Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1."

Átírás

1 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes egyetemi docens Budapest, 2013.

2 A képzés hatályos adatai Védjegyoltalmi kérelem száma: N/A Neptun azonosító: N/A A képzés kódja: ALI-1. A meghirdetés első éve:

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE A KÉPZÉSI TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA JAVASOLT KÉPZÉSI TERÜLET JAVASOLT KÉPZÉSI ÁG KÉPZÉSI CÉL A képzés képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák A KÉPZÉS IDŐTÉNYEZŐI A KÉPZÉS FŐBB TANULMÁNY TERÜLETENKÉNTI ARÁNYAI A TANANYAG PORTFOLIÓ AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE A KÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA A tantárgyak, az oktatási anyag fejlesztése A vizsgatapasztalatok feldolgozása, a hallgatói ismeretszint folyamatos ellenőrzése A hallgatók véleményének begyűjtése A megrendelői oldal véleményének begyűjtése TANTÁRGYI (ISMERETKÖRI) ADATLAPOK Alapozó modul tantárgyprogramjai Szakmai törzsanyag modul tantárgyprogramjai Gyakorlati felkészítés modul tantárgyprogramjai A TANTERVVEL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK, MÓDOSÍTÁSOK MELLÉKLETEK sz. melléklet: Tananyag (tantárgy, ismeretkör) portfolió

4 1. A KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE Légi földi integráció (1. szint). 2. A KÉPZÉSI TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA 5.9 Hadtudományok. 3. JAVASOLT KÉPZÉSI TERÜLET Közigazgatási, rendészeti és katonai. 4. JAVASOLT KÉPZÉSI ÁG Honvédelmi és katonai. 5. KÉPZÉSI CÉL 5.1 A képzés képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák A légi-földi integráció (1. szint) képzés célja az NKE nem katonai képzésein, valamint az altisztképzésen részvevő hallgatók számára a légi-földi integráció-, a légierő és a szárazföldi haderőnem erőforrásainak összhaderőnemi tervezése, a dandár (zászlóalj harccsoport) légierő funkciók betöltéséhez szükséges ismeretanyag átadása. A képzésen végzett személy rendelkezik: katonai döntéshozatali (MDMP) ismeretekkel; a megfelelő parancsnoki (törzsmunkára irányuló) kompetenciákkal; a potenciális légi hadviselési eszközök harcászat-technikai adatainak, képességeinek magas szintű ismereteivel; a releváns NATO és nemzeti doktrínális irodalom ismereteivel; a dandár (ZHCS) légi-, légvédelmi törzsblokk vezetési-, hadműveleti okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel; korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel; a kapcsolódó angol katonai szaknyelvi terminológia és kommunikációs készségekkel; A képzésen elsajátított ismeretek birtokában a végzett képes: a dandár (ZHCS) légi-, légvédelmi törzsblokk ) ún. admin funkciók ellátására; 6. A KÉPZÉS IDŐTÉNYEZŐI önálló tanfolyami képzés keretében: 8 hét (180 óra elmélet, 60 óra gyakorlat); 7. A KÉPZÉS FŐBB TANULMÁNY TERÜLETENKÉNTI ARÁNYAI alapozó ismeretek: 10 % a dandár (ZHCS) törzs ismeretek, a katonai döntéshozatali eljárás (MDMP) ismerete; szakmai törzsanyag: 40 % légierő-, szárazföldi csapatok harcászata és hadművelet-elmélete; gyakorlati felkészítés: 50 % 4

5 dandár (ZHCS) légi-, légvédelmi törzsblokk vezetésének, a légi-földi integráció elméleti ismereteinek alkalmazására irányuló komplex harcászati gyakorlás; Gyakorlati felkészítés Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (tervezési feladat); Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (végrehajtás, szimuláció); Szárazföldi csapatok harcászata; Légierő csapatok harcászata; Légvédelmi típusismeret; Harcászati repülő ismeretek; Szakmai törzsanyag Törzsmunka ismeretek; MDMP; Jelentések, prezentációk készítése; Angol szakterminológia; Alapozó ismeretek 8. A TANANYAG PORTFOLIÓ 1. sz. melléklet: Tananyag (tantárgy, ismeretkör) portfolió 9. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE Az ismeretek ellenőrzési rendszere a képzés végén abszolvált beszámolóból (szóbeli vizsga) és a gyakorlati felkészítésen (hadijáték, komplex törzsmunka gyakorlás) szerzett értékelés egyszerű számtani átlaga adja. Beszámoló: a tantárgyi programban meghatározott ismeretanyag számonkérésére szolgáló vizsga. Értékelése háromfokozatú minősítéssel történik. Nem megfelelt értékelést kell adni, ha a vizsgázó a tantárgy ismeretanyagát és gyakorlati követelményeit nem képes az alkalmazás szintjén teljesíteni, megfelelő az értékelés, ha a vizsgázó a tantárgy ismeretanyagát és gyakorlati követelményeit az alkalmazás szintjén teljesíti, kiválóan megfelelt értékelést kell adni, ha a vizsgázó a tantárgy ismeretanyagát és gyakorlati követelményeit az alkalmazás szintjén és összefüggéseiben is tudja teljesíteni. 10. A KÉPZÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA A képzés szintjén minőségbiztosítási rendszer működik. A minőségbiztosítási tevékenység célja: a meghatározott képzési céloknak és követelményeknek való megfelelés biztosítása, a potenciális megrendelő speciális szakmai igényeinek folyamatos integrálása az oktatásba, továbbá a hallgatói tanulmányi munka segítése. 5

6 A képzés elméleti és gyakorlati tantárgyaiért az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott, az oktatókkal szembeni követelményeket maximálisan teljesítő vezető oktatók a felelősek. A gyakorlati jellegű foglalkozások vezetői a szaktanszékek hivatásos katona jogviszonyú oktatói és gyakorlati-, illetve szakoktatói, valamint a csapattagozat felsőfokú végzettségű szakemberei közül kerülnek ki a szükséges szakmai kompetencia biztosítása érdekében. A szak képzésének minőségi fejlesztését az alábbi területeken szervezzük, illetve kontroláljuk: 10.1 A tantárgyak, az oktatási anyag fejlesztése A képzésért felelős oktató rendszeresen konzultál a tantárgyfelelősökkel és javaslatokat tesz a tananyagfejlesztés legfontosabb irányaira, amelyeket a Katonai Vezetőképző Intézet oktatói tanszéki értekezleteken rendszeresen megtárgyalják és a fejlesztési irányokat, feladatokat ezeken a fórumokon meghatározzák. A tananyagfejlesztés szorosan kapcsolódik az intézet tudományos kutatói tevékenységének feldolgozásához is. A kutatási eredmények tananyaggá történő átformálása, illetve integrálása az egyes tematikákban folyamatos. A tantárgyak akkreditálását a hatályos TVSZ (17. ) alapján a szaktanszékek végzik. A tanterv részét képző tantárgyak tartalmi változtatása, felülvizsgálata, adaptálása a tantárgyfelelős oktató és szaktanszék felelőssége. A következő tanév, aktualizált tantárgyi programjait a felelős szaktanszékek minden év július 15-ig kötelesek megküldeni a képzés felelősének A vizsgatapasztalatok feldolgozása, a hallgatói ismeretszint folyamatos ellenőrzése A vizsgaidőszakok végén a vizsgatapasztalatok összegzése tanszéki értekezleteken külön napirendi pont keretén belül történik meg, kiemelt figyelemmel kísérjük a gyakorlati foglalkozásokon szerzett tapasztalatokat A hallgatók véleményének begyűjtése A tanulócsoport vezetői értekezleteken, valamint a hallgatói fórumokon, továbbá kérdőíves adatgyűjtéseken a képzéssel és tantárgyakkal kapcsolatos hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a tantárgyak és a szak fejlesztésénél A megrendelői oldal véleményének begyűjtése A csapatparancsnokok véleményének, tapasztalatainak rendszeres gyűjtését és elemzését végrehajtjuk és beépítjük az oktatási folyamatba. 6

7 11. TANTÁRGYI (ISMERETKÖRI) ADATLAPOK 11.1 Alapozó modul tantárgyprogramjai - ALI21 Törzsmunka ismeretek; - ALI22 MDMP; - ALI23 Jelentések, prezentációk készítése; - ALI24 Angol szakterminológia; 1. A tantárgy kódja: ALI21 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Törzsmunka ismeretek 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Staffwork knowledge 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (1. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (10 óra elmélet, 10 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes, egyetemi docens 12. A tantárgy oktatói: Összhaderőnemi Műveleti Tanszék oktatói és külső szakértők 13. A tantárgy szakmai tartalma: A csapatok törzsszolgálatának alapjai. A törzsszolgálat fogalma, lényege, helye, szerepe a csapatok vezetésében. A törzsek felosztása, feladataik, rendeltetésük, az általuk alkalmazott munkamódszerek, okmányok. A csapatok, törzsek felkészítése és kiképzésének rendszere a Magyar Honvédségben. A műveleti biztonság fogalma és alapelvei, rendszabályai. 14. Kötelező és ajánlott irodalom: 1. Hajdú István (szerk): Törzsszolgálat (tankönyv) Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Greger Média Kft. 21. p.; 2. A NATO országokban alkalmazott parancsnoki és törzsmunka rendje. Nyt. szám: 734/753; 3. Harcvezetés a NATO-ban. Katonai vezetők kézikönyve. Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség Nyt. szám: 463/300.; 7

8 4. Kézikönyv az alegységparancsnokok vezetői képességeinek fejlesztéséhez. Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség Nyt. szám: 463/329.; 5. Berkes Pál: Harcvezetés. (tankönyv) Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.) 1. A tantárgy kódja: ALI22 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): MDMP Katonai döntéshozatali folyamat 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Military Decision Making Process 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (20 óra elmélet, 14 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes, egyetemi docens 12. A tantárgy oktatói: Összhaderőnemi Műveleti Tanszék oktatói és külső szakértők 13. A tantárgy szakmai tartalma: 1. A katonai döntéshozatali folyamatról általánosan, a parancsnok és törzs viszonya 2. A katonai döntéshozatali folyamat lépései 2.1 A feladat vétele A törzs és más kulcsszereplők értesítése Az anyagok előkészítése Rendelkezésre álló információk folyamatos pontosítása Előzetes elemzés Előzetes parancsnoki útmutató kiadása előzetes intézkedés kiadása 2.2 Feladat tisztázás Elöljáró parancs/intézkedés elemzése Előzetes harcmező felderítő előkészítés (hfe) Meghatározott, kikövetkeztetett és alapvető feladatok meghatározása Rendelkezésre álló erő (anyag, eszköz, stb.) Korlátozások meghatározása 8

9 2.2.6 Kritikus tények és feltételezések kialakítása Összetett kockázatkezelés megkezdése Parancsnok kritikus információigényének és a meghatározó információknak a saját csapatoktról történő előzetes kidolgozása Az előzetes felderítési isr (intelligence, surveillance and reconnaissance) szinkronizációs terv kidolgozása Felderítési (isr) terv kidolgozása Az időszámvetés frissítése Tömegtájékoztatás alaptémáinak és üzeneteinek a kialakítása a javasolt küldetés megfogalmazása Feladat tisztázó törzsértekezlet Az előzetes parancsnoki szándék kidolgozása és kiadása Az előzetes tervezési útmutató kidolgozása és kiadása Cselekvési változatok értékelési szempontjainak kidolgozása Előzetes intézkedés kiadása 2.3 Cselekvési változatok kidolgozása A relatív harcérték elemzése Lehetőségek felmérése Harccsoportosítás létrehozása Átfogó koncepció kialakítása Parancsnokságok kijelölése Cselekvési változatok vázlatának kidolgozása Cselekvési változat kidolgozása utáni értekezlet végrehajtása Cselekvési változat kiválasztása vagy módosítása a további elemzéshez 2.4 Cselekvési változatok elemzése és hadijáték Általános szabályok a hadijáték során A hadijáték lépései A szükséges anyagok előkészítése A saját csapatok listázása Feltételezések listázása Az ismert kritikus események és döntő pontok listázása A hadijáték módjának kiválasztása A hadijáték rögzítési formájának kiválasztása A hadijáték végrehajtása és eredményének értékelése Hadijáték utáni értekezlet (lehetőség) 2.5 Cselekvési változatok összehasonlítása Előny és hátrány elemzés végrehajtása Cselekvési változatok összehasonlítása Cselekvési változat kiválasztási értekezlet 2.6 Cselekvési változat kiválasztása 2.7 Parancs összeállítása 15. Kötelező és ajánlott irodalom: 9

10 1. FM 5-0 The Operations Process, Headquarters Department of the Army Washington, DC, március FM 5-19 Composit Risk Management, Headquarters Department of the Army Washington, DC, július 3. MCWP 5-1 Marine Corps Planning Process, Department of the Navy Headquarters United States Marine Corps, Washington, DC, augusztus Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szakutasítás 1. A tantárgy kódja: ALI23 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jelentések, prezentációk készítése 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Reporting and presentations 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (6 óra elmélet, 4 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Szekeres Györgg alezredes, egyetemi adjunktus 12. A tantárgy oktatói: NKE oktatói és külső szakértők 13. A tantárgy szakmai tartalma: Hatékony bemutatók készítése, a jelentések rendje, gyakorlása. 14. Kötelező és ajánlott irodalom: 1. INFORMATIKA - Ingyenes elektronikus Tananyag (http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=prezentacio) 2. Multinational Brigade Handbook for Crisis Response Operations (CC Land Madrid Madrid, Spain); 3. Allied Joint Doctrine For Close Air Support and Air Interdiction- AJP-3.3.2(aA); 4. Tactics, techniques and Procedures For Close Air Support and Air Interdiction - ATP (B); 1. A tantárgy kódja: ALI24 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Angol szakterminológia 10

11 3. A tantárgy megnevezése (angolul): English terminology 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (8 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Idegennyelvi Intézet 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Idegennyelvi Intézet 12. A tantárgy oktatói: Idegennyelvi Intézet 13. A tantárgy szakmai tartalma: A légi-földi integrációhoz, harcászati szituációkhoz szükséges szaknyelv begyakorlása. 14. Kötelező és ajánlott irodalom: óravázlat, prezentációk 11.2 Szakmai törzsanyag modul tantárgyprogramjai ALI05 Szárazföldi csapatok harcászata ALI06 Légierő csapatok harcászata ALI07 Légvédelmi típusismeret ALI08 Harcászati repülő ismeretek 11

12 1. A tantárgy kódja: ALI25 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szárazföldi csapatok harcászata 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Tactics of Land Forces 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (24 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 10. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. Jobbágy Zoltán alezredes, egyetemi docens 11. A tantárgy oktatói: Dr. Jobbágy Zoltán alezredes, egyetemi docens, Vukics Ferenc őrnagy, egyetemi adjunktus, Tóth András főhadnagy gyakorlati oktató, külső szakértők a szárazföldi haderőnem felderítő csapataitól és vezető szerveitől. 12. A tantárgy szakmai tartalma: 13. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) Lövész alegységek alkalmazása A lövész alegységek felépítése, fegyverei, harci képességei, megerősítései. Lövész alegységek együttműködése más szervezetekkel Lövész alegységek alkalmazása menetben, nyugvásban. Lövész alegységek alkalmazása, harci lehetőségei helységharcban, megkerülő osztagban és harcászati légideszantként Lövészek és lövész alegységek alkalmazása és lehetőségei nem háborús viszonyok között Harckocsi alegységek alkalmazása A harckocsi alegységek felépítése, fegyverei, harci képességei, megerősítései. Harckocsi alegységek együttműködése más szervezetekkel Harckocsi alegységek alkalmazása menetben, nyugvásban. Harckocsi alegységek alkalmazása, harci lehetőségei helységharcban, megkerülő osztagban Harckocsi alegységek alkalmazása és lehetőségei nem háborús viszonyok között. 14. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: Az oktatás során a hallgatókbanben kialakul/nak/: a lövész szakmai kultúra iránti elhivatottság; a szakasz készenlétének fenntartására, fokozására vonatkozó ismeretek; a harctevékenységi fajták ismerete; a szakasz napi tevékenységének tervezéséhez, irányításához szükséges ismeretek; 12

13 a szakasz rendszeresített fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és harcanyagainak ismerete; A tantárgy oktatása során a hallgató alkalmassá válik: a szakasz rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemeltetésére; terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítő eszközök alkalmazására; más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együttműködésre. A tantárgy oktatása során a hallgató jártasságot szerez: a parancsoki feladatok végrehajtására; a szakasz általános felkészítésének vezetésére; a szakasz harcának vezetésére bonyolult viszonyok között is; a feladatok logikus, időben történő, hatékony végrehajtására; béke és békétől eltérő műveletekben a szakasz vezetésére. 15. Irodalomjegyzék: - 952/68A katonai szervezetek kompatibilitása. A harctevékenységi alapfogalmak - 952/75 A támadás alapjai, a ZHCS támadó harca /229 Az összfegyvernemi harc alapjai - 952/240 A támadás alapjai - 952/300A harc elvei - J-1411Bevezetés a harcászat tantárgyba - J-1300 Hadműveleti- és harctámogatás - APP-6Katonai jelek a szárazföldi bázisú rendszerekhez; - J-1467 A válságkezelés és a konfliktus megelőzés elmélete és gyakorlata I. - J-1468 A válságkezelés és a konfliktus megelőzés elmélete és gyakorlata II /94 Védelem különleges viszonyok között - 952/97 A zászlóalj-harccsoport tevékenysége nem háborús művelet során - 952/78 A város elleni támadóharc alapjai és a gl. dd. támadása város ellen - J-1186 A válságkezelés ZMKA jegyzet - J-1215A válságok kialakulása, lehetséges formái és a válságkezelés alapjai - J-1236 A fegyveres küzdelem és a békeműveletek támogatása - J-1242A válságkezelés - J-1274 A támogatás hadtudományi értelmezése 13

14 1. A tantárgy kódja: ALI26 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Légierő csapatok harcászata 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Tactics of Air Force 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (24 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 10. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi docens 11. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, Csengeri János hadnagy, külső szakértők. 12. A tantárgy szakmai tartalma: megismertetni a hallgatókkal a légierő haderőnem fegyvernemei alkalmazásának elméleti alapjait, működésének meghatározó alapelveit. Átfogó képet adni a harcászati repülőcsapatok, légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok valamint a légtérellenőrző csapatok szövetségi és nemzeti keretek közötti alkalmazásáról, a kapcsolódó rendszerek működéséről. 13. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) A harcászati repülő egységek, alegységek helye szerepe légierő műveletei és alkalmazása során. A repülő alegységek harci és támogató műveletei során betölthető szerepkörök, a bevetések végrehajtásának felépítése és tartalma. A harcászati repülő és helikopter alegységek vezetésének és együttműködésének alapjai A földi telepítésű légvédelem szerepe a légvédelem rendszerében. A légvédelmi rakéta- és tüzérfegyverek jellemzése. A légvédelemi rakéta és tüzércsapatok célja, feladata, irányelvei, csoportosítása. A harctevékenység előkészítése; a harctevékenység vezetése és végrehajtása. A légvédelmi rakéta és tüzércsapatok szerepe a különböző műveletekben. 14. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: A légierő fegyvernemei rendeltetésének, feladatrendszerének és szervezésének ismerete; A légierő fegyvernemei harctevékenysége előkészítése és végrehajtása, vezetése alapkérdéseinek ismerete; 15. Irodalomjegyzék: 14

15 - Dr. Ruttai László Dr. Krajnc Zoltán Koós Gábor Bunkóczi Sándor Papp Tamás: A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, A légvédelmi rakétaegységek harcrendje, Egyetemi jegyzet, ZMNE Légvédelmi rakéta- és tüzérfegyverek, Segédlet, MH Légvédelmi rakéta- és tüzérfőnökség, Ruttai László - Krajnc Zoltán - Tóth Sándor: A légi szembenállás alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, Dr. Kurta G. (szerk.): A légierő-hadművelet elmélete, Egyetemi tankönyv, ZMNE, Ruttai László - Krajnc Zoltán: A magyar légierő doktrinális alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, Ruttai László - Krajnc Zoltán : A légi szembenállás elmélete, Egyetemi jegyzet, ZMNE, A harcászati repülők harcászata I-II. rész (tansegédlet) MH Repülőszemlélőség kiadványa, Bp., A felderítő és csapásmérő repülők harctevékenysége Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa, Bp., A tantárgy kódja: ALI27 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Légvédelmi típusismeret 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Air defence special training 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (6 óra elmélet, 4 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 10. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi docens 11. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, Csengeri János hadnagy, külső szakértők. 12. A tantárgy szakmai tartalma: megismertetni a hallgatókkal a potenciális légvédelmi-, repülő eszközöket, a főbb harcászat-technikai adatokat, számvetéseket. 13. Irodalomjegyzék: - Dr. Ruttai László Dr. Krajnc Zoltán Koós Gábor Bunkóczi Sándor Papp Tamás: A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, A légvédelmi rakétaegységek harcrendje, Egyetemi jegyzet, ZMNE

16 - Légvédelmi rakéta- és tüzérfegyverek, Segédlet, MH Légvédelmi rakéta- és tüzérfőnökség, Ruttai László - Krajnc Zoltán - Tóth Sándor: A légi szembenállás alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, Dr. Kurta G. (szerk.): A légierő-hadművelet elmélete, Egyetemi tankönyv, ZMNE, Ruttai László - Krajnc Zoltán: A magyar légierő doktrinális alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, Ruttai László - Krajnc Zoltán : A légi szembenállás elmélete, Egyetemi jegyzet, ZMNE, A harcászati repülők harcászata I-II. rész (tansegédlet) MH Repülőszemlélőség kiadványa, Bp., A felderítő és csapásmérő repülők harctevékenysége Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa, Bp.,

17 1. A tantárgy kódja: ALI28 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Harcászati repülő ismeretek 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Tactics of Military Aviation 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (24 óra elmélet, 10 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 10. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi docens 11. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, Csengeri János hadnagy, külső szakértők. 12. A tantárgy szakmai tartalma: megismertetni a hallgatókkal a légierő haderőnem repülő fegyvernem alkalmazásának elméleti alapjait, működésének meghatározó alapelveit. Átfogó képet adni a harcászati repülőcsapatok szövetségi és nemzeti keretek közötti alkalmazásáról, a kapcsolódó rendszerek működéséről. 13. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) A harcászati repülő egységek, alegységek helye szerepe légierő műveletei és alkalmazása során. A repülő alegységek harci és támogató műveletei során betölthető szerepkörök, a bevetések végrehajtásának felépítése és tartalma. A harcászati repülő és helikopter alegységek vezetésének és együttműködésének alapjai. 14. Kompetenciák leírása: a tárgy az alábbi szakmai (kognitív) kompetenciák fejlesztését célozza: A légierő fegyvernemei rendeltetésének, feladatrendszerének és szervezésének ismerete; A légierő fegyvernemei harctevékenysége előkészítése és végrehajtása, vezetése alapkérdéseinek ismerete; 15. Irodalomjegyzék: - Dr. Ruttai László Dr. Krajnc Zoltán Koós Gábor Bunkóczi Sándor Papp Tamás: A légvédelmi rakéta- és tüzércsapatok alkalmazásának alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, A légvédelmi rakétaegységek harcrendje, Egyetemi jegyzet, ZMNE Légvédelmi rakéta- és tüzérfegyverek, Segédlet, MH Légvédelmi rakéta- és tüzérfőnökség,

18 - Ruttai László - Krajnc Zoltán - Tóth Sándor: A légi szembenállás alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, Dr. Kurta G. (szerk.): A légierő-hadművelet elmélete, Egyetemi tankönyv, ZMNE, Ruttai László - Krajnc Zoltán: A magyar légierő doktrinális alapjai, Egyetemi jegyzet, ZMNE, Ruttai László - Krajnc Zoltán : A légi szembenállás elmélete, Egyetemi jegyzet, ZMNE, A harcászati repülők harcászata I-II. rész (tansegédlet) MH Repülőszemlélőség kiadványa, Bp., A felderítő és csapásmérő repülők harctevékenysége Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa, Bp., Gyakorlati felkészítés modul tantárgyprogramjai ALI29 Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (tervezési feladat) ALI30 Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (végrehajtás, szimuláció) 1. A tantárgy kódja: ALI29 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (tervezési feladat) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Air and Air Defence tactical task 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (3 óra elmélet, 26 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 10. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi docens 11. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, Csengeri János hadnagy, külső szakértők. 12. A tantárgy szakmai tartalma: komplex harcászati feladat végrehajtása, tervezés. 13. Irodalomjegyzék: - Gyakorlati foglalkozások anyagai; - MH Törzsszolgálati Utasítás; 18

19 1. A tantárgy kódja: ALI30 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (tervezési feladat) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Air and Air Defence tactical task 4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Légi földi integráció (3. szint) 5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) óra (3 óra elmélet, 26 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Az oktatás nyelve: magyar 9. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: HHK KVKI Összhaderőnemi Műveleti Tanszék 10. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, egyetemi docens 11. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Krajnc Zoltán mk. alezredes, Csengeri János hadnagy, külső szakértők. 12. A tantárgy szakmai tartalma: komplex harcászati feladat (szimuláció, végrehajtás). 13. Irodalomjegyzék: - Gyakorlati foglalkozások anyagai; - MH Törzsszolgálati Utasítás; 19

20 12. A TANTERVVEL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK, MÓDOSÍTÁSOK Fsz. Észrevétel, módosítás KVKI döntés, javaslat Megjegyzés

21 11. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Tananyag (tantárgy, ismeretkör) portfolió LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ (1. SZINT) Z É K tantárgy kódja tanulmányi terület/tantárgy 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 1 Alapozó ismeretek ALI21 Törzsmunka ismeretek ALI22 MDMP ALI23 Jelentések, prezentációk készítése ALI24 Angol szakterminológia Alapozó ismeretek öszesen: Szakmai törzsanyag ALI25 Szárazföldi csapatok harcászata ALI26 Légierő csapatok harcászata ALI27 Légvédelmi típusismeret ALI28 Harcászati repülő ismeretek Szakmai törzsanyag összesen: Gyakorlati felkészítés ALI29 Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (tervezési feladat) ALI30 Légi-, légvédelmi harcászati komplex feladat (végrehajtás, szimuláció) Gyakorlati felkészítés összesen: A KÉPZÉSEN ÖSSZESEN

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE Békési László 1 Palik Mátyás 2 Rozovicsné Fehér Krisztina 3 Szolnok, 2014 NEOBOOK PLATFORM ALKALMAZÁS A KATONAI REPÜLŐ TANSZÉK PÁLYÁRA IRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN 4 I. RÉSZ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

A KONFERENCIA VITAANYAGA

A KONFERENCIA VITAANYAGA HAJZER MIKLÓS alezredes 1 A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT HELYE, SZEREPE A SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid tájékoztatót tarthatok a NATO tüzér munkacsoport tevékenységéről.

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS - 2006 program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA... 4 1.2 A PROG RAM FELÉPÍTÉSE... 4 2. ALAPOZÁS... 6 2.1 A 40/2004.

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Krajnc Zoltán krajnc.zoltan@zmne.hu Forray László János forray.laszlo@zmne.hu CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 Absztrakt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben