A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK"

Átírás

1 VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják. A rendszer léte vagy nem léte, megmaradása vagy kiváltása, megmaradása vagy pótlás nélküli kivonása szorosan összefügg a szervezeti kérdésekkel. Nevezetesen az alkalmazó szervezet, a12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár, a légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem, következésképpen a Légierő és a Honvédség sorsával. A szerző célja, hogy összefoglalja azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek között a rendszer a Honvédség hadrendjében tartható. Ezen feltételeket a feladatrendszerrel, magával a fegyverrendszerrel és környezetével, a rendszert alkalmazó állomány felkészültségével, továbbá az infrastruktúra állapotával kapcsolatos kérdések körére tagolja. ELŐZMÉNYEK Általában véve is érthető, hogy egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit vizsgálják a beszerzés előtt, és az alkalmazás során. A vizsgálat egyre fontosabb a rendszer életciklusának második felében, mivel általában ilyenkor döntenek a fegyverrendszer további sorsáról (kivonás, kiváltás vagy további rendszerben tartás). Természetesen nem véletlen, hogy a téma (a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételei) bekerült a Légierő Parancsnokság Tudományos Munkatervébe [1], mint ahogy az sem véletlen, hogy annak kiemelt fejezetében kapott helyet. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a téma fontossága nem ebből, vagy nem elsősorban ebből fakad. Sokkal inkább abból, hogy a rendszer léte vagy nem léte, megmaradása vagy kiváltása illetve pótlás nélküli kivonása szorosan összefügg a szervezeti kérdésekkel. Nevezetesen az alkalmazó szervezet (a légvédelmi rakétadandár), a légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem, következésképpen a Légierő és a honvédség sorsával. A rendszer (egyébként bármilyen más fegyverrendszer) sorsa a mai körülmények között korábban soha nem tapasztalt mértékben lett az elérhető anyagi erőforrások függvénye. Emellett a Tárca Védelmi Tervezési Rendszer (TVTR) 99

2 HADTUDOMÁNY egyébként senki által meg nem kérdőjelezett bevezetése megkerülhetetlenné tette az ilyen típusú kérdések megválaszolását. A haderőre fordítható erőforrások végessége okán az átszervezési törekvések egyik alapvető célja a haderő méreteinek csökkentése volt (elég csak a vagy évi átszervezésre utalnom). Emellett a katonai vezetők (legyen az a honvédség, a légierő vagy a dandár szintje) feladata minden alkalommal az volt, hogy bizonyítsák: van olyan típusú fenyegetés, amire a haderő (a légierő) csak akkor tud választ adni, ha sok minden más mellett rendelkezik a KUB rendszer által megjelenített képességgel. Legfrissebb példája ennek a légierő parancsnokának elöljáró szervezetéhez intézett jelentése, ami az alábbiakkal zárul: Összegezve: a KUB légvédelmi rakétakomplexum rendszerből történő kivonása kizárja a nemzeti felelősségi körbe tartozó légvédelmi feladatok maradéktalan végrehajtását, és nem teszi többé lehetővé egy létező szövetséges képesség-hiány pótlását. [2] Teljesen érthető, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartása, kiváltása (más fegyverrendszerrel), vagy pótlás nélküli kivonása a hadrendből, élénk polémiát vált ki a fegyvernemen belül. A vitához csatlakozva magától értetődik, hogy a légvédelmi rakétadandár parancsnokaként tanulmányomban a megtartás melletti érvrendszer valamilyen összerendezésére teszek kísérletet. Elemzésemben a rendszerben-tartás általam ismert és fontosnak tartott feltételeit vizsgálom. A HADRENDBEN-TARTÁS FELTÉTELEI A KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételeit három csoportba soroltam. Az első a feladatrendszer, nevezetesen, hogy a rendszer alkalmazható-e a feladatok megoldására szövetségi vagy nemzeti környezetben. A második csoportba sorolom a fegyverrendszerrel kapcsolatos műszaki-technikai problémákat (a fegyverrendszer és környezete). Végül a harmadik csoportba sorolom az állomány felkészültségét. Mindezeken kívül célszerűnek látom a meglévő infrastruktúra a fegyverrendszer hadrendben tartására gyakorolt hatásának vizsgálatát is. A feladatrendszer A földi telepítésű légvédelmi (GBAD 1 ) rakétarendszerek a világ bármely haderejének (légi- vagy szárazföldi erejének) az egyéb alapfegyverzettel és képességekkel (légi vezetés és radar, vadászrepülő) együtt helyettesíthetet- 1 GBAD Ground Based Air Defence (földi telepítésű légvédelem / légvédelmi) 100

3 len elemei a légtérből származó fenyegetések elleni harcban [3]. A magas szintű politikai találkozók (ld. Balatonőszöd, 2004.), konferenciák oltalmazása mára minimálisan elvárt követelménnyé vált. Emellett nem zárható ki terrorista akció sok más mellett atomerőművek (ld. Paks), vagy nagy tömegeket mozgató események (pl. sportrendezvények) ellen sem [4]. Ezek a fenyegetések nem korlátozhatóak polgári légi járművek sajnos már kipróbált ilyen célú felhasználására, hasonló szerepkörben más repülőeszközök (pl. pilóta nélküli eszközök) is számításba jöhetnek. Az ilyen típusú fenyegetések elleni védelem tisztán nemzeti felelősség. Véleményem szerint a Magyar Köztársaság számára az ilyen típusú fenyegetés ellen csak a KUB légvédelmi rakétarendszer alkalmazható, illetve az jelent reális lehetőséget. Az ország környezetében a biztonságpolitikai helyzet összességében nyugodt és stabil, annak ellenére, hogy nem minden környező országra vonatkozik ez egyformán. A környező országokban kialakuló krízishelyzeteket teljes bizonyossággal kizárni nem lehet (legyen elegendő az elmúlt időszak szerbiai vagy ukrajnai belpolitikai feszültségeire utalni). Az ilyen helyzetek főleg Magyarország határkörzetére lehetnek elsősorban hatással [5]. Arra, hogy az ilyen típusú krízis jelent-e légi fenyegetést is, megbízható prognózis nehezen adható. Az ilyen típusú válsághelyzetekre való reagálás elsősorban nemzeti felelősség. Úgy gondolom, hogy megoldása a KUB légvédelmi rakétarendszer képességei nélkül nehezen elképzelhető. Ezt igazolja, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer valamennyi ilyen eddigi feladatban kulcsszerepet játszott. A fegyverrendszer rendkívül rövid reakcióideje, az ellentevékenységre várhatóan rendelkezésre álló idő rövidsége, az időjárástól, nap- és évszaktól független alkalmazhatósága lehetővé teszi a repülőeszközök által kezelhetetlen vagy alig kezelhető helyzetek megoldását is. A Magyar Köztársaság légtere a szövetségi légtér része. A szövetségi légtér sérthetetlenségének záloga a tagállamok által közösen létrehozott, és működtetett Integrált Légvédelmi Rendszer. Ezért nézetem szerint mindezen feladatok megoldása csak ebben a rendszerben lehetséges (még nemzeti felelősségű feladatok esetében is). Mindez megköveteli, hogy a fegyver képességei olyanok legyenek, amelyek ebben az Integrált Légvédelmi Rendszerben való alkalmazását lehetővé teszik. A NATO (vagy EU) műveletekben résztvevő erőknek szintén képesnek kell lenniük a légi fenyegetettséggel való szembenállásra. E célból a szövetségi elveknek megfelelően a feladat jellegétől függően, a rendelkezésre álló fegyverekből többnyire vegyes (összetételű) légvédelmi rakétacsoportosításokat, klasztereket 2 (CLUSTER-eket) hoznak létre [6]. A klaszterben a különböző 2 Definíciószerűen a cluster kifejezés egy meghatározott feladat végrehajtása céljából vegyesen telepített és összehangoltan alkalmazott különböző típusú légvédelmi rakéta- és tüzérfegyverek, valamint az azok működését biztosító más elemek csoportját jelöli. 101

4 HADTUDOMÁNY típusú légvédelmi rakétafegyvereket összehangoltan alkalmazzák azzal a céllal, hogy az védelmet nyújtson a lehetséges légi fenyegetések minél szélesebb spektruma ellen (beleértve az aerodinamikai vagy ballisztikai elven működő repülőtesteket, azok alkalmazásának lehetséges távolsági, magassági és sebességi tartományain belül). A klaszterek alapvető építőeleme többnyire az egyes tagállamok által hadrendben tartott PATRIOT légvédelmi rakétarendszer, ami a hagyományos repülőgépek mellett, a ballisztikus rakéták elleni tevékenyre is képes. A kis magasságú légi támadó eszközök ellen a közeli hatótávolságú rendszereket (NASAMS, STINGER, MISTRAL, IGLA) alkalmazzák. Ugyanakkor a közeli és közepes hatótávolság közötti jelentős hiány (kis hatótávolság) lefedésére (az elavult HAWK rendszerek kivonása után) nem rendelkeznek alkalmas eszközzel. Kénytelenek a PATRIOT-ot használni ebben a tartományban is, ami mind hadműveletileg, mind gazdaságosságát tekintve kedvezőtlen megoldás. Egyetértek Könczöl Ferenccel, aki tanulmányában azt állítja, hogy: a szövetségben szinte a KUB maradt az egyedüli olyan rendszer, ami ezt a hiányt képes lefedni. Nehezen vitatható az, hogy nagy mobilitása növelheti a csoportosítás túlélőképességét, így rendkívül értékes hozzájárulás lehet bármely NATO klaszterhez [7]. Természetesen fel kell tennünk a kérdést, hogy igényli-e a szövetség ezt a képességet. A korábban leírtakból is egyértelműen következik, hogy igen. Még akkor is, ha néhány szakértő esetenként vitatja ezt. Állításom igazának alátámasztására talán a legjobb példa, hogy a Német Légierő (több éve a Magyar Légierő Parancsnokságnál) dolgozó szakértői egyértelmű ajánlásként fogalmazták meg a KUB fegyverrendszer modernizációját, fejlesztését a NATOkompatibilitás elérése céljából. Az ok a HAWK rendszer kivonásával náluk (is) előállt helyzet (képességhiány), a cél a képességhiány pótlása. Ez az oka annak a sok-sok segítségnek, amit a légierő tisztjei, tiszthelyettesei (köztük a fegyvernem katonái is) kaptak a Luftwaffe részéről, a NATO-csatlakozást megelőző időktől kezdve napjainkig. Nem kerülhető meg a kérdés: ajánlja-e a honvédség ezt a képességet a szövetségnek. A jelenlegi helyzet alapján a válasz nem. Az ide vezető folyamat áttekintése egy külön tanulmány tárgya lehetne 3. A feladatrendszer szempontjából rögzített gondolatokat összegezve a KUB rendszer hadrendben tartásának első feltétele megítélésem szerint nyilvánvaló. 3 E tekintetben számomra nem teljesen következetes a honvédséget (Magyarországot) képviselők álláspontja (amit természetesen a számukra itthon adott mandátum szab meg). Miért nem állhat a KUB rendszerre is az, ami a védelmi felülvizsgálat során a szövetségben elégtelenként megjelölt képességekre vonatkozik (nevezetesen, hogy Magyarország ilyen hiányzó képességeket szándékozik fejleszteni és felajánlani). 102

5 A Magyar Honvédség (a Magyar Légierő) feladata a fegyverrendszer nélkül nem oldható meg. Ez annak ellenére is igaz, ha a szövetségi feladatvállalás a jelen helyzetben nincs napirenden. A fegyverrendszer és környezete A légvédelmi rakétafegyverek klaszterben való alkalmazása esetén a kulcskérdés a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében való alkalmazhatóság. A korszerűsítések következtében a KUB légvédelmi rakétarendszer rendelkezik ilyen képességgel. Az elvégzett felújítás és modernizáció [8] eredményeként a rendszer önmagában a kor színvonalán álló eszköz [9]. Az összességében az idegenbarát felismerő berendezések költsége nélkül mintegy 3,4 Mrd Ft [10] értékű felújítás és modernizáció (amelyen kb. kétharmad-egyharmad arányban osztozott a lengyel és a magyar fél) jó befektetés volt, a szándékolt eredményt hozta. Megjegyzem, hogy a modernizáció járulékos további eredménye volt az üzemeltetési költségek csökkenése is. Bár maga a fogalom (üzemeltetési költségek) nehezen definiálható, még kevésbé határozható meg egyértelműen, a honvédség mai gazdálkodási rendjében, de mértékadó forrás szerint az a korábbi éves M Ft-ról kb. 5 M Ft-ra csökkent [11]. A csoportosítás harcának vezetésére a kor színvonalán álló vezetési rendszer szükséges. A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár rendelkezik ilyen, a szövetség szabványainak megfelelő eszközzel (ICC 4 ), mi több, annak nem csak stacioner, hanem telepíthető változatával is. A beszerzés és rendszeresítés szövetségi és hazai források terhére valósult meg, továbbá a rendszeresített eszközt a szövetségi illetve a nemzeti hatóságok is akkreditálták. Az eszköz kifelé szabványos csatlakozást (felületet) biztosít az elöljáró Légi Hadműveleti Központhoz (Légi Irányító Központhoz). A fejlesztés költségei közel 100 M Ft-ot tettek ki. A KUB légvédelmi rakétarendszer (vagy az azokból álló légvédelmi rakétacsoportosítás) NATO Integrált Légvédelmi Rendszerébe történő teljes integrációja a hazai fejlesztésű K 1P tűzirányító rendszer harcrendbe állításával folytatódott, és vált lehetővé. Kifejlesztésének alapvető indoka a KUB légvédelmi rakétarendszer szükséglete volt, mivel a korábban erre a célra alkalmazott KRAB típusú rendszer elavult, illetve illeszthetetlen volt a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében az elöljárói szinthez. Ezzel szemben a K 1P képes az Azonosított Légi Helyzetkép fogadására (bármilyen NATO-szabványos kimenettel rendelkező rendszerből), négy különböző típusú radar ada- 4 Integrated (Interim) Command and Control Integrált (átmeneti) harcvezetési és tűzirányítási képesség 103

6 HADTUDOMÁNY tainak felhasználásával Helyi (Lokális) Légi Helyzetkép előállítására, valamint továbbítására (alapvetően az elöljárói szintnek) a szabványos csatlakozási felület révén. A rendszer végpontjai a tűzalegységeknél találhatóak (egészen pontosan a felderítő és rávezető állomásokban). Ezek az érintőképernyős (tehát 20. század végi technológiát képviselő) eszközök az Azonosított Légi Helyzetkép tűzalegység szintjére juttatása mellett, a NATO jelentési rendszerében alkalmazott (formalizált) parancsok és jelentések továbbítására szolgálnak. Összességében tehát a rendszer szabványos, valós idejű kommunikációt biztosít a tűzalegységek, a csoportosítás vezetési pontja és az elöljáró között. Kitérőként érdemes megjegyezni, hogy ennek a fejlesztésnek köszönhetően kapott a MISTRAL légvédelmi rakétarendszer is olyan tűzirányítási eszközt, ami az első lépést jelentette a NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez való illesztési folyamatban 5. A K 1P rendszer (darabonként mintegy 80 M Ft-ba kerülő [12]) eszközeinek rendszeresítése szorosan összefüggött az alkalmazott radarok modernizációjával. Az Arzenál Zrt. által a P 18 (SPOON REST) és az SZT 68U (TIN SHIELD) típusú lokátorokon elvégzett teljes körű felújítás és modernizáció költségei mindösszesen megközelítik az 1,2 Mrd Ft-ot [13]. A digitális jelfeldolgozási képesség (a felújítás más, nem kevésbé fontos elemei mellett) elengedhetetlen feltétele volt a K 1P rendszerhez való illesztésüknek. A vezetési rendszer ICC és tűzalegységek között ma még hiányzó láncszemének fejlesztése (K 2PC kódnéven) jelenleg folyik. Az elöljárók a évi védelmi felülvizsgálat során kidolgozott hadműveleti követelményekből eredő szándéka szerint (a 12. Légvédelmi Rakétadandár évi átszervezése erre épült) az eszközök azon mennyisége, amely a felajánlott alegységek szükségletére szolgál, rendelkezésre fog állni. Az előző fejezetben említett LINK11B szabványos adatátviteli protokoll fejlesztésének ügye szorosan kapcsolódik a harcvezetési és tűzirányítási rendszerekhez. A légi vezetési és tűzirányítási képesség megteremtése érdekében olyan eszközökkel kell rendelkezni, amelyek lehetővé teszik a NATO légi vezetési rendszerébe való kapcsolódást. Ezek az eszközök azok, amelyek a szövetségben elfogadott (LINK11B) szabványú protokollban történő kommunikációs (adatátviteli) képességet biztosítanak. Ezen képesség fejlesztése hazai bázison megtörtént, tesztelése (a már említett német-magyar együttműködés keretében), és a szövetségi hatóságok általi akkreditációja folyamatban van, 5 Az egy külön dolgozat témája lehetne, hogy a MISTRAL ezen az integrációs úton miért van leszakadva a KUB-tól. És itt nemcsak a MISTRAL-nál máig hiányzó (nem megoldott) idegenbarát felismerő képességre gondolok, hanem arra is, hogy a francia-magyar szerződés korlátai miatt az említett eszközök képességei a MISTRAL-nál messze nem használhatók ki olyan mértékben, mint az a KUB esetében már megvalósult. 104

7 befejezéshez közeledik. Ezzel megteremtődik a fegyverrendszer technikai kompatibilitásának utolsó feltétele is. Összegezve a fegyverrendszerről és a környezetéről eddig leírtakat, azt a következtetést lehet levonni, hogy a fegyverrendszerre és környezetére (a csatlakozó rendszerekre) fordított erőforrások (összességében a rendelkezésemre álló adatok alapján a folyamatban lévő LINK11B fejlesztés költségei nélkül a híradás fejlesztésére fordított összegeket is beleértve megközelítik a 7 Mrd Ft-ot) eredményeként a KUB légvédelmi rakéta fegyverrendszer a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében alkalmazható, a kor színvonalán álló fegyverrendszer. A KUB rendszer alkalmazását tekintve vizsgálandó a rakéták üzemideje. Kétségtelen tény, hogy a gyártó fél (a valamikori Szovjetunió) a légvédelmi rakéták üzemidejét általában évben határozta meg, előírva emellett az időszakos hosszabbítási procedúrákat. Eltekintve attól, hogy már akkor is voltak üzleti megfontolások (nevezetesen, hogy a vevő ez idő alatt vagy használja fel készleteit kiképzésre, éleslövészetre, vagy pótolja, cserélje azokat illő fizetség fejében ugyanattól a gyártótól), ebben a műszaki szempontok voltak a meghatározóak. Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy a volt Szovjetunió hadereje ezeket az eszközöket szélsőséges klimatikus viszonyok között üzemeltette (a sarkkörtől a sivatagig), és értelemszerűen a rakétákat is hasonló körülmények között tárolta. A KUB rendszer rakétái Magyarországon sokkal jobb körülmények között (nem szélsőséges viszonyok, fűthető tárolók, tartós tárolási helyzet) töltötték az eddig eltelt üzemidőt 6. E tekintetben a hadműveleti készlet sorsa a meghatározó. A 3M9M3 típusú rakéták 1983-as és 1986-os gyártásúak, ugyanezen elvek mellett üzemidejük 30 év (a technikai dokumentáció szerint). Ha semmi különösebbet nem teszünk, a készlet egy része 2013-ig, nagyobb hányada pedig 2016-ig alkalmazható. A fegyverrendszer bírálóinak érthető álláspontja szerint mivel ilyen rakétát már nem gyártanak a rakétarendszer hadrendben tartásának időhatárát a rakétakészlet rendelkezésre állása határozza meg. Ez esetünkben 2013., 6 A rendszer képességeit bírálók egyik érve, hogy a 3M9ME típusú ( ben gyártott) rakéták üzemideje 2003-ban lejárt. A rakétákat az arra jogosult elöljáró kiképzési készletbe ( csak kiképzési célra, éleslövészetre tervezhető ) sorolta át. Paradoxonnak tűnik, ha egy alapvetően működési (mármint hogy a rakéta működjön és megsemmisítsen) és biztonsági (hogy mindezt a környezetére, beleértve a kezelőállományt, veszélytelen módon tegye) követelményeknek nem megfelelő rakétát éleslövészetre alkalmazhatónak minősítünk, mivel ott ugyanezeket a követelményeket kell kielégítenie egy rakétának. Megjegyzem, hogy 1997 és 2002 között is, majd 2003-ban és 2005-ben is ilyen rakétákkal teljesítette éleslövészeteit a 12. légvédelmi rakétadandár. Az eredmények önmagukért beszélnek. A rakéták éleslövészetre való felkészítése során azokat a harci alkalmazáshoz történő előkészítés menetébe tartozó műszeres bevizsgáláson túl a lövészet előtt az alkalmazók semmiféle egyéb procedúrának nem vetették alá. 105

8 HADTUDOMÁNY de inkább Csupán annyiban vitatkozom velük, hogy ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy be sem szerezhető fiatalabb évjáratú készlet. Legyen elég csak a honvédség által elvégzett piackutatásra utalnom, amely szerint a szovjet utódállamok egyikének készletében található 1986-ban illetve 1989-ben gyártott 3M9M3 típus 7. A fegyverrendszer és környezete ügyében tehát az a következtetés adódik, hogy a rendszer 2013-ig mindenképpen, de sokkal inkább 2016-ig akár a jelenlegi rakétakészletekkel is rendszerben tartható, mert az eszközök műszaki állapota azt nem korlátozza. Természetesen a további rendszerben-tartás sem zárható ki 8. Fontosnak tartom még kihangsúlyozni, hogy a leírt környezet (harcvezetés, tűzirányítás, kommunikáció, és a későbbiekben tárgyalandó humán faktor valamint egyéb infrastruktúra) fejlesztését ez a fegyverrendszer indukálta. A rendszer esetleges kivonása esetén ezek a fejlesztések okafogyottá válnak. Azok lesznek még akkor is, ha eredményeik a többi fegyverrendszer (elsősorban a MISTRAL) számára is hasznosíthatóak, bár tagadhatatlanul sokkal kisebb mértékben. Az alkalmazói állomány és annak felkészültsége A fegyvernem főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és legénységi állományának képzése a honvédség általános képzési rendjében valósul meg. Következésképpen fegyver-specifikus (KUB) képzés nincs, pontosabban az a fegyvernemi képzés általános rendjében kapott helyet. A főtisztek számára (és a KUB rendszerrel kapcsolatos beosztásokban szolgáló főtisztek ilyenek) a magiszteri képzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (elsősorban annak Kossuth Lajos Hadtudományi Karán, de nem kizárva a Bolyai János Katonai Műszaki Kart sem) elérhető, és a leggyakoribb. Emellett a rendszer javítómérnökei a volt Szovjetunió katonai tanintézeteiben vagy a magyarországi (műszaki) egyetemeken szerezték (szerezhetik meg) képesítésüket. A Nemzetvédelmi Egyetemen a képzés fő műhelye a Légierő Műveleti Tanszék. 7 Nem beszélve arról, hogy érdemes lenne megvizsgálni a műszaki lehetőségét annak, hogy a BUK M1 rendszerhez gyártott (alkalmazott) 3M9M4 típusú rakéta alkalmazható-e a magyar SA 6 fegyverrendszereknél. 8 A felülvizsgálatok (ami egy műszaki kérdés, nevezetesen, hogy a halmaz bizonyos elemeinek vizsgálatával következtetünk a teljes halmaz állapotára, és bizonyos prognózist készítünk) remélhetően megtörténnek. Nincs ok kijelenteni, hogy ezek a készlet üzemidejének végét jelentik. Sőt, mi több, a tárolási körülmények és a 3M9ME típus éleslövészeteken való viselkedése alapján remélem, hogy nagyon is gazdaságos eredménnyel járnak (miszerint a rakéták rendszerben tarthatók). 106

9 A tiszti alapképzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karán folyik. A fegyvernemi specializációra (aminek része a KUB fegyverrendszerrel kapcsolatos ismeretek oktatása) a képzés második felében kerül sor. A zászlós- és a tiszthelyettes-képzés a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Iskolán történik (nappali és levelező formában). A mai szabályoknak megfelelően a tiszthelyettes-képzés a várakozási idejét letöltött, és megfelelő értékelést kapott legénységi állományúakból történik. A legénységi állomány felkészítése a honvédség általános kiképzési rendjében történik. Az alapképzés színhelye a Szentendrei Kiképző Központ. Az ottani három hónap alapkiképzés után a szakkiképzés minden további feladata és kötelezettsége értelemszerűen a fegyverrendszert alkalmazó szervezetet terheli. Általában véve a tiszti és tiszthelyettesi valamint a legénységi állomány felkészítését a képzési rendszer mellett a különböző szaktanfolyamok (hazai és külföldi szervezeteknél, szövetségi illetve más rendszerben), az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó tanfolyamok, a polgári szférában megvásárolt képzési lehetőségek (nyelvképzés, OKJ 9 -s képesítést adó tanfolyamok, középiskolai képzés) jelentik. A képzés, felkészítés és kiképzés rendszere, folyamata mindig a csapattal zárul. A képzési, kiképzési rendszer megannyi problémája ellenére is működőképes, hiszen az egyéb (elsősorban személyzeti) alrendszerekkel együtt biztosítja azt a képzett állományt, aki a rendszer alkalmazásához szükséges. A KUB légvédelmi rakétarendszert alkalmazó állomány a légvédelmi rakétadandárnál rendelkezésre áll (a szervezeti elemek feltöltöttsége 90 % feletti), kiképzett, éleslövészeti tapasztalatokkal rendelkezik. Szövetségi környezetben való alkalmazhatóságának bizonyítékai a szövetségi elvek szerint végzett Műveleti Készenlét Ellenőrzések (ORE 10 ) továbbá Képesség Felmérések (Ellenőrzések 11 ) eredményei. Az egyéb infrastruktúra A KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának feltételei közül célszerű arról az infrastruktúráról is szólni, amelyben a 12. Légvédelmi Rakétadandár (mint fegyverrendszert működtető szervezet) feladataira készül. A dandár helyőrsége egy megyei jogú város (Győr), ami a évi védelmi felülvizsgálat során alapelvnek tekintett erőkoncentráció (a fegyvernem összes képességének egy szervezetbe integrálása) céljából az összes lehetséges szempont elemzése után került kiválasztásra. A helyőrség egy jelentős gazdasági erővel rendelkező illetve fejlődő nagyvárost jelent, ami minden feltételt biztosít 9 Országos Képesítési Jegyzék 10 Operational Readiness Evaluation 11 Capability Assessment (Evaluation) 107

10 HADTUDOMÁNY az állomány és családjaik szükségleteihez. Egyetemmel, fejlett felső-, középés alsófokú oktatási intézményhálózattal, minden egyéb (különösen a kulturális területen) szükséges infrastruktúrával rendelkezik. A családtagok illetve az állományból kiválók elhelyezkedési lehetőségei (munkahely) az országos átlagnál, de még a megyei jogú városok átlagánál is jobbak. A helyőrségi honvédségi rendelkezésű az elmúlt években beszerzett közel 0,5 Mrd Ft értékű ingatlannal bővült lakásállomány, szállóférőhely kapacitás, a rendelkezésre álló lakás- és albérletkínálat (és árszínvonal) biztosítja az állomány számára a kor színvonalán álló (és az utasításokban előírt) lakhatási feltételeket. Maga a laktanya 1976-ban épült (ennél fogva a honvédség legújabb laktanyája). A laktanyához csatlakozik egy gyakorlótér (felújított gyalogsági lőtérrel, vezetési pályákkal, robbantási gyakorló pályával, és ami a legfontosabb, a KUB számára alkalmas légvédelmi gyakorlóterekkel). A központi forrásból finanszírozott laktanya rekonstrukciós program ( ) mintegy 2,7 Mrd Ft értéket jelentett. Csak felsorolásszerűen ez a program a konyha-étkezde, a három legénységi épület, a három Honvédszálló, az egyesített javítóműhely, az üzemanyagtöltő állomás és a tantermi épület rekonstrukcióját jelentette (értelemszerűen a műhely- és konyhatechnológia, a szimulátorok és gyakoroltató berendezések beépítésével és a bútorzat teljes cseréjével). Továbbá stacioner és mobil harcvezetési rendszer, digitális kapcsolóközpont illetve strukturált hálózat, valamint mikrohullámú végpont létesült. Mindezt a laktanyai infrastruktúrát több különböző rendeltetésű de egységes rendszerbe integrált riasztórendszer egészíti ki. Emellett nincs a laktanyának olyan épülete, aminek állagán a dandár ne javított volna (vagy teljes körű felújítással vagy karbantartással). Ez utóbbi munkák elvégzését az évente rendelkezésre álló vezetői keret, továbbá az elöljárók segítségével megszerezhető források (öt év alatt közel 300 M Ft) tették lehetővé. A gyakorlóterek rendezése után rendelkezésre áll egy laktanyán kívüli (egy légvédelmi rakétacsoportosítás gyakoroltatásához elégséges méretű) gyakorlótér. Van egy laktanyához közvetlenül csatlakozó kisebb gyakorlótér, ami kiválóan alkalmas objektumoltalmazási feladatok gyakorlására. Végezetül a laktanyán belüli gyakorlótér a kiképzési szükségletek kielégítésén túl az eszközök technikai kiszolgálási feladatait is lehetővé és (kiépített hálózati áramellátási lehetőségeivel) gazdaságossá teszi. Mindezek eredményeként ez a bázis a kor színvonalán álló feltételeket biztosít a dandár állományának szolgálatához. 108

11 KÖVETKEZTETÉSEK A tanulmány megírásakor azt a célt tűztem ki, hogy az írásmű jól szolgálja annak igazolását, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer még sokáig szolgálhatja az ország légterének védelmét. Ezt bizonyítja, hogy a KUB légvédelmi rakétarendszer hadrendben tartásának minden feltétele (a feladatrendszer, maga a fegyverrendszer és a csatlakozó C2 12 elemek, a felkészített alkalmazói állomány és a szükséges infrastruktúra okán) biztosított, sőt a Magyar Honvédség (a Magyar Légierő) jelenlegi feladatrendszere megoldhatatlan a fegyverrendszer hadrendben tartása nélkül. Emellett a rendszer jelen állapotában megfelel a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében alkalmazható fegyverrendszerekkel szemben támasztott követelményeknek, következésképpen az ebben a rendszerben való alkalmazhatósága is fontos érv a hadrendben való megtartása mellett. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. A Légierő Parancsnokság Tudományos Munkaterve (Nyt. szám: 166/6/2006./LEP) 2. SÁGI János: Jelentés a KUB (SA 6) légvédelmi rakétakomplexum rendszerben tartásáról. (Ügyintéző: Hajdu László) Veszprém (Nyt. szám: 387/27/2006./LEP) p SÁGI, ref. 2. p SÁGI, ref. 2. p SÁGI, ref. 2. p RUTTAI László, KRAJNC Zoltán, KOÓS Gábor, BUNKÓCZI Sándor, PAPP Tamás: A földi telepítésű légvédelem p. 57. In. A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai (Egyetemi jegyzet) ZMNE, Budapest KÖNCZÖL Ferenc: A KUB-PATRIOT légvédelmi rakéta együttműködés racionalitása nemzeti és nemzetközi környezetben. (Tanulmány) Győr VARGA László: Modernizáció és éleslövészet. Katonai Logisztika 2002/4. szám 9. JUHÁSZ István: Jelentés a Magyar Honvédség légvédelmi és tüzér csapatai feladatainak végrehajtásához rendelkezésre álló erőforrások változásairól, valamint a légvédelmi eszközök technikai állapotáról és a fejlesztési elképzelésekről. Budapest (Nyt. szám: 68/57/2005./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI István: A légvédelmi rakéta fegyvernem helyzete. Budapest (Nyt. szám: 142/54/2004./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI István: A légvédelmi rakétafegyvernemnél alkalmazott fegyverzettechnikai eszközök típusai és azok állapota. Budapest (Nyt. szám: 105/555/2006./HVK KTFCSF) p KAPCSÁNDI, ref. 11. p KAPCSÁNDI, ref. 11. p Command and Control harcvezetés és tűzirányítás (képessége) 109

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép

Részletesebben

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

A BIZTONSÁG FOKOZÁSA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRSZAKASZÁN

A BIZTONSÁG FOKOZÁSA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRSZAKASZÁN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Papp Csaba pappcs@hajdu.police.hu Solymosi Krisztina solymosi@orfk.police.hu Horváth László horvath.laszlo@zmne.hu Hullám István hullam.istvan@zmne.hu A BIZTONSÁG FOKOZÁSA

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Krajnc Zoltán krajnc.zoltan@zmne.hu Forray László János forray.laszlo@zmne.hu CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 Absztrakt

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI

A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI KATASZTRÓFAVÉDELEM SCHILD MARIANNA A VÉDELMI RENDSZERBEN JELENTKEZŐ FELADATOK, ÉS AZ AZOKAT VÉGREHAJTÓ ÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁI TASKS ARISING IN THE DEFENCE SYSTEM AND PERSONNEL COMPETENCIES NECESSARY

Részletesebben

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim!

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim! 2012. május 24-én, a Nemzeti Közszolgálati egyetemen került sor a Nemzetbiztonsági kihívások nemzetbiztonsági szolgálatok című szakmai-tudományos konferenciára, amelyen Dr. Magyar István nyá. dandártábornok,

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben