Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E"

Átírás

1 Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: , adószáma: , statisztikai számjel: , képviseletében eljáró Dr. Sárkány Béla András ügyvezető), mint Eladó (továbbiakban: Eladó), másrészről Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cégjegyzékszám: , adószám: , statisztikai számjel: , képviseli:barna Béla igazgatósági tag önálló aláírási joggal), mint vevő továbbiakban: Vevő - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. I. Preambulum 1. Szerződő felek egyezően megállapítják, hogy eladó kizárólagos tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni arányban a PÉCS III. KER. belterületi 3724/3 helyrajzi szám alatti Kivett kiállítási és rendezvény központ,üzemi épület,trafó megnevezésű 4,5873 m 2 területű ingatlannak, az ingatlan Hiteles tulajdoni lap-teljes másolata szerint az okiratot szerkesztő ügyvéd által a TAKARNET rendszeréből lekért ei hiteles tulajdoni lap másolatával igazoltan. Az ingatlan természetben 7632 Pécs, Megyeri út 72. szám alatt található. Eladó kijelenti, hogy a tulajdoni lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és azokban semmilyen változás nem következett be jelen szerződés aláírásának időpontjáig. Eladó kijelenti, hogy vele szemben nincs sem peres sem nem peres eljárás,így végrehajtás, amelynek keretében az ingatlanát érintő bármilyen teher- a már ismerteken kívül- bejegyzésre kerülhetne,így nincs ellene végrehajtási eljárás sem. 2. Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlant a hatályos ingatlan-nyilvántartás adatai szerint - a CIB BANK ZRT. (Törzsszáma: : 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) javára Ft, azaz Hatmilliárd forint erejéig bejegyzett Keretbiztosítéki jelzálogjog a Tulajdoni lap III. rész 22. szám alatt bejegyzett 44385/ számú határozattal. - Az ingatlan III.20. szám alatt 61583/ szám alatt a PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT (Törzsszám: , címe:7623 Pécs, Tüzér utca ) javára fennálló Vezetékjog távhővezeték létesítésére és karbantartására, a vázrajzon megjelölt nyomvonalon. Az ingatlan III.20. szám alatt 45110/ szám alatt az E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLOZATI ZÁRTKÖRŰN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Törzsszám: , címe:7626 Pécs, Búza tér 8/A.) javára fennálló Vezetékjog elektromos földkábel létesítésére és karbantartására a vázrajzon megjelölt nyomvonalon, és trafó használati jog a vázrajzon megjelölt területtel. Az ingatlan III.26. szám alatt 40217/ szám alatt a PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Törzsszám: , címe:7632 Pécs, Megyeri út 72.) javára fennálló Ranghely fenntartása a III/25.sorszám alatt törölt jelzálogjog terjedelméig. Az ingatlan III.28. szám alatt 32238/2/ szám alatt az E.ON DÉL- DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLOZATI ZÁRTKÖRŰN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Törzsszám: , címe:7626 Pécs, Búza tér 8/A.) javára fennálló Vezetékjog a 1

2 vázrajzon megjelölt nyomvonalnak megfelelően, az okiratban írt tartalommal, Pécs Urán városrész KIF közcélú hálózat. 3. Az Ingatlant vevő, mint üzemeltető ismert és megtekintette, azt bejárták, eladó lehetőséget biztosított a vevőnek, hogy az ingatlant részletesen megvizsgálhassák, és felek ezen műszaki és egyéb adatok birtokában, ismert műszaki állapotban vásárolják meg. 4. Az 1-3.pontban körülírt ingatlant Eladó eladja, Vevő megvásárolja 1/1-ed tulajdoni arányban, per-igény és az alábbi teher rendezését követően, tehermentesen. II. Vételár 5. Szerződő felek az 1. pontban megjelölt ingatlan kölcsönösen kialkudott vételárát Felépítmény vonatkozásában: ,-Ft, melyre nem kerül áfa felszámításra Telek vonatkozásában: ,-Ft melyre 27 % kerül felszámításra, azaz ,-Ft áfával, így együttesen az ingatlan vételára ,-Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillióháromszázhúszezer forintban határozzák meg, mely teljes vételárat a vevő: 1. alternatív szerint: a CIB Bank Zrt. jelzálogjogával terhelt ,- Ft tartozásának átvállalásával, a bank írásbeli hozzájárulásával 2. alternatíva: ,-Ft pénzintézetnél (banki tárgyalások eredményétől függően) új hitel felvételével, hitelből, illetve az ez eladóval szemben fennálló lejárt összegű követelés beszámításával fizeti meg. III. Vételár megfizetése, Tehermentesítés 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vevő a vételárat az alábbiak szerint teljesíti: CIB Bank Zrt. javára fennálló ,- Ft összegű ( állapot) hitelt vevő a CIB Bank Zrt. hozzájárulásával átvállalja vagy amennyiben a Pécs Holding Zrt. vevőnél hitelkiváltás során más pénzintézet lesz a finanszírozó bank abban az esetben ezen új hitelből a jelzálogtörlése ranghely fenntartással, ezen összeggel történne meg. Vevő a teljes vételárat napjáig tartozik megfizetni. Felek megállapodnak, hogy a hitelfelvételi eljárás időtartamának nem várt okból történő, maximum 90 napos elhúzódása nem minősül a vevő szerződésszegésének. Eladó elismeri, hogy vevő felé ,-Ft összegű kezességből, illetve tagi kölcsönből eredő követelést tart nyilván ( ei állapot), mely tartozását vevő az eladóval szembeni követelésébe ,-Ft összeg erejéig a Ptk.6:49. (1-2) bekezdése szerint beszámítja, mellyel a kötelezettségek megszűnnek és ezen összeg erejéig a vételár teljesítése megtörténik. 7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének vevő hitelkiváltásának jóváhagyása és a vevő egyedüli részvényeseként ezen szerződés megkötésére és fentiek szerinti rendezésére csak és kizárólag a Közgyűlési jóváhagyást követően kerül sor. 2

3 8. Szerződő felek a tehermentesítés ezen módjáról a CIB Bank Zrt-t az adásvételi szerződés egy példányának átadásával és eladó részéről külön kérelemmel értesítik, kérve a jogosulti hozzájárulását, mely nyilatkozatát annak rendelkezésre állását követően haladéktalanul átadja eladó az okiratot szerkesztő ügyvédnek, az földhivatali eljáráshoz kapcsolódó iratokhoz történő csatolásra. Eladó tudomással bír arról, hogy a jelzálogtörlés ingatlannyilvántartási díj az ő költsége. 9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az adásvételi szerződés azért hiúsul meg, mert vevő a szerződésben említett hitelt vagy jelzálogjog jogosultjának hozzájárulását mégsem kapják meg, úgy meghiúsulási okot olyan oknak tekintik, amelyért egyik szerződő fél sem felelős. 10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Banki kölcsön folyósítását követően egyik fél sem jogosult a szerződéstől önállóan elállni vagy a szerződést bármilyen módon megszüntetni, illetve felbontani. Ezek a jogok csak abban az esetben gyakorolhatók, ha ahhoz a Bank írásban hozzájárult. A Bank írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződés felbontása, megszüntetése vagy az elállás érvényesen nem gyakorolható. IV. TULAJDONJOG BEJEGYZÉS 1. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha a Vevő a vételárat maradéktalanul kiegyenlíti, úgy a Pécsi Járási Földhivatal a... pontban részletesen körülírt ingatlan tulajdonjogát a Vevő javára 1/1 arányban, adásvétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze. Felek közösen kérik ezzel kapcsolatban az eljáró Földhivataltól, hogy az Eladónak az ehhez szükséges bejegyzési engedélyének beérkeztéig, legfeljebb az adásvételi szerződés ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig a beadványt szíveskedjék függőben tartani az Inytv. 47/A. (1) bekezdés b) pontja alapján. 2. Eladó letétbe helyezi az okiratot szerkesztő ügyvédnél a Vevő tulajdonjog és birtokátruházására vonatkozó, bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedélyét azzal, hogy azt csak akkor nyújthatja be a földhivatal felé (3 munkanapon belül), amennyiben a Vevő a teljes vételár kifizetését igazolja. 3. A szerződő felek kijelentik, hogy ismerik azt a rendelkezést, amely szerint a tulajdonjog bejegyzési engedélyt a jelen szerződés aláírásától számított hat hónapon belül az illetékes földhivatalba be kell nyújtani, mert ellenkező esetben az eljárás megszűnik. 4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vevő a vételárat maradéktalanul és határidőben kiegyenlíti, úgy a Vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges okiratot három munkanapon belül kiadja. 5. Szerződő felek rögzítik, hogy a 176/2008. (VI. 30.) Korm. r. 1. (2) bekezdés i) pontja alapján energetikai tanúsítványt készítése nem kötelező. V. BIRTOKÁTRUHÁZÁS 1. Az Eladó és a Vevő jelen szerződés aláírásával megállapodnak az ingatlan birtokának átruházásában (Ptk.:5:3., Ptk.6:215. (2) bek.), amely szerint a birtok átadása az 3

4 alábbiakban megjelölt módon zajlik. Az Eladó az 1 pontban körülírt ingatlant a teljes vételár megfizetésétől számított 3 munkanapon belül a Vevő birtokába bocsátja. A Vevő e naptól kezdve szedi az ingatlan hasznait és viseli az ingatlannal együtt járó terheket. A birtokbaadás tényét a felek átadás átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, mely e szerződés részét képezi. A jegyzőkönyvben kerül feltüntetésre a fogyasztásmérők állása. A felek a közüzemi díjakkal a jegyzőkönyv alapján elszámolnak egymással, az Eladó a birtokbaadásig őt terhelő közüzemi díjak kiegyenlítését köteles megfizetni. A közüzemi fogyasztásmérők átíratásához szükséges bejelentéseket a Vevő köteles a birtokbavételt követő 15 napon belül megtenni. Az Eladó köteles a mérőórák átíratásában közreműködni. 2. Az Eladó a Vevőnek az ingatlant a vételár kifizetését követő 3 munkanapon belül adja birtokba, külön birtokbaadás jegyzőkönyvvel. Vevő jelenleg az ingatlant haszonkölcsön szerződéssel üzemelteti, ezen jogcímen van az ingatlan birtokába, mely jogviszony a vételár megfizetésével megszüntetésre kerül. A tulajdonosi birtokba adásig az Eladó, azt követően a Vevő szedi az ingatlanok hasznait, viseli a terheket és a kárveszélyt. 3. Vevő tudomással bír arról, hogy a birtokbaadás időpontjától az őrzés és a közüzemi költségek valamint a helyi adók kizárólag őt terhelik. 4. Mind az Eladó, mind a Vevő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ügyletkötési képességüket sem jogszabály, sem belső utasítások nem korlátozzák. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződést aláíró képviselőik cégjegyzési jogosultsággal minden korlátozástól mentesen rendelkeznek. VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen szerződés megkötésével kapcsolatos, szükségszerűen felmerülő költségeket, vagyonátruházási illetéket és igazgatási szolgáltatási díjat a vevő viseli. 2. A Vevő a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az eljáró ügyvéd az illetékekről szóló többször módosított évi XCIII. tv. szerint fizetendő illetékekről tájékoztatást adott. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvéd számviteli és adókötelezettségek vonatkozásában nem vállal felelősséget. 3. A jelen adásvételi szerződést a Pécsi Járási Földhivatalhoz a Vevő nyújtja be, azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartási díjat is ő fizeti és az Eladó részére az érkeztetett földhivatali példányt másolatban megküldi. 4. A szerződő felek kijelentik a jelen okirat aláírásával elismerik, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd az évi XI. törvény 27/B (4) bekezdése alapján az okirat elkészítése előtt tájékoztatta a feleket a személyazonosság központi nyilvántartások által történő ellenőrzésének lehetőségéről. A tájékoztatás kiterjedt az ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról, a közreműködés megtagadásának kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről szóló tájékoztatásra. Felek rögzítik, hogy az általuk a személyazonosság 4

5 megállapításához szolgáltatott adatok és a bemutatott érvényes igazolványok alapján a személyazonosság ellenőrzésének szükségessége nem merült fel, így arra nem került sor. 5. A szerződő felek a jelen szerződés aláírásával meghatalmazzák Matkó Ügyvédi Iroda (7625 Pécs, Törekvés utca 15.) képviseletében eljáró Boráné dr. Matkó Mária ügyvédet (7625 Pécs, Törekvés utca 15.), hogy a földhivatali eljárásban őket teljes jogkörrel képviselje. Szerződő felek megbízzák a jelen adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a bejegyzési engedély letétbevételével, továbbá a Pécsi Járási Földhivatalhoz történő okiratok 30 napon belüli vevő által történő benyújtásával és a földhivatal előtti képviselettel. 6. A szerződő felek írásos hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak szerinti azonosítási kötelezettségnek eleget téve a szerződést készítő ügyvéd a személyazonosító igazolványukról és a lakcímet igazoló hatósági igazolványukról hivatalos másolatot készítsen a MÜK 2/2007. (XI. 19.) szabályzata szerint. 7. A szerződő felek a jelen adásvételi szerződést egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik és elismerik, hogy az eljáró ügyvéd a szerződésben lévő jogi fogalmakat megmagyarázta. A felek megértették a szerződéskötés során eljáró ügyvéd azon figyelmeztetését, miszerint az okiratot az aláírás előtt el kell olvasni, és ha annak tartalma nem egyértelmű, akkor azt egyeztetni kell a jelen lévő ügyvéddel. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést egyben megbízási tényvázlatnak is tekintik, különös tekintettel arra, hogy ezen okirat az ő kifejezett nyilatkozatuk, előadásuk alapján került megszerkesztésre. 8. A felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatban, a jövőben esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül kívánják rendezni. 9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyv adásvételi szerződésre vonatkozó idevágó rendelkezéseit [Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:215 6:220. ), illetőleg a szerződések közös szabályait (Ptk. 6:58 6:214. ] valamint a Cstv. rendelkezéseit tekintik irányadónak. Jelen szerződéssel létrehozott jogviszonyra a magyar anyagi és eljárási jog irányadó. A szerződő felek a jelen adásvételi szerződést elolvasás, megmagyarázás és megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták aláírták. Pécs, december. Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. Dr. Sárkány Béla András ügyvezető eladó Pécs Holding Zrt. Barna Béla igazgatósági tag vevő A jelen adásvételi szerződést készítettem és ellenjegyzem Pécsett, december. 5

6 Boráné dr. Matkó Mária ügyvéd Matkó Ügyvédi Iroda 7625 Pécs, Törekvés utca 15. 6

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz 1 / 24 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövõ Szerzõdés alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendõk.

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. május 14. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben