 óra: a évi Mecénás Díj és a Az év civil szervezete díj átadása Átadja: Dr. Nagy István polgármester Nagy Sándor egyesületi elnök 2010-ben az Év Mecénása: UMF Egyesült Habanyaggyártó Bt. A díjat Guntram Thurnher ügyvezetı-igazgató vette át. Mecénási különdíjat kapott: Tono-Invest kft. A díjat Tonomár Tibor ügyvezetı vette át. Winkler Tüzép kft. A díjat Winkler Károly ügyvezetı vette át ben Az év civil szervezete : Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület A díjat Nagy Mihály elnök vette át. Karitatív tevékenységéért oklevél elismerésben részesült: Szilágyi István mosonmagyaróvári lakos 10,15 óra: Kulturális bemutatók - Haller János Általános iskola Fantázia mazsorett csoportja - Okay Dance tánccsoport - Kühne Nyugdíjas Klub tánccsoportja - Flex Dance utánpótláscsoport - Fehér Ló Közösségi Ház Mákvirágok Színpadi Tánccsoportja 10,15 óra: Fogadás a Mecénás Díj díjazottjainak tiszteletére. 10,30 óra: Egészségügyi szőrések Szakmai támogató: Magyar Máltai Szeretetszolgálat mosonmagyaróvári csoportja Zsuzsa Optika (Illés Józsefné) Nyújtott szolgáltatások: Koleszterin mérés, Vérnyomás mérés, Vércukor mérés, mőszeres szemvizsgálat 11,30 óra: Hat éves a Nemzeti Civil Alapprogram Elıadó: Nagy Sándor, az NCA Nyugat-dunántúli kollégiumának elnöke Téma: a Nemzeti Civil Alapprogram idıszerő kérdései és eddigi mőködésének tapasztalatai, a nyugat-dunántúli kollégium mőködése Az elıadást konzultáció követi. Résztvevık köre: mosonmagyaróvári és kistérségi civil szervezetek 12,00 óra: A mosonmagyaróvári civil szervezetek stratégiája Elıadó: Patonai Gábor Cél: A civil stratégia elkészítésének célja A kérdıív bemutatása A civil stratégia elkészítésének idırendje Résztvevık köre: mosonmagyaróvári civil szervezetek Október 12. Kirándulás Ausztriába Uticél: Kismarton (Eszterházy kastély), Fertı-tó, Boldogasszony, Féltorony, Albertkázmérpuszta Résztvevık száma 19 fı Résztvevı szervezetek: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Margaréta Nyugdíjas Klub Indulás: 8 óra Hazaérkezés: 19 óra Október 25.

18 Fókuszcsoportos megbeszélés Helye: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület képzıhelye Moderátor: Kóbor Krisztina doktorandusz, Széchenyi István Egyetem, Gyır Szervezı: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Résztvevı szervezetek: Életfa Nagycsaládos Egyesület Rászorultakért Alapítvány Egyesület a Városközpontért Közhasznú Szervezet Lehetıség Családoknak 2005 Alapítvány Magyar Szív Egyesület Mosonmagyaróvári Csoportja Moson Megyei Nık Egyesülete Nık a Városért Egyesület valamint Király Csabáné, a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referense. Október 26. Városi Gyásznap Koszorúzás a Gyásztéren. Résztvevık: Nagy Sándor elnök (Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület) Faddi Horváth Pál alelnök (Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) Kovács Margit elnökségi tag (Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) November 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap novemberi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány November 1. E.ON regisztráció a bónuszkedvezmény igénybevétele érdekében. A Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda szolgáltatása. Akció idıtartama: november Regisztrációt elvégzık: Tóth Zoltánné, Patonai Gábor A regisztrációt igénybevevık száma: 80 fı Kedvezményre jogosultak száma: 58 fı Érdeklıdı: 20 fı November 9. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Az év civil szervezete, Mosoni Polgári Kör Vendég: Nagy Mihály elnök Hírek: Nyugdíjas versmondó verseny (november 16.) Bántalmazott Nık Világnapja Téma: Jánossomorjai Kármentı Egyesület bemutatása Vendég: Glázer Norbert elnök Szilágyi Dániel titkár Mősorvezetı: Nagy Sándor November 16. II. megyei nyugdíjas vers- és prózamondó verseny Helyszín: Fehér Ló Közösségi Ház Jelentkezık száma: 18 fı

19 Résztvevı klubok: Kühne Nyugdíjas Klub (Mosonmagyaróvár) Jászai László nyugdíjas Klub (Ránbatamási) Margaréta Nyugdíjas Klub (Mosonmagyaróvár) Majoroki Nyugdíjas Klub (Mosonmagyaróvár) Nefelejcs Nyugdíjas Klub (Petıháza) Kismegyeri Nyugdíjas Klub (Gyır) Gönyői Nyugdíjas Klub (Gönyő) Balassi Bálint Nyugdíjas Klub (Jánossomorja) İszirózsa Nyugdíjas Klub (Darnózseli) Rozmaring Nyugdíjas Klub (Mosonszentmiklós) Ménfıcsanaki Nyugdíjas Klub (Gyır) Baráti Nyugdíjas Klub (Gyırújbarát) Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete (Lébény) Óvodai Nyugdíjasok Baráti Köre (Gyır) Ciklámen Nyugdíjas Klub (Mosonszentmiklós) Nyugdíjas Klub (Dunaszeg) Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Gyır) Zsőri: Hıgye Attila (Dunaszeg) Hámor Vilmos (Gyır) Nády Mária (Mosonmagyaróvár) Eredmények: minden versenyzı emléklapot és könyvjutalmat kapott. Lencséné Baráti Mária (Mosonmagyaróvár) Fülöp Sándorné (Mosonmagyaróvár) Molnár Mihályné (Rábatamási) Bedı Mária (Mosonmagyaróvár) Takács Istvánné (Mosonmagyaróvár) Ábrahám Ferencné (Petıháza) Kreicz Józsefné (Gyır) Beke István (Gönyő) Wittmann Elekné (Jánossomorja) Gondár Lajosné (Darnózseli) Mikusné Horváth Ilona (Mosonszentmiklós) Hajdúné Csuta Terézia (Gyır) Kovács Mihály (Gyırújbarát) Benkı Margit (Lébény) Takács Istvánné (Gyır) Remete Gézáné (Mosonszentmiklós) Horváth Mihályné (Dunaszeg) Kiss János (Gyır) A résztvevıket köszöntötte Török Katalin, a Gyır-Moson-Sopron megyei közgyőlés tagja és Bári Olga, a Pannon Nyugdíjas Szövetség alelnöke. A rendezvényt támogatta a Gyır-Moson-Sopron megyei közgyőlés és Mosonmagyaróvár Önkormányzata. November 30. Mosonmagyaróvári Civil kerekasztal Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár A Civil Kerekasztal napirendje: 5. Köszöntı. Az Önkormányzat és a civil szektor kapcsolatai

20 (elıadó: dr. Nagy István polgármester) 6. az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója civil szemmel (elıadó: dr. Iváncsics János alpolgármester) 7. Tájékoztató a Nemzeti Civil Alapprogram aktuális kérdéseirıl (elıadó: Nagy Sándor, az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma elnöke) 8. Mosonmagyaróvári civil stratégia kérdıíves felmérés tapasztalatai (elıadó: Patonai Gábor projektmenedzser, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) 9. Mosonmagyaróvári civil stratégia koncepció (elıadó: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) 10. Merre tovább Civil Egyeztetı Fórumok (CEF)? (elıadó: dr. Rácz Sándor elnök, Gyır-Moson-Sopron megyei CEF) 11. Tájékoztató a Mosonmagyaróvári kistérségi CEF munkájáról Résztvevık száma: 20 szervezet Levezetı elnök: Nagy Sándor December 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap decemberi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány December 2. Civil Fórum Helye: Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár Napirend: 1. Köszöntı (Nagy Sándor, NCA Nyugat-Dunántúli regionális kollégiuma elnöke) 2. Tájékoztató az NCA országos tanácsában végzett munkáról, NCA jövıkép (Szendrıi Péter, az NCA Országos Tanácsának tagja) 3. Az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiumának tevékenysége (Budavölgyi Kálmán az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiumának tagja) 4. Hogyan tovább civil szektor Zala megyében? (Kummer-Szeder Mária titkár, Zalai Falvakért Egyesület) 5. Kérdések, hozzászólások, vita Moderátor: Kardos Ferenc Résztvevık száma: 18 szervezet December 7. Vers- és prózamondó verseny Helyszín: Fehér Ló Közösségi Ház Résztvevık: általános iskola 5-6. és 7-8. osztályos diákok Résztvevık száma: 48 fı Zsőri: Nády Mária (nívó díjas költı), a zsőri elnöke Mosonmagyaróvár Bérci Csaba (tanár), a zsőri tagja Mosonmagyaróvár Weisz Józsefné (tanár), a zsőri tagja Mosonmagyaróvár Eredmények: Versmondás 5-6. osztály I. Piller Katalin (Ujhelyi Imre Ált. Isk.) II. Baranyai Fanni (Hegyeshalom) III. Stefán Emil (Móra Ferenc Ált. Isk.) Versmondás 7-8. osztály I. Nemes Nagy Teodóra (Bolyai János Ált. Isk.)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. ELŐSZÓ A 2011-es év sikeres esztendő volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a civil szektort

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye

Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Nagy Viola 5. Németh Melanie Elsı Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz I. forduló eredménye Általános Iskolák 1. Hétszínvirág Általános Iskola Bogdán Zsanett Bogdán Róbert Baranyai Renátó 2. Somogysámson Bernáth Aurél ÁMK Bogdán Erika Bogdán Renáta Horváth Rebeka 3. Festetics

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny országos elődöntő Galánta, március 25. E R E D M É N Y E K

Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny országos elődöntő Galánta, március 25. E R E D M É N Y E K Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny országos elődöntő Galánta, 2014. március 25. I. kategória - vers E R E D M É N Y E K 1. Banyák Jenifer Nyárasd 2. Bukovský Dorottya Deáki 2. Haris Zsóka Nagymegyer

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 Kollár László 7093 Értény, Ady Ende utca 122. Építményadó 133 344 Ft Késedelmi pótlék 21 247 Ft 154 591 Ft Papp György 2612 Kosd, Agárdi utca 23. 69 080 Ft Késedelmi pótlék 54 224 Ft 123 304 Ft Czeglédi

Részletesebben

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1.

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1. Versillusztráció Bosnyák Boglárka a Helyes Márton a bendegúz nyelvész Zákány Laura a 3. Gömöri Kende a Szépolvasási Szilágyi Máté a Erdei Krisztina a 3. Bosnyák Boglárka a meseillusztráció Szabó Fanny

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények 2014.09.28 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör OB 10 km Férfi Junior 1 80 Halmai Balázs AC Szekszárd Junior

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006

Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Diákolimpia Úszás Városi-Megyei Döntő V. VI. korcsoport A B kategória Fiú, Leány Szombathely 2006 Jegyzőkönyv Helyszín: Ideje: Rendező: Szombathely, Fedett Uszoda, 50 m-es medence, elektromos időmérés

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

V.Szigetköz Minimaraton

V.Szigetköz Minimaraton 2008.05.04. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 23 Garami Árpád 1966 0:55:36 2. 5 Pleiveisz István 1980 0:56:58 3. 10 Rákóczy Zoltán 1966 0:58:39 4. 21 Varga Csaba 1965 1:00:30 5. 42 Takács László 1968

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben