ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, január. Nagy Sándor elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİSZÓ. Mosonmagyaróvár, 2011. január. Nagy Sándor elnök"

Átírás

1 ELİSZÓ A 2010-es év sikeres esztendı volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a világgazdasági válság ebben az évben sem hagyta érintetlenül a civil szférát, így egyesületünket sem. Az élet továbbra is igazolta stratégiánkat, a szervezet tevékenységének négy fı elemre bontását. A szervezet fı tevékenységei: Civil társadalom fejlesztése Kulturális, közmővelıdési tevékenység Munkaerıpiaci szolgáltatások Információszolgáltatás A civil társadalom fejlesztése kapta a legnagyobb hangsúlyt 2010-ben is. A 2000-ben megalapított helyi Mecénás Díjat ismét átadtuk, a Mosonmagyaróvári Civil Napot immár tizenegyedszer rendeztük meg. Új díjunkat, Az év civil szervezete címet ötödször adtuk át. Ide tartozik, hogy az egyesület elnöke, Nagy Sándor a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugatdunántúli Regionális Kollégium elnökeként több civil tanácskozást szervezett, segítette a helyi civil társadalom anyagi forrásokhoz jutását, szakmaiságának emelését. A hagyományos kulturális, közmővelıdési tevékenységben befejezıdött a tisztulás folyamata. A legjelentısebbet, a XX. Moson Megye Színjátszó Találkozót 2010-ben két és fél naposra sikerült szerveznünk, s minısítı fesztivállá fejlesztenünk. A rendezvény vonzóvá vált az ország színjátszó csoportjai számára, ami a jelentkezésekben (és sajnos a kényszerő elutasításokban) mutatkozott meg. Stabilizálódott a határon túli magyar anyanyelvő színjátszó csoportok érdeklıdése, Erdélybıl, Délvidékrıl és Csallóközbıl is volt érdeklıdés. Egyéb, kisebb súlyú programjainkat meg tudtuk szervezni, zavar nem támadt. A munkaerıpiaci szolgáltatások területén az elmúlt évben jól mőködött az információs, munkatanácsadói és térségi tanácsadói programunk, melyet négy fıvel a Munkaügyi Központtal együttmőködve biztosítottunk. A megújulást szolgálta, hogy korábbi lapunk szellemiségét követve január 1-vel immár hatodik éve kiadtuk a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapot. A lap stabilan mőködött, kezdeti félelmeink alaptalannak bizonyultak. Hirdetıink nagy részét sikerült megtartanunk, s új alkalmi szerzıket is köszönthettünk a lapban. A második felében együttmőködési megállapodást kötöttünk a mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klubbal, mely kapcsolat 2010-ben elmélyült. Nyugdíjas önkénteseink rakták össze a Civil Szemlét az egész évben. Elmélyült kapcsolatunk a Nemzeti Civil Alapprogrammal ben jelentıs mőködési támogatást kaptunk, s az NCA finanszírozta három, civil társadalom fejlesztését szolgáló programunkat. Ennek is köszönhetı, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület anyagi helyzete stabil volt 2010-ben. Forrásproblémák miatt program nem maradt el, sikerült a tartalékot növelni. Azt azonban látni kell, hogy egyre jobban meg kell dolgozni a forrásokért. Az év végén az elnökség a gazdasági válság hatására takarékossági intézkedéseket vezetett be. Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2010-ben eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Ezúton fejezem ki köszönetemet az egyesület munkatársainak, tagságának, támogatóinak, akik nélkül az elmúlt évi terveinket nem tudtuk volna megvalósítani. Mosonmagyaróvár, január Nagy Sándor elnök

2 Az Egyesület legfontosabb adatai Neve: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Székhelye és irodája: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Levelezési címe: 9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 152 Telefon: 96/ Telefax: 96/ Honlap: Bankszámlaszáma: Adószáma: Bírósági bejegyzés száma: Pk.T /1989 Bejegyzés sorszáma: 277 Bírósági bejegyzés dátuma: október 4. Közhasznú szervezeti bejegyzés száma: Pk.T.KH /1989/12 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú szervezeti bejegyzés dátuma: június 24. Kérdések - Feleletek Amit a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesületrıl tudni kell Milyen jogállású a Kulturális Egyesület? A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület független, önálló jogi személyiségő, alapszabállyal rendelkezı társadalmi szervezet. Ebbıl az következik, hogy saját nevében bevételeket, jogokat szerezhet, kiadásokat, kötelezettségeket vállalhat. Mikor alakult meg az Egyesület? Az Egyesület 10 alapító taggal augusztus 31-én tartotta alakuló közgyőlését. A Gyır- Moson-Sopron Megyei Bíróság október 4-én kelt végzésében vette nyilvántartásba. Mikor kezdte meg tevékenységét az Egyesület? október 24-én tartotta az Egyesület elsı önálló rendezvényét. "Mondj egy dalt azokért..." címmel emlékmősorral tisztelgett azok emléke elıtt, akik 1956-ban áldozatot hoztak a magyar szabadságért. A mősorban fellépett az Egyesület Zenei és Színházi Szekciója, a Jánossomorjai Pedagógus Énekkar, a Városi Mővelıdési Központ Versmondó Köre, a városi zeneiskola mővésztanárai. A rendezvényen adományokat fogadtak el az "1956. október 26." Alapítvány javára. Melyek az Egyesület céljai? Az Egyesület 1989-ben megfogalmazott, de azóta módosult céljait az Alapszabály tartalmazza. Ezek a következık: - Mosonmagyaróvár és környéke kulturális életének gazdagítása - Az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés - A civil társadalom fejlıdésének elısegítése, érdekképviselet biztosítása - A helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása - A hátrányos helyzető rétegek munkaerıpiaci reintegrálása, képzése

3 - Az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elısegítése - Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás - Euroatlanti integráció elısegítése - Emberi és állampolgári jogok védelme - Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás - Civil szervezetek képzése, felnıttképzés Közhasznú szervezet-e az egyesület? A Gyır-Moson-Sopron megyei Bíróság június 24-én vette közhasznú szervezetként nyilvántartásba az egyesületet. Nyilvántartási szám: Pk.T.KH.60277/1989/12. A bíróság döntése alapján jogilag január 1-tıl mőködik közhasznú szervezetként a Kulturális Egyesület. Melyek az egyesület közhasznú tevékenységei? A Gyır-Moson-Sopron megyei Bíróság az alábbi közhasznú tevékenységeket engedélyezte: - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - emberi és állampolgári jogok védelme - fogyasztóvédelem - munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Ki lehet az Egyesület tagja? Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett, illetıleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, aki rendes tag is lehet, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet. Mi a különbség a rendes és a pártoló tag között? A rendes tag képessége és lehetısége szerint közvetlenül elısegíti az Egyesület céljainak teljesítését, választhat és választható, részt vesz az oktató munkában. A rendes tagnak a jogokon túl alapszabályban rögzített kötelességei is vannak. A pártoló tag képességei és lehetıségei szerint támogatja az Egyesület céljainak megvalósítását. Hogyan mőködik az Egyesület? Az Egyesület az Alapszabályban foglaltak szerint mőködik. Legfıbb szerve a tagok összességét tömörítı közgyőlés, mely évente tartja ülését, s meghatározza az Egyesület éves tevékenységének, gazdálkodásának kereteit. Ennek végrehajtását a választott elnökség végzi. A mővészeti munkát végzı szekciók, csoportok szakmai, mővészeti önállóságot élveznek, mely azonban nem lehet ellentétes az Alapszabályban rögzített célokkal. Hogyan lehet valaki tagja az Egyesületnek? Pártoló tag az lehet, aki aláírja a belépési nyilatkozatot, s az Elnökség az Egyesület tagjai közé felveszi. Rendes tag az lehet, akit az Elnökség döntése alapján a rendes tagok közé ajánl. Aki tag szeretne lenni, célszerő ha az Egyesület elnökét vagy titkárát keresi meg, akik készséggel segítik szándékában.

4 Honnan teremti elı az Egyesület a mőködéséhez szükséges forrásokat? Az Egyesület évente 120 forint tagdíjat szed rendes és pártoló tagjaitól. A fı bevételi forrás a különbözı helyi, térségi és országos pályázati kiírásokon való eredményes szereplés. A tapasztalatok szerint ezek a források összegszerően fokozatosan csökkennek, ezért egyre fontosabbá válik az egyéb források (vállalkozás, saját rendezvény) felkutatása, a mőködés költségeinek tervezhetı elıteremtése. Lehet-e az Egyesületet adományokkal támogatni? Igen, mind pénzbeni, mind természetbeni adományokkal lehet. Az egyesület január 1- tıl közhasznú szervezet, s a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény elıírásai szerint jogosult olyan igazolás kiadására, mely alapján az Alapszabályban rögzített célra adott támogatás után a támogatót társasági adókötelezettséget, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintı kedvezmény illeti meg T Á J É K O Z T A T Ó a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilapról A havilap fıbb adatai: Alapító: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Kiadó: Moson Megye Polgáraiért Alapítvány Felelıs kiadó: Mike Károly Felelıs szerkesztı: Nagy Sándor Szerkesztıség címe: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. Elérhetıség: Telefon: 96/ Fax: 96/ Nagyság: A/5 Terjedelem: 20 oldal Megjelenés gyakorisága: havonta Rovatok: közélet, kultúra, környezet, ifjúság, sport, pályázatok Példányszám: példány Terjesztés: címlista alapján Magyar Posta és saját terjesztı hálózat

5 Tagnévsor december 31-én I. Rendes tagok Belépés idıpontja Szalai Mária augusztus 31. Nagy Sándor augusztus 31. Simon Zoltánné augusztus 31. Lakatos Tamás november 3. Kránitz István augusztus 1. Czollner Lászó május 4. Böröndi Lajos május 4. Dr. Molnár Barna május 4. Dr. Lascsik Ágoston május 4. Dancsecs Mária május 14. Palmené Pallay Éva május 14. Vali Istvánné június 15. Schmidt Jánosné június 15. Pappné Jávorka Éva június 15. Bánfi Lajosné június 15. Pintér Éva június 21. Tóthné Porcz Cecilia március 23. Gnám Róbert február 8. Dr. Farkas László március 13. Egresi András március 13. Marczinkó Lajosné április 22. Molnár Józsefné február 22. Haris Pálné február 22. Gyıry Istvánné február 22. Riener Ferencné február 22. Bognár Dezsıné február 22. II. Pártoló tagok Dr. Nagy István május 26. Dr. Nagy Istvánné május 26. Litresits Mátyás december 30. Fazekas Zoltán január 12. Kiczenkó Mária augusztus 1. Farkas Eszter március 25. Horváth Mária március 25. Visy Péter május 14. Dr. Bardon István május 25. Papp Gyula június 13. Dr. Orbán Jószef június 17. Tóth Béla június 15.

6 Vezetı szervek és tisztségviselık Elnökség Elnök: Titkár: Elnökségi tag: Nagy Sándor Szalai Mária Czollner László Felügyelı Bizottság Elnök: Tag: Tag: Gnám Róbert Pintér Éva Marczinkó Lajosné Alkalmazottak december 31-én Nagy Sándor Tóth Zoltánné Litresits Anett Tudós Zsuzsanna Amtmann István Altenthaller Eszter Németh Dávid elnök ügyintézı munkaerıpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó munkaerıpiaci és foglalkoztatási információs tanácsadó térségi foglalkoztatási tanácsadó munkatanácsadó kulturális szervezı

7 ESEMÉNYNAPTÁR A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület évi tevékenységérıl Január 15. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap januári számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Január 19. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Közhasznúvá válik a Kertbarátok Köre Vendég: Rongits Pál elnök Ábrahám Tivadarné, Ellenırzı Bizottság elnöke Palkovits Gusztáv tag Hírek: XX. Moson Megye Színjátszó Találkozó Téma: Fantázia mazsorett csoport bemutatása Vendég: Szalainé Sándor Katalin elnök Légrádi Szintia tag Johann Barbara tag Mősorvezetı: Nagy Sándor Január 23. Tanulmányút Somorjára (Szlovákia) Základna organizácia civilizacnymi chorobami a telesne postihnutych Samorin nevő szervezet tevékenységének tanulmányozása Résztvevık száma: 18 fı Résztvevık összetétele: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület tagsága Margaréta Nyugdíjas Klub tagsága Február 5. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap februári számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Február 11. Képzés Téma: Mosonmagyaróvár Önkormányzata Civil Egyeztetés internetes felületének használata Tréner: Bognár Árpád, Tengri Ijász és Hagyományırzı Egyesület Résztvevık száma: 8 fı Helyszín: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Február 16. Adóbevallás készítési kampány egy százalékért A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület a civil szervezetek számára felajánlható személyi jövedelemadó 1 %-ának adófelajánlása növelése érdekében az idén felvállalta, hogy az alábbi feltételekkel elkészíti magánszemélyek adóbevallását.

8 1. Térítési díjat kérnek (egyszerő adóbevallás készítés: Ft, bonyolult adóbevallás készítés: Ft) 2. A civil szervezetek számára felajánlható 1 %-ot ha van a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület részére kell felajánlani. Adóbevallási dokumentumok, jövedelemigazolások átvételi idıintervalluma: február 16-tól május 10-ig. Az átvétel helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti irodában munkanapokon 8 órától 14 óráig. Kapcsolattartó: Tóth Zoltánné Elızetesen telefonon érdeklıdı személy (fı) 6 Elkészített adóbevallások száma (db) 38 1 %-ot felajánlani képes magánszemélyek száma (fı) 23 Felajánlott SZJA 1 % összege (Ft) Február 16. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Gyır-Moson-Sopron megyei közgyőlés kitüntetése a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vendég: Vitéz Vilmos Téma: 48-as kaszinó Vendég: Bérci Csaba szervezı, Hunyadi Diákmozgalomért Alapítvány Forgó Diána tanár Mősorvezetı : Nagy Sándor Február 25. Mosonmagyaróvár Civil Kerekasztal Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár A Civil Kerekasztal napirendje: 1. Pályázati alapok civil szakértıi 2. A MOCISZ honlapjának bemutatása 3. Mosonmagyaróvári civil stratégia munkabizottság választása 4. Konzultáció az NCA évi mőködési pályázatával kapcsolatban. Résztvevık száma: 17 fı Március 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap márciusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Március 11. Az egyesület közgyőlése Helye: Corvina étterem különterme (Mosonyi M. u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a szervezet taglétszámáról 2. Beszámoló a szervezet évi tevékenységérıl (Nagy Sándor elnök) 3. Beszámoló a szervezet évi gazdálkodásáról (Vali Istvánné könyvelı) 4. Beszámoló a szervezet évi tevékenységének ellenırzésérıl (Gnám Róbert Felügyelı Bizottsági elnök) 5. A szervezet évi közhasznúsági jelentése (Nagy Sándor elnök)

9 6. Az Alapszabály módosítása (Nagy Sándor elnök) 7. A szervezet évi munkaterve (Nagy Sándor elnök) 8. A szervezet évi költségvetése (Nagy Sándor elnök) 9. Egyebek Március 15. Március 15-i ünnepi koszorúzás Helye: Magyaróvári temetı, Soós János nemzetır sírja Koszorút elhelyezett: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Nagy Sándor elnök Ezt követıen koszorúzás Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Zeyk Domokos honvéd százados emléktábláknál. (A Múzeumbarátok Egyletével, a Honvéd Hagyományırzı Egyesülettel, a Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesülettel és a Széchenyi Polgári Körrel közös rendezvény.) Március 16. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: 20 éves a KÜHNE Nyugdíjas Klub Vendég: Puskásné Piller Klára klubvezetı Babos Mihályné tag Gyıri Árpádné tag Téma: Moson címő könyv bemutatása Vendég: Thullner István helytörténész Mősorvezetı: Nagy Sándor Április 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap áprilisi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Április 1. Munkaerıpiaci szolgáltatások program indítása A program célja: munkatársak alkalmazása, akik a mosonmagyaróvári munkaügyi kirendeltségen munkaerıpiaci szolgáltatásokat végeznek. Munkatársak: Amtmann István térségi foglalkoztatási tanácsadó Litresits Anett foglalkoztatási információs tanácsadó Petrovics Zsuzsanna foglalkoztatási információs tanácsadó Altenthaller Eszter munkatanácsadó A program idıtartama: április március 31. Támogató szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Április 8. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: bevezetés, bemutatkozás, jégtörés igényfelmérés alapismeretek a civil szektorról

10 szervezetfejlıdés Résztvevık száma: 12 fı Április 12. Költészet Napja Ady Endre dombormővének megkoszorúzása Ünnepi beszédet mondott: Nagy Sándor, egyesületi elnök Koszorúzó szervezetek: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesület Margaréta Nyugdíjas Klub Mősorral közremőködtek a Hunyadi Mátyás Szakképzı Iskola diákjai. (felkészítı tanár: Dr. Kissné Németh Éva) Április 13. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: 1000 éves Moson vármegye Vendég: Nagy Mihály elnök - Mosoni Polgári Kör Téma: XIV. Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny Vendég: Egresi András klubvezetı Mosonmagyaróvári Makettezı Klub Mősorvezetı: Nagy Sándor Április 15. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: Stratégiai tervezés projektek tervezése projektmenedzsment Résztvevık száma: 12 fı Április19. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület tevékenységének bemutatása Helyszín: Flesch Károly Kulturális Központ Összejövetel: Margaréta Nyugdíjas Klub foglalkozása Résztvevık száma: 80 fı Elıadó: Nagy Sándor elnök Elıadás jellege: vetítettképes elıadás Április 22. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: Kommunikáció PR és marketing Önkéntesség önkéntesek bevonása, motivációja Csapatépítési alapok Résztvevık száma: 12 fı

11 Április 29. Civil szervezetek képzése Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti képzıhely Tréner: Nagy Myrtil Tematika: A források feltérképezése Adománygyőjtési módszerek Pályázatírási alapok Résztvevık száma: 12 fı Május 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap májusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Május 3. Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal Helye: Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. A Civil Kerekasztal napirendje: 1. Mosonmagyaróvári civil szervezetek stratégiája Résztvevık száma: 4 fı Május 7. A Tallós Prohászka István Mővészeti Egyesület kiállításának megnyitója Helye: Fehér Ló Közösségi Ház Megnyitót mond: Nagy Sándor elnök (Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület) Résztvevık száma: 50 fı Május 11. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: A Civil percek mősorának 100. jubileumi adása (A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség bemutatása) Vendég: Nagy Sándor elnök, mősorvezetı Mősorvezetı: Rácz Tamás Május XX. Moson Megye Színjátszó Találkozó Helye: Flesch Károly Kulturális Központ Résztvevı csoportok: Csoport neve és címe 1. Tekergık Színjátszó Csoport Nyárasd, Szlovákia 2. Tekergıcök Színjátszó Csoport Nyárasd, Szlovákia 3. F-Actor Színpad Gyır Csoportvezetı neve Nagy Irén Magyar Gaál Lívia Nagy Irén Magyar Gaál Lívia Frankó Katalin Bemutatandó mő szerzıje, címe, mőfaja, idıtartama A rátóti csikótojás Népmese 20 perc A szebeni muzsikusok Népmese 20 perc Az okos lány Népmese 30 perc

12 4. Éjjeli Pávaszem színjátszó csoport Hajdujárás, Szerbia) 5. Hinga M.E. Nosza Szerbia Hajdújárás, Szerbia) 6. Fókusz Gyermekszínpad Dunaszerdahely, Szlovákia) 7. SINOSZ Hallássérültek Irodalmi Köre Orosháza 8. Rába(p)ART Társulat Ikervár 9. MÁMOR Színtársulat Tiszalök 10. K2 Színjátszó Csoport Gyır 11. LÁMPA-LÁZ Színpad Bıs, Szlovákia) 12. Deszkart Színjátszó Csoport Gyır 13. Lébényi Színjátszók Lébény 14. Arlecchino Színjátszó csoport Százhalombatta 15. Libenti Színpad Lébény 16. Ifi Vándorok Színpad Nagykároly, Románia 17. SINOSZ - Ergo Sum Színpad Dunakeszi 18. Felhıcske Diákszínjátszó Csport Dunakiliti 19. Magfúzió Színpad Gyır 20. Theatrum Ad Flexum Színház Mosonmagyaróvár Senki sem figyel rám Bicskei Ibolya, Kovács Elvira 45 perc Bicskei Ibolya, Kovács Elvira Jarábik Gabriella Dr. Nagy Istvánné Pásti József Tölgyesi Attiláné Fekete Anikó Farkas Péter Bauer Ildikó Nessie Váradyné Márkus Éva Karácsonyné Domokos Aranka Ságiné Börzsei Zsuzsanna Kiss Zita Juhászné Székely Hajnalka Schnitzerné Samu Tímea Kósa Roland Imre Kurucz Róbert Zsőri: Pápai László rendezı, Sopron Kiss László, Budapest Pataki András, Gyır Eredmények: Z Német István: Hócompoc bohócai Mese 25 perc Petıfi-Jarábik: János vitéz avagy Jánoska a vitézke 30 perc Mikszáth Kálmán: A Lırinc kalapjai Novella 15 perc Zilahy Lajos: Szénapadlás Vígjáték 25 perc Buzogány Béla: Hecckúra Zenés kabaré 75 perc Álarcos bár Szerkesztett játék 40 perc Rejtı Jenı: A biztosíték Bohózat 30 perc Mark Twain: Ádám és Éva naplója 30 perc Illyés Gyula: Becsületes Jancsi próbatételei 15 perc Álmok hercege Romantikus színdarab 30 perc Karinthy Frigyes: Konzílium Dr. Fuxról, Vígjáték 30 perc Frenyó Anna: Isten a metrón Dráma 45 perc Titokzatos bıröndök Komédia 40 perc Gyerek-Játék Szerkesztett mősor 15 perc Egressy Zoltán: 4x100 Dráma 50 perc Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Tragikomédia 50 perc Szcenikai díj: Theatrum Ad Flexum Színház, Mosonmagyaróvár Rendezı: Kurucz Róbert

13 Színészi díj: Színészi díj: Színészi díj: Színészi díj: Színészpedagógiai díj: Színészpedagógiai díj: Rendezıi díj: Rendezıi díj: A kortárs irodalom színpadi megvalósításáért díj Fontos társadalmi üzenet megfogalmazásáért díj Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Komka Tamás Csoport neve: Theatrum Ad Flexum Színház Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Zemplenszkyné Rujder Éva Csoport neve: Theatrum Ad Flexum Színház Lezsák Sándor: 80 vödör levegı Pálfy Vince Csoport neve: Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely, Felvidék A mi János vitézünk Csizmadia Orsolya Csoport neve: F-Actor Színpad, Gyır Az okos lány Vörös Imelda Csoport neve: Hinga Mővészeti Egyesület, Hajdújárás, Vajdaság Z. Németh István: Hócompoc bohócai Juhászné Székely Hajnalka Csoport neve: SINOSZ Ergo Sum Társulat, Dunakeszi Titokzatos bıröndök Kósa Roland Imre Csoport neve: Magfúzió Színjátszó Csoport, Gyır Egressy Zoltán: 4x100 Jarabik Gabriella Csoport neve: Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely, Felvidék A mi János vitézünk Ifi Vándorok Diákszínpad, Nagykároly, Erdély Vezetı: Kiss Zita Frenyó Anna: Isten a metrón Éjjeli Pávaszem Színjátszó Csoport, Hajdújárás, Vajdaság Vezetı: Bicskei Ibolya és Kovács Elvira Senki sem figyel rám Május 19. Jótékonysági mősor Cél: a Családok Átmeneti Otthona támogatása Mősor: 1. Theatrum ad Flexum táncosa (O. Cser Zita) 2. Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei mősora (Tóth Ágnes, Petıvári Bíbor Anna, Szottfried Boglárka) 3. Piarista Általános Iskola gitáros együttese 4. Piarista Általános Iskola és Gimnázium táncegyüttese 5. Lakatos Tamás és Magyar Csaba 6. Kopf Katalin bemutatja a Családok Átmeneti Otthonát 7. Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei mősora (Farkas Fanni, Kovács Márk) 8. Bérci Csaba humoreszk 9. Világi Zoltán ének 10. Szent Gotthard Plébániatemplom Szt. Krisztina Kórusa 11. Cser Anikó vers 12. Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei mősora (Nemes Nagy Teodóra, Varga Bálint) 13. Fantázia Majorett Csoport Mősorvezetı: Vitéz Vilmos

14 Összegyőlt adomány: Ft Június 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap júniusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Június 15. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesület bemutatása Hírek: Határmenti kerékpártúra Vendég: Dr. Kocsis Sándor elnök Téma: IV. Nemzetközi Vízifesztivál (Voluta Fesztivál) Vendég: Nagy Gábor elnök Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Mősorvezetı: Nagy Sándor Június 20. Szigetközi kerékpártúra A túra útvonala: Mosonmagyaróvár Halászi - Darnózseli Hédervár Ásványráró Mecsér, Rigó tanya és vissza A túra hossza: kb. 50 km Az út jellege: szinte végig aszfaltozott kerékpárút Jelentkezés: A túrára jelentkezni a rajtnál az indulás idıpontjáig lehet. Rajt: 9,00 órakor, Flesch Károly Kulturális Központ (Erkel F. u. 14.) Frissítıállomás: Mecsér, Rigó tanya Ásványráró, Halászcsárda (itt fakultatív alapon megebédelünk) Tervezett visszaérkezés: kb. 15,00 óra Cél: Mosonmagyaróvár, Flesch Károly Kulturális Központ Szervezı: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Szakmai támogató: Mosoni 100 éves Elıre Túrakerékpáros Egyesület Július 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap júliusi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány Augusztus 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap augusztusi számának megjelentetése. Példányszám: 6000 példány Szeptember 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap szeptemberi számának megjelentetése. Példányszám: 6000 példány Szeptember 14. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Városközpontiak Napja Vendég: Muráncsik László elnök Egyesület a Városközpontért Közhasznú szervezet

15 Hírek: XI. Mosonmagyaróvári Civil Nap Téma: Rotaract Klub bemutatkozása Vendég: Tukovics Attila, a Rotary Klub soros elnöke Testner Gergely, Rotaract Klub elnök Nagy Katalin, Rotaract Klub közönségkapcsolat Mősorvezetı: Nagy Sándor Szeptember 30. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2010-ben tizenötödször hirdetett Meseíró pályázatot általános iskola alsó tagozatos tanulók részére. A pályázat azt a célt szolgálta, hogy az íráskészséget fejlessze, a gyermeki alkotókedvet kiteljesítse. Két kategóriában, 1-2 osztályos, 3-4 osztályos korcsoportban lehetett nevezni. A jeligés pályázatra elküldhette pályamővét minden magyarországi és határon túli magyar kisdiák. Egy tanuló a pályázaton két írásmővel is részt vehetett. A június 30-i nevezési határidıre szép számmal érkeztek pályamővek, melyet szakértı zsőri dolgozott fel, s tett javaslatot a sorrendre. Kategóriánként az elsı öt helyezett oklevél és könyvjutalomban részesült. A legjobb történetek olvashatók a kulturális egyesület honlapján osztály Helyezés Tanuló neve, címe Iskola neve, címe 1. Éder Gergı Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Boros Bettina Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Josziv-Szolga Szabina Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Báder Anna Móra Ferenc Általános Iskola 9200 Mosonmagyaróvár, dr. Gyárfás u Hanke Dorina Ujhelyi Imre Általános Iskola 9231 Máriakálnok, İzike u Mosonmagyaróvár, Ujhelyi I. u osztály Helyezés Tanuló neve, címe Iskola neve, címe 1. Novakovics Dóra Bolyai János Általános Iskola 9244 Újrónafı, Nefelejcs u Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér Kilácskó Máté Lébényi Közoktatási Központ 9155 Lébény, Iskola köz 1. Fodor Péter Fekete István Általános Iskola Mosonmagyaróvár, Fertı 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 8. sor Katona Réka 9241 Jánossomorja, Bajcsi- Zsilinszky u. Mike Bianka Körzeti Általános Iskola 9241 Jánossomorja, Iparos u. 11. Lébényi Közoktatási Központ 9155 Lébény, Iskola köz 1. Október 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap októberi számának megjelentetése.

16 Példányszám: 5500 példány Október 5. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: 56-os kaszinó Vendég: Bérci Csaba fıszervezı, Hunyadi Diákmozgalomért Alapítvány Rosta Béla igazgató-helyettes Hírek: 1956-os megemlékezések Mosonmagyaróvárott Téma: Rendhagyó történelem óra a Városi Kollégiumban Vendég: Simon Zsuzsanna igazgató, Városi Kollégium Varga Bálint nevelıtanár Mősorvezetı: Nagy Sándor Október 9. XI. Mosonmagyaróvári Civil Nap Helyszíne: Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár Résztvevık száma: 12 civil szervezet, 100 fı. Segítı szervezetek: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Moson Megye Polgáraiért Alapítvány A Civil Nap céljai: - mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozása, a nonprofit szféra elismertségének növelése - A Mecénás Díj és az Év civil szervezete díj átadása - egészségügyi szőrések - Nemzeti Civil Alapprogram bemutatkozása - a mosonmagyaróvári civil szervezetek együttmőködési lehetıségei A Civil Nap programja: 10,00 óra: Ünnepélyes megnyitó Dr. Nagy István polgármester Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. igazgatója Közremőködik: Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei 10,00 óra: Civil börze Mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozása az aulában kialakított standokon. (fényképekkel, dokumentumokkal) - Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület - Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület - Egyesület a Városközpontért - Mosonmagyaróvári Rászorultakért Alapítvány - Vakok és Gyengénlátók Mosonmagyaróvári Csoportja - Lehetıség Családoknak 2005 Alapítvány - Mosonmagyaróvári Városvédı Egyesület - Újjáéledés Alapítvány - Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre - Hédervári Baráti Kör - Jánossomorjai Kármentı Egyesület. A legjobb stand díját a mecénások javaslata alapján a Jánossomorjai Kármentı Egyesület kapta. A díjat ünnepélyes keretek között a DUO Televízió Civil percek novemberi mősorában adják át.

17 10,05 óra: a évi Mecénás Díj és a Az év civil szervezete díj átadása Átadja: Dr. Nagy István polgármester Nagy Sándor egyesületi elnök 2010-ben az Év Mecénása: UMF Egyesült Habanyaggyártó Bt. A díjat Guntram Thurnher ügyvezetı-igazgató vette át. Mecénási különdíjat kapott: Tono-Invest kft. A díjat Tonomár Tibor ügyvezetı vette át. Winkler Tüzép kft. A díjat Winkler Károly ügyvezetı vette át ben Az év civil szervezete : Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület A díjat Nagy Mihály elnök vette át. Karitatív tevékenységéért oklevél elismerésben részesült: Szilágyi István mosonmagyaróvári lakos 10,15 óra: Kulturális bemutatók - Haller János Általános iskola Fantázia mazsorett csoportja - Okay Dance tánccsoport - Kühne Nyugdíjas Klub tánccsoportja - Flex Dance utánpótláscsoport - Fehér Ló Közösségi Ház Mákvirágok Színpadi Tánccsoportja 10,15 óra: Fogadás a Mecénás Díj díjazottjainak tiszteletére. 10,30 óra: Egészségügyi szőrések Szakmai támogató: Magyar Máltai Szeretetszolgálat mosonmagyaróvári csoportja Zsuzsa Optika (Illés Józsefné) Nyújtott szolgáltatások: Koleszterin mérés, Vérnyomás mérés, Vércukor mérés, mőszeres szemvizsgálat 11,30 óra: Hat éves a Nemzeti Civil Alapprogram Elıadó: Nagy Sándor, az NCA Nyugat-dunántúli kollégiumának elnöke Téma: a Nemzeti Civil Alapprogram idıszerő kérdései és eddigi mőködésének tapasztalatai, a nyugat-dunántúli kollégium mőködése Az elıadást konzultáció követi. Résztvevık köre: mosonmagyaróvári és kistérségi civil szervezetek 12,00 óra: A mosonmagyaróvári civil szervezetek stratégiája Elıadó: Patonai Gábor Cél: A civil stratégia elkészítésének célja A kérdıív bemutatása A civil stratégia elkészítésének idırendje Résztvevık köre: mosonmagyaróvári civil szervezetek Október 12. Kirándulás Ausztriába Uticél: Kismarton (Eszterházy kastély), Fertı-tó, Boldogasszony, Féltorony, Albertkázmérpuszta Résztvevık száma 19 fı Résztvevı szervezetek: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület Margaréta Nyugdíjas Klub Indulás: 8 óra Hazaérkezés: 19 óra Október 25.

18 Fókuszcsoportos megbeszélés Helye: Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület képzıhelye Moderátor: Kóbor Krisztina doktorandusz, Széchenyi István Egyetem, Gyır Szervezı: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Résztvevı szervezetek: Életfa Nagycsaládos Egyesület Rászorultakért Alapítvány Egyesület a Városközpontért Közhasznú Szervezet Lehetıség Családoknak 2005 Alapítvány Magyar Szív Egyesület Mosonmagyaróvári Csoportja Moson Megyei Nık Egyesülete Nık a Városért Egyesület valamint Király Csabáné, a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referense. Október 26. Városi Gyásznap Koszorúzás a Gyásztéren. Résztvevık: Nagy Sándor elnök (Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület) Faddi Horváth Pál alelnök (Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) Kovács Margit elnökségi tag (Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) November 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap novemberi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány November 1. E.ON regisztráció a bónuszkedvezmény igénybevétele érdekében. A Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda szolgáltatása. Akció idıtartama: november Regisztrációt elvégzık: Tóth Zoltánné, Patonai Gábor A regisztrációt igénybevevık száma: 80 fı Kedvezményre jogosultak száma: 58 fı Érdeklıdı: 20 fı November 9. Civil percek televíziós mősor a DUO Városi TV-ben Téma: Az év civil szervezete, Mosoni Polgári Kör Vendég: Nagy Mihály elnök Hírek: Nyugdíjas versmondó verseny (november 16.) Bántalmazott Nık Világnapja Téma: Jánossomorjai Kármentı Egyesület bemutatása Vendég: Glázer Norbert elnök Szilágyi Dániel titkár Mősorvezetı: Nagy Sándor November 16. II. megyei nyugdíjas vers- és prózamondó verseny Helyszín: Fehér Ló Közösségi Ház Jelentkezık száma: 18 fı

19 Résztvevı klubok: Kühne Nyugdíjas Klub (Mosonmagyaróvár) Jászai László nyugdíjas Klub (Ránbatamási) Margaréta Nyugdíjas Klub (Mosonmagyaróvár) Majoroki Nyugdíjas Klub (Mosonmagyaróvár) Nefelejcs Nyugdíjas Klub (Petıháza) Kismegyeri Nyugdíjas Klub (Gyır) Gönyői Nyugdíjas Klub (Gönyő) Balassi Bálint Nyugdíjas Klub (Jánossomorja) İszirózsa Nyugdíjas Klub (Darnózseli) Rozmaring Nyugdíjas Klub (Mosonszentmiklós) Ménfıcsanaki Nyugdíjas Klub (Gyır) Baráti Nyugdíjas Klub (Gyırújbarát) Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete (Lébény) Óvodai Nyugdíjasok Baráti Köre (Gyır) Ciklámen Nyugdíjas Klub (Mosonszentmiklós) Nyugdíjas Klub (Dunaszeg) Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Gyır) Zsőri: Hıgye Attila (Dunaszeg) Hámor Vilmos (Gyır) Nády Mária (Mosonmagyaróvár) Eredmények: minden versenyzı emléklapot és könyvjutalmat kapott. Lencséné Baráti Mária (Mosonmagyaróvár) Fülöp Sándorné (Mosonmagyaróvár) Molnár Mihályné (Rábatamási) Bedı Mária (Mosonmagyaróvár) Takács Istvánné (Mosonmagyaróvár) Ábrahám Ferencné (Petıháza) Kreicz Józsefné (Gyır) Beke István (Gönyő) Wittmann Elekné (Jánossomorja) Gondár Lajosné (Darnózseli) Mikusné Horváth Ilona (Mosonszentmiklós) Hajdúné Csuta Terézia (Gyır) Kovács Mihály (Gyırújbarát) Benkı Margit (Lébény) Takács Istvánné (Gyır) Remete Gézáné (Mosonszentmiklós) Horváth Mihályné (Dunaszeg) Kiss János (Gyır) A résztvevıket köszöntötte Török Katalin, a Gyır-Moson-Sopron megyei közgyőlés tagja és Bári Olga, a Pannon Nyugdíjas Szövetség alelnöke. A rendezvényt támogatta a Gyır-Moson-Sopron megyei közgyőlés és Mosonmagyaróvár Önkormányzata. November 30. Mosonmagyaróvári Civil kerekasztal Helye: Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár A Civil Kerekasztal napirendje: 5. Köszöntı. Az Önkormányzat és a civil szektor kapcsolatai

20 (elıadó: dr. Nagy István polgármester) 6. az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója civil szemmel (elıadó: dr. Iváncsics János alpolgármester) 7. Tájékoztató a Nemzeti Civil Alapprogram aktuális kérdéseirıl (elıadó: Nagy Sándor, az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma elnöke) 8. Mosonmagyaróvári civil stratégia kérdıíves felmérés tapasztalatai (elıadó: Patonai Gábor projektmenedzser, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) 9. Mosonmagyaróvári civil stratégia koncepció (elıadó: Nagy Sándor elnök, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség) 10. Merre tovább Civil Egyeztetı Fórumok (CEF)? (elıadó: dr. Rácz Sándor elnök, Gyır-Moson-Sopron megyei CEF) 11. Tájékoztató a Mosonmagyaróvári kistérségi CEF munkájáról Résztvevık száma: 20 szervezet Levezetı elnök: Nagy Sándor December 1. A Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap decemberi számának megjelentetése. Példányszám: 5500 példány December 2. Civil Fórum Helye: Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár Napirend: 1. Köszöntı (Nagy Sándor, NCA Nyugat-Dunántúli regionális kollégiuma elnöke) 2. Tájékoztató az NCA országos tanácsában végzett munkáról, NCA jövıkép (Szendrıi Péter, az NCA Országos Tanácsának tagja) 3. Az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiumának tevékenysége (Budavölgyi Kálmán az NCA Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiumának tagja) 4. Hogyan tovább civil szektor Zala megyében? (Kummer-Szeder Mária titkár, Zalai Falvakért Egyesület) 5. Kérdések, hozzászólások, vita Moderátor: Kardos Ferenc Résztvevık száma: 18 szervezet December 7. Vers- és prózamondó verseny Helyszín: Fehér Ló Közösségi Ház Résztvevık: általános iskola 5-6. és 7-8. osztályos diákok Résztvevık száma: 48 fı Zsőri: Nády Mária (nívó díjas költı), a zsőri elnöke Mosonmagyaróvár Bérci Csaba (tanár), a zsőri tagja Mosonmagyaróvár Weisz Józsefné (tanár), a zsőri tagja Mosonmagyaróvár Eredmények: Versmondás 5-6. osztály I. Piller Katalin (Ujhelyi Imre Ált. Isk.) II. Baranyai Fanni (Hegyeshalom) III. Stefán Emil (Móra Ferenc Ált. Isk.) Versmondás 7-8. osztály I. Nemes Nagy Teodóra (Bolyai János Ált. Isk.)

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011.

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület ÉVKÖNYVE 2011. ELŐSZÓ A 2011-es év sikeres esztendő volt a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület életében annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a civil szektort

Részletesebben

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány. 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 4. Tel.: 06-30/9-162-681 www.bkma.hu BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY Baráti Kör a Művészetért Alapítvány 92 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u 4 Tel: 6-3/9-162-681 wwwbkmahu BARÁTI KÖR A MŰVÉSZETÉRT" ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 21 év 2 A közhasznúsági jelentés tartalma:

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Mosonmagyaróvár kertjei a kulturális központban. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18.

MOSONVÁRMEGYE. Mosonmagyaróvár kertjei a kulturális központban. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM kertjei a kulturális központban A i Kertbarátok Köre a hagyományokhoz híven az idén szeptember első

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI HETILAP 2011.

Részletesebben

Kényszerpályán az önkormányzatok

Kényszerpályán az önkormányzatok XXII. évf. 2. (177..) szám 2013. február http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Létavértes Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és Kedves Családját

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Múlt Jelen Jövı Szerkesztette LADOS MIHÁLY Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyır-Sopron, 2009 Második, javított kiadás.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület

Tisztelt Képviselő Testület Tisztelt Képviselő Testület A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2005. őszén létrejött érdekvédelmi szervezet. Missziója: a mosonmagyaróvári civil társadalom érdekvédelme, erősítése, Mosonmagyaróvár Önkormányzatával

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia.

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia. WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/216-378

Részletesebben

Örökség Gyermektánc Fesztivál

Örökség Gyermektánc Fesztivál LIX. évfolyam 19. szám 2007. május 18. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb május 25-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Mi történik a házunk táján? Fórum május 21-én, a Radnótiban Mi

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben