KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE VI. KÖTET Ára 2 frt. KOLOZSVÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE VI. KÖTET 1603 1698. Ára 2 frt. KOLOZSVÁR"

Átírás

1 SZÉKELY OKLEVÉLTÁR KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE D R. SZÁDECZKY LAJOS VI. KÖTET Ára 2 frt. KOLOZSVÁR AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA 1897

2 ELŐSZÓ. Midőn a»székely Oklevéltár«VI-ik és egyelőre utolsó kötetét közrebocsátjuk, kevés hozzá adni valóm van ahoz, a mit a f. év elején megjelent V. kötet előszavában»székely történeti kutatásaimról«elmondottam. E kötet anyaga legnagyobb részt az ott elösorolt levéltárakból való. Uj kutatás eredménye az Erdélyi Múzem-Egylet kézirattárából a gr. Kemény József és Mike Sándor gyűjteményeiből közölt számos oklevél, melyek az eredetileg 20 nyomtatott ívre tervezett kötetet 30 ívre szaporították. Új szerzemény a gr. Béldi-család levéltárából kiadott több oklevél is, miután gr. Béldi Ákos úr, Kolozs vármegye főispánja, szíves volt ez év folyamán a család okleveleit rendelkezésemre bocsátani. Az érdekes oklevelek a XVI. évszázad legeljén kezdődnek; de ezeket ebbe a kötetbe már föl nem vehettem, csak a XVII. századiakat. A többi okleveleket a következő levéltárak és levelesládák őrzik: a bécsi közös pénzügyminiszterium, a budapesti országos, a maros-vásárhelyi ev. ref. egyház és több czéh-testűlet, a szász nemzet nagyszebeni, Maros-Torda vm., az Endes család csík-szentsimoni, a désfalvi Pataky-család ny.-szt.-lászlói, br. Szentkereszthy Béla úr árkosi, a selyei ev. ref. egyház, a Székely Nemzeti Múzeum sepsiszt.-györgyi, özv. Cserey Jánosné úrnő, a Maros-köri ev. ref. esperesség m.-vásárhelyi, a csíkvármegyei, a fogarasi Boér-család, Ugron István tifluszi consul, Bede Mihály, Czakó József urak, Thoroczkay Sándor ur thoroczkó-szentgyörgyi, a csík-szent-mártoni Szabó-család, a csík-kozmási r. kath. egyház, a szabédi Barabási-család, Dósa Elek képviselő, Borbély Sámuel székely-keresztúri tanitóképezdei igazgató, Sándor János Kisküküllő vm. főispán, Sándor Pál és Miniér Gábor urak levéltárai, levesládái és saját gyűjteményem.

3 IV A mi e kötet tartalmát s történeti anyagát illeti: arra nézve elfogúltság nélkül mondhatom, hogy ez a kötet a Székely Oklevéltár összes eddigi kötetei között a leggazdagabb s köztörténeti szempontból is legbecsesebb. Nem csak azért, mert ez az eddigi köteteknél másfélszerte nagyobb, de mert a XVII. évszázad változatos, drámai fordúlatokban annyira gazdag történetéhez igen sok új, megkapó és jellemző adalékot s anyagot szolgáltat, első sorban a székelyek, de egyúttal s ettől elválaszthatatlanúl hazánk s főkép Erdély történetére. Messze vezetne, ha részletesen méltatni akarnám e kötet tartalmát, mert jóformán végig kellene mennem a XVII. sz. történetén; néhol a szöveg alatt jegyzetben úgy is kiemelem egyik-másik okirat rendkívüli becsét: itt legfölebb néhány nevezetes eseményre vonatkozó, magában is megragadó tartalmú oklevélcsoportra mutatok rá. Ilyenek legelől Básta és Székely Mózes rendeletei 1603-ból s az ő küzdelmeik fordúlatait illustráló levelek (3 9. l.). Alább a Bocskaykorból érdekesek azok a levelek, melyekkel az erdélyi magyarok és székelyek a harmadik politikai nemzetet, a szászokat, a Bocskay, hűségére venni igyekeznek ( l.) s ezzel szemben a szászok föltételei az uniora és végül hitlevelök ( l.). Viszont a szászok később (1613 végén) a székelyek segítségét kérik fővárosuk Szeben és régi kiváltságaik visszaszerzésére, egy nyelvészeti szempontból is igen érdekes kesergő levélben ( l.) Báthory Gábor háromszéki székely testőreit tömegesen megnemesíti 1611-ben (32. és 138. l.); I. Rákóczy György gyergyai pórokat tesz tömegesen puskás gyalogokká a magyarországi hadjáratban való hűséges szolgálatukért 1646-ban (179. l.); II. Rákóczy György pedig a maros-széki»lovas puskásokat«emeli székely lófőségre a havaseli hadjáratban tanusított vitézségükért 1656-ban (203. l.) Bethlen Gábor korából számos adomány- és nemes levelén kívül nagyérdekű Udvarhely vára és a hozzá tartozó fejedelmi uradalom leltára 1629-től ( l.), melyből fogalmat alkathatunk az eddig csak névben ismert u. n.»székelytámadt«várról, melyet kiegészít az ugyanarról szóló 1630 iki leltár ( l.) Gazdaságtörténeti becsűek ebből az időből és későbbről is a közölt»falutörvények«, jobbágyfogadási és felszabadítási okleve-

4 V lek, gazdasági utasítások stb. (49, 65, 75, 148, 163, 108, 315, 343, 349, 358. stb. l.) Culturtörténeti jelentőségűek a fejedelmek (Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczy György, Barcsay Ákos, Apafi Mihály) évi segély adományai a m.-vásárhelyi tanuló ifjúság és papok számára (45, 54, 124, 198, 222, 301. l.). A székely ipar történetéhez jellemző adalékokat nyújtanak a válogatott czéh-levelek (78. l.), köztük a m.-vásárhelyi»borbély«mestereké (orvosoké) 1628-ból (81. l.) és a kovácsoké 1641-ből (151. l.). Az egyháztörténelem sem marad ki e kaleidoszkopból ban Udvarhely és Háromszék több falujában katholikusok és reformátusok a többség s így a templom tulajdonjoga fölött vitáznak (109, 113. l.); 1633-ban Sz.-Udvarhelyen adatja át Rákóczy György a régi templomot a katholikusoknak, az újat a reformátusoknak (126. l.); 1634-ben a maros-széki Bözöd és Nyomát faluban folyik vallásos villongás és vita a templom fölött (127. l.); 1640-ben általános érdekű egyházi ügyekben ítél a hitbuzgó fejedelem (146 l.); 1666-ban a háromszéki Kálnok falu református és unitárius lakosai versengenek a többség és templom felett (309. l.); 1673-ban Apafi Mihály a papjokkal viszálkodó marosvásárhelyieket inti nyugalomra., az izgatókat a sóaknába hányatással fenyegetvén (341. l.). I. Rákóczy György a székely kiváltságok pártfogójának mutatkozik, midőn 1636-ban a. székely örökségeket magszakadás esetén a kincstárra, szállás kizárásával a rokonok szamara biztosítja (133.) Ugyanő Homorod-Szent Márton templom-erődje védelmére puskás gyalogokat rendel 1636-ban (135. l.), 1639-ben pedig a Sz.-Udvarhelyt lakó városi polgárok és nemesek egymáshoz való viszonyát szabályozza (140. l.). II. Rákóczy György szerencsétlen lengyelországi hadjárata után (1657), mely. mintegy 10,000 erdélyi, köztük sok székely vitézt a krimi tatárok rabságába juttatott, megerednek és évek hosszú során át keseregnek a krimi rabok levelei, melyeket 200 év multán sem olvashatunk megindúlás nélkül. Székely Mózesé nyitja meg e sorozatot, levelében anyjának és rokonainak könyörögve kiváltatásáért 1657-ben. (208. 1). Utána következik mindjárt Ali basának Daczó László és Székely Mózes szabadon bocsátásáról szóló levele (1657 okt l.). Özv. Székely Boldisárné birtokait veti zálogba

5 VI fia Székely Bálint kiváltása végett (212. l.). Béldi Pálné tatár rabságban lévő férje birtokait védi, gondozza (213, l.) és gyűjti a váltságdíjat, kölcsönöket is véve fel (1661.) annak minélelőbb való kiegészítésére (232. l.). Csík-kozmási Kaycza Mihályné tatár rabságban sínylő két fia javára végrendelkezik (223. l.). Jármi György öcscsétől, Ferencztől kéri és várja kiváltatását (224. l.) ből négy Jászvásáron lakó magyar ember levelét olvassuk Fodor Ferencz kiváltásáról (289. l.); altorjai Apor András pedig birtokát veti zálogba (290. l.). Kálnoki Mihály máj. 25. tatár rabságban Krimben lévő sógorát, Damokos Tamást váltságdíja megszerezhetésének nehézségeiről, veje és fia tékozlásairól s az ő jótállására hazabocsátott tatár rabok fizetésképtelenségéről értesíti (295. l.); úgy hogy Damokos Tamás 1665 szept. 5. Apafi Mihály fejedelemnek könyörög immár kilencz esztendei kínos tatár fogságból való kiváltatásáért, 4000 tallért ígérvén»sacz«-ában a tatár szultánnak, a ki válogatott kínzással csikarta ki tőle ezt az ígéretet (303. l.). Magyar asszony is van a krimi rabok között: özv. Sombori Jánosné Hátszegi Anna 1665 szept. 29. Bakcsiszerályból ugyancsak a fejedelemnek könyörög kiszabadíttatásáért (305. l.). Apafi István és Gyerőfi György viszont 9 esztendei lengyel zálogos fogságukból kérik kiváltatásukat okt. 9. (314. l.). Apafi Mihály, a ki maga is ette a krimi rabság keserves kenyerét, még 1668-ban is küld követet (Kónya Bálintot) a tatár khánhoz, ott lévő erdélyi rabok kiváltása végett ( ). Sőt még 1670-ből is találunk tatár fogságból kiváltás czéljából történő birtok elzálogosítást (324. l.). Azt a szomorú korszakot, melyet II. Rákóczy György szerencsétlen lengyel hadjárata nyitott meg, máskülönben is korfestő levelek illustrálják e kötetben. Segesvár tanácsa Nagy-Szeben tanácsához 1658 aug. 26. és a brassai bíró Segesvárnak 1658 aug. 27. írt levele drámai vonásokkal festi a török-tatár hadak pusztítását a Barczaságon és Háromszékben (217, 220. l.). Miután II. Rákóczy György vérével áztatta a szász-fenesi csatatért (1660 máj. 22.), másnap Élesdről írt talán utolsó levelét is a mind halálig hű székelyekhez intézi, megdicsérvén vitézségükért és kitartásra buzdítva őket (227. l.). Az új fejedelem Barcsay Ákos viszont mindjárt azután

6 VII szemrehányó és fenyegető levéllel próbálja hűségére venni (1660 okt. 26.) ezt a harczias nemzetet, melynek csatlakozása vagy ellenszegülése nem egyszer döntött fejedelmek és trónok sorsa felett. (228. l.) Szerencsésebb volt a székelyek támogatása megnyerésében Kemény János, a kihez mindaddig szívósan ragaszkodnak, mígnem a nagy-szőllősi csatában (1662 jan. 23.) életét veszté. Az ellenfejedelem Apafi Mihály brassai adószedője 1661 okt. 17-én még nem mer útra kelni és pénzt küldeni a székelyek miatt (242. l.); az Apafi-párti Cserei Miklós 1661 okt. 18. két csauszt kér tőle nagy-ajtai birtoka védelmére, s 1661 nov. 2-én is még a háromszéki fő- és vicetisztek hűtlenségéről tudósítja urát (246.) decz. 13-án is csak a háromszéki székelyeknek a hűségeskü letételétől vonakodásáról tudósíthatja Nemes János Apafit (255. l.). Csak midőn a nagy-szőllősi csata eldőlt, van foganatja a győztes Kucsuk basa Csík-, Gyergyó- és Kászon-székhez 1662 jan. 27. intézett levelének, melyben a csíki székelységet Apafinak hódolni felszólítja (266.) A háromszékiek is sietnek (1662 jan. 29 ) mentegetni magukat addigi vonakodásukért (288. l.) s az Apafi-párti Daczó János főkapitány 1662 jan. 30-án végre örömmel jelentheti, hogy a háromszéki és csíki székelyek»érezvén az sáfrány illatját, mind igaz hívei már Nagyságodnak... Igen megindúlt már az bolha bennek. «(259. l.) Apafi Mihály korából aztán érdekes Toroczkó városa, a Thoroczkay-család és Aranyas-szék között fenforgott határvillongás 1666-ban, melyben a Székelykőn épült egykori vár helye,»egy Székely-vár nevű hely«is szerepel (307, 310, 311, 312. l.). Rozsnyai Dávid az utolsó»török deák«életére is vonatkozik nehány oklevél. Egyikben (1672 jul. 7.) a fejedelemtől kapott ezer tallért nyugtázza (335 l.); a másikban a fogarasföldi Ohába falu birtokába beiktatása ellen protestál özv. Gyulai Istvánné Jankó Ilona 1675 máj. 7 (347. l.). Cserey János, a történetíró atyja (fogarasi várnagy) is kap egy házhelyet Fogarason Bornemisza Anna fejedelemasszonytól 1674 ápr. 16. (344. l.) Újabb érdekes csoportja a leveleknek az, melyek Béldi Pál fogarasvári fogságára vonatkoznak ( l.) Ezek közt is tán legérdekesebb Béldi Pálné Vitéz Zsuzsánna titkos jegyekkel tarkított (de szerencsésen megfejtett) levele 1676 decz. 20 ikáról, melyben

7 VIII rabságban ülő»édes urának«leírja kiszabadítása érdekében való fáradozását, a tanácsurak biztatásait, s az ő reménykedését és keserveit (364. l.); kiegészíti ezt Béldi Pál rövid naplójegyzete fogságból kiszabadításáról (1677 márcz. 31.) s. hazatéréséről Uzonba, a hova 1677 ápr. 3-án estve felé érkezett s»szállott be az templomban és onnan az imádság után ment az szállásra házához«(371. l.) Béldi Pál u. n.»conspiratioja«s a háromszéki székelyek mozgalma ezután indúl meg tulajdonkép, de csakhamar el is lobban, mint a szalmatűz. Kálnoki Farkas 1677 decz. 10. még csak tudósítást kér a készülő fölkelés felől (373. l.). Udvarhelyszék 1677 decz. 14-én kitérő választ ad Háromszéknek (374. l.), 1677 decz. 21.»csendességben való lételtjovall«inkább,»mintsem valami rendeletlen dolgokra való fakadást, meggondolván ennek az szegény hazának gyenge állapotját és kicsin alkalmatossággal követközendő végső romlását«(375. l.); 1677 decz. 27. Csík-, Gyergyó- és Kászon-szék mentegetőznek a fejedelem előtt a vád ellen, mintha Háromszékkel conspirálnának (376); 1678 jan. 4. Cserei György beszterczei hadaknak a háromszéki mozgalom ellen Brassóba bevonúlásáról értesíti Béldi Pált (379. l.); jan. 18-án a fejedelem inti a szebenieket (380. l.), jan. 21. Ahmed aga a Csík-, Gyergyó- és Kászon-székieket hűségre (381. l.): s íme az Apafi hadai megmozdúlására Brassóból Háromszék felé Cserei György január 27-én már azt jelenti Béldi Pálnak Mogyorósról, hogy»ez az mi földünk futó félben vagyon«... a fölkelők»szöktön szöknek«...»ez az néhány katona azt mondja, hogy ők haza mennek, hogysem mint az többi otthon üljön s ők ketten-hárman őrizzék az zászlót«. Cserei maga is haza vágyik, mert:»mi haszna ezzekkel itt nyomorogni... én házamhoz megyek.«igy végződött ez a halvaszületett»székely pucscs.«a compromittáltak elfogattak, vagy menekűltek, a nép meghúzódott falvaiban, a fejedelem hadai megszállották Háromszéket, Béldi házait (az uzoni kastélyból elvitt tárgyak lajstroma meg van 1678 sept. 23-ikáról a 386. l.), brassai szállását kikutatták (383. l.), elhajtották gazdag ménesét, melyet Apafi részben kedvelt hívei közt osztott szét, a megmaradt lovakat pedig magának bélyegeztette 1678 jul. 10. (384. l.) Béldi Pál, mint tudjuk, néhány hívével Konstantinápolyba menekült s ott a Jedikula tornyában végezte jobb sorsra méltó életét 1679 vége felé. Elfogott társai közül némelyek Fogaras várába, az

8 IX ő régebbi fogságába kerűltek: innen folyamodik Lázár István csíki főkirálybíró 1670 apr. 17. a fejedelemasszonyhoz, hogy rabságából szabadúlása érdekében járjon közbe a fejedelemnél (388. l.). A jószívű fejedelemasszony sajátkezűleg írta folyamodványára, hogy»örömest szólok uram ő kegyelmének kegyelmed mellett«; de a börtön ajtaját nálánál is nagyobb és gyorsabb hatalmasság a halál nyitotta meg néhány nap múlva (1679 április 24.). Cserey Jánosnak, Béldi Pál egykori börtönőrének, a fogarasi porkolábnak, ki akkor is jó indulattal volt iránta (ld. leveleit 361, 362. l.) s később a többi Csereivel a mozgalomba keveredett, birtokait confiskálták (388. l.). Béldi Pál halála után hívei is visszaszállingóztak Törökországból: 1680 jun. 15-én Szentgyörgyi Mihály és Kápolnási Pál tesznek hűségesküt a fejedelemnek (390. l.) Békésebb évek írott emlékei következnek, melyek a ma nem létező, akkor virágzó csíki kincstári vasbányák és hámor míveléséről és a gyergyai havasokban s a moldvai határon arany, ezüst, ón és kéneső bánya nyitásról szólanak (391, 396, 397. l.). A csíki vasbányák mívelésénél szerzett érdemekért már 1591-ben is nyertek kitüntetést (lófőséget) némelyek Báthory Zsigmond fejedelemtől (ld. V. k l.). A földmívelés kiterjedésére, a házi iparra (székely szőnyegek készítésére) s főkép a székelység őstelepes voltára Maros-székben tanúlságos adalékokat nyújtanak a Maros-széki falvak határ- és dűlőnevei a XVI., XVII. századból, a Maros-köri ev. ref. esperesség Matriculájából ( l.) A következő okirat-sorozat Thököly Imre kurucz, török-tatár és oláh hadakkal való beütéséréről és pusztításáról a Székelyföldön 1690 nyarán és őszén nyújt hiteles följegyzéseket ( l.). Culturtörténeti szempontból pedig a csík-kozmási»megye«(egyházközség) constitutioja érdemel kiváló figyelmet ( l.), a mely régi»pogányoktól maradott szokás felől is emlékezik. Az utolsó oklevél-csoport a tatárok utolsó beütését és pusztítását Csíkban, 1694 febr. havában illustrálja, köztük a tatár rabságba hurczolt Sándor János csíki alkapitány fogságból írt leveleivel ( l.). Sándor János és családja kiváltatása. birtokai zálogbavetése gr. Apor Istvánnak, idézte elő azt a jelen évszázadunkba átnyúló

9 X hosszas pert a Sándor- és Apor-család között, mely összefüggésben áll az u. n. Sándor-féle csíki székely krónika szerkesztésével is, melynek néhány periratát éppen ezért fölvettük ez Oklevéltárba mintegy függelékűl ( l.). Ennyi az, a mit a Székely Oklevéltár VI. kötetének tartalmáról mintegy ismertetésként előrebocsátani szűkségesnek tartottam. Azt hiszem, hogy ez az áttekintés is nyujthat némi általános képet ez Oklevéltár gazdag és a székely történelemre tanulságos voltáról; de hogy a régi székely székek, városok, helységek és családok történetére mennyi becses adalék foglaltatik benne, azt csak azok ítélhetik majd meg, a kik ebből meríteni fognak. Az Oklevéltár használhatóságát megkönnyíti a részletes Névmutató, melynek gondos szerkesztéseért Kelemen Lajos tanárjelölt urat illeti az elismerés. Végül hálás köszönetet mondok mindazoknak, kik ez oklevéltár anyaga összegyűjtésében segítettek, s a Székely Történeti Bizottságnak, mely ennek kiadásáról gondoskodott. Kolozsvárt, julius hó 12-én. SZÁDECZKY LAJOS.

10 Oklevelek Az jan gyula-fehérvári országgyülés végzéseinek a székelyekre vonatkozó pontjai. a) jan. 21. A Postulata statuum et ordinum provinciae Transylvaniae ad illmos dominos commissarios S. C. R. Maiestatis cz. előterjesztésben a székelyekre vonatkozó pontok: 3. Universae litterae donationales, consensuales, inscriptionales, privilegiales, aliaeque juridicae sub quacunque verborum forma a praedecessoribus regibus et principibus huius provinciae Transylvaniae datae, concessae et emanatae, tam dominorum nobilium, Siculorum, quam comitatum, oppidorumque liberorum (exceptis litteris Michaelis Walachi Rascianis, et Walachis concessis) in vigore permaneant et observentur. Oldaljegyzet rá a biztosoktól. Gutachten der Commissarien auf die von den übergebene Articulos: Diese beide Punct gehen die Donationes und Confirmationes an: welcherhalber unser gutachten in den Relation ad Cameram Aulicam zu finden. 16. Servi et servae fugitivae juxta articulos superioribus annis superinde editos, dominis et dominabus eorum restituantur, tam ex civitatibus, quam ex oppidis liberis, in quo contra contumaces hic ordo servetur, ut nobiles quidem ad sedem comitatus, civitates vero et oppida ad comitia pro tempore celebranda, Siculi vero in praesentiam judicum suorurn regiorum, milites vero corundemque duces in praesentiam capitaneorum suorum, servatis de jure servandis, legitime evocentur, qui evocati, si rationem reddere non potuerint,

11 2 non restitutionis, in onere in iisdem articulis clarius denotato et expresso, mox et defacto convincatur. Gutachten stb: In diesem Punct darf es auch nicht E. M. resolution, sondern der Gubernator kan hierin sein officium thuen. 18. Cum constet etiam illmo dno Generali ex direptione Zegeswar nobiles, cives et alterius conditionis homines quam intollerabilia damna perpessi sint: supplicant status et ordines, ut quatuor viri probatae fidei et integritatis, quique ab hac direptione et spoliatione plane immunes et innocentes fuerint, eligantur, qui passim per Siculiam et alia loca fide mediante exquirant, expiscenturque ejusmodi praedas, quique cum authoritate procedentes omnes res inventas in unum certum congerant locum, ubi damnificati cujuscunque conditionis homines suas quisque res agnitas fide sua mediante recipiat, et recipere valeat (sic!). In authores vero invasionis dictae civitatis in uno certo et brevi termino brevi processu mediante, dictante juris ordine, animadvertatur, cujus executio statim defacto subsequatur, ne deinceps (quod Deus O. M. avertat) similes patiamur injurias. Gutachten: Dieser als eine billicte Sache wird auch von dem General geordnet, dass es Eur Mayt. resolution ferner nicht bedarf. 25. Etsi in proxima diaeta generali in civitate Medgyes celebrata constitutum fuerit, ut nobilibus, Siculis, et aliis inter Siculos bona et haereditates, molendina, necnon domos et curias proprias et avitas habentibus, ea omnia restituerentur, ac aliis liberam possidendi, utendi et fruendi facultatem permitterent: gravi tamen cum querela exponunt plerique, se bonis suis ejusmodi et haereditatibus hactenus caruisse et nunc etiam carere. Orant itaque Status et Ordines, ut talibus subveniatur et severo mandato serio committatur, juxta articulum praescriptum sub poena ibidem specificata, ejusmodi spoliati in integrum restituantur, neve contraria mandata publicis articulis cuipiam concedantur, concessis vero vigor abrogetur. Gutachten: Was der Zegkel Libertet anlangt und wie es zwischen Ihnen und dem Adel gehalten sol werden, referiren wir unser gutbedüncken in der Relation. Exhibeantur dno Generali et Commissariis 21. Jan. Ao (A bécsi pénzügymin. ltrban, ld. alább.)

12 3 b) jan 23. A császári biztosok válaszából (Responsiones ill. d. Commissariorum ad postulata Statuum et Ordinum provinciae Transylvaniae) a székelyekre vonatkozó pontok: 3 et 4. De tertio et quarto Sacr. May. informabimus et certo sibi persvadeant S. et Ord. S. Mtem hac quoque in parte benignam illorum habituram rationem. 18. Delegabuntur commissarii probatae fidei et authoritate graves, qui rapta et spoliata a Segesvariensibus conquirant, ubi vero inventa fuerint, dom. Generalem certiorem hac de re facient, qui unicuique ex iis, quod suum erit, damnificatis restitui curabit, postea quando in auctores direptionis facienda sit ulterior inquisitio et animadversio, dnus Generalis consilio habito determinabit. 25. Nobilitas Sicula privatam hisce de rebus exhibuit supplicationem, quibus ita responsum a nobis est, ut interim contenti esse possint, donec a sua Mayestate aliam resolutionem habuerint. Postremo privatus denique petitiones pro se quisque sollicitet. Actum et traditum Statibus 23 Jan. ao Albae Juliae. Corroboratum est sigillo et subscriptione dni Generalis et Commissariorum. (A bécsi közös pénzügyminist. levéltárában»siebenbürg. Acten«cs.»Acta in conventu St. et Ord. Transylvaniae«stb. 19. Jan cz. a. Van köztük még egy»ulterior intimatio d. Commissariorum«jan. 23. és egy»replicatio ad responsionem ad postulata dom. Regnicolarum facta«cz. a. Szilágyi S. Erd. Orsz. gy. Eml. V. kötetében a rendek articulusai hiányzanak; a cs. biztosok válaszának pedig csak rövid foglalatja és minutája ez is csonkán van meg.) Básta rendelete a Maros- Vásárhely városában lakó összes nemességhez, hogy a hajdúk által kirabolt és felégetett iskola és templom restaurálásában és körülötte a városi polgárok által építni kezdett vár munkálataiban ők is részt vegyenek munkájokkal és költségükkel. Kelt Gy.-Fejérvárt jan. 28. Georgius Basta, dominus in Sult, eques auratus S. C. Regiaeque Mai. et cath. regis Hispaniarum consiliarius bellicus, ejusdemque S. C. Regiaeque Mai. in Transylvania generalis capitaneus etc. Egregiis ac nobilibus et agilibus, potioribus, primoribusque,

13 4 primipilis, peditibusque, pixidariis ac universitati nobilium oppidi Székelÿ- Vásárhely, dominis et amicis nobis honorandis, salutem et benevolam nostri commendationem. Ex humillima relatione prudentis ac circumspectorum judicis caeterorumque juratorum civium ac universorum incolarum et inhabitorum antefati oppidi Székelÿ- Vásárhely intelleximus, qualiter temporibus superioribus varii milites castrenses, signanter autem Haÿdones celebrem ejusdem oppidi scholam et templum seu domum Dei, scholae eidem cohaerentem at adjunctum, igne conflagrassent et combussissent, cunctaque et universa eorundem bona, tunc quidem ibidem reposita et locata diripuissent et depraedassent; verum ne ejusmodi insperatis et inopinatis saepius et quandoque opprimerentur casibus, licet diversissimis onerum calamitatumque generibus variis afficiantur modis, tamen superatis omnibus incommodis, malis, doloribusque, et difficultatibus, futuris prospicere volentes necessitatibus, scholam antelatam et templum in statum formamque castelli, ad communem omnium bonorum, tam oppidanorum, quam vicinorum, aliorumque extraneorum conservationem et usum profuturi, maximis laboribus, sumptibus, fatigiis et expensis reaedificare, restaurareque vellent atque niterentur. Cuius quidem erectio quam vis vos quoque non minus quam ipsos exponentes spectat et concernat, nihilominus tamen vos vestrum studium, operam, laboremque, sumptus et expensas in eo, tanquam bono debentes publico eisdem hactenus denegassetis, prout denegare velletis etiam de praesenti: unde supplicatum est nobis pariter et in personis annotatorum exponentium, ut nos eisdem circa praemissa de opportuno remedio providere dignaremur. Cum autem ejusmodi aedificiorum divini cultus, communisque boni structurae ratio in quavis communitate aeque totem concernat universitatem: ideo Dominationibus Vestris harum serie authoritate functionis et commissionis nostrae a sua Maiestate C. nobis attributae committimus et mandamus firmissime, ut visis praesentibus, vos quoque praenominatos exponentes in restauratione et aedificatione memoratae scholae et templi, pari labore, fatigiis, sumptibus et expensis, eo usque, donec jam coeptum aedificium constructum, erectum ac in omni sui parte absolutum et perfectum fuerit, sub gravi indignatione nostra, adjuvare, extruereque et reae-

14 5 dificare modis omnibus debeatis et teneamini. Alioquin si ab ejusmodi fatigiis, laboribus et expensis in extructione scholae et templi operam vestram retractaveritis, ipsis exponentibus authoritatem dedimus, ut usum ipsius scholae et templi vobis et posteritatibus vestris interdicant et abnegent. Secus non facturi. Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum Albae Juliae die 28 mensis Januarii anno domini G. BASTA m. p. (P. h.) GEORGIUS KEREZTURI secretarius m. p. (Eredeti, Básta pecsétjével, kivűl közel egykorú kézzel:»basta commissiója, hogy az nemesség schola és templum építésében segicséggel légyen«, a m.-vásárhelyi ev. ref. egyház levéltárában. 4. A. sz. a.) NB. Ugyanott két hitelesített másolata van meg 1809-ből, ezzel a, záradékkal: Praesentem copiam ex vero suo originali desoriptam, eidem collatam, omnibusque punctis conformem esse, fide nostra mediante testamur. M. Vásárhelyini die 25 m. Apr. a (P. h.) Laurentius Hints mpr. et Michael Fodor mpr. (P. h.) i. tab. regiae per magnum Tranns. principatum partesque eídem adnexas jud. scribae ac jur. notarii ad praemissa fideliter peragenda specialiter exmissi. (Másolat a m -vásárhelyi ev. ref. egyház ltárban 4. A. sz. a.) Tanúvallatás arról, hogy a kotormányi jószágot Andrássi Márton ígérte és adta Purucson Jánosnak ápril 7. és 11. A tanúk vallomása veleje: Mikor Andrássi Mártont és Gyulai Mihályt az ország Törökországba császárhoz küldötte. Purucson Pétert kezdé elhíni vele Andrási Márton. Azt mondá: uram én nem mehetek, mert nekem apró gyermekim vadnak, sem szénafűvem, sem szántóföldem nincsen, el nem hagyhatom az gyermekeket. Ekkor mondá Andrássi Márton: jer velem csak Péter, én nekem vagyon szántóföldem, örökségem Kotormányban, ha megjöhetünk, azt én neked adom, az szántóföldit, de az gyümölcskertet nem adom; ha megjöhetünk, ugyan levelet is adok róla.. Ekkor Andrási Péter is szembe vala és azt mondá, hogy menj csak atyámfia, én is soha meg nem háborítlak benne stb. (Erről való tanúvallatás ápril 7. és 11-éről is Csíkvm. ltárában.)

15 Székely Mózes erdélyi vajda Nagy-Szeben városát értesíti török-tatár haddal való bejöveteléről, Básta György hadai megveretéséről és sürgeti a szebeni katonaság tized-napra táborába küldését. Kelt a szentbenedeki táborban május 27. Moises Zekelÿ de Semienfalva vaivoda Transsylvaniae et Siculorum comes etc. Prudentibus et circumspectis dominis magistro civium, regio et sedis iudicibus, caeterisque iuratis civibus civitatis et sedis Saxonicalis Cibiniensis salutem et fauorem. Nyilván vagyon kegyelmeteknél minekünk az hatalmas császár és az felséges tatár hám hadaival való bejövevetelünk, mely igyekezetünkben nem viseltettünk az magunk személyünknek tekintetétől, sem pedig egyébféle tisztességes kévánságtúl, hanem az szegén hazának és nemzetinknek megszabadítására való indólatunkból, melyben az istennek segítségébűl míg eddig előmenetelünket láttuk, hogy bizonyos nemzetségük (így!) legyen ennek utánna való dolgainknak is kévánatos véghezvitelében. De miért hogy az kegyelmetek állapotja és az időnek alkalmatlansága így kévánta, kényszeríttettünk idegen nemzetséggel bejőni, kik előtt hogy az közönséges jóra való igyekezetünknek is nagyobb tekinteti lehessen, és ez szegín hazábúl ki es bocsáthassuk őket, kegyelmeteket szeretettel intjük és kérjük, hogy kegyelmetek mátúl fogva tized napra két atyátokfiát bocsássa hozzánk és az előbbi szokás szerint lovagját, gyalogját illendő hadi készülettel küldje táborunkban mellénk, a hul személyünket értitek lenni. Mi ok tartóztassa meg kegyelmeteket, nem értjünk, holott immár istennek segítségébűl Basta Györgynek Erdélyben levő minden mezőbeli hadait megvertük, mind azt, kik Désnél gyülekeztek volt s mind pedig, kik Havaselfőldébűl melléje jöttek volt, úgy annyira, hogy ő maga is ez országbúl futva menvén, akárki ítélete szerint kegyelmeteket hütitől és kötelességétűl megszabadította és immár mind Vécsben, Görginben és Bettlenben levő atyánkfiai mellénk jöttenek. Mégis kegyelmeteket szeretettel intjük, hogy ezeket értvén, ne mutasson engedetlenséget, hogy magunk akaratunk ellen ne kénszerittessünk kegyelmeteknek vagy személyéhez, jószágához és marhájához nyúlnunk, hogy várostok is privilegiuma, rendtartása és régi szabadsága miattunk meg ne rontassék, holott arrúl immár itt való atyánkfiaival végeztünk is, hogy ha (kit nem reménlünk) kegyelmetek különben viseli magát,

16 7 más külemb utat keresünk az kegyelmetek hozzánk való hajtására. Secus non facturi. Datum ex castris ad possessionem Zent-Benedek positis, die vigesima septima mensis Maji anno domini millesimo sexcentesimo tertio. MOISES ZEKELY m. p. (Eredetije, papíron a n.-szebeni szász n. levéltárban 28. sz. a.) Kolozsvár város tanácsa Nagy-Szeben városát arról értesíti, hogy Székely Mózes a császári hadakat meggyőzte, Bástát az országból kiszorította, Kolozsvár külvárosát felégette, barmait elhajtatta, Capreoli grófot elfogta, s a havaseli had és a székelyek megverettek, így Kolozsvárnak meg kellett hódolnia. Kelt Kolozsvárt, jun. 9. Emericus Bogner primarius et Michael Tothazi regius iudices, caeterique iurati cives civitatis Colosvar etc. Prudentibus et circumspectis dominis magistro civium regio et sedis iudicibus, caeterisque iuratis civibus ac universis incolis et inhabitatoribus civitatis Cibiniensis, amicis nobis honorandis, salutem et benevolam officiorum nostrorum commendationem. Nyilván vagyon kegyelmeteknél az elmúlt időkben minemű hatalmas erő érkezett be ez országban, elannyira, hogy római császárnak ő felségének ittben való hadait meggyőzte és megverte, sőt ő magát is Basta György uramat országból ki kénszerítette menni. Ez idő alatt penig minthogy ez kegyelmetek atyjafia Chazar (Császár) György itt városunkban rekedt volt, kévánák mi tőlünk, hogy bizonyos testimoniumot adnánk neki felőle. Noha azért magok is minden állapotot, a mint az mi dolgaink forgottanak, látták és elegendő hitelek lehet kegyelmetektől, mindazáltal in evidentius documentum akarók ez mi testimoniumunkat is kérésére adiungálni. Minekutánna azért Basta György uram innét elment mi tőlűnk, naponként az győzedelmes hadnak ötvenhárom egész napig sok praedálásit, rablásit minden éltető barmainknak elvitelével, keserves kárral szenvedtük volna, az Basta uram táborbeli erejét is penig Désnél megverték, azonképpen havasalföldi segítség is egyetemben az székelyekkel megveretett volna, Basta uram ez országból kimenvén, sőt conte Capreol is kézben akadván, hostátinknak és külső erekségünknek keröskörnyűl tűz

17 8 miatt tőből való kiégetése miatt, sohonnat semmi segítségről való reménségünk nem lévén, kénszeríttettünk az deditiora mennünk és az győzedelmesnek engednünk, az ki nem fegyverrel, hanem tűzzel utolsó veszedelmünkre igyekezvén, jobbnak ítéltük az kételenségnek engednünk, hogysem magunkra utolsó romlást hoznunk és az szükségnek ellene rugódoznunk, holott hostátunknak elégésekor az tűz nem külemben húllott be városunkra, mint az kőeső. Engedvén azért az győzedelmes hadnak, engedelmességünkkel kell mind magunkat, feleségeinket, gyermekeinket, mind az ő felsége római császár vitézit, az nemességet megtartanunk, kiket ő nagysága Zékely Moyses a mi kévánságunkra békeségesen, elégedendő késérőket adván melléjek, békeségesen Zakmár felé el is késértetett. Ezek immár így lévén, akarók kegyelmeteknek az dolgot ez levelünk által megjelenteni és azoknak az dolgoknak bizonyságára ezen levelünket pecsétünk alatt adni. De cetero Dominationes Vestras feliciter valere cupientes. Datum Claudiopoli, die 9. Junii, anno domini millesimo sexcentesimo tertio. (Eredeti, papíron, a n.-szebeni városi és szász n. ltrban 30. sz.) Semjénfalvi Székely Mózes Nagy-Szeben városát inti, hogy hadi népét küldje táborába, máskülönben mint ellenséggel fog elbánni vele. Kelt a szamosfalvi táborban jun. 10. Moÿses Zekelÿ de Semienfalva, vaivoda Transsylvaniae et Siculorum comes etc. Prudentes et circumspecti nobis dilecti, salutem et favorem. Ennekelötte is találtuk meg kegyelmeteket levelünkkel, kiben értésére adtuk kegyelmeteknek, hogy mi az hatalmas császár vitézivel nem úgy jöttünk volna be ez országban, mint ellenség, hanem mint az hazának ótalmazója és ez ideig való ínségből az szent Isten segítsége által megszabadítója. Az mellett intettük kegyelmeteket jó békeségre és az velünk való egyességre, bizonyos napot is praefigálván az kegyelmetek mellénk jövésének. De miért hogy látjuk kegyelmeteknek vakmerőségét, itt immár semmit nem késünk, főképpen, hogy Colosvárat is kezünkhez vöttük, honnan minden hadunkkal megindúlván, oda igyekezünk, az hol ellenséget értünk lenni, hogy az engedetlenségért és vakmerőségért megbüntessük azo-

18 9 kat, az kik a mi hívségünkhöz nem akarják magokat tartani. Ha annak okáért az régi mód és rendtartás szerint kegyelmetek minden hadi készűletivel mellénk jő és elől találjuk kegyelmeteket, kedvesen veszszük kegyelmetektől; de ha vakmerőséget követvén, még is ellenünk igyekszik kegyelmetek, protestálunk, hogy nem mi leszünk okai az kegyelmetek romlásának. Bene valeant. Datum in castris ad Zamosfalva positis, die 10. Junii, MOYSES ZEKELY m. p. Külczím: Prudentibus ac circumspectis dominis magistro civium regio et sedis iudicibus, caeterisque ciuibus ciuitatis Cybiniensis, nobis syncere dilectis. (Eredeti, papíron, a n.-szebeni ltrban 31. sz.) A császári biztosok tiltó rendelete a székely székekből a sónak kihozataláról és elárúsításáról, a mely a vízaknai sókamarának nagy kárára történik. Kelt Kolozsvárt aug. 1. Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis commissarii et excelsi regiminis provinciae Transsilvanicae consiliarii etc. Universis et singulis spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis et nobilibus comitibus, vicecomitibus et iudicibus nobilium quorumcunque comitatuum, capitaneis, praefectis, provisoribus, castellanis arcium, nominanter autem arcis Fogaras ac aliorum quorumvis locorum officialibus, tricesimatoribus, theloniatoribus, pontium, passuum, vadorum et viarum custodibus, eorumque vices gerentibus, item prudentibus et circumspectis magistris civium, iudicibus, villicis et iuratis civibus quarumcunque civitatum, oppidorum, villarum et possessionum, caeteris etiam aliis cuiuscunque status, dignitatis, conditionis et praeeminentiae hominibus, ubivis in hac ditione Transsilvanica. constitutis et commorantibus, modernis scilicet et futuris quoque pro tompore constituendis, praesentes visuris, dominis et amicis nobis honorandis, salutem et benevolam nostri commendationem. Cum manifesto Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis domini nostri clementissimi salis camerae Vizaknensis fiscique

19 10 Transylvanici dispendio, maximoque damno et detrimento sales ex sedibus Siculicalibus in partes prohibitas, locaque illicita extra terminos et metas inde ab initio antiquitus quorumlibet locorum salibus constitutas, praefixas et destinatas a plerisque adduci, circumferri et passim divendi, coëmique exploratum habeamus, maturius et quam celerimo huic incommodo succurrere praescriptae suae Maiestatis camerae prospicere volentes, universos et singulos praemonitos esse velimus benevole, imo nomine Sacratissimae Caesarae Regiaeque Maiestatis committimus quoque et mandamus firmiter, ut a modo in posterum nullus omnino vestrum sales ex dictis sedibus Siculicalibus extra terminos metasque et loca illis salibus destinata ac ad ea loca ubi sales memoratae fodinae Vizaknensis venire solent, deducere, portare et divendere aut coëmere, sub gravi indignationis et animadversionis nostrae poena sibi vendicare praesummat nec ausit ullo modo, secus enim qui aliqua temeraria audacia ducti fecerint, illis tam salium universorum allatorum, quam etiam cunctarum rerum secum habitarum per eos, quorum intererit, mulcta infligetur. Secus nulla ratione facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Claudiopoli die prima mensis Augusti, anno domini millesimo sexcentesimo quarto. PAULUS A KHRAUSENEGG m. p. GEORGIUS HOFFMAN m. p. CAROLUS IM HOFF m. p. RÖSLER m. p. (Eredeti, papíron, a n-szebeni ltrban 48. sz.) Az erdélyi nemesség elöljárói Nagy-Szeben város tanácsát intik, hogy velők egyesűljenek, Rácz György behozott hadait távolítsák el, mert nem lesznek okai Meggyes és a többi szász városok bekövetkezendő romlásának, a hajdúság pásztításainak. Kelt a baróthi táborban aprilis 1. Generosi, prudentes et circumspecti domini, amici et fratres nobis observandissimi, salutem et servitiorum nostrorum commendationem. Áldja meg Isten jókkal kegyelmeteket.

20 11 Mÿ legyen az oka, hogy ti kegyelmetek az minapi írásunkra, ez ideig még nem felele, meg sem találtata benünket, nem tudjuk mire vélni, holott mi az közönséges jót, az közönséges megmaradást és uniot előttünk viselvén, kegyelmetekkel és ez egész országbeliekkel egyesülni akarván, hogy de communi salute patriae huius afflictissimae prospiciálnánk és tempestive occurrálnánk, minden tehetségünkkel azon volnánk. Micsoda lelkiismeret vihette kegyelmeteket arra (ha ti kegyelmetek akaratja), hogy ezt az Rácz Györgyöt idegen nemzettséggel és az szegény országnak romlásával hazánkban behozott és ilyen discordiat seminált közinkben. Mÿ noha istennek kegyelmességéből annyi haddal és úttal is vagyunk, hogy ha eddig is az nagy romlást nem gondoltuk volna, minden szándékunkban régen véget értünk volna; csak az tegnapi napon is, tudja csak Isten mely nehezen tartóztathattuk meg az hadat, hogy Medgyesre az várasra reá ne menne, és neki nem gyújtogata: most is azért újolan requiráljuk kegyelmeteket amice tanquam fratres, hogy tÿ kegyelmetek még is deliberet maturius, moneálja kegyelmeteket legelsőben az következendő nagy romlás, mert annélkül bizony soha nem lehet, annak utánna az közönséges megmaradás, avagy az, hogy kegyelmetek ez idegen dúló, pusztító nemzetséget szállítsa ki országunkból; arra felelünk, hogy békével elbocsátjuk őket. Igy mi is házunkhoz szállunk, az kösség és szászság is szálljon kiki házához, szántson vessen, munkálkodjék, hiszem egyébaránt is tractálhatja kegyelmetek dolgát mind együtt, mind másutt. Ha penig ez nem kegyelmetek akaratja és tÿ kegyelmetek nem bír véllek, protestálunk mÿ coram Deo et coram hominibus, hogy mi semminek okai ne legyünk, mi gondot viselünk, de bizony nagy romlással kell meglenni, nem csak Meggyes romol, hanem egész tartományok is. Im mostan is újabb és több hadunk érkezett Désre, azoknak is eleikbe küldöttünk, hogy tartózzanak, nem egyébért, hanem hogy ez szegény ország inkább ne romoljon. Minthogy penig szabad magyarországi hajdúság is sok köztünk, immár meg nem tartóztathatjuk, sem insolentia és kár nélkül nem reprimálhatjuk, holott immáron egy nehány kastélt vertenek fel hírünk és akaratunk ellen, mi is elég lelki fájdalmunkkal nézzük, de nincs mit tennünk rólla, mi okai ne legyünk, ezután bizony több és nagyobb romlás lészen. Easdem feliciter valere cupimus.

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

10. Téma réma tagolás és a fordítás kérdése. szövegtani nézőpontból

10. Téma réma tagolás és a fordítás kérdése. szövegtani nézőpontból Téma réma tagolás és a fordítás kérdése 10. Téma réma tagolás és a fordítás kérdése szövegtani nézőpontból MURVAI OLGA 1. A magyar szövegtani szakirodalomban a Daneš-féle funkcionális mondatperspektíva

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1 * Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. *

1 * Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. * 1 Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. N os Sigismundus Rakocy Dei gratia Princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae Dominus

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

JÁSZ-KÚN KERÜLETEK PEST

JÁSZ-KÚN KERÜLETEK PEST 1 JÁSZ-KÚN KERÜLETEK S KÜLS' SZOLNOK VÁRMEGY LEIRÁSA IFJ. PALUGYAY IMRE CS. KIR. TANÁCSOS, S MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGI LEVELEZ TAG PEST HECKENAST GUSZTÁV SAJÁTJA. 1854. 2 ELSZÓ. Harmadik kötetét mutatom be

Részletesebben

HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011

HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011 HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011 Az utóbbi 10 év Műemlék helyreállítási munkálatai KIVITELEZETT MUNKÁK Besenyő Református templom Bodvaj Vashámor (kohó!) Bölön - Unitárius templom Kézdivásárhely Apaffy utca

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

CHROME KREATÍV MUNKÁK. ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011

CHROME KREATÍV MUNKÁK. ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011 T U R I S Z T I K A I E G Y E S Ü L E T CHROME KREATÍV MUNKÁK ARCULATI KÉZIKÖNY Arculatterv és arculati arányrendszerek 2011 Impresszum Az arculati kézikönyvet a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A 200 választható erdélyi műemlék

A 200 választható erdélyi műemlék A 200 választható erdélyi műemlék 1. Ádámos, unitárius templom 2. Ákos, református templom 3. Algyógy, református templom és rotonda 4. Almakerék, evangélikus templom 5. Alvinc, Bethlen-kastély romjai

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

a Liszt Ferenc Zenem vészeti

a Liszt Ferenc Zenem vészeti K v R I u ó mm A Etelközi fohászok Ferences iskoladrámák (1.) m v y mu ó L F Z m v E y m y v ój 1996 E yb ü - A m u. E v m y j b, m m. T bb y, y ub K ó Z y v v, D b y L ó, D m M, N m I v S J, MTA Z u m

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

Középkori kastélyépítési engedélyek Somogy megyéből

Középkori kastélyépítési engedélyek Somogy megyéből Horváth Richárd Középkori kastélyépítési engedélyek Somogy megyéből A kastély (castellum) fogalmának meghatározása régtől fogva fontos vonulata a középkori magyar építészeti örökséggel foglalkozó kutatásoknak,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

A marosvásárhelyi pénzverde működésének kérdése Apafi Mihály fejedelemsége idejében.

A marosvásárhelyi pénzverde működésének kérdése Apafi Mihály fejedelemsége idejében. A marosvásárhelyi pénzverde működésének kérdése Apafi ihály fejedelemsége idejében. Irta. Dr. Huszár Lajos. Az erdélyi pénzverés történetéhez a pénzek külső formáit és a pénzfajok változatosságait illetőleg

Részletesebben

ADATTÁR. Orvostörténeti levelek (befejező közlemény) ZARÁNDI KNÖPFLER VILMOS

ADATTÁR. Orvostörténeti levelek (befejező közlemény) ZARÁNDI KNÖPFLER VILMOS ADATTÁR Orvostörténeti levelek (befejező közlemény) ZARÁNDI KNÖPFLER VILMOS orvosdoktor, kórházi főorvos, K. Vilmos Károly, zalatnai bányaorvos és Ikrich Elisabet Karolina fia, született 1814-ben, a Hunyad

Részletesebben

LECTORI SALUTEM!... 7 I. BEVEZETŐ (Kiss Nagy)... 9 II. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY... 19 II. 1. AZ 1722 23-AS ORSZÁGGYŰLÉS (Kiss Nagy)... 21 II. 1. 1.

LECTORI SALUTEM!... 7 I. BEVEZETŐ (Kiss Nagy)... 9 II. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY... 19 II. 1. AZ 1722 23-AS ORSZÁGGYŰLÉS (Kiss Nagy)... 21 II. 1. 1. LECTORI SALUTEM!... 7 I. BEVEZETŐ (Kiss Nagy)... 9 II. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY... 19 II. 1. AZ 1722 23-AS ORSZÁGGYŰLÉS (Kiss Nagy)... 21 II. 1. 1. Pest-Pilis-Solt vármegye sérelmei... 23 II. 2. AZ 1728 29-ES

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

KÖZÉPKORI MEZŐVÁROS A SZÉKELYFÖLDÖN

KÖZÉPKORI MEZŐVÁROS A SZÉKELYFÖLDÖN RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 223 BNKŐ LK DTR ISTVÁN SZÉKLY ATTILA KÖZÉPKORI ZŐVÁROS A SZÉKLYFÖLDÖN AZ RDÉLYI ÚZU-GYSÜLT KIADÁSA KOLOZSVÁR 1997 2 egjelent az Országos Tudományos Kutatási Alap és a Pro Professione

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 13. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

EGYETEMES EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK

EGYETEMES EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK Felelős szerkesztő: Székely Kinga Réka Összeállította: Márkó László Szerkesztő: Bálint Róbert Zoltán Olvasószerkesztő: Kürti Miklós Nyomdai előkészítés: Virág Péter Nyomdai munkálatok: GLORIA és IDEA nyomda

Részletesebben

SZÉKELY OKLEVÉTÁR CSIKVÁRMEGYE KÖLTSÉGÉN KIADTA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE SZADECZKY LAJOS VII.KÖTET KOLOZSVÁRT.

SZÉKELY OKLEVÉTÁR CSIKVÁRMEGYE KÖLTSÉGÉN KIADTA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE SZADECZKY LAJOS VII.KÖTET KOLOZSVÁRT. SZÉKELY OKLEVÉTÁR CSIKVÁRMEGYE KÖLTSÉGÉN KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE D R SZADECZKY LAJOS VII.KÖTET KOLOZSVÁRT. NY. GOMBOS FERENCZ I.YCEUM-NYOMDÁJÁBAN. 1898.

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KAPCSOLATAINK Magyarország Baranya Békés Heves Veszprém Zala Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Franciaország Svédország Maine-et-Loire Värmland

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Betlehemes* Magyarszováton

Betlehemes* Magyarszováton Betlehemes* Az erdélyi típusú betlehemes hosszabb lélegzetű, minisztériumszerű, liturgikus és epikus elemekkel átszőtt 12-20 szereplős játék. Rendszerint elő- és utójátéka is van, előadása különösen nagy

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A SZÉKELY NEMESSÉG HELYZETE BETHLEN GÁBOR FEJEDELEMSÉGE ALATT A LIBER REGIUS OKLEVELEI ALAPJÁN

A SZÉKELY NEMESSÉG HELYZETE BETHLEN GÁBOR FEJEDELEMSÉGE ALATT A LIBER REGIUS OKLEVELEI ALAPJÁN BALOGH JUDIT A SZÉKELY NEMESSÉG HELYZETE BETHLEN GÁBOR FEJEDELEMSÉGE ALATT A LIBER REGIUS OKLEVELEI ALAPJÁN A Királyi Könyvek oklevelei nagy számban tartalmaznak székely tárgyú rendelkezéseket. Ezek vizsgálata

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam ikt. szám: 387/2013.05.22 Dátum Társadalmi kommunikáció 05.27

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum. Programfüzet

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum. Programfüzet MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET BORSOS TAMÁS EGYESÜLET Maros megye és Marosvásárhely történetéből Tudományos ülésszak A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum Programfüzet 2014. november 29. Marosvásárhely

Részletesebben

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A kolozsvári Báthory-ház" legendája,

A kolozsvári Báthory-ház legendája, A kolozsvári Báthory-ház" legendája, A hajdani,>kincses«"kolozsvár régi épületei évről-évre pusztulnak s a modern igényeknek megfelelő házakká alakúinak át. Az ifjabb nemzedék. már csak hírből ismeri az

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ EPIKTÉTOSZ-FORDÍTÁS SZERZŐSÉGÉNEK KÉRDÉSÉHEZ

AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ EPIKTÉTOSZ-FORDÍTÁS SZERZŐSÉGÉNEK KÉRDÉSÉHEZ Molnár Antal AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ EPIKTÉTOSZ-FORDÍTÁS SZERZŐSÉGÉNEK KÉRDÉSÉHEZ 2004 őszén, a gyöngyösi református egyházközség török kori iratai után nyomozva jutottam el a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben