A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK"

Átírás

1 VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják. A rendszer léte vagy nem léte, megmaradása vagy kiváltása, megmaradása vagy pótlás nélküli kivonása szorosan összefügg a szervezeti kérdésekkel. Nevezetesen az alkalmazó szervezet, a12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár, a légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem, következésképpen a Légierő és a Honvédség sorsával. A szerző célja, hogy összefoglalja azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek között a rendszer a Honvédség hadrendjében tartható. Ezen feltételeket a feladatrendszerrel, magával a fegyverrendszerrel és környezetével, a rendszert alkalmazó állomány felkészültségével, továbbá az infrastruktúra állapotával kapcsolatos kérdések körére tagolja. ELŐZMÉNYEK Általában véve is érthető, hogy egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit vizsgálják a beszerzés előtt, és az alkalmazás során. A vizsgálat egyre fontosabb a rendszer életciklusának második felében, mivel általában ilyenkor döntenek a fegyverrendszer további sorsáról (kivonás, kiváltás vagy további rendszerben tartás). Természetesen nem véletlen, hogy a téma (a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételei) bekerült a Légierő Parancsnokság Tudományos Munkatervébe [1], mint ahogy az sem véletlen, hogy annak kiemelt fejezetében kapott helyet. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a téma fontossága nem ebből, vagy nem elsősorban ebből fakad. Sokkal inkább abból, hogy a rendszer léte vagy nem léte, megmaradása vagy kiváltása illetve pótlás nélküli kivonása szorosan összefügg a szervezeti kérdésekkel. Nevezetesen az alkalmazó szervezet (a légvédelmi rakétadandár), a légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem, következésképpen a Légierő és a honvédség sorsával. A rendszer (egyébként bármilyen más fegyverrendszer) sorsa a mai körülmények között korábban soha nem tapasztalt mértékben lett az elérhető anyagi erőforrások függvénye. Emellett a Tárca Védelmi Tervezési Rendszer (TVTR) 99

2 HADTUDOMÁNY egyébként senki által meg nem kérdőjelezett bevezetése megkerülhetetlenné tette az ilyen típusú kérdések megválaszolását. A haderőre fordítható erőforrások végessége okán az átszervezési törekvések egyik alapvető célja a haderő méreteinek csökkentése volt (elég csak a vagy évi átszervezésre utalnom). Emellett a katonai vezetők (legyen az a honvédség, a légierő vagy a dandár szintje) feladata minden alkalommal az volt, hogy bizonyítsák: van olyan típusú fenyegetés, amire a haderő (a légierő) csak akkor tud választ adni, ha sok minden más mellett rendelkezik a KUB rendszer által megjelenített képességgel. Legfrissebb példája ennek a légierő parancsnokának elöljáró szervezetéhez intézett jelentése, ami az alábbiakkal zárul: Összegezve: a KUB légvédelmi rakétakomplexum rendszerből történő kivonása kizárja a nemzeti felelősségi körbe tartozó légvédelmi feladatok maradéktalan végrehajtását, és nem teszi többé lehetővé egy létező szövetséges képesség-hiány pótlását. [2] Teljesen érthető, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartása, kiváltása (más fegyverrendszerrel), vagy pótlás nélküli kivonása a hadrendből, élénk polémiát vált ki a fegyvernemen belül. A vitához csatlakozva magától értetődik, hogy a légvédelmi rakétadandár parancsnokaként tanulmányomban a megtartás melletti érvrendszer valamilyen összerendezésére teszek kísérletet. Elemzésemben a rendszerben-tartás általam ismert és fontosnak tartott feltételeit vizsgálom. A HADRENDBEN-TARTÁS FELTÉTELEI A KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételeit három csoportba soroltam. Az első a feladatrendszer, nevezetesen, hogy a rendszer alkalmazható-e a feladatok megoldására szövetségi vagy nemzeti környezetben. A második csoportba sorolom a fegyverrendszerrel kapcsolatos műszaki-technikai problémákat (a fegyverrendszer és környezete). Végül a harmadik csoportba sorolom az állomány felkészültségét. Mindezeken kívül célszerűnek látom a meglévő infrastruktúra a fegyverrendszer hadrendben tartására gyakorolt hatásának vizsgálatát is. A feladatrendszer A földi telepítésű légvédelmi (GBAD 1 ) rakétarendszerek a világ bármely haderejének (légi- vagy szárazföldi erejének) az egyéb alapfegyverzettel és képességekkel (légi vezetés és radar, vadászrepülő) együtt helyettesíthetet- 1 GBAD Ground Based Air Defence (földi telepítésű légvédelem / légvédelmi) 100

3 len elemei a légtérből származó fenyegetések elleni harcban [3]. A magas szintű politikai találkozók (ld. Balatonőszöd, 2004.), konferenciák oltalmazása mára minimálisan elvárt követelménnyé vált. Emellett nem zárható ki terrorista akció sok más mellett atomerőművek (ld. Paks), vagy nagy tömegeket mozgató események (pl. sportrendezvények) ellen sem [4]. Ezek a fenyegetések nem korlátozhatóak polgári légi járművek sajnos már kipróbált ilyen célú felhasználására, hasonló szerepkörben más repülőeszközök (pl. pilóta nélküli eszközök) is számításba jöhetnek. Az ilyen típusú fenyegetések elleni védelem tisztán nemzeti felelősség. Véleményem szerint a Magyar Köztársaság számára az ilyen típusú fenyegetés ellen csak a KUB légvédelmi rakétarendszer alkalmazható, illetve az jelent reális lehetőséget. Az ország környezetében a biztonságpolitikai helyzet összességében nyugodt és stabil, annak ellenére, hogy nem minden környező országra vonatkozik ez egyformán. A környező országokban kialakuló krízishelyzeteket teljes bizonyossággal kizárni nem lehet (legyen elegendő az elmúlt időszak szerbiai vagy ukrajnai belpolitikai feszültségeire utalni). Az ilyen helyzetek főleg Magyarország határkörzetére lehetnek elsősorban hatással [5]. Arra, hogy az ilyen típusú krízis jelent-e légi fenyegetést is, megbízható prognózis nehezen adható. Az ilyen típusú válsághelyzetekre való reagálás elsősorban nemzeti felelősség. Úgy gondolom, hogy megoldása a KUB légvédelmi rakétarendszer képességei nélkül nehezen elképzelhető. Ezt igazolja, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer valamennyi ilyen eddigi feladatban kulcsszerepet játszott. A fegyverrendszer rendkívül rövid reakcióideje, az ellentevékenységre várhatóan rendelkezésre álló idő rövidsége, az időjárástól, nap- és évszaktól független alkalmazhatósága lehetővé teszi a repülőeszközök által kezelhetetlen vagy alig kezelhető helyzetek megoldását is. A Magyar Köztársaság légtere a szövetségi légtér része. A szövetségi légtér sérthetetlenségének záloga a tagállamok által közösen létrehozott, és működtetett Integrált Légvédelmi Rendszer. Ezért nézetem szerint mindezen feladatok megoldása csak ebben a rendszerben lehetséges (még nemzeti felelősségű feladatok esetében is). Mindez megköveteli, hogy a fegyver képességei olyanok legyenek, amelyek ebben az Integrált Légvédelmi Rendszerben való alkalmazását lehetővé teszik. A NATO (vagy EU) műveletekben résztvevő erőknek szintén képesnek kell lenniük a légi fenyegetettséggel való szembenállásra. E célból a szövetségi elveknek megfelelően a feladat jellegétől függően, a rendelkezésre álló fegyverekből többnyire vegyes (összetételű) légvédelmi rakétacsoportosításokat, klasztereket 2 (CLUSTER-eket) hoznak létre [6]. A klaszterben a különböző 2 Definíciószerűen a cluster kifejezés egy meghatározott feladat végrehajtása céljából vegyesen telepített és összehangoltan alkalmazott különböző típusú légvédelmi rakéta- és tüzérfegyverek, valamint az azok működését biztosító más elemek csoportját jelöli. 101

4 HADTUDOMÁNY típusú légvédelmi rakétafegyvereket összehangoltan alkalmazzák azzal a céllal, hogy az védelmet nyújtson a lehetséges légi fenyegetések minél szélesebb spektruma ellen (beleértve az aerodinamikai vagy ballisztikai elven működő repülőtesteket, azok alkalmazásának lehetséges távolsági, magassági és sebességi tartományain belül). A klaszterek alapvető építőeleme többnyire az egyes tagállamok által hadrendben tartott PATRIOT légvédelmi rakétarendszer, ami a hagyományos repülőgépek mellett, a ballisztikus rakéták elleni tevékenyre is képes. A kis magasságú légi támadó eszközök ellen a közeli hatótávolságú rendszereket (NASAMS, STINGER, MISTRAL, IGLA) alkalmazzák. Ugyanakkor a közeli és közepes hatótávolság közötti jelentős hiány (kis hatótávolság) lefedésére (az elavult HAWK rendszerek kivonása után) nem rendelkeznek alkalmas eszközzel. Kénytelenek a PATRIOT-ot használni ebben a tartományban is, ami mind hadműveletileg, mind gazdaságosságát tekintve kedvezőtlen megoldás. Egyetértek Könczöl Ferenccel, aki tanulmányában azt állítja, hogy: a szövetségben szinte a KUB maradt az egyedüli olyan rendszer, ami ezt a hiányt képes lefedni. Nehezen vitatható az, hogy nagy mobilitása növelheti a csoportosítás túlélőképességét, így rendkívül értékes hozzájárulás lehet bármely NATO klaszterhez [7]. Természetesen fel kell tennünk a kérdést, hogy igényli-e a szövetség ezt a képességet. A korábban leírtakból is egyértelműen következik, hogy igen. Még akkor is, ha néhány szakértő esetenként vitatja ezt. Állításom igazának alátámasztására talán a legjobb példa, hogy a Német Légierő (több éve a Magyar Légierő Parancsnokságnál) dolgozó szakértői egyértelmű ajánlásként fogalmazták meg a KUB fegyverrendszer modernizációját, fejlesztését a NATOkompatibilitás elérése céljából. Az ok a HAWK rendszer kivonásával náluk (is) előállt helyzet (képességhiány), a cél a képességhiány pótlása. Ez az oka annak a sok-sok segítségnek, amit a légierő tisztjei, tiszthelyettesei (köztük a fegyvernem katonái is) kaptak a Luftwaffe részéről, a NATO-csatlakozást megelőző időktől kezdve napjainkig. Nem kerülhető meg a kérdés: ajánlja-e a honvédség ezt a képességet a szövetségnek. A jelenlegi helyzet alapján a válasz nem. Az ide vezető folyamat áttekintése egy külön tanulmány tárgya lehetne 3. A feladatrendszer szempontjából rögzített gondolatokat összegezve a KUB rendszer hadrendben tartásának első feltétele megítélésem szerint nyilvánvaló. 3 E tekintetben számomra nem teljesen következetes a honvédséget (Magyarországot) képviselők álláspontja (amit természetesen a számukra itthon adott mandátum szab meg). Miért nem állhat a KUB rendszerre is az, ami a védelmi felülvizsgálat során a szövetségben elégtelenként megjelölt képességekre vonatkozik (nevezetesen, hogy Magyarország ilyen hiányzó képességeket szándékozik fejleszteni és felajánlani). 102

5 A Magyar Honvédség (a Magyar Légierő) feladata a fegyverrendszer nélkül nem oldható meg. Ez annak ellenére is igaz, ha a szövetségi feladatvállalás a jelen helyzetben nincs napirenden. A fegyverrendszer és környezete A légvédelmi rakétafegyverek klaszterben való alkalmazása esetén a kulcskérdés a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében való alkalmazhatóság. A korszerűsítések következtében a KUB légvédelmi rakétarendszer rendelkezik ilyen képességgel. Az elvégzett felújítás és modernizáció [8] eredményeként a rendszer önmagában a kor színvonalán álló eszköz [9]. Az összességében az idegenbarát felismerő berendezések költsége nélkül mintegy 3,4 Mrd Ft [10] értékű felújítás és modernizáció (amelyen kb. kétharmad-egyharmad arányban osztozott a lengyel és a magyar fél) jó befektetés volt, a szándékolt eredményt hozta. Megjegyzem, hogy a modernizáció járulékos további eredménye volt az üzemeltetési költségek csökkenése is. Bár maga a fogalom (üzemeltetési költségek) nehezen definiálható, még kevésbé határozható meg egyértelműen, a honvédség mai gazdálkodási rendjében, de mértékadó forrás szerint az a korábbi éves M Ft-ról kb. 5 M Ft-ra csökkent [11]. A csoportosítás harcának vezetésére a kor színvonalán álló vezetési rendszer szükséges. A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár rendelkezik ilyen, a szövetség szabványainak megfelelő eszközzel (ICC 4 ), mi több, annak nem csak stacioner, hanem telepíthető változatával is. A beszerzés és rendszeresítés szövetségi és hazai források terhére valósult meg, továbbá a rendszeresített eszközt a szövetségi illetve a nemzeti hatóságok is akkreditálták. Az eszköz kifelé szabványos csatlakozást (felületet) biztosít az elöljáró Légi Hadműveleti Központhoz (Légi Irányító Központhoz). A fejlesztés költségei közel 100 M Ft-ot tettek ki. A KUB légvédelmi rakétarendszer (vagy az azokból álló légvédelmi rakétacsoportosítás) NATO Integrált Légvédelmi Rendszerébe történő teljes integrációja a hazai fejlesztésű K 1P tűzirányító rendszer harcrendbe állításával folytatódott, és vált lehetővé. Kifejlesztésének alapvető indoka a KUB légvédelmi rakétarendszer szükséglete volt, mivel a korábban erre a célra alkalmazott KRAB típusú rendszer elavult, illetve illeszthetetlen volt a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében az elöljárói szinthez. Ezzel szemben a K 1P képes az Azonosított Légi Helyzetkép fogadására (bármilyen NATO-szabványos kimenettel rendelkező rendszerből), négy különböző típusú radar ada- 4 Integrated (Interim) Command and Control Integrált (átmeneti) harcvezetési és tűzirányítási képesség 103

6 HADTUDOMÁNY tainak felhasználásával Helyi (Lokális) Légi Helyzetkép előállítására, valamint továbbítására (alapvetően az elöljárói szintnek) a szabványos csatlakozási felület révén. A rendszer végpontjai a tűzalegységeknél találhatóak (egészen pontosan a felderítő és rávezető állomásokban). Ezek az érintőképernyős (tehát 20. század végi technológiát képviselő) eszközök az Azonosított Légi Helyzetkép tűzalegység szintjére juttatása mellett, a NATO jelentési rendszerében alkalmazott (formalizált) parancsok és jelentések továbbítására szolgálnak. Összességében tehát a rendszer szabványos, valós idejű kommunikációt biztosít a tűzalegységek, a csoportosítás vezetési pontja és az elöljáró között. Kitérőként érdemes megjegyezni, hogy ennek a fejlesztésnek köszönhetően kapott a MISTRAL légvédelmi rakétarendszer is olyan tűzirányítási eszközt, ami az első lépést jelentette a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez való illesztési folyamatban 5. A K 1P rendszer (darabonként mintegy 80 M Ft-ba kerülő [12]) eszközeinek rendszeresítése szorosan összefüggött az alkalmazott radarok modernizációjával. Az Arzenál Zrt. által a P 18 (SPOON REST) és az SZT 68U (TIN SHIELD) típusú lokátorokon elvégzett teljes körű felújítás és modernizáció költségei mindösszesen megközelítik az 1,2 Mrd Ft-ot [13]. A digitális jelfeldolgozási képesség (a felújítás más, nem kevésbé fontos elemei mellett) elengedhetetlen feltétele volt a K 1P rendszerhez való illesztésüknek. A vezetési rendszer ICC és tűzalegységek között ma még hiányzó láncszemének fejlesztése (K 2PC kódnéven) jelenleg folyik. Az elöljárók a évi védelmi felülvizsgálat során kidolgozott hadműveleti követelményekből eredő szándéka szerint (a 12. Légvédelmi Rakétadandár évi átszervezése erre épült) az eszközök azon mennyisége, amely a felajánlott alegységek szükségletére szolgál, rendelkezésre fog állni. Az előző fejezetben említett LINK11B szabványos adatátviteli protokoll fejlesztésének ügye szorosan kapcsolódik a harcvezetési és tűzirányítási rendszerekhez. A légi vezetési és tűzirányítási képesség megteremtése érdekében olyan eszközökkel kell rendelkezni, amelyek lehetővé teszik a NATO légi vezetési rendszerébe való kapcsolódást. Ezek az eszközök azok, amelyek a szövetségben elfogadott (LINK11B) szabványú protokollban történő kommunikációs (adatátviteli) képességet biztosítanak. Ezen képesség fejlesztése hazai bázison megtörtént, tesztelése (a már említett német-magyar együttműködés keretében), és a szövetségi hatóságok általi akkreditációja folyamatban van, 5 Az egy külön dolgozat témája lehetne, hogy a MISTRAL ezen az integrációs úton miért van leszakadva a KUB-tól. És itt nemcsak a MISTRAL-nál máig hiányzó (nem megoldott) idegenbarát felismerő képességre gondolok, hanem arra is, hogy a francia-magyar szerződés korlátai miatt az említett eszközök képességei a MISTRAL-nál messze nem használhatók ki olyan mértékben, mint az a KUB esetében már megvalósult. 104

7 befejezéshez közeledik. Ezzel megteremtődik a fegyverrendszer technikai kompatibilitásának utolsó feltétele is. Összegezve a fegyverrendszerről és a környezetéről eddig leírtakat, azt a következtetést lehet levonni, hogy a fegyverrendszerre és környezetére (a csatlakozó rendszerekre) fordított erőforrások (összességében a rendelkezésemre álló adatok alapján a folyamatban lévő LINK11B fejlesztés költségei nélkül a híradás fejlesztésére fordított összegeket is beleértve megközelítik a 7 Mrd Ft-ot) eredményeként a KUB légvédelmi rakéta fegyverrendszer a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében alkalmazható, a kor színvonalán álló fegyverrendszer. A KUB rendszer alkalmazását tekintve vizsgálandó a rakéták üzemideje. Kétségtelen tény, hogy a gyártó fél (a valamikori Szovjetunió) a légvédelmi rakéták üzemidejét általában évben határozta meg, előírva emellett az időszakos hosszabbítási procedúrákat. Eltekintve attól, hogy már akkor is voltak üzleti megfontolások (nevezetesen, hogy a vevő ez idő alatt vagy használja fel készleteit kiképzésre, éleslövészetre, vagy pótolja, cserélje azokat illő fizetség fejében ugyanattól a gyártótól), ebben a műszaki szempontok voltak a meghatározóak. Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy a volt Szovjetunió hadereje ezeket az eszközöket szélsőséges klimatikus viszonyok között üzemeltette (a sarkkörtől a sivatagig), és értelemszerűen a rakétákat is hasonló körülmények között tárolta. A KUB rendszer rakétái Magyarországon sokkal jobb körülmények között (nem szélsőséges viszonyok, fűthető tárolók, tartós tárolási helyzet) töltötték az eddig eltelt üzemidőt 6. E tekintetben a hadműveleti készlet sorsa a meghatározó. A 3M9M3 típusú rakéták 1983-as és 1986-os gyártásúak, ugyanezen elvek mellett üzemidejük 30 év (a technikai dokumentáció szerint). Ha semmi különösebbet nem teszünk, a készlet egy része 2013-ig, nagyobb hányada pedig 2016-ig alkalmazható. A fegyverrendszer bírálóinak érthető álláspontja szerint mivel ilyen rakétát már nem gyártanak a rakétarendszer hadrendben tartásának időhatárát a rakétakészlet rendelkezésre állása határozza meg. Ez esetünkben 2013., 6 A rendszer képességeit bírálók egyik érve, hogy a 3M9ME típusú ( ben gyártott) rakéták üzemideje 2003-ban lejárt. A rakétákat az arra jogosult elöljáró kiképzési készletbe ( csak kiképzési célra, éleslövészetre tervezhető ) sorolta át. Paradoxonnak tűnik, ha egy alapvetően működési (mármint hogy a rakéta működjön és megsemmisítsen) és biztonsági (hogy mindezt a környezetére, beleértve a kezelőállományt, veszélytelen módon tegye) követelményeknek nem megfelelő rakétát éleslövészetre alkalmazhatónak minősítünk, mivel ott ugyanezeket a követelményeket kell kielégítenie egy rakétának. Megjegyzem, hogy 1997 és 2002 között is, majd 2003-ban és 2005-ben is ilyen rakétákkal teljesítette éleslövészeteit a 12. légvédelmi rakétadandár. Az eredmények önmagukért beszélnek. A rakéták éleslövészetre való felkészítése során azokat a harci alkalmazáshoz történő előkészítés menetébe tartozó műszeres bevizsgáláson túl a lövészet előtt az alkalmazók semmiféle egyéb procedúrának nem vetették alá. 105

8 HADTUDOMÁNY de inkább Csupán annyiban vitatkozom velük, hogy ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy be sem szerezhető fiatalabb évjáratú készlet. Legyen elég csak a honvédség által elvégzett piackutatásra utalnom, amely szerint a szovjet utódállamok egyikének készletében található 1986-ban illetve 1989-ben gyártott 3M9M3 típus 7. A fegyverrendszer és környezete ügyében tehát az a következtetés adódik, hogy a rendszer 2013-ig mindenképpen, de sokkal inkább 2016-ig akár a jelenlegi rakétakészletekkel is rendszerben tartható, mert az eszközök műszaki állapota azt nem korlátozza. Természetesen a további rendszerben-tartás sem zárható ki 8. Fontosnak tartom még kihangsúlyozni, hogy a leírt környezet (harcvezetés, tűzirányítás, kommunikáció, és a későbbiekben tárgyalandó humán faktor valamint egyéb infrastruktúra) fejlesztését ez a fegyverrendszer indukálta. A rendszer esetleges kivonása esetén ezek a fejlesztések okafogyottá válnak. Azok lesznek még akkor is, ha eredményeik a többi fegyverrendszer (elsősorban a MISTRAL) számára is hasznosíthatóak, bár tagadhatatlanul sokkal kisebb mértékben. Az alkalmazói állomány és annak felkészültsége A fegyvernem főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és legénységi állományának képzése a honvédség általános képzési rendjében valósul meg. Következésképpen fegyver-specifikus (KUB) képzés nincs, pontosabban az a fegyvernemi képzés általános rendjében kapott helyet. A főtisztek számára (és a KUB rendszerrel kapcsolatos beosztásokban szolgáló főtisztek ilyenek) a magiszteri képzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (elsősorban annak Kossuth Lajos Hadtudományi Karán, de nem kizárva a Bolyai János Katonai Műszaki Kart sem) elérhető, és a leggyakoribb. Emellett a rendszer javítómérnökei a volt Szovjetunió katonai tanintézeteiben vagy a magyarországi (műszaki) egyetemeken szerezték (szerezhetik meg) képesítésüket. A Nemzetvédelmi Egyetemen a képzés fő műhelye a Légierő Műveleti Tanszék. 7 Nem beszélve arról, hogy érdemes lenne megvizsgálni a műszaki lehetőségét annak, hogy a BUK M1 rendszerhez gyártott (alkalmazott) 3M9M4 típusú rakéta alkalmazható-e a magyar SA 6 fegyverrendszereknél. 8 A felülvizsgálatok (ami egy műszaki kérdés, nevezetesen, hogy a halmaz bizonyos elemeinek vizsgálatával következtetünk a teljes halmaz állapotára, és bizonyos prognózist készítünk) remélhetően megtörténnek. Nincs ok kijelenteni, hogy ezek a készlet üzemidejének végét jelentik. Sőt, mi több, a tárolási körülmények és a 3M9ME típus éleslövészeteken való viselkedése alapján remélem, hogy nagyon is gazdaságos eredménnyel járnak (miszerint a rakéták rendszerben tarthatók). 106

9 A tiszti alapképzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karán folyik. A fegyvernemi specializációra (aminek része a KUB fegyverrendszerrel kapcsolatos ismeretek oktatása) a képzés második felében kerül sor. A zászlós- és a tiszthelyettes-képzés a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Iskolán történik (nappali és levelező formában). A mai szabályoknak megfelelően a tiszthelyettes-képzés a várakozási idejét letöltött, és megfelelő értékelést kapott legénységi állományúakból történik. A legénységi állomány felkészítése a honvédség általános kiképzési rendjében történik. Az alapképzés színhelye a Szentendrei Kiképző Központ. Az ottani három hónap alapkiképzés után a szakkiképzés minden további feladata és kötelezettsége értelemszerűen a fegyverrendszert alkalmazó szervezetet terheli. Általában véve a tiszti és tiszthelyettesi valamint a legénységi állomány felkészítését a képzési rendszer mellett a különböző szaktanfolyamok (hazai és külföldi szervezeteknél, szövetségi illetve más rendszerben), az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó tanfolyamok, a polgári szférában megvásárolt képzési lehetőségek (nyelvképzés, OKJ 9 -s képesítést adó tanfolyamok, középiskolai képzés) jelentik. A képzés, felkészítés és kiképzés rendszere, folyamata mindig a csapattal zárul. A képzési, kiképzési rendszer megannyi problémája ellenére is működőképes, hiszen az egyéb (elsősorban személyzeti) alrendszerekkel együtt biztosítja azt a képzett állományt, aki a rendszer alkalmazásához szükséges. A KUB légvédelmi rakétarendszert alkalmazó állomány a légvédelmi rakétadandárnál rendelkezésre áll (a szervezeti elemek feltöltöttsége 90 % feletti), kiképzett, éleslövészeti tapasztalatokkal rendelkezik. Szövetségi környezetben való alkalmazhatóságának bizonyítékai a szövetségi elvek szerint végzett Műveleti Készenlét Ellenőrzések (ORE 10 ) továbbá Képesség Felmérések (Ellenőrzések 11 ) eredményei. Az egyéb infrastruktúra A KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételei közül célszerű arról az infrastruktúráról is szólni, amelyben a 12. Légvédelmi Rakétadandár (mint fegyverrendszert működtető szervezet) feladataira készül. A dandár helyőrsége egy megyei jogú város (Győr), ami a évi védelmi felülvizsgálat során alapelvnek tekintett erőkoncentráció (a fegyvernem összes képességének egy szervezetbe integrálása) céljából az összes lehetséges szempont elemzése után került kiválasztásra. A helyőrség egy jelentős gazdasági erővel rendelkező illetve fejlődő nagyvárost jelent, ami minden feltételt biztosít 9 Országos Képesítési Jegyzék 10 Operational Readiness Evaluation 11 Capability Assessment (Evaluation) 107

10 HADTUDOMÁNY az állomány és családjaik szükségleteihez. Egyetemmel, fejlett felső-, középés alsófokú oktatási intézményhálózattal, minden egyéb (különösen a kulturális területen) szükséges infrastruktúrával rendelkezik. A családtagok illetve az állományból kiválók elhelyezkedési lehetőségei (munkahely) az országos átlagnál, de még a megyei jogú városok átlagánál is jobbak. A helyőrségi honvédségi rendelkezésű az elmúlt években beszerzett közel 0,5 Mrd Ft értékű ingatlannal bővült lakásállomány, szállóférőhely kapacitás, a rendelkezésre álló lakás- és albérletkínálat (és árszínvonal) biztosítja az állomány számára a kor színvonalán álló (és az utasításokban előírt) lakhatási feltételeket. Maga a laktanya 1976-ban épült (ennél fogva a honvédség legújabb laktanyája). A laktanyához csatlakozik egy gyakorlótér (felújított gyalogsági lőtérrel, vezetési pályákkal, robbantási gyakorló pályával, és ami a legfontosabb, a KUB számára alkalmas légvédelmi gyakorlóterekkel). A központi forrásból finanszírozott laktanya rekonstrukciós program ( ) mintegy 2,7 Mrd Ft értéket jelentett. Csak felsorolásszerűen ez a program a konyha-étkezde, a három legénységi épület, a három Honvédszálló, az egyesített javítóműhely, az üzemanyagtöltő állomás és a tantermi épület rekonstrukcióját jelentette (értelemszerűen a műhely- és konyhatechnológia, a szimulátorok és gyakoroltató berendezések beépítésével és a bútorzat teljes cseréjével). Továbbá stacioner és mobil harcvezetési rendszer, digitális kapcsolóközpont illetve strukturált hálózat, valamint mikrohullámú végpont létesült. Mindezt a laktanyai infrastruktúrát több különböző rendeltetésű de egységes rendszerbe integrált riasztórendszer egészíti ki. Emellett nincs a laktanyának olyan épülete, aminek állagán a dandár ne javított volna (vagy teljes körű felújítással vagy karbantartással). Ez utóbbi munkák elvégzését az évente rendelkezésre álló vezetői keret, továbbá az elöljárók segítségével megszerezhető források (öt év alatt közel 300 M Ft) tették lehetővé. A gyakorlóterek rendezése után rendelkezésre áll egy laktanyán kívüli (egy légvédelmi rakétacsoportosítás gyakoroltatásához elégséges méretű) gyakorlótér. Van egy laktanyához közvetlenül csatlakozó kisebb gyakorlótér, ami kiválóan alkalmas objektumoltalmazási feladatok gyakorlására. Végezetül a laktanyán belüli gyakorlótér a kiképzési szükségletek kielégítésén túl az eszközök technikai kiszolgálási feladatait is lehetővé és (kiépített hálózati áramellátási lehetőségeivel) gazdaságossá teszi. Mindezek eredményeként ez a bázis a kor színvonalán álló feltételeket biztosít a dandár állományának szolgálatához. 108

11 KÖVETKEZTETÉSEK A tanulmány megírásakor azt a célt tűztem ki, hogy az írásmű jól szolgálja annak igazolását, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer még sokáig szolgálhatja az ország légterének védelmét. Ezt bizonyítja, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának minden feltétele (a feladatrendszer, maga a fegyverrendszer és a csatlakozó C2 12 elemek, a felkészített alkalmazói állomány és a szükséges infrastruktúra okán) biztosított, sőt a Magyar Honvédség (a Magyar Légierő) jelenlegi feladatrendszere megoldhatatlan a fegyverrendszer hadrendben tartása nélkül. Emellett a rendszer jelen állapotában megfelel a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében alkalmazható fegyverrendszerekkel szemben támasztott követelményeknek, következésképpen az ebben a rendszerben való alkalmazhatósága is fontos érv a hadrendben való megtartása mellett. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. A Légierő Parancsnokság Tudományos Munkaterve (Nyt. szám: 166/6/2006./LEP) 2. SÁGI János: Jelentés a KUB (SA 6) légvédelmi rakétakomplexum rendszerben tartásáról. (Ügyintéző: Hajdu László) Veszprém (Nyt. szám: 387/27/2006./LEP) p SÁGI, ref. 2. p SÁGI, ref. 2. p SÁGI, ref. 2. p RUTTAI László, KRAJNC Zoltán, KOÓS Gábor, BUNKÓCZI Sándor, PAPP Tamás: A földi telepítésű légvédelem p. 57. In. A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai (Egyetemi jegyzet) ZMNE, Budapest KÖNCZÖL Ferenc: A KUB-PATRIOT légvédelmi rakéta együttműködés racionalitása nemzeti és nemzetközi környezetben. (Tanulmány) Győr VARGA László: Modernizáció és éleslövészet. Katonai Logisztika 2002/4. szám 9. JUHÁSZ István: Jelentés a Magyar Honvédség légvédelmi és tüzér csapatai feladatainak végrehajtásához rendelkezésre álló erőforrások változásairól, valamint a légvédelmi eszközök technikai állapotáról és a fejlesztési elképzelésekről. Budapest (Nyt. szám: 68/57/2005./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI István: A légvédelmi rakéta fegyvernem helyzete. Budapest (Nyt. szám: 142/54/2004./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI István: A légvédelmi rakétafegyvernemnél alkalmazott fegyverzettechnikai eszközök típusai és azok állapota. Budapest (Nyt. szám: 105/555/2006./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI, ref. 11. p KAPCSÁNDI, ref. 11. p Command and Control harcvezetés és tűzirányítás (képessége) 109

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Sári Gábor sgkatona@gmail.com A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Absztrakt Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK URBÁN LAJOS AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN Azáltal, hogy békeidőben Magyarország áttért az önkéntes haderőre, számos kihívással, de ugyanakkor

Részletesebben

ABV-védelmi beosztások ellátására felkészítõ tanfolyamok teljes vertikumának kidolgozása

ABV-védelmi beosztások ellátására felkészítõ tanfolyamok teljes vertikumának kidolgozása ABV-védelmi beosztások ellátására felkészítõ tanfolyamok teljes vertikumának kidolgozása DR. KISS SÁNDOR mk. alezredes PROF. DR. SIMON ÁKOS nyá. mk. ezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK CÉLKÖVETÉSI KIKÉPZÉSÉNEK ÚJABB LEHETŐSÉGEI

A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK CÉLKÖVETÉSI KIKÉPZÉSÉNEK ÚJABB LEHETŐSÉGEI REPÜLŐ MŰSZAKI BOZSÓKI ATTILA A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK CÉLKÖVETÉSI KIKÉPZÉSÉNEK ÚJABB LEHETŐSÉGEI NEW OPPORTUNITIES BY TARGET TRACKING TRAINING FOR HUNGARIAN AIR DEFENCE MISSILE UNITS Az elmúlt évtizedekben

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A katonai logisztika idõszerû kérdései

A katonai logisztika idõszerû kérdései Bányász Péter Orbók Ákos A katonai logisztika idõszerû kérdései Logisztikusok Napja rendezvénysorozat nyitórendezvényeként került megszervezésre A katonai logisztika idõszerû kérdései elnevezésû tudományos-szakmai

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ ACEC (AIR COMMAND AND CONTROLL

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA

A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK KEKSZ ERNŐ A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA INSPECTION THE LIMITED CAPABILITY OF MULTI-CHANNELS ANTI

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ

18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. SZABÓ ZSOLT 1 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A LÉGIERŐ 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Mint

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2003. évben végzett tevékenységről

BESZÁMOLÓ a 2003. évben végzett tevékenységről MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÜZÉR SZAKOSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2003. évben végzett tevékenységről 2003 1 BESZÁMOLÓ a 2003. évben végzett tevékenységről I. A Tüzér szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzatában,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

A KONFERENCIA VITAANYAGA

A KONFERENCIA VITAANYAGA HAJZER MIKLÓS alezredes 1 A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT HELYE, SZEREPE A SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid tájékoztatót tarthatok a NATO tüzér munkacsoport tevékenységéről.

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS A FOGYASZTÓI LOGISZTIKAI RENDSZER HOSSZÚ TÁVÚ (2012.-2021.) KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL

ÁTTEKINTÉS A FOGYASZTÓI LOGISZTIKAI RENDSZER HOSSZÚ TÁVÚ (2012.-2021.) KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Sári Gábor sgkatona@gmail.com ÁTTEKINTÉS A FOGYASZTÓI LOGISZTIKAI RENDSZER HOSSZÚ TÁVÚ (2012.-2021.) KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Absztrakt A Honvédelmi Miniszter az országvédelmi feladatok ellátását

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pogácsás Imre okl. mk. ezredes

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pogácsás Imre okl. mk. ezredes NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Pogácsás Imre okl. mk. ezredes A REPÜLŐESZKÖZÖK MÉRNÖKMŰSZAKI BIZTOSÍTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI ÉS HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATA A

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI Boczák Attila ezredes HVK Logisztikai Csoportfőnökség Logisztikai Támogató Osztály osztályvezető 2014.08.13. 1 Az előadás

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Békési Bertold Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Neme Férfi Születési dátum 1969. május 16. Állampolgárság

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.

KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert. KÖZALAPÍTVÁNYI IRODA Tel: (06-1) 261-77-04, Fax: (06-1) 262-10-21 Web: www.hajlektalanokert.hu E-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Dr. Felkai

Részletesebben

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS)

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. FURJÁN ATTILA alezredes HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) A korszerű hadseregek működéséhez elengedhetetlenül szükséges

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI

Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Miért jó nekünk kutatóknak a felhő? Kacsuk Péter MTA SZTAKI Szolgáltatások halmaza: o Erőforrások, alkalmazások, eszközök o Nagy méretű, heterogén, gazdaságos, mobil, zöld El van takarva, hogy o Hol van

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar

Vagyontárgyforgalom. Biztonsági. Optimalizálása. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Vagyontárgyforgalom Biztonsági Követelményeket Teljesítő Online Optimalizálása Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007 Tartalom Elméleti háttér K+F projekt Keretrendszer Többszintű optimalizálás és

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI A 2006. ÉVI NATO GYAKORLAT ALAPJÁN

A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI A 2006. ÉVI NATO GYAKORLAT ALAPJÁN KATONAI GÉPÉSZET BOZSÓKI ATTILA A LÉGVÉDELMI RAKÉTACSAPATOK ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI A 2006. ÉVI NATO GYAKORLAT ALAPJÁN NATO INTEGRATED EXTENDED AIR DEFENCE SYSTEM ELECTRONIC

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA Oláh János 1 Bevezetés A honvédelmi tárca jelentős változásokon

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

zturbinák kompresszorának akusztikus

zturbinák kompresszorának akusztikus Mikro-gázturbin zturbinák kompresszorának akusztikus pompázs detektálása Koncz Miklós s Tamás, PhD ROBOTWARFARE 9 1 Gazdaságos egyensúlyozó gép tervezése pilóta nélküli repülőgépek gázturbinájához Koncz

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján

Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján Új hatalmi rendet, politikai és gazdasági átrendeződést eredményezett a világban a bipoláris szembenállás

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0424 2004. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA. 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja képzési rendszeréről A büntetés-végrehajtási

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

Honvédségi Szemle 143. ÉVFOLYAM 2015/5. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA

Honvédségi Szemle 143. ÉVFOLYAM 2015/5. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Honvédségi Szemle 143. ÉVFOLYAM 2015/5. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Kiadja a Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Dr. Orosz Zoltán altábornagy Szerkesztőbizottság Elnök (főszerkesztő): Dr.

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI Ebben az évben ünnepeljük a hajtóműves repülés 100. évfordulóját. A Wright fivérek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre

Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett kérdésekre A Levegő Munkacsoportnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz intézett kérdéseire az Autóbusz Rekonstrukciós Programiroda az alábbi válaszokat adta. Válaszok a Levegő Munkacsoport által feltett

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben